2000-Talets Vetenskap nr 1 2007 - Kostdemokrati

kostdemokrati.se

2000-Talets Vetenskap nr 1 2007 - Kostdemokrati

Erik Enby – en nutida parallell till Semmelweis

I mitten av februari kom HSANs domslut. Läkaren och forskaren Erik

Enby berövades sin läkarlegitimation. Ärendet kommer att överklagas

till Länsrätten. 2000-Talets Vetenskap betraktar beslutet som ett rättsövergrepp.

Forskarsjälar som Erik Enby behövs!

Att cinsk-biologiska vara pionjär inom sfären den är medi-

lätt. Det fick Ignaz Semmelweis

inte

(1818–1865) att den höga dödligheten erfara när han i barnsängsfeber slog larm om

kunde obduktionsborden bero på att läkarna in till förlossningssalen gick direkt från

utan fick, att när ens han tvätta införde händerna. vanlig Semmelweis

dödstalen samtidigt som han ådrog hygien, sig kollegornas

död till mötes. vrede och gick själv en för tidig

ner

liska En forskarna annan nutida Barren parallell Marshall är och de austra-

Warren som i början på 1980-talet kartlade

magsårsbakterien skedde samtidigt Helicobacter som Erik Enby pylori.

Robin

Detta

Göteborg började bekräfta Günther

i

Enderleins

fannspleomorfa–

(1872–1968)

föränderliga

teser


om

bakterier

att det

i Alla blodet dessa hos fick dem utstå med sina kroniska kollegors sjukdomar.

början. De hade också svårigheter

hån

att

i

publicera

ningom övertyga

sig. Australierna

forskningsvärlden

kunde så små-

just magsår hade ett klart samband att

bakterien

redan 1952

ifråga.

förstod

Att

att

veterinärmedicinen

tergav magsår till grisar, svinens visar med Helicobac-

långsamhet det humanmedicinska

vilken

ningsetablissemanget arbetar. forsk-

med

Marshall

ett Nobelpris

och Warren

hösten

fick

2005.

upprättelse

Erik Enby hävdar att han i mikroskopetkan Men när

morfabakterier se mikroorganismer – i blodet – cellväggsfria hos de flesta pleoniker

inklusive de med cancer och att

kro-

har ett klart samband med sjukdomen ifråga,

de

titta


i hans

vägrar

mikroskop.

hans svenska

En

kollegor

viss upprättelse

att ens

skulle

den första

emellertid

Världskongressen

Enby få då han

om

1994

Cancer

vid

Sydney – ja just det i Australien – upp-märksammades

från både USA och

tillsammans

Österrike

med

för att

kollegor

derat cancermikroberna. de stururg,

Det numera var Göran chef Mellbring, vid Socialstyrelsens fd. cancerkisynsenhet

i Göteborg, som anmälde till-

honom och Erik till Enby HSAN. fråntogs Domen sin läkarlegitimation.

föll i februari

dialogen

Den officiella

med

orsaken

patienterna

var att

kunde

Enby vid

intrycket av att naturmediciner skulle kunna

ge

gifter

vara

och

bättre

strålbehandlingar.

för hälsan än skolmedicinens

Enby i sin journalföring bland Också annat för att

återbesökspatienter de hade. ej fört in den diagnos

Kemiprofessor om Erik Enby

Chalmersprofessorn

Lennart Sjölin säger så

i

här.

oorganisk kemi

legitimationen – Självklart är från det Erik svepskäl Enby när på man detta tar

sätt. skopet Jag och har det själv hade sett varit Eriks en fynd enkel i mikro-

sak att

Erik Enby vid sitt mikroskop

och med föregångsmannen

Günther Enderlein på väggen.

upprepa hans arbete, men vad som förvånade

mig mest var den medicinska professionens

totala ointresse av detta.

Alan Cantwell - kollega från Los

Angeles, USA

Från rader Los från Angeles, läkarkollegan USA, Alan nås Cantwell: vi av dessa

ska ”Jag etablissemangets är inte överraskad försök av det att medicin-

Enby hans legitimation. Varje läkare

beröva

försöker att upplysa den medicinska professionen

som

mikrober

(och

hos dem

patienter)

som

om

har

att

cancer

det finns

kroniska sjukdomar och behandlar dessa eller

sjukdomar bli tillintetgjorda som infektioner av dem som löper besitter risken den att

medicinska

Wilhelm Reich,

makten.

läkaren

Detta

som uppvisade

skedde med

genial forskning med cancerbakterier och en

som myndigheter, därmed kastades där han i också fängelse avled av endast USAs

59

FDA

år gammal.

i USA. Min

Alla

mentor,

hans böcker

läkaren

brändes

Virginia

av

na under

Livingston,

hela sin

hånades

karriär

av

när

myndigheter-

visa för den medicinska världen hon att försökte

var en sjukdom infektiöst ursprung. cancer

hört Vi mäktig måste förstå och står att cancerkartellen bakom en multimiljard-industri.

utmana den industri Varje som läkare bygger som på försöker

är oerter

och strålning behandlas på bryskaste

cellgif-

En läkare som förlorar sin legitimation sätt.

lorar allt. Man kan bara hoppas att något för-

gott kastarljuset uppstår riktas ur denna mot händelse alla cancerforskare

under som det har förra blivit seklet. brutalt Jag har misshandlade

och att strål-

detta, och om Erik Enby, i mina skrivit böcker. om allt

ma Jag sina hoppas förföljares att Erik vrede Enby i kan denna undkomskapliga

häxjakt.”

vetenna

som Vår egen Erik slutsats Enby, en är forskare att vi behöver och kämpe såda-

som tid svårt vågar att följa vara sin pionjär övertygelse. och skaka Det om är all-

etablerade synsätten. Vi måste ta kamp om

de

cancerforskningens komnar därför till SARAs inriktning årsmöte och i Göteborg

den 21 april – se sidan 16.

väl-

Ingemar Ljungqvist

Läs

sidan

även

i detta

Siv

nummer.

Wernborgs krönika på sista

2000-Talets Vetenskap 1/2007


Namn:.........................................

Adress:.........................................

Postadress:....................................

Avsändare: Föreningen SARA, Gångbrogatan 2, 37237 RONNEBY

PORTO

Siv Wernborgs KRÖNIKA:

Mer än en läkare

– Erik Enby gav mig ett nytt liv!

Den

slut.

8 februari

Erik Enby

kom

berövades

HSANs dom-

läkarlegitimation. Beslutet har sin

ringsmodell

vetenskaplig

fanns

förklaring

till hans

blev

upptäckt.

möjlig först

En ”etiskt

överklagats

avgörs av kampen

till Länsrätten.

mellan alternativmedicinen,

Utgången där några årtionden senare när teorin om bakterierna

som orsak till sjukdomar lansera-

omständigheter” Strålbehandling måste under ”alla

tion.

försvarbart” med enbart opera-

sjukdomsgåtorna

där forskningen

och skolmedicinen,

strävar efter att

som

lösa des av Louis Pasteur (1822–1895). Denna

fondens utföras. Enligt Cancer-

förklaringsmodell skulle kunna bekräfta patienterna

rapport 2006 dör hälften av

ser nad sjukdomen för sina egna även ekonomiska som en ypperlig intressen. mark-

Erik Enbys forskning i dag.

melanom. inom 6–9 månader vid spritt

för Jag vände mig då till Erik Enby, känd

Mikroorganismer hos

ell Erik inom Enby etablissemanget. betraktas som En kontroversi-

På sina alternativa behandlingsmetoder.

cancerpatienter

forskare På 1980-talet inledde Erik Enby försök dre

hans inrådan gick jag med på en min-

att bekräfta Günther Enderleins

teser (1872-1968) om genomgick

tumör operation, varvid en plommonstor på halsen avlägsnades. Samtidigt

att det fanns mikrobiologisk hämmande jag behandling infektions- hos och honom. mögel-Erik

Jag är en av många patienter som tack

”växt” i blodet hos individer

Enby förklarade för mig hur det kan förhålla

sig med olika cancerformer.

vare Erik Enby blivit fri från min cancer.

med kroniska sjukdomar. I

skall

vetenskapsmans

dock vara kontroversiell.

första plikt är

En

att

sann

skygga för möjligheten att nya paradigm inte

såg Enby sådan sitt avancerade växt i blodet mikroskop hos de flesta av

Malignt melanom kan vara resultatet

kroniker och cancersjuka. Hans tes var

ren, en infektion som finns lokalt i tumö-

kommer

hårda vindar

till stånd.

kring

Därför

Erik Enby.

har

En

det

sak

blåst att det sannolikt kunde finnas ett samband

blodet.

men som även förekommer allmänt i

säker. Inom skolmedicinen har man tidigare

senare ofta visat varit sig negativ få en enorm till nya betydelse rön, som

är domarna.

mellan

Etablissemanget,

denna växtlighet

inklusive

och sjuk-

sina Erik Enby vilseför verkligen inte

information, patienter. Tvärtom får man ingående

Läkartidningen och Lancet refuserade fått inom den

vilket

reguljära

jag dessvärre

vården.

inte har

vården av sjuka människor. Ett exempel för dock hård motvind hans fynd. i många Enby har år. fått Hur jobba länge itill

och

Behandlingen har nu pågått i sex år

är melweis den förfärliga (1818–1865), historien vars om idéer Ignaz kring Sem-

skall

ligen

det

accepteras?

dröja innan

Vet egentligen

hans forskning

Socialstyrelsen

slut-

Sjukhuset inga tecken friskförklarade på återfall mig har 2004. visat sig.

aseptik först efter och hans hygien död. visade Det fannsideologiska

sig vara riktiga genom

och

sina

HSAN

anklagelser?

vad de

”Fara

medverkat

för patientsäkerheten”?

olämplig att utöva På läkaryrket”? intet sätt. ”Uppenbart har hjälpt

till vare

Jag är en av många patienter som tack

För Erik Enby blivit fri från min cancer.

semanget

orsaker

inte

till att

kunde

det medicinska

erkänna Semmelweis´

etablis-

mig står

mig

det

till

helt

ett

klart

nytt liv!

att Erik Enby

Definitivt

inte.

skulle

upptäckt.

komma fram

Man

att

ville

det

inte

var

att

läkarna

det

tin Det är ett allvarligt hot mot demokraenternas

när läkares förskrivningsrätt och pati-

som gå direkt orsakade från obduktionsbordet barnsängsfebern genom till förlossningssalen

För Semmelweis utan gällde att tvätta det hygienen händerna.

att År de malignt 2001 fick melanom jag diagnosen på Sahlgrenska metastaseran-

begränsas möjlighet till fritt terapival

HSAN:s och

eller

Socialstyrelsens

rentav omöjliggörs

agerande.

genom

Universitetssjukhuset,

med spridning. Man gav

en

mig

aggressiv

två månader

cancer

utvärtes. hygienen För invärtes. Erik Enby handlar det om mig

att

en

leva,

stor operation

om jag inte

och

underkastade

medicinsk

Jag uppmanar alla som vill stödja fri

strålbehandling.

Jag fick dock vänta i sex månader på

ningen SARAs forskning årsmöte att i komma Göteborg till den före-

vetenskaplig Semmelweis´ grund, teorier eftersom ansågs ingen sakna

21 april! För anmälan se sid 16.

Siv Wernborg

förkla-

operation, sjukhusets villkor. enär jag Det inte ansågs ville acceptera

oberoende skribent, Torslanda

inte

På Erik Enbys hemsida kan du läsa allt om hans forskning: www.enby.se

Nästa nummer av 2000-Talets Vetenskap

28 MEDIKAMENT 3-01

MEDIKAMENT 3-01

28

utkommer i juni 2007

More magazines by this user
Similar magazines