Förskolor och skolor - Enköping

enkoping.se

Förskolor och skolor - Enköping

Valet är ditt!

2011

Förskolor och skolor

Enköpings kommun


Innehåll

Kartor - förskolor och skolor 4-5

Allmän information 6-21

Vad är förskola? Vad är familjedaghem? 6-7

Vårdnadsbidrag 8

Vad kostar förskola och fritidshem? 9

Så här söker du plats i förskola/familjedaghem 10

Barn i behov av särskilt stöd 11

Modersmål 12

Val av skola 13

Förskoleklass - för sexåringar 14

Grundskola och Särskola 15

Fritidshem 16

Läsårstider, ledigheter, försäkringsskydd 17

Skolskjuts 18

Skolmat 19

Stöd och resurser i skolan 20-21

Öppna förskolor 22-23

Familjedaghem 24-28

Förskolor 29-67

Skolor och fritidshem 68-85

Kartor - upptagningsområden 86-87

Svanen-märkt tryckeri: Wikströms Tryckeri AB, Uppsala.

Foto: Tomas Frisk, Enköpings kommun (där inget annat anges).

Foto omslag: Johanna Hjelm, Enköpings kommun


Skolnämndens vision:

Alla barn och

ungdomar

i Enköpings kommun

ges möjlighet

att utveckla sitt

allra bästa jag

inför den egna

framtiden.

Från vänster: Göran Hedström (skolchef) och Ingvar Smedlund (ordförande i Skolnämnden).

Foto: Sofia Thole-Kling

Välkommen till

förskola och skola i Enköping

Målet för förskola och grundskola i

Enköping är att den ska vara av hög

kvalitet och ska lägga en grund för

fortsatt lärande.

Utbildning är ett av samhällets viktigaste

gemensamma ansvars-områden.

Kunskap bygger framtidens välstånd.

Ett land och en kommun med höga

ambitioner måste därför satsa på

skolan. En attraktiv förskole- och

skolkommun måste kunna hävda

sig i en allt hårdare nationell och

internationell konkurrens.

Enköpings förskolor och skolor ska

präglas av insikt om att varje barn/elev

är unikt där varje barn ska få utveckla

sitt bästa jag.

Alla barn/elever ska ges likvärdiga

möjligheter att nå målen utifrån sina

individuella behov och förutsättningar.

Tillsammans med hemmet ska

förskolan/skolan ge eleverna det som

behövs för att bli ansvarskännande

medborgare.

Prioriteringar, mål och uppföljning

beskrivs i nämndplanen som

tillsammans med nationella styrdokument

ligger till grund för skolnämndens

arbete.

Detta ska tillsammans med enhetens

egna utvärderingar ligga till grund för

respektive skolenhets verksamhetsplan.

Uppföljning sker årligen i enheternas

och nämndens kvalitetsredovisning.

Genom mångfald och valfrihet ska

barn och föräldrar kunna välja mellan

olika skolor och utförare. Skolmiljön i

Enköping ska ge trygghet och arbetsro

till alla barn och elever.

Ingvar Smedlund, ordförande i

Skolnämnden och Göran Hedström,

skolchef


Förskolor och grundskolor i Enköping

Sala

E18

E18

Västerås

Galaxens förskola

!(

#* !(

Robinson Svedia

Svedia förskola

Lärlingens förskola

!(!(

")

Enöglaskolan

")

!(

!(

")

&

!( !(

Enögla förskola

Ljunggårdens förskola

Västerledens förskola

Västerledens öppna förskola

Västerledsskolan

Enköpings Montessoriförskola

Romberga förskola

Hindens förskola

Rombergaskolan

&#*

")

Hindens skola

Kunskapsskolan

#*

S:t Iliansskolan

Flisans öppna förskola

!(

Resecentrum

") !(

Korsängsskolan

&

Korsängens förskola

Blixtens förskola

!(

Petterslunds förskola

Stockholm

Uppsala

Strängnäs

55

Bolmörtens förskola

!(

Munksundsskolan

")

!(

Enavallens förskola

!(

Gröngarns förskola

!(

Pluto förskola

Idrottshuset

!(

Robinson Husberg

Fannalunds förskola

Skogsviolens naturförskola

Bergvretenskolan

#*

&

")

&

Lärkans förskola

!(

Kåsans naturförskola

Gånsta förskola

!(

!(

Myrornas förskola

0 250 500 1 000 Meter

Copyright © 2010 Enköping kommun och Lantmäteriet

Teckenförklaring

!( Kommunala förskolor

& Fristående förskolor

!( Öppna förskolor

") Kommunala grundskolor

#* Fristående grundskolor

4


Förskolor och grundskolor i Enköpings kommun

Hummelsta Fjärdhundra Örsundsbro

!(

Salnecke förskola

Hummelsta förskola

!(

")

Hummelstaskolan

Fjärdhundra förskola

") &

!(

Fjärdhundraskolan

Vitbjörkens förskola

55

Örsundsbro

förskola

!( &

")

Solrosens förskola

Snäckans montessoriförskola

Örsundsbroskolan

0 125 250 500 Meter 0 125 250 500 Meter 0 125 250 500 Meter

Heby

Sala

Uppsala

Torstuna förskola

&

Västerås

&

Härnevi förskola

&

Säfsta förskola

Ekolsunds förskola

&

Håbo

&

Uppnäsans förskola

&

Stentrollets förskola

Teckenförklaring

Strängnäs

0 5 000 10 000 20 000 Meter

Upplands-Bro

Ekerö

!( Kommunala förskolor

") Kommunala grundskolor

& Fristående förskolor

$+ Fristående fritidshem

Skolsta

Lillkyrka

Grillby

55

&

")

!(

Skolstaskolan

Palettens förskola

Skolsta förskola

Lillkyrkaskolan

")

Lillkyrka

!(

förskola

Grillbyskolan

")

!( $+

Grillby förskola

Rosa Huset

&

Solstrålens förskola

0 125 250 500 Meter 0 125 250 500 Meter

0 125 250 500 Meter

Copyright © 2010 Enköping kommun och Lantmäteriet


Valet är ditt!

I denna broschyr kan du läsa om de

alternativ du har, både de som är

kommunala och de som är fristående

(privata).

Du kan välja att ha ditt barn i förskola

eller i familjedaghem.

Du kan också välja att ansöka om

vårdnadsbidrag, läs mer på sidan 8.

Ditt val:

• kommunal förskola

• privat/fristående förskola

• familjedaghem

• vårdnadsbidrag

Vad är förskola?

Förskolan är en pedagogisk

gruppverksamhet för barn från 1 år

och tills barnet börjar i förskoleklass.

Barn kan börja i förskolan vid olika

åldrar och delta under olika lång tid.

Förskolans uppgift är att lägga

grunden för ett livslångt lärande. Den

ska vara ett stöd för familjerna i deras

ansvar för barnens fostran, utveckling

och växande. Samtidigt ska den vara

organiserad så att den gör det möjligt

för föräldrar att arbeta eller studera.

I förskolan förenas omsorg och

pedagogik i en verksamhet som tar

ansvar för hela barnet hela dagen.

Lek och skapande liksom barnens

eget utforskande ges stort utrymme.

Förskolan ska vara rolig, trygg och

lärorik för alla barn som deltar.

Förskolan är öppen hela året. De

dagliga öppettiderna anpassas till

föräldrarnas arbete eller studier och

till barnens behov.

Ordinarie öppettider är

klockan 06.30 - 18.30, måndag -

fredag.

Om du har behov av förskola under

andra tider, kontakta förskolechefen

på förskolan.

6


Vad är familjedaghem?

I familjedaghem arbetar

dagbarnvårdaren i sitt eget hem

med barn i åldern 1-12 år. Varje

kommunalt familjedaghem tillhör en

närliggande förskola.

Verksamheten är rolig och

stimulerande för barnen och tar till

vara deras nyfikenhet och lust att

lära. Lek och skapande får stort

utrymme.

Dagbarnvårdarnas arbetstid omfattar

40 timmar per vecka.

Det innebär att barnen någon dag

i veckan kan vara placerat hos en

annan dagbarnvårdare i gruppen.

För mer information om familjedaghem

kontaktar du förskolechefen

på förskolan.

Dagbarnvårdarna arbetar i arbetslag

där 3-8 dagbarnvårdare kan ingå.

De träffas med sina dagbarn i

den gemensamma grupplokalen

en halv till en dag i veckan. I

gruppverksamheten lär barnen

känna samtliga dagbarnvårdare i

gruppen.

7


Vårdnadsbidrag,

för barn 1-2 år

Vårdnadsbidraget är ett kommunalt,

skattefritt bidrag på 3 000 kr

per månad och barn. Du kan få

vårdnadsbidrag även om du arbetar.

För vilka barn kan du få

vårdnadsbidrag?

• Barnet ska ha fyllt 1 år men inte

3 år.

• Barnet ska vara folkbokfört i

Enköpings kommun.

• Barnet får inte ha plats i

kommunal eller enskild

förskoleverksamhet.

Hur blir det för äldre

syskon?

Äldre syskon kan ha kvar sin

förskoleplats/fritids-hemsplats.

Betalning enligt gällande taxa.

Vem kan söka vårdnadsbidrag?

• Vårdnadshavare som är

folkbokförd på samma adress

som barnet. Detta gäller även vid

växelvis boende.

• Föräldrapenning måste ha

använts för barnet i minst 250

dagar.

Du eller din medsökande får inte ha

någon av följande ersättningar/bidrag

under den tid som ansökan om

vårdnadsbidrag avser:

• föräldrapenning med

anledning av barns födelse

• arbetslöshetsersättning

• aktivitetsstöd eller

utvecklingsersättning

• sjukpenning eller

rehabiliteringspenning efter det

att ersättning har lämnats för en

tid av 365 dagar

• sjukpenning under eller

omedelbart efter en

period när

arbetslöshetsersättning

enligt lagen om arbetslöshetsersättning

har lämnats

• sjuk- eller aktivitetsersättning

• ålderspension

• äldreförsörjningsstöd

• introduktionsersättning

Hur ansöker du om

vårdnadsbidrag?

Ansökan ska göras skriftligt på

särskild blankett, som finns på

skolkansliet och på hemsidan

www.enkoping.se.

Endast helt vårdnadsbidrag

kan sökas. Ansökan skall omfatta

minst tre månader. Förlängning skall

anmälas minst en månad i förväg

och omfatta minst två månader.

8


Foto: BananaStock Ltd

Vad kostar

förskola och fritidshem?

Alla kommuner använder ett system

med maxtaxa. Maxtaxan innebär att

ett tak sätts för hur hög avgiften får bli.

Avgiften grundar sig på hushållets

inkomst.

Högsta avgiften är 1260 kronor

per månad för ett barn i förskola.

I tabellen till höger ser du

kostnaden per barn om du

har fler än ett barn i förskolan/

fritidshemmet.

Den högsta avgiften betalas om

hushållets inkomst är 42000 kronor

eller mer. Har ni lägre inkomst, så är

avgiften lägre. Se tabellen till höger.

Vi har enhetstaxa som innebär att

avgiften blir densamma oavsett

hur många timmar ditt barn är

på förskolan. Ditt barn får vara

på förskolan när du arbetar eller

studerar. Avgift till förskolan/

fritidshemmet betalas 12 månader

om året.

Barn till föräldralediga och arbetslösa

har rätt till plats 15 timmar per vecka

mot avgift enligt taxa.

För barn i behov av särskilt stöd

erbjuds förskola utan kostnad 15

timmar per vecka, under terminstid.

Allmän förskola

Barn från 3 år får gå i förskola även

om du inte förvärsarbetar eller

studerar. Detta kallas för Allmän

förskola och kostar inget. Detta gäller

från hösten det år ditt barn fyller 3 år.

Oftast är barnet på förskolan 3

timmar på förmiddagen. Måltider

ingår inte. Verksamheten pågår under

grundskolans terminer och omfattar

15 timmar per vecka.

För barn i allmän förskola minskas

avgiften med 30% under nio månader

(september-maj) om förskoleplatsen

nyttjas mer än 15 timmar per vecka.

Mer information om regler kring

förskola och fritidshem finns på

www.enkoping.se

Verksamhet Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4

Förskola 3%

1260 kr

Fritidshem 2%

840 kr

2%

840 kr

1%

420 kr

1%

420 kr

1%

420 kr

0%

0 kr

0%

0 kr

9


Foto: BananaStock Ltd

Så här ansöker du!

Val av kommunal förskola eller

familjedaghem

Du är välkommen att besöka de

förskolor eller familjedaghem som

du är intresserad av, innan du

bestämmer dig.

I denna broschyr finns

kontaktuppgifter till alla förskolor i

kommunen. Eftersom de kommunala

familjedaghemmen hör till en

förskola i området, kan du kontakta

förskolechefen på förskolan för mer

information.

Så fort du vet att du kommer att

behöva plats för ditt barn skickar du

in en blankett med ditt val och önskat

startdatum till Skolkansliet. Valet

registreras efter ankomstdatum. Om

du ändrar önskat startdatum får du

nytt registreringsdatum. Plats erbjuds

inom garantitiden (4 månader).

Du har störst möjlighet att få ditt

förstahandsval om du ansöker om

plats till augusti/september.

Blankett hämtar du på

www.enkoping.se, eller beställer på:

tfn 0171-62 52 18

Elisabeth Skogevall,

tfn 0171-62 53 88

Kristina Magnusson

Val av fristående förskola

Om du vill välja en fristående/privat

förskola, kontaktar du den förskolan.

Vem har rätt till

förskoleverksamhet?

Föräldrar till barn som bor i

Enköpings kommun kan ansöka om

plats om de:

• arbetar

• studerar

• är arbetslösa och aktivt

arbetssökande

• är föräldralediga

Barn till arbetslösa eller

föräldralediga har rätt till

förskoleverksamhet 15 timmar per

vecka.

10


Barn i behov av särskilt stöd

Barn och elever i behov av särskilt

stöd syftar inte på någon bestämd

grupp utan anger att vissa tillfälligt

eller varaktigt kan behöva extra stöd.

Förskola och fritidshem

Barn i behov av stöd kan få plats

i förskola eller fritidshem även om

du som förälder inte arbetar eller

studerar.

Föräldrar som söker plats för barn i

behov av särskilt stöd kan kontakta

någon av skolförvaltningens

förskolekonsulenter på

Resurscentrum.

De gör i samråd, med föräldrar och

förskola, en bedömning var plats kan

erbjudas.

Grundskola

Så snart det framkommer från

skolans personal, eleven själv eller

elevens föräldrar att eleven har

svårighet att nå kunskapskraven

i skolan ser rektor till att behovet

kartläggs.

Kartläggningen varierar utifrån

det upplevda behovet. Om

kartläggningen visar att eleven

behöver särskilt stöd för att nå

kunskapskraven utarbetas och

upprättas ett åtgärdsprogram.

Av åtgärdsprogrammet framgår vilka

behov är, hur de ska tillgodoses samt

hur åtgärderna ska följas upp och

utvärderas.

Resurscentrum

Resurscentrum är en central

stödenhet inom skolförvaltningen i

Enköpings kommun.

Personalen har sin arbetsplats i

kommunhuset med hela kommunen

som arbetsområde, såväl kommunala

som enskilt drivna förskolor och

grundskolor. Uppdraget är att på olika

nivåer hjälpa till i frågor som rör barn

i behov av särskilt stöd.

11


Foto: Nina Hagen

Modersmål

Modersmål i förskolan

Barn som får möjlighet att utveckla

sitt modersmål i förskolan och skolan

får också bättre kunskaper i svenska

och andra skolämnen. Vi kan lära oss

många språk och forskning visar att

ju fler språk man kan desto lättare är

det att lära sig nya språk.

Vid de förskolor där det finns flera

barn med samma modersmål

eftersträvar vi att ha personal som

talar barnets modersmål. Detta

innebär att modersmålet blir en

naturlig del av vardagen. Barnet

utvecklar sitt modersmål och det

svenska språket samtidigt.

Vid förskolor där det finns endast

enstaka barn med ett språk finns

förskollärare som ansvarar för att

stödja barnets språkutveckling.

Detta sker i nära samarbete med

föräldrarna.

Modersmål i skolan

Eleven har rätt till undervisning

i sitt modersmål om detta är ett

dagligt umgängesspråk för eleven.

Kommunen är skyldig att ordna

modersmålsundervisning om det

finns minst fem elever som vill

läsa ett språk och om det finns en

lämplig lärare. Tala med skolan

om du vill att ditt barn deltar i

modersmålsundervisning. Eftersom

det är viktigt att elever får samtala

även med andra barn och ungdomar,

samlar vi ofta elever från flera

skolor i en grupp. Detta innebär att

modersmålsundervisningen kan ske

på en annan skola än där ditt barn

går.

12


Val av skola,

för barn i åldern 6-16 år

Val / byte av skola

Alla barn har rätt att gå i en skola

nära hemmet. Du kan också önska

en annan skola där ditt barn kan gå i

mån av plats.

I Enköpings kommun finns tretton

kommunala skolor och fyra fristående

skolor.

plats för ytterligare elever. Detta gäller

såväl kommunala som fristående

skolor.

Observera att vid val av eller byte

till annan skola upphör kommunens

skyldighet att ordna fri skolskjuts

oavsett avstånd. Läs mer om

skolskjuts på sidan 18.

På sidorna 86-87

hittar du kartor

som visar vilka områden

som tillhör varje skola.

Du gör ditt val genom att fylla i

blanketten Val/byte av skola. Du hittar

den på kommunens hemsida. Du kan

också få den från ditt barns skola

eller skolkansliet.

Du använder samma blankett om

du vill byta skola. I möjligaste mån

bör byten mellan skolor planeras till

läsårets slut eller terminsskiftet under

jullovet.

Vid önskemål om att få byta skola

tar du först kontakt med den skola

du önskar flytta barnet till. Rektor på

mottagande skola avgör om det finns

13


Förskoleklass

- för sexåringar

Vad är förskoleklass?

Alla barn blir erbjudna plats

i förskoleklass från och med

höstterminen det år de fyller 6 år.

Förskoleklassen är en del av det

livslånga lärandet, en länk mellan

förskolan och skolan.

I förskoleklassen lär sig barnen

genom lek, skapande och eget

utforskande.

Du som vårdnadshavare avgör

om du vill att ditt barn ska gå i

förskoleklassen.

utöver förskoleklassen betalar du för.

Se om avgifter på sidan 9.

Hur ansöker jag?

Du får hem en ansökningsblankett

när det blir aktuellt för ditt barn att

börja i förskoleklass.

Var hittar jag mer information?

Du hittar information på kommunens

hemsida www.enkoping.se

och på Skolverkets hemsida

www.skolverket.se

Du kan också ringa Skolförvaltningen

på tfn 0171-62 52 18, 0171-62 53 88.

Kostar det något?

Verksamheten pågår 15 timmar per

vecka under skolans terminer (totalt

525 timmar/år). Du betalar ingen

avgift för denna tid.

Förskoleklass kan kombineras med

fritidshem eller familjedaghem. Tiden

14


Grundskola

och grundsärskola

Grundskola

Grundskolorna i Enköping är

alla sinsemellan olika. Personal,

elever och föräldrar har påverkat

skolorna så att de utvecklas efter de

förutsättningar och behov som finns i

de olika stads- och kommundelarna.

Det finns även fyra fristående skolor

i kommunen. Alla skolor, både de

kommunala och fristående, arbetar

utifrån grundskolans läroplan. Enligt

läroplanen ska skolan ge eleverna

kunskaper och värden. I samarbete

med hemmen ska skolan bidra till

elevernas personliga utveckling.

Skolan ska förbereda eleverna för

aktiva livsval och lägga grunden för

fortsatt utbildning.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever med

utvecklingsstörning.Utbildningen är

anpassad till varje elevs förutsättningar.

Den ska så långt som möjligt

motsvara den utbildning som ges i

grundskolan. Inom grundsärskolan

finns en inriktning som kallas

träningsskola. Träningsskolan är

avsedd för elever som inte kan

tillgodogöra sig hela eller delar av

utbildningen i ämnen.

Föräldrar ansöker om grundsärskola.

Ett psykologiskt, medicinskt, socialt

och pedagogiskt utlåtande ligger till

grund för placering i grundsärskolan.

Grundsärskolan i Enköping är

integrerad i Bergvretenskolan och

Korsängsskolan. På båda skolorna

samarbetar grundsärskolan med

grundskolan. Samarbetet är utvecklande

och givande för båda parter.

För grundsärskolan finns en egen

läroplan med kursplaner. Då

det är möjligt kan eleverna följa

grundskolans kursplaner.

Kontakt Bergvretenskolan

Martina Wilén

Martina.wilen@bergvreten.enkoping.se

Teresa Plahn

Teresa.plahn@bergvreten.enkoping.se

Läs mer om Bergvretenskolan på sidan

68.

Kontaktperson Korsängsskolan

Agneta Wind-Carlsson

Agneta.wind-carlsson@korsang.

enkoping.se

Läs mer om Korsängsskolan på sidan 73.

15


Foto: Nina Hagen

Fritidshem för barn 6-12 år

Fritidshem, för barn 6-12 år

Om du arbetar eller studerar kan

ditt barn vara på fritidshem före och

efter skoldagen samt under loven.

Fritidshemmen finns på respektive

skola, både på de kommunala

och på de fristående skolorna.

Fritidshemmen samverkar med

förskoleklassen och grundskolan.

I Grillby finns dessutom ett fristående

fritidshem.

Skolverket har gett ut skriften Ditt

barns fritid är viktig. I den kan

man läsa följande: ”Fritidshemmet

ska enligt skollagen erbjuda barn

en meningsfull fritid och stöd i

utvecklingen. Lek, skapande och

fysisk aktivitet ska få stort utrymme.

Hela verksamheten ska formas

utifrån barnets ålder, mognad,

behov, intressen och erfarenheter.

Verksamheten kan se olika ut

beroende på vilka barn som går där.

Fritidshemmet har en viktig roll i

ditt barns lärande, eftersom barn

lär i alla sammanhang under hela

dagen. Personalens uppgift är att

förena omsorg och lärande. De

ska till exempel hjälpa ditt barn att

lära sig att fungera socialt och bli

självständigt, att respektera olikheter

och olika åsikter och förstå att man

måste kompromissa ibland.”

Om du önskar kan du i stället för

fritidshem välja ett familjedaghem.

Ansökningsblankett finns på

Skolförvaltningen, på alla fritidshem

samt på www.enkoping.se. Läs mer

om avgifter för fritidshem på sidan 9.

16


Läsårstider 2011/2012

Höstterminen 2011

Börjar: Onsdag 17 augusti

Slutar: Onsdag 21 december

Lov:

• Fredag 30 september

• Måndag 31 oktober - fredag 4

november

Vårterminen 2012

Börjar: Onsdag 11 januari

Slutar: Tisdag 12 juni

Lov:

• Måndag 20 februari - fredag 24

februari (sportlov)

• Måndag 2 april - torsdag 5 april

(påsklov)

• Måndag 30 april

• Fredag 18 maj - måndag 21 maj

Ledigheter

Om ditt barn behöver ledigt från

undervisningen, får lärarna i de

kommunala skolorna bevilja maximalt

två dagar i följd och totalt fem dagar

per läsår.

Beslut om längre ledigheter (upp till

tio dagar per läsår) fattas av rektor på

skolan.

Om det finns särskilda skäl kan rektor

besluta om längre ledigheter.

Ansökan om ledighet ska göras i god

tid.

Försäkringsskydd

Enköpings kommun har en

kollektiv olycksfallsförsäkring hos

Europeiska för barn, elever och

andra grupper inom kommunens

verksamhetsområden.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada

som inträffar heltid, dygnet

runt för:

• elever i förskoleklass, grund-

och gymnasieskolan, särskolan

och gymnasiesärskola inklusive

elever från och i annan kommun

• barn i förskoleverksamhet,

kommunal förskola och

familjedaghem, enskilda förskolor

och familjedaghem inklusive barn

placerade i annan kommun.

Ovanstående är endast ett utdrag ur

gällande försäkringsbesked.

Vill du ta del av försäkringsbeskedet

kan du läsa det på www.enkoping.se.

17


Skolskjuts

I Enköpings kommun är det drygt

2000 grundskoleelever som åker

skolskjuts till och från skolan varje

dag.

Rätt till fri skolskjuts bestäms

utifrån vilket skolår barnet går i och

avståndet mellan hemmet och skolan

till vars upptagningsområde eleven

hör.

Även skolvägens trafiksäkerhet vägs

in i bedömningen. Om det inte råder

särskilda trafikförhållanden längs

ett barns skolväg, gäller följande

minimiavstånd för att ha rätt till fri

skolskjuts:

Skolår Avstånd

F-3 mer än 2 km

4-6 mer än 3 km

7-9 mer än 4 km

gymnasium mer än 6 km

Grundregeln är att fri skolskjuts

erbjuds till den skola vars

upptagningsområde eleven tillhör.

Väljer man att placera sitt barn i

en annan kommunal skola eller en

fristående skola är det inte säkert att

man kan få fri skolskjuts.

På www.enkoping.se

kan du läsa om hållplatser och tider

för de olika skolskjutsarna.

Du kan även kontakta

skolskjutssamordnaren Agneta

Svensk på Teknikförvaltningen,

tfn 0171-62 54 79,

agneta.svensk@enkoping.se

Skolskjuts vid växelvis boende

För elever med växelvis boende

gäller rätt till fri skolskjuts från båda

vårdnadshavarna om:

• båda adresserna ligger i

Enköpings kommun

• barnet bor växelvis lika mycket

hos båda föräldrarna

• avståndet mellan respektive

adress och barnets skola

överstiger ovanstående

avståndsgränser

Blanketter och

mer information

om Skolförvaltningen

finns på:

www.enkoping.se

18


Foto: BananaStock Ltd

Skolmat

Måltidsservice

Måltidsservice är en resultatenhet

som bland annat ansvarar för

tillagning och servering av skolmaten

Enköpings kommuns grundskolor.

11 av 13 grundskolor har egna

tillagningskök. Maten lagas så

långt det är möjligt från grunden, till

exempel lasagne, grytor, soppor,

såser, köttfärslimpa och gratänger.

Till varje termin görs en basmatsedel

centralt i enlighet med Livsmedelsverkets

rekommendationer ”Bra mat

i skolan”. Varje skolas matråd ska

tillsammans med kökschefen gå

igenom basmatsedeln och diskutera

fram förändringar utifrån elevernas

önskemål. Matråden ska även arbeta

för en trevlig måltidsmiljö. Matsedeln

delas ut till alla elever och den finns

även på kommunens hemsida.

Det är viktigt att elever får i sig

tillräckligt med energi för att orka hela

skoldagen. Skollunchen ska ge 30%

av dagsbehovet av energi. Varje dag

serveras minst en varmrätt samt ett

vegetariskt alternativ. Salladsbuffé

med minst 5 sorter, knäckebröd,

smörgåsmargarin och mjölk finns

varje dag.

Föräldrar är välkomna till

skolrestaurangen. Skollunch kostar

42 kr.

Om du har frågor kring skolmaten var

vänlig kontakta skolrestaurangen på

respektive skola eller kostchef på tfn:

0171-62 51 71.

Behov av specialkost

Behöver ditt barn särskild mat vill vi

att du kontaktar skolan för att få en

blankett för beställning av specialkost.

Något läkarintyg behövs inte.

Om barnets allergiska reaktioner

förändras under skoltiden så ska

detta meddelas till köket för att man

ska slippa tillaga koster som inte

efterfrågas. Av samma anledning är

det också bra om köket får veta när

barnet är frånvarande på grund av

sjukdom/ledighet.

19


Stöd och resurser i skolan

Elevhälsa

En förutsättning för att våra

elever ska nå kunskapskraven

är att trivas och må bra i skolan.

Elevhälsa handlar om att skapa

goda förutsättningar för barns och

ungdomars hälsa, lärande och

utveckling.

Skolsköterska

Skolsköterskan följer elevernas

hälsoutveckling, varje elev erbjuds

tre hälsobesök (förskoleklass, skolår

4 och 7) vilka innefattar allmänna

hälsokontroller.

Vaccination erbjuds i skolår 2, 4 och

6.

Till skolsköterskan kan du även

vända dig vid behov av enklare

sjukvårdsinsatser.

Psykolog

Psykologen ger råd och stöd till

eleven i skolan för att främja inlärning

och utveckling.

Kurator

Skolkuratorn kan du som elev vända

dig till i frågor gör det svårt att sköta

skolarbetet.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att

elever i behov av särskilt stöd ska

få så goda förutsättningar som

möjligt för utveckling och lärande.

Det är elevens behov som styr det

specialpedagogiska stödet.

Särskilda

undervisningsgrupper

Asken

Asken är ett arbetslag på

Västerledsskolan vilka arbetar för att

stödja elever med diagnos Asperger

alternativ inom autismspektrat.

Asken är en kommunövergripande

särskild undervisningsgrupp för

elever i år 6-9.

Tal och språk

Tal och språk är ett arbetslag, i

E-spåret, på Bergvretenskolan vilka

arbetar för att stödja elever med

språkstörning. Tal och språk är

en kommunövergripande särskild

undervisnings-grupp för elever i år

1-9.

Resurscentrum

Resurscentrum är en central

stödenhet inom skolförvaltningen i

Enköpings kommun.

Personalen har sin arbetsplats i

kommunhuset med hela kommunen

som arbetsområde, såväl kommunala

som enskilt drivna förskolor och

grundskolor. Uppdraget är att på olika

nivåer hjälpa till i frågor som rör barn

i behov av särskilt stöd.

20


Gemensamma resurser:

Naturskola, ENaT och

Skoldatatek

Y G D

E N

S

N A T U

R

B

S

E N A

K O

L

E

T

E

S A M H

K

R

E

V

Foto: Sven Andersson

Enabygdens

naturskoleverksamhet

är en gemensam resurs för alla

skolor i Enköpings kommun.

Här flyttas lärandet ut i

naturen, kulturlandskapet

och samhället, ofta i skolans

närområde. Lärandet utomhus

stimulerar elevernas fantasi,

kreativitet, upptäckarglädje och

samarbetsförmåga.

Verksamhetens syfte är att

• öka elevers möjlighet att nå

läroplanens kunskapsmål

• bidra till en bättre hälsa

• utveckla ett hållbart

samhälle

ENaT – Enköpings

Naturvetenskap och

Teknik

På vintern flyttar naturskoleverksamheten

inomhus för

att arbeta med teknik och

naturvetenskap.

Lärarna Sven Andersson och

Mikael Bernövall erbjuder

skolorna olika teman, t ex

kriminallabb och lego.

Skolbesöken planeras

tillsammans med lärarna på

skolan.

Syftet med teman är att väcka

upptäckarlust och nyfikenhet

hos eleverna.

Skoldatatek

- ett digitalt stöd

Idag finns det många program

och hjälpmedel kopplat till

datorer som elever i behov

av särskilt stöd har nytta av.

Enköpings skoldatatek är en

gemensam resurs för alla

kommunens grundskolor

och har fokus på digitala

hjälpmedel.

Skoldatateket leds av Kerstin

Broms, kommunens IKTcoach.

Hon utbildar skolornas

specialpedagoger och lärare

i användning av de digitala

resurserna.

21


Öppna förskolan

Öppen förskola är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar eller

annan vuxen träffas. I öppna förskolan sker också samarbete med BVC och

andra organisationer. I öppna förskolan kan också föräldrarna få stöd i sin

föräldraroll. Verksamheten är kostnadsfri. Ingen anmälan, utan kom och

när du vill!

På öppna förskolan är föräldrar och barn delaktiga i verksamheten. Barnen får

tillgång till lek, sång, skapande verksamhet samt möta andra barn och vuxna. Du

som är vuxen får möjlighet att träffa andra vuxna, knyta kontakter och diskutera

bland annat kring barn och familj. Utbildad personal finns till stöd och ledning.

I Enköping finns

två kommunala öppna

förskolor: Flisan och

Västerleden

Öppettiderna kan variera, se hemsidan www.enkoping.se

Flisans öppna förskola

Stockholmsvägen 38

749 41 Enköping

0171-378 40

oppnaforskolanflisan@

korsang.enkoping.se

www.enkoping.se

Foto: Ulrika Thilén

Vi finns i Scoutstugan som ligger i ett

naturvänligt område med möjlighet till

utevistelse.

Vi har sångsamling varje dag kl 10.00

och 14.00.

Öppettider:

Måndag, tisdag, onsdag:

kl 09.00-12.00, barn 0-5 år

Måndag, tisdag, torsdag:

kl 13.00-15.30, barn 0-5 år

Babygrupp 0-12 månader:

onsdag kl 13.00-15.30, torsdag kl

09.00-12.00.

På Öppna förskolan arbetar Mariann

Karlsson och Ann-Christin Hanning

Eskilsson, tfn 0171-378 40. E-post:

oppnaforskolanflisan@korsang.

enkoping.se

Förskolechef: Annika Enbom, tfn 070-

3047312. E-post: annika.enbom@

korsang.enkoping.se

22


Foto: Karin Singman

Västerledens öppna förskola

Vi ingår i Familjecentrum och finns

på Västerleden, vid Västerledsskolan.

Vi har sångsamling:

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag

kl 10.00.

Måndag och onsdag kl 14.30. Tisdag

kl 14.00.

Öppettider:

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag:

kl 08.30-11.30, barn 0-5 år.

Måndag, onsdag kl 13.00-16.00,

barn 0-5 år.

Babygrupp 0-12 månader: tisdag

kl 13.00-16.00

På Öppna förskolan arbetar Maud

Björkman och Karin Singman,

tfn 0171-625577.

e-post: oppnaforskolan@enogla.

enkoping.se

Förskolechef:

Carin Wikehult,

tfn 0171-311 94

E-post: carin.wikehult@enogla.

enkoping.se

Linjegatan 19

745 62 Enköping

0171-62 55 77

oppnaforskolan@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

23


Foto: Arja Ore

Familjedaghem

i Fjärdhundra, Torstuna

Kontaktperson:

Förskolechef

Margreth Törnqvist

0171-913 93

070-162 60 03

Det finns två familjedaghem

i Fjärdhundra och

två familjedaghem i

Torstuna/Österunda som

är knutna till Fjärdhundra

förskola. Samtliga våra

medarbetare är utbildade

barnskötare.

Familjedaghem som

barnomsorgsform har

speciella förutsättningar,

vilket ger oss särskilda

möjligheter och kvaliteter.

Barnen serveras näringsrik

och hemlagad mat. Alla

familjedaghem finns i

närheten av skogen, därför

är den en naturlig del av

vår verksamhet.

Vi har tillgång till lokaler

med stora ytor som tillåter

rörelseaktiviteter m m.

Vi utnyttjar kommunens

kulturella utbud som till

exempel bokbuss, bibliotek

och teater.

Verksamheten anpassas till

barngruppens aktuella

behov och intressen. Små

och stora barn lär varandra

att ta hänsyn och ansvar.

Vi vill väcka barnens

intresse för miljön och ge

dem en god start i livet.

margreth.tornqvist@

fjardhundra.enkoping.se

www.enkoping.se

24


Foto: Birgitta Gunnarsson

Familjedaghem

Korsängen, Bergvreten

Vi har sju familjedaghem

i Korsängen- och

Bergvretenområdet.

Gruppen Kottarna är

en sammanslagning

av Myrfolket och

Fannakottarna.

Vi erbjuder barnomsorg

i en lugn och trygg

hemmamiljö, med en

personlig atmosfär.

I lekparken, skogen och

hemma på gården får

barnet utrymme för sin

fantasi och upptäckarlust.

Vi anser att det är

betydelsefullt för barnets

utveckling. Aktiviteter

planeras efter årstiderna.

Vi vistas mycket ute.

Vi är dessutom

tillsammans en dag i

veckan, i Flisans Öppna

förskolas lokal. Där

kan barnen delas in i

åldersrelaterade grupper

för olika aktiviteter.

I lokalen får barnen

kontakt med fler barn och

vuxna, vilket underlättar

då dagbarnvårdarna

vikarierar för varandra.

Vi har som mål att barnen

skall känna sig trygga,

visa hänsyn till andra, vara

artiga, goda kamrater och

kunna skilja på rätt och fel.

Liksom förskolan arbetar

familjedaghemmen särskilt

med värdegrunden.

Vi arbetar efter

Skolverkets ”Allmänna råd

för familjedaghem”.

www.skolverket.se

Läs mer om vår

verksamhet på hemsidan.

Kontaktperson:

Förskolechef

Annika Enbom

070-304 73 12

annika.enbom@korsang.

enkoping.se

www.enkoping.se

25


Foto: Torsten Pettersson

Familjedaghem

Västerleden

I området finns tre

dagbarnvårdare. I familjedaghemmet

erbjuder vi

barnomsorg i hemmiljö

och ett flexiblare

öppethållande.

Verksamheten bedrivs i

hemmet och gemensamt

i en lokal en dag i veckan.

Skolverkets riktlinjer

för familjedaghem styr

verksamheten.

Våra öppettider är

anpassade till föräldrarnas

behov.

För närmare information

är du välkommen att

kontakta förskolechefen.

Kontaktperson:

Förskolechef

Torsten Pettersson

0171-206 84

torsten.pettersson@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

Förskolechef för

Ljunggården-Svedia

förskola är ansvarig för

familjedaghemmen.

I samverkan med hemmet

strävar vi efter att ge

barnen bästa möjliga

förutsättningar för en

positiv utveckling och en

bra service till föräldrarna.

26


Foto: Lise-Lotte Widén

Familjedaghem

Romberga

I förskoleverksamheten

i Romberga ingår två

dagbarnvårdargrupper.

En av grupperna finns i

Romberga (Romberga

dagbarnvårdargrupp med

två dagbarnvårdare) och

en på landsbygden

(Mattisborgen med två

dagbarnvårdare).

Dagbarnvårdarna i

Romberga:

Vårt unika sätt att arbeta

med barn i vårt eget hem

bidrar till att barnen vistas

i smågrupper.

Det ger tid för lek där

barnen utvecklas och lär

sig att bli goda kamrater.

I vår vardagspedagogik

låter vi barnen vara

delaktiga och språk och

matematik ingår som en

naturlig del av vardagen..

Maten lagas från grunden

och vi grundlägger goda

matvanor hos barnen.

Vi träffas ofta och barnen

(och föräldrar) känner

samma trygghet hos oss

båda.

Vi har mycket utevistelse

i olika lekmiljöer samt i

skogen. Vi arbetar efter

samma mål som förskolan.

En gång i veckan

utnyttjar vi deras lekhall.

Vi besöker även bibliotek,

och de föreställningar som

erbjuds.

Dagbarnvårdarna på

landet:

Vi erbjuder barnomsorg i

trygg familjär miljö på landet

med närhet till natur

med vilda och tama djur,

detta blir en naturlig del av

vår vardag.

Hemlagad mat serveras.

En gång i veckan träffas vi

hemma hos varandra, då

får barnen träffa fler barn

och vuxna. Detta underlättar

vikariesystemet.

Vårt mål är att ge barnen

en trygg grund att stå på,

att de ska lära sig vad som

är rätt och fel, vara artiga

och ta hänsyn till andra

barn och vuxna.

Den åldersblandade barngruppen

lär barnen att ta

ansvar och hänsyn.

Läs mer om vår verksamhet

på hemsidan.

Kontaktperson:

Tf Förskolechef

Marie-Louise Westring-

Andersson

0171-218 85

marie-louise.westringandersson@romberga.

enkoping.se

www.enkoping.se

27


Foto: Jenny Andersson

Familjedaghem

Örsundsbro

I Örsundsbro finns det fyra

dagbarnvårdare.

eller biblioteket i samhället.

Kontaktperson:

Förskolechef

Margaretha Asp

0171-46 07 45, 46 03 92

margaretha.asp@

orsundsbro.enkoping.se

www.enkoping.se

De erbjuder barnomsorg

i sin egen hemmiljö med

en personlig atmosfär och

träffas regelbundet för att

barnen ska få leka i större

grupper med barn. Man

har även varandras barn

när någon är ledig.

Verksamheten anpassas

efter den grupp barn som

är i gruppen och deras

olika behov.

Att väcka barnens intresse

för miljö, natur, språk och

rörelse är ett viktigt mål.

En dag i veckan finns

möjlighet att vistas på

någon av de två förskolorna

som är belägna i

Örsundsbro. En stor del av

verksamheten är förlagd

utomhus.

Dagbarnvårdarna känner

till alla barn i gruppen och

deras föräldrar.

Dagbarnvårdarna utnyttjar

den bokbuss som kommer

28


- en fristående förskola

Foto: Camilla Klang

Blixten

Regementsgatan 18-20

749 41 Enköping

Hög personaltäthet i

en hemmiljö, aktiviteter

utomhus och blandade

barngrupper, är det något

för er?

Då kan Föräldrakooperativet

Blixten

vara det ni letar efter!

Blixten hittar ni i det

gamla soldathemmet

invid kasernvakten till

Ledningsregementet.

Fördelaktigt placerad

för ”pendlare” med bil

samt på gångavstånd till

centralstationen. Förskolan

har funnits sedan 1992

och vi har plats för 34 barn

som är fördelade på våra

två avdelningar.

Vi är speciellt stolta över

vår utemiljö. På gården

finns stora gräsytor,

fruktträd, bärbuskar,

grillplats, lekstuga och en

mindre ”skog”. Den erbjuder

våra barn stor variation

och bra förutsättningar för

utveckling genom leken.

Utevistelsen är en naturlig

del av vår vardag och

våra små sover ute i sina

vagnar.

Läroplanen Lpfö 98 är

grunden i vår verksamhet.

Ett av våra mål är att ge

alla barn en trygg, lärorik

och utvecklande miljö.

Vi varvar den fria leken

med åldersindelade

grupper som till exempel

gymnastik i regementets

gymnastiksal, snickrande i

vår egen snickarverkstad,

skogsutflykter, massage

och skapande verksamhet.

Vi arbetar för att få

Håll Sverige Rents

miljöutmärkelse Grön

Flagg - ett verktyg för

att arbeta mot hållbar

utveckling.

Kontakten med föräldrarna

vid lämning och hämtning

är central för oss varför

vi valt att prioritera detta

moment bland personalen

för att få/ge information

om vad som hänt samt hur

dagen har varit.

Att ha sitt barn på föräldrakooperativ

innebär

delaktighet och ansvar från

föräldrarna som i gengäld

får stor insyn och påverkan

på verksamheten.

Delaktighet gör också att

vi på ett naturligt sätt lär

känna varandras barn och

föräldrar vilket ger en ökad

gemenskap och trygghet

för våra barn.

Välkommen till oss!

Föreståndare:

Camilla Klang

0171-15 71 33

forestandaren@

blixtochdunder.se

www.blixtochdunder.se

Öppettider: kl 06.30 - 17.15

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

29


- en kommunal förskola

Bolmörtens förskola

Bolmörten ligger i ett

lugnt villaområde nära

Munksundsskolan och

Gröngarnsåsen. Vi har

en stor gård med många

spännande lekmiljöer

som stimulerar alla

sinnen. Bolmörten har

fyra avdelningar, två

småbarnsavdelningar och

två avdelningar för äldre

barn. På varje avdelning

arbetar ett arbetslag

bestående av förskollärare

och barnskötare.

Hemlagad mat serveras

varje dag från vårt kök.

På Bolmörten arbetar

vi med att skapa

förutsättningar för en

allsidig utveckling av

barnen. Vi ger leken

ett stort utrymme

eftersom den är ett viktigt

pedagogiskt redskap

för barns utveckling och

lärande. Förskolan är

en gemensam plats för

lärande. Vi vistas ofta

utomhus och de små

barnen sover ute.

Det viktigaste är att

barnen känner trygghet,

glädje och att varje barn

känner sig unikt. I vårt

arbete hämtar vi mycket

inspiration från Reggio

Emilia-pedagogiken

som också kallas för

”Lyssnandets pedagogik”.

Det vi ser och hör avgör

hur vi arbetar med

barnen. Vi utmanar med

nya tankar och material

för att barnen ska bli

engagerade, nyfikna och

aktiva. Vi dokumenterar

barnens arbete i deras

”Portfolio” för att synliggöra

lärandet.

Bolmörten har,

tillsammans med

Enavallen och

Gröngarns förskolor,

ett väl fungerande

föräldraråd bestående

av föräldrar från de

olika avdelningarna och

förskolecheferna.

Verksamheten utvärderas

kontinuerligt av föräldrar

och personal.

Bolmörtsgatan 4

745 36 Enköping

Förskolechef:

Gudrun Nyström

0171-376 13

gudrun.nystrom@munksund.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

30


- en kommunal förskola

Foto: Tori Johansson, Marci Svedhamre

Enavallens förskola

Enavallens förskola

ligger centralt i småhusbebyggelse

med närhet

till Munksundsskolan,

bibliotek, idrottsplats

och på gångavstånd till

Gröngarnsåsen. Förskolan

har två avdelningar för

barn 1-5 år. På varje

avdelning arbetar ett

arbetslag bestående

av förskollärare och

barnskötare. Hemlagad

mat serveras varje dag

från vårt kök.

Vi är en förskola med

mycket utomhusaktivitet.

Skogsdag för alla barn

och ytterligare en dag för

de äldre barnen med lek

naturupplevelser, hantverk

vid elden och matlagning

utomhus. Barn som vistas

utomhus blir friskare och

får bättre motorik.

Vi ger leken ett stort

utrymme eftersom den

är ett viktigt pedagogiskt

redskap för barns

utveckling och lärande.

Vi dokumenterar barnens

arbete i deras ”Portfolio”

för att synliggöra lärandet.

Det viktigaste är att

barnen känner trygghet,

glädje och att varje

barn känner sig unikt. Vi

hämtar mycket inspiration

från Reggio Emilias

pedagogiska tankegångar,

då vi lyssnar på barnens

tankar och idéer och utgår

från det i vår verksamhet.

Enavallen har, tillsammans

med Bolmörten och

Gröngarns förskolor,

ett väl fungerande

föräldraråd bestående

av föräldrar från de

olika avdelningarna

och förskolecheferna.

Verksamheten utvärderas

kontinuerligt av föräldrar

och personal.

Välkomna att kontakta oss

på tfn 0171-345 25

för närmare information!

Maratongatan 2

745 36 Enköping

Förskolechef:

Gudrun Nyström

0171-376 13

gudrun.nystrom@munksund.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

31


- en fristående förskola

Foto: Stefan Gårdh

Enköpings

Montessoriförskola

Enköpings Montessoriförskola

består av ca 30 barn

i två avdelningar: barn

1-3 år respektive 3-6 år,

med sju heltidsanställda

förskollärare, montessorilärare

och barnskötare.

Vår förskola är en plats för

både enskild koncentration

och lek och samvaro i

gruppen. Montessoripedagogiken

betonar varje

barns unika förutsättningar,

behov och utveckling.

Pedagogiken syftar till

att lägga en trygg grund

för det enskilda barnets

självtillit och känsla för sitt

egenvärde.

Dagligen får våra barn

pröva på och lösa problem,

öva grov- och finmotorik,

leka med ord och

bokstäver, med siffror,

former, färger och ljud –

allt i barnets egen takt och

efter dess egna förutsättningar.

Musik, rytmik,

konst och friluftsaktiviteter

är betydelsefulla inslag i

montessoripedagogiken.

Honnörsordet för Enköpings

Montessoriförskola

är kvalitet: Fler

lärare per barn, stora ljusa

lokaler, rejäl lekpark och

rikligt med spännande och

utvecklande material – inte

minst det unika montessorimaterialet.

Möbler, fast

inredning och övriga hjälpmedel

är anpassade efter

barnens egen storlek.

Förskolan inbjuder till en

nära och engagerad

kontakt mellan hem och

förskola. Vår kunniga

personal följer dagligen

varje barns aktiviteter

och barnets utveckling.

Iakttagelserna följs upp i

terminsvisa samtal mellan

lärare och föräldrar.

Enköpings Montessoriförskola

är medlem i

Svenska Montessoriförbundet

och iakttar därmed

förbundets högt ställda

kvalitetsvillkor. Dessa omfattar

krav på personalens

pedagogiska utbildning

från högskola och montessoriutbildningar,

åldersintegrerade

barngrupper,

barnens arbetsmiljö,

arbetspassens längd,

individuella arbetsplaner,

skriftligt förda elevkort m

m.

Rombergsgatan 17

745 21 Enköping

Kontakt:

Carolina von Sydow

0171-44 11 44

kontakt@enkopingsmontessori.

se

www.enkopingsmontessori.se

Öppettider:

kl 08.00 - 17.00

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas direkt

till förskolan.

32


- en kommunal förskola

Foto: Anki Flygelholm

Enögla förskola

Enögla förskola

ligger i anslutning till

Enöglaskolan. Förskolan

har två avdelningar, Nemo

med barn i åldern 1-3 år

och Ariel där barnen är

3-5 år.

På varje avdelning

arbetar förskollärare

och barnskötare med

erfarenhet av små

barn och arbete i en

mångkulturell miljö.

Våra öppettider är

kl 06.30-18.30.

Vi arbetar för att

verksamheten ska vara

trygg och lärorik för

barnen.

Leken är viktig för barns

utveckling och vi ger

därför leken stort utrymme

under dagen.

Sång och rörelse, drama

och skapande arbetar vi

mycket med, allt för att

barnen ska känna glädje,

ha roligt och få ett lustfyllt

lärande.

Med matte i fokus

lägger vi grunden till det

matematiska och logiska

tänkandet.

i är ute varje dag, på vår

gård eller i skogen finns i

närheten av förskolan. De

små barnen sover ute i

sina vagnar.

Enögla förskola, Galaxens

förskola, Västerledens

förskola och Västerledens

öppna förskola leds av

samma förskolechef och

tillhör Enöglaskolans

rektorsområde.

Du är alltid välkommen att

kontakta oss för att få svar

på dina frågor!

Örtagatan 3

745 32 Enköping

Förskolechef:

Carin Wikehult

0171-62 59 92

carin.wikehult@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

33


- en kommunal förskola

Foto: Lotta Winberg, Marielle Thorsén

Fannalunds förskola

Fannalunds förskola ligger

i Bergvretenområdet.

Förskolan består av

fyra avdelningar med

barn i åldern 1-5 år.

Varje avdelning delar

i verksamheten upp

barnen i mindre grupper.

Till förskolan hör en stor

härlig gård som inspirerar

till lek och rörelse. Vi har

även närhet till skog och

andra naturområden.

Personalen är erfaren

och välutbildad. Vi bjuder

på näringsriktig mat

från eget kök. Förskolan

ligger nära två F-9 skolor,

Bergvretenskolan och

Korsängsskolan.

Förskolans uppdrag är

att lägga grunden till

livslångt lärande. Därför

är det viktigt att vi ger

barnen mycket tid för lek,

där stor del av lärandet

sker. Barnet erövrar

nya kunskaper när de

i leken får undersöka,

pröva och bearbeta sina

erfarenheter. I leken

stimuleras barnens

fantasi, förmåga att

samarbeta och att lösa

problem.

Vi vill att vår förskola

ska vara rolig trygg och

lärorik. Vi erbjuder en

allsidig verksamhet, där

alla barn har möjlighet

att utvecklas utifrån sina

individuella förutsättningar

och intressen. Varje barn

har en egen portfolio

där barnets lärande

dokumenteras.

För oss är det viktigt

att vårt arbete sker i ett

nära och förtroendefullt

samarbete med barnens

föräldrar.

Vår förskola är en

hälsofrämjande förskola,

där barn, föräldrar och

personal trivs och mår bra.

Vår förskola

• arbetar dagligen med

värdegrundsfrågor

för att alla barn ska

känna trygghet och

välbefinnande.

• låter barnen vistas

mycket ute i naturen,

ofta i skogen som

ligger nära.

• satsar extra på att

stimulera barns språkutveckling

och

matematiska

tänkande.

• strävar efter att varje

barn får utveckla sin

förmåga att utrycka

sina tankar och

åsikter.

• vill att barnen ska få

förståelse för naturens

kretslopp och därmed

få miljömedvetenhet.

Gånstavägen 18

749 42 Enköping

Förskolechef:

Anneli Melin

0171-272 93

anneli.melin@korsang.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

34


- en kommunal förskola

Foto: Ellenore Åhlin, Ulrika Lundqvist

Fjärdhundra förskola

Vår förskola har fem

åldershomogena

avdelningar. Förskolan är

belägen i ett litet samhälle

med direkt närhet till

naturen. Vi har skogen in

på knuten och skolan med

bland annat bibliotek ett

stenkast bort.

Vår förskola har en

stor gård med många

spännande lekmiljöer

som stimulerar barnens

alla sinnen. Vi bedriver

en verksamhet som ska

vara utvecklande och

meningsfull för varje

individ som vistas i den.

Vi lägger stort fokus på att

alla kan men på olika sätt.

Förskolans

pedagogiska profil

– NO

Vår förskola har sedan

2006 No profil, vilket

innebär att vi flätar

samman språk, matematik

och naturvetenskap.

Vi arbetar med ett

problembaserat

förhållningssätt och vi

strävar efter att ge barnen

varaktiga kunskaper

genom att ständigt

fokusera på barns olika

sätt att tänka och lära.

Förskolans personal

består av förskollärare

och barnskötare med hög

kompetens.

Barnets lärande

dokumenteras i en

portfolio där barnen kan

se sin egen utveckling.

Råbyvägen 4

749 70 Fjärdhundra

Förskolechef:

Margreth Törnqvist

0171-913 93

margreth.tornqvist@

fjardhundra.enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.00 - 18.00

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

Hemlagad mat serveras

från det egna köket.

Vår förskola arbetar aktivt

med att ge barnen en

inspirerande ute- och

innemiljö, som inbjuder till

lek och upptäckarlust.

35


- en kommunal förskola

Galaxens förskola

Galaxens förskola tillhör

Enögla rektorsområde och

ligger på nedre botten i ett

hyreshus på Lillsidan.

Förskolan har fyra

avdelningar för barn

mellan 1 och 5 år.

Vår verksamhet ska

vara utvecklande för

varje barn med lärandet

och leken i centrum.

Vi arbetar mycket med

barns språkutveckling

och barnens matematiska

tänkande.

De barn som sover

erbjuds att göra det ute.

Personalen har lång

erfarenhet av att arbeta i

en mångkulturell förskola.

Viktigt för verksamheten

är att föräldrarna känner

sig trygga, nöjda och

delaktiga i förskolans

verksamhet.

Hemlagad mat serveras

från eget kök varje dag.

Hornugglegränd 11

745 60 Enköping

Förskolechef:

Carin Wikehult

0171-311 94

carin.wikehult@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

Vår ambition är att alla

barn ska trivas, ha

roligt, vara nyfikna och

medverka aktivt i sitt

lärande.

Vår fina gård erbjuder

många aktiviteter och

vi är ute varje dag. Alla

avdelningar besöker

skogen varje vecka.

36


- en kommunal förskola

Foto: Ingrid Bergström, Yvonne Englund

Grillby förskola

Förskolan ligger i

Grillby samhälle, 15

km öster om Enköping

med pendelavstånd till

Stockholm.

I en levande landsbygd

har vi goda möjligheter att

vistas i naturen.

Förskolan har cirka 80

barn, fördelade i två hus.

I båda husen finns tre

avdelningar med gott om

plats för lek och aktiviteter.

Förskolan är utformad

för att utmana barnens

kreativitet. Vi planerar så

att barnet får tid för att

leka, äta och vila i lugn och

ro. Att vara ute mycket är

en viktig bas för barnets

utveckling och för att få ett

gott liv. Från tre års ålder

har alla en skogsdag, då

de tar mat med för att

kunna vara länge i skogen.

Det Röda huset är

generöst byggt med

många ljusa, trevliga

utrymmen. Gården är stor

och omväxlande med

kullar och slänter där gångoch

cykelbana slingrar sig

fram bland planteringar,

lekredskap och stugor. Ett

stenkast ifrån ligger det

Gula huset. Båda husen är

inredda med omsorg för att

locka till lek.

Vår strävan är att varje

barn skolas in av en

pedagog och sedan blir väl

kända av all personal. En

grundläggande värdering

är att ”Alla barn är allas

ansvar”.

Pedagogernas roll är

att vara bra förebilder,

stimulera barns nyfikenhet

och ta vara på varje barns

lust att lära.

Förskolan har föräldraråd.

Samverkan mellan

föräldrar och förskola

präglas av en öppen och

respektfull dialog med

barnet i fokus. Föräldrar är

alltid välkomna.

Förskolan ligger i

anslutning till Grillbyskolan.

Det innebär att

förskola, förskoleklass,

skolbarnsomsorg och

skola samarbetar i flera

sammanhang för att vi

ska kunna erbjuda bästa

möjliga verksamhet. När

barnen börjar förskoleklass

är skolmiljön redan

känd eftersom förskolan

använder idrottshall,

matsal och att förskola/

skola tillsammans byggt

upp många traditioner.

En tillgång för alla är

kommunens biblioteksfilial

som finns i skolan.

Hos oss ska det vara roligt

att vara barn!Välkomna

att kontakta oss om du vill

veta mera.

Boglösavägen 8

749 52 Grillby

Förskolechef:

Ingrid Bergström

0171-47 06 51

ingrid.bergstrom@grillby.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 17.45

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

37


- en kommunal förskola

Foto: Lena Ferm, Helen Vuori

Gröngarns förskola

”Upptäckarförskolan

– en förskola för alla”

Gröngarns förskola

är centralt belägen i

Enköping, med närhet

till skola, bibliotek och

parker. Förutom en

egen stor gård med

blandade lekutrustningar,

ligger förskolan

direkt i anslutning

till Gröngarnsåsen,

som inbjuder till

skogsaktiviteter av många

olika slag.

Vår förskola består av

fem avdelningar för barn

1-5 år, totalt cirka 80 barn

och 22 personal. Två

avdelningar med barn

som är 1-3 år samt tre

avdelningar där barnen är

3-5 år.

Gröngarns förskola

är även en integrerad

resursförskola med

upptagningsområde

från hela kommunen.

Två av avdelningarna är

resursavdelningar, barn

med behov av särskild

stimulans och stöd

integreras i dessa grupper

där personaltätheten är

större och barngruppen

lite mindre. Vi har en

egen kokerska som lagar

fantastiskt god mat varje

dag.

Foto: Ulrika Thilén

Vår profil är

”Upptäckarförskolan – en

förskola för alla”.

Vi vill utgå från barnets

upptäckarglädje och

naturliga nyfikenhet

och med ett respektfullt

förhållningssätt stödja

barnen i sin utveckling till

att bli trygga, sociala och

kreativa individer.

Lärande genom lek,

barns upplevelser och

erfarenheter är ett viktigt

pedagogiskt redskap för

utveckling och lärande i

vår förskola. Genom olika

Lärstilar (lyssna, titta,

göra) vill vi väcka barnens

lust och nyfikenhet t

ex ”leka matematik i

skogen”, språkträning

via Smartboarden, färg

och former i teknik och

skaparrum, samspel i

rollekar. En annan viktig

faktor för oss är att både

barn och föräldrar känner

trygghet och glädje

under sin vistelsetid på

Gröngarns förskola.

Gröngarnsvägen 2,

745 36 Enköping

Förskolechef:

Eva Stenberg

0171-272 86, 070 533 12 42

eva.stenberg@munksund.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

38


- en kommunal förskola

Gånsta förskola

Förskolan ligger i södra

delen av Enköping, cirka

tre km från centrum.

I närmiljön finns stora

grönområden med skog.

Gånsta bostadsområde

gränsar till Bergvretens

bostadsområde, där

skolan finns.

Förskolan öppnade den

1 september 1989 och

har fyra avdelningar.

Samtliga avdelningar har

åldersintegrerade grupper.

Avdelningarna Solen

och Stjärnan respektive

Regnbågen och Månen

har ett nära samarbete

med varandra.

Solen, Stjärnan

tfn 0171-27691

Månen, Regnbågen

tfn 0171-27692

Expedition och kök

tfn 0171-27693

• Läroplanens mål och

Gånstas verksamhetsplan

är de dokument

som vi alltid har med

oss i arbetet med

barnen.

• Vi ser leken som

ett viktigt redskap i

arbetet med barnen

och för deras

utveckling.

• Vi lagar vår egen mat.

• Vår fina gård inbjuder

till många olika

uteaktiviteter, och vi är

ute varje dag.

• De som behöver sova,

erbjuds alltid att sova

ute.

• Vi samarbetar över

avdelningarna med

öppning och stängning

för att kunna vara

personaltäta mitt på

dagen då barnantalet

är som mest.

• Vi har ett väl

fungerande samarbete

med Bergvretenskolan

när det gäller övergången

från förskola

till förskoleklass.

På förskolan finns en

verksamhetsplan där

målen för förskolan

presenteras. Utifrån

den och Lpfö98 arbetar

arbetslagen fram sina

teamkontrakt där det

framgår hur arbetslaget

valt att arbeta mot

målen för sin barngrupp.

Berggrunden som är

en värdegrundsplan,

gemensam för

Bergvretenskolans

rektorsområde, är också

ett dokument som vi alltid

arbetar med.

För ytterligare

upplysningar är du

välkommen att

kontakta förskolechefen

på förskolan.

Blåvingegatan 2

749 45 Enköping

Förskolechef:

Margareta Selinder

0171-276 93

070-162 60 03

margareta.selinder@bergvreten.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

39


- en kommunal förskola

Foto: Lovisa Lindblom

Hummelsta förskola

Förskolan ligger i

Hummelsta tätort som

tillsammans med en stor

omgivande landsbygd är

upptagningsområde.

Förskolan består av sex

avdelningar och ligger på

en stor, fin skogstomt. Här

har man nära till skogen,

men också till fotbollsplan

och skola F- åk 5 med

fritidshem.

Förskolan har:

3 avdelningar för barn

1-2 år; Fjärilen, Humlan

och Myggan

1 avdelning för 3-åringar;

Spindeln

1 avdelning för 4-åringar;

Masken

1 avdelning för 5-åringar;

Mullvaden

Mullvaden är vår

uteverksamhet för

5-åringar. Vi är mycket i

skogen där vi lär oss om

sambanden i naturen,

kretsloppet och att värna

vår miljö. Barnen får

en stark naturkänsla

och leken, fantasin och

motoriken utvecklas på ett

positivt sätt. Vi äter oftast

vår lunch ute och ibland

lagar vi maten själva

och tar tillvara naturens

resurser.

Allmän förskola för

3-5-åringar, måndagtorsdag

kl. 8.45-12.30

Förskolan

- arbetar med ålderhomogena

grupper

- har välutbildad personal

som arbetar utifrån

läroplanen och kommunens

mål och som

har barns lärande och

leken i centrum

- satsar på kompetensutveckling

för all personal

- hämtar inspiration från

Reggio Emilia-peda-

gogiken vilket innebär

ett utforskande- och

projektinriktat förhållningssätt

- samarbetar mycket

mellan avdelningarna

- har kockar som lagar

vår mat från grunden

- har ett nära samarbete

med förskoleklassen

- har mycket bra inneoch

utemiljö

- låter barnen vistas ofta

ute i naturen

Förskolans arbetssätt

bygger på att dela in

barnen i små grupper

för att på så sätt kunna

tillgodose varje barns

behov.

Åsundavägen 3

745 71 Enköping

Förskolechef:

Marie Wickström

0171-44 64 76

marie.wickstrom@hummelsta.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

40


- en fristående förskola

Foto: Lotta Lindberg

Härnevi förskola

/fritidshem

Härnevi förskola

- förskolan på landet

Föräldrakooperativet

Härnevi Förskola/fritids

ligger ca 15 km norr om

Enköping i byn Stora

Härnevi. Huset är en

skola byggd i början

av 1900-talet och ägs

av Föreningen Härnevi

Föreningsgård. Vid starten

1992 renoverades huset

och byggdes ut. Det är

sex personal som arbetar

varav en kokerska som

lagar all mat.

På Härnevi Förskola går

20 förskolebarn, barnen är

fördelade på fyra grupper,

för att på bästa sätt kunna

möta barnen på deras

nivå.

Vi använder oss av

skapande, rörelse och

musik. Utevistelse, skogen

och leken har stort

utrymme i verksamheten.

Detta dokumenteras

genom foto, teckningar

och anteckningar.

Förskolan följer

Läroplanen för Förskola

(LpFö-98).

Fritidsgruppen består av

10 barn i åldern 6-10 år,

de går i Fjärdhundraskolan

och kommer till förskolan

med buss ca kl 14.30 varje

dag. Här är det mellanmål

och LEK som gäller.

Även här dokumenteras

verksamheten.

Härnevi Förskola är ett

föräldrakooperativ där

föräldrar och personal har

ett bra samarbete, här ska

alla känna sig välkomna,

delaktiga och viktiga för

både barn och vuxna.

Stora Härnevi

745 96 Enköping

Föreståndare:

Vivi-Anne Granlund

0171-410244

harneviforskola@

harneviforskola.se

www.harneviforskola.se

Öppettider:

kl 06.30 - 17.30

Förskolan drivs i fristående regi

och ansökan skickas direkt till

förskolan.

41


- en kommunal förskola

Foto: Samar Nammour, Catarina Liljander

Korsängens förskola

Korsängens förskola ligger

i ett lugnt villaområde

med närhet till flera

grönområden. Förskolan

har fem avdelningar med

barn i åldern 1-5 år.

Till förskolan hör en stor

och härlig gård med

många möjligheter till

lek och rörelse. Vi har

gångavstånd till centrum

där det finns tillgång till

olika kulturaktiviteter.

Förskolans uppdrag är att

lägga grunden till livslångt

lärande, därför erbjuder

vi en allsidig verksamhet

utifrån barnens individuella

förutsättningar och

intressen. Vi vill att vår

förskola ska vara rolig

trygg och lärorik.

Vi stimulerar barns

utveckling och lärande

i en inspirerande miljö

med mycket tid för lek

och skapande. Barnet

erövrar nya kunskaper

när de i olika former

av lek får undersöka,

pröva och bearbeta

sina erfarenheter. Vi

satsar mycket på barns

språkutveckling och

matematiska tänkande.

Varje barn har en egen

portfolio där barnets

lärande dokumenteras.

Portfolion följer med

barnet till förskoleklassen.

För att utveckla barnens

förmåga att bemöta

varandra med respekt

och medkänsla, arbetar

vi dagligen med värdegrundsfrågor.

Förskolan har ett hälsofrämjande

arbetssätt

som skapar trygghet och

en positiv självbild hos

barnen.

Personalen på

Korsängens förskola är

erfaren och välutbildad.

Förskolan bjuder på

näringsriktig mat från eget

kök.

För oss är det viktigt

att vårt arbete sker i ett

nära och förtroendefullt

samarbete med

barnens föräldrar. Vi

har ett nära samarbete

med förskoleklassen i

Korsängsskolan som

ligger ett stenkast från

förskolan.

Korsängsgatan 8

749 41 Enköping

Förskolechef:

Anneli Melin

0171-343 80

anneli.melin@korsang.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

42


- en kommunal förskola

Foto: Kenta Hällbom

Naturförskolan Kåsan

Vår verksamhet bygger

på att vara ute i naturen

så mycket som möjligt.

Mestadels vid vår egen

lekplats ”Skomakartorpet”,

som ligger bakom

Gånstaberget vid

elljusspåret, samt

i Brännskogen. Vid

dåligt väder har vi dock

möjligheter att leka

och arbeta inomhus i

Gånstagården som är vår

hemvist.

Naturförskolan Kåsan

verkar för att:

• ge barnen en stark

naturkänsla genom att

leka, trivas i och tycka

om skog och mark

• visa barnen att fantasi

och lekar utvecklas

bättre i naturen

• utveckla barnens självständighet

och tålamod

genom att bl a

lära barnen klä sig

efter väder, ta ansvar

för sin egen ryggsäck

och leka utan så

många färdiggjorda

leksaker

• ge barnen trygghet i

sin grupp bl a genom

att deras lekar i

skogen skapar mycket

färre konflikter än

vanligt

• stärka barnens

motoriska och

fysiska utveckling

genom lek i kuperad

natur; barnens

motståndskraft mot

sjukdomar stärks

också betydligt

• barnen ska få en fin

gemenskap i alla olika

lekar, sångstunder,

samlingar och

spännande utflykter i

skogen och staden.

Vi arbetar med Grön

Flagg, vilket innebär

upplevelser, undersökningar

och projekt med

djur, växter och naturen i

vår närmiljö.

Gånstagården

749 48 Enköping

Förskolechef:

Annika Enbom

070-3047312

annika.enbom@korsang.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 07.00 - 17.00

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

43


- en kommunal förskola

Foto: Denise Lennvall, Monika Westergren

Lillkyrka förskola

Vår förskola flyttade in

i nya lokaler årsskiftet

2009/2010 och består av

fyra avdelningar:

två avdelningar för barn

1-3 år och två avdelningar

för barn 4-5 år.

Förskolan ligger ”mitt

i naturen” och är

sammanbyggd med

skolan. Den stora

förskolegården består

av lekredskap inlagda i

naturlig skogsmiljö.

Förutom vår stora

förskolegård, finns

vår uteplats i skogen:

”Skogsgläntan”. Den är

iordninggjord för att kunna

vistas i vid alla väder. Med

matlagningsplats, utedass,

sittstubbar och vindskydd

är den vårt extrarum för

utomhusverksamhet.

Vi arbetar engagerat med

vår profil: ”Natur, Miljö och

Hälsa” och är certifierade i

Grön Flagg.

Största delen av

verksamheten för de äldre

barnen bedrivs utomhus

i närmiljön. Flera dagar

i veckan äter man ute

och lagar då ofta egen

mat på stormkök eller

”murrika” över öppen eld.

Vi har även tillgång till

idrottshallen där de äldre

barnen har gymnastik.

De yngre barnen har en

rymlig naturgård för lek

och är också ofta ute i

skogen. De sover alltid ute

i vagnar.

Vi vill att barnens tid i vår

förskola ska vara Trygg,

Rolig och Lärorik.

Eftersom barn lär

hela tiden och med

alla sinnen gör vår

engagerade personal

dagen spännande och

lärorik genom att tillföra

stimulans och utmaning

i leken, temaarbetet och

utomhusverksamheten.

Förskolan arbetar med

mindre grupper för att

bättre kunna utgå från

varje barns behov och

skapa lugn och ro.

Skolvägen 2

745 97 Enköping

Förskolechef:

Denise Lennvall

0171-62 68 10

denise.lennvall@lillkyrka.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.15 - 18.00

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

44


- en kommunal förskola

Foto: Tomas Frisk, Torsten Pettersson

Ljunggårdens förskola

Ljunggårdens förskola

tillhör Enöglaskolans

rektorsområde och är

inrymd i Ljunggårdens

servicehus lokaler.

Förskolan består av två

åldersindelade avdelningar;

en småbarnsavdelning för

barn i åldern 1-3 år och en

avdelning för barn i åldern

3-5 år.

Vi arbetar med traditionell

förskolepedagogik och

prioriterar barnets språkutveckling

och matematik.

Tillsammans med skolan

arbetar vi med Portfolio

som verktyg att beskriva

barnets utveckling.

Personalgruppen består

av erfarna förskollärare

och barnskötare.

stor och skuggig park som

vi delar med de boende

på servicehuset. En del av

ytan är avgränsad lekplats

för barnen. Förskolans

placering i servicehuset

erbjuder en mötesplats för

unga och äldre människor.

Maten köper vi från

servicehusets kök och

de äldre barnen äter i en

matsal i anslutning till där

pensionärerna äter.

I samverkan med hemmet

strävar vi efter att

ge barnen bästa möjliga

förutsättningar för en positiv

utveckling och en bra

service till föräldrarna.

Våra öppettider är anpassade

till föräldrarnas

behov.

Kraftgatan 14

745 62 Enköping

Förskolechef:

Torsten Pettersson

0171-206 84

torsten.pettersson@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i kommunal

regi och ansökan skickas till

skolförvaltningen.

Lokalerna är rymliga

och belägna i två plan.

Utemiljön består av en

Vi erbjuder förskoleplats

centralt, i en lugn och

vacker miljö.

45


- en fristående förskola

Lärkans förskola

Lärkan är ett av Enköpings

kommuns äldsta föräldrakooperativ,

beläget på

Lärksoppsgatan i

Bergvreten. Verksamheten

bedrivs i en välbehållen

och rymlig villa anpassad

till barnens och personalens

behov. Vi har cirka 30

barn i åldrarna 1-5 år.

På Lärkan varvas lekfulla

och stimulerande

aktiviteter både inomhus

och utomhus.

Uteverksamheten

bedrivs på tomten och

i närbelägna skogsoch

parkområden.

Exempel på lärorika och

utvecklande aktiviteter

är Röris (i samarbete

med Friskis & Svettis),

Mulle (Friluftsfrämjandet),

Hitta Vilse, massage

för alla, form och färg

för de yngsta barnen

och sinnesstund (att

få kännedom om våra

sinnen) för de äldre

barnen.

Den dagliga verksamheten

anknyter till teman som

personalen planerar för

terminsvis. Barnen är

indelade i grupper som

anpassas efter ålder

och utvecklingsnivå.

Den pedagogiska

förskoleverksamheten

sköts av behörigt utbildad

och kompetent personal.

Lärkan följer naturligtvis

Läroplanen för Förskolan

(LpFö-98).

Förskolan drivs som ett

föräldrakooperativ, vilket

förutsätter medlemmarnas

engagemang och

delaktighet.

Som medlem har man god

insyn i verksamheten och

stora möjligheter att

påverka. Tillsammans

med personalen skapar

vi föreningens goda

stämning och ser till att

vår förskola håller en

mycket hög kvalitet med

ett trivsamt klimat.

Om ni är intresserade av

ett besök eller har frågor

om Lärkan är ni varmt

välkomna att kontakta vår

föreståndare.

Lärksoppsgatan 1

749 45 Enköping

Föreståndare:

Kicki Jakobsson

0171-274 98

info@larkansforskola.se

www.larkansforskola.se

Öppettider:

kl 06.30 - 17.30

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till den enskilda

förskolan.

46


- en kommunal förskola

Foto: Johanna Hjelm

Lärlingens förskola

Vår förskoleverksamhet

är i ständig utveckling där

barnen alltid sätts i centrum.

Vi har välplanerade

gruppverksamheter där

barnen delas in i mindre

grupper efter ålder, behov

och intressen. Barnen ges

stora möjligheter till inflytande

och deras åsikter

tas tillvara vid planering.

Personalen är mån om att

skapa goda relationer med

varje barn. Verksamheten

skall vara rolig, trygg

och lärorik för alla barn

som deltar. ”Att varje barn

utvecklar sin nyfikenhet

och sin lust samt förmåga

att leka och lära”, är mål i

Läroplanen som särskilt

betonas.

Stor vikt läggs också vid

barnens sociala utveckling.

Förskolan är ett stöd för

familjerna i deras ansvar

för barnens fostran och

utveckling.

Personalens kunskaper

och erfarenheter av interkulturellt

arbete skapar

verksamheter där barn

som har ett annat modersmål

än svenska utvecklar

sin kulturella identitet och

sin förmåga att kommunicera

på svenska och på sitt

modersmål. Alla våra barn

får en unik möjlighet att

vara rustade för morgondagens

samhälle.

Lärlingens förskola ligger i

stadsdelen Romberga och

ingår i Rombergaskolans

organisation. På Lärlingens

förskola går ca 85

barn.

Barnen är fördelade på

fem avdelningar. Två småbarnsavdelningar,

Katten

Jansson och Lille Skutt,

där barnen är 1-3 år.

Bamse och Skalman är

grupper med barn i åldern

ca 2,5-5år. Varglyan är en

grupp med övervägande

5-åringar. 5-åringarna

på hela Lärlingen samarbetar

och verksamheten

är till största delen förlagd

utomhus. Lärlingens

förskola har trivsamma,

ändamålsenliga lokaler

och en härlig gård.

Mer information om

förskolorna i Romberga

finns på hemsidan.

Verkmästaregatan 2

745 39 Enköping

Tf Förskolechef:

Marie-Louise Westring-

Andersson

0171-218 85

marie-louise.westringandersson@romberga.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

47


- en kommunal förskola

Myrornas förskola

Förskolan ligger i

stadsdelen Gånsta och

gränsar till Bergvretens

bostadsområde, där

skolan finns. Bebyggelsen

består huvudsakligen av

parhus i ett villaområde

omgivet av skogspartier

som vi ofta utnyttjar.

Avståndet till Enköpings

centrum är cirka 3 km.

Myrornas förskola har

tre avdelningar, som

är inrymda i var sitt

fristående hus, vilket ger

familjekänsla och en lugn

miljö för barnen. Avståndet

mellan avdelningarnas

hus är cirka 300 meter.

Alla avdelningar har

syskongrupper i åldern

1-5 år.

Varje avdelning har sin

verksamhet och gör sin

egen planering utifrån

sina barns behov. Viss

verksamhet bedrivs

dock gemensamt för att

åstadkomma en större

grupp med barn i samma

ålder. På förskolan finns

en verksamhetsplan

där målen för förskolan

presenteras. Utifrån

den och Lpfö98 arbetar

arbetslagen fram sina

teamkontrakt där det

framgår hur arbetslaget

valt att arbeta mot målen.

Berggrunden som är

en värdegrundsplan,

gemensam för

Bergvretenskolans

rektorsområde, är också

ett dokument som vi alltid

arbetar med.

Förskolan strävar efter att

alla barn och föräldrar ska

känna trygghet och att

varje barn ska stimuleras

i sin utveckling och sitt

lärande.

Vi har ett väl fungerande

samarbete med Bergvretenskolan

när det gäller

övergången från

förskola till förskoleklass.

• Skogsmyran,

Skogsmyragatan 28,

tfn 0171-262 67

• Svartmyran,

Skogsmyragatan 31,

tfn 0171-262 68

• Rödmyran,

Skogsmyragatan 122,

tfn 0171-376 40

För ytterligare

upplysningar är du

välkommen att kontakta

förskolechefen på

förskolan.

Skogsmyragatan 31

749 45 Enköping

Förskolechef:

Margareta Selinder

0171-276 93

070-162 60 03

margareta.selinder@

bergvreten.enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

48


- en fristående förskola

Lilla avdelningen, (gamla missionshuset) Avd. Ekolsund

Paletten

Förskolan Paletten ”Lilla”

avdelningen ligger i gamla

missionshuset i Skolsta,

nära Skolstaskolan. Med

uppvuxen trädgårdstomt i

ett lugnt villaområde. Huset

är gammalt och charmigt

med högt i tak och stora

fönster.

”Stora” avdelningen ligger

i Litslena bygdegårds

lokaler ca.500 m från

Skolsta. Lokalerna är stora

och rymliga med en scen

där vi ibland uppträder.

Bygdegården ligger nära

skogen/naturen som vi

utnyttjar mycket.

Avdelningen Ekolsund

är belägen ca.3km före

Ekolsunds samhälle.

Förskolan ligger i

Strömsängs gamla skola.

Till förskolan hör en stor

gård med gott om utrymme

för lek och rörelse, vi har

lekstuga, stall för våra

leksakshästar. Från gården

når man skogen och där

ges många möjligheter

till roliga, spännande och

lärorika upplevelser. Vi

har tre mini-bussar som

vi använder till alla våra

utflykter /teaterbesök med

de större barnen. VI lagar

all vår mat själva.

En stor del av vår

verksamhet kretsar kring

natur, bild och form,

rörelse och lek samt

språkarbete. Självklart följer

vi läroplanen.

Vårt mål är att förskolan

ska komplettera hemmet.

Förskolan ska ge barnen

trygghet, harmoni och

gemenskap. Dessutom vill

vi att barnen ska lära sig

visa hänsyn, respektera

andra människor och

de regler som behövs i

ett socialt samspel och

i samhället, utifrån vår

Likabehandlingsplan. Vi vill

även att de ska lära sig ta

ansvar samt ta egna initiativ.

Bli självständiga individer.

Vi försöker ha så låg

personalomsättning som

möjligt, det innebär att

personalen kan skifta

avdelning vid behov vilket

gör att barnen känner

sig trygga med alla. Vi

samarbetar ofta över

avdelningsgränserna.

1-3 åringarnas stående

tema = ”JAGET” utvecklar

individen. Tema-arbete

med 4-5 åringarna väljs

varje termin tillsammans

med barnen. Med temat

arbetar vi praktiskt och gör

om möjligt studiebesök

med anknytning.Teman vi

haft: Lantbruksmaskiner,

Matproduktion, Etik och

moral (värdegrunden),

Vikingar/fornlämningar

Vi åker så ofta vi kan på

teater- och musikföreställningar.

Grillbyvägen 14, 749 51

Grillby, 0171-47 40 93

Föreståndare:

Ylva Plogell Rydbeck,

0171-47 21 20

www.forskolanpaletten.se

Öppettider: kl 07.00-18.00

(vid behov och mot lämnat

schema kl 06.30-18.30)

* Lilla avdelningen, 1-3 år

(gamla missionshuset

Skolsta), 0171-47 40 93

* Stora avdelningen, 4-5 år

(Litslena bygdegård)

0171-47 40 77

* Avd. Ekolsund, 1-5 år

0171-47 20 76

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

49


- en kommunal förskola

Kunskapens träd

I praktfull grönska på vår gård ett alltingträd växa får

En fantasifylld skapelse med prakt

I dess grenar göms det en skatt

Saker som får barnens ögon att glimma och som av

solens ljus ock skimra

Trädet fångar vindens brus och där får det brinna små,

små ljus

Vid dess fot vi finner ro, i dess krona bjuds fåglar att

sätta bo

Foto: Anna Brus

Petterslunds förskola

Petterslunds förskola

ligger i området Nedre

Fanna på en äldre villatomt

med äppelträd och

lekredskap.

I vårt område har vi nära

till andra lekparker och

skogsbackar för lek och

rörelse. Vi har relativt nära

till kommunens kulturutbud

i centrala Enköping.

Vi strävar att i samarbete

med föräldrar, ge barnen

bästa möjliga förutsättningar

för positiv utveckling,

samt ge trygg och bra

service med kvalitet.

• dagligen med

värdegrundsfrågor

som trygghet

och självkänsla

• för glädje och gemen

skap i lek, samlingar,

sångstunder, utflykter

• med samarbete mellan

avdelningarna, med

ibland smågrupper och

ibland större grupper.

Ring gärna eller kom på

besök för mer information!

Fannagatan 12

749 41 Enköping

Förskolechef:

Annika Enbom

annika.anbom@korsang.

enkoping.se

070-3047312

0171-399 29

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

Vi tillhör Korsängens

rektorsområde.

På vår förskola arbetar vi :

• utifrån barns individuella

förutsättningar och

intressen

50


- en kommunal förskola

Foto: Katarina Eriksson

Pluto förskola

Pluto förskola ligger vid

idrottshuset i Enköping

med närhet till

vattenparken och

badhuset. Förskolan har

två avdelningar,

en för de yngre barnen

och en för de äldre

barnen.

Vår mat får vi från

Westerlundska

gymnasiets kök.

Vår inriktning är att

bedriva huvuddelen av

vår verksamhet utomhus.

Detta ser vi som något

mycket positivt. Barn får

på så sätt en naturlig

motorikträning, mycket

sinnesupplevelser och

en känsla för natur och

djur. Vi tror att frisk luft ger

pigga och friska barn. Det

ger även barnen större

områden att leka på vilket

minskar konfliktsituationer

och ljudnivån blir lägre.

Vi har påbörjat arbetet

med att utveckla

Pluto förskolas gård

till en inbjudande och

utvecklande utomhusmiljö

för förskolebarn mellan

1-5 år.

Vi arbetar med Grön

Flagg, som är ett verktyg

som på ett praktiskt sätt

engagerar hela förskolan

i ett arbete med hållbar

utveckling.

Vi arbetar också aktivt

med värdegrundsfrågor

och att skapa goda sociala

relationer. Vi arbetar med

känslor enligt SETmodellen

och utgår från

Birgitta Kimbers bok

“SET i förskolan”. Hon

menar att det viktigaste

barn får lära sig i

förskolan är att känna igen

och namnge sina känslor.

Det är grunden för att

senare i livet lära sig att

hantera dem.

Detta tror vi är en av

förskolans allra viktigaste

uppgifter. Vi vill ge barnen

förutsättningar att känna

att var och en duger precis

som de är. Detta gör vi

genom att stödja och ge

barnen verktyg i att

uppmärksamma det

positiva hos varandra, lära

dem att sätta sina egna

gränser och respektera

andras. Som stöd för detta

arbete har vi gått en

Friendsutbildning och

utarbetat en likabehandlingsplan

och

värdegrund med

utgångspunkt från likabehandlings-

och

diskrimineringslagen.

Torggatan 4

749 49 Enköping

Förskolechef:

Annika Enbom

annika.enbom@korsang.

enkoping.se

070-3047312

0171-211 47

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

51


- en fristående förskola

Foto: Annette Wallin och Ola Högberg

Pysslingens förskola

Hinden

Hindens Förskola och

Skola ligger centralt nära

resecentrum. Hos oss

har vi ett helhetsperspektiv

på barns och elevers

lärande i åldrarna 1-12 år.

Vi arbetar mot Pysslingens

vision ”Lärande i världsklass”

genom att medvetet

också ta tillvara på

de lärmiljöer som naturen

ger.

Vi är angelägna om att du

hos oss får möta pedagoger:

• med professionellt och

positivt bemötande

• med bred pedagogisk

kompetens och stort

engagemang i sitt

uppdrag

• med förmåga att bevara

och stimulera barns

lust och nyfikenhet

• med medvetenhet om

barns utveckling och

lärande

• som arbetar efter en röd

tråd kring barns och

elevers språkutveckling

från 1-12 år

• med ett kompromisslöst

fokus på barnens bästa

• som väljer att utgå från

möjligheter och styrkor i

allt arbete

• som ser mångfald och

människors olikheter

som en berikande

tillgång

• som skapar goda

lärmiljöer och ger

verktyg för lärande

Vi arbetar med en mångfald

av innehåll för att

tillgodose hela barnets

utveckling och lärande.

Frisk luft och utomhusaktiveter

är dagliga inslag i

verksamheten.

Förskolan har 5 åldershomogena

avdelningar,

där gruppen tillsammans

med sina pedagoger

följs åt under hela förskoletiden.Vår

naturförskola

vid Åsen-stugan har en

blandad åldersgrupp.

Här är den individuella

utvecklingsplanen (IUP)

navet i dialogen mellan

barn, förälder och pedagog.

Vi arbetar med barns

IUP i ett webbaserat verktyg,

IUP-online,

i samarbete med företaget

Unikum ”unikt lärande för

unika barn”. Med hjälp av

detta verktyg och terminens

utvecklingssamtal får

föräldrar information och

själv möjlighet att aktivt

delta i sina barns utveckling

och lärande.

Långgatan 13,

745 34 Enköping

0171-82650

Hindens naturförskola

070-4322917

Rektor:

Maud Marklund

maud.marklund@pysslingen.se

Biträdande rektor förskola:

Helena Henriksson

helena.henriksson@

pysslingen.se

www.pysslingen.se

Öppettider:

kl 06.30 – 17.00

Förskolan drivs i fristående regi

och ansökan skickas direkt till

förskolan.

52


- en kommunal förskola

Romberga förskola

Vår förskoleverksamhet

är i ständig utveckling

där barnen alltid

sätts i centrum. Vi

har välplanerade

gruppverksamheter där

barnen delas in i mindre

grupper efter ålder, behov

och intressen. Barnen ges

stora möjligheter till

inflytande och deras

åsikter tas tillvara vid

planering. Personalen är

mån om att skapa goda

relationer med varje barn.

Verksamheten skall vara

rolig, trygg och lärorik för

alla barn som deltar. ”Att

varje barn utvecklar sin

nyfikenhet och sin lust

samt förmåga att leka och

lära”, är mål i Läroplanen

som särskilt betonas.

Stor vikt läggs också

vid barnens sociala

utveckling. Förskolan är

ett stöd för familjerna i

deras ansvar för barnens

fostran och utveckling.

Personalens kunskaper

och erfarenheter av

interkulturellt arbete

skapar verksamheter

där barn som har ett

annat modersmål än

svenska utvecklar sin

kulturella identitet och sin

förmåga att kommunicera

på svenska och på sitt

modersmål. Alla våra

barn får en unik möjlighet

att vara rustade för

morgondagens samhälle.

Förskolans viktigaste

samarbetspartner är

barnens föräldrar. Vid

inskolningen läggs

grunden till ett bra

föräldrasamarbete.

Personalen i

verksamheten är

välutbildad och flera har

lång erfarenhet av arbete

med förskolebarn.

Romberga förskola ligger i

stadsdelen Romberga och

ingår i Rombergaskolans

organisation.

Förskolan har en

avdelning med ca 20

barn i åldern 1-5 år.

Förskolan ligger i en villa

på en stor välplanerad

trädgårdstomt. Miljön

bidrar till att skapa en

hemkänsla.

Mer information om

förskolorna i Romberga

finns på hemsidan.

Fagerskogsgatan 32

745 39 Enköping

Tf Förskolechef:

Marie-Louise Westring-

Andersson

0171-218 85, 327 14

marie-louise.westringandersson@romberga.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

53


- en kommunal förskola

Salnecke förskola

Salnecke förskola ligger

i Örsundsbro, i området

Salnecke. Det är cirka

2,5 mil från Enköping och

Uppsala. Täta och bra

bussförbindelser finns

till Enköping, Uppsala

och Bålsta. Förskolan är

belägen i ett lugnt och

fint villaområde nära skog

och grönområden som

ofta utnyttjas av barn och

personal.

Salnecke förskola består

av 4 avdelningar med

barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar med att göra

barnen delaktiga i all

verksamhet under dagen

samt uppmuntrar barnen

att uttrycka sina åsikter

för ett aktivt medverkande

i lek och lärande. Vi

arbetar aktivt med barns

språkutveckling och detta

sker bland annat genom

tecken som alternativt

och komplimenterande

kommunikationssätt

(TAKK).

Vi arbetar med matematik

tillsammans med

barnen i olika vardagliga

situationer, både inomhus

och utomhus.

Vi delar in barnen i mindre

grupper för att varje barns

behov skall bli tillgodosett.

Utemiljön är en viktig

del för barns stimulering

till lek och lärande. Vi

har flera olika typer av

skogsmiljöer i närområdet

där barnen får möjlighet till

många naturupplevelser,

forskning, motorisk träning

genom lek. De barn som

sover, gör de i sina egna

vagnar ute. Föräldrarna tar

med vagnar till förskolan.

Föräldrasamverkan

fungerar genom samtal,

föräldramöten, daglig

kontakt, drop-in-kaffe,

gemensamma barnföräldrafester

samt

föräldraråd.

Vi har egen kokerska som

lagar maten på förskolan.

Eningbölevägen 60

749 61 Örsundsbro

Förskolechef:

Margaretha Asp

0171-46 07 45

margaretha.asp@

orsundsbro.enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.00

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

54


- en fristående förskola

Skogsviolen

Skogsviolen är en

Naturförskola. Den

startades 1991 och är

personaldriven, vi finns i

en villa i Bergvreten med

en stor trädgård nära

till ängar och skog i en

mycket lugn och fin miljö

som ger barnen många

roliga och spännande

upplevelser. Maten tillagas

på förskolan av råvaror av

hög kvalitet. Barnens kost

är viktig, rätt bränsle för

växande barn är mycket

viktigt.

Pedagogisk inriktning

Vi arbetar efter uppsatta

mål där uteverksamhet

med lek, friluftsliv, rörelse,

miljö, hälsa, trygghet,

glädje och lust att lära är

grundpelarna, med

gällande lagar som styrdokument.

Det viktigaste är att vi har

roligt och trivs tillsammans

och att barnen får

tillräckligt med tid för att

leka eller för den aktivitet

de arbetar med. Vi lär

barnen utveckla respekt

för allt levande och

omsorg om sin miljö.

Ditt barn erbjuds kulturaktiviteter

utifrån olika

intressegrupper, sagor,

rim och ramsor, fester och

traditioner, sång och

musik.

Vi erbjuder en pedagogisk

verksamhet som är

rolig, trygg och lärorik

som är åldersanpassad

och inspirerande som

stimulerar lusten att lära.

Vi arbetar mycket med

barnens trygghet och

sociala kompetens.

Värdegrundsarbetet

Förskolan arbetar

systematiskt med att

stärka barnens självkänsla,

att våga stå i

centrum och våga säga

ifrån. Alla människors

lika värde samt olikheter

som tillgång, är en del i

värdegrunden och utgör

basen i värdegrundsdiskussionen

som förs i

verksamheten.

Värdegrunden ska

genomsyra all verksamhet

inom förskolan. Med detta

menar vi att ömsesidig

respekt för rättigheter och

skyldigheter skall prägla

umgänget mellan alla

individer i verksamheten

oavsett ålder, kön, etnisk

tillhörighet och religion.

Gulriskagatan 24

749 44 Enköping

Förskolechefer:

Anneli Wilhelmsson och

Anette Johansson.

0171-272 28.

fsk.skogsviolen@telia.com.

Öppettider:

kl 07.00-17.00,

styrs av behovet.

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

55


- en kommunal förskola

Foto: Sara Frid

Skolsta förskola

Skolsta förskola är en

nybyggd förskola i Skolsta,

ett samhälle ca en mil

utanför Enköping. Vi

är ofta ute och vår väl

genomtänkta gård ger

barnen inspiration och

möjlighet till utvecklande

lekar för alla sinnen.

Närheten till bäcken och

skogen gör att vi kan

utforska vad som sker i

naturen året om.

I vårt nära samarbete med

skolan håller vi också till i

gymnastiksal, musik,

bibliotek och matsal.

I vår gruppverksamhet

som leds av välutbildade

pedagoger är barnen

delade i mindre grupper,

allt efter ålder och behov.

Vår ambition är att alla

barn ska trivas, ha roligt,

vara nyfikna och utvecklas

efter sina förmågor och

att föräldrarna ska känna

sig trygga, nöjda och väl

insatta i vår verksamhet.

Vårt föräldraråd är väl

insatt i och arbetar med

det kvalitetsarbete som

pågår på förskolan. En

förälder från förskolans

föräldraråd ingår i skolans

lokala styrelse.

Dessutom arbetar vi med:

- värdegrundsfrågor i vår

vardag och framhåller

bland annat läroplanens

mål ”att utveckla förmågan

att ta hänsyn till och leva

sig in i andra människors

situation samt viljan att

hjälpa andra.”

- att ge barnen en

stabil kunskapsbas

genom att fokusera

på barns olika sätt att

lära. Vi har “språkspår”

där vi arbetar med

engelska och svenska

samt ett mattespår där

vardagsmatten ingår i vårt

dagliga arbete.

- vi nyttjar naturen som en

levande, lärande miljö, där

leken, fantasin, motoriken,

språket, det sociala

samspelet och respekten

för allt levande har goda

möjligheter att utvecklas.

- hållbar ekologisk

utveckling till exempel

genom Grön Flagg.

- barns psykiska och

fysiska hälsa genom

ett medvetet arbete

kring mat och rörelse,

likabehandlingsplan,

hälsobokslut och

arbetsmiljöplan.

- i samverkan med skolan

berikas verksamheten

ytterligare med de resurser

och kompetenser som

skolan kan erbjuda.

Björkebovägen 12

749 51 Grillby

Förskolechef:

Ann-Catrin Lanto

0171-626610

ann-catrin.lanto@skolsta

.enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30-18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

56


- en fristående förskola

Foto: Änglafoto, Angelica Bergström

Snäckans

Montessoriförskola

Välkommen till

Montessoriförskolan

Snäckan i centrala

Örsundsbro!

Snäckan är en väl

etablerad Montessoriförskola

med engagerade

och professionella

pedagoger.

Vi bedriver med

glädje och stolthet

Montessoripedagogik, där

en viktig och framträdande

tanke är att varje barn är

unikt och det är viktigt

att uppmuntra varje barn

att utvecklas efter sina

förutsättningar.

”Hjälp mig att hjälpa

mig själv” är en viktig

tanke inom Montessori

pedagogiken.

Läroplanen för förskolan

ligger självklart som grund

för vår verksamhet, utifrån

den arbetar vi fram våra

strävansmål.

På Snäckan finns en

småbarnsavdelningen

Stjärnorna för barn som är

1-3 år och Månarna som

är en avdelning för större

barn på 3-5 år.

Förskolan drivs som ett

föräldrakooperativ där

personalen ansvarar för

verksamhetens utformning

och föräldraföreningen

ansvarar för andra

driftsfrågor.

Föräldraföreningen

representeras av en

styrelse som väljs vid

föreningsmöte varje år.

Övriga föräldrar engagerar

sig i förskolans utveckling

i innegruppen eller utegruppen

som hjälper till

med löpande saker som

behöver ordnas under

året, t ex hyllor som ska

sättas upp eller någon

leksak som ska repareras.

Om du är intresserad av

att veta mer om Snäckan

är du välkommen att höra

av dig till oss så berättar

vi mer.

Du kan även boka

ett besök då du är

välkommen att hälsa på

oss.

Enköpingsvägen 14

749 60 Örsundsbro

Förskolechef:

Madelen Jonsson

0171-461102

info@sneckan.se

www.snackan.net

Öppettider:

kl 07.00 - 17.30

(styrs av behovet av

vistelsetid)

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

57


- en fristående förskola

Solrosen

Solrosen är en lugn och

trivsam förskola som

startades 2006. Vi har

cirka 35-40 barn fördelade

på två avdelningar: Lilla

Fröet 1-3 år och Stora

Blomman 3-5 år.

Förskolan ligger

centralt men i ett lugnt

villaområde med närhet

till bussförbindelser, skola,

bibliotek, fotbollsplan och

grönområden.

Läroplanen för förskolan

(lpfö-98) ligger som grund

för vår verksamhet.

Förskolan arbetar

Montessoriinspirerat

men vi har även valt ut

de bästa delarna av den

traditionella förskolan.

Som förskola är vårt

främsta mål att sätta

barnet i centrum.

Genom trygghet och

engagemang bygger vi vår

verksamhet.

Hos oss får barnen lära

sig att visa hänsyn till

varandra, men också

till naturen samt andra

levande varelser.

I det dagliga arbetet

hjälper vi barnen att

ta ansvar för sitt eget

handlande, miljön och

sina egna tillhörigheter.

Vi uppmuntrar barnens

förmåga att förstå känslor

och reaktioner för att

utveckla sin egen

förståelse för empati.

Förskolan leds av sju

positiva, engagerade och

professionella pedagoger.

Vi väljer att ha personal av

hög kvalitet.

Frukost och mellanmål

tillagas på förskolan och

lunchen hämtas från

Örsundsbroskolan.

På Solrosen är daglig

utevistelse en självklarhet

och de små barnen sover

middag ute i sina vagnar.

En dag i veckan har Stora

Blomman skogsdag och

Lilla Fröet utflyktsdag.

Föräldrarna är en mycket

viktig samarbetspartner

då vi gemensamt arbetar

fram individuella utvecklingsplaner

för varje barn.

Vi har stängt helgdagar,

två planeringsdagar/

termin och 4 veckor på

sommaren.

Om ni är intresserade

av ett besök eller har

frågor om Solrosen så

är ni varmt välkomna att

kontakta oss.

Idrottsvägen 1

749 60 Örsundsbro

Kontaktperson: Nina Olsson

0171-46 00 04

solrosen@framtidensforskola.

se

www.framtidensforskola.se

Öppettider: kl 06.30 - 17.00

eller enligt föräldrarnas

behov till 17.30.

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

58


- en fristående förskola

Solstrålen

Förskolan Solstrålen är en

personaldriven förskola

som ligger i Grillby. Vi har

för närvarande 30 barn i

åldrarna 1-5 år och är 7

personal varav en kokerska

som lagar all vår

mat.

Barnen är indelade

i grupper efter ålder

och mognad där

verksamheten planeras

utifrån deras behov och

utvecklingsnivå. Vi har

härliga öppna lokaler

som är väl anpassade för

vår verksamhet. Framför

huset ligger en stor fin

trädgård med fruktträd,

bärbuskar och ett litet

trädgårdsland. Gården

inspirerar till all slags

lek. Vi har en lekstuga,

cykelväg, klätterställning,

rutschkanor, gungställning,

sandlåda, en rink för

bollspel och en murad grill.

Vi har även en härlig stor

altan med tak, där vi ofta

äter våra måltider och de

yngsta barnen vilar i sina

vagnar.

Vi tillbringar mycket

tid utomhus. Antingen

på vår gård, eller i

skogen som ligger på

promenadavstånd. Där

får barnen utlopp för

sitt rörelsebehov och

upptäckarglädje, samtidigt

som de lär sig värna om

natur, växter och djur.

En gång i veckan hyr vi

en idrottshall, där det

finns möjlighet att få prova

rörelselek i olika former.

Viktiga inslag i

vår verksamhet är

också drama, sång,

musik, sagor, rim och

ramsor som är bra för

språkutvecklingen. Här

får man också många

möjligheter att pröva

på bild och form i olika

varianter, vilket utvecklar

finmotorik, kreativitet

och stimulerar fantasin.

Ett viktigt mål för oss är

att barnen får hjälp att

utveckla sin förmåga

att lösa konflikter, visa

hänsyn, acceptera och

respektera olikheter hos

varandra. Vi ger tid och

utrymme för den fria leken

eftersom den är ett viktigt

redskap för att nå detta

mål. Det viktigaste är dock

vår ambition att ALLA ska

känna trygghet, trivas och

ha roligt tillsammans.

En förutsättning för att

lyckas i vårt arbete, är ett

öppet och förtroendefullt

samarbete med

föräldrarna.

Magasinsgatan 6, 749 52

Grillby

Förskolechefer:

Yvonne Krüger Hägglund

och Susanne Berg Bodin

0171-471070

forskolansolstralengrillby

@telia.com

www.forskolansolstralen.com

Öppettider: kl 06.30 - 17.15

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

59


- en fristående förskola

Stentrollets förskola

Mitt ute på landet, granne

med en kohage, ligger

vår förskola i en stor gul

villa i 2 plan. Hos oss är

barnen i en hemlik miljö,

med t.ex. vedspis i köket.

Vi har en trevlig tomt med

äppelträd och lekredskap.

Våra närmaste grannar

är kor och kalvar som

går i hagar bakom oss.

En del av kohagen har vi

som vår egen lekhage.

Våra föräldrar hjälper

oss att utveckla hagen

med nya lekredskap på

familjedagar som vi har 2

ggr/år.

Inriktningen på vår

verksamhet är Natur och

Kultur. I all vår verksamhet

gömmer sig troll och andra

väsen. Janita är utbildad

sagopedagog så sagor

och fantasi är en daglig

aktivitet. Vi låter barnen

få uppleva närmiljön

och den kultur som den

gömmer. Ett självklart val

tycker vi med närheten

till naturen och djuren. En

dag i veckan är de äldsta

barnen hos Janita och

lagar mat i grillkåtan och

träffar hennes djur.

Vår verksamhet bygger

på att vi på olika sätt låter

barnen uppleva saker. Vi

vill ge barnen kunskap i

och möjlighet att ta tillvara,

vad djuren och naturen

har att ge. Att få vara med

från början och samla in

material till verksamheten.

Sången finns med varje

dag på förskolan och

vi arbetar mycket med

drama.

Samlingen har vi i en

virtuell skog. Där kan vi

vara jämt och vi behöver

inte gå där ifrån för att

någon fryser. Hos oss får

samlingen ta tid. Alla får

en chans att synas och

göra sig hörda. Ibland kan

det vara lika trevligt att

uppleva naturen inne.

Barnen är ute varje dag.

Men en dag i veckan klär

vi på oss för en hel dag i

den riktiga skogen. Då är

det viktigaste för oss, att

få barnen att tycka att det

är lika kul att vara i skogen

som någon annanstans,

även om barren sticks och

myrorna verkar både stora

och farliga.

Maggan lagar vår mat och

lunchen är en stund av

social träning som måste

få ta tid så att alla blir

nöjda och glada.

Barnen som behöver

sova middag gör det

ute i vagnar. De andra

barnen får en skön

stunds avkoppling med

sagoberättelse

i samlingsskogen.

Vallby 5, 745 98 Enköping

Föreståndare:

Janita Thögersen

Köansvarig: Carro Roberg

0171-81000

www.stentrollet.se

Öppettider: Efter behov,

just nu kl 07.00-17.00

Förskolan drivs i enskild regi

och ansökan skickas direkt till

den enskilda förskolan.

60


- en kommunal förskola

Svedia förskola

Svedia förskola tillhör

Enögla rektorsområde

och är belägen i skogen,

mellan Lillsidanområdet

och Västerleden.

Förskolan har två åldersindelade

avdelningar;

En småbarnsavdelning

med barn i åldern 1-3 år

och en avdelning med barn

i åldern 3-5 år.

Barngrupperna har en

mångkulturell prägel

och språkutveckling och

matematik är prioriterade

områden i vår verksamhet.

i skogsmiljö - centralt i

Enköping, erbjuder en

fin miljö för barnen.

Avdelningarna ligger i ett

plan och är sammanknutna

med en lekhall. Alla

måltider tillagas, från

råvara till färdig måltid i

förskolans kök.

I samverkan med hemmet

strävar vi efter att ge

barnen bästa möjliga förutsättningar

för en positiv

utveckling och en bra

service till föräldrarna. Våra

öppettider är anpassade till

föräldrarnas behov.

Ripgatan 30

745 62 Enköping

Förskolechef:

Torsten Pettersson

0171-214 37

torsten.pettersson@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

Tillsammans med skolan

arbetar vi med Portfolio

som verktyg att beskriva

barnets utveckling.

Personalgruppen består

av erfarna förskollärare,

barnskötare och kock.

Vi erbjuder förskoleplats

centralt i en lugn och

vacker miljö.

För närmare information är

du välkommen att kontakta

vår förskola!

Förskolans unika placering,

61


- en fristående förskola

Foto: Eva Authén

Säfsta

Ekologiska förskola

Vi ger barnen redskap

för en blomstrande

framtid!

Säfsta ekologiska förskola

ligger strax utanför

Enköping längs väg 70 i

Säfsta Bygdegård. Vi har

en gård som vi är väldigt

stolta över, den är stor och

blandar traditionell lekplats

med naturlig skogsmiljö

för barnen att leka i.

Vårt arbetssätt baseras på

läroplanen, vi försöker att

konkretisera detta tydligt

för föräldrarna genom att

koppla ihop läroplanen

med våra aktiviteter.

Vi jobbar också med

Grön Flagg. Det är en

miljöcertifiering som visar

på att förskolan arbetar

på ett demokratiskt

miljömedvetet sätt för

att skapa förståelse för

miljön och för en hållbar

utveckling. Barnen bildar

ett miljöråd där de får

komma med idéer på

hur vi kan utveckla vårt

miljötänkande samt

komma med idéer på lekar

kring varje tema.

Under HT-10 har jobbat

med tema EkoPannkakans

kretslopp, då vi bland

annat besökt hönor och

kor. Vi har haft Grön Flagg

certifieringen sedan HT-

2010.

Vi är ute dagligen samt

med jämna mellanrum

äter vi mat ute. Att vistas

ute ökar barnens fantasi

och kreativitet och de

håller sig också friska

längre. Våra minsta som

sover ligger ute i vagn.

Vi lägger, utöver Grön

Flagg, stor vikt på värdegrundsarbete

för att

skapa en trygg och glad

barngrupp. Därför delar vi

in barnen i mindre grupper

så de får tid att leka och

utvecklas efter egen

förmåga.

Så långt det är möjligt

äter och använder vi

ekologiska/klimatsmarta

produkter.

Säfsta Bygdegård,

Vårfru-Säfsta 3

745 95 Enköping

Verksamhetsansvarig:

Eva Authén

073-6311938

eva.authen@telia.com

safstaekoforskola. webs. com

Öppettider: kl 06.30-18.00

Skolbarnomsorg på

eftermiddagar.

Öppen förskola fredagar

kl 09.00- 14.00.

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

62


- en fristående förskola

Foto: Jenny Abrandt

Torstuna förskola

Torstuna förskola, den lilla

förskolan på landet, har

sin verksamhet bredvid

Torstuna bygdegård

utanför Fjärdhundra.

Förskolan startade i mars

2008 och det finns även

en fritidsverksamhet.

Vi finns i en skön och

avslappnad miljö intill

skogen där barnen

vistas mycket och lär sig

att respektera och ta hand

om djur och natur.

På gården finns det bla. en

klätterställning, sandlåda

och stora ytor att springa

av sig och leka på. De

mindre barnen sover ute i

sina vagnar.

Vår innemiljö har

inspirerats av Montessori,

men har även mycket

av den traditionella

förskolan. Lokalerna är

ljusa och inbjuder till

många olika aktiviteter,

såsom gymparummet där

barnen kan dansa och

hoppa till, att krypa upp i

dockvrån och mysa bland

kuddarna. Vi har även

ett språk / matematikrum

med en djur / natur och

geografidel. I ateljen kan

barnen vara kreativa

såsom bara dom kan,

ibland alla färger och

tyger.

Föräldrarna är viktiga

i vårt arbete, och vi

sätter tillsammans upp

individuella mål för

barnen. Och vi jobbar

utifrån förskolans läroplan

(Lpfö-98 ).

Det är viktigt för oss att

alla får utvecklas i sin

takt och att de känner sig

trygga i miljön.

Vi har stängt helgdagar,

2 planeringsdagar/termin

och i juli månad.

Om ni vill besöka oss eller

om ni har några frågor så

ring oss!

Torstuna, Nibble

749 72 Fjärdhundra

Pedagogiskt ansvarig:

Katrin Sigurdh

0722 - 107685

torstunafsk@hotmail.com

www.framtidensforskola.se

Öppettider:

kl 07.00 - 17.00,

eller enligt föräldrarnas

behov.

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

63


- en fristående förskola

Uppnäsans förskola

Enköpings-Näs bygdegård

Rävlösa 4

745 92 Enköping

Uppnäsans förskola

ligger ca en mil söder om

Enköping i Enköpings-Näs

bygdegård. Uppnäsan har

funnits sedan 1990 och

alltsedan starten har vi

haft speciell inriktning på

djur, natur och miljö.

Vår förskola fungerar så

bra för att vi har:

• Barn som är glada,

trygga och får känsla

för djur, natur och

miljö;

• Personal som

upplever flexibilitet

från oss föräldrar,

uppskattning och

stora möjligheter till

kompetensutveckling;

• Verksamhet som

följer mål och

intentioner i Lpfö98

(Läroplan för

förskolan)

Föräldramedverkan och

engagemang är centrala

begrepp för oss alla

som har våra barn på

Uppnäsan. Vi deltar som

vikarier i verksamheten.

Det brukar bli ungefär

25 timmar per familj och

år. Vi sköter städningen

själva, samt har

arbetshelg en dag vår och

höst.

Alla familjer ingår i

styrelsen och den

sammanträder sex gånger

per år.

två förskollärare, två

barnskötare och en

kokerska.

Förskolechef:

Anna Lindén

0171-44 95 85

uppnasan@tele2.se

www.uppnasan.se

Öppettider:

kl 07.00 - 17.00

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

• Föräldrar som är

engagerade i och

har inflytande över

verksamheten.

Uppnäsans förskola har

plats för ca 20 barn i

åldrarna ett till fem år och

här arbetar

64


- en fristående förskola

Foto: Maria Pettersson

Vitbjörkens förskola

Vitbjörkens förskola är en

föräldrakooperativ förskola

som ligger cirka 20 km

norr om Enköping

i hjärtat av Fjärdhundra.

Vitbjörkens Förskola har

en härlig utemiljö som

inspirerar till mycket lek.

Med en levande landsbygd

med skogen inpå

husknuten har vi goda

möjligheter att använda

oss av naturen i vår

verksamhet. Förskolan har

sin verksamhet i en friliggande

villa.

trygghet samt få utvecklas

i sin egen takt.

Barnen erbjuds en

skapande och kreativ

verksamhet i en

positiv miljö.

Att lära barnen samarbete

och att ta hänsyn ingår

bland annat i vår

likabehandlingsplan.

Mällerstavägen 21

749 70 Fjärdhundra

Föreståndare:

Elisabeth Magnusson

Ordförande:

Peter Löfgren

tfn: 0171-91696

vitbjorkens@telia.com

Öppettider:

kl 06.30-17.30

Förskolan drivs i fristående

regi och ansökan skickas

direkt till förskolan.

Grunden i verksamheten

på Vitbjörkens Förskola

bygger på delaktighet och

engagemang.

Förskolan arbetar målinriktat

efter Förskolans

läroplan.

Vi arbetar för att barnen

ska känna glädje och

65


- en kommunal förskola

Västerledens förskola

Västerledens förskola

startade januari 2006 och

har ljusa, nyrenoverade

lokaler. Förskolan ligger

i samma hus som

Familjecentrum och

Öppna förskolan, och har

en avdelning för barn 1-5

år.

Gården är inhägnad och

har rolig lekutrustning

för barnen. Alldeles

utanför staketet finns

en skogsdunge och en

större lekställning. Frukost

och mellanmål tillagas

av förskolans personal

medan lunchen köpes från

Måltidsservice.

trygghet och stimulans

i sin utveckling och sitt

lärande genom leken som

finns med en stor del av

barnens dag.

Våra öppettider är

kl 06.30-18.00.

Linjegatan 19

745 62 Enköping

Förskolechef:

Carin Wikehult

0171-311 94, 62 55 27

carin.wikehult@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.30

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

På förskolan arbetar

personal med lång

erfarenhet av små barn,

barn från andra kulturer

och barn i behov av

särskilt stöd. Västerledens

förskola strävar efter

att alla barn ska känna

66


- en kommunal förskola

Foto: Åsa Thörn

Örsundsbro förskola

Örsundsbro förskola

är centralt beläget i

samhället, nära till

skola, bibliotek och

affärscentrum. Det är cirka

2,5 mil från Enköping och

Uppsala. Täta och bra

bussförbindelser finns till

Enköping, Uppsala och

Bålsta.

Örsundsbro förskola

består av fyra avdelningar

med barn i åldern 1-5år.

Vi arbetar med att göra

barnen delaktiga i all

verksamhet under dagen

samt uppmuntrar barnen

att uttrycka sina åsikter för

ett aktivt medverkande i

lek och lärande.

Vi arbetar aktivt med

barns språkutveckling.

Vi arbetar också med

matematik tillsammans

med barnen i olika

vardagliga situationer,

både inomhus och

utomhus.

Vi delar in barnen i mindre

grupper för att varje barns

behov ska bli tillgodosett.

Utemiljön är en viktig

del för barns stimulering

till lek och lärande. Vi

har flera olika typer av

skogsmiljöer i närområdet

där barnen får möjlighet till

många naturupplevelser,

forskning, motorisk träning

genom lek.

De barn som sover, gör

de i sina egna vagnar

ute. Föräldrarna tar med

vagnar till förskolan

Föräldrasamverkan

fungerar genom samtal,

föräldramöten, daglig

kontakt, drop-in-kaffe,

gemensamma barnföräldrafester

samt

föräldraråd.

Vi har egen kokerska som

lagar maten på förskolan.

Ängsvägen 6

749 60 Örsundsbro

Förskolechef:

Margaretha Asp

0171-46 03 92

margaretha.asp@

orsundsbro.enkoping.se

www.enkoping.se

Öppettider:

kl 06.30 - 18.00

Förskolan drivs i

kommunal regi och

ansökan skickas till

skolförvaltningen.

67


- en kommunal grundskola

Foto: Kenneth Roos

Bergvretenskolan

Inom Bergvretenskolan

finns skolår F (Förskoleklass)

- skolår 9 samt

skolbarnsomsorg (fritids).

Vi har också kommunövergripande

tal- och

språkklasser samt

särskoleklasser.

Inom rektorsområdet har

elever, föräldrar och personal

tillsammans arbetat

fram en väl genomarbetad

värdegrund. Vi kallar

den “Berggrunden – vi

står stadigt tillsammans”.

Värdegrunden genomsyrar

all vår verksamhet.

Vi diskuterar, tränar och

förbättrar oss ständigt

för att “Berggrunden” ska

hålla. En sund själ skapas

genom medkänsla och

respekt för varandra. Vi

ska vara schysta och ärliga

och arbetet ska få alla

att känna självförtroende

och glädje. Detta är hörnstenarna

i vår värdegrund.

Utvärderingar som gjorts

visar att eleverna trivs

och känner sig trygga på

skolan.

Skolan har fina lokaler

som är anpassade för

framtidens skola. Vi har

också en nybyggd, fullstor

idrottshall. Runt skolan

finns en väl tilltagen

skolgård och delar av

skolgården är nyligen

upprustad.

Skolan är tre-parallellig,

vilket innebär att det

finns tre spår F - år 9.

Inom varje spår finns tre

arbetslag, F-2, 3-5 och

6-9. Varje arbetslag har

egna lokaler där eleverna

vistas såväl skoltid som

fritidstid. Varje spår har sin

egen matsal.

I förskoleklassen

arbetar vi med språklig

medvetenhet för att

väcka läslust. Praktisk

matematik, ofta utomhus

och gruppstärkande

övningar är

dagliga inslag. Varje

vecka arbetar barnen i

förskoleklass tillsammans

med ettor och tvåor i

faddergrupper.

Ett av målen för Bergvretenskolan

2010/2011 är

att eleverna når ett bättre

resultat än genomsnittet

i kommunen. Vi arbetar

därför mycket med att

tydliggöra målen för

eleverna, alla elever ska

känna till vilka mål de ska

nå i olika ämnen!

Vi vill stimulera och skapa

en grund för ett aktivt och

sunt liv därför är målet att

alla elever, dagligen, får

en fysisk aktivitet.

Kantarellgatan 1

749 44 Enköping

Rektor: Ewa Berthagen

ewa.berthagen@bergvreten.

enkoping.se

Biträdande rektorer:

Ulrika Axelsson, Per Larsson,

Sofie Friberg

0171-62 67 00

bergvretenskolan@

bergvreten.enkoping.se

www.enkoping.se/

bergvretenskolan

Antal elever: ca 700 elever

från förskoleklass till skolår 9

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.30

68


- en kommunal grundskola

Enöglaskolan

Enöglaskolan ligger i

stadsdelen Galgvreten

och tillhör det västra

upptagningsområdet.

Omgivningen består av

bostadsområden med enoch

flerfamiljshus samt

park- och skogsmiljö.

För att övergången från

förskola till skola ska vara

lugn och trygg förbereder

vi barnen under en längre

tid och följer ett särskilt

program.

Rektorsområdet har

elever från många olika

språk- och kulturområden.

Genom elevernas/barnens

olika förutsättningar ges

en naturlig förståelse och

tolerans för barns och

vuxnas olika livssituation.

skolkamraterna. Skolan

har kamratstödjare och ett

aktivt trygghetsteam.

Från förskoleåldern och

uppåt arbetar vi med att

utveckla barnens språkliga

och logiska medvetenhet

samt deras motorik.

Grundskolans stora

samling av småböcker

utgör ett viktigt led för

arbetet med elevernas

språk och läsutveckling i

grundskolan. Naturen och

utomhuspedagogik är ett

viktigt inslag i alla våra

verksamheter.

Vi arbetar utifrån barns/

elevers olika lärstilar och

utvecklar lärande genom

estetisk verksamhet.

Örtagatan 3

745 32 Enköping

Rektor: Eva Wadell

eva.wadell@enogla.

enkoping.se

0171-62 59 90

enoglaskolan@enogla.

enkoping.se

www.enkoping.se/

enoglaskolan

Antal elever: ca 230 elever

från förskoleklass till skolår 5

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.30

I skolan arbetar vi med

fadderverksamhet,

de äldre eleverna är

faddrar åt de yngre

69


- en kommunal grundskola

Fjärdhundraskolan

Fjärdhundraskolan ligger

cirka 2 mil norr om

Enköping i ett vackert

jordbrukslandskap. Vi är

organiserade i arbetslag

F-3, 4-5 och 6-9.

Vi arbetar för att våra

elever ska ha en lugn

och trygg skoldag, med

goda förutsättningar för

utveckling av kunskaper

och kamratskap. Eleverna

ska känna motivation att

lära, stimuleras till kreativitet

och utveckla sitt

ansvarstagande.

I förskoleklassen arbetar

vi med språkträning enligt

Bornholmsmodellen och

med praktisk matematik

och naturkunskap, ofta ute

i naturen.

Läsinlärningen är ett högprioriterat

område, vilket

ska stimulera eleverna till

en god läsutveckling.

Skolbarnsomsorgen

utgör ett komplement till

hemmen och erbjuder

våra elever verksamhet

som både stimulerar till

ett rikt fritidsliv och social

gemenskap.

I samarbete med

Fjärdhundra SK och

Upplands Idrottsförbund

har barnen möjlighet att få

prova på olika sporter.

Ett gott samarbete med

vårdnadshavare bedrivs i

lokal styrelse med föräldramajoritet

och Hem och

Skola.

I varje klass arbetar vi

aktivt med värdegrundsfrågor

för att minska

mobbning och trakasserier.

Ett gott stöd i detta arbete

är ”likabehandlingsplanen”

och kamratstödjargrupper

som fått utbildning genom

stiftelsen Friends.

Vision och mål

”Den glädje och förväntan

som eleven känner vid

skolstart skall hållas vid liv

och resultera i ett avslut i

år 9 med godkända betyg

och beredskap att möta

nya utmaningar”

Skolvägen 7

749 70 Fjärdhundra

Rektor: Mats Holm

mats.holm@fjardhundra.

enkoping.se

Biträdande rektor:

Karin Wolkert

0171-62 68 20

fjardhundraskolan@fjardhundra.

enkoping.se

www.enkoping.se/

fjardhundraskolan

Antal elever: 360 elever

från förskoleklass till skolår 9

Öppettider fritidshem:

kl 06.00 - 18.00

70


- en kommunal grundskola

Grillbyskolans vision!

Våra elever ska med nyfikenhet, lust och glädje

gå till skolan varje dag. När dagen är slut ska de

känna att de har fått kunskaper för livet i en stimulerande,

trygg och utvecklande lärmiljö med vuxna som ser och

hör dem.

Grillbyskolan

Grillbyskolan har 167

elever fördelade på tre

arbetslag, F-3, 4-6 och

skolbarnsomsorgen. I

skolan har vi i stort sett

åldersblandade klasser

som vi eftersträvar att dela

i mindre grupper för att

arbeta mot uppsatta mål.

Verksamheterna är utformade

för att träna elevers

kreativitet och utmana alla

sinnen. Pedagogernas roll

är att stimulera nyfikenhet

som väcker lust att lära.

Entrepreniöriellt lärande

har en viktig del i detta.

På skolan har vi tydliga

mål och utvärderar kontinuerligt

elevernas och

vårt eget arbete. Elevernas

inflytande tränas via

klass-, elev-, biblioteks-,

miljö- och matråd.

Vi har ett bra och nära

samarbete med biblioteket

som ligger i skolans

lokaler.

Det förebyggande arbetet

mot kränkande behandling

sker genom kamratstödjare

som en vuxen

ansvarar för. En pedagog

arbetar med klasser/grupper

för att samtala om värdegrundsfrågor

genom att

hålla klass/gruppsamtal.

Det kan vara kompisskola,

tjej- och killsnack samt

förbereda inför högstadiet

med personlig vägledning.

Skolan har en studio för

elever i behov av särskilt

stöd. Där arbetas det med

ämneskunskaper likaväl

som social träning.

Skolan har många traditioner:

talangjakt, luciafirande/basar,

lådbilsrally,

avslutning på skolgården.

Skolan och förskolan samarbetar

för att det ska bli

en bra övergång mellan

förskola och förskoleklass.

Vi samarbetar också med

förskolan genom våra läsgrupper

och genom att

vi firar många av traditionerna

tillsammans.

Vi samarbetar även

med St:Ilianskolan vad

gäller övergången till år 7.

Vårt fritidshem består av

tre avdelningar. Vår stora

uppgift är att utveckla

elevernas självinsikt,

självkänsla och självförtroende.

Barnen planerar

tillsammans med personalen

vilka aktiviteter de vill

ha. Vi lägger stor vikt vid

fri lek och utevistelse.

Hela rektorsområdet

arbetar med Grön Flagg

och vi hoppas att vi ska bli

Grön Flagg-certifierade

under läsåret.

Storgatan 33

749 52 Grillby

Rektor: Susanne Larsson

Pajuvirta

susanne.larsson.pajuvirta

@grillby.enkoping.se

0171-62 68 40, 62 68 41

grillbyskolan@grillby.

enkoping.se

www.enkoping.se/

grillbyskolan

Antal elever: 167 elever

från förskoleklass till skolår 6

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.00

71


- en kommunal grundskola

Foto: David Thorén

Hummelstaskolan

Hummelsta ligger ca 8 km

väster om Enköping.

Idag går barn från

förskoleklass till år 5 i

vår landsbygdsskola,

där en stor andel elever

åker skolskjuts. Från år 6

flyttar eleverna till skola i

Enköping.

Vår skola har ett positivt

och tillåtande klimat där

alla, barn som vuxna,

känner sig välkomna.

Vi arbetar för att skapa

trygghet genom att alla

vuxna har ett gemensamt

ansvar för alla barn.

Genom många gemensamma

aktiviteter tar vi

tillvara på den lilla skolans

fördelar. Här kan nämnas

aktivitets- och friluftsdagar

och våra storsamlingar där

hela skolan samlas för att

bland annat ge eleverna

möjlighet att uppträda.

Skolan har ett nära

samarbete med hemmen

genom föräldrarådet och

många gemensamma

traditioner så som luciafirande

och julmarknad.

Skolan är organiserad i två

arbetslag F-1-2 och 3-4-5,

som arbetar mot skolans

lokala mål.

I vår verksamhetsplan

finns bland annat följande

mål:

Vi vill skapa:

• Ett positivt och lustfyllt

inlärningsklimat för

eleven.

• Delaktighet i lärandet för

elever och föräldrar.

• Förståelse för vår miljö

och omvärld

• Arbetsro där respekt

och hänsyn är nyckelord

för elever och vuxna.

Förskolan och skolan

samarbetar för att skapa

en röd tråd och en bra

övergång mellan förskola

och skola. Vi samarbetar

även med Västerledskolan

vad gäller övergången till

år 6.

Gamla vägen 34

745 71 Enköping

Rektor: Thomas Carrass

thomas.carrass@hummelsta.

enkoping.se

0171-44 66 40

hummelstaskolan@

hummelsta.enkoping.se

www.enkoping.se/

hummelstaskolan

Antal elever: ca 200 elever

från förskoleklass till skolår 5

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.30

72


- en kommunal grundskola

Korsängsskolans nya inriktning,

International science, innebär

en ökad satsning på naturvetenskap,

teknik och engelska.

Målet med inriktningen är att

erbjuda skolans elever en

gedigen utbildning inför framtida

studier och arbetsmarknad.

Korsängsskolan

Den centralt belägna

Korsängsskolan har

elever från förskoleklass

till och med skolår 10

(grundskolan år 1-9 och

särskolan år 1-10). Delar

av kommunens särskola

finns här.

Trygghet, trivsel och gott

kamratskap är ledord på

skolan, vilket kommer till

uttryck genom vårt värdegrundsarbete.

Kamratstödjare

och livskunskap

är en vital del i arbetet.

Vi arbetar även med

konceptet ”Hälsofrämjande

skola” vilket

innebär ett långsiktigt och

konsekvent arbete mot en

hälsosam livsstil, för både

våra elever och personal.

Vi har regelbundet

temadagar i hälsans

tecken.

För att nå en högre måluppfyllelse

har vi inför

läsåret 2010/2011 utbildat

alla pedagoger i skolår

F-6 inom teknik och socialt

samspel (Skellefteteknik).

Korsängsskolan har

från och med åk 5

en egen utvecklad

”profilverksamhet”.

Estetiska profilen ger

eleverna möjlighet att

arbeta med slöjd, bild

och musik. Eleverna får

här förverkliga sin egen

kreativitet. I musikprofilen

gör vi egna låtar, spelar

in skivor, gör konserter,

spelar och sjunger

tillsammans. I slöjd- och

bildprofilen provar vi på

många olika spännande

material och tekniker.

Idrott- och hälsaprofilen

ger eleverna chansen att

prova på olika idrottsgrenar

samt se en

koppling mellan idrott

och övriga skolämnen.

Som idrottsutövare ges

man möjlighet till träning

på skoltid. Hörnstenarna

i verksamheten är att

alla får vara med oavsett

skicklighet, socialträning

där ”fairplay”, ödmjukhet

och laganda betonas samt

vikten av bra kostvanor

och god hälsa.

Naturvetenskaplig profil

ger eleverna utlopp för ett

nyfiket experimenterande.

Vi gör spännande

laborationer, vi fördjupar

oss i ekologi och lär oss

mer om dinosaurier och

planeter. Eleverna får även

lära sig överleva i naturen

och uppleva friluftsäventyr

såsom paddling och

”Robinson” på en öde ö.

Korsängsgatan 10

749 49 Enköping

Rektor: Katarina Lyckstedt

katarina.lyckstedt@

korsang.enkoping.se

Biträdande rektor:

Ulla Halling

0171-62 67 60

korsangsskolan@korsang.

enkoping.se

www.enkoping.se/

korsangsskolan

Antal elever: 440 elever

från förskoleklass till

skolår 10

Öppettider fritidshem:

kl 06.30-18.30

73


- en fristående grundskola

Foto: Josefine Israelsson, Cecilia Alpstig

Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är till för

dig som vill ha en personligt

utformad utbildning

som utgår från dig, den

du är och dina mål. Det

betyder att skolan och

lärarna utgår ifrån och anpassar

sig efter dina mål,

ambitioner och förutsättningar

– inte tvärtom.

Kunskapsskolan är en

allmän friskola öppen för

alla elever skolår 6-9.

Skolan tar inte ut några

elevavgifter utan finansieras

med kommunal

skolpeng.

Våra skolor följer den

nationella läroplanen,

deltar i nationella prov

och följer det nationella

betygssystemet.

Kunskapsskolan har 24

grundskolor och 10 gymnasier,

10 000 elever,

800 medarbetare och är

landets ledande friskola.

Alla elever får personlig

handledning varje vecka.

Vill du veta mera?

www.kunskapsskolan.se

Östra Järnvägsgatan 8

745 37 Enköping

Kontaktpersoner:

Skolchef Lena Odén

lena.oden@

kunskapsskolan.se

08-506 912 72

Koordinator Maria Asplund

maria.asplund@

kunskapsskolan.se

08 – 506 912 70

www.kunskapsskolan.se

Antal elever: 380 elever

skolår 6-9

Alla människor är olika och lär på olika sätt

● Dina personliga mål – vilka betyg

du vill nå i 8:an och 9:an

● Personlig handledning och

individuell coachning

● Ditt personliga schema

● Din egen webb-portal,

Kunskapsporten

● Ett helt eget lokalkoncept, för att du

ska hitta de rum och miljöer där du

lär dig bäst

● Vi bryr oss om dina resultat – och

erbjuder dig en egen väg att nå dit

3

En personligt utformad utbildning

74


- en kommunal grundskola

Foto: Matz Keijser

Lillkyrkaskolan

Lillkyrkaskolan ligger i

lugn landsbygdsmiljö

söder om Enköping. Skolbyggnaden,

en tegelbyggnad

omges av en stor

och stimulerande skolgård

med skogen i direkt

anslutning. Upptagningsområdet

är relativt stort

och ca 70 % av eleverna

åker skolbuss.

Närheten till skog och

natur har lett fram till skolområdets

profil natur, miljö

och hälsa.

Vår skoldag börjar kl 08.15

och slutar kl 13.05 för

de minsta (F-åk 2) och

kl 14.45 för skolans äldre

elever. Fredagar slutar alla

elever kl 13.05.

Skolan har en erfaren,

engagerad och kunnig

personal som samarbetar

i arbetslag för att ge

våra elever bästa möjliga

kunskapsutveckling. En

låg personalomsättning

borgar för god trivsel på

arbetsplatsen.

Vår skola har förhållandevis

få elever, i år

159 elever, i huvudsak

fördelade klassvis efter

ålder och det gör att vi alla

lär känna varandra väl.

I vårt arbetsmiljöarbete

ingår att arbeta med kamratskap,

att utveckla goda

relationer och att ta tillvara

elevers synpunkter via

klassråd, elevråd, kamratstödjarorganisation

och i

matråd.

Vår fritidsverksamhet

fungerar som ett komplement

till skolan och

fokuserar på att väcka och

stimulera elevers nyfikenhet

och kreativa förmåga.

Det sker genom en blandning

av planerade aktiviteter

och den fria leken,

där social träning och att

stärka elevers självkänsla

är viktiga komponenter.

Natur- och friskvård löper

som en röd tråd genom

skolans alla verksamheter.

Det innebär t ex att vi

utökat ämnet idrott och

hälsa, samt att vi förlägger

delar av undervisningen

och aktiviteter på fritids

utomhus.

Frukt finns i klassrummet

till självkostnadspris och

serveras dagligen som

en del i mellanmålet på

fritids.

Skolvägen 2

745 97 Enköping

Rektor: Rose-Marie

Svensson

rose-marie.svensson@

lillkyrka.enkoping.se

0171-62 68 00, 62 68 01

lillkyrkaskolan@lillkyrka.

enkoping.se

www.enkoping.se/

lillkyrkaskolan

Antal elever: ca 160 elever,

från förskoleklass till

skolår 6

Öppettider fritidshem:

kl 06.15 - 18.00

75


- en kommunal grundskola

Munksundsskolan

Utmed Åpromenaden

på Munksundet invid

idéträdgårdarna och

granne med Enavallen

ligger Munksundsskolan,

centralt i Enköpings tätort.

Kommunbibliotek och

museum ligger nära och

inom cykelavstånd når vi

idrottshus och simanläggning.

Gröngarnsåsens

friluftsområde är

skolans hemmaskog också

den inom promenadavstånd.

Munksundsskolans

utomhusverksamheter

underlättas av en stor och

varierad skolgård. Dessa

tillgångar i närmiljön

används aktivt i barnens

lärande. Skolbyggnaderna

är 40 år gamla, omoderna

och slitna men står nu

inför omfattande ombyggnad

de närmaste

läsåren.

Munksundsskolan

arbetar med stöd av

datorns möjligheter i

lärande, undervisning och

kommunikation.

I samarbete med

hemmen, bland annat

genom ett aktivt

föräldraråd arbetar

Munksundsskolan

för barnens/

elevernas utveckling

till ansvarskännande

människor och

samhällsmedlemmar.

Munksundsskolans

organisation bygger på

utvecklad samverkan

mellan skola och

skolbarnsomsorg,

”fritis”. Personalens

pedagogiska arbete

drivs i fyra arbetslag och

skolutvecklingsgrupper

som alla består

av samarbetande

personalkategorier.

Skola och förskola på

Munksundet samverkar

aktivt i personalutbildning

och verksamhet.

Elevernas lärande

och barnens tillit till

sin egen förmåga är

en huvuduppgift för

personalen. Att alla

kan lära, lyckas och

utvecklas oavsett kön

eller förutsättningar,

är ett förhållningssätt

på Munksundsskolan.

Skolans grundsyn är

att barn med behov av

särskild stimulans och

stöd är inkluderade för god

utveckling av individ och

grupp. Verksamheterna

ska vara stimulerande och

utvecklande och barnens

skolmiljö ska vara trygg,

social och kreativ.

Löparegatan 12

745 36 Enköping

Rektor: Hans Lithammer

hans.lithammer@munksund.

enkoping.se

0171-362 53

munksundsskolan@

munksund.enkoping.se

www.enkoping.se/

munksundsskolan

Antal elever: 305 elever

från förskoleklass till skolår 5

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.30

76


- en fristående grundskola

Foto: Agneta Niklasson

Pysslingens skola

Hinden

Långgatan 13

745 34 Enköping

Rektor: Catarina Eriksson

catarina.eriksson@

pysslingen.se

Hindens Förskola och

Skola ligger centralt belägen

nära resecentrum.

Hos oss har vi ett helhetsperspektiv

på barns

och elevers lärande i

åldrarna 1-12 år. Vi arbetar

mot Pysslingens vision

”Lärande i världsklass”

genom mobil pedagogik;

att medvetet använda sig

av de fantastiska lärmiljöer

som finns också utanför

klassrummet, i Enköping

med omnejd.

Vi är angelägna om att

du hos oss får möta

pedagoger:

• med professionellt och

positivt bemötande

• med bred pedagogisk

kompetens och stort

engagemang i sitt

uppdrag

• med förmåga att bevara

och stimulera barns

och elevers lust och

nyfikenhet

• med medvetenhet om

barn och elevers utveckling

och lärande

• som arbetar efter en

röd tråd kring barns

och elevers språkuteckling

från 1-12 år

• med ett kompromisslöst

fokus på barn och

elevers bästa

• som väljer att utgå från

möjligheter och styrkor i

allt arbete

• som ser mångfald och

människors olikheter

som en berikande

tillgång

• som skapar goda lärmiljöer

och ger verktyg

för lärande

Här är den individuella

utvecklingsplanen (IUP)

navet i dialogen mellan

elev, förälder och

pedagog. Vi arbetar med

elevers IUP i ett webbaserat

verktyg, IUPonline,

i samarbete med

företaget Unikum ”unikt

lärande för unika barn”.

Med hjälp av detta verktyg

och terminens utvecklingssamtal

får föräldrar

information och själv

möjlighet att aktivt delta i

sina barns utveckling och

lärande.

Musik, dans och drama är

viktiga inslag som erbjuds

våra elever.

Vår fritidsverksamhet leds

av samma pedagoger

som arbetar i skolan och

därmed skapar vi en helhetssyn

kring varje elev.

0171-826 50

www.pysslingen.se

Antal elever: idag 93 elever, fullt

utbyggd ca 120 elever i skolår

F-5

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 – 17.00

77


- en fristående grundskola

Robinson Husberg

Vitriskagatan 67

749 45 Enköping

Rektor: Lisa Frisk

Rektor: Stina Nilsson

Robinson Husberg är en

fristående grundskola som

startade 1997. Den ligger i

Bergvreten och drivs som

ett personalkooperativ

med elva anställda. Skolan

tar emot barn från hela

Enköping. Förutom skola

har vi också fritids i samma

lokaler med samma personal.

Robinsons grundidé

är att lärande blir långsiktigt

om det utgår från en

upplevelse. Därför arbetar

vi med upplevelsebaserad

inlärning. Vi gör saker med

hela kroppen där alla sinnen

stimuleras. När tankar

och känslor väcks blir vi

berörda. När något berör

oss känns det viktigt och

vi minns det. Ett exempel

är de historieveckor som

vi genomför varje år. Då

lever vi forntidsliv i skogen

en vecka. Där vi provar

på hantverk, matlagning

och olika tekniker från den

aktuella tiden. På Robinson

arbetar vi ämnesintegrerat

med projekt under längre

tid, ett projekt pågår ca

2-7 veckor och kan t.ex.

ha rubriken ”Rymden”. I

projektet kommer de olika

ämnena in på ett naturligt

sätt. Där får de ett meningsbärande

sammanhang.

Arbetar vi med rymden gör

vi en rymdpromenad med

syrgastuber, arbetar vi med

Afrika ”reser” vi dit. Upplevelsen

följs upp genom

bearbetning, dokumentation

och redovisning.

Vi tror också att barns

behov av kunskap,

rörelse och gemenskap

tillfredsställs genom vistelse

i naturen. Genom att

vi varje dag har en del av

undervisningen utomhus

bygger barnen upp en

naturkänsla som med tiden

leder till en miljömedvetenhet.

Det finns dock vissa

ämnen, t ex matte och

svenska, där det är extra

viktigt att alla elever ges

möjligheten att få lära

i sin egen takt, på sina

egna villkor. Därför arbetar

eleverna individuellt på eftermiddagarna

med dessa

ämnen. Grunden för vårt

arbete ligger i balansen

mellan individualisering

och upplevelser - mellan

att få göra saker i sin egen

takt, på sitt eget vis och att

känna, uppleva och tänka

tillsammans med andra.

Vill du veta mer om Robinson

kan du ringa, skriva

eller e-posta till oss!

0171-306 07

husberg@robinson.nu

www.robinson.nu

Antal elever: 72 elever,

skolår F-5.

Öppettider fritidshem:

kl 07.00 - 17.00

78


- en fristående grundskola

Robinson Svedia

Ripgatan 32

745 62 Enköping

Rektor: Lisa Frisk

Rektor: Stina Nilsson

0171-305 07

Robinson Svedia är en

fristående grundskola som

startade 2008. Den ligger

på Västerleden och drivs

som ett personalkooperativ

med elva anställda. Skolan

tar emot barn från hela

Enköping. Förutom skola

har vi också fritids i samma

lokaler med samma personal.

Robinsons grundidé

är att lärande blir långsiktigt

om det utgår från en

upplevelse. Därför arbetar

vi med upplevelsebaserad

inlärning. Vi gör saker med

hela kroppen där alla sinnen

stimuleras. När tankar

och känslor väcks blir vi

berörda. När något berör

oss känns det viktigt och

vi minns det. Ett exempel

är de historieveckor som

vi genomför varje år. Då

lever vi forntidsliv i skogen

en vecka. Där vi provar

på hantverk, matlagning

och olika tekniker från den

aktuella tiden. På Robinson

arbetar vi ämnesintegrerat

med projekt under längre

tid, ett projekt pågår ca

2-7 veckor och kan t.ex.

ha rubriken ”Rymden”. I

projektet kommer de olika

ämnena in på ett naturligt

sätt. Där får de ett meningsbärande

sammanhang.

Arbetar vi med rymden gör

vi en rymdpromenad med

syrgastuber, arbetar vi med

Afrika ”reser” vi dit. Upplevelsen

följs upp genom

bearbetning, dokumentation

och redovisning.

Vi tror också att barns

behov av kunskap,

rörelse och gemenskap

tillfredsställs genom vistelse

i naturen. Genom att

vi varje dag har en del av

undervisningen utomhus

bygger barnen upp en

naturkänsla som med tiden

leder till en miljömedvetenhet.

Det finns dock vissa

ämnen, t ex matte och

svenska, där det är extra

viktigt att alla elever ges

möjligheten att få lära

i sin egen takt, på sina

egna villkor. Därför arbetar

eleverna individuellt på eftermiddagarna

med dessa

ämnen. Grunden för vårt

arbete ligger i balansen

mellan individualisering

och upplevelser - mellan

att få göra saker i sin egen

takt, på sitt eget vis och att

känna, uppleva och tänka

tillsammans med andra.

Vill du veta mer om Robinson

kan du ringa, skriva

eller e-posta till oss!

svedia@robinson.nu

www.robinson.nu

Antal elever: 51 elever,

skolår F-3.

(Fullt utbyggd: skolår F-5)

Öppettider fritidshem:

kl 07.00 - 17.00

79


- en kommunal grundskola

Foto: Ulrika Ornbrant

Rombergaskolan

Skolans ledord är

KUNSKAP, TRYGGHET

OCH ARBETSGLÄDJE

Rombergaskolan ligger i

norra delen av Enköpings

tätort. Eleverna i rektorsområdets

upptagningsområde

kommer från den

kringliggande landsbygden

och från stadsdelen

Romberga.

Skolan har elever från

förskoleklass till och med

skolår 6 och integrerad fritidshemsverksamhet.

Det

finns också förberedelseklasser

för elever med

behov av grundläggande

undervisning i svenska.

Förskoleklass, fritidsverksamheten

och skolan har

ett nära samarbete.

Personalen i de olika

verksamheterna arbetar

tillsammans i team och det

finns en röd tråd genom

alla verksamheter.

Rombergaskolan präglas

av ett mycket välkomnande

och gott samarbetsklimat.

Från skolår 5 har eleverna

möjlighet att göra egna

val. Alternativ som erbjuds

är, innebandy, musik/

teater, IT eller fördjupning i

basämnen.

Förhållningssättet - “alla

barn är våra barn” råder

bland personal och elever.

Rätten till trygghet är

självklar för alla i Rombergaskolan.

Kamratstödjare

och rastvärdar bidrar

till tryggheten på rasterna.

En bra och fungerande

föräldrakontakt eftersträvas.

Varje vecka läggs

information till föräldrar ut

på hemsidan.

Vår mångkulturella skola

skapar förutsättningar för

alla elever att utveckla ett

interkulturellt synsätt och

ger unika möjligheter att

rustas för morgondagens

samhälle.

Torgbacken

745 39 Enköping

Tf Rektor: Anna-Greta

Bergsten

anna-greta.bergsten@

romberga.enkoping.se

0171-62 67 40

rombergaskolan@romberga.

enkoping.se

www.enkoping.se/

rombergaskolan

Antal elever: Cirka 200 elever

från förskoleklass till skolår 6

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.30

80


- ett fristående fritidshem

Foto: Caroline Hautaniemi, Anki Sporrong

Rosa huset

personalkooperativt fritidshem

Fritids Rosa Huset ligger

mitt emot Grillby torg

ca 100 m från Grillbyskolan.

Det är ett privat personaldrivet

fritidshem med

en lägre månadsavgift

än de kommunala

fritidshemmen.

Fritids Rosa Huset

erbjuder stora lokaler,

planerade aktiviteter,

utevistelser, tillgång

till Nordiahallen 2 ggr i

veckan m.m.

Vi vill ha ett miljövänligt

fritidshem och satsar

därför på att få barnen

delaktiga i detta. Vi/barnen

lämnar kartonger, papper,

plast, metall, glas och

batterier till återbruket.

Vi använder såpa till all

rengöring, komposterar

trädgårdsavfall och hugger

egen ved till vår grillplats.

Storgatan 23

749 52 Grillby

Föreståndare:

Pia Haglund

0171-47 00 25

fritidsrosahuset@gmail.com

Antal barn: ca 50 barn,

i åk 1-6

Öppettider: kl 06.30-17.30

(anpassat efter föräldrars/

barns behov)

Vår målsättning är att

barnen ska känna sig

trygga, delaktiga och

respekterade, samt att de

ska få en meningsfull fritid

och ha roligt tillsammans.

81


- en kommunal grundskola

Vårt motto och profil är

”MÅ BRA ”!

Foto: Ulla-Karin Ahlin

Skolstaskolan

Skolstaskolan är belägen

i Skolsta, ett samhälle

ca1 mil utanför Enköping.

Samverkan är ett motto för

vår verksamhet och en

viktig del i vårt arbete

är elev- och föräldrainflytande.

Skolan har

lokal föräldrastyrelse, en

“Intresseförening” och

elevrådets styrelse är med

i skolans ledningsgrupp.

Vår ambition är att alla

barn ska må bra både till

kropp och själ. Det innebär

att vi tillsammans arbetar

med:

• barnens sociala utveckling,

bland annat

genom vår värdegrund

” Skolstaandan”

• att ge barnen en stabil

kunskapsbas genom

att ständigt fokusera

på ökad måluppfyllelse

och beredskap

inför framtiden. Vi

har bland annat ett

språkspår där barnen

från förskola till skolår

6, på olika sätt stimuleras

till att använda

det engelska språket.

”Slutstationen” på

språkspåret är en

resa till England för

skolår 6. Språkspåret

har kvalitetsutmärkts

av EU och Skolverket

med ”European lable”.

• alla våra sinnen. Vi

nyttjar naturen som en

levande lärande miljö,

där leken, fantasin,

motoriken, språket,

det sociala samspelet

och respekten

för allt levande har

goda möjligheter att

utvecklas. Vi tar del av

kulturupplevelser i vår

närmiljö och skapar

tillsammans egna

kulturella erfarenheter

och upplevelser.

• hållbar ekologisk

utveckling t ex genom

Grön Flagg.

• barn och personals

psykiska och fysiska

hälsa t ex genom ett

medvetet arbete kring

mat och rörelse/

motion, elevhälsoteam,

systematiskt

elevhälsoarbete,

likabehandlingsplan,

hälsobokslut och

arbetsmiljöplan.

• att föräldrarna ska

känna förtroende

för, delaktighet i och

förtrogenhet med vår

verksamhet.

När eleverna slutar på vår

skola och går vidare

till andra skolor, ska deras

”ryggsäckar” var fyllda

med självtillit, kamratskap,

kunskap, kreativitet,

ansvar och lust att lära

mer.

Björkebovägen 10

749 51 Grillby

Rektor: Maria Flinck-

Thunberg

maria.flinck-thunberg@

skolsta.enkoping.se

0171-47 41 50, 47 41 70

skolstaskolan@skolsta.

enkoping.se

www.enkoping.se/

skolstaskolan

Antal elever: ca 155 elever

från förskoleklass till skolår 6

Öppettider fritidshem:

kl 06.30 - 18.30

82


- en kommunal grundskola

Kunskap, Kvalitet, Trygghet!

Vi arbetar efter en modell som

bygger på Lennart Grosins

forskning om framgångsrika

skolor, vilket innebär

• Prioritering av

kunskapsmålen

• Elevfokuserat arbetssätt

• Sociala spelregler

Foto: Marina Lindholm

S:t Iliansskola

S:t Iliansskolan ligger i

centrala Enköping, nära

resecentrum. Vi tar emot

elever i skolår sju till nio.

Skolan har renoverats

och centralrummet

välkomnar nu alla elever

med en helt ny design.

I uppehållsrummet en

trappa ned kan du spela

pingis och biljard.

Klimatet i skolan är varmt

och omhändertagande

samt positivt och

kreativt för inlärning.

Elevernas förmåga till

ansvarstagande och

självständigt lärande ska

betonas. Eleverna ska

känna sig uppskattade

som människor och

tillfredsställda med

skolmiljön. En positiv

relation mellan lärare och

elever och glädjefyllda

inlärningssituationer ska

öka elevernas motivation.

Bra prestationer ska

uppmärksammas.

Högre måluppfyllelse

Vi har infört en halvklasstimme

i de flesta

ämnen och eleverna

träffar sin mentor varje

dag. Du som inte väljer en

inriktning har möjlighet att

välja ett superämne där

undervisningen ligger på

en högre nivå.

IKT- och Mediaprofil

Alla elever får datorutbildning

i åk sju

och vi har utrustat de

flesta klassrum med

modern IKT-teknik som

projektorer, ljudanläggning

och Smartboard.

Skolan har drygt 100

PC-datorer och i musiken

använder vi MAC när

eleverna gör egen musik

och spelar in filmer.

På FirstClass lägger

lärarna in arbetsuppgifter,

läxor och planeringar,

vilket gör att elever och

föräldrar kan ta del av

informationen hemifrån.

Musik och Innebandy

som inriktning

Om du väljer musikeller

innebandy-inriktning

har du tre pass i veckan

med ditt val.

Läs mer på skolans

hemsida!

Fjärdhundragatan 14

745 34 Enköping

Rektor:

Elaine Westerberg

elaine.westerberg@

ilian.enkoping.se

Biträdande rektor:

Pia Björkeroth,

pia.bjorkeroth@ilian

enkoping.se

0171-305 65

iliansskolan@ilian.

enkoping.se

www.enkoping.se/

iliansskolan

Antal elever: ca 250

elever skolår 7-9

83


- en kommunal grundskola

Foto: Lasse Westin

Västerledsskolan

Vår skola ligger i västra

delen av Enköping

vid bostadsområdena

Lillsidan och Munksundet.

Vi erbjuder möjligheten

att söka till tre olika

inriktningar; allmän, fotboll

och musik.

Den allmänna inriktningen

ger dig möjlighet att

välja bland många olika

aktiviteter utifrån intresse.

Det valet kan du göra

varje termin.

I fotbollsinriktningen är det

två pass fotboll i veckan.

Förutom fotbollspassen

ingår även en 60-minuters

idrottslektion varje vecka.

Väljer du musik så ingår

ett pass med ensamble

och ett pass med körsång

och naturligtvis en ”vanlig”

musiklektion.

På skolan finns även

Asken, ett kommunövergripande

arbetslag för

elever med Aspergers

syndrom.

Västerledsskolan är en

mångkulturell skola

där kommunens modersmålslärare

är samlade

i ett arbetslag. Vi har också

en förberedelseklass

på skolan där elever som

nyss kommit till Sverige

får sin undervisning.

På skolan finns naturligtvis

ett elevvårdsteam med

skolsköterska, skolkurator

och skolpsykolog.

Alla arbetslag har sin

egen del av skolan, där de

huserar. Lärarna i ett

arbetslag jobbar mycket

nära eleverna, de fyra år

som eleverna går på

skolan. Dessutom

arbetar alla arbetslag

aktivt med olika lästilar

i undervisningen för att

kunna möta eleverna på

var och ens nivå.

Vi har ett utvecklat

samarbete med de

avlämnande skolorna.

Eleverna i 6:orna har en

egen introduktionsdag på

skolan, VIP-dagen, samt

en inskolningsperiod i

början av höstterminen.

Skolans cafeteria har

öppet under skoltid

och är bemannad med

fritidspersonal. Vi serverar

också frukost gratis i

matsalen varje morgon.

Vi har ett aktivt elevråd

och föräldraråd.

Mer information om

profiler/inriktningar och

arbetslag kan du finna på

skolans hemsida.

Västerleden 155

745 62 Enköping

Rektor: Martin Åleheim

martin.aleheim@

vasterled.enkoping.se

Biträdande rektor:

Eija Svedin, eija.svedin@

vasterled.enkoping.se

0171-62 58 00

vasterledsskolan@

vasterled.enkoping.se

www.enkoping.se/

vasterledsskolan

Antal elever: ca 470 elever i

skolår 6-9

84


- en kommunal grundskola

Vår vision:

”Örsundsbroskolans rektorsområde

har en trygg och tillåtande miljö

med ett klimat som skapar goda

förutsättningar för lärande, utveckling

och inflytande.”

Örsundsbroskolan

Inom Örsundsbroskolans

rektorsområde finns

förskola, fritidshem och

skola (F-9).

Fritidshemmen för skolår

F-5 är integrerade i

skolans lokaler och samverkar

i arbetslag i det

dagliga arbetet.

Vi arbetar aktivt med att

barnen ska känna trygghet

under sin tid hos oss och

få tillit till den egna

förmågan.

Vi på skolan uppmuntrar

eleverna till inflytande och

ansvar över sitt lärande

och sin arbetsmiljö.

I skolan stimuleras elevers

lust till lärande genom

möten med olika arbetssätt

och lärstilar. Med utomhuspedagogik

flyttas lärandet

ut i naturen, kulturlandskapet

och samhället.

Vi arbetar medvetet för att

tidigt upptäcka och hjälpa

elever med läs- och

skrivsvårigheter genom

vår unika satsning:

Språkbron. Vi har för detta

arbete fått Bertil Hults pris

år 2010.

På skolan arbetar vi aktivt

med Skapande skola där

estetiska uttryck står i

centrum. Vi är stolta SMmästare

i lagschack och

vår Skol-IF ordnar flertalet

turneringar. Elevrådet

samarbetar också med

Fjärdhundra i olika

aktiviteter.

En skola utan timplan ger

möjlighet till nya idéer

och flexibla lösningar.

Undervisningen sker inom

fast ramtid och utan håltimmar.

Fritidshemmen erbjuder

barnen praktiska och

skapande inslag, så att en

balans uppnås mellan

olika former för lärandet.

Föräldrarna blir

informerade om skolans

verksamhet, aktiviteter och

om sin möjlighet att kunna

påverka skolarbetet liksom

övriga förhållanden på

skolan genom föräldraråd,

informationsbrev, skolans

hemsida och arbetslagens

egna hemsidor.

Skolvägen 2

749 60 Örsundsbro

Rektor: Thomas Tollsner

thomas.tollsner@

orsundsbro.enkoping.se

Biträdande rektor:

Maria Söderlind,

maria.soderlind@orsundsbro.

enkoping.se

0171-41 51 20, 41 51 24

orsundsbroskolan@

orsundsbro.enkoping.se

www.enkoping.se/

orsundsbroskolan

Antal elever: ca 480 elever

från förskoleklass -skolår 9

85


!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

Upptagningsområden i Enköping

Sala

! !

! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! !

! !

E18

E18

! !

! !

! !

! !

! ! !

!

!

! !

Stockholm

! !

!

! ! ! !

! ! ! !

!

! ! ! ! !

! ! ! !

!

Västerås

! !

! !

! ! ! !

! ! ! !

Enöglaskolan

")

")

Rombergaskolan

! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! !

")

! ! ! !

! ! ! !

! !

S:t Iliansskolan

!

! ! ! !

!

! ! ! ! !

Resecentrum

! ! ! !

! ! !

! ! ! ! ! !

!

Uppsala

! ! ! ! !

!

! ! ! !

!

!

! !

!

!

!

!

Strängnäs

!

!

! ! ! ! !

! ! ! ! !

!

55

!

! ! !

! !

! ! ! !

!

! !

!

!

! ! !

! !

! ! ! !

!

! ! ! !

! !

! !

! ! !

! ! !

!

! !

!

! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! !

")

")

Västerledsskolan

! ! !

! ! !

Munksundsskolan

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

! ! ! !

! !

!

! !

! !

! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

!

! !

! !

! !

")

Korsängsskolan

Idrottshuset

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! !

!

!

!

! !

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

! ! !

! ! !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! !

! !

! !

!

!

!

! ! !

Bergvretenskolan

")

! !

! ! ! !

! !

! !

! !

! !

! ! !

! ! !

! ! ! !

!

!

!

!

! !

!

! ! !

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

! !

! !

!

!

! ! ! !

! ! !

! ! !

! !

!

! ! !

! ! !

! !

! ! ! !

!

!

! ! ! !

0 250 500 1 000 Meter

!

!

! ! !

Copyright © 2010 Enköping kommun och Lantmäteriet

86

! !

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

! ! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! !

!

! ! !

!

!

!

! ! !

! !

Teckenförklaring

! !

! ! !

! !

") Kommunala grundskolor

!

! !

Upptagningsområden

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !


!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Upptagningsområden i Enköpings kommun

Hummelsta Fjärdhundra Örsundsbro

55

")

Hummelstaskolan

") Fjärdhundraskolan ")

Örsundsbroskolan

0 125 250 500 Meter 0 125 250 500 Meter 0 125 250 500 Meter

!

!

!

!

!

!

Heby

!

!

!

!

!

Sala

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Uppsala

!

! !

&

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Västerås

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

&

!

!

!

&

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

&

!

!

! !

!

!

!

! !

!

! !

!

Håbo

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

&

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

Upplands-Bro

Teckenförklaring

! !

Strängnäs

0 5 000 10 000 20 000 Meter

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

Ekerö

!

! !

") Kommunala grundskolor

! !

!

Upptagningsområden

!

Skolsta

!

Lillkyrka

!

Grillby

55

") Skolstaskolan

") Lillkyrkaskolan

Grillbyskolan

")

0 125 250 500 Meter 0 125 250 500 Meter

0 125 250 500 Meter

Copyright © 2010 Enköping kommun och Lantmäteriet

More magazines by this user
Similar magazines