NITOR KALIALUN

alfort.se

NITOR KALIALUN

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KALIALUN

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Nitor AB

HANDELSNAMN

NITOR KALIALUN

Artikelnummer

203126

Inhemsk tillverkare/importör

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nödtelefon Information Öppet tider

112 Giftinformation - vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brandfarligt.

MILJÖ

Inte bedömd som miljöfarlig.

1 / 6


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KALIALUN

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

1 Kaliumaluminiumsulfat 12-hydrat 233-141-3 7784-24-9 > 95 %

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,

O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,

Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Ämnesnamn

Anmärkning

Kaliumaluminiumsulfat 12-hydrat

Har gränsvärden

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.

INANDNING

Behandling behövs normalt inte.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj genast ögonen med mycket vatten.Håll ögonlocken brett isär.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Drick rikligt med vatten.Kontakta läkare om större mängd förtärts.Kontakta läkare om besvär kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med kolsyra, pulver, skum eller vattenspray.Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra stora utsläpp till avlopp, grundvatten och ytvatten.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Sopa upp och spola rent med vatten.Mindre mängder spill kan spolas ut i avloppet med stora mängder vatten.

2 / 6


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KALIALUN

INFORMATION

Informera brandförsvaret vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Iakttag försiktighet vid all kemikaliehantering.

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta är riskfritt.Undvik

dammbildning.Sörj för god ventilation.

LAGRING

Förvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Undvik direktkontakt.

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte.Andningsskydd vid dammbildande hantering.Vid behov andningsskydd med

partikelfilter P1.

ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

HANDSKYDD

Skyddshandskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt.Skyddshandskar (nitrilgummi, PVC).

Gränsvärden:

Ämnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m³ År Anm.

Kaliumaluminiumsulfat

12-hydrat

7784-24-9 8 h 1.0 1996

3 / 6


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KALIALUN

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form

Färg

Lukt

Löslighet

Löslighet i vatten

Pulver.

Vit.

Svag.

Vattenlöslig.

105-110 g/L (20°C).

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar

pH i lösning 2.8 - 3.5 1)

Smältpunkt 90 °C

Densitet

1750 kg/m³

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar

Kommentar

1) C = 10 %.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Oförenligt med alkaliska hydroxider och karbonater, salt av kalcium, bly och kvicksilver, fosfater mm.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Vid upphettning till sönderdelning (>200°C) bildas giftig gas, svaveltrioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Ej hälsofarlig

INANDNING

Damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.

HUDKONTAKT

Inte relevant.

KONTAKT MED ÖGONEN

Dammkorn i ögonen kan ge irritation och sveda.

FÖRTÄRING

Kan ge sveda i mun och svalg.Förtäring av stora mängder kan ge buksmärtor, kväljningar och diarré.

SENSIBILISERING

12. EKOLOGISK INFORMATION

AKVATISK EKOTOXICITET

4 / 6


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KALIALUN

Kaliumaluminiumsulfat 12-hydrat

Test Exp.tid Värde / enhet Art Källa

Akut fisk(LC50) 96h 235 mg/l Gambusia

affinis

Akut Daphnia(EC50) 48h 106 mg/l

EKOTOXICITET

Inte bedömd som miljöfarlig.

NEDBRYTBARHET

Biologisk lättnedbrytbarhet kan ej bestämmas på oorganiska föreningar.

BIOACKUMULERING

Ingen information tillgänglig

SLUTSATS

Inte bedömd som miljöfarlig.

INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Ej farligt avfall.Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.Tömda förpackningar lämnas till

återvinning.Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en

lämplig EWC-kod. 20 01 99.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Kaliumaluminiumsulfat 12-hydrat (> 95 % )

5 / 6


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-27 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR KALIALUN

CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr. Ämnesnamn CSR

Kaliumaluminiumsulfat 12-hydrat

EU-DIREKTIV

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063, EG 648/2004.

INFORMATION

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges. CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information

tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION

UTFÄRDAD: 2008-11-28

REVISIONSÖVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

2.0.0 2008-11-28 Malin Nyberg

SDB har utarbetats av

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines