S Ä R LA SK O LA N - Borås

boras.se

S Ä R LA SK O LA N - Borås

SÄRLASKOLAN

Skolan för

bestående kunskap


Välkommen till

Särlaskolan

Särlaskolan är en F–9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på

högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har arbetat här i minst 10 år. De är vårt allra starkaste

kort – för erfarenhet gör en skola stabil. Erfarenhet, tydlighet och klokhet gör skolan till en

plats för kunskapsinhämtning för framtiden.

Kunskap står i centrum, det är därför vi finns till. Våra elever ska få en god grund att stå på

inför kommande studier och yrkesliv. Vi utvärderar varje elevs insats i skolämnena regelbundet.

Där stöd behövs anlitas skolans specialpedagog, kurator, skolsköterska eller skolpsykolog.

I vår stab finns också andra professioner, som; bibliotekarie, expeditionspersonal, fritidsledare,

rektor, studie- och yrkesvägledare, lokalvårdare och vaktmästare. Tillsammans bildar vi

ett team som samverkar för elevernas bästa.

Miljö och natur – mitt i Borås

Särlaskolans placering kan inte vara bättre! Längs vår ena tomtgräns finns Ramnasjön med

promenadstråk och parker. Längs andra sidan finns kommunikation i form av Borås

resecentrum. Centrala Borås når vi genom en promenad på två minuter. Detta ger oss

stora möjligheter att utöka vårt undervisningsområde för till exempel studiebesök och

exkursioner, vilket vi ofta gör.


Molly Orava Andersson

åk 8 inriktning Matte/No

Hur tänkte du att det skulle vara att börja på Särlaskolan?

Spännande att börja ny skola, lite nervöst.

Varför valde du inriktning Matte/No? Har du valt rätt?

Mina tjejkompisar valde andra inriktningar men jag var övertygad om att

matte var rätt för mig.

Vad är bäst med Särlaskolan?

Lärarna! De lär ut bra. Och jag känner mig trygg på skolan.

Vad är skillnaden på mellanstadiet och högstadiet?

Att man får ta mera eget ansvar.

Vad kan man köpa i Kuben, skolans café?

Macka, Risifrutti, yoghurt, oboy, apelsinjos. Kallt vatten är gratis!

Hur ska en bra lärare vara?

Sträng men inte för sträng. Snäll men inte för snäll. Läraren ska lyssna på mig och bry sig

om alla i klassen. Läraren ska vara lärare, inte vän.


Abdifatha Awees

åk 8 inriktning Matte/No

Varför valde du inriktning Matte/No?

Jag ville förbättra mina kunskaper i Matte och No, få en bättre grund i ämnena.

Hur mycket tid behöver man lägga på läxor när man går högstadiet?

Det är inte så mycket läxor mera prov. Läxorna läser jag dagen före, proven måste

jag läsa på flera dagar i förväg.

Vad gör ni på rasterna på Särlaskolan?

Sitter i elevhallen och snackar. Är det fint väder är jag ute och spelar basket.

Det är skönt att kunna ha rast inomhus när vädret inte är så bra.

Beskriv Särlaskolan med tre ord.

Mycket. Bra. Skola.


Kunskap – skolans

viktigaste uppgift

Skolan är till för att lära och att skaffa sig

tillräckliga kunskaper för framtidens

studier och yrkesliv. På Särlaskolan är

lärarna väl medvetna om de krav Skolverket

sätter för kunskap i olika ämnen. Vi

arbetar medvetet mot olika kunskapsmål

och ger eleverna ständig återkoppling

på deras arbetsinsats. Detta sker genom

mentorssamtal (varje elev har en lärare

som egen mentor) men även genom samtal

med ämneslärare.

Social kompetens –

framtidens kunskap

Vårt samhälle består av många olika

människor med olika erfarenheter, kunskaper,

språk och kulturer. På Särlaskolan

finns en mångfald där världen kommer

nära. Eleverna möter människor av alla

slag och får helt gratis kunskap som de

har användning för hela livet – i studier,

på arbetsplatser och överallt! Vi ser

betydelsen av och styrkan i mångfald och

arbetar med den som en tillgång. Elever

på Särlaskolan får stor social kompetens!

Biblioteket – Borås

största skolbibliotek

På Särlaskolan finns Borås största skolbibliotek

med generösa öppettider. Våra

bibliotekarier finns alltid till hands och

våra elever får hjälp att hitta läslusten och

utveckla sitt läsande och sin språkutveckling,

oavsett vilken nivå man startar från.

Ett stort utbud av böcker på olika språk

kompletteras av datorer för informationssökning.

Trygghet i skolan

– för alla

På Särlaskolan finns grundförutsättningarna

för att känna sig trygg. En

stabil och erfaren lärarkår har utarbetat

metoder för ett ständigt arbete mot

mobbning och trakasserier. När något

händer är vi vana att ta tag i problemen

och lösa dem för allas bästa. Vi arbetar

aktivt för bra relationer mellan elev,

föräldrar och lärare bland annat genom

föräldraråd.

IT

Samtliga elever i åk 7 – 9 får låna en egen

dator att användas fritt för sina studier.

Våra lärare har utbildning i att jobba med

datorer i undervisningen. Eleverna kan via

webben hämta och lämna vissa arbeten till

sina ämneslärare.


På Särlaskolan

finns en mångfald

där världen kommer

nära.


Filip Sjöberg åk 8 En inriktning

Filip Sjöberg

åk 8 inriktning Engelska

Vad är bäst med Särlaskolan?

Att det ligger centralt. Det är lätt att ta sig

till träningen efter skolan. Resecentrum är

nära med bussförbindelser.

Berätta om en rolig lektion du haft.

Nu har vi lektioner i samarbete med

Textilmuseet. Då får vi komma med idéer

till det nya museet – det är roligt!

Vad är skillnaden på mellanstadiet och

högstadiet?

Man går från lektion till lektion, olika

salar och olika lärare.

Hur ska en bra lärare vara?

Snäll och sträng. Läraren ska ha god

kunskap.

Hur ska en bra elev vara?

Som mig, haha! Eleven ska göra vad den

ska på lektionen, inte störa andra.

Nicole Simon

åk 8 inriktning Engelska

Hur tänkte du att det skulle vara att börja

på Särlaskolan?

Spännande att lära känna nya människor!

Hur mycket tid behöver man lägga på

läxor när man går högstadiet?

Tre timmar till ett prov kanske. När man

läser till prov är det bra att ha flera pauser.

Vad gör ni på rasterna på Särlaskolan?

Går till stan. Kanske pluggar lite.

Tycker du att det finns bra hjälp att få på

Särlaskolan om någon inte mår bra eller

behöver extra hjälp med skolarbetet?

Jag går på läxhjälp – det är bra. Då slipper

jag göra läxorna hemma!

Vad ska du söka för gymnasieutbildning

efter 9:an?

Något med design tror jag.


Att börja på

högstadiet i Särlaskolan

För att göra övergången smidig följer vi ett program där de nya klasserna träffas i maj och

bekantar sig med varandra. Då brukar vi också ha vårt första föräldramöte. När höstterminen

börjar har klassen en första gemensam uppstartsdag. Du och dina föräldrar får även ett lära

känna-samtal med din mentor. Mycket tid ägnas åt att du ska lära känna dina klasskamrater

och att ni ska börja fungera som grupp. Därför hålls teambuildningdagar för alla i åk 7 tidigt

på höstterminen.

Att välja språk till sjuan

Moderna språk – det kan vara spanska, tyska, engelska, sva(svenska som andra språk).

Eftersom språk kommer att vara bra att ha läst om du senare vill studera vidare, rekommenderar

vi ett nytt språk i sjuan. För att skolan ska starta en undervisningsgrupp krävs

minst fem elevers önskan om samma språk. I schemat längre fram ser du hur mycket tid

du studerar språk i de olika årskurserna. Det kan vara bra att ha någon i din närhet som

också kan det språk du vill läsa. Men skolan erbjuder också läxhjälp för den som behöver

det!

Betyg – hur blir det?

Betyg ges för elever från åk 6. Betygsskalan är A – F, där A är högsta betyg och F är icke

godkänd.

Läxor

Att studera på högstadiet innebär att du har längre skoldagar än tidigare och att du fördjupar

dig mer i varje ämne än tidigare. Det är viktigt att du tar ansvar för dina studier.

Läxor är till för att du ska repetera det du läst i skolan. Detta ger dig en fördjupad kunskap

som kommer att ge utdelning i dina betyg. Särlaskolan anordnar läxläsning två eftermiddagar

i veckan då du som elev kan få hjälp med dina läxor.


Inriktningar att

söka för högstadiet

På Särlaskolan väljer eleverna för åk 7 att tillhöra en inriktning (de presenteras nedan).

Syftet med detta är att tidigt fokusera mera på det eleven har som extra starkt intresse, för

att ge goda grunder för framtida studier inom ämnet. Det innebär att eleven får mer tid

på skolschemat där undervisning sker i den valda inriktningens ämnen.

Matematik – No – Teknik

Passar dig som är:

• nyfiken och intresserad av matamatik och naturvetenskap

• intresserad av att jobba på ett undersökande och laborativt sätt i skolan

• intresserad av att få större inflytande och ansvar för dina studier

• intresserad av att använda datorer och IT i skolan.

Kontaktperson: Daniel Sjögren, 033-35 78 71, daniel.sjogren@edu.boras.se

Engelska – Bild – Drama

Passar dig som är:

• intresserad av engelska

• intresserad av att agera och samarbeta med andra

• vill utveckla din sociala kompetens och gemenskap genom praktiska aktiviteter

• nyfiken på att utveckla sin skaparkraft och fantasi genom bild och drama

Kontaktperson: Caroline Walker, 033-35 78 71, caroline.walker@edu.boras.se


Detta läser du

Den inriktning du väljer

Språkval

Teknik

Inriktningstid

Bild

Mentorstid

Engelska

Hemkunskap

Denna cirkel visar hur

mycket tid varje ämne

får totalt under hela

högstadiet åk 7 – 9.

Svenska

SO

Idrott och hälsa

Matematik

Musik

NO

Slöjd

Matematik – Teknik – Slöjd

Passar dig som är:

• nyfiken och intresserad av matematik, teknik och slöjd

• intresserad av att jobba med praktisk matematik i slöjd och teknik

• intresserad av att få större inflytande och ansvar för dina studier

• intresserad av att använda datorer och IT i skolan

Kontaktperson: Daniel Sjögren, 033-35 78 71, daniel.sjogren@edu.boras.se

Engelska – Idrott/Hälsa – Drama

Passar dig som är:

• intresserad av engelska

• intresserad av din hälsa och vill pröva på olika idrotter

• intresserad av att få större inflytande och ansvar för dina studier

• intresserad av att använda datorer och IT i skolan

Kontaktperson: Anna-Karin Särén, 033-35 78 72, anna-karin.saren@edu.boras.se


Engagerade lärare

Lise-Lotte Torstensson

lärare i Engelska

Vad gör Engelska till ditt bästa ämne?

Varför brinner du för det?

Det beror nog på att jag älskar att resa

och har insett vikten av att kunna språk.

Att kunna kommunicera med människor

utanför Sveriges gränser är en häftig upplevelse

som ger väldigt mycket tillbaka.

Vad är bäst med Särlaskolan?

Särla är en skola där många lärare verkligen

lägger ner ett jättejobb för att få eleverna

att fungera bra, både i och utanför

klassrummet.

Vad tror du är viktigast för en elev i

högstadiet?

Många elever på högstadiet genomgår en

tuff period i livet och jag tror en viktig

sak är att de känner att de har någon att

lita på och att vi som jobbar med dem

försöker förstå dem, att vi som vuxna är

strukturerade och tar vårt ansvar.

Daniel Sjögren

lärare i Matematik och NO

Vad gör Matematik och NO till dina

bästa ämnen? Varför brinner du för det?

Matematik är ett av de viktigaste ämnena

i skolan. Det förbereder dig för både vardagssituationer

och för vidare studier. NOämnena

är de mest spännande där du får

förklaringarna till alla naturens fenomen

och får reda på hur vår vi och vår livsmiljö

är uppbyggd och fungerar.

Hur ska en bra lärare vara?

Tydlig, lyhörd och engagerande.

Hur mycket tid tycker du att man bör

lägga på läxläsning i högstadiet?

Man behöver jobba med skolarbetet

hemma åtminstone en liten stund varje

dag. Man kanske inte alltid har läxor, men

då kan man läsa eller på andra sätt reflektera

över det man jobbar med eller pratar

om i skolan.


Camilla Kvibro lärare i Svenska och SO

Vad gör ämnena Svenska och SO till ditt bästa ämne? Varför brinner du för det?

Svenska för att det är är nyckeln till de flesta andra ämnen och så är det roligt att läsa böcker.

SO för att förstå världen. Och för att kunna vara med och påverka.

Hur tror du att man bäst lär sig?

Vi lär oss bäst på olika sätt. Därför försöker jag variera undervisningen så mycket som möjligt.

Viktiga ingredienser är att man tycker det är roligt eller intressant.

Hur ska en bra lärare vara?

Tycka om barn och vara rättvis och kunna förklara på bra sätt.

Hur var du själv som elev i skolan?

Jag hade höga krav på mig själv i skolan. Jag var ojämn, jag var duktig i vissa ämnen men hade

svårt för matematik. Idag ser jag det som en tillgång, hade jag varit duktig i allt hade min

förståelse för att en elev ibland kan tycka att skolan är jobbig, eventuellt varit sämre.


SÄRLASKOLAN | BORÅS STAD | 2011 | FOTO: EMMA SVENSSON, FRAMSIDAN FOTO SOFIA CULLBERG

”Lust att lära

– möjlighet att

lyckas!”

BESÖKSADRESS Särlagatan 1, 504 93 Borås

TELEFON 033-35 80 74 REKTOR Catarina Bergh 033-35 80 85,

catarina.bergh@boras.se WEBBPLATS boras.se/sarlaskolan

More magazines by this user
Similar magazines