NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

alfort.se

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

Färgämnen, pigment

Leverantörens artikelnummer

291888

237987

291889

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort 161 11 Bromma

Land Sverige

E-post kundservice@nitor.se

Hemsida www.nitor.se

Tel +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

KONTAKTPERSON

Namn E-post Tel Land

Malin Nyberg

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Information Öppettider

112 Giftinformation ­ vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DSD Klassning:

CLP Klassning:

Allvarligaste skadliga

effekterna::

2.2 Märkningsuppgifter

Aquatic Acute 1H400, Aquatic Chronic 1H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.Mycket giftigt för vattenlevande

organismer med långtidseffekter.

Utsläpp av stora mängder i vattenmiljön är mycket giftigt och ger risk för

långtidseffekter..

Signalord:

Varning

1 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

SAMMANSÄTTNING

zinkoxid (0 > 98,5 %)

H-fraser

H400

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P-fraser

P501

P102

P273

P391

Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik utsläpp till miljön.

Samla upp spill.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DSD Klassificering CLP Klassificering

zinkoxid - 215-222-5 1314-13-2 0 > 98,5

%

N,R50/53 Aquatic Acute 1

H400

Aquatic Chronic 1

H410

Fullständig text på R­, H­ och EUH­fraser: se sektion 16

De EU­faroangivelser som nämns i CLP­klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft.

FÖRTÄRING

Skölj munnen ordentligt med vatten.Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärs.

HUD

Skölj huden med mycket vatten.

ÖGON

Spola genast med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonen vidöppna. Kontakta läkare om symptom kvarstår.

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär ­ läkarvård.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Inga påvisade akuta och fördröjda effekter.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM

EVENTUELLT KRÄVS

Behandlas symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

2 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Kan släckas med vattendimma, pulver, skum eller koldioxid.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA FAROR

Ingen information tillgänglig

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik dammande hantering.Undvik kontakt med ögon och hud.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.Produkten är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Sopa upp och ta upp i lämplig behållare.Lämnas till avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

HÄNVISNINGAR

Hänvisning till punkt 8, skyddsutrustning och punkt 13, avfallshantering.

INFORMATION

Informera brandförsvaret vid större spill.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Undvik direktkontakt.Undvik dammbildning.Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om

att detta är riskfritt.Läs och följ tillverkarens anvisningar!

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.

7.3 Specifik slutanvändning

SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se punkt 1.

3 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn CAS-nr. Intervall ppm mg/m³ År Anmärkningar

zinkoxid 1314-13-2 8 h 5 1974

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde,

M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Gränsvärdet avser totaldamm.

8.2 Begränsning av exponeringen

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

ÖGONSKYDD

Bär skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen.

SKYDD AV HUDEN

Skyddskläder behövs normalt inte.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad hudkontakt.

ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd vid dammande hantering.

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING

Förhindra utsläpp till avloppet.Får ej spolas ut i vattendrag eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND Pulver.

FÄRG Vit.

LUKT Svag.

LÖSLIGHET Olöslig i vatten. Olösligt i vanliga lösningsmedel.

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

pH (koncentrerad) 7 - 8 1)

pH (brukslösning)

Data saknas

Smältpunkt 1970 °C

Fryspunkt

Data saknas

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Data saknas

Flampunkt

Data saknas

Avdunstningshastighet

Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas)

Data saknas

Antändningsgränser

Data saknas

Explosionsgränser Data saknas 2)

Ångtryck

Data saknas

Ångdensitet

Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Fördelningskoefficient

Data saknas

Självantändningstemperatur

Data saknas

Sönderfallstemperatur

Data saknas

Viskositet

Data saknas

4 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

9.2 Annan information

Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar

Densitet

2000 kg/m³

Molekylvikt

81.38 g/mol

Kommentar nr

Kommentar

1 suspension i vatten

2 Ej explosivt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

KEMISK STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings­ och hanteringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5 Oförenliga material

OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga kända oförenliga material för produkten.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

zinkoxid

Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Art Källa

LC50 (Inandning) 4h > 5,7 mg/l Råtta Klimisch et al. 1982

LD50 (Oralt)

8437 mg/kg

AKUT ORAL TOXICITET

Kan ge sveda i mun och svalg.Förtäring av stora mängder kan ge illamående och kräkningar.

AKUT DERMAL TOXICITET

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan verka uttorkande. Kan orsaka övergående irritation/sveda.

AKUT INHALATIONSTOXICITET

Inte relevant.

HUD, ANFRÄTNING/IRRITATION

Ej irriterande på huden (kanin), OECD 404.

5 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION

Kan ge sveda och tårflöde.Ej irriterande på ögonen (kanin), OECD 405.

LUFTVÄGSSENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING

Ej sensibiliserande i djurförsök.

MUTAGENITET I KÖNSCELLER

Inga tecken på mutagenicitet baserat på in vitro och in vivo tester.

CANCERFRAMKALLANDE

Ingen cancerframkallande verkan har upptäckts.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

zinkoxid

Test Exp.tid Värde/enhet Art Källa

IC50 (Akut alg) 72h 0,17 mg/l

EKOTOXICITET

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

MOTSTÅNDSKRAFT OCH NEDBRYTBARHET

Oorganisk produkt. Ej tillämpligt.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT­ och vPvB­bedömningen

RESULTAT AV PBT­ OCH VPVB­BEDÖMNINGEN

Ingen bedömning har gjorts av leverantören.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Behandlas som farligt avfall.Lämnas till avfallshantering.Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas eller

brännas.Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. 08 01 11.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

6 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer 3077 14.4

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell

transportbenämning

Miljöfarliga ämnen, fasta, N.O.S. ( 14.5 Miljöfaror Ja

zinkoxid ) / Environmentally

hazardous substance, solid, N.O.S.

( zinc oxide )

9

14.3 Faroklass för

transport

Faroetikett(er) 9

Farlighetsnummer 90 Tunnelrestriktionskod (E)

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer 3077 14.4

III

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Environmentally hazardous 14.5 Miljöfaror Ja

transportbenämning substance, solid, N.O.S. ( zinc oxide

)

14.3 Faroklass för 9

transport

Faroetikett(er)

Miljörisk i tankfartyg

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer 3077 14.4

III

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell Environmentally hazardous 14.5 Miljöfaror Ja

transportbenämning substance, solid, N.O.S. ( zinc oxide

)

14.3 Faroklass för 9

transport

Faroetikett(er)

Sub Risk:

IMDG-kod

segregationsgrupp

Marin förorening Yes

Ämnets namn(er)

om marin förorening

EMS:

F-A, S-F

III

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer 3077 14.4

Förpackningsgrupp

14.2 Officiell

transportbenämning

14.3 Faroklass för

transport

Faroetikett(er)

Environmentally hazardous

substance, solid, N.O.S. ( zinc oxide

)

9

III

ANNAN INFORMATION

LQ: 291888: 0,1 L x 4, 291889: 1 L x 1.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa

och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Säkerhetsdatabladet är utarbetat i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning EG nr 1907/2006 (REACH) av

den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

INFORMATION

CHEMICAL SAFETY REPORT ­ Ingen information tillgänglig

7 / 8


SÄKERHETSDATABLAD

NITOR PIGMENT ZINKVITT SIGILL ZINKOXID

Omarbetad: 2013-03-13 Ersätter datum: 2010-08-16

AVSNITT 16: Annan information

Uppgift om förändringar

UTFÄRDAT: 2013-03-13

Uppgift om förändringar

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

3.0.0 2008-02-12 Malin Nyberg 1, 2, 3, 13, 15, 16

4.0.0 2009-09-23 Malin Nyberg 3

4.1.0 2010-08-16 Christine Diedrich 3, 15, 16

4.1.1 2013-03-13 Trossa AB 1-16

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H­FRASER

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SDB HAR UTARBETATS AV

Företag Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort 161 11 Bromma

Land Sverige

E-post kundservice@nitor.se

Hemsida www.nitor.se

Tel +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

KONTAKTPERSON

Namn E-post Tel Land

Malin Nyberg

8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines