Matematik 1-5 - Bagarmossen Brotorps skolor

brotorpsskolan.se

Matematik 1-5 - Bagarmossen Brotorps skolor

Matematik 1-5

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

• utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära

sig matematik och att använda matematik i olika situationer,

• inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och får

kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder inom matematiken

utvecklats och använts,

• inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,

• utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och

generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,

• utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka,

jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,

• utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt granska modellernas

förutsättningar, begränsningar och användning,

• utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.

Strävan skall också vara att eleven utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå

och använda

• grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent,

• olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av

viktiga storheter,

• grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser,

• grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att beskriva

och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information,

• grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och olikheter,

• egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer,

• sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer.

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att:

• kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,

• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt

språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder,

• kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt

• uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått

efter:

ha avslutat år 1

• Sortera som en grund till talbegreppet

• Ramsräkna från 0-10, både fram och baklänges samt utgå från vilket tal som helst

• Ange tal som kommer före, efter och mellan

• Siffrorna 1-9

• Kombinera räkneord och siffra och antal

• Förstå innebörden av fler än, färre än och lika många

• Förstå innebörden av addition och subtraktion

• Ramsräkna från 0-20, både fram och baklänges samt utgå från vilket tal som helst

• Ange tal som kommer före, efter, mellan

• Kombinera räkneord och siffra


• Kombinera siffror och antal

• Innebörden av fler än, färre än och lika många

• Innebörden av addition och subtraktion

• Symbolerna för plus, minus samt

• Tiokamraterna

• Det egna telefonnumret

ha avslutat år 2

• Ramsräkna från 0-100, både fram och baklänges samt att utgå från vilket tal som helst

• Kombinera räkneord och siffra

• Kombinera siffror och antal

• Ange tal som kommer före, efter och mellan

• Jämföra och ange större respektive mindre än (ex 13 & 31)

• Symbolerna för större än resp mindre än

• Ordna tal efter storleksordning, från största till minsta och tvärtom

• Förstå likhetstecknets betydelse (ex 10=3+_, 6+4=3+7)

• Hälften och dubbelt

• Jämna och udda tal

• Ordningstal 0-25

• Utgå från ett givet tal vid uträkning (8+3=8, 9, 10, 11)

• Räkna med ”hemliga tal” (ex 7+X=10)

• Känna till olika räknemodeller (ex 234+432=600+60+6=666, 27+6=27+3+3,

5+4+8+6+5+2=10+10+10=30

• Se sammanhang (ex 12+4=16, 22+4=26, 32+4=36)

• Skriva räknesagor

• I grupp spela matematiska spel

• Gemensamt lösa räkneproblem och ta del av andras sätt att tänka

• Förstå användningen vi har av matematik (ex Vad kan jag köpa för 100 kronor? Hon är dubbelt som

gammal som jag.)

Skolverkets fastlagda MÅL om eleven ska beträffande tal och talens beteckningar ha uppnått efter

det tredje året:

• kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-1000,

• kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000,

• kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delarna som

enkla bråk,

• kunna beskriva mönster i enkla talföljder,

• kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20,

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande tal och talens beteckningar som eleven ska ha uppnått

efter:

ha avslutat år 4

• Talområdet 0-9000

• Positionen tusental

• Vara väl förtrogen med olika räknemodeller

• Ange samt sätta ut tal på tallinjen

• Avrunda till närmaste tiotal

• Additions- och subtraktionsalgoritmer med fler växlingar/lån

• Multiplikationstabellerna 6-9 (utom svåra hörnet)

• Förstå kommutativa lagen (dvs 7x3=21, 3x7=21)

• Multiplikationsalgoritmen utan minnessiffra


• Multiplikation med tio och hundra

• Se sambandet multiplikation/division

• Kort division utan minnessiffror

• Förstå att det kan bli rest

• Decimaltal i samband med kronor och ören

• Förstå att matematiska problem kan behöva lösas i flera steg

Skolverkets fastlagda MÅL om eleven ska beträffande tal och talens beteckningar ha uppnått efter

det femte skolåret.

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva

och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. Inom denna ram skall eleven

• ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform

• förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka

talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former

• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med

miniräknare

• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper

hos geometriska figurer och mönster,

• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna

använda ritningar och kartor,

• kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära lägesmått.

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande rumsuppfattning och geometri som eleven ska ha

uppnått efter:

att ha avslutat år 1

• Kunna sortera efter form

• Kunna cirkel, triangel och kvadrat

att ha avslutat år 2

• Kunna rektangel, hörn och sida

• Kunna fylla i ett stapeldiagram

• Kunna göra färdigt enkla påbörjade mönster

Skolverkets fastlagda MÅL som eleven ska uppnå beträffande rumsuppfattning och geometri i

slutet av tredje skolåret:

• kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar,

• kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt,

• kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla

tredimensionella figurer,

• kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster.

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande rumsuppfattning och geometri som eleven ska ha

uppnått efter att ha avslutat år 4:

• Känna till vinklar och hur de mäts

• Kunna avläsa en termometer

• Kunna avläsa ett linjediagram (ex temperatur, feberkurva)


Skolverkets fastlagda MÅL som eleven ska ha uppnått beträffande rumsuppfattning och geometri

efter det femte skolåret.

Ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och

hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. Inom denna ram skall eleven:

• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper

hos geometriska figurer och mönster

• kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära lägesmått.

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande mätning som eleven ska ha uppnått efter att:

ha avslutat år 1

• Kunna dag och natt

• Kunna veckodagarna

• Kunna begreppen lång och kort

• Kunna begreppen tyngre och lättare

• Använda sig av en balansvåg

• Kunna begreppen mer eller mest

• Kunna morgon, kväll, igår, idag och i morgon

• Kunna årstiderna

• Kunna hela timmar

• Kunna mäta med sina egna kroppsmått

• Kunna sortera föremål efter vikt.

ha avslutat år 2

• Kunna förmiddag och eftermiddag

• Kunna månaderna

• Kunna hel- och halv timme

• Kunna uppskatta och mäta med m och cm

• Kunna använda linjal och måttband

• Känna till viktenheterna kg, hg och g

• Förstå innebörden av l och dl

Skolverkets fastlagda MÅL som eleven ska uppnå beträffande mätning i slutet av tredje skolåret:

• kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider,

• kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter,

Bagarmossens skolas kravnivåer beträffande mätning som eleven ska ha uppnått efter att

ha avslutat år 4:

• Kunna hela analoga klockan

• Ha insikt i den digitala klockans hela timmar

• Kunna skriva datum

• Välja rätt längdenheter vid mätning

• Göra enklare omvandlingar mellan enheterna

• Känna till innebörden av km och mil

• Kunna göra enklare omvandlingar mellan enheterna

• Känna till ton och när denna enhet används

• Kunna förstå innebörden av cl

• Göra enklare enhetsbyten


Skolverkets fastlagda MÅL som eleven skall ha uppnått beträffande mätning efter det femte

skolåret. Ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva

och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. Inom denna ram skall eleven:

• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, vinklar, massor och tider.