Stadgar - Bagarmossen Brotorps skolor - Föräldraföreningen

brotorpsskolan.se

Stadgar - Bagarmossen Brotorps skolor - Föräldraföreningen

Stadgar för Bagarmossens skolas föräldraförening

Fastställda i detta skick vid årsmötet den 30 november 2011

§1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Föreningens namn är Bagarmossens skolas föräldraförening.

Föräldraföreningens syfte är att stödja föräldrarna och skolan i deras strävan att ge eleverna en trygg

uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningens mål är ett väl utvecklat samarbete

mellan föräldrar, skola och verksamheter i närområdet. Föreningens verksamhetsår löper från den

1/7 ett år till och med den 30/6 följande år.

Verksamheten ska grunda sig på dessa stadgar.

§2 OBUNDENHET

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 MEDLEMSKAP

Varje förälder eller annan vårdnadshavare till elev i Bagarmossens skola är berättigad till

medlemskap. Som medlem räknas alla som betalat medlemsavgift. Styrelsen kan för ett år i taget

besluta om medlemskap för annan person som har intresse för skolan och föreningens arbete.

Under föreningens första verksamhetsår tas ingen medlemsavgift ut. Alla intresserade föräldrar eller

andra vårdnadshavare är medlemmar fram till årsmötet 2012. Därefter kommer årsmötet att

fastställa medlemsavgiftens storlek för respektive verksamhetsår.

§4 ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Föreningens årsmöte ska hållas mellan 1/9 och 31/10. Kallelse med förslag till dagordning ska

tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Majoriteten av styrelsen kan besluta om att

sammankalla till extra föreningsmöte. Kallelsen ska då tillställas medlemmarna senast en vecka före

föreningsmötet. I kallelse till extra föreningsmöte ska anledning till mötet och förslag på dagordning

anges.

§5 DAGORDNING VID ÅRSMÖTET

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av:

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. Två justerare, tillika rösträknare

2. Fråga om mötet behörigen utlysts

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragande av:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse

b. Resultat och balansräkning

5. Revisorernas berättelse

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7. Behandling av inkomna förslag från styrelse och medlemmar

8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget

9. Fastställande av medlemsavgift

10. Val av styrelse enligt §8:

a. Ordförande

b. Kassör

c. Övriga ledamöter och suppleanter

11. Val av en revisor och en revisorssuppleant


12. Val av sammankallande och minst ytterligare en ledamot i valberedningen

13. Övriga frågor

§6 RÖSTRÄTT VID ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGS MÖTE

Varje närvarande medlem har en röst. Omröstning sker öppet. Val ska företas med slutna sedlar om

så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet om stadgarna inte anger annat. Vid lika röstetal

tillämpas lottning.

§7 MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

Om en medlem önskar att en fråga ska tas upp till behandling på årsmöte skall den inkomma till

styrelsen senast en vecka innan mötet.

§8 STYRELSEN

Föreningens styrelse ska förutom ordförande och kassör bestå av minst 3 ledamöter samt valfritt

antal suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Alla ledamöter väljs på

ett år. Endast medlemmar är valbara.

Styrelsens uppgift är att i enlighet med stadgarna:

a)Verkställa beslut från årsmöte eller extra föreningsmöte

b) Leda arbetet enligt beslutad verksamhetsplan och budget

c) Samverka med skolans alla parter och vid behov med andra skolor

d) Förbereda årsmöten, extra föreningsmöten och styrelsemöten

e) Föra protokoll vid årsmöten, extra föreningsmöten och styrelsemöten

f) Föra räkenskaper, balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse som tillställes

revisorerna senast fyra veckor före årsmöte

§9 STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.

Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av styrelsen är närvarande.

Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen vid enstaka tillfällen eller för ett helt

verksamhetsår.

Styrelsemöten ska vara öppna för alla medlemmar. Undantag från detta får göras om styrelsen ska

behandla ärende som rör enskild person eller annan känslig fråga.

§10 EKONOMI

Medel till föreningens verksamhet erhålls genom medlemsavgifter och inkomst eller insamling vid

arrangemang. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§11 REVISION

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av revisorerna före årsmötet.

Revision ska utföras enligt god revisionssed. Revisorerna ska avge sin berättelse till föreningens

kassör senast två veckor före årsmötet.

§12 ÄNDRING AV STADGAR

För att ändra stadgarna krävs två på varandra följande beslut varav det ena ska vara fattat på ett

årsmöte. Mellan dessa möten ska minst två månader förflyta.


§13 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE

För upplösning av föreningen krävs beslut av majoriteten av medlemmarna.

Innan beslut om föreningens upphörande tagits ska revision utföras och beslut om ansvarsfrihet

fattas på årsmöte eller extra föreningsmöte.

Om föreningen upplöses ska dess handlingar och tillgångar (inkl. ekonomiska medel) omedelbart

överlämnas till skolledningen för att i första hand användas till att inom 12 månader reorganisera

verksamheten vid lämplig tidpunkt. I andra hand, efter 12 månader, ska ekonomiska medel komma

eleverna tillgodo i överenskommelse med avgående styrelsen i föräldraföreningen.

More magazines by this user
Similar magazines