Broschyr med presentation av kommunens ... - Älmhults kommun

almhult.se

Broschyr med presentation av kommunens ... - Älmhults kommun

Stora gemensamma resurser

Grundskolan i Älmhults kommun erbjuder stora gemensamma resurser som service och stöd till elever, föräldrar och pedagoger.

Elevhälsan

I Älmhults grundskolor och gymnasium finns en allsidig

hälsokompetens med skolkuratorer, skolsköterskor och

specialpedagoger. Alla skolor har ett elevhälsoteam

där dessa professioner ingår. Teamet arbetar utifrån ett

helhetsperspektiv och med elevens psykiska och fysiska

välbefinnande i centrum. Elevhälsoteamets insatser är

både förebyggande och riktade.

Fritidshem

Älmhults kommun satsar hårt på att erbjuda bra fritidshem

till alla barn upp till 12 år. Fritidshemmen kompletterar

skolan i det pedagogiska arbetet. Här får barnen både

en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Målet är

också att underlätta för föräldrar att förvärvsarbeta eller

studera.

Förberedelseklassen

I förberedelseklassen erbjuds barn från andra länder

anpassade studier i svenska. Samtidigt placeras de i en

ordinarie klass för snabb integration. De är 7 – 16 år och

har just kommit till Sverige. I förberedelseklassen får

eleverna också lära sig hur det svenska samhället fungerar.

Verksamheten finns på Gemö- och Linnéskolan.

Orion

Orion är en verksamhet som är riktad till elever med

diagnos inom autismspektrat. Verksamheten tar emot

elever även från andra kommuner. Undervisningen anpassas

individuellt efter varje elevs behov i både miljö och

pedagogik.

Här finns ett arbetslag med två lärare och en assistent

som arbetar i ett team kring eleverna. Elevernas utveckling

gynnas av den lugna miljön och de anpassningar som

görs.

Skolbiblioteket

Skolbiblioteken i Älmhults kommun är till för att sprida

både glädje och kunskap till eleverna. Förutom att sprida

läslust till eleverna får eleverna lära sig viktiga färdigheter

som informationssökning och källkritik.

Alla skolbibliotek arbetar aktivt med att inspirera såväl

elever som föräldrar och pedagoger. Skolbiblioteken har

fackutbildad personal som driver verksamheten.

Älmhults pedagogiska resurscentrum

Pedagogiskt resurscentrum i Älmhult är till för att stödja

och utveckla det pedagogiska arbetet på alla förskolor

och skolor.

En viktig del i verksamheten inom resurscentrum är

Skoldatateket. Här kan elever med dyslexi eller andra

läs- och skrivsvårigheter få hjälp med att utprova teknikstöd

som gör vardagen lättare.

Älmhults särskola

Älmhults särskola drivs i en inspirerande miljö i anslutning

till Klöxhultskolan. Här får varje elev möjlighet att lära sig

mycket och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Varje elev är knuten till en mentor som har det

övergripande ansvaret för hela elevens skolgång.

I anslutning till Haganässkolan finns också en träningsskola

som aktivt arbetar med sinnesträning för att väcka

nyfikenhet och utveckla till exempel motoriken.

More magazines by this user
Similar magazines