Årsredovisning 2010.pdf - Strömsunds kommun

stromsund.se

Årsredovisning 2010.pdf - Strömsunds kommun

” yttre rymden till

jordens inre ”

Årsredovisning 2010

Strömsunds kommun


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 3

Innehåll

expedition bjurälven

”Det är expeditionens sista dag och snart råder återigen en stilla tystnad i

de jämtländska fjällen. Trots flera dagar av motgångar och svåra väderförhållanden

blev årets resultat i slutändan mycket lyckat. Ny lina är lagd,

nya områden är karterade och grottan tycks bara fortsätta in i berget,

meter efter meter, i otaliga förgreningar. Det råder ingen tvekan om att vi

kommer att återvända till Dolinsjön, för grottan kommer alltid att fortsätta

locka med sina hemligheter och mystik och för varje expedition tar vi oss

allt längre in i en spännande värld ingen människa någonsin besökt förut.

Expeditionen vill passa på att tacka alla som deltagit genom åren och gjort

denna resa möjlig. Utan er hade det fortfarande bara varit en dröm”.

Läs mer om expeditionen på deras hemsida:

www.expeditionbjuralven.se

Bjurälven kallas också för ”den osynliga älven”, då vissa sträckor går under

jord. Vid Leipikvattnet, i närheten av Stora Blåsjön, rinner älven över ett ca

3 km långt område med kalkberggrund. Området är ett av Sveriges mest

utpräglade karstlandskap.

”yttre rymden till jordens inre”

Är ett samordningsprojekt för att marknadsföra naturupplevelserna och det

unika området i Frostviken. De områden som prioriteras är Bjurälven, Korallgrottan,

Hällingsåfallet, Observatory of Frostviken och de orörda fjällen och vattnen

som är unika på sitt sätt och lockar till annorlunda naturbaserade upplevelser.

En varsamt utvecklad och hållbar turism med god kvalitet grundar för att

skapa upplevelser.

Inte bara nu utan många år framåt.

Fakta om Strömsunds kommun 4

Kommunstyrelsens ordförande 5

Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6

Förvaltningsberättelse, kommun 7 – 9

Kommunens ekonomi 10 – 11

Noter 12 – 16

Investeringar 17

Driftredovisning – nämnd/verksamhet 18

Nämnderna inför 2011 19 – 20

ÅRSBERÄTTELSER

– Strömsunds Utvecklingsbolag AB 21

– Strömsunds Hyresbostäder AB 22

– Jämtlandsvärme AB 23

– Jämtlands Räddningstjänstförbund 24

– Affärsverksamhet – AVA (avfall, vatten och avlopp) 25

– Teknik och service 26 – 27

– Strömsund Turism 28 – 29

– Framtid och utveckling 30 – 31

– Miljö och bygg 32 – 33

– Barn och utbildning 34 – 35

– Kultur och fritid 36 – 37

– Vård och social 38 – 39

– Närvård Frostviken 40 – 41

– Övriga verksamheter 42 – 43

Personalekonomisk redovisning 44 – 45

Chefer och vd 46

Politiskt valda 47

Organisationsplaner 48

Tio år i sammandrag 49

Sju år i sammandrag 50

Redovisningsmodell 50

Principer och förklaringar 51

Sammanställning: Kommunledningsförvaltningen

Grafisk form: Gerd Sjöberg, Strömsund Turism

Porträttfoto: Strömsunds Foto, Tore Torstensson och Gerd Sjöberg

Omslagsfoton: Expedition Bjurälven

Tryck: GTC, Luleå

Adress: Strömsunds kommun

Storgatan 15

Box 500

833 24 Strömsund

Tfn: 0670-161 00 vx

Fax: 0670-161 05

E-post: stromsunds.kommun@stromsund.se

Hemsida: www.stromsund.se

Org nr: 212000-2486

INNEHÅLL


4 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Fakta om kommunen

Statistik 2010

31 december

Kommunal utdebitering 2010, kr/skattekrona per församling

Kommun Landsting Begravnings- Kyrko- Totalt

avgift avgift

Strömsund 23,07 10,60 0,39 1,25 35,31

Strömsunds pastorat 23,07 10,60 0,38 1,25 35,30

Frostvikens församling 23,07 10,60 0,52 1,28 35,47

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR

År Folkmängd Folk- Födelse- flyttningsöverskott

antal ökning överskott män Kvinnor Totalt

2010 12 185 -101 -72 -10 -21 -31

2009 12 286 -246 -97 -49 -100 -149

2008 12 532 -147 -114 0 -34 -34

2007 12 679 -103 -137 18 16 34

2006 12 782 -149 -120 -38 9 -29

IN- OCH UTFLYTTNING 2010

Män Kvinnor

Antal inflyttningar 240 230

från utlandet 49 48

Antal utflyttningar 250 251

till utlandet 15 7

Flyttningsnetto -10 -21

Åldersfördelning

Ålder Antal % Riket % Män % Kvinnor %

0-6 år 707 6 8 353 6 354 6

7-17 år 1 379 11 12 696 11 683 12

18-24 år 1 022 8 10 577 9 445 8

25-44 år 2 235 18 26 1 211 19 1 024 17

45-64 år 3 665 30 26 1 922 31 1 743 29

65-79 år 2 191 18 13 1 124 18 1 067 18

80+ år 986 8 5 376 6 610 10

Totalt 12 185 6 259 5 926

Mandat i kommunfullmäktige

2011-2014 2007-2010

män Kv Tot Män Kv Tot

Socialdemokraterna 8 9 17 5 8 13

Centerpartiet 3 2 5 3 2 5

Moderaterna 5 – 5 3 1 4

Rättvis demokrati 2 1 3 4 4 8

Vänsterpartiet 2 1 3 2 1 3

Sverigedemokraterna 2 – 2 – – –

Folkpartiet – – – 1 – 1

Politisk vilde – – – 1 – 1

Antal invånare/församling

2010 2009

Ström/ Alanäs 5 680 5 674

Hammerdal/ Gåxsjö 2 535 2 552

Frostviken 900 922

Fjällsjö 899 900

Bodum 599 616

Tåsjö 1 572 1 622

12 185 12 286

Beslut 2010

Strömsunds kommun tecknar överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flykting-

barn, tolv platser, samt åtta platser för åldersgruppen 12–15 år boende i Backe (kf § 6 och § 32/2010)

Personalpolitiskt program antas (kf § 18/2010)

fakta om kommunen

Landstinget och länets kommuner bildar ett kommunalt förbund (kommunalt samverkansorgan) – Regionförbundet

Jämtlands län - fr.o.m. den 1 januari 2011 (kf § 40/2010)

Länstrafiken i Jämtland AB får i uppdrag att verkställa kommunens uppgift som huvudman för färdtjänst- och

riksfärdtjänstresor fr.o.m. den 1 juli 2011 (kf § 48/2010)

Ett ungdomskonvent anordnas (kf § 49/2010)

Nya normer för tillhandahållande av samlingslokaler fastställs (kf § 61/2010)


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 5

Den nya mandatperioden

Samhällets resurser ska fördelas rättvist och där de kommer till

störst nytta. De ekonomiska förutsättningarna ställer stora krav

på nytänkande och samverkan för att utveckla kommunen

trots minskade budgetramar. Vi behöver därför

engagera kommuninnevånarna och skapa former

för delaktighet och dialog för samhällsutvecklingen.

En viktig faktor för att göra Strömsunds kommun

till en attraktiv kommun och en plats där man vill

bo är tillgången till kommunal service och utbudet

inom kultur- och fritidsområdet.

Satsningar för att höja attraktionskraften och öka

inflyttningen till kommunen är avgörande för hur

kommunen kommer att lyckas i konkurrensen om

arbetskraften. Strömsunds kommun måste därför

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Stora pensionsavgångar

inom privat och offentlig sektor innebär ett stort arbetskraftsbehov

som vi måste vara beredda att möta men som också ger möjligheter

till arbetstillfällen. Vi behöver därför tillsammans med näringslivet

se över kommande personalbehov. En stor utmaning är den höga

ungdomsarbetslösheten och här krävs att vi satsar resurser och

samverkar med andra aktörer.

För att öka intresset för kommunen behövs arbetstillfällen

som lockar. Vindkraftsutbyggnaden med påföljande

avknoppningar är ett sådant arbetsområde.

Vi ligger i framkant genom våra vindkraftsprojekt

och det ska vi fortsätta med. Under mandatperioden

ska vi undersöka om kommunen ska vara ägare av

vindkraftverk.

Ett viktigt dokument för utveckling av Strömsunds

kommun är översiktsplanen vilken kommer att

prioriteras och färdigställas under mandatperioden.

Gudrun Hansson (s),

Kommunstyrlesens ordförande, 2011-2014

Året som gick

Årets resultat blev +27 Mkr vilket är ett mycket gott resultat. Tack

vare det goda resultatet kan vi avsätta medel för ökat planerat

underhåll under 2011 och amortera ytterligare 31

Mkr på pensionsskulden.

Vi kan nu se att det arbete som påbörjades

under 2009 med utbudsbegränsningar och rejäla

genomgångar av vad vi skall göra och inte göra

men också satsa på, har gett resultat. Tidigare år

har själva verksamheterna haft svårigheter att följa

de ramar som blivit dem tilldelade. Bokslutet har

då oftast räddats av att vi fått större skatteintäkter

än beräknat och att befolkningsminskningarna

inte blivit så stora som budgeterat. I år har dock

många verksamheter visat positivt resultat vilket

är mycket glädjande.

Under den mandatperiod som jag varit kommunstyrelsens ordförande,

har vi haft fokus på att förbättra vårt arbete med att formulera

mål om hur vi vill att kommunen skall utvecklas. Jag hoppas verkligen

att den nya majoriteten inte kastar det arbetet i sjön utan att vi kan

fortsätta jobba med de sex övergripande målen:

• God ekonomisk hushållning

• Starkt näringsliv

• Kunskap och lärande

• Livskvalitet och trygghet

• Hållbar samhällsutveckling

• Medborgardialog

Under 2010 påbörjades arbetet med att jämställdhetsintegrera

våra verksamheter. Ett arbete som jag

anser har en tydlig bäring på, och bidrar till en positiv

utveckling i vår kommun.

Karin Stierna (c),

kommunstyrelsens ordförande, 2007–2010

kommunalrådet har ordet


6 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Förvaltningsberättelse

Bokslutsanalys kommunkoncernen

Positiva resultat

Strömsunds kommunkoncern redovisar ett positivt resultat med 28,4

Mkr. Samtliga ingående enheter har minst ett nollresultat.

Strömsunds kommun ingår med +27 Mkr. Strömsunds Hyresbostäder

AB har ett överskott med 746 kkr. Utfallet är bättre än

budget på grund av minskade vakanser och lägre räntekostnader.

Positivt är att ekonomin även inrymt nedskrivningar med 1,9 Mkr.

Jämtlandsvärme AB redovisar en vinst med 227 kkr, och en ökad

omsättning och ett ökat antal abonnenter.

Strömsunds Utvecklingsbolag AB redovisar även i år ett nollresultat,

efter ägarbidrag med 4 Mkr. EM-lab avvecklades under 2010, och

lånen slutbetalades.

Jämtlands Räddningstjänstförbund ingår inte längre i den sammanställda

redovisningen. Kommunen färdigställer sitt bokslut före

förbundet. Kommunens andel i förbundet utgör en liten del som

därför kan exkluderas enligt god redovisningssed.

Låneskulden ökar

Kommunkoncernens totala låneskuld har ökat med 13,4 Mkr, efter

Jämtlandsvärmes nyupplåning. Bolaget har fortsatt investera i

utbyggnad av fjärrvärme och deras låneskuld har därför ökat från

30,9 Mkr till 46,5 Mkr.

Strömsunds Hyresbostäder AB har amorterat 2,2 Mkr på låneskulden,

och med sin goda likviditet kan de komma att amortera

mer under 2011.

Framtiden

Kommunen har gett ett aktieägartillskott till bostadsbolaget på

3,9 Mkr för utvecklings- och avvecklingsåtgärder som utbetalas

under 2011.

Från 2011 ska bostadsbolaget bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga

principer, i enlighet med ny lagstiftning. Det innebär

bland annat att en borgensavgift ska betalas till kommunen.

Jämtlandsvärme vill fortsätta sin satsning på att nyansluta villor.

Kommunkoncernen har fortfarande ett negativt eget kapital,

men från föregående års nivå -65,1 Mkr är det nu -32,8 Mkr. Inom

några år kan det egna kapitalet vara positivt om de årliga resultaten

fortsätter vara goda för kommun och bolag.

koncernöversikt

Enhet resultat Ägartillskott Koncernbidrag utdelning försäljning borgen

(Mkr) Ägd andel enl årsred Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen Köpare Säljare Givare Mottagare

Strömsunds kommun 27,0 3,9 18,2 0,2 24,6 7,3 119,5

Strömsunds

Hyresbostäder AB 100% 0,7 3,9 11,3 5,6 72,5

Jämtlandsvärme AB 100% 0,2 0,7 19,4 47,0

Strömsunds

Utvecklingsbolag AB 100% 0,0 4,0 0,3 5,6

Jämtlands Räddningstjänstförbund

18,6% 2,3 0,2 14,2 1,0 0,1

Intressebolag: Strömsundshälsan AB.

Kommunen ingår i det finansiella Samordningsförbundet Strömsund (FINSAM).

förvaltningsberättelse

Fakta koncern

Avsättning pensioner 2010 2009

inkl löneskatt (Mkr)

Strömsunds kommun 437,8 432,9

Strömsunds Utvecklingsbolag AB 0,9 0,8

Strömsunds Hyresbostäder AB 1,1 1,3

Jämtlandsvärme AB 0,0 0,0

Jämtlands

Räddningstjänstförbund (18,6%) 1,9 2,3

Totalt 441,7 437,3

Total låneskuld (Mkr) 2010 2009

Strömsunds kommun 0,0 0,0

Strömsunds Utvecklingsbolag AB 0,0 0,1

Strömsunds Hyresbostäder AB 72,5 74,7

Jämtlandsvärme AB 47,0 31,4

Jämtlands

Räddningstjänstförbund (18,6%) 0,0 0,0

Totalt 119,5 106,2


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 7

Förvaltningsberättelse

Bokslutsanalys kommunen

Finansiella målen överträffas

Strömsunds kommuns resultat för 2010 visar +27 Mkr och det är

13 Mkr bättre än budget. Sett över en tvåårsperiod, 2009-2010,

uppnås god ekonomisk hushållning i relativt väl överensstämmelse

med kommunens mål. Målet är att ha ett årligt överskott med +14

Mkr (motsvarar 2 % av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter)

men 2009 blev resultatet endast +2,7 Mkr. Därför är det positivt med

ett extra stort överskott 2010.

Kommunens andra finansiella mål rör investeringar. Målet är att investeringarna

ska uppgå till max 20 Mkr per år. 2010 års investeringar

uppgår till endast 12,7 Mkr och målet nås. Investeringarna finansieras

helt utan banklån. Det kan vara stora variationer i investeringsnivån

mellan olika år, vilket får

anses vara naturligt. Sett

under perioden 2001-2011 finansiella

uppgår investeringarna i

målen

genomsnitt till 19 Mkr per

överträffas

år, dvs i linje med det finansiella

målet.

Det tredje finansiella målet

är att amortera eller

öronmärka 25 Mkr per år till pensionsskulden. Ambitionsnivån har

kunnat höjas de senaste två åren när kommunen inte längre har

några banklån kvar att amortera. Genom kommunens goda bokslutsresultat

har beslut tagits om att öronmärka hela 31 Mkr 2010.

Bättre budgetföljsamhet

Kommunens verksamheter har under 2010 visat stor krismedvetenhet

och återhållsamhet utifrån den djupa nedgång i ekonomin

som drabbade Sverige. Sedan har återhämtningen skett snabbare

än förväntat vilket bland annat resulterat i att de preliminära skatteintäktsprognoserna

visat sig vara alltför negativa.

En bättre budgetföljsamhet har eftersträvats under de senaste

åren och 2010 har årets prognoser överträffats när verksamheterna

totalt redovisar ett positivt resultat med ca 3,3 Mkr. Det innebär att

den budgeterade potten på 7,5 Mkr för balanskravet inte behövt

nyttjas. Inför 2011 är den potten minskad till 3,3 Mkr så det gäller

att verksamheterna fortsätter att följa sina budgetramar.

Socialnämnden redovisar ett glädjande nollresultat, trots ökade

kostnader för ekonomiskt bistånd. Barn-, kultur och utbildningsnämnden

har underskott på 3,5 Mkr eftersom budgeterade förändringar

inte genomförts.

Fastighetsförvaltningen har haft 3,7 Mkr högre kostnader än

budget. Nödvändiga akuta underhållsåtgärder i bland annat skolor

är en förklaring. Inför 2011 har en pott på 6 Mkr skapats för att

kunna göra en extra satsning på reparations- och underhållsåtgärder

i kommunala fastigheter, ett eftersatt område.

Årets mål om lokalminskning (4 000 m 2 ) har nåtts, eftersom 6 024

m 2 minskats. Att minska antalet nyttjade kvadratmeter ger också mer

underhållsmedel till kvarvarande lokaler.

Inom affärsverksamheten AVA-enheten (avfall, vatten och avlopp)

har kommunens mål om att taxorna helt ska finansiera verksamheten

nåtts.

Skatter och statsbidrag ökade

De dystra prognoserna i Sverige inför 2010 års skatteintäkter slog inte

riktigt in. Extra statsbidrag erhölls på grund av konjunkturnedgången

och en engångsutdelning från SKL skulle också hjälpa kommunerna.

I efterhand har sedan ytterligare skattemedel erhållits eftersom de

preliminära var undervärderade. Den sänkta sjukförsäkringsavgiften

och mer intäkter från fastighetsskatt är andra poster som bidragit

till det goda bokslutsresultatet.

Kommunen budgeterar med en befolkningsminskning på 250

personer per år. Det ger ett positivt utfall i budgeten de år befolkningen

inte minskat så mycket. Den befolkningsminskning som

ligger till grund för 2010 års skatteintäkter, dvs befolkningen per

den 1 november 2009, slutade på -237 vilket ger en liten positiv

effekt ekonomiskt.

Ränteintäkterna blev högre än budgeterat bland annat på grund

av god likviditet.

Kommunens finansiella mål

God ekonomisk

hushållning

Mkr

30

25

20

15

10

5

0

2008 2009 2010 2011 2012

+ 14 Mkr = god

ekonomisk

hushållning

Investeringar

Mkr

60

God ekonomisk hushållning

50

40

30

20

10

Åren 2008 – 2010 avser bokslut, 2011 budget och 2012 plan

Max 20 Mkr

per år

0

2008 2009 2010 2011 2012

2011 inkl ombudgeteringar från

2010 med 38,8 Mkr.

Investeringar

Öronmärkta medel för framtida

amortering pensionsskuld

Mkr Totala

pensionsmedel per

50 2010-12-31

67 Mkr

40

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012

Investeringar

förvaltningsberättelse


8 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Förvaltningsberättelse

Investeringarna på låg nivå

Kommunens investeringar (inkl affärsverksamheten) uppgick till

12,7 Mkr under 2010. Orsaken till den låga nivån är den förskjutna

byggstarten av det nya äldreboendet i Gäddede.

Under 2010 investerades bland annat i fastigheter genom lokalanpassningar

och energieffektiviseringar. Avfall, vatten och avlopp

har investerat 2,5 Mkr bland annat i reningsverk och ny återvinningscentral.

Kommunstyrelsens förslag är att 38,8 Mkr ombudgeteras till 2011.

Av det hör 28,6 Mkr till äldreboendet.

Tillsammans med 2011 års planerade nya investeringar uppgår

total investeringsbudget 2011 till

hela 55,4 Mkr. Trots hög nivå ryms

det inom det budgeterade taket investerar

på 20 Mkr sett över en flerårsperiod.

Kommunen har likvida medel

utan lån

tillgängliga för samtliga investeringar,

dvs ingen lånefinansiering

är aktuell.

Inga lån i kommunen

Kommunen har inga lån idag. Inom kommunkoncernen finns lån

på 120 Mkr.

Hur hanteras pensionsskulden?

Pensionsskulden bedöms uppgå till ca 438 Mkr, en ökning med 5

Mkr från 2009. Kommunen har valt att frångå god redovisningssed

i fråga om pensionsskuldshanteringen.

Kommunen visar hela pensionsskulden i balansräkningen från

2006 (övergick från blandmodell till fullfondering). Dessutom gör

man en egen prognos av skuldens storlek 2010, som följer en linjär

utveckling och inte tar hänsyn till den kraftiga tillfälliga nedgång av

skulden som redovisas 2010 enligt KPA:s prognoser.

Kommunen har under åren 2005-2007 amorterat (genom försäkringslösning)

ca 80 Mkr på pensionsskulden, som annars alltså

skulle ha varit ännu högre än den är idag.

Dessutom har kommunen byggt upp en pensionsportfölj som uppgår

till 67 Mkr, inkl de obudgeterade 6 Mkr som fullmäktige kunde

öronmärka genom det goda bokslutsresultatet. Pensionsportföljen

innehåller idag endast räntebärande papper, inga aktier.

Under 2010 har diskuterats ett eventuellt bildande av en pensionsstiftelse

som i skrivande stund just beslutats av fullmäktige.

Förhoppningsvis kan stiftelsen startas upp under 2011. Principen är

då att kommunens pensionsmedel på 67 Mkr förs över till stiftelsen

och samtidigt lyfts 67 Mkr från kommunens pensionsskuld över till

stiftelsen. Sedan ökas kapital och skuld i stiftelsen årligen i enlighet

med kommunens finansiella mål, dvs med 25 Mkr.

I takt med det minskar kommunens pensionsskuld per invånare,

där Strömsund legat bland de högsta i landet. Våra nyckeltal förbättras

vid jämförelser med andra kommuner.

Soliditeten behöver stärkas

Kommunens eget kapital är fortfarande negativt, alltsedan pensionsskulden

lyftes in i balansräkningen år 2006. Som mest var det

negativa egna kapitalet -107 Mkr. Det egna kapitalet har stärkts

under de senaste tre åren och är nu -54 Mkr. Om kommunen fortsätter

ha en god ekonomisk hushållning kan det egna kapitalet vara

positivt inom tre-fyra år.

Soliditeten, den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår till -9

% när pensionsskulden inräknas. Den har förbättrats, från 2007

års nivå som var -20 %.

Ambitionen är att successivt förbättra kommunens soliditet och

öka eget kapital, vilket också kan ske om de årliga finansiella målen

uppfylls.

Borgensåtagandet ökar

Eftersom Jämtlandsvärme AB investerat under 2009-2010 och fått

finansiera detta genom lån med kommunal borgen, har borgenså-

förvaltningsberättelse

Verksamhetsmått

Känslighetsanalys

Hur påverkas resultatet av ändrade priser m m?

• Löneökning med 1 % (inkl arbetsgivaravgift) -4,2 Mkr

• Prisförändring 1 % på övriga kostnader +/-4,1 Mkr

• Förändrad utdebitering med 1 kr

+/-19 Mkr

Borgensåtagande

Mkr

200

150

100

Övriga

Bostadsrättsföreningar

Kommunala företag

50

0

2006 2007 2008 2009 2010


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 9

Förvaltningsberättelse

tagandena ökat för kommunen.

Borgensrisken minskar ändå eftersom en allt större andel av borgensåtaganden

är till kommunägda företag, där kommunen kan ha

inflytande i egenskap av ägare.

Fullmäktige har, liksom föregående år, förlängt HSB:s bostadsrättsförening

Rönnens rekonstruktionsavtal med ett år. Brf Rönnen

amorterar 200 kkr till kommunen varje år.

Bokslutsåtgärder

I bokslutet ingår en avsättning för framtida återställande av deponin

i Junsternäset i Gäddede, på 4,5 Mkr. Tidigare år har endast avsättningar

gjorts för Lidens deponi, utanför Strömsund.

Nedskrivningar har gjorts för 12,9 Mkr, avseende fastigheter som

kommunen inte längre är ägare till och de som är på väg att säljas

samt övriga objekt som är för högt värderade.

Kommunen budgeterar varje år ca 3 Mkr för nedskrivningar.

Strömsund idag och i morgon

Som redovisat gjorde kommunen ett mycket bra ekonomisk resultat

under 2010. Alla anställda har på mycket bra sätt bidragit till detta.

Vi har en i huvudsak väl fungerande kommunal organisation. En

kontinuerlig förändring är dock nödvändig för utvecklingen. Vi kan

nu se att beslutet att slå samman Socialförvaltningen med Vård- och

omsorgsförvaltningen gett önskad effekt. Även nedläggningen av

Personalservice har gett avsedd besparing.

Vi ser även kontinuerligt över möjligheterna till samordning med

andra kommuner. Det tål dock att påminnas om att huvuddelen av

den kommunala servicen genomförs där medborgarna bor eller i nära

anslutning till bostaden. Andelen anställda för ledning, uppföljning

och kontroll är i genomsnitt 11 % i alla kommuner varför samarbete

ej heller här kan ge några större besparingar.

Inom specialistområden finns det dock goda motiv till samarbete.

Exempel på detta är ett gemensamt upphandlingskontor i länet. Vidare

delar vi nu kommunarkitekt med Dorotea, Åsele och Vilhelmina.

Vårt geografiska läge ger oss som synes goda möjligheter att

samverka i flera riktningar. Vi har:

• Interregprojekt gransprojekt.eu tillammans med Krokom, Lierne

och Røyrvik.

• Leaderprojekt 3sam.eu tillsammans med Ragunda.

Våra turismföretagare har minst tre olika samarbetsmöjligheter;

Jämtland-Härjedalens Turism, Frostviken med Norge samt med

Södra Lappland.

Vår stora utmaning framöver ligger i de kommande behoven av

arbetskraft.

Kombinationen färre

ungdomar, ökad levnadsålder

och urbanisering samt nyrekrytering

behov av

nya kompetenskrav kräver

en lång rad åtgärder för

att kunna:

• genomföra de offentliga välfärdstjänsterna

• bedriva service och handel för medborgare och besökare

• tillvarata våra naturrikedomar

• tillverka efterfrågade produkter

De stora pensionsavgångarna framgent har ännu ej heller fått

genomslag i nyrekryteringen. Men om några år så har kommunen

ett årligt behov av ca 50 nyanställda.

Just i dagsläget lever vi i sviterna av en lågkonjunktur kombinerat

med ovanligt stora gymnasiekullar vilket gett en oacceptabelt stor

ungdomsarbetslöshet. Men som beskrivits svänger det snabbt så

rådet är att nu utbilda sig under några år, sedan kommer jobben!

Anders Andersson

Kommunchef

Anneli Svensson

ekonomichef

Verksamhetsmått

Pensionsskuld, total

Mkr

500

400

300

200

Pensionsskuldens fördelning 2010 2009

per kategori (antal personer)

– arbetstagare 1 683 1 766

– pensionstagare 878 836

Avsättningar

– avgångna 2 667 2 497

Ansvarsförbindelse – garantipensioner 31 24

– visstidspensioner 2 2

Totalt 5 261 5 125

Pensionskostnader 2010 2009

inkl finansiell kostnad (Mkr)

Förändring pensionsskuld 19,7 12,1

Avgiftsbestämd ålderspension 16,5 16,6

Premier, avgifter m m 0,2 3,3

Löneskatt 4,1 4,7

Finansiell kostnad 5,7 22,9

Totalt 46,2 59,6

förvaltningsberättelse

100

0

2006 2007 2008 2009 2010


10 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Kommunens ekonomi

Resultaträkningar

Mkr kommun Kommun Kommun Koncern Koncern

bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2010 2009

Verksamhetens intäkter Not 1 159,2 172,6 155,4 212,2 204,3

Verksamhetens kostnader Not 2 -805,7 -818,1 -818,5 -845,8 -855,5

Avskrivningar Not 3 -40,1 -30,0 -28,6 -47,9 -35,9

Verksamhetens nettokostnader -686,6 -675,5 -691,7 -681,5 -687,1

Skatteintäkter Not 4 435,5 426,0 435,0 435,5 435,0

Generella statsbidrag och utjämning Not 5 283,1 279,0 281,3 283,1 281,3

Finansiella intäkter Not 6 1,2 0,5 1,8 1,3 1,8

Finansiella kostnader Not 7 -6,2 -16,0 -23,7 -9,4 -26,99

Resultat före extraordinära poster 27,0 14,0 2,7 29,0 4,1

Extraordinära intäkter – – – – –

Extraordinära kostnader – – – – –

Resultat före bokslutsdispositioner 27,0 14,0 2,7 29,0 4,1

Bokslutsdispositioner – – – -0,5 -0,4

Skatt – – – -0,1 -0,2

ÅRETS RESULTAT- Förändring

av eget kapital Not 8 27,0 14,0 2,7 28,4 3,5

Kassaflödesanalyser

Mkr kommun Kommun Kommun Koncern Koncern

bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

Löpande verksamhet

2010 2010 2009 2010 2009

Årets resultat 27,0 27,0 2,7 28,4 3,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 28 64,5 64,4 60,1 72,6 67,5

Minskning av avsättningar pga utbetalningar Not 22-23 -23,4 -23,3 -16,6 -19,7 -16,6

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 68,1 68,1 46,2 81,4 54,4

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Not 16 -2,1 -2,1 -1,9 -4,5 -2,5

Ökning (-)/minskning (+)förråd – – 0,2 0,1 0,3

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder Not 25 2,2 2,2 24,5 -1,3 22,9

Kassaflöde från löpande verksamhet 68,2 49,5 69,0 75,7 75,2

Investeringsverksamhet

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 10-11 -10,5 -42,0 -15,4 -21,9 -30,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not 10-11 2,6 – 1,5 2,6 1,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 13 -2,2 – – -2,2 –

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – – – – –

Kassaflöde från investeringsverksamhet -10,1 -10,1 -13,9 -21,5 -28,7

kommunens ekonomi

Finansieringsverksamhet

Nyupptagna lån Not 27 – – – 44,8 31,5

Amortering av skuld Not 27 – – -30,0 -31,4 -50,5

Ökning (-) långfristiga fordringar – – – – –

Minskning (+) långfristiga fordringar Not 15 0,1 – 0,1 – –

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0,1 – -29,9 13,4 -19,0

Årets kassaflöde 58,2 7,5 25,2 67,6 27,5

Likvida medel vid årets början Not 17-18 164,1 – 138,9 176,4 148,9*)

Likvida medel vid årets slut Not 17-18 222,3 – 164,1 244,0 176,4

Av kassaflödet har det 2010 överförts 31 Mkr till pensionsmedel (2009 25 Mkr).

Kassaflödesanalys redovisas enl RKR rek nr 16:2, dvs att investerings- och finansieringsverksamhet bruttoredovisas. Justering har gjorts bakåt.

*) Exkl Jämtlands Räddningstjänstförbund från och med 2009.


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 11

Kommunens ekonomi

Balansräkningar

Mkr kommun Kommun Kommun Koncern Koncern

bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2010 2009

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 – – – 1,0 1,9

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 283,3 311,9 312,7 426,8 451,5

Maskiner och inventarier Not 11 7,6 10,3 9,2 9,1 11,0

Finansiella tillgångar Not 12-14 23,9 21,9 21,8 5,2 3,0

Summa anläggningstillgångar 314,8 344,1 343,7 442,1 467,4

Omsättningstillgångar

Förråd – 0,2 – 2,1 2,2

Kortfristiga fordringar Not 16 51,9 50,0 49,9 63,0 58,5

Kortfristiga placeringar Not 17 153,1 51,0 3,2 153,2 3,7

Likvida medel Not 18 69,2 98,8 160,9 90,8 172,7

Summa omsättningstillgångar 274,3 200,0 214,0 309,1 237,1

SUMMA TILLGÅNGAR 589,1 544,1 557,7 751,2 704,5

Eget kapital Not 19 -54,3 -79,5 -81,4 -32,8 -65,1

därav årets resultat 27,0 14,0 2,7 28,4 3,5

– anläggningskapital Not 20 -153,5 -131,2 -122,5 -151,7 -110,6

– rörelsekapital Not 21 99,2 51,7 41,1 118,9 45,6

Avsättningar

Avsättning för pensioner Not 22 437,8 435,5 432,9 439,8 435,0

Andra avsättningar Not 23 30,5 39,8 33,3 35,0 37,5

Summa avsättningar 468,3 475,3 466,2 474,8 472,5

Skulder

Långfristiga skulder Not 24, 26 – – – 119,0 105,6

Kortfristiga skulder Not 25 175,1 148,3 172,9 190,2 191,5

Summa skulder 175,1 148,3 172,9 309,2 297,1

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 589,1 544,1 557,7 751,2 704,5

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtagande Not 27 133,2 126,0 120,8 13,8 14,8

Ekonomiska mått för kommunen, utveckling 2008 – 2010

2010 2009 2008

Antal invånare 31 december 12 185 12 286 12 532

Utdebitering 23:07 23:07 23:07

Soliditet (inkl pensionsskuld) -9% -15% -15%

Soliditet (exkl ansvarsförbindelse pensionsskuld) 58% 54% 55%

Skuldsättningsgrad (inkl pensionsskuld) 109% 115% 115%

Nettokostnad i % av skatter och statsbidrag 96% 97% 95%

Eget kapital, Mkr -54,3 -81,4 -84,1

Eget kapital, kr/invånare -4 456 -6 625 -6 711

Nettoinvesteringar, Mkr 12,7 15,4 11,8

Nettoinvesteringar, kr/invånare 1 042 1 253 942

Skulder (inkl samtliga pensionsåtaganden), kr/invånare 52 803 52 019 50 120

Borgensåtaganden, kr/invånare 10 931 9 832 8 873

kommunens ekonomi

Förpliktelsebelopp (skulder+pensioner+borgen), kr/invånare 63 734 61 851 58 993


12 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Noter till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser

kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

(Mkr) (Mkr) (Mkr) (Mkr)

1. Verksamhetens intäkter 159,2 155,4 212,2 202,8

Intäkter ordinarie verksamhet 286,9 293,3 376,7 376,2

Interna intäkter -127,7 -137,9 -164,5 -173,4

Försäljningsmedel 15,8 15,4 14,9 13,1

Taxor och avgifter 44,2 44,8 54,7 53,7

Hyror och arrenden 18,9 19,7 57,3 57,7

Bidrag 66,5 60,3 66,5 60,3

Försäljning av verksamhet 10,0 11,2 13,2 14,0

Övriga intäkter 2,7 2,4 4,5 2,5

Realisationsvinster 1,1 1,5 1,1 1,5

Summa verksamhetens intäkter 159,2 155,4 212,2 202,8

2. Verksamhetens kostnader -805,7 -818,5 -845,8 -855,5

Kostnader ordinarie verksamhet -980,3 -999,4 -1 057,2 -1 071,9

Interna kostnader 127,7 137,9 164,5 173,4

Differens interna personalomkostnader -7,9 -1,3 -7,9 -1,3

Interna kapitalkostnader 54,8 44,3 54,8 44,3

Lön, arvoden, ersättningar inkl sociala avgifter -472,2 -483,4 -487,2 -498,2

Pensionskostnader inkl löneskatt -40,5 -36,8 -42,1 -37,8

Övriga personalkostnader -6,4 -5,7 -7,0 -5,8

– Delsumma personalkostnader -519,1 -525,9 -536,3 -541,9

Lokaler och fastigheter -12,6 -12,5 -9,6 -9,0

Varor och material -68,0 -67,6 -95,5 -92,9

Köp av verksamhet och tjänster -114,3 -117,8 -116,1 -117,5

Bidrag och transfereringar -57,8 -55,7 -54,4 -53,0

Övriga kostnader -33,9 -39,0 -33,9 -41,2

Summa verksamhetens kostnader -805,7 -818,5 -845,8 -855,5

3. Avskrivningar -40,1 -28,6 -47,9 -35,9

Planenliga avskrivningar -26,7 -26,9 -32,6 -31,8

Nedskrivningar -13,4 -1,7 -15,3 -4,1

4. Skatteintäkter 435,5 435,0 435,5 435,0

Preliminärt erhållen kommunalskatt 429,6 449,7 429,6 449,7

SKL:s prognos för årets avräkningslikvid 5,6 -15,2 5,6 -15,2

Slutavräkning enl SKL föregående år, korrigeringspost 0,3 0,5 0,3 0,5

Antal invånare per 1 november 2009 och 2008 12 295 inv 12 532 inv

SKL:s prognos för årets avräkningslikvid 456 kr/inv -1 212 kr/inv

Slutavräkning enl SKL föregående år, korrigeringspost 26 kr/inv 36 kr/inv

5. Generella statsbidrag och utjämning 283,1 281,3 283,1 281,3

Fastighetsavgift 18,3 17,5 18,3 17,5

Inkomstutjämningsbidrag 124,4 135,3 124,4 135,3

Kostnadsutjämningsbidrag 86,6 96,8 86,6 96,8

Strukturbidrag 26,2 26,7 26,2 26,7

Regleringsbidrag (+) / avgift (-) 3,1 -6,1 3,1 -6,1

Utjämningsbidrag LSS 12,5 11,1 12,5 11,1

Tillfälligt konjunkturstöd 12,0 – 12,0 –

6. Finansiella intäkter 1,2 1,8 1,3 1,8

Räntor, likvida medel 0,5 0,9 0,6 0,9

Ränta, kortfristig placering 0,3 – 0,3 –

Återbetalning från SKL (Sveriges kommuner och landsting) – 0,7 – 0,7

Övrigt 0,4 0,2 0,4 0,2

7. Finansiella kostnader -6,2 -23,7 -9,5 .26,9

Räntor, långfristig upplåning – -0,3 -3,3 -3,4

Räntor, kortfristiga placeringar -0,4 – -0,4 –

Ränta pensionsavsättning -5,7 -22,9 -5,7 -23,0

Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,6 -0,1 -0,5

8. Årets resultat

Årets finansiella resultat är +27,0 Mkr mot +2,7 Mkr för år 2009.

Årets finansiella resultat inom koncernen är +28,4 Mkr mot +3,5 Mkr

för år 2009.

NOTER

Avstämning balanskrav

Årets resultat 27,0 2,7

Realisationsvinst -1,1 -1,5

Pott för fastighetsunderhåll 2011 -6,0 –

Resultat efter balanskravsutredning 19,9 1,2


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 13

Noter

till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser

kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

(kkr) (kkr) (Mkr) (Mkr)

9. Immateriella anläggningstillgångar (goodwill) 1,0 1,9

Bokfört värde 1 januari – – 1,9 2,9

Planenliga avskrivningar – – -0,9 -1,0

10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 283 281 312 724 426,8 451,5

Anskaffningsvärde 547 133 543 137 787,9 756,3

Årets nyanskaffningar 138 8 229 2,7 14,9

Årets omklassificeringar 9 905 732 14,9 21,7

Ackumulerade avskrivningar -214 389 -194 551 -298,7 -275,5

Årets avskrivningar -24 135 -24 677 -28,7 -28,1

Ackumulerade upp-/nedskrivningar -25 161 -23 467 -47,9 -44,0

Årets upp-/nedskrivningar -12 964 -1 694 -13,4 -3,9

Årets försäljningar, bokfört värde -1 453 -122 -2,9 -0,1

279 074 307 587 413,9 441,3

Pågående investeringar

Anskaffningsvärde 5 137 1 481 10,1 19,6

Årets nyanskaffningar 8 975 4 389 17,7 12,3

Årets (aktivering) omklassificeringar -9 905 -732 -14,9 -21,7

4 207 5 137 12,9 10,2

Taxeringsvärdet för kommunens skog uppgår till 19,1 Mkr

Bokförda värdet är 2,1 Mkr.

11. Maskiner/inventarier 7 614 9 194 9,1 11,0

Anskaffningsvärde 42 048 39 759 47,7 45,0

Årets nyanskaffningar 1 401 2 818 1,5 3,1

Ackumulerade avskrivningar -32 382 -31 522 -36,3 -34,6

Årets avskrivningar -2 533 -1 526 -2,9 -2,0

Ackumulerade upp-/nedskrivningar -335 -335 -0,3 -0,3

Årets upp-/nedskrivningar -393 – -0,4 -0,2

Årets försäljningar, bokfört värde -192 – -0,2 –

7 614 9 194 9,1 11,0

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, RKR rek nr 15:1

12. Aktier 19 430 19 430 0,5 0,5

Jämtlandsvärme AB (100%) 11 300 11 300 – –

Strömsunds Hyresbostäder AB (100%) 7 500 7 500 – –

Länstrafiken i Jämtland AB (10,64%) 300 300 0,3 0,3

Strömsunds Utvecklingsbolag AB (100%) 150 150 – –

Inlandsbanan AB (6%) 180 180 0,2 0,2

Andelar 595 595 0,8 0,7

Kommuninvest ekonomisk förening*) 451 450 0,4 0,4

Strömsundshälsan ekonomisk förening 67 67 0,1 0,1

Skogsägarna Norrskog ekonomisk förening 77 77 0,1 0,1

Övrigt – – 0,2 0,1

*) Andelskapitalet i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt

andelskapital. Kommuninvest ek. förening har därefter beslutat om

insatsemissioner. 2010 har dessa ökat med 8 774 kr. Kommunens

totala andel per 2010-12-31 uppgick till 593 737 kr.

13. Obligationer, förlagslån 2 200 – 2,2 0,0

Förlagslån Kommuninvest ekonomisk förening 2 200 – 2,2 –

14. Bostadsrätter – Strömsund 1 674 1 674 1,7 1,7

15. Långfristiga fordringar 0 99 0,0 0,0

Strömsunds Utvecklingsbolag AB – 99 – –

HSB:s brf Rönnen har en skuld till kommunen på 11,1 Mkr

enligt rekonstruktionsavtal KF 2010-12-16 § 107.

Summa finansiella anläggningstillgångar (not 12-15) 23 899 21 797 5,2 3,0

NOTER


14 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Noter

till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser

kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

(kkr) (kkr) (Mkr) (Mkr)

16. Kortfristiga fordringar 51 944 49 884 63,0 58,5

Kundfordringar 10 754 11 898 20,7 19,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 112 8 677 7,6 8,1

Fordringar hos staten 29 330 22 234 29,7 22,4

Övriga kortfristiga fordringar 4 748 7 075 5,0 8,1

17. Kortfristiga placeringar 153 141 3 200 153,2 3,7

Obligationer 2 200 3 200 2,2 3,2

Pensionsportfölj 61 338 – 61,3 –

Likviditetsportfölj 89 603 – 89,6 –

Övriga kortfristiga placeringar – – 0,1 0,5

18. Likvida medel 69 184 160 899 90,8 172,7

Bank 68 799 160 500 90,4 172,3

-varav pensionsmedel – 36 403 – 36,4

Övrigt (plusgiro, kassa, övrigt) 385 400 0,4 0,4

19. Eget kapital (Mkr) (Mkr) (Mkr) (Mkr)

Ingående eget kapital -81,4 -84,1 -65,1 -68,0

Justering eget kapital – – 3,9 *) -0,6

Justerat ingående eget kapital -81,4 -84,1 -61,2 -68,6

Årets resultat 27,0 2,7 28,4 3,5

Utgående eget kapital -54,3 -81,4 -32,8 -65,1

*) 3,9 Mkr avser ökning eget kapital Strömsunds Hyresbostäder AB.

20. Anläggningskapital

Anläggningskapitalet utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar

och långfristiga skulder samt avsättningar.

21 Rörelsekapital

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar

och kortfristiga skulder.

(kkr) (kkr) (Mkr) (Mkr)

22. Avsättning för pension inkl löneskatt 437 766 432 884 439,8 435,0

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997-12-31

Ingående avsättning inkl löneskatt 393 891 383 711

Pensionsutbetalningar -11 460 -10 593

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 15 443 20 832

Aktualisering -1 144 -1 144

Förändring löneskatt 689 1 989

Övrigt – -904

Utgående avsättning inkl löneskatt 397 419 393 891

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 exkl ÖK-sap

Ingående avsättning inkl löneskatt 30 164 26 943

Pensionsutbetalningar -1 724 -1 157

Nyintjänad pension 2 930 2 221

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 1 805 1 643

Förändring löneskatt 731 629

Övrigt – -115

Utgående avsättning inkl löneskatt 33 906 30 164

Avsättning för pensionsförpliktelser intjänade fr o m 1998 ÖK-SAP*)

Ingående avsättning inkl löneskatt 8 829 6 872

Pensionsutbetalningar -3 540 -4 064

Arbetstagare som pensionerats 1 758 5 073

Finansiell uppräkning, ränta och basbelopp 77 381

Förändring löneskatt -683 382

Övrigt – 185

Utgående avsättning inkl löneskatt 6 441 8 829

Antal visstidsförordnanden

Tjänstemän – –

Politiker 1 1

NOTER

Visstidspensioner följer enligt kommunens pensionspolicy avtalen i §10 i PA-KL och §10 i PBF. Enligt dessa avtal sker beräkning av

visstidspension genom att multiplicera en bruttopensionspoäng som beror på anställningstid med för varje tid gällande basbelopp.

Aktualiseringsgrad 90,0%.*)ÖK-SAP = Överenskommen särskild avtalspension.

Fr o m 2006 redovisas pensionsförpliktelser, intjänade till och med 1997-12-31, som avsättning istället för ansvarsförbindelse.


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 15

Noter

till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser

kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

(kkr) (kkr) (Mkr) (Mkr)

23. Andra avsättningar 30 529 33 331 35,0 37,5

Avtal Bostadsdelegationen

Redovisat värde vid årets början 10 515 10 515 10,5 10,5

Nya avsättningar – – – –

Ianspråktagna avsättningar – – – –

Outnyttjade belopp som återförts – – – –

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 10 515 10 515 10,5 10,5

Avsättning för framtida köp av fastigheten Häggen 12 i Strömsund, enligt upprättat avtal med Bostadsdelegationen oktober 2000.

Kommunen har åtagit sig att förvärva fastigheten om HSB:s bostadsrättsförening Rönnen kommer på obestånd.

Ett förnyat rekonstruktionsavtal har upprättats mellan kommunen och bostadsrättsföreningen i december 2010.

Avveckling/utveckling fastigheter fd SHB

Redovisat värde vid årets början 3 898 2 900 3,9 3,9

Nya avsättningar – 1 000 – 1,0

Ianspråktagna avsättningar *) -3 898 -2 – –

Outnyttjade belopp som återförts – – – –

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 0 3 898 0,0 3,9

*) Utbetalt i januari 2011 till Strömsunds Hyresbostäder AB enl beslut kommunfullmäktige 2010-12-16 § 96.

Övriga befarade förluster inkl borgen

Redovisat värde vid årets början 3 661 3 779 3,7 3,8

Nya avsättningar – – – –

Ianspråktagna avsättningar – – – –

Outnyttjade belopp som återförts -390 -118 -0,4 -0,1

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 3 271 3 661 3,3 3,7

Huvudsaklig avsättning avser borgen till kooperativ i glesbygd som senaste två åren haft minskad beläggningsgrad.

Avsatt till återställande av Lidens Deponi

Redovisat värde vid årets början 10 959 10 134 11,0 10,1

Nya avsättningar – 825 – 0,8

I anspråktagna avsättningar – – – –

Outnyttjade belopp som återförts – – – –

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 10 959 10 959 11,0 10,9

Avsättningen baserar sig på lämnade tippmassor fram till och med 2006 och bekostas av skattemedel.

2009 års avsättning grundar sig på Swecos rekommendation. Alla tre etapper skall vara avslutade år 2035.

Avsatt till återställande av Lidens Deponi

Redovisat värde vid årets början 3 986 4 706 4,0 5

Nya avsättningar – 21 – –

Ianspråktagna avsättningar -2 665 -742 -2,7 -1

Outnyttjade belopp som återförts – – – –

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 1 320 3 986 1,3 4,0

Avsättningen baserar sig på material som tillförs tippen från 2007 och framåt och bygger på Swecos beräkningar på 114 kr/ton.

Då ingen deponi skedde på Liden under 2010 så har ingen avsättning gjorts detta år.

Återställningsarbetet på Liden inleddes 2006 och första etappen beräknas enligt Swecos utredning kosta 7,5 Mkr

att avsluta och ska vara klar 2017. Samtliga tre etapper är av Sweco kostnadsberäknade till 25 Mkr.

Avsatt till återställande av deponi Junsternäset

Redovisat värde vid årets början – – – –

Nya avsättningar 4 464 – 4,5 –

Ianspråktagna avsättningar – – – –

Outnyttjade belopp som återförts – – – –

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 4 464 0 4,5 –

Avsättningen avser återställande av deponin i Junsternäset Gäddede. Återställandet påbörjades 2009 och beräknas vara

färdigställt år 2015. Den totala återställningskostnaden är beräknad till ca 6,3 Mkr. Då inga tidigare avsättningar skett har det

2010 gjorts en avsättning motsvarande 10 års uteblivna avsättningar för att möta upp avslutningskostnaderna.

NOTER


16 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Noter

till resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser

kommun Kommun Koncern Koncern

2010 2009 2010 2009

(kkr) (kkr) (Mkr) (Mkr)

Avsatt till garantibesiktningar enl entreprenadavtal

Redovisat värde vid årets början 312 261 0,3 0,3

Nya avsättningar – 75 – –

Ianspråktagna avsättningar -75 -24 -0,1 –

Outnyttjade belopp som återförts -238 – -0,2 –

Förändring av nu värdet – – – –

Utgående avsättning 0 312 0,0 0,3

Latent skatteskuld – – 4,4 4,2

Summa avsättningar (not 22-23) 468 295 466 215 474,8 472,5

24. Långfristiga skulder – – 119,0 105,6

Kommuninvest – – 119,5 106,1

Uppbokad kortfristig del – – -0,5 -0,5

25. Kortfristiga skulder 175 114 172 874 190,2 191,5

Leverantörsskulder 26 886 16 500 30,5 22,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 681 47 596 47,8 57,0

Skulder till staten 26 837 30 269 26,8 30,3

Semesterlöneskuld o okomp.övertid inkl sociala avgifter 40 381 43 035 41,9 44,5

Pensionspremier avgiftsbestämd ålderspension 16 569 16 250 16,7 16,4

Övriga kortfristiga skulder 23 760 19 225 26,5 20,6

26. Total låneskuld – – 119,5 106,1

Nyupplåning – – 44,8 31,5

Amorteringar – -30 000 -31,4 -50,5

Genomsnittlig låneränta – 5,88%

(Mkr) (Mkr) (Mkr) (Mkr)

27. Borgensåtagande 133,2 120,8 13,8 14,8

Kommunala bolag 119,5 106,1 0,0 0,0

Strömsunds Hyresbostäder AB 72,5 74,7 – –

Jämtlandsvärme AB 47,0 31,4 – –

Egna hem 40% 3,0 3,6 3,0 3,6

SBAB 2,7 3,2 2,7 3,2

Övriga 0,3 0,4 0,3 0,4

Bostadsrättsförening - HSB 8,4 8,5 8,4 8,5

Idrottsanlägggningar 1,4 1,6 1,4 1,6

Utrikeshallen AB 0,6 0,7 0,6 0,7

Fjällsjöhallen AB 0,8 0,9 0,8 0,9

Övriga 0,9 1,0 1,0 1,1

Attacus Jämtlandshus AB 0,6 1,0 0,6 1,0

Övrigt 0,3 – 0,4 0,1

Infriade borgensåtaganden – – – –

Strömsunds kommun har i augusti 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande

och framtida förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek. förening har ingått likalydande

borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ek. förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems

kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande

till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ek. förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Strömsunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per

2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 183 455 180 724 kr och totala tillgångar till 178 833 146 269 kr.

Kommunens andel av de totala förpliktelser uppgick till 217 048 760 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 211 698 417 kr.

NOTER

28. Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Kommun Kommun Kommun Koncern Koncern

Mkr bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2010 2009

Justering för av- och nedskrivningar 40,1 30,0 28,6 47,9 35,9

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – – – 3,9 0,3

Justering för gjorda avsättningar 26,1 5,5 33,8 26,4 34,3

Justering för ej ianspråktagna avsättningar -0,6 – -0,8 -4,5 -0,8

Justering för realisationsvinster mat anläggningstillgångar -1,1 – -1,5 -1,1 -2,2

Justering för realisationsförluster mat anläggningstillgångar – – – – –

64,5 35,5 60,1 72,6 67,5


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 17

Investeringar

Kommunens totala investeringsbudget 2010 inkl affärsverksamheten

(AVA) var 56,4 Mkr, varav 42,5 Mkr avser ombudgeteringar från år

2009. Totalt gjordes investeringar i materiella anläggningstillgångar

för 10,5 Mkr och 2,2 Mkr för investering i finansiell anläggningstillgång

(förlagslån i Kommuninvest ekonomisk förening). Det totala

utfallet för investeringar 2010 blev därmed 12,7 Mkr, vilket ger en

avvikelse mot budget med 43,7 Mkr. Det har ansökts om ombudgetering

av 38,8 Mkr till år 2011.

Årets största investeringshändelse är uppstarten av särskilda

boendet Levinsgården i Gäddede. Underlag har arbetats fram och

upphandling genomförts som innebär byggstart mars 2011.

Inom fastighetsförvaltningen har energieffektiviseringsarbetet fortsatt.

Största åtgärden är konvertering av värmen i Rossö Center från

el- till fjärrvärme. Utöver detta kan nämnas fortsatt tilläggsisolering

vid Hjalmar Strömerskolan samt bland annat belysningsåtgärder i

Vattudalsskolan i samband med åtgärdandet av inomhusmiljön där.

Fortsatt arbete har också skett för att stärka brandskyddet i våra

fastigheter. Exempelvis har larm och sektioneringsåtgärder utförts i

Tåsjögården, Uddebo, Kyrktåsjö skola och Frostviksskolan med flera.

Som ett led i lokaleffektiviseringsarbetet har underlag för anpassning

av skolor börjat tas fram. I samma syfte har anpassningar av

Norrgård pågått och kommer att fortsätta under 2011.

Inventering av vägbelysningen har genomförts som del i underlag

för att kunna ta ställning till ombyggnad inför kvicksilverförbudet

som inträder år 2015.

Drygt 1,1 Mkr har investerats i beläggningsarbeten på kommunens

vägar.

Inom VA-verksamheten har investering gjorts för att sänka flourid

halten i vattnet vid Bölens vattenverk. Arbetet med effektivisering

av reningsverket i Strömsund har påbörjats och kommer att fortgå

under 2011.

Inom renhållningen har besluten om investeringar i slambehandlingsanläggningar

fått skjutas upp då inga tillstånd erhållits under

året.

Investeringsredovisning, nämnd

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut

2010 2010 2010 2009

Kommunstyrelse 12 302 56 084 43 782 15 198

Miljö- och byggnämnd – – – 238

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd 56 – -56 –

Socialnämnd 355 350 -5 –

Summa 12 713 56 434 43 721 15 436

därav – inventarier och maskiner 1 801 2 456 655 2 783

– skolor, särskilt boende, daghem etc 5 287 38 610 33 323 4 446

– vattenverk, avlopp, avfall 2 196 14 118 11 922 6 235

– gator, vägar, parker 1 229 1 250 21 1 972

Summa 10 513 56 434 45 921 15 436

Finansiella anläggningstillgångar 2 200 – -2 200 –

Total nettoinvestering 12 713 56 434 43 721 15 436

INVESTERINGAR


18 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Driftredovisning

Driftredovisning, nämnd (inkl kapitalkostnader)

kkr Kostnader Intäkter nettoav- Nettoredovisat

Budget Redovisat Budget vikelse budget

2010 2010 2010 2010 2010 2010

Revision 764 780 – – 16 780

Kommunfullmäktige,

kommunstyrelse 405 785 394 039 226 737 200 783 14 208 193 256

Miljö- och byggnämnd 6 017 6 163 2 258 2 350 54 3 813

Barn-, kultur- och

utbildningsnämnd 216 464 209 161 10 682 6 856 -3 477 202 305

Socialnämnd 304 944 299 167 36 100 30 199 124 268 968

Närvårdsnämnd 29 299 29 107 10 950 10 920 -162 18 187

Överförmyndaren 1 175 1 050 129 – 4 1 050

Summa 964 448 939 467 286 856 251 108 10 767 688 359

Avsättningar, nedskrivningar etc 15 823 – – – -15 823 –

SUMMA 980 271 939 467 286 856 251 108 -5 056 688 359

Driftredovisning, verksamhet (inkl kapitalkostnader)

kkr Kostnader Intäkter nettoav- Nettoredovisat

Budget Redovisat Budget vikelse budget

2010 2010 2010 2010 2010 2010

Revision 764 780 – – 16 780

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 59 175 68 781 2 750 846 11 510 67 935

Teknik- och serviceförvaltning

inkl fastighetsförvaltning 201 377 202 707 179 214 178 738 1 806 23 969

Strömsund Turism 5 547 5 065 3 069 2 398 189 2 667

Kommunledningsförvaltning 27 915 26 764 3 958 2 466 341 24 298

Framtids- och utvecklingsförvaltning 111 771 90 722 37 746 16 335 362 74 387

Miljö och Bygg 6 017 6 163 2 258 2 350 54 3 813

Barn- och utbildningsförvaltning 200 290 193 204 10 276 6 571 -3 381 186 633

Kultur och Fritid 16 174 15 957 406 285 -96 15 672

Socialnämnd (endast politisk org) 747 711 – – -36 711

Biståndsenhet 2 376 2 387 4 – 15 2 387

Vård- och socialförvaltning 301 821 296 069 36 096 30 199 145 265 870

Närvård Frostviken 29 299 29 107 10 950 10 920 -162 18 187

Överförmyndaren 1 175 1 050 129 – 4 1 050

DRIFTREDOVISNING

Summa 964 448 939 467 286 856 251 108 10 767 688 359


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 19

Nämnderna inför 2011

Kommunstyrelse

2010 års budgetöverskott ger oss möjlighet till en utökad, nödvändig

reparations- och underhållsbudget för våra fastigheter. Vi har nu

totalt 13,5 Mkr avsatta för det ändamålet. Byggandet av ett nytt

äldreboende, Levinsgården, kommer också att göras under året och

beräknas vara inflyttningsklart i slutet av året.

En fortsatt anpassning till budgetram ställer stora krav på nytänkande

för alla kommunens verksamheter. Utmaningen blir att både

budgetanpassa, utveckla kommunen och tillhandahålla kommunal

service med de resurser som finns tillgängliga. Prioriteringar kommer

därför att bli nödvändiga även fortsättningsvis. Att möta kommande

personalbehov med rätt kompetens är en strategisk fråga för kom-

Miljö- och byggnämnd

munen och ställer krav på oss att vara en attraktiv arbetsgivare men

lika viktigt är att ta hand om den personal som redan är anställd.

Gymnasieskolan och vuxenutbildning är därför en viktig aktör i

arbetet med att dels tillgodose våra ungdomars utbildningsbehov

men också för att möta kommunens och näringslivets behov av

arbetskraft.

Förutom personalfrågor finns områden som är särskilt viktiga att

lyfta för 2011. Det är satsningar som motverkar ungdomsarbetslösheten,

implementering av folkhälsoarbetet i alla nämnder och styrelser

som kan utmynna i ett välfärdsbokslut, intensifiering av arbetet med

Mönsterarbetsplatser och fortsatt jämställdhetsintegrering.

Gudrun Hansson (s), ordf

Arbetet med den kommunövergripande översiktsplanen måste

startas upp per omgående. Arbetet avstannade under en period,

bland annat beroende på hög belastning och brist på personella

resurser. Den nya stadsarkitekten som anställts av Strömsunds

kommun och tre andra grannkommuner blir en viktig resurs i det

kommande planarbetet.

Medborgardialogen kommer att intensifieras och hållas på många

olika platser runt hela vår kommun kring översiktsplanen och nya

LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Man måste

betona vikten av bättre kontakt med ungdomarna i kommunen och

låta deras synpunkter få ett större genomslag i planarbetet.

Vindkraftsatsningen i vår kommun och även i våra kranskommuner

fortsätter, vilket innebär att en stor arbetsinsats krävs från miljö- och

byggavdelningens personal.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd

Plan- och bygglagen som börjar gälla från och med maj 2011

kommer att medföra förändringar i vårt arbetssätt och kommer

att kräva mer resurser, men glädjande nog medföra förenklingar i

planprocessen för de sökande.

Måluppfyllelsen och kvaliteten i vår planerade verksamhet är

hög. Genom en omfattande delegation har handläggningstiderna

på inkommande ärenden kunnat hållas kort och därmed resulterat

i snabba svar och besked, vilket varit ett av målen. Den nya taxan

inom miljöbalkens tillsynsområde, som arbetats fram enligt en mall

från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), bör medföra en säkrare

och rättvisare taxemodell. Det nya verksamhetssystemet som tagits i

bruk ger en fullständig överblick över objekt och ärenden. Det känns

tillfredsställande att flera avdelningar börjat använda GIS-systemet

(Geografiskt informationssystem) i en större skala.

Tommy Johansson (s), ordf

Vår vision är att alla lärare i skolan ska vara utbildade, kompetenta

och behöriga. Vi vill ge varje elev verkliga förutsättningar att nå

sin fulla måluppfyllelse i skolan, och att alla elever och lärare ska

ha tillgång till digitala hjälpmedel och att särskilda lärandemål för

elevernas digitala kompetens bör upprättas. IKT (informations- och

kommunikationsteknik) är ett verktyg för att nå kunskap, men att

behärska IKT är också en viktig kunskap i sig, därför kommer man

att behöva satsa mer på kompetensutveckling för befintliga lärare.

De mål som för närvarande föreligger i vår barn- och utbildningsplan

kommer även fortsättningsvis att följas upp, mätas och

analyseras.

Påbörjade anpassningar vad gäller minskade lokalytor inom skolan

bör innebära att vi kommer inom ram 2011. I övrigt så är förhoppningen

i framtiden att med en väl utbyggd teknik, kunna komplettera

lärarnas möjligheter att tillgodose alla elevers rätt till måluppfyllelse.

Vår vision för kultur och fritid är en meningsfull fritid för alla medborgare

i vår kommun. Detta innebär bland annat att få till stånd

bra mötesplatser för våra ungdomar. Inrättandet av en kulturskola

känns viktigt att genomföra.

Tillgång till bra frilufts- och idrottsanläggningar ska finnas även

fortsättningsvis, men utifrån framtida behov känns det angeläget

att genom en dialog med föreningsliv och andra aktörer ta tillvara

deras åsikter vid förändringar inom området.

Framtidens bibliotek innebär en utveckling av en flexiblare biblioteksverksamhet

för att möta behoven hos såväl barn som unga och

vuxna. Nya medier, en anpassning av verksamheten till ny teknik,

ett ökat medborgarinflytande och fortbildning för alla bibliotekarier

är grundläggande för att skapa framtidens bibliotek. Att pröva nya

innovativa former av biblioteksverksamhet och att utveckla samarbeten

med kommersiella och ideella parter är andra viktiga inslag

för att utveckla verksamheten.

Budgetramarna inom kultur och fritid kommer att kunna anpassas

utifrån det omställningsarbete som ska påbörjas under år 2011.

Lena Johansson (s), ordf

NÄMNDERNA inför 2011


20 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Socialnämnd

Året inleddes med att vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen

gick ihop till en förvaltning. Tillsammans med alla

anställda ute i verksamheten har de genom ett fantastiskt arbete

lyckats vända ett förväntat underskott till ett plusresultat. Samtidigt

har kommunen fått goda omdömen i Nationella jämförelser, Äldreguiden

och i Öppna jämförelser. Vi ligger bra till när vi mäter oss

med övriga kommuner i länet och även i Sverige.

Vårt mål är att ständigt förbättra oss så att kvinnor och män, flickor

och pojkar i Strömsunds kommun känner trygghet i att de får stöd,

vård och hjälp utifrån behov och oavsett var de bor i kommunen.

Vi ska ständigt arbeta med att öka tillgängligheten i samhället så

att alla kan delta i samhällslivet oavsett funktionshinder.

Anhörigvårdarna gör ett stort och ofta påfrestande jobb och

de ska känna stöd från kommunen och få tillgång till avlastning

utifrån behov.

Vi ska sträva efter att kunna erbjuda särskilt boende så nära

hemorten som möjligt.

De områden vi förvaltar över ska upplevas som attraktiva arbetsplatser,

där man känner att man trivs och kan utvecklas och

där unga kan tänka sig en yrkesframtid. Här har det nystartade

vårdcolleget i Strömsund en stor betydelse, liksom arbetet tillsammans

med Samverkanshuset, Arbetsförmedlingen och Framtids- och

utvecklingsförvaltningen.

Tilldelad ram ska användas så effektivt som möjligt utan att ge

avkall på kvalitén. Vi kan till exempel behöva se över antalet restimmar

i förhållande till arbetad tid hos vårdtagare.

Men med regeringens politik där allt fler slås ut ur försäkringssystemen

och en fortsatt alarmerande hög arbetslöshet befarar vi

stigande kostnader när det gäller bland annat försörjningsstöd och

ekonomiskt bistånd utöver det som finns inom tilldelad ram.

Karin Näsmark (s), ordf

Närvårdsnämnd frostviken

Arbetet i den gemensamma nämnden för närvård i Frostviken har

under 2010 varit krävande och föga förtroendeingivande för den

befolkning som vi skall betjäna.

Beslutet från 2009 om att hälsocentralen inte skulle samordnas i

de nya lokalerna skapade många frågor, men gavs en mycket tydlig

förklaring när Frostviken som första område fick en ansökan från

privata aktörer som önskade driva delar av primärvården i området.

Efter många oroande informationer och möten återgick situationen

under hösten till det som har varit ambitionen sedan närvårdsnämnden

startade, nämligen att med gemensamma resurser skapa en

trygg vård med hög kompetens hos personalen.

Under samma tid blev upphandlingen av de nya lokalerna överklagad,

och allt stannade till igen. Som väl var blev detta kortvarigt

och nu står vi där att vår tioåriga vision kan förverkligas, och befolk-

ningen kan se ett konkret resultat av samarbetet mellan kommun

och landsting.

I det Mittskandinaviska Regionprojektet har det pågått ett arbete

för att utveckla möjligheten till samarbete över gränsen med

gemensam hälsocentral och nyttjande av korttidsplatser. De geografiska

områdena på båda sidor av gränsen har långt till jourlinjer

och gemensamma lösningar, så vi ser med spänning fram emot vad

detta kan innebära. Nu kan allt bara bli bättre, med en etablerad fast

läkare och hög kompetensnivå i personalgruppen, ser vi möjlighet

till en stabilisering av vård och omsorg i Frostviken.

Den gemensamma byggnaden förväntas också ge rationaliseringsvinster,

med bland annat resultatet en budget i balans för

verksamheten.

Ardis Lindman (s), ordf

NÄMNDERNA inför 2011


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 21

Strömsunds Utvecklingsbolag AB

Strömsunds Utvecklingsbolag AB (SUAB) är ett kommunalt helägt bolag. Vår verksamhetsidé

är att med kompetens och kvalitet erbjuda service, lotsning och mötesplatser

till företag och utvecklingsgrupper för ett starkare näringsliv i Strömsunds

kommun. Vår vision är att ge de bästa förutsättningarna för att skapa norrlands

inlands starkaste näringsliv

fakta

Vd: Daniel Perfect

Årsarb: 6,2

Ordf: Karin Stierna (c) 2010

Lennart Oscarsson (s) 2011

ÅRETS HÄNDELSER

SUAB har haft fem fokusområden: Kontakt med befintliga företag,

Starta eget och Arena för entreprenörskap, Vindkraft, Marknadsföring

av Leader och Region Mitt-Skandinavien. Vi har en nära kontakt

med såväl blivande, nystartade och befintliga företagare. Detta har

skett genom enskilda möten till aktiviteter såsom t ex informationsträffar,

seminarier och GuldÄlgengalan. Vi har drivit vindkraftprojekt

i syfte att ta vara på möjligheterna med vindkraften, och det har

nu getts klartecken för ett större länsprojekt, Vindkraftcentrum.se,

18.8 Mkr under 2011-2013. Bolaget och kommunen avsätter totalt

772 kkr per år i medfinansiering av Leader 3sam. Vi marknadsför

Leader så att organisationer i kommunen söker tillgängliga medel.

Nu har halva tiden gått i Leader och 10 Mkr har beviljats till projekt i

Strömsund och Ragunda. Region Mitt-Skandinavien, dvs samarbetet i

vår norra kommundel tillsammans med våra grannar för att utveckla

området har också prioriterats under året.

I vår verksamhet ingår bland annat att ge snabba svar på enkla

frågor, kontrollant och lots i företagsstödärenden, projektadministration,

lotsa i finansieringsfrågor, arrangera olika mötesplatser

samt delta i utvecklingsinsatser. Vi deltar i Midscand, Info-gruppen,

Bredbandsgruppen, Näringslivsrådet, Nystartskontoret, Teknikcollege

Strömsund, projekt Fjällsjöbanan, Utveckling av lokal service mm. Vi

är dessutom engagerade i Akademi Norr’s motorfunktion.

Under året har EM-Lab avvecklats av besparingsskäl.

Ekonomiskt resultat

Bolaget redovisar ett noll resultat.

mål

Vårt kvalitativa mål är att våra kunder upplever oss som ett mycket

bra utvecklingsbolag. Måluppfyllelsen kommer att mätas i en kundenkät

under hösten 2011. Av besvarade enkäter är målsättningen

att 60% svarar Mycket bra eller Utmärkt och att 75% svarar Bra,

Mycket bra eller Utmärkt.

Våra kvantitativa mål och utfall under 2010:

Lunchträffar: 20 st, totalt 100 deltagare. Utfall: 21 st och 227

deltagare.

Organiserade företagsbesök inklusive Näringslivsveckan: tre st

tillfällen, totalt åtta företagsbesök. Utfall: tre st tillfällen och 23

företagsbesök. Näringslivsråd: fyra råd, sju deltagare per råd, totalt

28 deltagare. Utfall: två råd och elva deltagare. Kontakt med alla

nyregistrerade företag. Förutom löpande kontakter med nyföretagare

har två utskick med information genomförts under året.

Kvalitet

Vår profil är att: ”Våra kunder tycker vi är kompetenta, engagerade

och tillgängliga. Det vi levererar håller hög kvalitet.” Vi har lång

gemensam erfarenhet och det är av största vikt att kompetensen

kontinuerligt ökar för att vi ska kunna leverera hög kvalitet på mindre

tid i takt med ökat antal uppgifter.

Framtiden

Fortsatt arbete med att stötta och vara behjälplig i att det befintligt

näringslivet utvecklas. De befintliga företagarna är vår högst

prioriterade målgrupp. När det gäller coaching och rådgivning till

nyföretagare har vi ett mycket bra samarbete med Almi. Detta pågår

även under 2011. Hur det kommer att bli fr o m 2012 är idag inte

klart. Vi kommer att ha en aktiv roll i Vindkraftcentrum.se, Region

Mitt-Skandinavien och Midscand.

För bolagets verksamhet 2012 är det av stor betydelse att ägartillskottet

från kommunen återställs dvs +350 kkr jämfört med

2011. Dessutom behövs ytterligare tillskott då bolaget numera ska

arvodera ordförande (25%) och vice ordförande (2.5%), vilket inte

tidigare varit fallet

Verksamhetsmått

Resultaträkningar (Mkr)

bokslut Bokslut

2010 2009

Intäker 7,0 6,3

Kostnader -7,0 -5,9

Planenliga avskrivningar 0,0 -0,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 -0,1

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner - -

Skatt 0,0 0,0

Årets resultat* 0,0 0,0

* efter ägartillskott 4,0 3,8

Balansräkningar (Mkr)

Bokslut Bokslut

2010 2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 0,2 0,2

Omsättningstillgångar 2,9 2,9

Summa tillgångar 3,1 3,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital och obeskattade reserver 0,2 0,2

Avsättning 0,9 0,8

Långfristiga skulder 0,0 0,1

Kortfristiga skulder 2,0 2,1

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 3,1 3,1

2010 2009 2008

Totalt antal arbetsställen i

kommunen som är aktiebolag

(Källa: SCB) 404 393 386

Antal nya företag i kommunen

(Källa: Bolagsverket) 57 52 47

Antal nya aktiebolag i kommunen

(Källa: Bolagsverket) 32 22 20

koncernbolag


22 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Strömsunds Hyresbostäder AB

Strömsunds Hyresbostäder AB (SHB) är kommunens allmännyttiga bostadsföretag och

förvaltar 904 lägenheter, 84 lokaler, 48 garage och 444 bilplatser i Strömsund, Hammerdal,

Hoting, Backe, Rossön och Gäddede. Egen förvaltningsyta är ca 63 600 m 2 . Förvaltningen

av kommunens fastigheter innebär att den totala ytan uppgår till ca 165 000 m 2 .

fakta

Vd: Tord Sjödin t o m 2010-06-30

Lars Edsvik fr o m 2010-07-01

Årsarb: 16

Ordf: Hans Wessén (m) 2010

Bengt Bergqvist (s) 2011

VAKANSER

Tabellen visar vakansläget i beståndet, exklusive avställda lägenheter

fördelat per ort 2010-12-31. Uppgifter inom parentes avser föregående

års bestånd, inklusive avställda lägenheter.

Ort vakanta av totalt

Strömsund 6 (10) 559 (564)

Hammerdal 1 (6) 94 (94)

Sikås 0 (1) 4 (4)

Backe 4 (17) 56 (70)

Rossön 3 (15) 33 (47)

Hoting 20 (28) 90 (103)

Gäddede 5 (68) 5 (68)

Totalt 39 (82) 904 (950)

Minskade vakanser beror dels på ökad uthyrning, försäljning samt

avställda hus.

Kommunens negativa befolkningsutveckling har fortsatt även

under 2010 om än i mindre grad. Befolkningen minskade med 101

personer, vilket kan jämföras med 2009 (-246). Att detta inte slagit

igenom i årets statistik beror till stor del på flyktingmottagningen.

I praktiken finns ingen bostadskö. Endast en liten byteskö finns.

HYROR

Hyresförhandlingen för 2010 medförde en genomsnittshöjning på

1,5 %. Nominell varmhyra blev därmed 783 kr/m 2 . Avtalet gäller till

2011-03-31. 2011 års hyresförhandlingar kommer att ske under

mars 2011.

RESULTAT

Årets resultat visar en vinst på 746 kkr. Utfallet är bättre än budget

främst genom låga räntor och att andelen vakanser blivit mindre

än vad som bedömdes i budgeten. Det extremt kalla året har dock

medfört ökade värme- och elkostnader. Nedskrivningar har gjorts

med 1,9 Mkr. Kostnaden för reparationer och underhåll uppgick

till ca 7,8 Mkr.

FRAMTIDEN

En ny lag om kommunala fastighetsbolag har trätt i kraft 2011-

01-01. Den innebär kortfattat att verksamheten skall drivas enligt

affärsmässiga principer, dvs man skall utgå från vad som är långsiktigt

bäst för bolaget.

FASTIGHETSAVVECKLINGAR

Den negativa befolkningsutvecklingen pekar dock på behovet av

fortsatt anpassning av fastighetsbeståndet. Avvecklingsarbetet har

påbörjats igen under 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

Verksamhetsmått

koncernbolag

Resultaträkningar (Mkr)

bokslut Bokslut

2010 2009

Intäker 48,0 47,7

Kostnader -42,7 -42,3

Planenliga avskrivningar -2,3 -2,3

Finansiella intäkter 0,1 0,0

Finansiella kostnader -2,4 -2,5

Resultat efter finansiella poster 0,7 0,6

Bokslutsdispositioner - -

Skatt - -

Årets resultat 0,7 0,6

Lämnade villkorat aktieägartillskott uppgår till 40 Mkr.

Balansräkningar (Mkr)

bokslut Bokslut

Tillgångar 2010 2009

Anläggningstillgångar 81,2 85,3

Omsättningstillgångar 17,1 9,3

Summa tillgångar 98,3 94,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital och obeskattade reserver 14,1 9,4

Avsättning 1,1 1,3

Långfristiga skulder 72,5 74,7

Kortfristiga skulder 10,6 9,2

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 98,3 94,6

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Fastigo 0,1 0,1

Åldersstruktur kontraktsinnehavare

lägsta ålder andel 80 år

hos 75% av eller äldre (%)

hyresgästerna

Ort 2010 2002 2010 2002

Strömsund 29 39 12 18

Hammerdal 45 46 30 34

Hoting 66 57 38 30

Backe 60 50 24 34

Rossön 68 37 38 25

Gäddede 49 50 29 25

Soliditet % 2010 2009 2008

14,3 10,0 9,2


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 23

Jämtlandsvärme AB

Jämtlandsvärme AB:s ( JVAB ) affärsidé är att leverera värme till fastighetsägare

inom Strömsunds kommun och med målsättningen att företaget ska

uppfattas som en nära, trygg och långsiktig leverantör som erbjuder säkra

och miljöanpassade värmelösningar för god totalekonomi.

fakta

Vd: Torbjörn Andersson

Årsarb: 5,75

Ordf: Göran Espmark (c) 2010

Lennart Oscarsson (s) 2011

VERKSAMHETSÅRET

2010 blev 10-15% kallare än de föregående tio åren, till och med

något kallare än det så kallade normalåret. Detta tillsammans med

fortsatta nyanslutningar medförde att leveransvolymen ökade med

ca 8 400 MWh (ca 17 %) jämfört med budgeterad volym. Perioderna

med sträng kyla har medfört både väsentligt ökad oljeförbrukning

och ökade personella driftinsatser.

Investeringarna under året uppgår till ca 11,3 Mkr och utgörs

av fortsatta utbyggnader av kulvertnäten i Strömsund, Hammerdal

och Rossön samt installation av en ny oljepanna för effektreserv i

Strömsund.

På kostnadssidan kan noteras att såväl biobränslepriserna som

oljepriserna ökat med ca 10 %.

RESULTAT

Under år 2010 (2009) levererades drygt 56 600 MWh (48 700) till

368 (333) fastigheter. De största kunderna är Strömsunds kommun

och Strömsunds Hyresbostäder AB.

Intäkterna uppgick till 34,0 (30,3) Mkr och det ekonomiska

resultatet före dispositioner och skatt till +2,1 (1,8) Mkr. Resultatförsämringen

på ca 0,4 Mkr mot budget beror på ökade oljekostnader

och ökade drift- och underhållskostnader.

KVALITET OCH MILJÖ

Kvalitetsarbetet inriktas huvudsakligen på leveranssäkerheten och

kvaliteten på leveransen (rätt tryck och temperatur). Miljöarbetet

inriktas på minskad miljöbelastning med avseende på utsläpp till

luft och vatten, minskning av transporter samt minskad användning

av fossil olja och el.

FRAMTIDEN

Styrelsen bedömer att JVAB:s ekonomi de närmaste åren blir fortsatt

god.

För 2011 har beslutats om en prishöjning på 5 %.

Satsningen på nyanslutning av villor kommer att fortsätta.

Ny biobränsleeldad värmecentral i Hammerdal planeras att byggas

de närmaste två åren.

Med ökad leveransvolym och fullt utnyttjande av biobränslepannorna

bör verksamheten under 2011 generera överskott enligt

budget.

Verksamhetsmått

Resultaträkningar (Mkr)

bokslut Bokslut

2010 2009

Intäkter 34,8 30,5

Kostnader -29,1 -26,5

Planenliga avskrivningar -2,7 -1,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,9 -0,6

Resultat efter finansiella poster 2,1 1,8

Bokslutsdispositioner -1,9 -1,5

Skatt 0,0 -0,1

Årets resultat 0,2 0,2

Balansräkningar (Mkr)

Bokslut Bokslut

Tillgångar 2010 2009

Anläggningstillgångar 63,9 55,3

Omsättningstillgångar 23,8 14,3

Summa tillgångar 87,7 69,5

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital och obeskattade reserver 29,7 27,8

Långfristiga skulder 46,5 30,9

Kortfristiga skulder 11,5 10,8

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 87,7 69,5

2010 2009 2008

Antal abonnenter 368 333 242

Försäljning MWh 56 600 48 700 45 000

Medelintäkt kr/MWh 599 622 579

koncernbolAg

Ställda säkerheter och

ansvarsförbindelser inga Inga


24 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Jämtlands

Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägarkommunerna Östersund (36,6

%), Krokom (19,4 %), Strömsund (18,6 %), Berg (14,2 %) och Bräcke (11,3 %).

Förbundet har också via avtal skött funktionerna räddningschef, förebyggande,

administration och operativ ledning i Ragunda kommun samt bakre ledning för

Åre kommun.

fakta

Chef: Morgan Olsson

Ordf: Per Jönsson (m) 2010

Anders Edvinsson (s) 2011

Verksamheten inom förbundet har under året bedrivits enligt intentionerna

i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av

direktionen antagna mål inom området skydd mot olyckor. Förbundet

ska också stödja ägarkommunernas arbete inom krishantering, höjd

beredskap samt upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i

samverkan med ägarkommunerna.

VERKSAMHETSÅRET

Året började med att Räddningstjänstförbundet utökades till fem

kommuner och bytte namn till Jämtlands Räddningstjänstförbund.

Arbetet med att forma det utökade förbundet samt för alla medarbetare

att hitta sina roller har tagit hela året. Samtidigt som förbundet

utökades flyttade stationen i Östersund till nya lokaler. I dessa nya

lokaler finns ett unikt koncept med gemensam ledningsfunktion för

alla blåljusaktörer. På detta sätt har blåljusaktörerna och myndigheter

samma information och lägesbild av de händelser som ska hanteras

i Jämtlands län. Denna räddningscentral har ett stort riksintresse och

många studiebesök har tagits emot under året.

Under året har förbundet på grund av minskad budget tvingats

reducera räddningsstyrkorna i Hoting och Lit. Av samma skäl har

investeringsutrymmet också minskat något.

Den 1 september ändrades lagstiftningen och Jämtlands Räddningstjänstförbund

övertog tillståndsgivning och tillsyn av explosiva

varor, ett uppdrag som polismyndigheten tidigare ansvarat för.

Den 8-9 december stod förbundet värd för en mångfald- och

jämställdhetskonferens som lockade ett 40-tal deltagare från hela

landet. Deltagarna fick bland annat information från Myndigheten

för Samhällsskydd och Beredskap om deras plan för mångfald och

jämställdhet.

RESULTAT

Årets resultat uppgår till +2,3 Mkr. Under året har förbundet återbetalat

1 Mkr till de ursprungliga ägarna. De nya ägarna har betalat in

165 kkr var för att stärka eget kapital. Genom årets positiva resultat

ökar det egna kapitalet i förbundet till +4,5 Mkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Förbundets två säkerhetsmål för mandatperioden har varit att;

• Minska antalet skolbränder.

Målet har uppfyllts då antalet bränder över en femårsperiod

minskat från 4,2 till 3.6.

• Minska antalet bostadsbränder.

Målet ej uppfyllt då antalet bostadsbränder tyvärr ökat under en

femårsperiod, från 53 till 59.

FRAMTIDEN

2011 börjar en ny mandatperiod och 11 av 14 politiker är nya i

förbundets direktion. Den nya mandatperioden innebär också att

en ny riskanalys ska tas fram, den ska i sin tur ligga som grund för

ett nytt handlingsprogram.

Behovet av ett anpassat övningsområde för intern- och externutbildning

har i och med det utökade förbundet blivit än tydligare.

Förhoppningen är att vi under 2011 har möjlighet att påbörja

byggnationen på Furulund.

Verksamhetsmått

koncernbolag

Resultaträkningar (Mkr) Bokslut Bokslut

2010 2009

Intäkter 5,2 4,4

Kostnader -75,7 -58,6

Avskrivningar -4,7 -4,1

Kommunbidrag 77,7 59,3

Finansiella intäkter 0,2 0,0

Finansiella kostnader -0,4 -0,6

Resultat efter finansiella poster 2,3 0,4

Bokslutsdispositioner – –

Skatt – –

Årets resultat 2,3 0,4

Balansräkningar (Mkr)

Bokslut Bokslut

Tillgångar 2010 2009

Anläggningstillgångar 26,1 24,4

Omsättningstillgångar 11,5 9,9

Summa tillgångar 37,6 34,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 4,5 3,2

Avsättning 10,4 9,1

Långfristiga skulder – –

Kortfristiga skulder 22,7 22,0

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 37,6 34,3

Larmstatistik 2010

Totalt antal larm 1 367

– varav IVPA 190

– varav brand i byggnad 162

– varav brand ej i byggnad 118

– varav trafikolycka 208

– varav automatlarm

ej brand/gas 356

IVPA = I väntan på ambulans


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 25

Affärsverksamhet – AVA

Särredovisning om avfall, vatten och avlopp från Teknik och service

AVA-enheten, avfall, vatten och avlopp, ansvarar för bland annat drift och skötsel

av återvinningscentraler (ÅVC) och deponi, insamling av hushållsavfall, slamtömningar

från enskilda brunnar och kommunens reningsverk, slambehandling,

samt drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och

ledningsnätet i Strömsunds kommun.

Enhetens syfte är att driva och utveckla de tjänster inom avfall, vatten och avlopp

som ingår i det kommunala uppdraget så att de tillgodoser brukarnas behov.

fakta

Chef: Jörgen Pettersson

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordf: Karin Stierna (c) 2010

Gudrun Hansson (s) 2011

Årets händelser

Under 2010 har samtliga utom två slamdeponier avslutats. Avslutningsåtgärder

har även påbörjats på deponier för icke farligt avfall i

Junsternäset-, Rossön och Lidens avfallsanläggning. För avslutningen

av Junsternäset, som ska vara klar år 2015, har kommunen i år avsatt

4,5 Mkr. Under året har arbetet där påbörjats med att påföra ett

avjämnande lager.

Vårens höga vattenflöden, framförallt i Hammerdal, medförde

att åtgärder vidtagits på vattenverket i Hammerdal som förhindrar

ytvatten att komma in i dricksvattennätet vid höga vattenflöden.

Åtgärder för att minska halten av flourider i dricksvattnet har genomförts

i Bölens vattenverk. I Rörström har insatser påbörjats för

att förbättra dricksvattenkvaliteten.

Åtgärder för att effektivisera reningsverket i Strömsund påbörjades

under 2010.

Resultat

För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för

avfallsverksamheten visar årets resultat ett överuttag på 1 376 kkr.

927 kkr fanns som ett underuttag från 2009 som nu blir kompenserat

redan under 2010. Kvarvarande överuttag blir slutligen 449 kkr,

vilket ska kompenseras taxekollektivet inom de tre närmsta åren.

För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för VA

visar årets resultat ett överuttag på 667 kkr. 642 kkr fanns som ett

underuttag från 2009 som nu blir kompenserat reden under 2010.

Kvarvarande överuttag blir slutligen 25 kkr. Överuttaget på 25 kkr

ska kompenseras taxekollektivet inom de tre närmsta åren.

Måluppfyllelse

Avfallsverksamheten uppnår målet om hel intäktsfinansiering av

verksamheten, vilket även uppnås av VA-verksamheten.

Kvalitet

Under året har arbetet för att höja kvaliteten inom det kommunala

avfallsuppdraget fortskridit bland annat genom avslutningsåtgärder

av gamla slamdeponier samt deponier för icke farligt avfall.

För att höja kvaliteten på de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna

i Strömsunds kommun har bland annat en riskinventering

genomförts med inriktning mot möjligt inläckage av ytvatten. Åtgärder

har vidtagits där behov har funnits. Provtagningen av dricksvatten

har utökats på grund av parasiten som upptäcktes i Östersunds

kommunala dricksvatten. En verksamhetsanalys har genomförts när

det gäller de allmänna vatten- och avloppstjänsterna för att komma

fram till möjliga förbättringsområden.

Framtiden

Under 2011 kommer AVA-enheten att bygga ytterligare två

slambehandlingsanläggningar. De kommer att byggas i Tåsjö och

Strömsund. Arbetet med avslutningsåtgärder av deponier kommer

att fortsätta under 2011 för att uppfylla kraven i deponiförordningen.

I Rörström fortsätter arbetet med att förbättra dricksvattenkvaliteten.

AVA-enheten kommer utifrån den gjorda verksamhetsanalysen för

vatten och avloppstjänster att arbeta med de förbättringsåtgärder

som vi funnit.

AVA-enheten kommer fortsätta inventera status på de allmänna

vatten- och avloppsanläggningarna samt ledningsnätet.

Verksamhetsmått

Resultaträkningar – VA

(Mkr)

bokslut Bokslut

2010 2009

Externa intäkter 20,4 20,6

Interna intäkter 2,5 2,6

Externa kostnader -8,0 -10,5

Interna kostnader -6,9 -5,8

Avskrivningar -5,4 -5,4

Finansiella kostnader -2,0 -2,1

Årets resultat 0,6 -0,6

Balansräkningar – VA

(Mkr) bokslut Bokslut

2010 2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 40,6 45,3

Kortfristiga fordringar 4,2 3,7

Summa tillgångar 44,8 49,0

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat -0,6 –

Årets resultat 0,6 -0,6

Långfristiga skulder 40,6 45,3

Kortfristiga skulder 4,2 4,3

Summa eget kapital

avsättningar och skulder 44,8 49,0

Resultaträkningar – Avfall

(Mkr) bokslut Bokslut

2010 2009

Externa intäkter 10,5 10,5

Interna intäkter 0,1 0,3

Externa kostnader -5,7 -7,0

Interna kostnader -3,1 -4,0

Avskrivningar -0,4 -0,4

Finansiella kostnader -0,5 -0,3

Årets resultat 0,9 -0,9

Balansräkningar – Avfall

(Mkr) bokslut Bokslut

2010 2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 8,5 9,6

Kortfristiga fordringar 1,9 1,8

Summa tillgångar 10,4 11,4

Eget kapital och skulder

Balanserat resultat -0,9 –

Årets resultat 0,9 -0,9

Långfristiga skulder 8,5 9,6

Kortfristiga skulder 1,9 2,7

Summa eget kapital

avsättningar och skulder 10,4 11,4

affärsverksamhet – AVA


26 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Teknik och service

Teknik- och serviceförvaltningen sköter drift och underhåll av kommunens

fastigheter, va-anläggningar, gator/vägar, parker och industrispår. Utredningar,

projektering, upphandling samt genomförande av ny-, om- och tillbyggnad av

kommunala fastigheter och anläggningar handhas av förvaltningen.

Kommunens skogsförvaltning, teknisk beredskap, köp och försäljning av

mark och fastigheter, bostadsanpassningsåtgärder, sysselsättningsåtgärder, försäkringsavtal,

lokalvård och kostverksamhet ingår också.

fakta

Chef: Jörgen Pettersson

Årsarb: 140

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordf: Karin Stierna (c) 2010

Gudrun Hansson (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Administration 5 383 6 362 979 5 685 5 138

Fastighetsförvaltning 3 722 – -3 722 -1 150 -786

Gator, vägar, parker och belysning 13 149 13 040 -109 13 129 12 845

Fritidsanläggningar (inkl samlingslokaler) 2 025 2 119 94 2 114 2 105

Dagvattenverksamhet 507 350 -157 358 422

Hantering verksamhetsavfall -619 -402 217 392 -474

Sysselsättningsenhet -249 500 749 357 2 294

Bostadsanpassningsbidrag 1 718 2 000 282 2 321 1 930

Driftsgrupp, återvinningscentraler -42 – 42 291 1 066

Transport -17 – 17 623 534

Lokalvård -593 – 593 -616 -455

Personalservice – – 0 2 011 1 182

Fordonsenhet/bilpool -80 – 80 -427 -424

Storkök -1 173 – 1 173 301 2 483

SUMMA exkl affärsverksamhet 23 731 23 969 238 25 389 27 860

AFFÄRSVERKSAMHET

Vatten och avlopp (se särredov sid 25) -642 – 642 642 -580

Avfall (se särredov sid 25) -926 – 926 927 –

SUMMA affärsverksamhet -1 568 – 1 568 1 568 -580

TOTALT 22 163 23 969 1 806 26 957 27 280

TEKNIK och service

Resultaträkningar (kkr) bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 145 612 146 287 161 397 161 695

Kostnader -164 755 -166 295 -155 501 -155 700

Kapitalkostnader -4 588 -3 961 -31 285 -33 855

Verksamhetens nettokostnad -23 731 -23 969 -25 389 -27 860

Kommunbidrag 23 969 23 969 23 495 26 025

ÅRETS RESULTAT före affärsverksamhet 238 0 -1 894 -1 835

Affärsverksamhet resultatpåverkan 1 568 – -1 568 580

ÅRETS RESULTAT 1 806 0 -3 462 -1 255


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 27

Årets händelser

Problem med inomhusmiljön har lett till att stora resurser lagts ner

för att åtgärda Vattudalsskolan. Av samma skäl har åtgärder utförts

vid Hjalmar Strömerskolan och Grelsgård har evakuerats.

Under året har flera fastigheter sålts, däribland skolorna i Gubbhögen

och Gåxsjö. Även hantverkshuset i Gäddede som förhyrts av

BKS Elektronikmontage AB har sålts.

I syfte att minska lokalytor och därmed kostnader har personal- och

förrådsutrymmen för förvaltningens driftgrupper reducerats kraftigt.

Inom förvaltningen har personalreduceringar fortsatt skett med

hänsyn till förändringar i uppdragen samt effektivisering av utförandet

av dessa. Inom transportenheten har av samma skäl avyttrats

en lastbil.

Förändringar i hanteringen av kommunens fordon innebär att

kommunen idag inte har några egna fordon i bilpoolen. Dessutom

köps stor del av administrationen av verksamhetsfordon externt.

Resultat

Förvaltningen redovisar totalt ett överskott om ca 1,8 Mkr, varav affärsverksamheterna

(AVA-enheten, Avfall, Vatten och Avlopp) svarar

för ca 1,6 Mkr. Detta innebär att det underskott, -1 568 kkr, som

denna verksamhet belastade förvaltningens resultat med 2009 har

inarbetats i sin helhet under året.

Stort underskott, -3,7 Mkr, visar fastighetsförvaltningen, till

största del beroende av kostnader för åtgärdande av inomhusmiljön

i några fastigheter.

Störst överskott,1,2 Mkr, redovisas för kostverksamheten. Detta

till stor del tack vare lägre personal- och livsmedelskostnader än

budgeterat. Nya livsmedelsupphandlingen har här gett klara effekter.

För första gången sedan nuvarande organisation trädde i kraft kan

också driftgrupperna och transportenheten uppvisa visst överskott.

För driftsgrupperna klarar man detta trots att intäkterna minskat

jämfört med 2009.

Hanteringen av verksamhetsavfall har gett ett större överskott

än förväntat, vilket är positivt om verksamheten ska kunna fortgå.

Måluppfyllelse

Då många av förvaltningens verksamheter är resultatenheter är det

ekonomiska målet till största del styrande. Av resultatenheterna är

det endast fastighetsförvaltningen som inte klarar resultatmålet, till

största del beroende av underhållskostnader. Däremot fattas bara

någon enstaka fastighet att konvertera innan målet om att upphöra

med oljeeldning uppnåtts. För året har också målet med årligen

minskad lokalyta nåtts.

För kommunens verksamhetsfordon återstår endast ett fåtal bilar

att byta ut innan samtliga uppfyller de riktlinjer som beslutats.

Kvalitet

De alltjämt ökande problemen med inomhusmiljön i våra fastigheter

visar på resursbrister för att upprätthålla kvalitén på våra fastigheter.

Detsamma gäller till stor del övriga verksamheter även om problemen

inte blir lika tydliga där.

Inom kosten har ett program införskaffats för att bland annat

kunna näringsberäkna måltider och på så sätt säkra dess innehåll.

Ett projekt har genomförts med användande av inköpskort i

driftgrupperna för att säkra rutiner vid inköp. Försöket har uppvisat

gott resultat. Beslut har tagits om upprättande av ny skogsbruksplan

och upphandling påbörjats.

Framtid

Fortsatt viktigt att förvaltningens resultatenheter kontinuerligt anpassar

sig efter de förändringar som sker i uppdragen. En översyn av

förvaltningens organisation är aktuell för att säkerställa tillgänglighet

för medborgarna och uppföljning av våra verksamheter. Inom verksamheterna

måste mera resurser säkras för utförande av underhåll

då vi kan se att mera och flera akuta problem uppstår. Av stor vikt

också då att klarlägga vilka anläggningar som långsiktigt ska vara

kvar. Framtagandet av den beslutade kostpolicyn kommer att bli ett

viktigt underlag för att klargöra förväntningarna på kostenheten

framåt i tid.

Verksamhetsmått

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Administration 24 19 23

Vaktmästare/GSpersonal/VA-maskinister

33 26 40

Lokalvårdare 36 35 40

Kost 42 43 51

Personalservice 1 24 38

136 147 192

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder

Beredskapsarbetare/plusjobb – – 9

OSA – 9 10

Feriearbetare 4 5 5

4 14 24

Totalt 140 161 216

Minskade lokalytor 2010 2009 2008

Mål, m 2 4 000 4 000 4 000

Redovisad minskning, m 2 6 024 305 2 572

Nyckeltal fastigheter;

Olja

År 2006 hade kommunen 16 st oljeeldade fastigheter.

2010 har de minskat till 3 st.

Minskade lokalytor

m 2

10000

8000

6000

4000

2000

0

2006 2007 2008 2009 2010

TEKNIK och service

Minskade lokalytor, m2


28 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Strömsund Turism

Strömsund Turism har i uppdrag att marknadsföra kommunen turistiskt och

samordna kommunens insatser inom turismområdet. Avdelningen har även i uppdrag

att tillhandahålla turistinformation till turistbyråerna i Gäddede och Hoting,

samt att driva turistbyrå och camping i Strömsund.

Avdelningen ansvarar för extern information, marknadsföring, kommunens

hemsidor samt fiske- och skoterfrågor.

Avdelningen sköter även kommunens konsumentrådgivning.

fakta

Chef: Anna Gillgren

Årsarb: 6

Nämnd: Kommunstyrelse

Ordf: Karin Stierna (c) 2010

Gudrun Hansson (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Administration 1 925 2 181 256 2 332 2 691

Turism 321 285 -36 546 629

Camping och friluftsbad 232 201 -31 1 163 918

SUMMA 2 478 2 667 189 4 041 4 238

strömsund turism

Resultaträkningar (kkr) bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 3 070 2 398 3 037 2 723

Kostnader -5 200 -4 841 -6 452 -6 348

Kapitalkostnader -348 -224 -626 -613

Verksamhetens nettokostnad -2 478 -2 667 -4 041 -4 238

Kommunbidrag 2 667 2 667 3 631 3 967

ÅRETS RESULTAT 189 0 -410 -271


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 29

Årets händelser

Under året har vi haft 260 konsumentfrågor. Information om konsumentrådgivning

till elever i årkurs 9 i Hammerdal, Backe, Hoting,

Gäddede och Strömsund har genomförts.

Strömsund Turism har varit projektägare och avslutat två Leaderprojekt

i kommunen, ”Gästundersökning Dundermarknaden 2010”

och ”Vildmarksvagen.com”. Vi har även genomfört fiskeprojektet

”PLANEN” via Turism 2020”. Leaderprojektet ”Yttre rymden till jorden

inre” påbörjades 2010 och pågår även under 2011. Strömsund

Turism har också suttit med i Leaderprojektet ”Fiske och Turism” där

turistchefen deltog i en utbytesresa till Ungern i juni tillsammans med

Leader 3sam. Detta projekt pågår fortfarande.

Avdelningen har ansvarat för sammanställning och layout av

kommunens almanacka med temat ”Kvinnors företagande”. Vi

har fortsatt redaktionellt ansvar för kommunens del i länsportalen

jamtland.se.

Personalen har deltagit i arbetsgrupper för kommunens informationsgrupp,

jamtland.se, referensgrupp JHT, referensgruppen

Drömfiske, fokusgrupp kommunikationsplattform, jamtland.se, Lokal

förvaltning Frostviken via Gaaltije. Olika nätverk inom kommunen

samt länsturismprojektet Turism 2020.

Strömsunds Camping har påbörjat konvertering till fjärrvärme

gällande friluftsbadet på Näsviken.

Lokalvården på Strömsunds Camping upphandlades av Samhall

under sommaren 2010.

Resultat

Strömsunds camping har åter igen haft ett bra år gällande beläggning

och omsättning. Antalet gästnätter har inte nått förra årets toppnotering,

då vindkraftsbyggandet bidrog med ca 8 000 gästnätter,

men ligger ändå på en bra nivå med 26 868 gästnätter.

Hammerdals camping såldes i början av 2010.

Antalet besök på Strömsunds turistbyrå var 5 900 st, varav 20

% var utländska besökare. Fiskekortsförsäljningen är oförändrad

sen föregående år. Turistbyrån har sålt 103 st statliga jaktkort fördelat

på 215 jaktdagar. Jaktkortförsäljningen på SCA områden har

fyrdubblats.

Måluppfyllelse

Det ekonomiska målet att hålla budgetramar uppfylldes. Trots ett

underskott från 2009 på 410 kkr fick verksamheten i år med sig ett

överskott på 189 kkr.

Orsaker till årets budgetavvikelser är bland annat besparingar på

personalkostnader, administration och camping, mindre annonsering

och marknadsföring samt bättre intäkter på campingen.

Kommuninvånarna har fått tillgång till:

• En väl fungerande konsumentrådgivning.

• En informativ hemsida och kommunal information via annonssida.

• Gratis bad i tempererade bassänger på Strömsunds camping. Beläggningen

kommunens campingplatser genererar en omsättning

i samhället på 13 Mkr.

• Förmedling av gäster och besökande till boendeanläggningar och

besöksmål inom kommunen.

• Företagare inom besöksnäringen har fått hjälp med utformning

av produktblad.

Kvalitet

Då Strömsund Turism haft en lägre ambitionsnivå under 2010 så har

det bland annat resulterat i mindre annonser och marknadsföring

samt kortare öppethållande på friluftsbadet.

Framtiden

Ett fortsatt destinationsutvecklingsarbete tillsammans med övrig

näring i kommunen, där ett exempel är projektet ”Från yttre rymden

till jordens inre”.

Nyproduktion av kommunens turistbroschyr i samarbete med

reklambyrå samt nyproduktion av broschyren ”Vildmarksvägen”,

som vi i stor utsträckning producerar själva. Kommunens fiskebroschyrer,

”Fjällfiske” och ”Fiska i Strömsunds kommun”, kommer att

revideras och tryckas.

Fortsatt utveckling av Strömsunds camping, där vi bland annat

kommer att titta på möjligheterna att bygga större och komfortablare

stugor, vilket i allt större utsträckning efterfrågas av våra gäster.

Sommaren 2011 planeras en turistbyråfilial vid hembygdsgården

i Strömsund som ett komplement för att nå alla som besöker

hembygdsområdet men kanske inte gör sig ”besvär” att besöka

turistbyrån på Storgatan.

2011 inleds ett samarbete mellan Strömsund, Dorotea, Vilhelmina

och Åsele kommuner i destinationsbolaget Södra Lappland.

Verksamhetsmått

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Administration 4 4 5

Verksamhet 2 3 4

Camping

Antal gästnätter Strömsunds

camping

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2006 2007 2008 2009 2010

strömsund turism


30 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Framtid och utveckling

Framtids- och utvecklingsförvaltningens mål är att utveckla kommunen och dess

medborgare. Förvaltningen är en sammanhållen organisation för kommunens

satsningar på kompetenshöjning, tillväxt och samhällsutveckling.

Hjalmar Strömerskolan och Lärcentrum är plattformar för ungdomars och

vuxnas lärande. Strömsunds kommuns deltagande i kommunalförbundet Akademi

Norr ger kommunmedborgare möjligheter att med god service genomföra olika

former av högre utbildning.

Ökad inflyttning och företagande är viktiga utvecklingsområden som förvaltningen

arbetar med i samverkan med andra aktörer.

fakta

Chef: Karin Holmquist

Årsarb: 97

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordf: Karin Stierna (c) 2010

Gudrun Hansson (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Gemensamma kostnader 9 688 9 746 58 8 733 9 083

Skolmåltider 2 248 1 915 -333 1 929 1 988

Skolskjutsar 1 619 1 554 -65 1 864 1 478

Interkommunal ersättning*) 13 585 18 044 4 459 16 128 14 566

Gymnasieskola 42 424 39 333 -3 091 43 167 42 439

Vuxenutbildning 2 802 2 845 43 3 885 3 511

Lärcenter/Akademi Norr 977 950 -27 791 942

EU-projekt 682 – -682 138 5

SUMMA 74 025 74 387 362 76 637 74 012

*) Fr o m 2009 inkl gymnasiesärskola.

framtid och utveckling

Resultaträkningar (kkr) bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 37 746 16 335 29 353 26 356

Kostnader -111 633 -90 584 -105 861 -100 182

Kapitalkostnader -138 -138 -129 -186

Verksamhetens nettokostnad -74 025 -74 387 -76 637 -74 012

Kommunbidrag 74 387 74 387 77 582 73 633

ÅRETS RESULTAT 362 0 945 -379


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 31

Årets händelser

Trots stort engagemang och protester från elever, föräldrar, länsidrott,

skytteföreningar, kommunen och enskilda personer i skyttesverig

beslutade Svenska Skyttesportförbundet i maj 2010 att

flytta Riksidrottsgymnasiet i Strömsund till Sävsjö. Skolverket och

Svenska Skyttesportförbundet beviljade senare under året Hjalmar

Strömerskolans ansökan om få bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning

i sportskytte.

De första ensamkommande flyktingungdomarna i Strömsund

anlände den 1 september. Avtalet med Migrationsverket omfattar

totalt 20 platser fördelade på ett boende i Strömsund och ett i Backe.

Flyktingmottagningen välkomnade under 2010;

Kvinnor

män

0-18 år 22 11

19-25 år 4 5

Totalt 35 24

43 flyktingar kom direkt till Strömsund och 16 från andra kommuner.

Den 16 december certifieras Hjalmar Strömerskolan som Vård- och

omsorgscollege.

Ekonomiskt resultat

Förvaltningen redovisar ett överskott om 362 kkr för 2010. Fler elever

än beräknat valde att genomföra sin utbildning i kommunen. Det

ledde till en positiv avvikelse för interkommunala ersättningar (+4,5

Mkr). Fler undervisningsgrupper anordnades vid Hjalmar Strömerskolan

med ökade utbildningskostnader som följd (-3,1 Mkr). Fler elever

än beräknat och väsentligt högre portionspriser än tidigare medförde

att skolmåltiderna blev dyrare än beräknat (-333 kkr).

Inflyttningsprojektet ”Livet på landet” redovisas som ett EUprojekt.

Det förklarar avvikelsen (-682 kkr) för ändamålet.

Undervisningskostnaden vid Hjalmar Strömerskolan för 09/10

var 18% lägre än för jämförbara kommuner medan motsvarande

lokalkostnad var 10% högre.

Under 2010 har Migrationsverket lämnat bidrag med 9,7 Mkr

(7,9 Mkr för 2009) för verksamheten med flyktingar och ensamkommande

barn. Beloppet inkluderar den introduktionsersättning som

utbetalas till flyktingarna.

Måluppfyllelse

164 elever slutförde under 2010 sin gymnasieutbildning från olika

nationella program. Av dessa hade 89% slutbetyg och 81% var

högskolebehöriga. Den genomsnittliga betygspoängen för elever

Verksamhetsmått

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Utvecklingsenheten 29 16 13

- varav projektfinansierade 26 12 9

Hjalmar administration/elevvård 9 6 6

Lärare 56 59 61

Elevhem 3 3 3

Totalt 97 87 83

Antal elever 2010 2009

Gymnasieskola 439 467

-varav elever från annan kommun 77 71

Gymnasieelever från Strömsund

i annan kommun 165 178

Totalt 604 645

med slutbetyg var 13,6, (kvinnor 14,7 och män 12,5).

Jämförelse av den genomsnittliga betygspoängen för elever med

slutbetyg på nationella program vid Hjalmar Strömerskolan och i

riket totalt visar;

År 2010 2009 2008 2007 2006

Hjalmar 13,6 14,1 13,8 13,9 13,5

Riket 14,0 14,0 13,9 14,0 14,0

En förklaring till att vi har något lägre värden än riket kan vara

att Hjalmar Strömerskolans programstruktur avviker något från den

nationella fördelningen. Vi har en större andel elever på yrkesförberedande

program som enligt den nationella statistiken uppvisar

en lägre genomsnittlig betygspoäng.

Sex personer från Holland och fyra från Tyskland som ”Livet på

landet” varit i kontakt med flyttade till Strömsund under 2010. Ytterligare

elva familjer från Holland besökte oss under året.

Under projektets 15 månader har personalen vid Samverkanshuset

arbetet med 73 kvinnor och 76 män. Under samma period har

94 praktikplatser ordnats.

Jämställdhetsintegrering

Ett aktivt arbete för att få flickor att söka till traditionellt pojkdominerade

program har genomförts, t.ex ”tjejdagar” och riktad

information. Det har bland annat medfört att andelen flickor på

dessa program har ökat betydligt. Motsvarande arbete för att få

pojkar att söka traditionellt flickdominerade program har påbörjats.

Kvalitet

Andelen IG-betyg för avgångseleverna har minskat något i förhållande

till föregående år, 5,1% för 09/10 jämfört med 5,7% för

08/09. En förklaring kan ses i den förändrade stödverksamhet som

påbörjades under 09/10.

Gymnasieskolans certifiering som ett av 33 lokala Vård- och

omsorgscollege i landet är en kvalitetsstämpel för utbildningen.

Genom samverkan och tydliggörande av ansvaret kommer de

samlade resurserna att nyttjas mera effektivt.

Framtiden

GY-11 och den nya skollagen kommer att innebära stora förändringar,

t.ex i utformningen av de nationella programmen och

utbildningsvägarna för icke behöriga elever. För att genomföra

utbildningar av god kvalitet är det fortsatt viktigt att involvera det

lokala näringslivet i utbildningen.

framtid och utveckling


32 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Miljö och bygg

Avdelningen utför bland annat allmänna inspektioner, övervakar miljöfarlig verksamhet,

handlägger hälsoskyddsärenden, kontrollerar livsmedel och dricksvatten.

Inom byggsidan beslutas om bygglov, bygganmälan och andra tillståndsärenden.

Ventilationskontroll, hissbesiktning, upprättande av detaljplaner, översiktsplaner,

idéskisser och kartor ingår också. Avdelningen avgör strandskyddsärenden,

upprättar och underhåller byggnads- och adressregister samt informerar om

kulturmiljöhänsyn vid byggprojekt.

Från 2010 handläggs även ärenden om serveringstillstånd, tobaksförsäljning

och handel med vissa receptfria läkemedel.

fakta

Chef: Eva Pettersson

Årsarb: 10

Nämnd: Miljö- och byggnämnd

Ordf: Jan-Olof Olofsson (m) 2010

Tommy Johansson (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Nämnd, administration 1 616 1 778 162 1 599 1 614

Livsmedelskontroll 175 33 -142 – 768

Miljö- och hälsoskyddskontroll 338 509 171 669 78

Bygg och fysisk planering 1 698 1 255 -443 2 132 1 418

Tillsyn alkohol, tobak m m -68 238 306 -201 –

Projektmedel – – – -201 –

SUMMA 3 759 3 813 54 3 998 3 878

miljö och bygg

Resultaträkningar (kkr) Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 2 258 2 350 2 152 2 111

Kostnader -5 897 -6 105 -6 280 -5 915

Kapitalkostnader -120 -58 -70 -74

Verksamhetens nettokostnad -3 759 -3 813 -4 199 -3 878

Kommunbidrag 3 813 3 813 3 679 3 579

ÅRETS RESULTAT 54 0 -520 -299


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 33

Årets händelser

2010 har varit ett händelserikt år för miljö- och byggavdelningen.

Tillsynen av alkohol, folköl, tobak och handel med vissa receptfria

läkemedel ligger sedan mars på avdelningen. Utbildningsinsatser

har genomförts med anledning av detta.

Från och med 2010 har avdelningen ett nytt verksamhetssystem

som förutom ärenderegistrering innehåller objektsregister som är

anpassade till miljö- och byggförvaltningar och ger en fullständig

översikt över objekt och ärenden. Systemet har också inbyggda

debiterings- och rapportfunktioner och underlättar statistikuttag.

Mycket arbete har lagts ner på att föra över och komplettera de

register avdelningen har.

En helt ny taxa har arbetats fram för miljöbalkens tillsynsområde.

Taxan är framtagen enligt en mall från Sveriges Kommuner

och Landsting (SKL) där olika branscher har tilldelats olika mycket

tillsynstid med hänsyn till den risk som just den branschen för med

sig. Taxan medför en mer likartad taxemodell i hela landet.

Resultat

Det ekonomiska resultatet för 2010 är tillfredsställande, 98 % av

budgeten är upparbetad och avdelningen har därmed gått med ett

överskott, om än litet, 54 kkr.

2010 har volymen på avdelningen ökat i och med övertagandet

av tillsynen över serveringstillstånd, tobak, folköl och handel med

vissa receptfria läkemedel. Dessa områden medför i och för sig även

mera intäkter, men även kostnader för kompetensutveckling och

material med mera.

Kvalitet

Kvalitet för miljö- och byggavdelningen innebär stor rättssäkerhet,

lika behandling och effektiv handläggning. Detta uppfylls till hög

grad av avdelningens tjänstemän.

För att upprätthålla en hög kvalitet arbetar avdelningen bland annat

med mallar och rutinbeskrivningar, vilka är en garanti för att ärenden

handläggs likartat oavsett handläggare och verksamhetsutövare.

Framtiden

Miljö- och byggavdelningen fortsätter att arbeta med rutinbeskrivningar

och mallar för att säkerställa, effektivisera och förenkla

handläggning.

De förändringar som ligger i en nära framtid är den nya plan- och

bygglagen som träder i kraft 2 maj 2011. Den innehåller en hel del

utmaningar för bygglovshandläggare som innebär fler platsbesök,

garanterad längsta handläggningstid, mer administration med mera.

Arbetet med att införa Geografiskt informationssystem (GIS) i

hela kommunförvaltningen har startat försiktigt och detta arbete

kommer att fortsätta även i framtiden. Väl använt är GIS ett utmärkt

verktyg som underlättar arbetet för förvaltningarna och ger mycket

bra beslutsunderlag.

Måluppfyllelse

Målen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda, avdelningen har

gått med ett knappt överskott.

Verksamhetsmått

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Administration/verksamhet 10 11 10

2010 2009 2008

Inspektioner 274 250 384

Godkännande av

livsmedelshantering 56 65 69

Miljömätningar/provtagning 9 8 65

Bygglov 135 183 189

Strandskyddsdispenser 31 23 28

Lokaliseringsprövningar 3 4 16

Myndighetsbesked 28 34 63

Antal registrerade ärenden 1 116 956 1 061

Ansvaret för tillsyn av serveringstillstånd övergick 2010 till miljö- och byggavdelningen, därav en ökning av antalet inspektioner.

Inom alkoholtillsyn delas tillsynen upp i inre och yttre tillsyn, där den inre tillsynen består av ekonomisk kontroll och kontroll mot

belastningsregister.

Från och med 1 januari 2009 övergick djurskyddskontrollen till länsstyrelsen, därav den kraftiga minskningen av inspektioner

mellan 2008 och 2009.

Inspektioner och bygglov

Antal

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2006 2007 2008 2009 2010

Bygglov

Inspektioner

miljö och bygg


34 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för sju rektorsområden. Sex av

områdena består av förskolor och grundskolor, ett område har grundskola

7–9.

Barnomsorg innefattar förskola, fritidshem, familjedaghem och stöd till

kooperativ. 10 grundskolor täcker upp behovet för våra ca 1 200 elever. Elevantalet

varierar från fem till 207 på våra skolor.

fakta

Chef: Lars Boberg

Årsarb: 307

Nämnd: Barn-, kultur- och

utbildningsnämnd

Ordf: Lars-Eric Bergman (m) 2010

Lena Johansson (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Nämnd 823 -2 371 -3 194 2 875 959

Gemensamma kostnader 11 524 5 915 -5 609 10 720 10 002

Barnomsorg 58 263 60 110 1 847 58 009 55 532

– varav kooperativ (förskola) 1 294 1 372 78 1 332 1 252

– varav friskola (fritidshem) 322 – -322 – –

Grundskola 114 358 117 746 3 388 119 125 123 559

– varav skolmåltider 7 784 7 065 -719 9 089 8 831

– varav skolskjutsar 10 896 11 958 1 062 10 503 8 271

– varav interkommunal ersättning -143 214 357 -76 459

– varav friskola (åk 1–6) 1 417 – -1 417 – –

Särskola 4 454 4 712 258 5 305 3 315

– varav skolskjutsar 82 378 296 339 444

– varav interkommunal ersättning*) 834 743 -91 953 3 145

Familjecentralen 592 521 -71 – –

SUMMA 190 014 186 633 -3 381 196 034 193 366

*) 2008 inkl gymnasiet

Verksamhetsmått

BARN och UTBILDNING

Resultaträkningar (kkr) Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 10 275 6 571 10 289 9 810

Kostnader -200 210 -193 125 -206 241 -202 952

Kapitalkostnader -79 -79 -82 -224

Verksamhetens nettokostnad -190 014 -186 633 -196 034 -193 366

Kommunbidrag 186 633 186 633 188 854 188 118

ÅRETS RESULTAT -3 381 0 -7 180 -5 248

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Administration/elevvård 17 17 14

Elevassistenter 33 46 43

Lärare 121 122 128

Verksamhet barnomsorg 136 147 136

Totalt 307 332 321

Antal elever 2010 2009 2008

Förskoleklass 110 106 104

Grundskola 1 065 1180 1 244

Totalt 1 175 1 286 1 348


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 35

Årets händelser

Vid sidan av områdesvisa och individuella kompetensutvecklingsinsatser

har arbetet med ”Social emotionell träning” (SET) fortsatt och

fördjupats i samtliga årskurser under 2010. Kommungemensamma

fortbildningar kring grundskolans läroplan och materialet ”Nya

språket lyfter” har genomförts.

Den externa skolutredningen som påbörjades 2009 redovisades

under våren 2010. I den slår utredarna bland annat fast att färre

skolor och en satsning på ny teknik är nödvändig för att skapa

likvärdiga förutsättningar för eleverna.

Hösten 2010 tillsattes en pedagog för att utbilda och stimulera

personal i användandet av kompensatoriska hjälpmedel. Under året

har en lärare i grundskolan fortbildat sig via statens kompetenssatsning

Lärarlyftet.

Höstterminen 2010 startade en friskola sin verksamhet i Rossön.

Bodums kommunala skola lades ner och eleverna erbjöds plats i

Backe.

Förskolan i Gåxsjö lades ned från hösten 2010 och barnen erbjöds

plats i Hammerdal.

Resultat

Förvaltningen uppvisar ett underskott på ca 3,4 Mkr för verksamhetsåret

2010.

Tilldelad budgetram 2010 innehöll två åtgärdsposter för besparingar.

Prognoser under året visade på underskott då dessa åtgärder

inte, i sin helhet, skulle kunna genomföras. Tack vare återhållsamhet

och högre intäkter än förväntat, minskade underskottet i bokslutet.

Orsaken till det negativa resultatet beror på att verksamheten, i

dess nuvarande omfattning och organisation, är mer resurskrävande

än vad budgeten medger.

Kommunen har hög lärarbemanning dels beroende på få elever i

några klasser/skolor och dels för att kunna erbjuda eleverna garanterad

undervisningstid.

I övrigt ökar behovet och därmed kostnaderna för stödet till barn

och elever med särskilda behov.

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan har minskat och ligger

nu under riksnivå. Dessa elever, dvs de som inte uppnått målen för

betyget godkänt i ämnena matematik, svenska och engelska i årskurs

nio, erbjöds att gå sommarskola för att höja betyget och därmed få

behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.

Resurspersonerna för matematikutveckling och läs- och skrivutveckling

inom grundskolan fortsatte sitt arbete under 2010. Dessa

arbetar tillsammans med representanter från alla skolor i hela kommunen

i stadieövergripande ämnesgrupper.

Förvaltningens elev- och föräldraenkät som genomfördes under

våren, visar bland annat att eleverna trivs och känner sig trygga i

våra skolor.

I slutet av 2009 inspekterades en av kommunens högstadieskolor

av Skolinspektionen avseende undervisningen i fysik. Utifrån kvalitetsgranskningen

bedömde Skolinspektionen att skolan behövde

vidta åtgärder för att undervisningen i fysik ska stimulera elevernas

intresse, motivation och lust att lära.

Skolan har vidtagit åtgärder för att uppfylla skolinspektionens

påpekanden.

Framtiden

Viktiga områden i ett framtida perspektiv är utbildningsresultat

och kvalité.

Arbetet med matematikutveckling, läs- och skrivutveckling och

utveckling på IT inom grundskolan fortsätter under 2011.

En utmaning de närmaste åren är att tillgodose tillgången på

behöriga lärare.

Prognoser visar på att elevunderlaget minskar de närmaste åren.

Detta innebär att behov och efterfrågan förändras och ställer ett

allt större krav på verksamheten både ur ett organisatoriskt och

ekonomiskt perspektiv. Utifrån detta antog barn-, kultur -och

utbildningsnämnden hösten 2010 en strategi för grundskole- och

förskoleverksamheten i kommunen, som sträcker sig fram till 2015.

Från 2011 är Backe och Hoting ett rektorsområde med en rektor/

förskolechef.

En satsning på IT är beslutad och genomförs under 2011.

Måluppfyllelse och kvalitet

Utbildningsresultaten visar på en försämring gentemot 2009. De

försämrade resultaten har lett till intensifierade insatser för elever

med behov av särskilt stöd.

Verksamhetsmått

Antal elever i grundskola (exkl förskoleklass)

Antal

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totala antalet elever

Prognos

Antal inskrivna barn 2010 2009 2008

Förskola 417 431 367

Fritidshem Totala antalet elever 281 304 236

Familjedaghem 22 27 41

Förskoleklass Prognos 110 106 104

Totalt 830 868 748

Antal barn kooperativ

verksamhet 2010 2009 2008

Daghem 15 16 15

Fritidshem – 2 –

2014 Totala 2015antalet 2016 2017 elever

Prognos

Kunskapsutveckling Vårtermin 2010 vårtermin 2009

*)Strömsund Riket *)Strömsund Riket

Genomsnittligt

meritvärde, båda könen 186,7 208,8 202,2 209,6

Andel elever behöriga till

gymnasieskola (%) 82,2 88,2 92,5 88,8

Antal elever som nått

målen i alla ämnen (%) 72,6 76,6 76,3 77,0

Andel elever som ej uppnått

målen i ett ämne (%) 6,2 7,9 13,1 7,9

Andel elever som ej uppnått

målen i två eller flera ämnen (%) 20,5 14,5 10,0 13,9

Antal elever i avgångsklass 146 161

*) Inkl sommarskola

BARN och UTBILDNING


36 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Kultur och fritid

Avdelningen erbjuder många tillfällen till ett rikt kulturliv. Tillsammans med

studieförbund och föreningar arrangeras olika aktiviteter i kommunen.

En träffpunkt är biblioteken i tätorterna, där det även finns möjlighet att

kostnadsfritt söka information på internet. Från Ankarvattnet i norr till Lorås i

söder kör kommunens bokbil som ger en betydelsefull glesbygdsservice.

Inom fritidssidan finns bland annat förstklassiga skidspår på vintern och

fina terrängspår för löpning den snöfria delen av året.

fakta

Chef: Hans-Erik Dahlgren

Årsarb: 21

Nämnd: Barn-, kultur- och

utbildningsnämnd

Ordf: Lars-Eric Bergman (m) 2010

Lena Johansson (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Nämnd, administration 1 614 1 280 -334 1 777 1 781

Biblioteksverksamhet 5 634 4 748 -886 5 489 5 570

Allmänkulturell verksamhet 225 333 108 583 774

Stöd till kulturella föreningar 143 50 -93 88 105

Stöd till bildningsförbund 700 700 0 800 810

Musikskola 3 520 3 121 -399 3 384 3 297

Frilufts- och fritidsanläggningar 1 263 1 887 624 1 729 1 796

Stöd till fritidsverksamhet 2 555 3 253 698 2 650 2 360

Fritidsgårdar 114 300 186 254 255

SUMMA 15 768 15 672 -96 16 753 16 748

kultur och fritid

Resultaträkningar (kkr) bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 406 285 487 554

Kostnader -16 167 -15 950 -17 233 -17 295

Kapitalkostnader -7 -7 -7 -7

Verksamhetens nettokostnad -15 768 -15 672 -16 753 -16 748

Kommunbidrag 15 672 15 672 16 322 16 323

ÅRETS RESULTAT -96 0 -431 -425


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 37

Årets händelser

Till centralbiblioteket i Strömsund har en ”mediejukebox” införskaffats.

Där kan man ladda ner artiklar, musik, kurser som körkortsutbildning

med mera. Detta görs via ett enkelt chip som går att köpa

på biblioteket.

En del förändringar har gjorts inom vaktmästeriet, vilket innebär

att några idrottsföreningar själva ansvarar för skötsel av skidspår,

mot ett ökat ekonomiskt bidrag.

Musikskolans dag som firas på Sveriges nationaldag den 6 juni

har blivit en omtyckt tradition. Musikelever från hela kommunen

uppträder då på Hembygdsgården i Strömsund.

Resultat

Det ekonomiska resultatet 2010 visar på ett underskott med 96

kkr, vilket är ett bättre resultat än vad tidigare prognoser under året

visat. Det har betalats ut mindre anslag och bidrag än tidigare på

grund av färre inkomna ansökningar. De tjänster som tidigare dragits

in har nu givit resultat och påverkat ekonomin positivt. Att neddragningarna

av musiklärartjänst och biblioteksfilialer inte är genomförda

under året beror på ett politiskt beslut där frågan återremitterades.

Kvalitet

Kvaliteten är på alla områden tämligen god. Den är inte förändrad

mer än på biblioteket som fått en rejäl förbättring vad gäller inredningen

och den införskaffade ”mediejukeboxen”. Kvalitetsaspekten

tas upp vid personalmöten.

Framtiden

Bokbilsverksamheten beräknas öka, främst vad gäller förskole- och

skolbarn. Eventuellt införskaffas en bokbuss av mindre modell.

Musikskolan kommer att bredda sin verksamhet. Babyrytmik

införs och vi undersöker möjligheten att också kunna erbjuda vuxenundervisning.

Även i framtiden kan stora möjligheter till idrotts- och friluftsliv

erbjudas. Det finns fina motionsspår, promenadstigar och skidspår

att tillgå. Simbassänger finns i Hammerdal, Hoting, Gäddede och

Strömsund. De beräknas finnas kvar även i framtiden.

Våra bibliotek fyller en viktig funktion där biblioteket i Strömsund

är integrerat med gymnasieskolan.

Måluppfyllelse

De mål vi eftersträvat har till stor del uppfyllts även om inte budgeten

varit helt i balans. Till hösten påbörjar musikskolan i Hoting

ett projekt med musik för personer på äldreboende. Vidare inför vi

också babyrytmik. Dessa satsningar är viktiga mål.

Verksamhetsmått

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Administration/verksamhet 14 17 17

Musikskolan 7 6 7

Biblioteksutlån

Antal

120000

100000

80000

60000

40000

20000

Antal utlån

Musikskola

Antal elever

500

400

300

200

100

Elever musik

kultur och fritid

0

2006 2007 2008 2009 2010

0

2006 2007 2008 2009 2010


38 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Vård och social

Vård- och socialförvaltningen har, på uppdrag av socialnämnden, ansvar för kommunens

stöd- och vårdinsatser inom socialtjänsten (SoL), den kommunala hälso- och

sjukvården samt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Huvuduppdraget

är att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt SoL eller LSS, samt att verkställa

beslut i egen regi eller med hjälp av andra utförare. Uppdraget inkluderar också hälsooch

sjukvårdsinsatser som ges i form av hemsjukvård.

Förvaltningen ansvarar även för insatser till barn, unga och familjer med behov

av skydd och stöd, personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa samt

personer med försörjningsstöd.

fakta

Chef: Monica Grahn

Årsarb: 481

Nämnd: Socialnämnd

Ordf: Gunnar Geijer (c) 2010

Karin Näsmark (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Administration 12 734 14 369 1 635 11 005 8 854

Bostad med särskild service vuxna 24 272 25 920 1 648 23 314 22 609

Boende för barn 6 222 7 858 1 636 6 581 5 514

Personlig assistans 7 471 7 461 -10 7 216 6 769

Stödinsatser 1 401 1 378 -23 1 615 1 694

Fältverksamhet 127 183 56 267 89

Ekonomienhet 16 372 13 967 -2 405 14 781 9 528

- varav utbet försörjningsstöd 12 480 10 000 -2 480 11 257 8 133

Öppenvård vuxna 7 392 4 802 -2 590 8 352 6 396

Familjecentralen 146 84 -62 599 510

Barn och familj 8 039 7 099 -940 11 094 12 297

Familjerätt 789 799 10 1 070 1 007

Särskilt boende 83 137 81 676 -1 461 87 363 88 601

Utskrivningsklara 1 565 – -1 565 88 318

Nattlag 7 112 7 173 61 4 658 4 409

Trygghetsboende 1 506 1 445 -61 2 426 2 972

Hemvård 58 607 58 095 -512 60 159 59 726

Hemsjukvård 14 391 17 767 3 376 15 073 15 085

Dagverksamhet 7 036 7 564 528 7 690 7 343

Kommunrehab 7 406 8 230 824 7 348 6 837

SUMMA 265 725 265 870 145 270 697 260 557

From 2010 ingår socialförvaltningen i nya vård- och socialförvaltningen.

Åren 2008 och 2009 är justerade för jämförbarhet.

Verksamhetsmått

vård och social

Resultaträkningar (kkr) Bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 36 097 30 199 35 283 35 765

Kostnader -301 615 -295 862 -305 777 -296 069

Kapitalkostnader -207 -207 -204 -253

Verksamhetens

nettokostnad -265 725 -265 870 -270 697 -260 557

Kommunbidrag 265 870 265 870 254 740 255 173

ÅRETS RESULTAT 145 0 -15 957 -5 384

Antal årsarbetare 2010 2009 2008

Administration 15 12 11

Verksamhet 466 459 4

Syssels. befr. åtgärder 8 – –

Hemvård

Antal vårdtagare 365 400 405

Bruttokostnad kkr/vårdtagare 168 155 152

Hemsjukvård

Antal vårdtagare 601 580 580

Bruttokostnad kkr/vårdtagare 25 27 29

Särskilt boende*) 2010 2009 2008

Antal budgeterade platser 192 196 196

Antal utnyttjade platser 189 189 189

Bruttokostnad kr/vårddygn

exkl lokalkostnader 1 251 1 395 1 401

*) inkl nio korttidsplatser närvårdsavdelning (NÄVA).


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 39

ÅRETS HÄNDELSER

Vård- och omsorgsförvaltningen omfattar from 1 januari 2010 även

individ- och familjeomsorgen. En samlad ändamålsenlig organisation

skapades och namnbyte till vård- och socialförvaltningen (VSF)

genomfördes. Det har inneburit ny effektiv förvaltningsorganisation

ledning, styrning och rutiner på förvaltningsnivå. Riktlinjer, delegationsordning

och dokumenthanteringsplan har antagits av socialnämnden.

Metodarbete, nya arbetssätt, diarium- och arkivprocesser

jämsides med andra utvecklings- och förändringsprocesser har pågått

kontinuerligt över verksamhetsåret.

I nationell brukarundersökning, öppna jämförelser och äldreguide,

uppvisar vi goda resultat. Under året har anslutning till kvalitetsregister

skett.

En samlad förvaltning har ett stort åtagande att leverera goda

insatser till alla åldrar utifrån lagar som t ex LSS (Lag om stöd och

service till vissa funktionshindrade), SoL (Socialtjänstlagen), LVM (Lag

om vård av missbrukare i vissa fall), LVU (Lag med särskilda bestämmelser

om vård av unga) samt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). De

flesta insatser ges under dygnets alla timmar helg som vardag vilket

innebär att många yrkeskategorier tjänstgör under obekväm tid.

resultat

Bokslut har levererats enligt given ram och till låga standardkostnader

främst äldreomsorg. Vissa regelverk, dvs kostnader som härrör till

försörjningsstöd, arbetsmarknad, utförsäkrade och annan övergång

kan vi inte påverka. Ytterligare volymökningar kommer inte att kunna

inrymmas i tilldelad ram.

Kvalitet

I befintliga rapporteringssystem inom ledningssystem för HSL, SoL

och LSS förs fördelning mellan könen in där det fattas. I rutin för

synpunkter och klagomål införs frågan om klagomålet gäller kvinna

eller man. Kvaliteten har ytterligare förbättrats vilket vi kan se i

nationella öppna jämförelser.

Projektmedel är nödvändigt för utveckling och mängden förändringsarbeten

som bedrivs.

Framtid

En reducering av antalet medarbetare i förhållande till kommunfullmäktiges

beslut.

Eventuellt kommer ett antal ungdomar att behöva LSS gruppbostad

och sysselsättning.

Sammanslagning av förvaltningar kräver medel för fortsatta

omställningsarbeten i processer. Medel för eHälsa behövs för en

vidareutveckling av IT-stöden, i samverkan med andra kommuner och

landstinget. Stöd till närstående utvecklas vidare och nya vårdplatser

verkställs. Fokus på struktur-, process och resultatkvalitet. Med den

ram som tilldelats krävs ytterligare prioriteringar.

From 2011 överförs biståndsenheten till VSF.

Mål

Vi har fyra övergripande mål inom VSF. Målen utgår från fyra prioriterade

rangordnade områden; att kommunmedborgarna får rätt

insatser utifrån behov, ekonomi i balans, medarbetare och en väl

fungerande arbetsplats. När medel saknas, och politikens ambitioner

är något högre, behöver mätbara mål revideras eller medel tilldelas

under verksamhetsåret. Vi försöker att regelbundet följa upp mål

och jämföra statistik.

Verksamhetsmått

Institutionsvårdskostnad 2010 2009 2008

kkr

Barn och ungdom *) 718 2 804 4 340

Vuxna 3 280 4 406 2 488

Familjehem barn/vuxna 3 733 4 521 4 651

*) inkl eget HVB-hem (hem för vård eller boende) t o m

2009

Försörjningsstöd

Antal hushåll med socialbidrag 422 388 362

Nettokostnad, kkr/bidragshushåll 29,8 28,9 23,1

Socialbidrag, kr per invånare/år 1 029 914 664

LSS-VERKSAMHET

Bostad med särskild service 2010 2009 2008

Antal brukare 46 47 47

Bruttokostnad, kkr/brukare 534 502 485

Dagverksamhet

Antal sysselsatta 45 50 48

Korttidshem barn, antal dygn

Pumphusgatan 12 98 114 191

Korttidshem vuxna, antal dygn

Östersund korttidshem (privat) 12 51 54

Korttidstillsyn, antal vårddygn

– för barn över 12 år 49 42 80

Personlig assistans 2010 2009 2008

Antal brukare *) 19 18 17

Bruttokostnad, kkr/person 1 272 1 399 1 458

Nettokostnad, kkr/person 393 401 398

*) inkl åtta brukare med privat utförare.

vård och social


40 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Närvård Frostviken

Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Strömsunds kommun och Jämtlands

läns landsting.

Verksamheten består i att genomföra primärvårdens uppdrag med första

linjens sjukvård samt att tillgodose vård, omsorg, stöd och service till äldre/

sjuka och funktionshindrade i egna hem och i särskilt boende.

Syftet är att genom samordning av de totala resurserna genomföra en

god och kostnadseffektiv nära vård till medborgarna.

fakta

Tf chef: Barbro Blom

Årsarb: 42

Nämnd: Närvårdsnämnd

Frostviken

Ordf: Bengt Bergqvist (s) 2010

Ardis Lindman (s) 2011

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Närvårdsnämnd 32 40 8 46 13

Ledning och administration -5 177 -4 457 720 -5 604 -4 388

Personlig assistans 852 765 -87 585 726

Särskilt boende 5 287 5 409 122 5 861 5 908

Trygghetsboende 1 595 1 643 48 1 872 1 791

Hälsocentral 9 405 9 077 -328 9 632 10 580

Hemvård 5 198 4 719 -479 4 941 5 136

Hemsjukvård 1 059 867 -192 937 1 011

Fotvård 98 124 26 102 99

SUMMA 18 349 18 187 -162 18 371 20 876

NÄRVÅRD FROSTVIKEN

Resultaträkningar (kkr) bokslut Budget Bokslut Bokslut

2010 2010 2009 2008

Intäkter 10 950 10 920 11 332 10 100

Kostnader -29 227 -29 035 -29 623 -30 914

Kapitalkostnader -72 -72 -80 -62

Verksamhetens nettokostnad -18 349 -18 187 -18 371 -20 876

Kommunbidrag 18 187 18 187 17 979 17 961

ÅRETS RESULTAT -162 0 -392 -2 915


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 41

Årets händelser

2010 präglades verksamheten inom Närvård Frostviken av oro, dels

genom att Hälsovalsreformen sjösattes i primärvården och att upphandlingen

av Levinsgården överklagades. Under sista kvartalet blev

det ändå klart att Närvård Frostviken även tills vidare är genomförare

av primärvård i Frostvikenområdet samt att upphandlingen av Levinsgården

blev klar med byggstart under första kvartalet 2011. Året

kunde därmed avslutas mer optimistiskt. För befolkningen innebär

det en fortsatt trygg och säker samt effektiv vård.

Röntgenverksamheten på Gäddede Hälsocentral avvecklades

i oktober 2010. Trygghetsboendet Forsgården fick ett arv under

året på 170 kkr att användas till trivselbefrämjande åtgärder för de

boende. Arvet förvaltas av närvårdsnämnden.

Platser i särskilt boende är minskat under året till 12 platser plus

1 korttidsplats.

Alla läkarbesök är diagnosregistrerade och de som behövt har fått

tid hos läkare inom sju dagar under 2010.

Vi har inte haft kostnader för betalningsansvar och inga Lex Maria

eller Lex Sarah ärenden under 2010. Beslut från biståndsenheten

verkställs enligt målsättning.

KVALITET

Kvaliteten på arbetet bedöms som fortsatt god med välutbildad personal

som är ansvarstagande. Vi följer de riktlinjer som finns uppsatta

av kommun, landsting och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

samt genomför arbetsplatsträffar, skyddsronder, brandgenomgångar,

fallskadegenomgångar, fortbildning av de olika yrkeskategorierna

samt deltar i interreg projektet ”Gränslös fjällbygd”.

Regelbunden information till befolkningen om vad som händer

inom Närvård Frostviken är viktigt.

Budgetutfall/RESULTAT

Närvård Frostviken har ett underskott med 162 kkr 2010 beroende

på stora kostnader i hemvård, läkare och jourkostnad. Underskottet

är ändå mindre än tidigare år. En stor ekonomisk medvetenhet finns

i personalgruppen.

Under året har tolv barn fötts i området vilket ses i antal besök

på MVC och BVC.

Antal vårdtagare i hemvård har ökat vilket motsvarar den ökade

kostnaden totalt men mindre kostnad per vårdtagare.

Framtiden

Avtalet mellan kommun och landsting är uppsagt, under året kommer

det att omförhandlas. Vi i verksamheten kan inte se att vård

och omsorg i Frostviken kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt

sätt och hoppas därför att omförhandlingen leder till ett nytt avtal

så att Närvård Frostviken kan fortleva.

Levinsgårdens färdigställande blir till stor glädje för befolkningen

i området.

MÅLUPPFYLLELSE

Organisationens mål är att ge invånarna i Frostviken en nära, god och

kostnadseffektiv omvårdnad, hälso- och sjukvård genom samverkan.

Beträffande diabetesvård når vi målet väl med deltagande i Nationella

Diabetes Registret. Angående läkemedelsförskrivning når vi

målen med antibiotika, antidepressiva och beroendeframkallande.

Verksamhetsmått

Antal årsarbetare 2010 2009 2006

Administration/verksamhet 42 42 45

Befolkningstal 31 december 900 922 970

Antal pensionärer

65 år och äldre 254 257 264

– varav 80 år och äldre 83 84 85

Särskilt boende, Uddebo

Antal budgeterade platser 12 14 15

Antal utnyttjade platser 13 14 15

Bruttokostnad kr/vårddygn

exkl. lokalkostnader 1 116 962 983

Antal sviktdygn korttidsplats 211 614 402

Forsgårdens trygghets- 2010 2009 2008

boende

Antal boende 15 15 15

Antal sviktdygn korttidsplats 474 431 396

Hemvård

Antal vårdtagare 34 27 30

Bruttokostnad kkr/vårdtagare 126 139 136

Antal trygghetslarm totalt

under året 11 16 20

Hemsjukvård

Antal vårdtagare 38 40 40

Bruttokostnad kkr/vårdtagare 29 25 25

Hälsocentral 2010 2009 2008

Antal listade personer december 844 913 965

Antal läkarbesök 2 706 2 462 2 397

Antal besök

distriktssköterskemottagning 2 150 1 443 1 866

-varav antal besök MVC 293 262 231

-varav antal besök BVC 215 150 166

Antal ambulanstransporter 172 194 177

Fotvård

Antal behandlingar 340 342 362

Bruttokostnad, kr/behandling 518 508 471

Nettokostnad, kr/behandling 288 298 274

MVC = mödravårdscentral

BVC = barnavårdscentral

NÄRVÅRD FROSTVIKEN


42 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Övriga verksamheter

Budgetutfall – nettokostnad inkl kapitalkostnad

kkr bokslut Budget Avvikelse Bokslut Bokslut

2010 2010 2010 2009 2008

Revision 764 780 16 763 772

Kommunstyrelsens övriga verksamheter

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 42 533 53 668 11 135 44 303 38 471

Näringsliv 6 577 6 367 -210 5 765 5 171

Länstrafik 5 550 6 000 450 4 834 3 974

Företagshälsovård 1 565 1 700 135 1 676 1 531

Valnämnd 200 200 0 136 6

Kommunledningsförvaltning 23 957 24 298 341 25 097 26 148

-Kansli 3 367 3 602 235 3 607 3 464

-Ekonomi 2 511 2 849 338 2 320 2 415

-Personal 2 952 2 987 35 4 242 4 200

-Löner 3 263 3 220 -43 2 928 2 977

-IT 7 914 7 838 -76 7 899 9 000

-Gemensamma lokaler 3 950 3 802 -148 4 101 4 093

Socialnämnd (endast politiskt organ) 747 711 -36 647 826

Biståndsenhet 2 372 2 387 15 1 968 1 887

Överförmyndaren 1 046 1 050 4 1 033 1 079

Revision Ordf: Kurt Blomgren (s) 2010, Jan Rönngren (m) 2011

Revisionens uppgift är att pröva om verksamheten sköts på ett

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som

görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom

nämnderna. De granskar också, som lekmannarevisorer, kommunägda

företag.

Revisorerna har, med utgångspunkt från genomförd väsentlighetsoch

riskanalys, planerat 2010 års revisionsinsatser. Granskningen har

bland annat omfattat tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner,

delårsrapport och årsredovisning, skogsförvaltningen, ledarskap i

organisationen, kommunstyrelsens uppdrag till teknik- och service,

bilregler, institutionsplaceringar, intern kontroll av utbetalningar inom

individ- och familjeomsorgen, resurser till invandrarbarn, uppföljning

av granskningar 2008. Granskningar och revisionsrapporter

över genomförda granskningar har successivt kommunicerats och

överlämnats till berörda. Revisorerna har bedrivit sin verksamhet

inom given budgetram.

Revisorerna har biträtts av Komrev inom PwC.

KOMMUNSTYRELSEN Ordf: Karin Stierna (c) 2010, Gudrun Hansson (s) 2011

Av kommunfullmäktiges anslag för oförutsett återstod vid årets slut

1,2 Mkr. Även potten för balanskravet, 7,5 Mkr, kvarstår outnyttjad

då verksamheterna själva totalt kunde redovisa ett positivt resultat.

Ändamålen för annonsering, företagshälsovård och länstrafik

uppvisar överskott mot budget.

Skogsdrift har överskott på grund av obudgeterade intäkter för

skogsförsäljning. För arbetet med säkerhetssamordning har statsbidrag

erhållits med 460 kkr.

övriga verksamheter

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Chef: Anneli Svensson • Årsarbetare: 37 • Ordf: Karin Stierna (c) 2010, Gudrun Hansson (s) 2011

Kommunledningsförvaltningen (KLF) består av fem enheter – ekonomi,

varit vakant sedan juni 2010. Rekrytering pågår i skrivande stund, och

it, kansli, löner och personal. Förvaltningen ska ge stöd och för att klara framtida budgetram minskas samtidigt omfattningen

service till hela kommunförvaltningen samt bistå kommunstyrelsen. på tjänsten från heltid till deltid.

Det ekonomiska resultatet 2010 blev +341 kkr genom stor återhållsamhet

Investeringen i nytt schemaplaneringsprogram är slutförd och

och vakanshållning av tjänster. T ex arkivarietjänsten har uppgick till 790 kkr. Effekten är att arbetsgivaren kan ha

bättre


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 43

kontroll på att arbetstidslag och kollektivavtal följs. Under det första

året krävs mycket utbildning och stöttning från lönekontoret. En ny

modul för timanställda har också startats upp, men arbetet fortsätter

under 2011.

Ett projekt för att förbättra och modernisera kommunens nätstruktur

för it har pågått under 2010 men fortsätter under 2011.

Kommunens växelfunktion har fått teknisk möjlighet till samarbete

med andra kommuner i länet. Strömsund och Krokom har som

exempel skött varandras växel vid frånvaro.

Under året har prioriterats att se över rutiner i syfte att minimera

risken att fakturor inkomna till kommunen betalas för sent. Ambitionen

är att öka andelen elektroniska fakturor till kommunen, för

att minska den manuella hanteringen och bidra till en bättre miljö.

Färdtjänsthandläggningen överförs till Länstrafiken den 1 juli 2011.

Lokalkontoret i Hoting läggs ned i samband med pensionsavgång

under hösten 2011.

Arbetet med att få till stånd ett ärendehanteringssystem för hela

kommunförvaltningen måste prioriteras upp, och investeringsmedel

finns för 2011. För övrigt är investeringsmedel beviljade till nödvändiga

it-uppgraderingar och även för reservkraft i kommunhuset.

Inom personalområdet arbetas med implementering av det nya

personalpolitiska programmet och uppföljning av medarbetarenkäten.

En större satsning på arbetsmiljöutbildning startar upp.

Kommunens framtida upphandlingsorganisation måste diskuteras

inför kommande pensionsavgång. Utvecklingen av kommunens

reception till en kundtjänst beräknas kunna ta några steg framåt

under 2011.

Satsningen på utbildning av arbetsledare fortsätter, ett exempel

är utbildning i kollektivavtal.

BISTÅNDSENHET Enhetschef: Karin Henriksson • Årsarbetare: 5 • Ordf: Gunnar Geijer (c) 2010, Karin Näsmark (s) 2011

Biståndsenheten fick 300 kkr i tilläggsanslag för 2010. En extra

handläggare har därmed kunnat anställas på 100 % under sju månader,

vilket har lett till att uppföljning och omprövningar av beslut

har skett inom utsatt tid. Omprövningar och uppföljning av beslut

medför att brukaren får rätt insatser utifrån sina behov.

Det ekonomiska resultatet för enheten 2010 uppvisar ett överskott

på 15 kkr.

Arbetet med kvalitetsutveckling vid utredning, dokumentation

samt överlämnade av ärenden till verkställighet har fortsatt under

året, vilket innebär en ökad rättssäkerhet för brukarna.

Under året har biståndsenheten arbetat med att ta fram nya

riktlinjer för handläggning och beslut av hemtjänst, särskilt boende

och korttidsboende. De nya riktlinjerna antogs av socialnämnden

2011-02-10.

Biståndsenheten är från 1 januari 2011 organiserad i vård- och

socialförvaltningen. Verkställighet av beslut av särskilt boende och

korttidsplats överförs till vård- och socialförvaltningen.

Överförmyndaren Överförmyndare: Angelica Texmo • Årsarbetare: 1

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift

att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt ge

tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

2010 har varit ett händelserikt år eftersom kommunen tecknat

avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

flyktingbarn. Alla ensamkommande flyktingbarn ska enligt svensk

lagstiftning ha en god man som företräder sig i olika frågor. Den

godemannen har en unik roll som till viss del kan likställas med en

vårdnadshavares. För Överförmyndaren har detta inneburit att rekrytera,

förordna och utöva tillsyn över gode män, anordna utbildningar

för gode män och personal på boendet Bergskristallen. Arbetet

med de ensamkommande flyktingbarnen har varit omfattande och

tidskrävande. I februari/mars 2011 startar etapp två när ett boende i

Backe för ensamkommande flyktingbarn öppnas. Sammanlagt kommer

Strömsunds kommun att ha 20 platser för ensamkommande

barn förlagda i Strömsund och Backe.

I övrigt har arbetet för en rättssäker handläggning och en god kvalité

fortsatt. Under året har två utbildningar genomförts för våra gode

män och förvaltare. Pensionsmyndigheten och personal från individoch

familjeomsorgen har bjudits in och deltagit i utbildningarna.

Överförmyndaren har klarat av att hålla budgeten under 2010 trots

att kommunens kostnad för arvode till ställföreträdarna ökat, vilket

beror framför allt på försämrade förutsättningar för huvudmännen

att själva stå för arvodeskostnaden.

Verksamhetsmått

Kommunledningsförvaltning/IT

Anslutna datorer/skrivare etc

i nätverket

Antal

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2006 2007 2008 2009 2010

Anslutna arbetsplatser

i nätverket

Antal

60

Anslutna enheter i nätverket

50

40

30

20

10

Kommunledningsförvaltning/IT

0

2006 2007 2008 2009 2010

Anslutna noder i nätverket

övrigA verksamheter


44 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Personalekonomisk redovisning

Syftet med personalekonomisk redovisning är att återge och följa upp ett antal personalstrategiska nyckeltal

samt att ge en beskrivning över kommunens största och viktigaste resurs, medarbetarna.

Anställda

Antalet anställda under 2010 uppgick till 1 271 personer, vilket är en

minskning med 75 personer jämfört med 2009. Ett av fullmäktiges

inriktningsmål är att antalet anställda ska anpassas efter omvärld

och demografi. Under 2010 har antalet anställda minskat med 6 %

och antalet årsarbetare har minskat med 14 st, 1,2 %. Av samtliga

anställda var 95 % tillsvidareanställda. Omräknat motsvarar detta

1 148 årsarbetare. Genomsnittlig anställningstid uppgick till 18 år

för kvinnor och 16 år för män.

Antal årsarbetare 2010 2009

Kommunchef 1 1

Teknik- och serviceförvaltning 140 147

Strömsund Turism 6 8

Kommunledningsförvaltning 37 35

Framtids- och utvecklingsförvaltning 97 87

Miljö och bygg 10 11

Barn- och utbildningsförvaltning 307 332

Kultur och fritid 21 23

Biståndsenhet 5 4

Vård- och socialförvaltning 481 471

Närvård Frostviken 42 42

Överförmyndare 1 1

Totalt 1 148 1 162

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 8 14

Generationsväxling

Medelåldern i kommunen är 49 år för kvinnor och 51 år för män.

50 % av kommunens anställda är över 50 år och 4,4 % är under 30

år. 55 % av kommunens tillsvidareanställda går i pension inom 15

år. Viss osäkerhet finns i prognosen på grund av rörlig pensionsålder

mellan 61-67 år.

Under 2010 utannonserades 84 tjänster, internt och externt.

Personalkostnader

Total personalkostnad för anställd personal inkl sociala avgifter

uppgick 2010 till 464,9 Mkr. Personalkostnaden minskade med 12,1

Mkr mellan 2009 och 2010. Kostnaden för semesterlön och okompenserad

mer- och övertid uppgick till 40,4 Mkr, och har minskat

med 2,7 Mkr jämfört med 2009.

Samverkan

I kommunen finns 17 arbetstagarorganisationer varav 15 har kollektivavtal.

Kommunen centralt satsar årligen ca 1,3 Mkr för facklig

tid. Kostnad för facklig verksamhet i kommunens förvaltningar

tillkommer.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas i relation till all arbetad tid, oavsett anställningsform.

Sjukfrånvaron i procent av all ordinarie arbetstid

under 2010 (för kommunens samtliga anställda) var 5,4 %. En

minskning med 0,7 % jämfört med 2009. Rutiner och uppföljning

av sjukfrånvaron har skärpts och särskilda medel har budgeterats

för individinsatser i förebyggande och rehabiliterande syfte. Största

delen av sjuklönekostnaden är korttidssjukfrånvaron dag 1-14. 2010

minskade den totala sjuklönekostnaden från 6,6 Mkr till 5,6 Mkr

inkl sociala avgifter.

sjukfrånvaro 2010

Indikator i förhållande till sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i

procent 2010 procent 2009

Total sjukfrånvaro Sammanlagd ordinarie arbetstid 5,46 6,10

Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar Total sjukfrånvaro 68,86 71,72

Sjukfrånvarotid för kvinnor Sammanlagd ord. arb. tid kvinnor 6,07 6,76

Sjukfrånvarotid för män Sammanlagd ord. arb. tid män 3,23 3,59

Sjukfrånvarotid 29 år eller yngre Sammanlagd ord. arb. tid 29 år eller yngre 1,65 1,96

Sjukfrånvarotid 30 – 49 år Sammanlagd ord. arb. tid 30 – 49 år 4,66 5,12

Sjukfrånvaro 50 år eller äldre Sammanlagd ord. arb. tid 50 år eller äldre 6,59 7,52

personalEKONOMISK redovisning

Verksamhetsmått

Sjukfrånvaro

%

12

10

8

6

4

2

0

2004 2006 2008 2010

Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid, %

2010 2009

Teknik- och serviceförvaltning 7,02 7,67

Kommunledningsförvaltning 3,64 4,36

Framtids- och utvecklingsförvaltning 2,68 3,97

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning 5,91 6,49

Vård- och socialförvaltning 6,90 6,14

Närvård Frostviken 5,91 7,06


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 45

Personalekonomisk redovisning

Personalpolitiskt program

Det personalpolitiska programmet (PPP) antogs 2010. I programmet anges ett antal effektmål som t o m 2014

ska följas upp via en årlig medarbetarundersökning. Den genomfördes för första gången i november 2010.

Ledarskap

I kommunen finns 92 chefer, 70 % kvinnor och 30 % män. Cheferna

har en viktig roll i arbetet med att nå kommunens mål och att skapa

attraktiva arbetsplatser. En del i arbetet med kommunens ledarskap

är regelbundna ledarträffar och chefsdagar. 91 % av koncernens

chefer deltog på dessa träffar under 2010.

Medarbetarskap

Medarbetare som mår bra, känner delaktighet och arbetsglädje bidrar

till goda resultat. 68 % av kommunens anställda besvarade medarbetarundersökningen,

81 % kvinnor och 19 % män. Undersökningen

visade på höga medelvärden när det gäller trivsel och arbetsglädje.

Många upplever att de har ett bra arbetsklimat och god arbetsmiljö.

Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

I kommunen har under året ett utvecklande och positivt partgemensamt

arbete med systematisk arbetsmiljö (SAM) genomförts. Syftet är

att bygga upp en tydlig organisationsstruktur för arbetsmiljöarbetet

inom kommunen, samt en kunskapsbas på intranätet för systematiskt

arbetsmiljöarbete. Syftet har också varit att skapa tydligare

förutsättningar för dialog och delaktighet i samverkansprocessen.

Jämställdhet och Mångfald

Alla anställda har samma rättigheter och skyldigheter oavsett

bakgrund m m. En del i arbetet för likabehandling avseende kön

är den lönekartläggning som genomförs årligen. Syftet med den

är att upptäcka, åtgärda och undanröja osakliga löneskillnader

mellan kvinnor och män. Osakliga löneskillnader åtgärdas enligt

handlingsplan inom tre år.

Medellön (heltidsmått) 2010 2009

tillsvidareanställda kr/mån kr/mån

Kvinnor 23 332 22 881

Män 25 386 24 888

Personal och kompetensförsörjning

Under 2010 har arbetet med kompetenskartläggning bland kommunens

alla medarbetare påbörjats. Syftet är bland annat att bättre

kunna tillvarata de resurser som finns bland redan anställda inför

kommande generationsväxling.

Lön

De anställda i kommunen har differentierade och individuella löner

som revideras årligen. De avtalsenliga löneökningarna för 2010

uppgick till 11,4 Mkr inkl personalomkostnader. Under året har ett

arbete med en ny löneprocess påbörjats med lärarförbunden.

Arbetstid

Arbetsgivaren vill arbeta för att tillmötesgå individers önskemål

om arbetstider och arbetsförläggning. Målet är att öka andelen

heltider samt ge möjlighet att till flexibla arbetstidslösningar. 67

% av kommunens anställda arbetar heltid. 87 % kvinnor arbetar

deltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad av totalt antal tjänster är

för kvinnor 90 % och män 94 %. Flexibla arbetstidslösningar finns

främst inom vård- och socialförvaltningen med schemaläggningssystemet

TimeCare, där medarbetarna själva lägger önskescheman

och tillämpar önskad sysselsättningsgrad.

Verksamhetsmått

Pensionsavgångar

Antal

60

50

40

30

20

10

0

2011 2015 2020 2025

Könsfördelning samtliga anställda

%

30

Kvinnor

25

Män

20

15

10

5

0

20-29 30-39 40-49 50-59 60-99

personalEKONOMISK redovisning


46 chefer och vd

Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Chefer och vd

Förvaltnings- och avdelningschefer

Anders

Andersson

Kommunchef

Barbro

Blom

Tf chef för

Närvård Frostviken

Lars

Boberg

Chef för barn-, kulturoch

utbildningsförvaltningen

Hans-Erik

Dahlgren

Chef för kultur- och

fritidsavdelningen

Anna

Gillgren

Chef för

Strömsund Turism

Monica

Grahn

Chef för

vård- och socialförvaltningen

Karin

Holmquist

Chef för framtidsoch

utvecklingsförvaltningen

Eva

Pettersson

Chef för miljö- och

byggavdelningen

Jörgen

Pettersson

Chef för teknik- och

serviceförvaltningen

Anneli

Svensson

Chef för kommunledningsförvaltningen

tillika ekonomichef

VD I KOMMUNALA BOLAG

chefer och vd

Torbjörn

Andersson

Jämtlandsvärme

AB

Daniel

Perfect

Strömsunds

Utvecklingsbolag

AB

Lars

Edsvik

Strömsunds

Hyresbostäder

AB

Morgan Olsson

Förbundschef

Jämtlands

Räddningstjänstförbund


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 47

politiskt valda

Politiskt valda

ORDFÖRANDEN I NÄMNDER OCH KOMMUNALA BOLAG 2011-2014

Bengt

Bergqvist (s)

Strömsunds

Hyresbostäder AB

Anders

Edvinsson (s)

Jämtlands

Räddningstjänstförbund

(Östersunds

kommun)

Gudrun

Hansson (s)

Kommunstyrelse

Lena

Johansson (s)

Barn-, kultur- och

utbildningsnämnd

Tommy

Johansson (s)

Miljö- och

byggnämnd

Ardis

Lindman (s)

Närvårdsnämnd

Frostviken

Karin

Näsmark (s)

Socialnämnd

Jan

Rönngren (m)

Revision

Lennart

Oscarsson (s)

Jämtlandsvärme AB

Strömsunds

Utvecklingsbolag AB

Kommunstyrelse 2011 – 2014

Socialdemokraterna gudrun Hansson, Strömsund ordförande

Susanne Hansson, Strömsund

1:e vice ordförande

Lennart Oscarsson, Hammerdal

Birgitta Guldbrandsson, Vängel

roger Kristoffersson, Strömsund

ingrid L Nilsson, Jormvattnet

Lars Andreasson, Abborrholmberget

Anette Bergqvist, Strömsund

Centerpartiet

karin Stierna, Gåxsjö

göran Espmark, Äspnäs

ragnar Lif, Kyrktåsjö

Moderaterna Jan-Olof Andersson, Trångmon 2:e vice ordförande

Hans Wessén, Strömsund

Rättvis demokrati

göran Edman, Holmsund

Vänsterpartiet

gert Norman, Backe

politiskt valda


48 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Organisationsplaner

nämndsorganisation

Kommunfullmäktige

Revisorer

Valnämnd

Överförmyndaren

Kommunstyrelse

Närvårdsnämnd

Frostviken

Socialnämnd

Barn-, kultur- och

utbildningsnämnd

Miljö- och

byggnämnd

Förvaltningsorganisation

Kommunchef

Kansli

Ekonomi

Personal

Löner

IT

Barn-, kulturoch

utbildningsförvaltning

Teknikoch

serviceförvaltning

Framtidsoch

utvecklingsförvaltning

Kommunledningsförvaltning

Vårdoch

Socialförvaltning

IT-råd

Inköp/

upphandling

Socialförvaltning

Miljö och

Bygg

SF

Socialförvaltning

Strömsund

Turism

SF

Socialförvaltning

Närvård

Frostviken

SF

Socialförvaltning

Överförmyndaren

SF

organisationsplaner


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 49

Tio år i sammandrag

Resultaträkningar

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verksamhetens intäkter 116,3 127,3 126,5 148,7 194,6 206,2 241,4 176,6 155,4 159,2

Verksamhetens kostnader -660,7 -694,4 -716,5 -748,3 -807,5 -834,4 -923,3 -814,8 -818,5 -805,7

Avskrivningar -33,5 -35,1 -35,2 -35,2 -34,8 -39,8 -27,4 -37,5 -28,6 -40,1

Verksamhetens nettokostnader -577,9 -602,2 -625,2 -634,8 -647,7 -668,0 -709,3 -675,7 -691,7 -686,6

Skatteintäkter 366,1 371,6 381,1 376,7 389,5 412,3 423,8 424,5 435,0 435,5

Generella statsbidrag och utjämning 230,6 244,5 253,4 265,4 272,3 271,1 269,5 285,8 281,3 283,1

Finansiella intäkter 1,1 3,1 3,0 3,0 3,2 4,3 5,7 5,7 1,8 1,2

Finansiella kostnader -8,7 -7,5 -7,5 -5,1 -5,2 -18,7 -14,9 -17,4 -23,7 -6,2

Resultat före extraordinära poster 11,2 9,5 4,8 5,2 12,1 1,0 -25,2 23,0 2,7 27,0

Extraordinära intäkter – – – – – – – – – –

Extraordinära kostnader – – – – – – – – – –

ÅRETS RESULTAT-

Förändring av eget kapital 11,2 9,5 4,8 5,2 12,1 1,0 -25,2 23,0 2,7 27,0

– varav jämförelsestörande post

– grundändring pensionsskuld KPA – – – – – -24,0 -37,9 – – –

Balansräkningar

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 468,8 456,5 444,2 429,4 405,1 371,7 351,6 326,6 312,7 283,3

Maskiner och inventarier 25,5 25,6 19,9 14,2 10,7 11,5 12,6 8,6 9,2 7,6

Finansiella tillgångar 12,7 13,9 13,8 14,1 13,7 22,3 22,0 21,9 21,8 23,9

Omsättningstillgångar

Förråd 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 – –

Kortfristiga fordringar 44,2 49,6 40,6 38,0 44,4 54,7 54,4 47,9 49,9 51,9

Kortfristiga placeringar – – – 1,0 3,0 2,0 13,1 13,1 3,2 153,1

Likvida medel 28,6 25,8 49,6 54,3 74,8 85,7 79,4 125,8 160,9 69,2

SUMMA TILLGÅNGAR 580,2 571,9 568,3 551,3 552,0 548,2 533,2 544,1 557,7 589,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 259,0 268,5 273,3 278,5 288,4 -81,9 -107,1 -84,1 -81,4 -54,3

därav årets resultat 11,2 9,5 4,8 5,2 12,1 1,0 -25,2 23,0 2,7 27,0

– anläggningskapital 323,1 331,6 320,5 325,0 317,5 -37,6 -90,1 -122,7 -122,5 -153,5

– rörelsekapital -64,1 -63,1 -47,2 -46,5 -29,0 -44,3 -17,0 38,7 41,1 99,2

Avsättningar

Pensionsavsättning 7,5 7,0 7,7 11,2 14,1 388,0 416,2 417,5 432,9 437,8

Andra avsättningar 32,2 24,5 26,9 29,1 30,9 30,2 30,0 32,3 33,3 30,5

Skulder

Långfristiga skulder 144,2 133,2 122,8 92,4 67,0 30,0 30,0 30,0 – –

Kortfristiga skulder 137,3 138,7 137,6 140,1 151,5 181,9 164,0 148,3 172,9 175,1

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 580,2 571,9 568,3 551,3 552,0 548,2 533,2 544,1 557,7 589,1

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse - pensionsskuld 345,1 351,1 362,6 368,3 371,3 – – – – –

Borgensförbindelser 176,6 155,5 149,3 127,9 117,3 113,0 113,0 111,2 120,8 133,2

tio år i sammandrag


50 Strömsunds kommuns årsredovisning 2010

Sju år i sammandrag

Kassaflödesanalyser

Mkr (t o m 2003 upprättades s k finansieringsanalyser) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Löpande verksamhet

Årets resultat 5,2 12,1 1,0 -25,2 23,0 2,7 27,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster 45,5 37,2 67,3 102,8 56,9 60,1 64,5

Minskning av avsättningar pga utbetalningar -4,7 -0,3 -26,0 -48,3 -14,4 -16,6 -23,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 46,0 49,0 42,3 29,3 65,5 46,2 68,1

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 2,6 -6,5 -21,5 11,5 6,4 -1,9 -2,1

Ökning (-)/minskning (+) förråd -0,1 – – 0,2 – 0,2 –

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 2,5 11,6 30,3 -17,8 -15,7 24,5 2,2

Kassaflöde från löpande verksamhet 51,0 54,1 51,1 23,2 56,2 69,0 68,2

Investeringsverksamhet (ska redovisas brutto)

Investering i immateriella anläggningstillgångar – – – – – – –

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar – – – – – – –

Investering i materiella anläggningstillgångar -16,6 -7,2 -9,9 -8,5 -11,8 -15,4 -10,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,0 0,5 3,1 1,0 1,9 1,5 2,6

Investering i finansiella anläggningstillgångar – – – -11,2 – – -2,2

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 – 2,5 – – – –

Kassaflöde från investeringsverksamhet -14,5 -6,7 -4,3 -18,7 -9,9 -13,9 -10,1

Finansieringsverksamhet (ska redovisas brutto)

Nyupptagna lån – – – – – – –

Amortering av skuld -30,4 -25,4 -37,0 – – -30,0 –

Ökning (-) långfristiga fordringar -0,4 – – – – – –

Minskning (+) långfristiga fordringar – 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -30,8 -24,9 -36,9 0,3 0,1 -29,9 0,1

Årets kassaflöde 5,7 22,5 9,9 4,8 46,4 25,2 58,2

Likvida medel vid årets början 49,6 55,3 77,8 87,7 92,5 138,9 164,1

Likvida medel vid årets slut 55,3 77,8 87,7 92,5 138,9 164,1 222,3

- varav pensionsmedel 15,4 25,6 36,4 47,3 10,0 25,0 31,0

Redovisningsmodell – Sambandet mellan redovisningsmodellens olika delar kan åskådliggöras på följande sätt;

SJU år i sammandraG

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat. Den visar hur förändringen av det egna kapitalet under året har uppkommit.

Det egna kapitalets förändring kan även utläsas i balansräkningen.

Kassaflödesanalysen visar förändringen av kassaflödet, dvs likvida medel.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och har som syfte att vara resultatutredande.


Strömsunds kommuns årsredovisning 2010 51

Principer och förklaringar

Redovisningsprinciper

Strömsunds kommuns redovisning bygger på Kommunala redovisningslagen

(KRL) samt på rekommendationer från Råder för kommunal

redovisning (RKR). Sammantaget innebär detta att redovisningen

i kommunen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med

god redovisningssed.

• För RKR rek nr 13:1, redovisning av leasingavtal, gäller följande:

Kommunen ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i

operationella respektive finansiella. Bedömning har gjorts att endast

uppsägningsbara operationella leasingavtal, med en avtalstid som

understiger tre år, finns. Enligt RKR:s rekommendation behöver

inte upplysningar om operationella leasingavtal som är kortare än

tre år lämnas.

• Kommunen tillämpar RKR:s idéskrift för avskrivningar:

Inventarier och transportmedel 5-10 år

Gator, vägar och VA-verk

20-33 år

Fastigheter, VA-ledningar

33-50 år

För att aktivering ska ske ska anskaffningsvärdet uppgå till minst

ett (1) basbelopp och den ekonomiska livslängden vara över tre år.

Som avskrivningsmetod tillämnas i normalfallet linjär avskrivning,

dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när

tillgången tas i bruk.

• RKR rek nr 12:1, redovisning av immateriella anläggningstillgångar.

Bedömning har gjorts att kommunen inte har några immateriella

anläggningstillgångar.

• Pensionsåtaganden: Strömsunds kommun redovisar ej pensioner

intjänade före 1998 enligt KRL:s blandmodell, det vill säga att

intjänade pensionsförmåner för 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse

inom linjen.

Från och med 2006 redovisar kommunen hela pensionsåtagandet

som en avsättning i balansräkningen enligt den så kallade fullfonde-

ringsmodellen. Avsikten är att ge en rättvisande bild av kommunens

finansiella ställning och utveckling samt en god redovisning. Avsteg

från god redovisningssed görs 2010 då kommunen frångår KPAs

beräkningar (enligt RIPS 07). Kommunen väljer att göra en egen

prognos av skuldens storlek för 2010, som följer en linjär utveckling

och inte tar hänsyn till den kraftiga tillfälliga nedgång av skulden

som sker detta år.

AVSTEG FRÅN REKOMMENDATION

• Kommunen gör avsteg från RKR rek nr 18, intäkter från avgifter,

bidrag och försäljningar. Investeringsbidrag bruttoredovisas ej.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

De kommunägda bolagens redovisning har skett i enlighet med god

redovisningssed och bygger på bokföringslagen, årsredovisningslagen

samt aktiebolagslagen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden vilket

innebär att koncernens egna kapital utgörs dels av kommunens eget

kapital, del den del av dotterbolagens egna kapital som upparbetats

efter förvärvstidpunkten.

Vid upprättande av koncernredovisningen har eliminering gjorts

för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive företag

samt mellan företagen.

Obeskattade reserver i företagen har efter avdrag för latent skatteskuld

hänförts till eget kapital.

Från 2009 ingår inte Jämtlands Räddningstjänstförbund i de

sammanställda räkenskaperna. Motivet för detta är att kommunen

färdigställer sitt bokslut före förbundet. Undantag från den sammanställda

redovisningen görs med stöd av RKR:s rek nr 8:2. Kommunens

andel av förbundets omsättning och omslutning är mindre

än 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Ord- och begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar

och långfristiga skulder samt avsättningar.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Eget kapital

Kommunens eget kapital består av anläggnings- och rörelsekapital.

Intern ränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom en viss

verksamhet.

Kapitalkostnader

Benämning för intern ränta och avskrivningar.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt, förmåga att betala skulder i rätt tid.

Långfristiga skulder

Skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investerings bid rag.

Nettokostnader

Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Finansieras med skattemedel.

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång, till exempel bankmedel

och kundfordringar.

Rörelsekapital

Differensen mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder,

avspeglar den finansiella styrkan.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga gra den

av egna finansierade tillgångar.

årsarbetare

Antalet årsarbetare beräknas genom antalet närvarotimmar i förhållande

till heltidsmåttet 1 760 timmar.

principer och förklaringar

Mkr = mega kronor, miljon(er) kronor kkr = kilokronor, tusen kronor


Ankarede

Sielkentjakke

Jormvattnet

Bastunäsfjället

Fiskåfjället

Nordli

Vilhelmina

Föllinge

Sollefteå,

Sundsvall

Sollefteå, Sundsvall

Östersund

Sundsvall

Kommunledningsförvaltningen

Box 500 • 833 24 Strömsund • tfn 0670 – 161 00 • Fax 0670 – 161 05

e-post: ekonomi@stromsund.se

www.stromsund.se

More magazines by this user
Similar magazines