Vetenskap, debatt, folkbildning - Lars Ingelstams

lars.ingelstam.se

Vetenskap, debatt, folkbildning - Lars Ingelstams

Förord

Vetenskap, debatt, folkbildning

Skrifter och föredrag av Lars Ingelstam 1958-2002

Lars Ingelstam har arbetat som professor vid tema Teknik och social

förändring, Linköpings universitet, sedan 1980. När han nu når

pensionsåldern i maj 2002 ser vi från tema T ett värde i att

dokumentera hans publikationer och andra arbeten från denna tid.

Men Lars har ju haft ett yrkesliv även före de 22 åren vid tema. Det rör

sig i stort sett om två (delvis överlappande) perioder: den första 1957-

1972 som lärare och forskare inom matematik, huvudsakligen vid KTH,

och den andra inriktad på långsiktig planering och framtidsstudier,

1968-1980, med tyngdpunkten i åtta år vid Sekretariatet för

framtidsstudier. Även dessa har vi velat inkludera i denna översikt,

trots att dokumentationen, särskilt av föredrag, under dessa perioder

blir långt ifrån fullständig.

Bibliografin och översikten över artiklar och föredrag har i huvudsak

gjorts av Christina Brage, Linköpings universitetsbibliotek, i samarbete

med författaren.

Översikten består av tre delar:

A. Bibliografi. Här förtecknas vetenskapliga böcker och artiklar,

vetenskapligt baserade (”tyngre”) debattinlägg samt antologier.

B. Folkbildning och debatt. Föredrag, debattinlägg, intervjuer och

populärvetenskapliga alster

C. Livslärogång. En CV med bl a examina, anställningar och uppdrag i

kommittéer mm


A Bibliografi 1958-2002, Lars Ingelstam

Kronologisk förteckning över vetenskapliga böcker och artiklar, vetenskapligt baserade

(”tyngre”) debattinlägg samt antologier som Lars Ingelstam redigerat.

Inledningsvis nämns de viktigaste böckerna:

Studies in Real Normed Algebras (doktorsavhandling 1964)

Planeringens grundproblem (1972, reviderad version, med Simon Andersson 1979)

Teknikpolitik (1978)

Arbetets värde och tidens bruk (1980)

Teknik och social förändring (med Bernt Schiller) (1981)

Snuttifiering, helhetssyn, förståelse (1988)

Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser (1991)

Brus över landet (red, med Lennart Sturesson) (1993)

Ekonomi för en ny tid (1995, omtryck 1997)

Complex Technical Systems (red, 1996)

System – att tänka över samhälle och teknik (2002)

1958

Ingelstam, Lars, (1958), ”Ett påpekande till ett problem om kvadratnötter”, Nordisk

Matematisk Tidskrift, 6, s. 153-154

1959-1961

Ingelstam, Lars & H. Rådström, (1959-1961), FOA P Rapport HC 103-106,

(Hemligstämplat material)

1962

Ingelstam, Lars, (1962), ”A Vertex Property for Banach Algebras with Identity”,

Mathematica Scandinavica, 11, pp. 22-23

Ingelstam, Lars, (1962), ”Skydd och rörlighet, en matematisk modell”, FOA P Rapport

A 129

1963

Ingelstam, Lars, (1963), ”Hilbert Algebras with Identity”, Bulletin of the American

Mathematical Society, 69, pp. 794-796

Ingelstam, Lars & B. Von Bahr, (1963), ”Spaning och vapenverkan. Några bidrag till ett

principiellt avvägningsproblem”, FOA P Rapport A 154

2


1964

Ingelstam, Lars, (1964), Studies in Real Normed Algebras, (KTH-Avhandl. 184),

Uppsala

Ingelstam, Lars, (1964), ”Non-Associative Normed Algebras and Hurwitz� Problem”,

Arkiv för matematik, 5, s. 231-238

Ingelstam, Lars, (1964), ”De tre kulturerna”, Kristet Forum, h. 4, s. 184

Ingelstam, Lars, (1964), ”Real Banach Algebras”, Arkiv för matematik, 5, s. 239-270

1965

Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för

matematik, KTH

1966

Ingelstam, Lars, (1966), ”Real Algebras with a Hilbert Space Structure”, Arkiv för

Matematik, 6, s. 459-465

Ingelstam, Lars, (1966), ”Symmetry in Real Banach Algebras”, Mathematica

Scandinavica, 18, pp. 53-68

1967

Ingelstam, Lars, (1967), ”A Note on Laplace Transforms and Strict Reality in Banach

Algebras”, Mathematische Zeitschrift, 102, pp. 163-165

1968

Ingelstam, Lars, (1968), ”On Semigroups, Generated by Topologically Nilpotent

Elements”, Illinois Journal of Mathematics, pp. 172-175

Ingelstam, Lars, (1968), ”Synpunkter på värdering och analys av flygbasers funktion”,

Flygstabens OA-rapport Nr 21

Ingelstam, Lars, (1968), “Teknikens och föränderlighetens utmaning”, Västerås Stiftsb.,

vol. 62, s. 111-119

1969

Ingelstam, Lars, (1969), ”Planering för framtid”, FOA/KTH Rapport PT 1969:1

1970

3


Ingelstam, Lars, (1970), ”8-9-10 Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier”,

Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU

Ingelstam, Lars, (1970), ”Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och

demokrati”, Vår Lösen, Nr 1, s. 24-28

Ingelstam, Lars, (1970), ”Matematiken som kulturfara 1-2”, Intermediair 17 april, 1 maj

Ingelstam, Lars, (1970), ”Mathematical Approaches to Conflict and Cooperation in

Organizations, FOA/KTH Rapport PT 1970:3

Ingelstam, Lars, (1970), ”Pointers to the Future for Organizations and Planning,

FOA/KTH Rapport PT 1970:8

1971

Ingelstam, Lars, (1971), ”8 Serier numeriska serier”, Del av: Eriksson, Henrik & Jörgen

Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU

Ingelstam, Lars, (1971), ”9-10 Serier funktionsserier”, Del av: Eriksson, Henrik &

Jörgen Löfström, Differential- och integralkalkyl, TRU

Anell, Lars, Anna Hedborg, Lars Ingelstam, Måns Lönnroth, (1971), Ska vi asfaltera

Sverige? Om myt och metod i trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt

Bolin, Bert, Ingelstam, Lars, et al, (1971), Air Pollution across National Boundaries.

The Impact on the Environment of Sulfur in Air and Precipitation. (Sveriges fallstudie

för FN:s miljökonferens), Stockholm: Utrikes- och Jordbruksdepartementen

Ingelstam, Lars, (1971), ”Zukunftsmöglichkeiten für Organization und Planung,

Futurum, H. 2, pp. 150-182

Ingelstam, Lars, (1971), ”Några planeringsmetodiska problem aktualiserade av

Vägplan 1970, Plan, Vol. 25, Nr 2, s. 121-128

1972

Ingelstam, Lars, (1972), Planeringens grundproblem, (Ds Ju 1972:26), Stockholm:

Justitiedepartementet

Ingelstam, Lars, (1972), ”Systems Structure and Future Trends in a Long Term

Environmental Study, Journal of Systems Engineering, 3:1, pp. 3-18

1973

Ingelstam, Lars, (1973), Technology Assessment in Sweden, Stockholm: Sekretariatet

för framtidsstudier

1974

4


Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), ”Hur styr man teknisk utveckling?”, Vår lösen,

Vol. 65, Nr 1, s. 54-59

1975

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), ”How Much is Enough? Another

Sweden”, Development Dialogue, Nr 1-2, pp. 44-54

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm:

Sekretariatet för framtidsstudier

Ingelstam, Lars, (1975), ”Long-Range Planning in Sweden”, In: M. Goldsmith (ed.),

Forward Planning in the Service Sectors, London: Mac Millan

Ingelstam, Lars, m fl, (1975), Teknikbedömning. En lägesrapport och några förslag

rörande studiet av teknikens roll i samhället, (Ds Ju 1975:12), Stockholm: Allmänna

Förlaget

1976

Ingelstam, Lars, (1976), ”Basic Problems of Planning”, I: Jennergren, Schwartz,

Alvfeldt eds, Trends in Planning, Stockholm: FOA

Ingelstam, Lars, (1976), ”Inte bara bistånd – en replik i debatten om ett lagom Sverige”,

Ekonomisk Debatt, Nr 2, s. 175-179

1977

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Hur mycket är lagom? Stockholm:

Sekretariatet för framtidsstudier (omtryck)

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), ”Should We Put Limits on

Consumption?”, The Futurist, 11:3, pp. 157-162

Ingelstam, Lars, (1977), ”Mot en god teknologi”, Vår lösen, Vol. 68, Nr. 8/9, s. 556-560

1978

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1978), Hur mycket är lagom? (Ny rev uppl.),

Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier

Ingelstam, Lars, (1978), Teknikpolitik, Stockholm: Tiden

Ingelstam, Lars, (1978), Alternative Patterns of Development and Lifestyles,

(Konsultrapport till FN:s ekonomiska Europakommission (ECE) och FN:s miljöstyrelse

(UNEP), Nov. 1978

1979

5


Ingelstam, Lars & Simon Andersson, (1979), Planeringens grundproblem, (Delrapport

Framtidsstudien Prognoser och politisk framtidsplanering; 602), Stockholm:

Sekretariatet för framtidsstudier

Ingelstam, Lars, m fl, (1979), Prognoser och politisk framtidsplanering – en

projektpresentation, Stockholm: Sekretariatet för framtidsstudier

Ingelstam, Lars, (1979), Samtal om framtidsberedskap som utbildningsmål, (Särtryck

och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö,

Lunds Univ.; 287)

Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1979), Teknik och social förändring, Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars, (1979), ”Är de stora projektens tid förbi – eller återkommer

”rekordårens” framstegstro på 80-talet?”, Administrations-TEMA, Nr 3, s. 4-5, 36

Ekström, Sören & Lars Ingelstam, (1979), ”Naturen, resurserna och politiken”, Tiden,

Nr 8, s. 451-461

Ingelstam, Lars, (1979), ”Att välja teknikframtid: Valet mellan Sol-Sverige och Uran-

Sverige illustrerar ett dilemma”, Vårt ekonomiska läge, s. 104-128

1980

Ingelstam, Lars, (1980), Arbetets värde och tidens bruk, Stockholm: Liber

Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1980), ”Teknik och social förändring”, Daedalus, 49,

s. 77-83

Ingelstam, Lars, (1980), ”Vad betyder framtiden för folkrörelserna?”, Kooperatören, Nr

11, s. 6-10

Ingelstam, Lars, m fl, (1980), ”Varför finns inga datorer på fackföreningsfanorna? Ett

samtal om teknologin, politiken och framtiden”, Ord & Bild, h. 1, s. 36-46

Ingelstam, Lars, (1980), ”Framtid i mänskligare skala: Vi måste bestämma över

tekniken och forma en svensk livsstil”, Statsanställd, Nr 9, s. 6-8

Ingelstam, Lars, (1980), ”Samhällsbild – teknikbild”, Vår lösen, Nr 2, s. 101-107

1981

Ingelstam, Lars, (1981), Alternative Futures and Values, (Educational and

Psychological Interactions; 74), Malmö

Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1981), Teknik och social förändring, Lund:

LiberLäromedel

6


Ericsson, Ylva, Åhlström, Eva & Lars Ingelstam, (1981), ”Med sextimmarsdag kan vi

fördela jobb och samhällsarbete”, MorgonBris, Nr 8, s. 2-3

Ingelstam, Lars, (1981), ”Människan och tekniklandskapet”, Tvärsnitt, Nr 2, s. 35-42

Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), ”TV-mediet och kulturmiljön:

Reflexioner kring människosyn och teknikpolitik”, Vår lösen, h. 8/9, s. 459-465

Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), ”Ska vi ha videopolis eller

videopolitik?”, Arbetet, 1981-01-20

Ingelstam, Lars, (1981), ”Ut ur krisen till vadå?”, Arbetet, 1981-07-16

Ingelstam, Lars, (1981), ”Sveriges framtid”, Dala-Demokraten, 1981-10-02

1982

Ingelstam, Lars, (1982), ”Folkbildningen inför framtidsbilderna”, I: Folkbildningen i

framtidsperspektiv. Rapport från en konferens, Stockholm: Byrå VI Skolöverstyrelsen

Ingelstam, Lars & Bernt Schiller, (1982), Fragmentisering - Komparation - Helhetssyn.

Hur kan man forska i teknik och social förändring, (Tema T Rapport 1982:1), Linköping:

Univ.

Ingelstam, Lars, (1982), ”Den andra tillväxten”, I: Hotad sektor, Stockholm: Liber

Ingelstam, Lars & Arne Kaijser, (1982), ”Kommer vackra mål att dränkas i el och kol?”,

Plan, Nr 1/2, s. 6-12

Ingelstam, Lars, (1982), ”Försvar för den socialdemokratiska utopin. Replik till Mats

Franzén”, Zenit, Nr 4, s. 60-64

Ingelstam, Lars, (1982), ”Har vi inte längre råd med kultur och omsorg?”, Norrländska

Socialdemokraten, 1982-06-15

1983

Ingelstam, Lars, (1983), ”Högskolan och tekniken - en betraktelse kring två framtider”,

I: Kunskap för framtiden, Stockholm: Liber

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Att bo som folk - några framtidsperspektiv,

Stockholm: SABO

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), Living People. Long Term Perspectives for

Human Settlements in the Nordic Countries, (BFR D 1983:10)

Ingelstam, Lars, (red.) (1983), Skruven. En diskussionsbok om tekniken som lokal

verklighet, Malmö: Liber

Ingelstam, Lars, (1983), ”A Third Sector Approach to Sweden�s Future”, Futures, 15,

pp. 137-151

7


Ingelstam, Lars, (1983), ”Towards the Un-Manned Bandwagon?”, (Bokrec.), Futures,

15, pp. 316-317

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), ”Den informella sektorn och

välfärdsproblemet”, Plan, Nr 2

1984

Ingelstam, Lars, (1984), ”Kommunal renässans mobiliserar resurser”, Tiden, Nr 3, s.

144-151

Ingelstam, Lars, (1984), ”Avfall, försvar och förvirring - tre böcker om vetenskap och

samhälle”, Årsbok för kristen humanism

Ingelstam, Lars, (1984), ”Arbete i framtiden - utmaning eller omtänkande”, Årsbok för

föreningen lärare i religionskunskap, s. 105-113

Ingelstam, Lars, (1984), Teknik, produktion, människa. Några forskningsproblem med

tonvikt på individperspektivet, (Tema T arbetsnotat; 5), Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars, (1984), Öppningen. Om lönearbetets kris och den informella sektorn,

(Tema T arbetsnotat; 9), Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars, (1984), ”Utbildning för ett postindustriellt samhälle”. (Föredrag vid

svensk-finskt seminarium på Hanaholmen, april 1984), I: 16-19-åringarnas utbildning i

Finland och Sverige, Helsingfors: Skolstyrelsen

1985

Ingelstam, Lars, (1985), ”Flexibel arbetstid och den informella sektorn”, I: DELFA,

rapport nr 11, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet

Ingelstam, Lars, (1985), ”Den informella sektorn och samhällsutvecklingen”, s. 21-35, I:

H. Wallentin, (red.), Informell ekonomi i glesbygd, Stockholm: LT�s förlag

Ingelstam, Lars, (1985), ”Stabilitet och nyskapande”, I: Vetenskap och vett. Till frågan

om universitetets roll, Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars, Riis, Ulla & Peter Andersson, (1985), ”Towards a Democratic Tradition

of Research - Perspectives from the TEMA Experience”, In: L. Lewin & I. Lind,

Interdisciplinarity Revisited. Reassessing the Concept in the Light of Institutional

Experience, Stockholm: Liber

Ingelstam, Lars & N. Åkerman, (1985), ”Hotar rationalismen det mänskliga”, Allt om

böcker, Nr 5/6

Ingelstam, Lars, (1985), ”Den informella sektorn - ny öppning eller politisk smitväg?”,

Välfärdsbulletinen, Nr 2

Ingelstam, Lars, (1985), ”Bekämpa snuttifieringen”, Dagens Nyheter, 1985-03-12

8


Ingelstam, Lars, (1985), På spaning efter den helhet som flytt, (Tema T arbetsnotat;

23), Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1985), Bostadsområdet som plats för arbete,

(Tema T), Linköping: Univ.

1986

Ingelstam, Lars, (1986), ” Bostad och arbete ”, I: Ekonomi och stadsutveckling.

Rapport från NBS-S forskarseminarium i Esbo 6-8 nov. 1985, (Nordplan KR 1986:1),

Stockholm: Nordiska Institutet för Samhällsplanering

Ingelstam, Lars, (1986), ”Svensk satsning på internationell försoning”, Pax, Nr 11, s. 17

Ingelstam, Lars, (1986), ”Arbetstidsfrågan och en ny svensk modell”, Tiden, Nr 5/6, s.

297-311

Ingelstam, Lars, (1986), ”På flykt från samhället”, Årsbok för kristen humanism, s. 111-

114

Ingelstam, Lars, (1986), ”Sverige är möjligheternas land för delade jobb”, Dagens

Nyheter, 1986-01-14

Ingelstam, Lars, (1986), ”Teknikförändringar i dagliglivet”, 16-17 januari 1986, (Tema T

arbetsnotat; 28), Linköping: Univ.

1987

Ingelstam, Lars, red (1987), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10),

Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning

Ingelstam, Lars, (1987), ” Industrisamhällets framtid och det dagliga livet”, s. 9-38, I:

Lars Ingelstam, (red.), Tid-Boende-Teknik, (Byggforskningsrådet; T10), Stockholm:

Statens råd för byggnadsforskning

Ingelstam, Lars, (1987), ”Makten över kunskapen, makten över informationen”, I: J. G.

Bergendal, (red.), Information kunskap ansvar, Lund: Studentlitteratur

Ingelstam, Lars, (1987), ”G H von Wright: Vetenskapen och förnuftet”, Allt om böcker, 1

febr

Ingelstam, Lars, (1987), ”Technology and Social Change in Linköping”, Science and

Public Policy, 14:5, pp.297-298

1988

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1988), Arbete i närheten. En problemöversikt kring

bostadsområdet som plats för arbete, (Byggforskningsrådet T 14), Stockholm: Statens

råd för byggnadsforskning

9


Ingelstam, Lars, (1988), Den heliga anden - livgivare och följeslagare, (Tro i vår tid;

10), Stockholm: Verbum

Ingelstam, Lars, (1988), ”Den demokratiska samhällsformens trovärdighet”, I: Mark och

Vatten år 2010, (Ds 1988:35), Stockholm: Bostadsdepartementet

Ingelstam, Lars, (1988), ”Delaktighetens villkor”, I: Motbilder, Stockholm: Kooperativa

institutet

Ingelstam, Lars, (1988), Snuttifiering - helhetssyn - förståelse. En tänkebok om

kunskap i informationssamhället, Lund: Studentlitteratur

Eriksson, O, Ingelstam, Lars, m fl, (1988), Vidga vyerna. Tankar om framtid och

boende, (SABO Utveckling Rapport 10), Stockholm: SABO

Ingelstam, Lars, (1988), ”Om möjligheten att rekonstruera den svenska

välfärdsmodellen”, Årsbok för kristen humanism, s. 22 - 32

Ingelstam, Lars, (1988), ”Book Review: Goggin, ML, Governing Science and

Technology in a Democracy”, Futures, 20:3, pp. 340-341

Ingelstam, Lars, (1988), ”Svenskt medlarorgan för ökad säkerhet”, Svenska Dagbladet,

1988-02-03

Ingelstam, Lars, (1988), Framtidstron och den svenska modellen, (Tema T Rapport;

15), Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars, (1988), Information, Knowledge and Power, (Tema T arbetsnotat; 40),

Linköping: Univ.

1989

Ingelstam, Lars, (1989), ”Makt och omakt i systemsamhället”, I: Svante Beckman,

(red.), Teknokrati, arbete, makt. Antologi från Maktutredningens delprojekt Teknik och

Makt, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1989), ”Long Live the Automobile Industry?”, (Recension), Economic

and Industrial Democracy, 10:4, pp. 555-557

Ingelstam, Lars, (1989), ”Vårt behov av framtid”, FLS-aktuellt, Nr 1

Ingelstam, Lars, (1989), ”Gökunge i forskningspolitiken? Om framtidsstudier i Sverige”,

SPPB, Nr 163 (Vänbok till Gunnar Richardsson) s. 187-197

1990

Ingelstam, Lars, (1990), ”Anden slipper ur flaskan: Kultur, 90-talets huvudtema”,

Författaren, h. 2, s. 16-17

Ingelstam, Lars, (1990), ”Kulturlandskapet som bekräftelse på framtidstro”,

Kulturmiljövård, h. 1, s. 25-32

10


Ingelstam, Lars, (1990), ”Högre skatt krävs för nya reformer”, Dagens Nyheter, 1990-

01-28

Ingelstam, Lars, (1990), ”Egoismen underminerar marknaden: Amerikansk kritik av

tidens modeideologi ”ekonomismen”, Dagens Nyheter, 1990-03-13 (anmälan av A

Etzioni: The Moral Dimension)

1991

Ingelstam, Lars, (1991), Farväl till ekonomismen och andra politiska betraktelser,

Stockholm: Carlsson

Ingelstam, Lars, (1991), ”Framtidsforskning”, I: Nationalencyklopedien, Bd. 6,

Höganäs: Bra Böcker

Ingelstam, Lars, (1991), ”Framtiden från framsidan. Om Åke Anderssons

framtidsbilder”, Facta och Futura, Nr 1, s. 8-18

Ingelstam, Lars, (1991), ”Book Review: Martin, BR, Irvine, J, Reserach Foresight -

Priority Setting in Science”, Futures, 23:2, pp. 211-213

Ingelstam, Lars & Ingar Palmlund, (1991), ”Computers and People in the Welfare

State: Information Technology and Social Security in Sweden”, Informatization and the

Public Sector, 1:1, pp. 5-20

Ingelstam, Lars (i samarbete med Bo Dahlbom m fl), (1991), Informationssamhället

och teorin för stora tekniska system, (Tema T rapport; 23), Linköping: Univ.

1992

Ingelstam, Lars, (1992), ”Vår energiframtid - fyra tankefigurer”, I: Vår energiframtid, s.

33-42, Göteborg: Göteborg Energi AB

Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1992), ”How Much is Enough? Sweden as a

Case in the Quest for Appropriate Development”, In: Development Dialogue (även

publicerad på spanska, japanska, arabiska m fl språk. Hänvisning till

Hammarskjöldfonden, Uppsala)

Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (1992), ”Datateknik i kommunal verksamhet”, I:

Forskning om den offentliga sektorn. Forskningsantologi av Arbetsgruppen för

forskningsfrågor, Stockholm: Civildepartementet

1993

Ingelstam, Lars & Lennart Sturesson, (red.), (1993), Brus över landet - om

informationsflödet, kunskapen och människan, Stockholm: Carlssons förlag

Ingelstam, Lars, (1993), ”Nygamla tider”, s. 133-147, I: B. A. Mölleryd & A. Noréus,

(red.), Har framtiden en framtid?, Nora: Nya Doxa

Ingelstam, Lars, (1993), ”Tillväxtens falska profeter”, Moderna Tider, Nr 36, s. 30-35

11


Ingelstam, Lars, (1993), ”Efterlyses: En ny ekonomisk teori”, Tiden, Nr 5, s. 26-34

Ingelstam, Lars, (1993), ”Bortom industrisamhället”, Dagens Nyheter, 1993-10-24

Ingelstam, Lars, (1993), ”Slutet på historien?”, Sydsvenska Dagbladet, 1993-01-08

1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Rimlig konsumtion”, s. 44-53, I: S. Lagergren & G. Sundberg,

Tredje världen och den europeiska integrationen, Stockholm: Carlsson

Ingelstam, Lars, (1994), ”Hur föll den svenska modellen?”, s. 230-234, I: Arbetet och

den heliga leken, (Årsbok för kristen humanism, 56(1994), Uppsala

Ingelstam, Lars, (1994), ” Att vilja göra det man borde ”, I: Lars J. Lundgren, (red.),

Livsstil och miljö. Handlingsutrymme för förändring. En antologi, Stockholm:

Avfallsforskningsrådet, Statens Naturvårdsverk

Ingelstam, Lars, (1994), ”Arbete och arbetslöshet: Det långa perspektivet”,

Arbetarhistoria, h. 3/4, s. 12-20

Ingelstam, Lars, (1994), ”Issues of Expansion: Perspectives on IT Policy in Sweden”,

Science and Public Policy, Dec. pp. 387-394

1995

Ingelstam, Lars, (1995), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och

framtiden, Stockholm: Carlsson

Ingelstam, Lars, med Björn Karlsson m fl (1995), Energy Systems. A National Program

of Research and Graduate Study, Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars, (1995), ”Den svenska modellen - mot ett nytt liv?”, s. 317-322, I: Dona

nobis pacem, (Årsbok för kristen humanism), 57(1995), Uppsala

Ingelstam, Lars, (1995), ”Århundradets märkvärdighet”, I: Magnus Karlsson & Lennart

Sturesson, (red.), Världens största maskin: Människan i det globala

telekommunikationssystemet, Stockholm: Carlsson

Ingelstam, Lars och Jan Owen Jansson (1995), ”Synpunkter på informationsekonomi”,i

Jan Hagerlid, red, Informationsekonomi. En forskningsöversikt. FRN, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1995), ”Tillväxt mot arbetslöshet: en europeisk framtidsväg”, En

granskning av EU:s vitbok, 27 januari 1995 (intern PM, tema T, Linköping)

1996

Ingelstam, Lars, (ed.), (1996), Complex Technical Systems, (Rapport -

Forskningsrådsnämnden, 96:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden

12


Ingelstam, Lars, (1996), The Future of Work and the Organization of Compassion,

(Occasional Paper No 3, Ecumenical Association of Church and Society), Bryssel

Ingelstam, Lars, (1996), ”Bilismen som självbetjäningsteknik: En postindustriell

betraktelse”, I: Stig Nordqvist, (red.), Farande och fraktande, Stockholm: KFB

Ingelstam, Lars, (1996), ”Marknadsekonomi och solidaritet”, s. 69-76, I: Pengar till

godo, (Årsbok för kristen humanism, 58(1996), Uppsala

Ingelstam, Lars & A. Hall, (1996), ”Posten i ett post-industriellt perspektiv: Varor,

tjänster och ojämn produktivitet”, I: Jörgen Nissen (red.), Posten och

informationssamhället, Stockholm: KFB

Ingelstam, Lars, (1996), ”Lika goda, lika mycket värda?, s. 139-161, I: Rättvisa - vad är

det? (Skriftserien Idé/debatt; 1), Stockholm: Välfärdsprojektet

Ingelstam, Lars, (1996), ”System: teknik och människor i samspel”, s. 130-149, I:

Thomas Ginner & Gunilla Mattsson, (red.), Teknik i skolan, Lund: Studentlitteratur

Ingelstam, Lars, (1996), ”En motkraft mot snuttifiering och mediabrus”, Folkhögskolan,

Nr 7, s. 9-11

Ingelstam, Lars, (1996), ”Framtiden, samhällsvetenskapen och den teologiska

forskningen, Tro och Liv, Nr 1

Ingelstam, Lars, (1996), ”Pålitligt livsinnehåll och välorganiserad medkänsla”, Vår

lösen, Nr 4/5, s. 310-321

1997

Ingelstam, Lars, (1997), ”Farväl till ekonomismen som politisk villfarelse”, I: Anders

Persson, (red.), Alternativ till ekonomismen, (Research Report 1997:7, Sociologiska

Inst.), Lund: Univ.

Ingelstam, Lars, (1997), ”Popular Participation, Compassion, and the Economy”, s.

161-174, I: Culture Confrontation and Local Mobilization, (Studia missionalia

Upsaliensia; 68), Uppsala: Swedish Institute of Missionary Research (vänbok till

Sigbert Axelsson)

Ingelstam, Lars, (1995/1997), Ekonomi för en ny tid: Lärobok om industrisamhället och

framtiden, (Nytryck), Stockholm: Carlsson

Ingelstam, Lars, (1997), ”Det goda arbetet”, s. 43-64, I: Handla, Om förändring, välfärd,

arbete, lärande, konsumtion, arkitektur, design, kultur, framtid/ Georg Henrik von

Wright m fl, Stockholm: Nerenius & Santérus

Ingelstam, Lars, (1997), ”IT i arbetsliv och samhälle”, I: Lennart Lennerlöf, Telematik

2001, (KFB Rapport 1997:47, TELDOK Rapport nr 117), Stockholm

Ingelstam, Lars, (1997), ”Globaliseringen: Debatten har nätt och jämt börjat”, Frisinnad

Tidskrift, Nr 5

13


Ingelstam, Lars, (1997), ”Om utbud och efterfrågan på arbetskraft”, Socialistisk debatt,

Nr 4, s. 47

Ingelstam, Lars, (1997), ”Arbetsmarknaden i ett postindustriellt perspektiv”,

Konferensrapport, Kan arbetslinjen överleva, 25-26 september 1997, Sociologiska

Inst., Göteborg: Univ.

1998

Ingelstam, Lars, (1998), ”Expertberoende beslutsfattande och demokratisk

delaktighet”, I: Lekmannastyre i experternas tid, (Demokratiutredningens skrift 1998:7),

Stockholm: Demokratiutredningen

Ingelstam, Lars, (1998), ”Motsägelser, makt och moral. Socialismen och arbetet i en

postindustriell tid”, I: Manifestet 1848-1998: Kommunistiska manifestet med

kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer, (Arbetarnas

kulturhistoriska sällskap, Årbok 1998), Stockholm: Atlas

Ingelstam, Lars, (1998), ”Tre bilder av framtidens skola”, I: Skola i förändring. En

antologi om lärande på andra villkor, Stockholm: Lärarförbundets förlag

Ingelstam, Lars, (1998), ”The Swedish Model. A System of Need of Socio-Technical

Innovation”, I: Jan Odhnoff & Uno Svedin, (red.), Technological Systemic Changes and

Economic Theories, (FRN Rapport 98:5), Stockholm: Forskningsrådsnämnden

Ingelstam, Lars, (1998), ”Med fakta för medkänsla”, I: Anna Lytsy, (red.), Vetvärt,

Stockholm: Svenska kommunförbundet

Ingelstam, Lars, (1998), ”Accelerated Progress and Social Complexity - Reflexions on

the Limits of Technology”, I: Why Research on Accelerator-Driven Transmutation

Technology?, Stockholm: Ingenjörsvetenskapsakademien

Ingelstam, Lars, (1998), ”Tillväxt. Samtidsdebattens stora mantra”, Politikens, kulturens

& idéernas arena, Nr 6, s. 31-34

Ingelstam, Lars, (1998), ”Complex Technical Systems”, (Proceedings from

SERF/IIASA Seminar, July 12-14, 1998), Institute of Risk Research of the University of

Vienna, Risk Research Report. 25

1999

Flodström, Anders med Lars Ingelstam och Erik Sandewall (1999), ”Universiteten och

informationstekniken – en ny tid?” I Ullabeth Sätterlund Larsson och Kerstin Bergqvist,

Möten – en vänbok till Roger Säljö. SIC 39, tema Kommunikation, Linköpings

universitet

Ingelstam, Lars, red (1999), Är full sysselsättning forfarande möjlig? Om arbete och liv

i Sverige på 2000-talet, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, Utredningsenheten Ura

1999:2

14


Ingelstam, Lars, (1999), ”A Socially Sustainable Economy for Future Generations”, In:

Tae-Chang Kim & James A. Dator, Co-Creating a Public Philosophy of Future

Generations, Westport, Conn.: Praeger

Heindler, M, Ingelstam, L, Cozzani, F (1999). “The role and acceptabilitity of controlled

nuclear fusion in the global energy problem.” Proceedings from the VIII Latin American

Workshop on Plasma Physics (Nov 1998, Tandil, Argentina).

Ingelstam, Lars (1999). “Socio-economic aspects of fusion: research in the European

context.” Fusion Engineering and Design 46 (1999) 423-431

Ingelstam, Lars (1999). “Wanting to do what one ought to do: notes on environmental

change and human behaviour.” Sid 177-186 i Lars J Lundgren, ed: Changing

Environmental Behaviour, Swedish Environmental Protection Agency (& al), Stockholm

Ingelstam, Lars (1999). Arbete efter industrisamhället – dilemman och möjligheter. Sid

3-19 i Är full sysselsättning fortfarande möjlig? Om arbete och liv i Sverige på 2000talet.

Arbetsmarknadsstyrelsen rapport Ura 1999:2

Ingelstam, Lars (1999). “En krympt agenda? Demokratins villkor i globaliseringens tid.”

Sid 103-136 i Erik Amnå, red, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX,

SOU 1999:83

Ingelstam, Lars (1999). “The Issue of Trust: Will ICT Make a Difference?” Sid 198-216 i

K Ellegård och M Johansson, eds: What difference does IT make? KFB, Stockholm

Socio-economic research on fusion (SERF) 1997-1998

Chairman�s summary (Lars Ingelstam). Report to EU/DGXII. Brussels and Linköping,

1999 (även Arbetsnotat 216, tema T, mars 2000).

Ingelstam, Lars, (1999), Fusion as a Large Technical System, Macro Task Report for

SERF. EU och Tema T (Tema T arbetsnotat; 205), Linköping: Univ.

2000

Ingelstam, Lars: �Ekonomi och välfärd: några obekväma iakttagelser.� Socialt

Perspektiv 2-3, 2000.

Ingelstam, Lars: �Inlägg� vid seminarium 2000-02-17. I Kortare arbetstid – för och emot�

Ds 2000:22 (Näringsdepartementet).

Ingelstam, Lars: Socio-economic research on fusion 1997-1998. Chairman�s summary.

March 2000. EU DG 12, Fusion Directorate (Även som tema T arbetnotat 216)

Ingelstam, Lars: Energiframtider. Tankeställare för energiaktörer och forskare. Program

Energisystem Arbetnotat nr 14, mars 2000

2001

15


Ingelstam, Lars. �Introduktion: Att rida på en tiger. Reflektioner kring kapitalistisk

ekonomi och ekonomisk vetenskap � I Vår tids ekonomism, red Geir Angell Öygarden,

Boréa bokförlag, Umeå 2001, sid 13-29

2002

Ingelstam, Lars: �System – att tänka över samhälle och teknik� Statens

Energimyndighets förlag, Eskilstuna 2002. 334 sid. Även utgiven på CD-rom.

Ingelstam, Lars. �Samhällets institutioner och långsiktigt förtroende�.I Kärnavfall. Nuets

ansvar och kommande generationers frihet. Antologi utgiven med anledning av Anne-

Marie Thunberg-konferensen i Sigtuna 3-5 maj 2001. SOU 2001:108, KASAM,

Miljödepartmentet, Stockholm (tryckt 2002)

Ingelstam, Lars. �Stora tekniska system: en dubbel utmaning� I �Kungl Vetenskaps-

Societetens årsbok� 2002, Uppsala

Ewertsson, Lena och Ingelstam, Lars. �Large Technical Systems: a Multidisciplinary

Research Tradition�. I �Systems Analysis in Sweden� (arbetstitel) utgiven av Formas

och kommittén för IIASA och systemanalys, 2002

Ingelstam, Lars. �Styrman eller galärslav? Konsumenten i systemteoretisk belysning� I

Ellegård, Kajsa red � Konsumentmakt: pengarna och ekosystemet. En

forskarantologi�Carlssons Bokförlag, Stockholm 2002

16


B Folkbildning och debatt 1958-2002, Lars Ingelstam

Kronologisk förteckning äver föredrag, debattinlägg, intervjuer och

populärvetenskapliga alster: alltså vad som ibland kallas universitetens och

universitetslärarens ”tredje uppgift” (vid sidan av forskning och undervisning).

Listan är betydligt fylligare efter 1980, eftersom vi där kunnat utnyttja tema T:s

verksamhetsberättelser. Under tiden vid Sekretariatet för framtidsstudier (1973-1980)

torde Lars Ingelstam ha hållit en stor mängd föredrag som inte här förtecknas. Någon,

men mycket begränsad, dubblering finns med Bibliografin.

1960

Lindberg, Lars & Lars Ingelstam, (1960), ”En ny världsbild – gammalt evangelium. Ett

bibelstudium”, Kristet Forum, s. 115-117

1961

Ingelstam, Lars, (1961), ”Associativt medlemskap”, Kristet Forum, s. 176-177

1964

Ingelstam, Lars, (1964), ”De tre kulturerna”, Kristet Forum, h. 4, s. 184

1965

Ingelstam, Lars, (1965), Kompendium i algebra och geometri, Stockholm: Inst. för

matematik, KTH

Ingelstam, Lars, (1965), ”Vad är ett universitet? Kristet Forum, h. 2, s. 67-68

1966

Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), ”Dogm och provisorium i

kvinnofrågan”, Kristet Forum, h. 4, s. 128-131

Ingelstam, Lars, (1966), ”Studentsocial”, Kristet Forum, h. 4, s. 133

Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1966), ”Ett familjebidrag”, Kristet Forum, h. 5,

s. 170-173

1967

Ingelstam, Lars, (1967), “Vad är en forsk?”, Kristet Forum, h. 2, s. 63-64

1968

Ingelstam, Lars, (1968), ”Functional Analysis”, Lecture Notes, Cairo University

17


Ingelstam, Lars, (1968), ”General Topology”, Lecture Notes and Problems, Cairo

University

Ingelstam, Lars, (1968), “Teknikens och föränderlighetens utmaning”, Västerås Stiftsb.,

vol. 62, s. 111-119

18


1969

Ingelstam, Lars, (1969), “Politiska värderingar måste med i bilden.Framtidsforskning?”,

Konkret, Vol. 3, Nr. 8/9, s. 18-20

Ingelstam, Lars, Carlson, Sune, Dahmén, Erik & Ragnar Holte, (1969), “Vetenskap och

prioriteringar”, Vår lösen, Vol. 60, Nr 5, s. 291-307

Ingelstam, Lars, (1969), “Hur bör vi studera framtiden?” Arbetet, 1969-08-18

1970

Ingelstam, Lars, (1970), ”8-9-10 Serier: numeriska serier funktionsserier fourierserier”,

Del av: Eriksson, Henrik, Differential- och integralkalkyl, TRU

Ingelstam, Lars, (1970), ”Framtiden åt folket! Reflexioner om framtidsforskning och

demokrati”, Vår Lösen, Nr 1, s. 24-28

Ingelstam, Lars, (1970), ”Matematiken som kulturfara 1-2”, Intermediair 17 april, 1 maj

Ingelstam, Lars, (1970), ”Något om planeringsideologi och samhällsmodeller”,

Föredrag, Nordplan, 2 juni

1971

Ingelstam, Lars, m fl, (1971), Ska vi asfaltera Sverige? Om myt och metod i

trafikpolitiken, Stockholm: Pan/Norstedt

Ingelstam, Lars, (1971), ”Uppfostran och indoktrinering”, Kristen humanism. Årsbok,

Vol. 33, s. 71-77

Ingelstam, Lars, (1971), ”Från ett aktuellt förslag: Så styrs forskningen”, Arbetet, 1971-

02-25

Ingelstam, Lars & Bengt Joel Andersson, (1971), ”Forskningspolitiken. Artiklar och

diskussionsinlägg”, Arbetet, 1971-03-05

Ingelstam, Lars, (1976), ”Frågor om vetenskap och samhällsdebatt”, Dagens Nyheter,

1971-06-23

Ingelstam, Lars & Måns Lönnroth, (1971), ”Kritiskt om Vägplan 1970”, Svenska

Dagbladet, 1971-11-11

Ingelstam, Lars, (1971), ”Matematik och politik”, Introduktionsföreläsning KTH 7

september 1971, Stockholm

1973

Norén, Barbro, (1973), ”Vad betyder dagens beslut i framtiden? [Intervju med Lars

Ingelstam]”, Byggnadsindustrin, Vol 43, Nr. 34, s. 15-17

19


Ingelstam, Lars, (1973), ”Hur styr man teknisk utveckling?”, Nordisk socialetisk

konferens, Sigtuna

1974

Ingelstam, Lars, (1974), ”Från FKS till KRISS. Organisation, politik och teologi –

tyngdpunkter på 60-talet”, Kristet Forum, h. 6, s. 6-9

Ingelstam, Lars & Thor-Ulf Wind, (1974), ”Hur styr man teknisk utveckling?”, Vår lösen,

Vol. 65, Nr 1, s. 54-59

Ingelstam, Lars, (1974), ”Tillväxtens gränser”, Västgöta-Demokraten, 1974-11-12

Selander, Tom & Lars Ingelstam, (1974), ”Nya riktmärken, (intervju med Gunnar

Hambraeus)”, Svenska Dagbladet, 1974-05-29

Ingelstam, Lars, (1974), ”Den demokratiska styrningen av den tekniska och

ekonomiska utvecklingen måste fördjupas”, Broderskap 16 november

1975

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), ”How Much is Enough? Another

Sweden”, Development Dialogue, Nr 1-2, pp. 44-54

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1975), Hur mycket är lagom? Stockholm:

Sekretariatet för framtidsstudier

Edman, Stefan, (1975), ”Lars Ingelstam i KOS-inervju: Vår nuvarande livsstil leder inte

till ökad välfärd”, Kristendom och Skola, Vol. 39, Nr. 5, s. 2-3

Ingelstam, Lars, (1975), ”Vems är ansvaret, (diskussion)”, Svenska Dagbladet, 1975-

09-09

Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1975), ”Staten tar över bilarna. Ransonering på

kött, (diskussion)”, Svenska Dagbladet, 1975-07-17

Ingelstam, Lars, (1975), ”Tarschys, Daniel, En hisklig vision, [Apropå Göran

Bäckstrand och Lars Ingelstams förslag], Svenska Dagbladet, 1975-07-19

Ingelstam, Lars, (1975), ”Framtidsstudier, makt och demokrati”, Finlands

Fredsförbunds seminarium, augusti 1975, Borgå

Malmén, Ingrid, (1975), ”Framtidsforskare står på sig: Köttransonering och färre bilar är

lagom åt oss, [Intervju med Lars Ingelstam och Göran Bäckstrand]”, Vi, Vol. 62, Nr.

32/33, s. 10-11

1976

Ingelstam, Lars, (1976), ”Inte bara bistånd – en replik i debatten om ett lagom Sverige”,

Ekonomisk Debatt, Nr 2, s. 175-179

20


Ingelstam, Lars, (1976), ”Vi får inte bli energisystemets fångar”, SIA, Vol. 41, Nr. 16/17,

s. 16-17

Ingelstam, Lars & Göran Bäckstrand, (1976), ”Inte bara bistånd – en replik i debatten

om ett lagom Sverige”, Ekonomisk Debatt, Vol. 4, Nr 2, s. 175-179

Ingelstam, Lars & Ola Johansson, (1976), ”Sekretariatet för framtidsstudier – en

presentation”, Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift, Vol. 5, Nr. 2, s. 56-62

Strömberg, Bertil L. & Lars Ingelstam, (1976), ”Socialismen, svenskarna och

framtiden”, Kristendom och Skola, Vol. 40, Nr. 1, s. 23

Ingelstam, Lars, (1976), ”Arbetet är inte längre en vara”, Dagens Nyheter, 1976-01-22

Ingelstam, Lars, (1976), ”Vilken energidebatt?”, Dagens Nyheter, 1976-04-18

Ingelstam, Lars, (1976), ”Energipolitiken och framtidssamhället, Västerbottens

Folkblad, 1976-07-12

21


1977

Bäckstrand, Göran & Lars Ingelstam, (1977), Hur mycket är lagom? Stockholm:

Sekretariatet för framtidsstudier (omtryck)

Grafström, Erik, (1977), ”Kärnkraftsdilemmat, Diskussion, Lars Ingelstam”, Tiden, Vol.

69, Nr 4, s. 220-225

Ingelstam, Lars, (1977), ”Framtidsplaneringens globala ramar”, Socionomförbundets

Tidskrift, Nr. 5, s. 4-7, 12

Ingelstam, Lars, (1977), ”Mot en god teknologi”, Vår lösen, Vol. 68, Nr. 8/9, s. 556-560

Ingelstam, Lars, (1977), ”Vår standard – och u-världens”, Svenska Dagbladet, 1978-

11-18

1978

Ingelstam, Lars, (1978), Teknikpolitik, Stockholm: Tiden

Ingelstam, Lars, (1978), ”Arvelius, Raymond, Vi vill ge politiker handlingsalternativ,

[Intervju med Lars Ingelstam]”, Eskilstuna-Kuriren, 1978-01-18

Ingelstam, Lars & Måns Lönnroth, (1978), ”Socialdemokratisk energipolitik, Arbetet,

1978-03-09

Ingelstam, Lars & Måns Lönnroth, (1978), ”Socialdemokratisk energipolitik, Arbetet,

1978-03-10

Ingelstam, Lars, (1978), ”On the Control of Knowledge”, Public Forum on Science and

Technology for Development, British Association for the Advancement of Science,

September 1978

Ingelstam, Lars, (1978), ”Feudalism or Democracy? Communications Technology at

the Crossroads”, World Future Studies Federation, Cairo

1979

Ingelstam, Lars, (1979), Samtal om framtidsberedskap som utbildningsmål, (Särtryck

och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i Malmö,

Lunds Univ.; 287)

Ingelstam, Lars, (1979), ”Är de stora projektens tid förbi – eller återkommer

”rekordårens” framstegstro på 80-talet?”, Administrations-TEMA, Nr 3, s. 4-5, 36

Ingelstam, Lars, (1979), ”Att välja teknikframtid. Valet mellan Sol-Sverige eller Uran-

Sverige illustrerar ett dilemma”, Vårt ekonomiska läge, s. 104-128

Ekström, Sören & Lars Ingelstam, (1979), ”Naturen, resurserna och politiken”, Tiden,

Nr 8, s. 451-461

22


Sjöberg, Claes, (1979), ”Emin Tengström: jag tror på alternativrörelsen! Lars

Ingelstam: tekniker kan bli revolutionärer: Alternativt Sverige, Arbetaren, Nr 23, s. 6-7

1980

Ingelstam, Lars, (1980), ”Vad betyder framtiden för folkrörelserna?”, Kooperatören, Nr

11, s. 6-10

Ingelstam, Lars, m fl, (1980), ”Varför finns inga datorer på fackföreningsfanorna? Ett

samtal om teknologin, politiken och framtiden”, Ord & Bild, h. 1, s. 36-46

Ingelstam, Lars, (1980), ”Framtid i mänskligare skala: Vi måste bestämma över

tekniken och forma en svensk livsstil”, Statsanställd, Nr 9, s. 6-8

Ingelstam, Lars, (1980), ”Samhällsbild – teknikbild”, Vår lösen, Nr 2, s. 101-107

1981

Ericsson, Ylva, Åhlström, Eva & Lars Ingelstam, (1981), ”Med sextimmarsdag kan vi

fördela jobb och samhällsarbete”, MorgonBris, Nr 8, s. 2-3

Ingelstam, Lars, (1981), ”Människan och tekniklandskapet”, Tvärsnitt, Nr 2, s. 35-42

Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), ”TV-mediet och kulturmiljön:

Reflexioner kring människosyn och teknikpolitik”, Vår lösen, h. 8/9, s. 459-465

Ingelstam, Lars & Margareta Ingelstam, (1981), ”Ska vi ha videopolis eller

videopolitik?”, Arbetet, 1981-01-20

Ingelstam, Lars, (1981), ”Ut ur krisen till vadå?”, Arbetet, 1981-07-16

Ingelstam, Lars, (1981), ”Sveriges framtid”, Dala-Demokraten, 1981-10-02

Ingelstam, Lars, (1981), ”Den alternativa högerns förförelse”, Stockholms Tidningen,

1981-10-05

Ingelstam, Lars, (1981), ”Tekniken en fara, teknikerna en tillgång?”, Stockholms

Tidningen, 1981-11-19

Arvidsson, Rikard & Berndt Lindholm, (1981), ”Lars Ingelstam: Nytändningen kommer i

kommunerna”, Socialistiskt forum, Nr 4, s. 12-15

1982

Ingelstam, Lars, (1982), ”Folkbildningen inför framtidsbilderna”, I: Folkbildningen i

framtidsperspektiv. Rapport från en konferens, Stockholm: Byrå VI Skolöverstyrelsen

Ingelstam, Lars, (1982), ”Den andra tillväxten”, I: Hotad sektor, Stockholm: Liber

23


Ingelstam, Lars & Arne Kaijser, (1982), ”Kommer vackra mål att dränkas i el och kol?”,

Plan, Nr 1/2, s. 6-12

Ingelstam, Lars, (1982), ”Försvar för den socialdemokratiska utopin. Replik till Mats

Franzén”, Zenit, Nr 4, s. 60-64

Ingelstam, Lars, (1982), ”Facket och forskningen - ett knippe heta frågor”, Stockholms

Tidningen, 1982-03-23

Ingelstam, Lars, (1982), ”Varför har vi inte råd med tjänster?”, Stockholms Tidningen,

1982-06-02

Ingelstam, Lars, (1982), ”Har vi inte längre råd med kultur och omsorg?”, Norrländska

Socialdemokraten, 1982-06-15

Malmstedt, Jan, (1982), ”I vår ekonomi är de onödiga plastprylarna en förutsättning för

utbyggd barnomsorg”, (Intervju med Lars Ingelstam), Fackläraren, 1982, Nr 6, s. 20-22

Murray-Nyman, Margareta, (1982), ”Margareta och Lars Ingelstam inför framtiden:

Frihet är att ge människan möjlighet att utvecklas”, Svenska kyrkans tidning, Nr 11/12,

s. 18-19

1983

Ingelstam, Lars, (red.) (1983), Skruven. En diskussionsbok om tekniken som lokal

verklighet, Malmö: Liber

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1983), ”Den informella sektorn och

välfärdsproblemet”, Plan, Nr 2

Ingelstam, Lars, (1983), ”Ny typ av välfärd med kortare arbetstid”, Stockholms

Tidningen, 1983-01-19

Ingelstam, Lars, (1983), ”Varning för ekonomiskt smörgåsbord”, Stockholms Tidningen,

1983-08-21

1984

Ingelstam, Lars, (1984), ”Kommunal renässans mobiliserar resurser”, Tiden, Nr 3, s.

144-151

Ingelstam, Lars, (1984), ”Avfall, försvar och förvirring - tre böcker om vetenskap och

samhälle”, Årsbok för kristen humanism

Ingelstam, Lars, (1984), ”Arbete i framtiden - utmaning eller omtänkande”, Årsbok för

föreningen lärare i religionskunskap, s. 105-113

Ingelstam, Lars, (1984), ”Solidaritet på allvar: Sanningens stund för socialdemokratin”,

Arbetet, 1984-01-04

24


Ingelstam, Lars, (1984), ”Oanvändbara framtidstankar?”, Stockholms Tidningen, 1984-

07-25

Ingelstam, Lars, (1984), ”Utbildning för ett postindustriellt samhälle”. (Föredrag vid

svensk-finskt seminarium på Hanaholmen, april 1984), I: 16-19-åringarnas utbildning i

Finland och Sverige, Helsingfors: Skolstyrelsen

Ingelstam, Lars, (1984), ”Boende och byggande i framtiden”, Nordiska

byggforskningsmötet, september 1984

Hasselrot, Titti, (1984), ”En resa i vårt ojämna tekniklandskap”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Pedagogiskt magazin, Nr 1, s. 4-7

1985

Ingelstam, Lars, (1985), ”Flexibel arbetstid och den informella sektorn”, I: DELFA,

rapport nr 11, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet

Ingelstam, Lars, (1985), ”Stabilitet och nyskapande”, I: Vetenskap och vett. Till frågan

om universitetets roll, Linköping: Univ.

Ingelstam, Lars & Nordal Åkerman, (1985), ”Hotar rationalismen det mänskliga”, Allt

om böcker, Nr 5/6

Ingelstam, Lars, (1985), ”Den informella sektorn - ny öppning eller politisk smitväg?”,

Välfärdsbulletinen, Nr 2

Ingelstam, Lars, (1985), ”Bekämpa snuttifieringen”, Dagens Nyheter, 1985-03-12

Ingelstam, Lars, (1985), ”Teknikförändringar och dagligt liv. De äldre och tekniken”,

föredrag Wenner-Gren Center, 9-10 maj 1985

Ingelstam, Lars, (1985), ”Makten över kunskapen, makten över informationen,

Föredrag vid DAKU, Mariehamn, juni 1985, Nordiska Ministerrådet

Ingelstam, Lars & Christer Sanne, (1985), ”Bostadsområdet som plats för arbete”,

Gemensamt föredrag vid Bo-85, Upplands-Väsby 1985

Lanesjö, Ethel, (1985), ”I tio år har han kämpat för en informell sektor: Det saknas

fantasi och politiskt kurage”, (Intervju med Lars Ingelstam), Kommunaktuellt, Nr 23, Bil.

s. 16

Kindenberg, Ulla, (1985), ”Vi måste debattera arbetstiden: Det handlar om Livet med

stort L. 6-timmarsdagen”, (Intervju med Lars Ingelstam), MorgonBris, Nr 5, s. 2-3, 30

1986

Ingelstam, Lars, (1986), ”Svensk satsning på internationell försoning”, Pax, Nr 11, s. 17

25


Ingelstam, Lars, (1986), ”Arbetstidsfrågan och en ny svensk modell”, Tiden, Nr 5/6, s.

297-311

Ingelstam, Lars, (1986), ”På flykt från samhället”, Årsbok för kristen humanism, s. 111-

114

Ingelstam, Lars, (1986), ”Sverige är möjligheternas land för delade jobb”, Dagens

Nyheter, 1986-01-14

Ingelstam, Lars, (1986), ”Hot och möjligheter i samhällsutvecklingen”, föredrag vid

Föreningen Sveriges socialchefer m. fl., rikskonferens 17 mars 1986, Göteborg

Ingelstam, Lars, (1986), ” Informationsteknik och social förändring”, Svenskens

massmediavärld år 2002, föredrag vid Wahlgrenska stiftelsen, 7-8 April 1986, Malmö

Ingelstam, Lars, (1986), ”Kan man forska om vardagen?”, Konferensen

Forskningsresultat och vardagsvara, föredrag vid Föreningen Svensk Form och KF, 14

april 1986, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1986), ”Makten över kunskapen, makten över informationen”,

föredrag vid UHÄ:s konferens: Datoriseringen och högskolans kunskapsfrågor, 29-30

maj 1986, Rönneberga

Ingelstam, Lars, (1986), ”Dagliglivet i framtiden - några synpunkter”, föredrag vid

Forskningsrådsnämndens symposium om livsmedelsforskning, 28-29 maj 1986

Ingelstam, Lars, (1986), ”Konsten att förändra världen”, föredrag vid Universitetets

fredsdag 3 juni 1986

1987

Ingelstam, Lars, (1987), ”Ett annat slag liv? (Samtal med Anita Nyberg, Lars Ingelstam

och Christer Sanne), s. 101-118, I: Titti Hasselrot, (red.), Lotta mellan diskbänken och

framtiden, Linköping: PRISMA/Tema T

Ingelstam, Lars, (1987), ”Makten över kunskapen, makten över informationen”, I: J. G.

Bergendal, (red.), Information kunskap ansvar, Lund: Studentlitteratur

Ingelstam, Lars, (1987), ”G H von Wright: Vetenskapen och förnuftet”, Allt om böcker, 1

febr

Ingelstam, Lars, (1987), ”Arbete: hot och möjligheter inför framtiden”, föredrag vid

Länsstyrelsen i Södermanlands Län, 23 mars 1987

Ingelstam, Lars, (1987), ”Återbruk i framtidsperspektiv”, föredrag vid Vadstena Forum

för samhällsbyggande, 20-22 maj 1987

Ingelstam, Lars, (1987), ”Skolans roll i ett industrisamhälle i förvandling”, föredrag vid

Den statliga skoladministrationens samrådskonferens, 16 juni 1987, Västerås

26


Ingelstam, Lars, (1987), ”Industrialized Information and Personal Knowledge”, Lecture

at Knowledge and Communication in the Computer Age, 2-3 November 1987,

Linköping

1988

Ingelstam, Lars, (1988), ”Delaktighetens villkor”, I: Motbilder, Stockholm: Kooperativa

institutet

Ingelstam, Lars, (1988), Snuttifiering - helhetssyn - förståelse. En tänkebok om

kunskap i informationssamhället, Lund: Studentlitteratur

Eriksson, O, Ingelstam, Lars, m fl, (1988), Vidga vyerna. Tankar om framtid och

boende, (SABO Utveckling Rapport 10), Stockholm: SABO

Ingelstam, Lars, (1988), ”Om möjligheten att rekonstruera den svenska

välfärdsmodellen”, Årsbok för kristen humanism, s. 22 - 32

Ingelstam, Lars, (1988), ”Svenskt medlarorgan för ökad säkerhet”, Svenska Dagbladet,

1988-02-03

Ingelstam, Lars, (1988), ”Direktörernas sabotage”, Aftonbladet, 1988-02-11

Ingelstam, Lars, (1988), ”Kulturarv och framtidstro”, Bidrag till SALFO-konferensen om

”Det svenska kulturarvet”, 26 maj 1988

Ingelstam, Lars, (1988), ”Technology and Human Development”, International

Conference on Educational and Vocational Guidance, Augusti 1988, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1988), ”Samhällets mandat och forskarsamhällets kriterier”, SIPU:s

kurs för forskarhandläggare, oktober 1988

Ingelstam, Lars, (1988), ”Utvecklingens drivkrafter”, LO-konferens: Hållbar utveckling -

miljön, resurserna och industrisamhällets utveckling, oktober 1988

Ingelstam, Lars, (1988), ”Framtidstron och den svenska modellen”, Institutet för

framtidsstudier, november 1988

Ingelstam, Lars, (1988), ”Hur uppstår, bevaras och förändras ämnen”, SÖ:s

forskarseminarium, november 1988, Sigtuna

Ingelstam, Lars, (1988), ”Respekt, protest och delaktighet - demokratins ideal ur

barnperspektiv”, Östergötlands barndagar, november 1988

1989

Ingelstam, Lars, (1989), ”Vårt behov av framtid”, FLS-aktuellt, Nr 1

Ingelstam, Lars, (1989), ”Framtiden och arbetet”, Utbildningskonferens, januari 1989,

Växjö

27


Ingelstam, Lars, (1989), ”Framtidsstudier och teknisk utveckling”, Norrköpings

kommuns seminarium, januari 1989, Getå

Ingelstam, Lars, (1989), ”Mera information - mindre kunskap?”, Frikyrkliga

studieförbundets studieledarkonferens, januari resp. februari 1989

Ingelstam, Lars, (1989), ”Kan vi styra tekniken?”, KTH:s teknikhistoriska kurs, maj

1989

Ingelstam, Lars, (1989), ”Framtidsinriktad forskning inom informationsöverföring och

kommunikation”, Transportforskningsberedningens seminarium om långsiktigt

motiverad forskning inom post- och teleområdet, augusti 1989

Ingelstam, Lars, (1989), ”Snuttifiering och kunskapssyn”, Skolledarkurs, september

1989, Ellös

Ingelstam, Lars, (1989), ”Tjänsteproduktionens dilemma”, Barnomsorgsmässan,

september 1989, Sollentuna

Ingelstam, Lars, (1989), ”Information och dual tid”, Dramatiska Institutet, oktober 1989,

Stockholm

Ingelstam, Lars, (1989), ”Dual tid - dualt samhälle”, Tidsbegrepp, tidsupplevelse och

tidsanvändning, FRN-konferens, oktober 1989, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1989), ”Teknik och samhälle”, FOJO, november 1989, Kalmar

Ingelstam, Lars, (1989), ”Att få världen att hänga samman”, Pedagogiskt forum ILU,

november 1989, Linköping

Ingelstam, Lars, (1989), ”Att värdera teknik”, Lantbruksuniversitetet Ultuna, november

1989

Ingelstam, Lars & Ingar Palmlund, (1989), ”Social Security Services and Information

Technology in Sweden”, Comparative Research on Social Security Services and

Information Technology, december 1989, Graninge

1990

Ingelstam, Lars, (1990), ”Anden slipper ur flaskan: Kultur, 90-talets huvudtema”,

Författaren, h. 2, s. 16-17

Ingelstam, Lars, (1990), ”Högre skatt krävs för nya reformer”, Dagens Nyheter, 1990-

01-28

Ingelstam, Lars, (1990), ”Folkhögskolan: Något om informationssamhällets utmaning”,

Folkhögskoleutredningens seminarium, april 1990

Ingelstam, Lars, (1990), ”Människan i informationssamhället, teknik och sociala

förändringar”, STF ingenjörsutbildning Telecomdagarna, maj 1990

28


Nejman, Fredrik, (1990), ”Kärnkraften väger tyngre i vågskålen – men än kan

utvecklingen vändas till sol-Sveriges fördel”, (Intervju med Lars Ingelstam), Land, Nr

12, s. 2-3

Lindqvist, Stellan, (1990), ”Marknaden dödar valfriheten”, (Lars Ingelstam om

ekonomisk politik), Göteborgs-Posten, 1990-08-07

1991

Ingelstam, Lars, (1991), ”Forskningens villkor”, LO:s forskningskommitté, (LOFO), 27

april 1991, Norrköping

Ingelstam, Lars, (1991), ”Kommunernas framtid och det postindustriella problemet”,

Kommunförbundet och Norrköpings kommun, 24 oktober 1991

Ingelstam, Lars, (1991), ”Arbetets värde och tidens bruk”, Masterskurs, Karolinska

Institutet, 11 november 1991, Solna

Ingelstam, Lars, (1991), ”Systemsamhället”, Core curriculum, 16 december 1991,

Högskolan i Karlstad

1992

Ingelstam, Lars, (1992), ”Vår energiframtid - fyra tankefigurer”, I: Vår energiframtid, s.

33-42, Göteborg: Göteborg Energi AB

Ingelstam, Lars, (1992), ”Råare tag väntar runt hörnet”, Dagens Nyheter, 1992-04-30

Ingelstam, Lars, (1992), ”Marknaden täckmantel för systemkapitalism”, Arbetet, 1992-

08-20

Ingelstam, Lars, (1992), ”Informationssamhället: vårregn eller syndaflod?”,

Västerortskyrkan, 15 februari 1992, Vällingby

Ingelstam, Lars, (1992), ”Farväl till ekonomismen”, Länsstyrelsen, 27 februari 1992,

Växjö

Ingelstam, Lars, (1992), ”The Inadequacy of a Policy Directed Towards Growth”,

Conference on Politics and Technology in the 1990�s, TMV, 3-4 mars 1992, Oslo

Ingelstam, Lars, (1992), ”Tekniken - framstegsmotor och demokratiska problem”,

Tekniken i skolan, 19 mars 1992, Linköpings universitet

Ingelstam, Lars, (1992), ”Kommunernas framtid och det postindustriella dilemmat”, 2

april 1992, Göteborgs förorter

Ingelstam, Lars, (1992), ”Mera information, mindre kunskap”, Core curriculum, 27 april

1992, Högskolan i Karlstad

29


Ingelstam, Lars, (1992), ”Mellan människan och systemen: tankar om den samtida

ingenjören”, MänniskaTeknikSamhälle-dag, 6 maj 1992, Tekniska Högskolan i

Linköping

Ingelstam, Lars, (1992), ”Bortom plan och marknad. Ny öppning för välfärdspolitiken?”,

Socialtjänststämman, 12 maj 1992, Älvsjö

Ingelstam, Lars, (1992), ”Skolan inför informationssamhället”, Fortbildningsdag för

lärare, 12 augusti 1992, Svenljunga

Ingelstam, Lars, (1992), ”Informationssamhället och makten - vad händer med

kunskapen och kunskapsfördelningen?”, Nordisk informationskonferens, Nordens

Folkliga Akademi, 15 september 1992, Göteborg

Ingelstam, Lars, (1992), ”Mer information, mindre kunskap”, Tekniska nämndhuset, 24

september 1992, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1992), ”Arbetets värde och tidens bruk”, Gamla Uppsala

Missionsförsamling och Uppsala Missionsförsamling, 17 oktober 1992

Ingelstam, Lars, (1992), ” Informationssamhället - myter och möjligheter”, 20 oktober

1992, Högskolan Eskilstuna/Västerås

Ingelstam, Lars, (1992), ”Farväl till ekonomismen”, Socialpolitisk konferens, 4

november 1992, Linköpings kommun

Ingelstam, Lars, (1992), ”Bortom plan och marknad: ny öppning för välfärdspolitiken”,

Svensk socialpolitisk förening, 18 november 1992

Ingelstam, Lars,(1992), ”Efter industrisamhället, mot det goda arbetet?”, ABF, 24

november 1992, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1992), ”Vårregn eller syndaflod? Om informationssamhället, 3

december 1992, Södertälje stadsbibliotek

Ingelstam, Lars, (1992), ”Marknaden, egoismen och den nya motrörelsen”,

Kommunförbundet i Stockholms län, 15 december 1992

Lange, Peter, (1992), ”Marknaden, egoismen och den nya motrörelsen”, (Intervju med

Lars Ingelstam), SSR-Tidningen, Nr 28, s. 13-18

Alexandersson, Pär, (1992), ”Orena lösningar, politiska reptrick”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Väl & Ve, Nr 7, s. 10-14

Karlsson, Lars-Ingmar, (1992), ”Tvärforskningen i fara. Protester mot nedläggningen

av forskningsrådsnämnden”, Dagens Nyheter, 1992-01-16

1993

30


Ingelstam, Lars, (1993), ”Nygamla tider”, s. 133-147, I: B. A. Mölleryd & A. Noréus,

(red.), Har framtiden en framtid?, Nora: Nya Doxa

Ingelstam, Lars, (1993), ”Tillväxtens falska profeter”, Moderna Tider, Nr 36, s. 30-35

Ingelstam, Lars, (1993), ”Efterlyses: En ny ekonomisk teori”, Tiden, Nr 5, s. 26-34

Ingelstam, Lars, (1993), ”Bortom industrisamhället”, Dagens Nyheter, 1993-10-24

Ingelstam, Lars, (1993), ”Slutet på historien?”, Sydsvenska Dagbladet, 1993-01-08

Ingelstam, Lars, (1993), ”Mellan människa och system. Tankar om den samtida

ingenjören”, Konferens om ingenjörsutbildning, Chalmers, 13 januari 1993, Göteborg

Ingelstam, Lars, (1993), ”Farväl till ekonomismen”, Höganäs församlingshus, 13 januari

1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Pengar eller livet?”, Seminarium Annedalskyrkan, 31 januari

1993, Göteborg

Ingelstam, Lars, (1993), ”Teknik/naturvetenskap - ett problematiskt förhållande”,

Doktorandkurs/biologer, 13 februari 1993, Uppsala Universitet

Ingelstam, Lars, (1993), ”Ekonomismen eller drömmen om det endimensionella

samhället”, Idéhistoriska föreningen, 13 februari 1993, Uppsala

Ingelstam, Lars, (1993), ”Samtal med Temaprofessor”, TCO distriktet i Östergötland,

16 februari 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Bortom obalansernas tid - tekniken och det goda samhället”,

Stiftelsen Fredshögskolan, 25 mars 1993, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1993), ”Det teknologiska samhället”, Doktorandkurs Teologiska

Institutionen, 30 mars 1993, Uppsala Universitet

Ingelstam, Lars, (1993), ”Den offentliga omsorgens dilemma i ett postindustriellt

samhälle”, Konferens, Folkuniversitetet, 20 april 1993, Göteborg

Ingelstam, Lars, (1993), ”Efter industrisamhället ...”, TBV, 20 april 1993, Borås

Ingelstam, Lars, (1993), ”Efter industrisamhället: informationssamhälle,

tjänstesamhälle eller det arbetsfria paradiset?”, Konferensen Skola-Arbetsliv, 5 maj

1993, Jönköping

Ingelstam, Lars, (1993), ”Går tekniksamhället att förstå?”, Didaktisk rikskonferens, 13

maj 1993, Lärarhögskolan Malmö

Ingelstam, Lars, (1993), ”Brus över landet? Perspektiv på informationssamhället”,

Lärarhögskolans i Linköping 150-årsjubileum, 23 maj 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Välfärd och framtid: finns det en ny svensk modell?”

Länsstyrelsen i Östergötland, 7 juni 1993

31


Ingelstam, Lars, (1993), ”Arbetet efter industrisamhället”, Högskolan för

Lärarutbildning, 23 september 1993, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1993), ”Äldre människor och tidens bruk”, Linköpings kommuns

temadag, Vår fritid, 7 oktober 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Arbetets värde och tidens bruk”, Skånes socialdemokrater, 9

oktober 1993, Tomelilla

Ingelstam, Lars, (1993), ”Människan, samhället och informationstekniken”,

Östergötlands kommunförbund seminarium Kommunikationsvision, 15 oktober 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Ekonomi och moral”, Alingsås missionsförsamling, 31 oktober

1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Utveckling och framsteg: myter, dilemma och möjligheter”,

Nordplan, 1 november 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Brus över landet”, MIMER, 3 november 1993, Norrköping

Ingelstam, Lars, (1993), ”Arbetets värde?”, Marieborgs Folkhögskola, 8 november

1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Ekonomi, samhälle, värderingar”, Studentprästlunch,

Linköpings universitet, 9 november 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Vad är framtidsforskning?”, Doktorandseminarium,

Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, Linköpings Universitet, 15

november 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Kunskap för framtiden”, Rektorskurs Malmö kommun, 24

november 1993

Ingelstam, Lars, (1993), ”Framtid, arbete, utveckling”, AMS ledarkurs, 25 november

1993, Aske kursgård

Sönne, Mikael, (1993), ” Professor Lars Ingelstam en ovanlig svartsynt optimist: Dela

på jobben vår enda chans”, Östgöta Correspondenten, 1993-08-27

1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Rimlig konsumtion”, s. 44-53, I: S. Lagergren & G. Sundberg,

Tredje världen och den europeiska integrationen, Stockholm: Carlsson

Ingelstam, Lars, (1994), ”Hur föll den svenska modellen?”, s. 230-234, I: Arbetet och

den heliga leken, (Årsbok för kristen humanism, 56(1994), Uppsala

Alfredsson, Hans .... Lars Ingelstam, m fl, (1994), ”Osjälviska ungdomar får hjälp med

böter”, Dagens Nyheter, 1994-12-23

32


Ingelstam, Lars, (1994), ”Efter industrisamhället, mot det goda arbetet”, Hällefors

arbetarkommun, 20 januari 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ” Arbetet i framtiden”, Länsarbetsnämnden i Örebro, 28

februari 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Tjänstesamhälle - informationssamhälle”, SKTF, 9 mars 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Framtidens utmaningar”, SMF medarbetarutbildning Södra

Vätterbygdens Folkhögskola, 14 mars 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Den välsignade tillväxten”, Teologiskt forum,

Immanuelskyrkan i Stockholm, 16 mars 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Mot det arbetsfria paradiset”, Navet i Havet, Gotlands

kommun, 17 mars 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Systemsamhället”, Doktorandkurs i teknikhistoria, Linköpings

Tekniska Högskola, 12 april 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Välfärdsstatens dilemma - kostnadskris och outnyttjade

resurser”, Frivilligarbete inom Göteborgs kristna samarbetsråd, 22 april 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Bortom industrisamhället - reflexioner kring teknik och arbete

i framtiden”, Östergötlands tekniska förening, 2 maj 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Synen på det post-industriella samhället”, Rätten till arbete,

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 5 maj 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Arbetet i framtiden”, Social omsorgslinje, 26 september 1994,

Linköping

Ingelstam, Lars, (1994), ”Informationssamhället och informationstekniken: några

motperspektiv”, KFB:s telematikdag, 29 september 1994

Ingelstam, Lars, (1994), ”Informationssamhället som dilemma”, Pastorsförbundet, 29

september 1994, Linköping

Ingelstam, Lars, (1994), ”Efter industrisamhället”, ABF, 27 oktober 1994, Norrköping

Ingelstam, Lars, (1994), ”Skolan i informationssamhället”, Lärarfortbildningsdag,

Västerås Landsting, 31 oktober 1994, Bålsta

Ingelstam, Lars, (1994), ”En ny svensk modell”, Politikerseminarium, Vänsterpartiet, 20

november 1994, Uddevalla

Ingelstam, Lars, (1994), ”Industrisamhället och framtiden”, Länsarbetsnämnden, 22

november 1994, Linköping

Ingelstam, Lars, (1994), ”Middagsföreläsning kring informationssamhället”, NUTEK:s

programkonferens om informationsteknik, 22 november 1994, Linköping

33


Ingelstam, Lars, (1994), ”Bortom industrisamhälle och välfärdsstat - perspektiv på

2000-talets samhällsliv”, Ungdomsstyrelsens konferens, 5 december 1994

Lööv, Kerstin, (1994), ”Särskild nisch för skolan i informationssamhällets myller”,

(Intervju med Lars Ingelstam), Skolledaren, Nr 5/6, s. 4-5

Björk, Ingela, (1994), ”Ingelstams recept för fortsatt välfärd: tio timmars samhällstjänst”,

Statstjänstemannen, Nr 10, s. 22-23

Bernicus, (1994), ”Svepet”, (Intervju med Lars Ingelstam), Göteborgs-Posten, 1994-02-

27

34


1995

Ingelstam, Lars, (1995), ”Den svenska modellen - mot ett nytt liv?”, s. 317-322, I: Dona

nobis pacem, (Årsbok för kristen humanism), 57(1995), Uppsala

Ingelstam, Lars, (1995), ”Dela på jobben”, Ny Teknik, 1995-09-21

Ingelstam, Lars, (1995), ”Typografisk kapprustning”, Dagens Nyheter, 1995-06-18

Ingelstam, Lars, (1995), ”Brus över landet”, Lärarmöte, Skeppsholmens folkhögskola,

25 januari 1995

Ingelstam, Lars, (1995), ”Arbetets värde och tidens bruk”, Facklig och politisk

aftonskola, ABF, 22 februari 1995, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1995), ”Arbetet efter industrisamhället”, SIF:S centralstyrelse och

ungdomsråd, 23 februari 1995, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1995), ”Brus över landet”, Högskolan i Örebro, 9 mars 1995

Ingelstam, Lars, (1995), ”Informationsöverflöd och mänskliga dilemman”,

Forskningsrådsnämndens rikskonferens, 15 mars 1995, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1995), ”Skolan i informationssamhället”, Lärarfortbildningskonferens,

10 maj 1995, Värnamo

Ingelstam, Lars, (1995), ”Brus över landet”, Föreningen för kunskapsvård och

forskningsinformation, Arbetslivsfonden, 11 maj 1995

Ingelstam, Lars, (1995), ”Industrisamhälle, systemsamhälle”, Vattenfall Utveckling AB,

18 maj 1995, Hässelby

Ingelstam, Lars, (1995), ”Framtiden - är den i våra händer?”, Vägval för folkhögskolan,

Rikskonferens anordnad av Linköpings Universitet och fortbildningsavdelningen, 16

augusti 1995

Ingelstam, Lars, (1995), ”Lärande och informationssamhälle”, Rektorskurs, Högskolan i

Kristianstad, 21 september 1995, Helsingør

Ingelstam, Lars, (1995), ”Perspektiv på informationssamhället”, KTH, 9 november 1995

Ingelstam, Lars, (1995), ”Värderingar och framtidsstudier”, Högskolan i Örebro, 17

november 1995, Sigtuna

Ingelstam, Lars, (1995), ”Bilder av världen: Globalisering ifrågasatt”, Teologiska

Högskolan i Stockholm, 23 november 1995

Rexed, Knut, (1996), ”Teknikerbristen ökar om vi delar jobben”, (Debatt), Ny Teknik,

1996-11-16

Forsman, Erling, (1995), ” Teknikprofessorn som inte tror att industrisatsningar räddar

Sverige”, TCO-tidningen, Nr 2, s. 6-7

35


Carlsson, Björn, (1995), ” Vi måste dela på de jobb som finns: professorns recept för

sysselsättningen”, Göteborgs Posten, 1995-11-05

1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Marknadsekonomi och solidaritet”, s. 69-76, I: Pengar till

godo, (Årsbok för kristen humanism, 58(1996), Uppsala

Ingelstam, Lars, (1996), ”Lika goda, lika mycket värda?, s. 139-161, I: Rättvisa - vad är

det? (Skriftserien Idé/debatt; 1), Stockholm: Välfärdsprojektet

Ingelstam, Lars, (1996), ”En motkraft mot snuttifiering och mediabrus”, Folkhögskolan,

Nr 7, s. 9-11

Ingelstam, Lars & Riber Hansson, (1996), ”Industritillväxt mot arbetslöshet?”, Svenska

Dagbladet, 1996-02-09

Ingelstam, Lars, (1996), ”Dela på jobben - så löser vi arbetslösheten”, Expressen,

1996-04-12

Ingelstam, Lars, (1996), ”Invändningen: Arbetsdelning och välfärd”, Dagens Nyheter,

1996-04-24

Ingelstam, Lars, (1996), ”Invändningen: Dela på jobben är ingen lätt strategi”, Dagens

Nyheter, 1996-07-30

Ingelstam, Lars, (1996), ”Att tänka vetenskapligt”, Högskolan i Kalmar, 13 mars 1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Ekonomi för en ny tid”, Högskolan i Gävle, 27 mars 1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Informationssamhället och skolan”, Högskolan i Gävle, 27

mars 1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Kunskapen i informationsteknikens samhälle”, Rikskonferens

för vuxenutbildare, Fortbildningsavdelningen Linköpings Universitet, 23 april 1996,

Stockholm

Ingelstam, Lars, (1996), ”Arbetsbrist? – ett post-industriellt perspektiv”, Svenska

Kommunförbundet, ABF-huset, 24 april 1996, Stockholm

Ingelstam, Lars, (1996), ”En informatiserad framtid - vackrare vardags-vara”, IT i

vardagslivet, 5-6 juni 1996, Lund

Ingelstam, Lars, (1996), ”Vetenskap och utbildning”, Fil. fak:s nya studenter, 27 augusti

1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Det post-industriella samhället”, Högre seminarium,

Kulturgeografiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 16 september 1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Det goda IT-samhället”, KFB Telematikdag, 25 september

1996

36


Ingelstam, Lars, (1996), ”Arbete efter industrisamhället”, Nordisk konferens för

arbetslivsforskare, 28 september 1996, Nykøping Danmark

Ingelstam, Lars, (1996), ”Ekonomi för en ny tid”, Mälardalens Högskola, Runö-skolan,

7 november 1996

Ingelstam, Lars, (1996), ”Teknik och social förändring”, Människa och naturen,

Uppsala Universitet, 11 november 1996

Lagerdahl-Willis, Anne, (1996), ”Lars Ingelstam, forskaren som vill att vi delar på

jobben: Desperat samhälle letar nya idéer”, Kommunaktuellt, Nr 24, s. 18-19

Sahlberg, Lillemor, (1996), ”Är det en pizzaekonomi landet behöver? En ny

invandrarpolitik?”, (Intervju med Lars Ingelstam), Migranter, Nr 3, s. 22-24

Anon., (1996), ”Professorer ser vinster i den gröna visionen”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Ny Teknik, Nr 51

Tengling, Ulla, (1996), ”Tiden och kvinnorna: fyra generationer kvinnor”, (Kommentar

av Lars Ingelstam), Tiden, Nr 6 s. 5-27

Petersson, Torbjörn, (1996), ”Tillväxt löser inte problemen: Professor anser att

industrin ska befrias från kravet att rädda jobben”, (Intervju med Lars Ingelstam),

Dagens Nyheter, 1996-01-09

Jansson, Jan Owen & Riber Hansson, (1996), ”Att växla från arbete till konsumtion”,

Svenska Dagbladet, 1996-02-10

Karlsson, Hasse, (1996), ”Tror på en ny svensk modell: Lars Ingelstam förespråkar

kortare arbetstid och obetalda insatser”, Arbetet, 1996-03-06

Behrman, Wilhelm, (1996), ”Feldt tror inte på halverad arbetslöshet”, Svenska

Dagbladet, 1996-03-17

Örn, Gunnar, (1996), ”Sex timmar enda utvägen”, (Intervju med Lars Ingelstam),

Dagens Nyheter, 1996-03-25

Svensson, Kaj, (1996), ”På väg mot avgrunden ”Industriell tillväxt löser inga problem”,

(Intervju med Lars Ingelstam), Helsingborgs Dagblad, 1996-04-07

Björklund, Marianne, (1996), ”Tillväxttänkandet förlegat. Professor efterlyser

ekonomisk modell som vänder sig till människorna”, Svenska Dagbladet, 1996-04-19

Idling, Lillemor, (1996), ”V diskuterar oavlönade jobb”, (Intervju med Lars Ingelstam),

Helsingborgs Dagblad, 1996-07-19

Johansson, Birgitta, (1996), ”Den tredje vänstern försöker hitta formen”, Göteborgs-

Posten, 1996-07-19

Lindström, Olle, (1996), ”Kortare arbetstid ger jobb: framtidsforskare Lars Ingelstam

ser det som en fråga om fördelningspolitik”, Arbetet, 1996-08-05

37


Lindström, Olle, (1996), ”Fler jobbar kortare tid: arbetstidsförkortning lösning på

arbetslösheten tror framtidsforskare”, (Intervju med Lars Ingelstam), Skånska

Dagbladet, 1996-08-05

Anon., (1996), ”Förkortad arbetstid mer än en välfärdsfråga”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Svenska Dagbladet, 1996-08-05

Bruun, Christina, (1996), ”Dags att dela på jobben? : Argument för och emot kortare

arbetstid”, (Intervju med Lars Ingelstam), Sydsvenska Dagbladet, 1996-08-12

Lindström, Olle, (1996), ”Vi måste dela på jobben. Kortare arbetstid kan vara en

lösning på arbetslösheten”, (Intervju med Lars Ingelstam), Helsingborgs Dagblad,

1996-08-13

Leonardz, Jenny, (1996), ”Ny lärarutbildning sker mer på fältet”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Svenska Dagbladet, 1996-09-09

Andersson, Bosse, Öhrström, Lilian & Gunnar Örn, (1996), ”Många vill dela på jobben:

professor förespråkar ny ekonomi”, (Intervju med Lars Ingelstam), Dagens Nyheter,

1996-10-07

Brevinge, Åsa, (1996), ”Tre professorer vill få bort fokus från arbete”, (Intervju med

Lars Ingelstam), Göteborgs-Posten, 1996-10-28

1997

Ingelstam, Lars, (1997), ”Det goda arbetet”, s. 43-64, I: Handla, Om förändring, välfärd,

arbete, lärande, konsumtion, arkitektur, design, kultur, framtid/ George Henrik von

Wright m fl, Stockholm: Nerenius & Santérus

Ingelstam, Lars, (1997), ”Hög tid för moralisk och ekonomisk synvända”, I: Sökare i

tiden, (Ungdomstid nr 1 1997), Stockholm: Ungdomsstyrelsen

Ingelstam, Lars, (1997), ”Kolumner”, Arena, nr 2-6

Ingelstam, Lars, (1997), ”Globaliseringen: Debatten har nätt och jämt börjat”, Frisinnad

Tidskrift, Nr 5

Ingelstam, Lars, (1997), ”Om utbud och efterfrågan på arbetskraft”, Socialistisk debatt,

Nr 4, s. 47

Ingelstam, Lars, (1997), ”Det goda arbetet”, RALF/Arbetarskyddsfondens

jubileumsseminarium, 12 mars 1997

Ingelstam, Lars, (1997), ”Electronic Identification: The Trust Perspective”, ITkommissionen,

12 november 1997

Ingelstam, Lars, (1997), ”Tre bilder av framtidens skola”, NOT-konferens,

Högskoleverket och CETIS, 27-28 november 1997, Lidingö

38


Holmgren, Lars, (1997), ”Det mesta av ekonomisk forskning liksom ekonomisk debatt

och politik rör den formella ekonomin : axplock, (Lars Ingelstams teorier), Fjärde

Internationalen, Nr 4, s. 50-52

Gisby, Catarina, (1997), ”Intervjuer för antagning till ny lärarutbildning : forskning och

grundutbildning byggs upp parallellt”, (Intervju med Lars Ingelstam), Skolvärlden, Nr

10, s. 14

Romare, Margareta, (1997), ”Hur ska vi ha råd?”, (Intervju med Lars Ingelstam),

Göteborgs-Posten, 1997-01-09

Bergström Edwards, Pia, (1997), ”i stället för”, (Intervju med Lars Ingelstam),

Aftonbladet, 1997-12-11

1998

Ingelstam, Lars, (1998), ”Expertberoende beslutsfattande och demokratisk

delaktighet”, I: Lekmannastyre i experternas tid, (Demokratiutredningens skrift 1998:7),

Stockholm: Demokratiutredningen

Ingelstam, Lars, (1998), ”Motsägelser, makt och moral. Socialismen och arbetet i en

postindustriell tid”, I: Manifestet 1848-1998: Kommunistiska manifestet med

kommentarer och analyser av 14 forskare och samhällsdebattörer, (Arbetarnas

kulturhistoriska sällskap, Årbok 1998), Stockholm: Atlas

Ingelstam, Lars, (1998), ”Tre bilder av framtidens skola”, I: Skola i förändring. En

antologi om lärande på andra villkor, Stockholm: Lärarförbundets förlag

Ingelstam, Lars, (1998), ”Med fakta för medkänsla”, I: Anna Lytsy, (red.), Vetvärt,

Stockholm: Svenska kommunförbundet

Ingelstam, Lars, (1998), ”Tillväxt. Samtidsdebattens stora mantra”, Politikens, kulturens

& idéernas arena, Nr 6, s. 31-34

Ingelstam, Lars, (1998), ”Arbetsliv och arbetsmarknad på 2000-talet”, Vad händer efter

industrisamhället?, Proc. Communication at Work, Svenska Ergonomisällskapet, 16-18

september 1998, Lund

Ingelstam, Lars, (1998), ”Är full sysselsättning fortfarande möjlig?”,

Arbetsmarknadsverket, 15 oktober 1998, Linköping

Brozin Bohman, Viveka, (1998), ”Norrköping stärker greppet om skola och forskning:

var finns lärarna?”, (Intervju med Lars Ingelstam), Lärarnas Tidning, Nr 14, s. 20-21

Anon., (1998), ”Sund skepsis i SIFO”, (Intervju med Lars Ingelstam), Svenska

Dagbladet, 1998-07-14

Frankova, Vera, (1998), ”Visst kan alla människor få arbete”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Norrköpings Tidningar Östergötlands Dagblad, 1998-11-16

39


1999

Ingelstam, Lars, (1999), Är full sysselsättning forfarande möjlig? Om arbete och liv i

Sverige på 2000-talet, Stockholm: Arbetsmarknadsstyrelsen, Utredningsenheten

Ingelstam, Lars (1999). “En krympt agenda? Demokratins villkor i globaliseringens tid.”

Sid 103-136 i Erik Amnå, red, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX,

SOU 1999:83

Ingelstam, Lars (1999). Arbete efter industrisamhället. Skolledare m fl, fortbildning vid

Mälardalens högskola 22 jan

Ingelstam, Lars (1999). Tekniken och arbetets framtid. Ingenjörsvetenskapsakademin

23 febr

Ingelstam, Lars (1999). Arbetet och det postindustriella dilemmat. ABF Stockholm,

facklig-politisk aftonskola, 3 mars

Ingelstam, Lars (1999). Ut ur industrisamhället? Fortbildning för anställda inom

Svenska Missionsförbundet, 9 mars, Jönköping

Ingelstam, Lars (1999). Den svåra kunskapen. Nationell kunskapslyftskonferens,

Norrköping 13 april

Ingelstam, Lars (1999). Systemanalys i energi- och miljöforskning, Statens

Energimyndighet och MISTRA, den 16 april i Eskilstuna

Ingelstam, Lars (1999). Tre bilder av framtidens skola. Distansföreläsning vid

konferensen Skola i nordiskt ljus, Högskolan i Halmstad, 14 april

Ingelstam, Lars (1999). Arbetet och det sårbara samhället. Ersta-Sköndal Högskola,

20 april

Ingelstam, Lars (1999). Mellan Gud och Mammon. Inledning och diskussion vid det

allkristna Riksmötet, Linköping 5 aug

Ingelstam, Lars (1999). Systemanalys och tvärvetenskap vid MISTRA:s

programchefsmöte, den 24 aug i Stockholm

Ingelstam, Lars (1999). Ekonomi för en ny tid vid konferens vid Åbo Akademi 10-11

sept

Ingelstam, Lars (1999). Tre bilder av framtidens skola. Lärarförbundets lokalavdelning,

Jönköping, 22 sept

Ingelstam, Lars (1999). Tillväxten och det sociala arbetet. Fortbildning för

Socionomförbundet, Stockholm12 okt

Ingelstam, Lars (1999). Energiframtider. Föredrag vid Fjärrvärmeföreningens

jubileumsårsmöte i Stockholm 20 okt

40


Ingelstam, Lars (1999). Skola, kunskap, information. Fortbildningsdag för Eskilstuna

kommun, 3 nov

Ingelstam, Lars (1999). Kunskapen och det livslånga lärandet. Fortbildning anordnad

av Skolverkets Stockholmsregion, 13 nov

Ingelstam, Lars (1999). Elanvändning och det intelligenta huset. Elforsk konferens,

Bergendal 23 nov

Ingelstam, Lars (1999). Arbetet efter industrisamhället. Svenska

Kommunalarbetarförbundet Väst, Göteborg 6 dec

Ingelstam, Lars (1999). Arbete som mänsklig rättighet. Teologiska högskolan

Stockholm (THS) 21 dec

Johansson, Kjell E., (1999), ”Gul, blå, vit och svart. Nu behövs solidaritet och omtanke.

Alla kan utifrån sina personliga förutsättningar göra viktiga ideella insatser på det

sociala området och inom folkrörelserna”, (Intervju med Lars Ingelstam), Borås

Tidning, 1999-05-16

Landgren, Pierre, (1999), ”Alla pratar om att jobba mindre”, (Intervju med Lars

Ingelstam), Svenska Dagbladet, 1999-11-18

2000

Ingelstam, Lars: �Ekonomi och välfärd: några obekväma iakttagelser.� Socialt

Perspektiv 2-3, 2000.

Ingelstam, Lars: �Inlägg� vid seminarium 2000-02-17. I Kortare arbetstid – för och emot�

Ds 2000:22 (Näringsdepartementet).

Ingelstam, Lars: �Mellan Gud och Mammon: ekonomism i vår tid� Föredrag vid

Trettondagsakademi vid Teologiska Högskolan, Stockholm 2000-01-06

Ingelstam, Lars: �Social ekonomi och det postindustriella dilemmat� Föredrag vid

universitetscirkel i Social Ekonomi, Malmö 2000-02-29

Ingelstam, Lars: �Perspektiv på arbetstidsfrågan� Kortföreläsning vid

Arbetstidskommitténs hearing i Riksdagshuset, 2000-02-17 (publicerad i Ds 2000:22)

Ingelstam, Lars: �Kommunikation: teknikområde i förändring� Föredrag vid nationell

konferens anordnad av Centrum för Teknik i Skolan (CETIS), Norrköping 2000-02-20

Ingelstam, Lars: �Energi, miljö och mänskligt beteende: kan beteendet varaktigt

förändras?� Föredrag vid Miljödag, anordnad av JM Bygg, Lidingö 2000-05-23

Ingelstam, Lars: �System och systemanalys: ett försök till översikt� Föredrag vid

seminarium anordnat av FRN:s kommitté för systemanalys och IIASA 2000-06-09

Ingelstam, Lars: �Ett lagom Sverige: 25 år senare�. Föredrag tillsammans med Göran

Bäckstrand vid Sommardagar anordnade av Göteborg Energi, Göteborg 2000-08-18

41


Ingelstam, Lars: �Teknik som lokal verklighet� Föredrag/kommentar vid konferens ”Den

vackra nyttan” anordnad av Nämnden för hemslöjdsforskning, NUTEK Stockholm

2000-09-05

Ingelstam, Lars: �Efter industrisamhället: frivillig enkelhet eller framtvingat överflöd?�

Föreläsning vid doktorandkurs i Konsumentforskning, anordnad av FRN. Göteborg

2000-10-27

Ingelstam, Lars: �Public Understanding of Science and Technology�.

Inledningsanförande vid konferens anordnad av NOT-projektet och CETIS på Arbetets

museum, Norrköping 2000-12-04

42


2001

Ingelstam, Lars. �Introduktion: Att rida på en tiger. Reflektioner kring kapitalistisk

ekonomi och ekonomisk vetenskap � I Vår tids ekonomism, red Geir Angell Öygarden,

Boréa bokförlag, Umeå 2001, sid 13-29

Ingelstam, Lars. �Samhällets institutioner och långsiktigt förtroende� Konferens om

kärnsäkerhet och långsiktigt verkande beslut (Anne-Marie Thunberg-seminariet)

Sigtuna 3-5 maj 2001 anordnad av KASAM

Ingelstam, Lars. �Från sparsamhet till systemeffektivitet� . Föredrag vid Sveriges

Energiting, anordnat av Statens energimyndighet, Eskilstuna 14-15 mars 2001

Ingelstam, Lars. �Energiframtider – tankeställare för energiaktörer och forskare� .

Föredrag vid Sveriges Energiting, anordnat av Statens energimyndighet, Eskilstuna 14-

15 mars 2001

Ingelstam, Lars. �Tillgänglighet, tillit och trams: om IT i skola och samhälle� Föredrag

vid rikskonferens för IT i Skolan (ITiS), Högskolan i Jönköping. 8 maj 2001

Ingelstam, Lars. �Teknikhistoria i dag: vilka frågor kan framtidens forskare tänkas

ställa?�. Föredrag vid konferens anordnad av Norges Telemuseum/Telenor. Oslo 20

aug 2001

Ingelstam, Lars. �Stora tekniska system: en dubbel utmaning� Föredrag vid Kungl

Vetenskaps-Societetens i Uppsala prisutdelningsmöte, Uppsala 5 september 2001

Ingelstam, Lars, föredrag. �Det postindustriella samhället och framtidens arbete.�

Brunnsviks folkhögskola. 12 jan 2001

Ingelstam, Lars, föredrag. �Informationssamhälle, kunskapssamhälle�. Forskningscirkel

för Skolverket (LHS). 18 jan 2001

Ingelstam, Lars, föredrag �Efter industrisamhället finns utrymme för social ekonomi�,

västsvensk konferens om social ekonomi, Uddevalla 2 febr 2001

Ingelstam, Lars, föredrag �Informationssamhälle, kunskaperna och skolan�.

Skolledarsamling, Uddevalla kommun 2 febr 2001

Ingelstam, Lars, föredrag. �Globalisering, demokrati, ekonomi.� Aktiespararna,

distriktsmöte Linköping 13 febr 2001

Ingelstam, Lars, föredrag. �Globalisering, demokrati, ekonomi�. Attac, offentligt möte,

Stockholm. 18 mars 2001

Ingelstam, Lars, föredrag �Social ekonomi och folkrörelsernas roll�. Seminarium för

folkrörelser i samverkan, Östergötland. 21 augusti 2001

Ingelstam, Lars, föredrag. �Globalisering och ekonomism�. Älvsjöakademin, Älvsjö

missionskyrka.

43


Ingelstam, Lars, föredrag �Social ekonomi och lokal samverkan. Styrelsekonferens för

HSB, 4 dec 2001, Norrköping

2002

Ingelstam, Lars: �The post-industrial dilemma and the social economy�. Lecture in

International Masters Programme, Mitthögskolan, Östersund 2002-01-31

Ingelstam, Lars: �System – att tänka över samhälle och teknik.� Föreläsning vid

Sveriges energiting, Eskiltuna, anordnat av Statens Energimyndighet, 2002-03-13.

Ingelstam, Lars: �Systemforskningens läge och behov – med tanke på hållbar

utveckling�. Föredrag vid symposium om Systemanalys för hållbar utveckling, anordnat

av Formas 2002-04-12

44


C. Livslärogång (Curriculum Vitae) för Lars Ingelstam

Född 27 maj 1937 i Uppsala. Föräldrar: Margit Ingelstam (f Andersson, 1910-

) och Erik Ingelstam (1909-1988)

Gift sedan 1960 med Margareta Ingelstam (f Edebo). Fem barn, tretton

barnbarn.

Examina

Studentexamen Bromma läroverk 1955

Civilingenjör Teknisk fysik KTH 1959

Fil kand (matematik, teoretisk fysik, matematisk statistik) Stockholms

högskola 1960

Tekn lic (matematik, matematisk fysik) KTH 1961

Teknisk doktorsgrad (matematik) KTH 1964

Anställningar mm

KTH: assistent mm 1957-1961

FOA: värnpliktig forskningstekniker 1959

KTH: licentiand- och doktorandstipendiat 1960-1964

Yale University, Connecticut, USA: Instructor 1962-63

KTH: docent i matematik 1964-1966

KTH: laborator i matematik 1966-1980 (delvis tjänstledig 1968-1972, helt

tjänstledig 1973-1980; tjänsten titeländrades till biträdande professor

och graderades upp till professor)

FOA: forskare (överingenjör) och ledare för forskningsgruppen för

planeringsteori FOA/KTH 1968-1972

Utbildningsdepartementet: huvudsekretarere i forskningsrådsutredningen

1972

Sekretariatet för framtidsstudier: chef/huvudsekretarere 1973-1980

Linköpings universitet: professor inom temat Teknik och social förändring

1980-2002

Uppdrag mm under 1970-talet 1

Ledamot av regeringens forskningsberedning 1973-1977

Ledamot av forskningsrådsutredningen 1972-1977 (1972 även som

huvudsekreterare)

Ledamot av miljöforskningsutredningen

Svsnek delegat till OECD:s arbete kring Technology Assessment 1973-1975

Uppdrag mm under perioden 1980-2002 (externa)

Skolöverstyrelsens vetenskapliga råd 1984-1988

Ledamot av den internationella styrelsen för skolelevsundersökningen Third

International Mathematics and Science Study (TIMSS) 1993-1999

1 Viss reservation måste göras för årtalen i följande tre stycken; de har inte i detalj kontrollerats.

45


KFB (TFB) ledningsgrupp för telematik 1989-2000

NUTEK Industriella och vetenskapliga rådet 1994-2000

AES (ledningsgrupp för Allmänna energisystemstudier, Statens

energimyndighet, NUTEK, STEM) 1988-2002

Miljöforskningsnämnden, Naturvårdsverket 1999-

Svenska Missionsförbundets styrelse 1984-1992

Teologiska Högskolan Stockholm (THS), styrelsens ordförande 1998-

Uppdrag mm 1980-2002 (Linköpings universitet)

Prefekt för temainstitutionen 1990-1994

Medlem av universitetets ledningsgrupp 1992-1994

Ledamot av fakultetsnämnd (och motsvarande) (totalt c:a 8 år)

Temansvarig Teknik och social förändring (totalt c:a 10 år)

Ordförande för planeringen av grundskollärarprogrammet, Campus

Norrköping 1996-1998

Program Energisystem: styrelse och vetenskaplig ledningsgrupp 1996-

Övrigt

Svenska Teknologföreningens pris för bästa studentprov i matematik och fysik

1955

H M Konungens medalj för vetenskapliga insatser 1998

Lilly och Sven Thuréus pris, teknisk-ekonomiska klassen, 2001 (Kungl.

Vetenskapssocieteten i Uppsala)

46

More magazines by this user
Similar magazines