15.11.2012 Views

Mura ditt dubbelgarage. - Finja

Mura ditt dubbelgarage. - Finja

Mura ditt dubbelgarage. - Finja

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Mura</strong> <strong>ditt</strong> <strong>dubbelgarage</strong>.


Innehållsförteckning<br />

Förberedelser ...................................................................................................... 3<br />

Utsättning ...................................................................................................... 3<br />

Verktyg .......................................................................................................... 3<br />

Materialspecifikation .....................................................................................3–4<br />

Grund ............................................................................................................ 3<br />

Vägg ............................................................................................................... 4<br />

Tak................................................................................................................. 4<br />

Bygglovsritning .............................................................................................5–6<br />

Börja med grunden ............................................................................................ 7<br />

Förbered för murning ......................................................................................... 8<br />

<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i långsida ...................................................................... 9<br />

<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i gavelsida ................................................................... 10<br />

Putsa och måla ................................................................................................ 10<br />

Bygga takstolar ..................................................................................................11<br />

Tips och inspiration ......................................................................................... 12<br />

Utvändiga anpassningar ............................................................................... 12<br />

Invändiga anpassningar ................................................................................ 12<br />

Materialspecifikation för en tvärgående innervägg ....................................... 12<br />

2


Förberedelser<br />

För att bygga <strong>Finja</strong>garaget måste man ha ett bygglov. Ta<br />

kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få<br />

ansöknings-handlingar. Om garaget placeras närmare än<br />

4,5 meter till tomtgräns, måste man även ha sin grannes<br />

tillstånd och skriftliga godkännande.<br />

Kopiera eller klipp ut ritningen på sidorna 5–6 samt<br />

komplettera med fastighetsbeteckning och tomtskiss,<br />

som visar garagets placering. Funderar man på att<br />

förlänga garaget med någon modul, skriv totalmåttet på<br />

planen. Bifoga ritningen med bygglovsansökan. Tänk<br />

på att bygga garaget tillräckligt stort redan från början!<br />

För att få bygglov måste det också finnas en av byggnadsnämnden<br />

godkänd kvalitetsansvarig, som har behörigt<br />

byggkunnande och kunskaper om byggregler och bestämmelser.<br />

För eventuella el- och/eller VA-installationer<br />

krävs installatörer med behörighet.<br />

Utsättning<br />

Kommunen utför utsättning, dvs. mäter ut garagets<br />

placering på tomten samt höjden på garagets grundplatta.<br />

När du beställer utsättning, kontrollera vad man<br />

behöver förbereda för att kommunrepresentanternas<br />

arbete skall löpa smidigt.<br />

För att underlätta det fortsatta arbetet, bör profiler sättas<br />

upp utanför grunden i varje hörn. De består av 3 eller<br />

4 stolpar 45 x 95 mm och en tvärgående bräda i varje<br />

riktning. Brädorna skall fästas till stolparna så att översidan<br />

är i samma höjd som färdig grundplatta och är i<br />

våg. På brädan sätts en spik för utsättning av grundens<br />

yttermått.<br />

Materialspecifikation grund<br />

3<br />

Därefter spänns murarsnören upp mellan spikarna i<br />

varje riktning och U-elementen sätts efter dessa, se<br />

sidan 7.<br />

Verktyg<br />

Man behöver vanliga snickar- och murarverktyg, bruksblandare,<br />

vattenslang, skottkärra och <strong>Finja</strong> murlåda<br />

19 cm. Blockklippare, vibratorplatta och avvägningsinstrument,<br />

eventuell vibratorstav eller vibratorbrygga kan<br />

hyras.<br />

Tänk på att…<br />

• det måste vara minst 5° C under hela dygnet när<br />

garaget byggs för att materialen skall fungera<br />

på rätt sätt.<br />

• alla värden i materialspecifikationen är<br />

teoretiska värden och kan variera med tanke<br />

på spill och förpackningsstorlek.<br />

Grund Standardutförande Tillägg isolerad platta på<br />

mark<br />

!<br />

Tillägg per modul 1180 mm<br />

<strong>Finja</strong> Cellplast t=100 mm S100 600x1200 mm - 92 st 13 st<br />

<strong>Finja</strong> U-element med fiberbetong h=300 mm S200 28 st - 2 st<br />

<strong>Finja</strong> U-element med fiberbetong hörn h=300 mm S200 4 st - -<br />

Armeringsjärn Ø12, B500BT 81 lpm 6 lpm<br />

Armeringsnät Nps50, N5150, 2,35x5,0 m 9 st 1,5 st<br />

Armeringsdistanser 40/50 mm frp=200 st 1 - -<br />

Plastfolie 0,15 mm åldringsbeständig 80 m 2 10 m 2<br />

Färdig betong, kvalitet C25/30 9,5 m 3 1,2 m 3


Materialspecifikation vägg<br />

Standard-<br />

utförande<br />

Tillägg/modul<br />

1180 mm<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerblock 19x19x59 cm 681 st 46 st<br />

<strong>Finja</strong> Passblock 19x09x59 cm 62 st 4 st<br />

<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 ob 203 m 11 m<br />

<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 fz 213 m 12 m<br />

<strong>Finja</strong> Putsnät b=250 mm 1 rulle -<br />

<strong>Finja</strong> Nätfäste Universal 1 frp -<br />

<strong>Finja</strong> Murbruk B 25 kg 25 kg 88 st 6 st<br />

<strong>Finja</strong> Grundningsbruk A 25 kg 18 st 2 st<br />

<strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C, 0-3 25 kg 127 st 9 st<br />

<strong>Finja</strong> Cementfärg vit 12,5 kg 10 st 1 st<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 19x19x299 cm 2 st -<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 19x19x149 cm 3 st -<br />

Garageport typ Vipp-port 25/21 2 st -<br />

Förrådsytterdörr typ 9/21 vitmålad 1 st -<br />

Fönster typ 9/6 vitmålat, dubbelkopplat<br />

och öppningsbart<br />

Fönster typ 9/5 halvmåne vitmålat<br />

2-glas ej öppningsbart<br />

2 st -<br />

1 st -<br />

Fönsterbleck 3 st -<br />

Ventilgaller 15x15 cm av förzinkad plåt 2 st -<br />

<strong>Finja</strong> Murlåda 19 cm 1 st -<br />

Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 m<br />

Materialspecifikation 9 st takstolar<br />

Standard-<br />

utförande<br />

Tillägg/modul<br />

1180 mm<br />

Virke 45x95 mm typ T24 ca 65 lpm 8 lpm<br />

Virke 45x145 mm typ T24 36 st längd<br />

2,7 m<br />

Virke 45x170 mm typ T24 18 st längd<br />

4,2 m<br />

Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typ<br />

T24<br />

18 st = 7,2<br />

lpm<br />

4 st längd<br />

2,7 m<br />

2 st längd<br />

4,2 m<br />

2 st<br />

Spikplåt 160x300x1,5 mm galvad 72 st 8 st<br />

Spikplåt 80x140x1,5 mm galvad 36 st 4 st<br />

Spikplåt 200x320x1,5 mm galvad 18 st 2 st<br />

Spikplåt 200x220x1,5 mm galvad 36 st 4 st<br />

Spikplåt 160x500x2,0 mm galvad 54 st 6 st<br />

Spik för spikplåtar Ankarspik AS 440<br />

Hilti<br />

3200 st 350 st<br />

4<br />

Materialspecifikation tak<br />

Virke 34x95 mm typ T24 till hammarband<br />

Vinkelbeslag 60x60x40x3,0 mm<br />

galvat<br />

Spik för vinkelbeslag Ankarspik AS<br />

440 Hilti<br />

Standard-<br />

utförande<br />

Tillägg/modul<br />

1180 mm<br />

22 lpm 2,4 m<br />

36 st 4 st<br />

220 st 25 st<br />

Råspont 22 mm 112 m 2 12 m 2<br />

Takpapp typ underlagspapp (tex YAP<br />

2200)<br />

126 m 2 21 m 2<br />

Ströläkt 22x45 mm 100 lpm 12 lpm<br />

Bärläkt 34x45 mm 155 lpm 21 lpm<br />

Bärläkt 45x45 mm 44 lpm 2,5 lpm<br />

Nockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpm<br />

Trekantlist 45x45 mm 22 lpm -<br />

Takfotsplåt 24 lpm 2,5 lpm<br />

Takpannor 2-kupig ytbeh. m. tillb. 1020 st 120 st<br />

Nockpannor 34 st 4 st<br />

Underslagsbrädor 22x125 mm 66 lpm 8 lpm<br />

Takfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 lpm<br />

Insektsnät b=500 mm 25 m (1 rulle) -<br />

Vindskivebrädor 22x145 mm 44 lpm -<br />

Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 m<br />

Hängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokar<br />

Stuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning,<br />

utkastare, 2 rörsvep<br />

4 st set -<br />

Vindskiveplåt 11 x 2 m -<br />

Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mm<br />

galvade<br />

ca 1 låda<br />

resp 1 paket<br />

Pappspik 20 mm galvade ca 2500 st -<br />

Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c<br />

600<br />

40 st 4 st<br />

-


Börja med grunden<br />

1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på var<br />

i landet stallet skall byggas och vilket undergrundsmaterial<br />

som finns i marken. Rådgör med byggnadsnämnden<br />

på orten vilket schaktdjup som bör väljas.<br />

Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligt<br />

material. Geoduk läggs om markförhållande<br />

och/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inte<br />

är tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang<br />

(se nr 10 på skissen) utanför grunden i<br />

nivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta och<br />

koppla till befintlig dräneringsanläggning.<br />

2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementen<br />

skall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4<br />

överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltråd<br />

eller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna av<br />

nivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrollera<br />

med vattenpass. Lämplig bredd på avjämnad<br />

nivå är ca 70 cm.<br />

3. Påbörja alltid montaget av <strong>Finja</strong> U-element i hörn.<br />

Placera sedan ut U-element i standardlängder och<br />

tillkapa passelement i erforderlig omfattning med<br />

hjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor och<br />

överkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna<br />

(se sid 3).<br />

4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilar<br />

som monteras centriskt i ovankant skarv mellan<br />

U-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementens<br />

horisontella del (närmast den yttre vertikala<br />

delen) i varje skarv - en spikplåt per skarv.<br />

5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementets<br />

yttre vertikala del i garageportarnas hela bredd så<br />

att betongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant.<br />

Forma med en bräda vid porten och fäst en<br />

trekantslist på brädan för att få en fasning eller fäst<br />

en kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor,<br />

varmförzinkad, i garageportöppningens längd.<br />

10<br />

3<br />

8<br />

2<br />

9<br />

7<br />

6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta:<br />

Lägg ut makadam innanför U-elementen så att<br />

makadamytan hamnar i nivå med U-elementens<br />

ovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförande<br />

med isolerad grundplatta: Lägg ut makadam<br />

innanför U-elementen så att makadamytan hamnar<br />

i nivå med överkant U-elementens horisontella del.<br />

Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täck<br />

hela makadamytan med plastfolie – tillse att plastfolieskarvarna<br />

överlappar minst 40 cm.<br />

7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta – lägg<br />

ut <strong>Finja</strong> Cellplast S100 över hela makadamytan. Låt<br />

cellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikala<br />

del. Undvik att använda småbitar av cellplast.<br />

Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälp<br />

av plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm.<br />

8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm på<br />

armeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappas<br />

med ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät.<br />

De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnäten<br />

placeras på armeringsdistanser för att säkerställa<br />

att de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen.<br />

9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är att<br />

beställa färdig betong som läggs ut med ränna.<br />

Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med max<br />

stenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vid<br />

utläggningen med vibratorstav. Dra sedan av med<br />

en rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipa<br />

ytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbrygga<br />

användas. Tänk på att skydda betongen mot<br />

snabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex.<br />

plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn. Låt<br />

betongen härda i minst 2 dygn och fortsätt sedan<br />

med överbyggnaden enligt beskrivningar på sidorna<br />

8-11.<br />

7<br />

6<br />

5<br />

Vi specificerar inte grus, makadam, dränering<br />

och yttre detaljer, eftersom detta är beroende av<br />

tomtens utseende och egenskaper.


Förbered för murning<br />

Ta fram bockar och plank att använda som ställning.<br />

Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt.<br />

Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt.<br />

Planera blockindelning före murning<br />

De angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsade<br />

väggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten är<br />

också anpassade för blockindelning enligt skisserna och<br />

gäller mått utan fasadputs och med block utan bruk i<br />

stötfogar (verikala fogar).<br />

Hörnstolpar som hjälpmedel<br />

Sätt upp hörnstolpar i varje hörn<br />

t.ex. virke 45x95 mm i längder<br />

som är något högre än vägghöjden.<br />

De är till för att markera och fästa<br />

hjälpsnöre för skiftesgångarna. Spika<br />

en stolpe i varje hörn på utsidan av<br />

grundblocket, loda med vattenpass<br />

på båda håll och staga med snedsträvor.<br />

Mät ut och markera med<br />

spik i stolparna för överkant av varje<br />

murskift. Fäst snöre i spiken för<br />

överkanten av första skift. Se till att<br />

stolpar och snöre inte sitter i vägen<br />

för murningen. Placera stolparna så<br />

att snörena kommer att följa ytterkanten<br />

av muren, gärna ett par mm<br />

utanför, så att snöret inte hänger sig<br />

på muren vid murningen.<br />

<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i långsida<br />

När grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dags<br />

att börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna i långfasaderna<br />

byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan 10.<br />

1. Blanda <strong>Finja</strong> Murbruk B till en smidig konsistens.<br />

Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg),<br />

på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedan<br />

ut bruk med murslev och lägg på <strong>Finja</strong> Murblock<br />

19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret, så<br />

att överkanten av blocken är 20 cm över plattan.<br />

Inget bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flytta<br />

sedan snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruk<br />

i murlådan och dra denna framåt så att två strängar<br />

bruk bildas. <strong>Mura</strong> blocken i förband, se sidan 7.<br />

8<br />

Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut,<br />

i första och därefter varannat skift. Övriga skift<br />

förskjuts i hörn och därefter så att stående<br />

skarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggande<br />

skift. Observera hörnet på skissen.<br />

2. Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredje<br />

skift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst och<br />

Bi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skall<br />

bockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippa<br />

upp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisning<br />

lättklinkerblock på www.finja.se för ytterligare armeringsinformation.


3. Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollera<br />

hela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Ta<br />

bort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruk<br />

i stötfogar.<br />

4. <strong>Mura</strong> skift 11 med 9 cm murblock för att stämma<br />

med dörröppning. Över dörren i ena långsidan monteras<br />

dörrbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Fortsätt<br />

mura skift 12 med murblock, höjd 19 cm.<br />

5. Tillverka takstolar enligt sida 11 såvida de inte är<br />

prefabricerade.<br />

6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpå<br />

väggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c<br />

600.<br />

7. Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med<br />

vinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplan<br />

och strävning på sidan 11. Varje vinkelbeslag spikas<br />

med ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln.<br />

8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem sticka<br />

ut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten med<br />

sponten uppåt.<br />

9. Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följ<br />

tillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt under<br />

pappen i nederkanten av taket.<br />

10. Spika takpanneläkt (ströläkt) 22x45 mm (min 25x25<br />

mm) i riktning från takfot till nock. Därefter takpanneläkt<br />

34x45 mm (min 25x38 mm)i riktning gavel<br />

till gavel. Nederst vid takfoten skall det vara 45x45<br />

mm (min 25x38 mm). Avstånd mellan läkten enligt<br />

takpannetillverkarens anvisningar. Spika nockbräda<br />

38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste rännkrokar<br />

enligt punkt 13 monteras före läkt vid takfot.<br />

11. Montera takpannor enligt tillverkarens anvisningar.<br />

12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika på<br />

underslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna.<br />

13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm och<br />

montera takrännor och stuprören. Stuprören kan<br />

antingen vinklas ut i nederkant som direktutkast eller<br />

kopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunen<br />

vad som är tillåtet för just <strong>ditt</strong> garage.<br />

9<br />

Tvärsnitt av vägg


<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i gavelsida<br />

Punkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasaderna<br />

byggs upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallellt<br />

enligt sidan 9.<br />

1. <strong>Mura</strong> väggar enligt beskrivningen på sidan 9. Väggarna<br />

muras upp till överkanten av takstolarma. Snedklipp<br />

eller kapa blocken efter taklutningen.<br />

2. Montera <strong>Finja</strong> Fönsterbalk 19x19 cm med längd 300 cm<br />

över garageporten. Över fönstret i bakre gavel monteras<br />

fönsterbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Om du väljer<br />

annan öppningsbredd, väljs fönsterbalk med sådan<br />

längd att upplaget i vardera änden blir minst 25 cm.<br />

3. Placera första takstolen mot innerkant av väggen. Följ<br />

takstolsplanen enligt sidan 11.<br />

4. Täck murkrönet mot taket med trälist, 22x45 mm. Fäst<br />

även en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästning<br />

av vindskiva.<br />

5. Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råsponten<br />

och drag upp underlagspappen på denna.<br />

6. Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Här<br />

kan du få utlopp för “Snickarglädje” om du så vill.<br />

7.<br />

Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag.<br />

8. Montera vikport enligt tillverkarens anvisningar.Montera<br />

fönster, dörrar samt fönsterbleck.<br />

Putsa och måla<br />

Före putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnät<br />

ca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- och<br />

fönsterhörn med hjälp av <strong>Finja</strong> Nätfäste Universal. Applicera<br />

först <strong>Finja</strong> Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens)<br />

i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå på ett 10 mm<br />

tjockt skikt med <strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C efter att<br />

grundningsbruket ”vittorkat” under minst ett dygn. Följ<br />

blandningsanvisningarna på säckarna. Man behöver<br />

inte använda Grundningsbruk A på innerväggar. Följ<br />

<strong>Finja</strong>s separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälp<br />

vid putsning- se mer på hemsidan www.finja.se under<br />

10<br />

Tvärsnitt<br />

genom gavel<br />

tips och idéer man kan också<br />

begära den som bilaga av din<br />

byggvaruhandlare. Avfärga väggarna<br />

med <strong>Finja</strong> Cementfärg vit,<br />

som blandas (vispas) med vatten<br />

i förhållandet 1:1. Applicera med<br />

pensel, roller eller spruta. Färdigblandad<br />

färg bör användas inom<br />

en timme. Måla snickerier och ställ i ordning markytan<br />

för garageinfarten. Sedan är det bara att köra in bilen!


Bygga takstolar<br />

Vi rekommenderar att man använder prefabricerade takstolar. Om man<br />

ändå vill göra dem själv, behövs 9 st takstolar med mått enligt skiss nedan.<br />

För varje tillägg av en modullängd på 1180 mm tillkommer en extra takstol.<br />

Följ beskrivning nedan vad gäller virke, plåt och spik. Allt är dimensionerat<br />

efter Takstolsboken från Byggforskningsrådet.<br />

1 Spikplåt, 160x300x1,5 mm och ankarspik AS 440 8+8 på vardera sidan<br />

2 Spikplåt, 160x300x1,5 mm och ankarspik AS 440 8+8 på vardera sidan<br />

3 Spikplåt, 80x140x1,5 mm och ankarspik AS 440 2+2 på vardera sidan<br />

4 Spikplåt, 200x320x1,5 mm och ankarspik AS 440 5+5 på vardera sidan överram och 4+4 på vardera sidan diagonaler<br />

5 Spikplåt, 200x220x1,5 mm och ankarspik AS 440 5 på vardera sidan underram och 4+4 på vardera sidan diagonaler<br />

6 Skarvplåt 160x500x2 mm och ankarspik AS 440 26+26 på vardera sidan<br />

7 Killängd, 400 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24<br />

Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar.<br />

Montera takstolarna på de murade väggarna enligt<br />

takstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanen<br />

är centrumavstånd.<br />

Sträva takstolarna med varandra med en bräda en<br />

bit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Ta<br />

bort dem efterhand som råsponten spikas på.<br />

11


Tips och inspiration<br />

Utvändiga anpassningar<br />

– Om du önskar en struktur i ytan så rekommenderar<br />

vi <strong>Finja</strong> Ädelputs. Det finns stänkputs och spritputs,<br />

beroende på hur grov struktur man vill ha. Putserna<br />

appliceras med kompressor och spruta. Anlita gärna<br />

en fackman till detta arbete om du inte själv har goda<br />

kunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputser<br />

under produktinformation på www.finja.se.<br />

– Sätt gärna egen prägel på garaget genom att välja<br />

någon av de kulörer som finns på <strong>Finja</strong>s färgkarta. Vid<br />

avfärgning med stänkputs eller spritputs kan släta dekorationer<br />

göras runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringar<br />

eller efter egen fantasi.<br />

– Väggarna kan kläs med panel för att behålla en<br />

gedigen och stabil stomme, men anpassa gärna garaget<br />

för övrigt efter eget önskemål eller till kringliggande<br />

byggnader. Vid träfasad, fäst de längsgående spikreglarna<br />

med skruv och plugg i lättklinkerblocken. Det är<br />

lämpligt att först slamma av lättklinkerytan för lufttätning<br />

för eventuell framtida isolering av garaget.<br />

Invändiga anpassningar<br />

– Man kan isolera hela garaget eller ett eventuellt invändigt<br />

rum. Detta arbete kräver kunskap om utförande<br />

med isolering, lufttätning, diffussionsspärr, brandklass,<br />

ventilation, värme mm. Rådgör med din byggvaruhandlare.<br />

– Skapa ett hobbyrum, en verkstad, ett gästrum eller<br />

varför inte en ateljé genom att gränsa av förrådsdelen<br />

med en innervägg. Den utförs med <strong>Finja</strong> Lättklinkerblock<br />

15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetet<br />

utförs på samma sätt som beskivs på sidan 8. Skall<br />

innerväggen utföras direkt i samband med att garaget<br />

byggs se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermur<br />

i de armerade skiften enligt skissen nedan.<br />

Materialspecifikation för en tvärgående vägg<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerblock 15x19x59 cm 128 st<br />

<strong>Finja</strong> Passblock 15x09x59 cm 13 st<br />

<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 ob 80 m<br />

<strong>Finja</strong> Murbruk B 325 kg<br />

<strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C, 0-3 575 kg<br />

<strong>Finja</strong> Cementfärg vit 12,5 kg<br />

<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 15x19x150 cm 1 st<br />

Innerdörr typ 9/21 vitmålad 1 st<br />

<strong>Finja</strong> Murlåda 15 cm 1 st<br />

Asfaltpapp b=15 cm typ syllpapp ca 7 m<br />

Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen,<br />

men med placering som ytterväggarna. Skissen<br />

visar en plandetalj av anslutning innervägg mot yttervägg.<br />

Kapa upp bistål Bi40<br />

ob i längd 1200 mm. Klipp<br />

upp ena stången, den inre<br />

och bocka i 90º samt placera<br />

centriskt över innerväggsblocken.<br />

Det måste utföras<br />

i samband med murning av<br />

ytterväggar.<br />

Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste<br />

armeringsdubbar 6 mm borras in i ytterväggarna, 2 st<br />

i vartannat skift. Dubblängd ca 30 cm med förankring<br />

15 cm i befintlig vägg.<br />

www.am-tryck.se · mars 2009 · 4011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!