NITOR VIT VASELIN

alfort.se

NITOR VIT VASELIN

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-26 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR VIT VASELIN

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Godkänt för användning

Godkänt för Laboratorieanvändning

Godkänd av Nitor AB

HANDELSNAMN

KEMISKT NAMN

NITOR VIT VASELIN

White mineral oil (petroleum)

Artikelnummer

211306

Inhemsk tillverkare/importör

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nödtelefon Information Öppet tider

112 Giftinformation - vid förgiftningstillbud 24h

08-33 12 31 Övrig giftinformation Kontorstid

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges.

BRAND OCH EXPLOSION

Ej brandfarligt.

MILJÖ

Inte bedömd som miljöfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering

1 Vit vaselin 232-373-2 8009-03-8 100 %

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,

O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande,

Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

1 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-26 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR VIT VASELIN

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.

INANDNING

Behandling behövs normalt inte.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med vatten.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk.Framkalla ej kräkning.Kontakta läkare om större mängd förtärts.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med kolsyra, pulver, skum eller vattenspray.Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

INFORMATION

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Se även punkt 8.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Undvik utsläpp till vattenmiljöer.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Samla upp i behållare för återvinning eller deponering.Se även punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Blanda inte produkten med andra ämnen eller produkter utan kunskap om att detta är riskfritt.Undvik kontakt med

oxiderande ämnen.Rökning förbjuden.

LAGRING

Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats.Förvaras i originalförpackning.Håll behållare väl tillslutna.Förvaras

avskilt från oxiderande ämnen.Skyddas mot direkt solljus.

2 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-26 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR VIT VASELIN

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte.

ÖGONSKYDD

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

HANDSKYDD

Skyddshandskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt.Skyddshandskar (nitrilgummi, PVC).

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form

Färg

Lukt

Löslighet i vatten

Pasta.

Vit.

Luktfri.

Olöslig i vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter Värde / enhet Metod/referens Kommentar

Smältpunkt 49 - 64 °C

Flampunkt 220 °C

Densitet 815 - 880 kg/m³ 1)

Viskositet 10.5 mm2/s 2)

Kommentarer till tabell för fysikaliska och kemiska parametrar

Kommentar

Kommentar

1) 60 ºC.

2) 70 ºC.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Kan reagera med starka oxidationsmedel och med starka syror eller baser.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga farliga reaktioner är kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

GENERELLT

Ej hälsofarlig

INANDNING

Inte relevant.

HUDKONTAKT

Inte relevant.

3 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-26 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR VIT VASELIN

KONTAKT MED ÖGONEN

Stänk i ögon kan ge övergående irritation.

FÖRTÄRING

Kan ge sveda i mun och svalg.Förtäring av större mängder kan ge illamående, kräkningar och magsmärtor.

SENSIBILISERING

12. EKOLOGISK INFORMATION

AKVATISK EKOTOXICITET

Vit vaselin

Test Exp.tid Värde / enhet Art Källa

Akut fisk(LC50)

Akut Daphnia(EC50)

> 100 mg/l

> 100 mg/l

EKOTOXICITET

Utsläpp av större volymer kan förorena mark och grundvatten.

MOBILITET

Produkten är inte vattenlöslig och förväntas därför ha låg rörlighet i mark.

NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig

BIOACKUMULERING

Ingen information tillgänglig

SLUTSATS

Inte bedömd som miljöfarlig.

INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Ej farligt avfall.Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.Tömda förpackningar lämnas till

återvinning.Företaget är anslutet till REPA.

AVFALLSGRUPP

Typ av avfall anges med en sexsiffrig EWC-kod. EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en

lämplig EWC-kod. 20 01 99.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

4 / 5


SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-08-26 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-07

NITOR VIT VASELIN

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

SAMMANSÄTTNING

Vit vaselin (= 100 % )

CHEMICAL SAFETY REPORT

Reg.Nr. Ämnesnamn CSR

Vit vaselin

EU-DIREKTIV

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

EG 1907/2006 REACH, KIFS 2005:7, AFS 2005:17, SRVFS 2006:7, SFS 2001:1063, EG 648/2004.

INFORMATION

Bedömd som ej märkningspliktig. Riskfraser skall ej anges. CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen information

tillgänglig

16. ANNAN INFORMATION

UTFÄRDAD: 2009-08-26

REVISIONSÖVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Ändringar

2.0.0 2009-08-26 Malin Nyberg

ANNAN INFORMATION

Tillverkaren intygar den fullständiga historiken på tillverkningen (inga CMR-substanser). Vaselin (petrolatum)

framställs av högraffinerad olja, dvs hårdhydrerad olja. Petrolatum har visat sig vara ej cancerframkallande i tester

(ARC Monographs Volume 33). Vaselinet är fritt från vatten, syra, halogen och klorid.

SDB har utarbetats av

Företag

Nitor

Adress Box 11043

Postnr/Ort

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-mail

kundservice@nitor.se

Hemsida

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Fax +46(8) 25 85 80

Namn E-mail Tel. (arb.) Land

Malin Nyberg

5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines