Kvalitetsgarantier 2012-2013 - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

Kvalitetsgarantier 2012-2013 - Bagarmossen Brotorps skolor

K V A L I T E T S G A R A N T I

Sid 1 (4)

Dnr 000116/2012

Giltig läsåret 2012-2013

Bagarmossen Brotorp

Ing re ss

En skolenhet från förskoleklass till åk nio

Vi ger varje elev en möjlighet för lärande och utveckling

Vi vill att alla elever ges möjligheter att nå kunskapsmålen som är

beskrivna i de nationella kursplanerna. Kunskapsmålen i kursplanerna är

nedbrutna på lokal nivå så att lärare kan dokumentera och kommunicera

elevernas utveckling mot målen med elever och föräldrar.

Vi vill att enheten präglas av trygghet, trivsel och kvalitetstänkande. Vi

möter eleverna med respekt, visar omsorg och arbetar för att elevernas

eget ansvarstagande skall öka. För att stärka trivseln håller vi fast vid

goda traditioner. Skolbarnsomsorgen är en viktig del av skolan.

Vi är organiserade i arbetslag så att samverkan mellan lärares olika

kompetenser möjliggör ämnesövergripande undervisning. I grundskolans

tidigare år samverkar personal med olika yrkesprofessioner inom

arbetslagen för ökad helhetssyn på barns och ungdomars utveckling och

lärande.

Å T A G A N D E


Vi åtar oss att arbeta med genrepedagogisk inriktning och Reading to

learn.

Fortbildning i Reading to learn. Arbetslagen har tagit fram mål, arbetssätt

och utvärderingssätt för åtagandet, se bilaga.


Vi åtar oss att utveckla elevernas metakognition genom elevledda

utvecklingssamtal och att IUP (pedagogisk planering, utvärdering,

återkoppling, skriftliga omdömen) blir ett tydligt verktyg för eleverna.

Resultat avläses i måluppfyllelsen.

Diskussion förs inom ämnena och arbetslagen. Arbetslagen har tagit fram

mål, arbetssätt och utvärderingssätt för åtagandet, se bilaga.


Sid 2 (4)

Dnr XDNRX

Giltig fr.o.m. XGiltigFromX

Giltig t.o.m. XGiltigTomX


Vi åtar oss att utveckla matematiskt tänkande genom

kompetensutveckling och pedagogisk dialog vilket ska resultera i ett

mer varierat arbetssätt under hela skoldagen.

Mattecirklar för pedagogiska diskussioner som utvecklar arbetssätten inom

ämnet. Fritidshemmen arbetar med utematte. Arbetslagen har tagit fram

mål, arbetssätt och utvärderingssätt för åtagandet, se bilaga.


Vi åtar oss att flickor och pojkar får lika stort inflytande över

planeringsarbete under hela skoldagen. Vi åtar oss att diskutera genus

för att öka medarbetarnas medvetenhet om sitt förhållningssätt. Resultat

avläses i elevhearing.

Vi analyserar resultat utifrån flick- och pojknivå. Arbetslagen och

fritidshemmen har egna arbetssätt utifrån åtagandet, se bilaga.


Vi åtar oss att levandegöra likabehandlingsplanen aktivt under hela

läsåret. Vi åtar oss att all personal i enheten arbetar utifrån Höijstads

metoden både förebyggande och vid konflikthantering samt att

synliggöra maktlekens roll. Resultat avläses i elevhearing och i

brukarundersökningen.

Arbetslagen har tagit fram mål, arbetssätt och utvärderingsmetod för

åtagandet, se bilaga. En elevnära version i power-point gällande begrepp

har utarbetats och kommer att användas under läsåret. En kortversion av

likabehandlingsplan finns med i värdegrundspaketet som skickas hem till

vårdnadshavare vid läsårsstart. Arbetslagen arbetar utifrån Höijstadsmetoden,

förebyggande och vid konflikthantering samt med hjälp av

föreläsningen av maktlekar uppmärksammar företeelsen.

Antimobbningsgruppen (Bagarmossens skola) och Trygghetsgruppen

(Brotorps skola) träffas varje vecka. Elevrådet träffar rektor och biträdande

rektor kontinuerligt. Skolsyster, SYV, psykolog, kurator och ansvarig för

rastverksamhet åk 6-9 finns. Årsagenda gällande arbetsmiljöarbete är

framtagen i dialog med arbetsmiljöombuden på enheten. Elevskyddsombud

deltar i skyddsronder. Varje elev har en egen klasslärare/mentor.

Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för arbetslagets elever.


Sid 3 (4)

Dnr XDNRX

Giltig fr.o.m. XGiltigFromX

Giltig t.o.m. XGiltigTomX


Vi åtar oss att öka arbetsron i enheten genom att arbetslagen arbetar

fram hur eleverna ska förstå syftet med arbetsron, förstå sin egen roll

samt genom kontinuerlig utvärdering tillsammans eleverna. Målet är att

uppnå 100 % i enkäterna.

Kontinuerliga samtal och diskussioner med eleverna kring begreppet

arbetsro och dess innebörd samt vikten av arbetsro utifrån olika behov.

Arbetslagen arbetar med dessa frågor utifrån sina elever och deras egna

kartläggningar. Fritidshemmen arbetar aktivt tillsammans med eleverna för

att öka arbetsron inom de olika aktiviteterna och därmed skapa bra

lekmiljöer. Fritidshemmen arbetar aktivt med leklotteri och att tydliggöra

olika aktiviteters ljudnivå.


Vi åtar oss att träna eleverna att:

1. Se sitt eget lärande

2. Leda delar av utvecklingssamtalet, större del med stigande ålder

3. Medverka i planeringsarbetet.

Planeringsråd, arbete med kunskapsblomma samt dialog i arbetslagen kring

arbetet med Reading to learn. Eleverna har formella påverkansmöjligheter

genom de samverkansgrupper och råd (elevråd och matråd)som finns på

enheten. Varje elev har en individuell utvecklingsplan utarbetad i

samverkan mellan elev, förälder och pedagog.


Vi åtar oss att utveckla arbetsformerna med föräldrarna.

Varje elev erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin där elev, förälder

och lärare samtalar om elevens utveckling och därefter gemensamt slår fast

elevens lärstrategier och nya mål. Tolk kallas alltid vid behov. För att

främja dialogen mellan skola och hem inbjuds föräldrarna till olika

informationsmöten och evenemang. Skolledningen träffar enhetens

föräldraföreningar åtminstone en gång per termin. Fritidshemmens

aktivitetsschema är tydligt uppsatta.


Vi åtar oss att samverka inom ämnena och årskurserna inom enheten.

Språkutvecklande arbetssätt inom samtliga ämnen, gemensamma teman

inom årskurserna.


Sid 4 (4)

Dnr XDNRX

Giltig fr.o.m. XGiltigFromX

Giltig t.o.m. XGiltigTomX


Enheten Bagarmossen Brotorp åtar sig att minska pappersförbrukningen

och arbeta för en hållbar energianvändning

Återvinna papper, dubbelsidiga kopior, använda ”skola gemensam” och

Skolwebben för informationsspridning (datakommunikation), veckobrev på

Skolwebben och på hemsidan. Släcka lampor och datorer som inte används,

källsortera lysrör och datorer enligt fastställda riktlinjer.

R Ä T T E L S E

Vi utlovar återföring vid alla synpunkter på våra åtaganden. Synpunkter på

verksamheten tas upp med den medarbetare eller det arbetslaget som berörs och

diskuteras i förekommande fall vid arbetsplatsträffar eller andra personalmöten

och ser till att åtgärder sker.

S Y N P U N K T E R / K L A G O M Å L

Enheten är angelägen om att erhålla brukarnas synpunkter på verksamheten.

Vår ambition är det ska vara hög kvalitet på verksamheten. Om du har

synpunkter vill vi gärna att du hör av dig så att vi kan förbättra oss. Den formen

som är mest rationell är brev eller e-post, men givetvis har du också möjlighet

att ringa till enhetens skolor.

V I L L D U V E T A M E R ?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta de biträdande rektorer på

respektive skola eller rektor. Du är också välkommen att besöka våra skolor.

Deirdre Cronin Olsson

Rektor

Bagarmossen Brotorp

2012-10-24

More magazines by this user
Similar magazines