Svarstalong för år F-9 - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

Svarstalong för år F-9 - Bagarmossen Brotorps skolor

ENHETEN BAGARMOSSEN BROTORPS SKOLOR

Svarstalong för år F-9

Lämnas till klassläraren/mentorn snarast

Elevens namn:____________________________________

Klass:________________

Födoämnesallergi /Anpassad mat

Vid terminens början måste vi få veta hur många och vilka av våra elever som är födoämnesallergiker. Om ditt barn är

födoämnesallergiker vill vi att du fyller i uppgifterna på svarstalongen och lämnar den till ditt barns mentor för vidare

befodran till skolans restaurang. Har ditt barn behov av anpassad mat av andra skäl än av allergi som behöver tillgodoses

måste även det anges på svarstalongen.

Mitt barn är födoämnesallergiker och reagerar på:

…………………………………………………………………………………………………………………

Kryssa nedan det alternativ som gäller er.
Läkarintyg om födoämnesallergi har tidigare lämnats till skolan.

Läkarintyg om födoämnesallergi kommer att lämnas till skolan senast tre veckor efter skolans start.

Mitt barn har behov av anpassad mat. Ange nedan vilka behov:

……………………………………………………………………………………….…………………………

Medgivande till publicering på skolans/stadsdelens hemsida

Medgivande till publicering i broschyrer och på skolans hemsida av gruppfoto eller porträtt föreställande eleven och

elevens namn. Ange nedan med ett kryss.

Medgivandet gäller under den tid eleven är inskriven vid enhetens skolor. Medgivandet kan återkallas

när som helt utan att orsaken därtill anges. I fråga om bild med flera personer och i trycksaker tas bild bort vid

redigeringen.
Ja, jag ger mitt tillstånd till att mitt barn kan finnas med på bild i skolsammanhang på Internet

Ja, jag ger mitt tillstånd till att mitt barn kan finnas med namn i skolsammanhang på Internet

Nej, jag vill inte att mitt barn skall finnas med på bild eller med namn på Internet

Resor på egen hand: (gäller endast år 6-9)Mitt barn får resa på egen hand.

Mitt barn får inte resa på egen hand

Telefon och e-post:

Det är nödvändigt för skolan att kunna nå er under dagtid.

…………………………………………………………………… ………………………………………………….

Vårdnadshavares namn

telefon dagtid/mobil

………………………………………………………………………………………………….……………………

e-post

…………………………………………………………………… ………………………………………………….

Vårdnadshavares namn

telefon dagtid/mobil

……………………………………………………………………………………………………………………….

e-post

Elevens mobilnummer (frivilligt)…………………………….


Modersmål: ……………………………………….

Ja, vi önskar tolk

Nej, vi behöver ingen tolk.

VÄND


ENHETEN BAGARMOSSEN BROTORPS SKOLOR

Jag och mitt barn har samtalat kring regler som gäller på skolan. Vi accepterar och ställer oss bakom de regler som finns

enligt följande (sätt X i rätt ruta samt ev kommentar):

ja nej saknar underlag/vet ej/kommentar

Enhetens värdegrund

Enhetens ordningsregler

Enhetens matsalsregler

Enhetens dataregler

Dokumentet finns att hämta på hemsidan: www.bagarmossen.brotorpsskolan@stockholm.se

Övrigt som vi i skolan behöver veta:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bagarmossen den __________________

________________________________

Elevens namn

________________________________

Vårdnadshavares namn

________________________________

Vårdnadshavares namn

__________________________________

Elevens underskrift

__________________________________

Vårdnadshavares underskrift

__________________________________

Vårdnadshavares underskrift