Överlämning vid övergångar för barn och elever i behov av ... - Borås

boras.se

Överlämning vid övergångar för barn och elever i behov av ... - Borås

Skapat den 2012-12-19

Överlämning vid övergångar för barn och elever i

behov av särskilt stöd

För överlämnande av pedagogisk dokumentation och information vid övergångar inom och

mellan skolformer eller vid byte av skola.

Detta dokument ska arkiveras enligt Borås stads dokumenthanteringsplan.

För ytterligare information se dokument Kvalitetssäkra och underlätta övergångar

Med denna blankett bifogas ett medgivande från vårdnadshavare att uppgifter

får lämnas.

Barnets/elevens personuppgifter

Namn

Personnummer

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Namn

Namn

Adress

Telefonnummer/mobilnummer

□ Behov av tolk

Språk

Adress

Telefonnummer/mobilnummer

□ Behov av tolk

Språk

Avlämnande förskola/skola

Datum

Förskola/skola

Grupp/klass

Ansvarig pedagog

Överlämningsansvarig

Telefon/mobil

Telefon/mobil

Mottagande förskola/skola undantag gäller för övergång från åk 9 till

gymnasiet då informationen lämnas till utbildningsförvaltningens specialpedagoger

Datum

Förskola/skola

Grupp/klass

Mottagningsansvarig

Telefon/mobil

1av(3)


Skapat den 2012-12-19

Överlämnande dokumentation

Pedagogisk

dokumentation

(Förskolan)

□ Bilaga bifogas

Åtgärdsprogram

□ Bilaga bifogas

Överlämnande information

□ Tekniska

kompensatoriska

hjälpmedel

□ Anpassningar i

läromedel, material

och provsituationer

□ Hög giltig frånvaro

□ Alternativ

kompletterande

kommunikation

AKK/språkstöd

□ Anpassningar av

undervisning

Pedagogisk utredning

□ Bilaga bifogas

□ Tydliggörande

pedagogik

visualiserande

arbetssätt

□ Anpassningar av

helheten under dagen

t.ex. fritids, lek

raster, måltider

□ Hög ogiltig frånvaro

IUP med skriftliga

omdömen

□ Bilaga bifogas

□ Stöd av

resursperson

□ Modersmålsundervisning,

studiehandledning,

språkstödjare

Beskriv hur stödet har sett ut inom de områden som kryssats i under Överlämnande

information.

Behövs ytterligare plats för dokumentation använd baksida på detta blad.

Utifrån inflytande och delaktighetsperspektivet är det viktigt att eleven är

bärare av sin egen information anpassad efter ålder och mognad och därför

fått ta del av ovanstående dokumentation.

2av(3)


Skapat den 2012-12-19

Underskrifter

Jag/vi medger i egenskap av vårdnadshavare att mottagande förskola/skola får

ta del av uppgifterna ovan.

Jag/vi har fått information om att jag/vi när som helst kan återkalla detta medgivande och att

berörda myndigheter därefter enbart kan utbyta så mycket

information som Offentlighets- och sekretesslagen medger.

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Namnförtydligande

Namnförtydligande

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Datum

Datum

Övriga utredningar

Gjorda utredningar och datum för dessa

Underskrifter för övriga utredningar

Jag/vi medger i egenskap av vårdnadshavare att mottagande förskola/skola får

ta del av gjorda utredningar ovan.

Jag/vi har fått information om att jag/vi när som helst kan återkalla detta medgivande och att

berörda myndigheter därefter enbart kan utbyta så mycket

information som Offentlighets- och sekretesslagen medger.

--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Namnförtydligande

Namnförtydligande

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Datum

Datum

3av(3)

More magazines by this user
Similar magazines