Sammanfattning telekommunikationer dec 2011.pdf - Strömsunds ...

stromsund.se

Sammanfattning telekommunikationer dec 2011.pdf - Strömsunds ...

Sida 1 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar

och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning

kring telekommunikationer och bredband.

Läget i Strömsund används ibland som exempel men problembeskrivningen

kan i princip återfinnas i hela landet.

Underlaget är på intet sätt komplett så initiativ och kompletteringar

uppskattas.

Nedan återfinns lägesbeskrivningens fyra delar.

Strömsunds kommun har på sin hemsida

www.stromsund.se försökt samla olika dokument

kring telefoni och bredband. Dessa sidor

nås via knappen Telefoni/Bredband som finns

på hemsidan.


Sida 2 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Begrepp och principer

Diskussioner om utveckling och aktörer kan förenklas enligt nedanstående

principer.

Fast telefoni

Lagstadgad rättighet i bostad

PTS utövar tillsyn

Många synpunkter på Telias, information,

kundtjänst vid nedmontering

av kopparnätet och

funktionen hos ersättaren ”fast

GSM”

Mobiltelefoni

Operatörernas ansvar

Många synpunkter på

-täckning

-kapacitet

Den enskildes val av operatör,

telefon och antenn

1Mbit/s i bostad

Ambition enligt digital agenda

PTS har medel till operatörer

som bygger ut 4G (på 800 Mhz)

där täckning är lägre.

Den enskilde uppmanas att anmäla

täckning till PTS webenkät

Bredband

Ansvaret delat mellan fiberägare,

operatör samt kommun-länregion-stat

beträffande strategi

och finansiering

Bredband omfattar

-ADSL

-fiber

-mobilt

-annat

Enskild och by kan gemensamt

bygga ut lokalt nät i byn.


Sida 3 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Läget

Idag finns det begränsningar i täckning och kapacitet i telefoni/bredband

för den kommunikation som samhällets olika system

kräver någon Mbit/s. Framtida utvecklingen kräver 100 Mbit/s vilket

gör att det finns mycket stora investeringsbehov under kommande

år

Konsekvenser

Konsekvenser av bristerna innebär svårigheter för innevånare, offentlig

service och företagande. Exempel på områden som berörs enligt

nedan
Trygghet; Larm 112, Trygghetslarm, Kommunikation tekniska

system i ambulans mm, Kommunal vård och omsorg,

Kontakt med myndigheter som Försäkringskassa

Näringsliv; Betalningstjänster, Kommunikation till och från

företag, Transporter och skogsbruk, Bokning/beställning,

Webbsida, Attraktivitet för turister, Samisk näring

Leva och bo; Kommunikation, Studier, Möjliggöra inflyttning/yrkesverksamhet

i permanent och fritidsboende,

Trygghet att bo kvar, Attraktivitet att bo kvar.


Sida 4 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Fast telefoni

Fast telefoni i bostad är en lagstadgad rättighet och PTS utövar tillsyn

över detta.

Telia har planerat att montera ner ett antal mindre och äldre stationer

och linjer (ej de som har ADSL) totalt i landet cirka 50 000 abonnenter

(cirka 500 i Strömsunds kommun.

Telia har aviserat att ge kunden möjlighet att teckna ett avtal för

fast GSM vilken omfattar en GSM modul som kopplas in till bostadens

telefonjack samt vid behov riktantenn. Det finns således ingen

”garanti” att vanlig mobiltelefoni kommer att fungera då man valt

fast GSM.

Många synpunkter på Telias, information, kundtjänst vid nedmontering

av kopparnätet och funktionen hos ersättaren ”fast GSM” har

framkommit.

Efter skarp kritik från PTS har man tillfälligt avbrutit nedmonteringen.

PTS har också inrättat en telefoniombudsman för att stödja de

abonnenter som drabbats. PTS upplysningstjänst nås helgfria vardagar

kl 09.00-15.00, tfn 020-075 00 70.

Den enskilde konsumenten bör teckna avtal för fast GSM för att sätta

press på Telia. (kommunen kan inte driva någon principiell linje i detta

men undertecknad uppfattar dock läget så fn)

Den fasta GSM-lösningen kan också ge möjlighet till bredband på

någon Mbit/s.

Bedömning

Min bedömning är att Telia tagit till sig kritiken och avvaktar fortsatt

nedmontering. Förtroendet för Telia är dock skadat i vissa områden

vilket är olyckligt då Telia ibland är enda möjliga operatören.

Kvarstående problem telefoni

Ett stort antal, ofta äldre, personer (ca 300 i Strömsunds kommun)

har idag trygghetslarm vilka nyttjar kopparnätet. Funktionen kan

inte garanteras då dessa larm kopplas via fast GSM.

Larm med GSM-anslutning finns men det finns inget i lagen om telekommunikationer

som ställer krav på operatörerna. Det finns således

osäkerheter kring funktionalitet.


Sida 5 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Hjälpmedelsinstitutet fått i uppdrag att stödja kommunerna i det

pågående införandet av digital teknik inom teleområdet. Kommunen

arbetar nu för att säkerställa larmfunktionen men ett stort ansvar

ligger givetvis på operatörerna.


Sida 6 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Mobiltelefoni

Mobiltäckningen i Sverige är väl utbyggd men det finns fortfarande

områden med begränsad täckning. Även om man kan bygga nya

stationer så kräver dessa energi för drift samt data (via radiolänk/fiber).

Inte minst utvinningen av naturresurser som skog och biobränsl,

pågående utbyggnad av gruvor och vindkraft samt rennäringen

kräver kommunikationer över ytan för effektiv ledning men också

som en säkerhet för personalen.

Samma behov av kommunikation gäller även turistföretagen där

även besökarna idag förväntar sig möjligheter till kommunikation.

Bedömning

I dagsläget anger många att det är en dålig (försämrad täckning).

Stabiliteten i förbindelserna har också brister ofta beroende på att

man befinner sig i ytterkant av täckningsområdet. Där kan små variationer

i höjd eller regn och snö begränsa räckvidden.

Även kapaciteten är inte vad som marknadsföringen anger. Även i

de större tärorterna upplever många svårigheter att ringa och ladda

ner data. En bidragande orsak till detta är alla nya smartphones med

olika applikationer.

Dagens mobiltelefoner nog oftare designade utan krav räckvidd och

i stort sett helt utan anslutningsmöjlighet till extern antenn. Särskilt i

bil skulle täckningen förbättras om takantenn kunde användas.

Det finns en förhoppning att teknikskiftet till fast GSM skulle förbättra

mobiltäckningen. Så är dock normalt ej fallet eftersom Telia

bara monterar en bättre antenn för den fasta GSM-telefonen för att

på så sätt få förbindelse.

Kvarstående problem mobiltelefoni

Påverka operatörer att förbättra täckning och kapacitet.

Bredda utbudet av mobiltelefoner med bättre räckvidd och utbudet

av antenner bl.a. för mobilt bruk.


Sida 7 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Bredbandstäckning mindre än 1 Mbit/s – Stöd till 4G

Är bredbandstäckningen sämre än 1Mbit/s kan utbyggnad av det

nya 4G-nätet (LTE (Long Term Evolution)) bli aktuellt.

PTS har auktionerat ut tillstånd för frekvenser som tidigare användes

för analog marksänd TV (800 MHz-bandet). Dessa frekvenser är

lämpliga för snabbt mobilt bredband med god täckning.

Det tillstånd som Net4Mobility tilldelades innehåller ett täckningskrav,

vilket innebär att de måste bygga ut bredband för 300 miljoner

kronor i områden där inget annat telebolag bygger. Det är dock inledningsvis

Net4Mobility själva som avgör i vilka av dessa områden

de väljer att bygga.

Abonnenten måste själv kontrollera och vid behov anmäla brister i

bredbandstäckning i fasta bostaden. Om den är sämre än 1 Mbit så

anmäl till PTS genom webbformuläret som finns hemsidan

www.pts.se Kapaciteten kan man mäta via

www.bredbandskollen.se som dessutom nu har en app. för

smartphones.

Bedömning

Utbyggnad av 4G skulle relativt snabbt lösa behoven av bredband

med kapacitet på cirka 20Mbit/s för de grupper som nästan saknar

detta. Även dagens datatrafik på 3G skulle avlastas vilket torde förbättra

telefonimöjligheterna.

Kvarstående problem

Även om man kan bygga nya stationer så kräver dessa energi för

drift samt data (via radiolänk/fiber). En möjlighet är att nyttja befintliga

3G master. Det torde dock krävas fiberanslutning för att hantera

de stora datamängder som är aktuella.


Sida 8 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Bredband

Med begreppet bredband avses egentligen internet via:

- ADSL

- Fiber

- Mobilt

- Annan lösning

ADSL nyttjar telefonledning (kopparledningen) i anslutning

till telestationerna (upp till ca 5 km) för överföring av data

(max ca 20 Mbit/s). Till stationen överför data via fiber eller

radiolänk

Fiber nyttjar ljuset i en glasfiber för överföring av mycket stora

mängder data (mer än 100 Mbit/s).

Mobila lösningar som närmare beskrivs ovan nyttjar antingen

ett speciellt modem eller mobiltelefonen för överföring av

data (GSM 70-100 Kbit/s, 3G 100 Kbit/s - 4 Mbit/s, 4G 10-40

Mbit/s).

Exempel på andra lösningar är t.ex. radionät

Historik

Under 2001-2007 skedde en omfattande bredbandsutbyggnad i Jämtlands

län finansierad av statliga medel i kombination med EU-stöd

och kommunala insatser.

Ambitionen var att nå största möjliga täckning varför man i allmänhet

i Strömsunds kommun m.fl. kommuner satsade på radiolänk till

telestation och ADSL som bärare av bredband ut till abonnenten.

I Strömsunds kommun valdes Quadracom-länk med 34 Mbit/s till

30-talet telestationer, avtal gäller till 2014. I Strömsunds kommun

har cirka 88 % tillgång till ADSL i bostaden.

Bedömning

Utvecklingen har sedan dess gått snabbt varför dessa förbindelser av

många anses som otillräckliga. Bristande kapaciteten beror på länken

till stationerna. Dessutom nåddes inte alla medborgare av utbyggnaden

m.h.t. ADSL’s begränsade räckvidd från respektive station.


Sida 9 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Det är endast fiber som ger som ger en säker möjlighet att skapa den

överföringskapacitet (100 Mbit/s) som framtiden kräver.

Fiberutbygganden i länet till

privatpersoner är också begränsad

vilket framgår av

tabellen.

I några kommuner har Telia

installerat fiber i allmännyttans

lägenheter.

Andel per kommun med möjlighet

till bredband via fiber till

bostad.

Källa PTS Bredbandskartläggning 2010

Jämtlands län 27,90%

Berg 4,65%

Bräcke 0,16%

Härjedalen 4,77%

I några byar har lokala nät Krokom 17,46%

skapats genom ett aktivt

Ragunda 0,93%

lokalt arbete. Tillsammans

Strömsund 7,37%

har byborna grävt ner rör för

Åre 9,51%

fiberanslutning till bostäder

Östersund 50,77%

och lokaler för företagande.

Den enskildes anslutningsavgifter

kan vara cirka 10-20 000 kronor.

I de byar/orter som får sitt bredband vi länk till stationen ger i dagsläget

ett lokalt Bynät ingen effekt eftersom överföringen till byn har

för låg kapacitet.

Kvarstående problem

ADSL baseras på ett kopparnät som har begränsningar i kapacitet

och räckvidd. Vi har också blivit uppmärksammade på att medborgare

har en mycket låg kapacitet i sitt ADSL.

Framtiden för denna lösning inrymmer också osäkerheter:

Avtalet för radiolänkförbindelse som är den huvudsakliga

anslutningen till telestationerna löper ut 2014.

Närmare dialog bör även tas med Telia kring ADSLkopparnätets

funktion på sikt.

Ansvaret för fiber är delat mellan:

fiberägare

operatör

kommun-län-region-stat beträffande strategi och medfinansiering

samt vissa planfrågor

kund


Sida 10 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Ett viktigt samordningsområde är samförläggning av rör vid andra

typer av anläggningsarbeten.

Ett viktigt underlag i det fortsatt arbetet är PTS nyutgivna rapport

(PTS-ER-2011:26).

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder

PTS kan även stödja framtagande av strategier.

Finansiering

Ett särskilt problemområde är finansiering. Även om nu regeringen

avdelat särskilda medel, PTS har medel och del av landbygdsprogrammet

kan utnyttjas så har mycket litet använts i Jämtland det

gångna året.

I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen att stödet till kanalisation

ska förlängas genom att avsätta 120 miljoner kronor under

perioden 2012–2014.

Vidare föreslår regeringen att landsbygdsprogrammet tillförs 300

miljoner kronor för bredbandsutbyggnad och att 75 miljoner kronor

under perioden 2012–2014 för medfinansiering av bredbandsåtgärder.

Totalt finns därmed mer än 500 miljoner för utbyggnad av bredband.

Man bör dock beakta att den utbyggnad som skedde bara i

Jämtland 2001-2007 hade en budget på motsvarande belopp.


Sida 11 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Sammanfattning

Bilden nedan redovisa principiella svar på de fyra områdena.

Dagens utbyggnad av bredband i länet har brister och räcker

knappt till för dagens behov.

Framtiden behov av dataöverföring (mål 100 Mbit/s) gör att glappet

blir än större om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Inom Strömsunds kommun och Jämtlands län måste strategier för

bredband snarast tas fram och samordning med andra aktörer som

nätägare och vindkraftsbyggare måste ske. Även om det finns olika

stöd måste också egen medfinansiering kunna ske.

Det finns också en lång rad ytterligare åtgärder att vidta t.ex.

Anmälan om täckning mindre än 1 Mbit/s för att påskynda

utbyggnad av 4G.

Samförläggning av rör.

Möjligheter att ansluta extern antenn till mobiltelefon

Ställa krav på täckning vid (offentlig) upphandling av telekommunikationer.

Påverka opinion och operatörer

Anders Andersson

Kommunchef Strömsunds kommun


Sida 12 av 12

Kommunchefen

2011-12-12

Bilaga Sammanställning av olika kommunikationsområdens plus och minus

Område Möjligheter och begränsningar Lösning

Avveckling delar av kopparnätet

Mobil telefoni / Mobilt

bredband

+ Kan ge bättre bredbandsmöjligheter

- Funktion hos ersättning

- Osäkerhet kring trygghetslarm

+ Bredbandsmöjlighet Bygg ut 4 G 1

- Täckning Bygg ut 4 G

- Kapacitet m.h.t. ökad trafikmängd, Bygg ut 4 G

gäller såväl glesbygd som tätorter

- Telefonernas konstruktion där design

gått före räckvidd

Bättre telefoner och

antenner

ADSL Ny + Ökat kapacitet

- Fungerar bara nära stationen

- Överföringen till station har brister

då det kan ske med länk 2

Fiber + Utbyggt till större tätorter

+ Kapacitet för framtida behov

- Saknas till byar (länk till station

och ADSL valdes vid utbyggnad)

- Få människor på stor yta gör utbyggnad

dyr

Fiber till station

Fiber till by/station,

”Bynät” motsv.

1 I glesbygd avses 4 G på 800 MHz-bandet

2 T.ex. i Strömsunds kommun valdes länk Quadracom-länk med 34 Mbit till 30-talet telestationer, avtal

gäller till 2014. Bristande kapacitet till stationerna! Vad händer vid avtalets slut?

More magazines by this user
Similar magazines