grundsärskolan kravnivåer matematik då skolgången avslutas

brotorpsskolan.se

grundsärskolan kravnivåer matematik då skolgången avslutas

GRUNDSÄRSKOLAN

BAGARMOSSENS SKOLA STOCKHOLMS KOMMUN

Utfärdat datum Reviderat datum

2009-04-20 2009-05-10

KRAVNIVÅER MATEMATIK DÅ SKOLGÅNGEN AVSLUTAS

Mål som eleven skall

ha uppnått då

skolgången avslutas

Vår konkretisering av kraven för

betyget G

Så här kan eleven visa vad hon/han

kan. Kännetecken utifrån vilken man

kan avgöra om eleven nått målen.

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva

och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs

som grund för fortsatt utbildning. Inom denna ram skall eleven efter sina förutsättningar

– kunna räkna addition

och subtraktion med

naturliga tal - i huvudet,

med hjälp av laborativt

material, med hjälp av

skriftliga räknemetoder

eller med miniräknare

Det matematiska språket

Förstår begrepp som fler, färre, öka,

minska, skillnad, billigare, udda, jämn

och kan ordningstalen upp till 30.

Addition och subtraktion

Förstår tecknen + och - och använder

addition och subtraktion i rätt

sammanhang.

Vet att subtraktion betyder minska,

förlora, dra ifrån och skillnad.

Löser enkla additions- och

subtraktionsuppgifter i

vardagssituationer.

Tabeller, huvudräkning, strategier

Kan tio-kamraterna utantill.

Förstår och utför instruktionen: "Jag ska

ha 12 klossar och du 5 färre."

"Du har 12 kronor och får 23 kronor till.

Hur mycket har du då?"

"Du har 20 kronor och handlar för 8

kronor. Hur mycket får du tillbaka?"

Miniräknare

Känner till miniräknaren som ett tekniskt

hjälpmedel.

Räknar ut 28+5 eller 78-3 på

miniräknaren.

– kunna elementär

överslagsräkning

– känna till

multiplikation och

division för användning i

praktiska situationer

– praktiskt kunna

hantera enkla bråk och

decimaltal

Avrunda

Gör en grov uppskattning i

vardagssituationer.

Multiplikation och division

Använder multiplikation och division i

praktiska situationer.

Bråk och decimaltal

Förstår muntliga begrepp som hel, halv,

hälften av, en fjärdedel och de skrivna

talen ½, ¼ och 0,5. Används framför allt

i praktiska situationer som t ex

matlagning.

Väljer en passande valör till ett visst pris.

Tre barn får 2 saker var. Hur många

saker får de tillsammans?

Tre barn delar lika på 6 saker. Hur

mycket får varje barn?

Mäter upp 0,5 dl vatten. Skär upp ½ eller

¼ av ett äpple.


– kunna jämföra och

mäta längder,

volymer,och massor i

praktiska situationer

– känna till några

begrepp för tid och ha

förståelse av deras

innebörd

– kunna använda klocka

i praktiska situationer,

både analogt och

digitalt

– känna igen och kunna

benämna några

geometriska objekt

Enheter

Väljer rätt enhet för längd, vikt och

volym.

Tid

Räknar upp veckans dagar, årets

månaderna och årstiderna. Vet att en

månad är kortare än en årstid.

Klockan

Avläser och anger tiden analogt och

digitalt i femminutersintervaller.

Rumsuppfattning

Använder och förstår de vanligaste

begreppen/orden för att beskriva ett

föremåls placering i rummet.

Stenen väger 4_______.

I hinken hällde jag 7_______vatten.

Mitt rum är 3_______långt.

Ser på klockan när det är dags att gå in

efter rast.

Läser TV-bilagan och vet när TVprogrammet

börjar.

Beskriver ett föremåls/en persons

placering i rummet; vänster/höger,

högt/lågt, före/efter, framför/bakom osv.

– kunna avläsa data

givna i enkla tabeller

och diagram med

anknytning till

vardagslivet

– känna till begreppet

slump till exempel i

spelsituationer

– kunna hantera pengar

i vardagssituationer

– känna till begreppet

procent

Geometriska figurer

Känner igen och benämner kvadrat,

rektangel, cirkel och triangel.

Ritar och avbildar enkla

tvådimensionella figurer.

Statistik

Avläser och förstår ett enkelt

stapeldiagram.

Slump

Känner till att slumpen påverkar

tärningsspel och lotterier.

Pengar

Hanterar pengar i enkla

vardagssituationer.

Procent

Känner till att procent är ett mått på en

del av något.

Eleven ger exempel på olika former i sin

omgivning.

Ritar och benämner cirkel, triangel,

kvadrat och rektangel.

Avläser och förstår att diagrammet visar

hur många böcker varje elev i klassen

har läst.

Vet att sannolikheten att förlora på t.ex.

lotto är större än sannolikheten att vinna.

Lämnar fram jämna pengar i affären

och/eller vet vilket summa som är

lämplig att lämna fram då hon ska

betala.

Förstår att priset på byxorna blir lägre

om affären lämnar rabatt.