Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen - Vindkraft Norr

vindkraftnorr.se

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen - Vindkraft Norr

Erbjudandet gäller

till och med 1 december 2013.

Försäljning

av vindenergi

från Vindpark Stamåsen

Statkraft SCA Vind AB


Investera i förnybar energi

och påverka dina elkostnader

Nu kan du som har elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands län

ingå ett särskilt avtal kopplat till Vindpark Stamåsen. Vi bygger 26 vindkraftverk

och erbjuder avtal avseende elleverans motsvarande totalt 1/26

av vindparkens totala produktion.

För att kunna ingå avtal gäller följande

• Du måste ha elabonnemang i Jämtlands eller Västernorrlands

län.

• Du är eller blir kund hos Dalakraft AB (du måste vara fri att

flytta ditt nuvarande elavtal senast 1 januari 2015). Dalakraft

AB ansvarar för all leverans av el.

Om avtalet

Statkraft SCA Vind AB erbjuder i samarbete med Dalakraft AB

försäljning av el från ett vindkraftverk vilket innebär totalt

7 500 000 kWh. Varje avtal måste omfatta enheter om

1 000 kWh/år och kostar 7 000 kr per 1 000 kWh/år

(inkl moms).

Din egen årsförbrukning av el styr hur många enheter

du bör köpa. En kund kan dock maximalt teckna sig för

25 000 kWh/år. För det fall den totala volymen tecknad el

enligt detta erbjudande överstiger 7 500 000 kWh förbehåller

sig Statkraft SCA Vind AB och Dalakraft AB rätten att

neka teckning av avtal.

Vid överteckning ska privatpersoner äga företräde

framför näringsidkare. Därutöver ska person, direkt berörd

av vindpark Stamåsen äga företräde framför övriga. Personer

folkbokförda i Jämtlands län och Västernorrlands län

prioriteras. För det fall antalet personer som tecknar avtal

understiger en bärkraftig nivå har Statkraft SCA Vind AB och

Dalakraft AB rätt att neka teckning av avtal.

Försäljningen och leveransen av el administreras av

Dalakraft AB.

Om elpriset

Den initiala betalningen om 7 000 kr per enhet om 1 000

kWh/år motsvarar enhetens andel av den totala investeringskostnaden

för att anlägga vindpark Stamåsen. Denna betalning

ger dig rätt att under 20 år köpa elen för ett pris som

motsvarar de löpande kostnaderna för att producera elen

(dvs alla kostnader utom avskrivningar på den initiala investeringen).

De elcertifikat som tilldelas vindparken och som

motsvarar din andel av produktionen kommer, till den del de

inte används för din egen kvotplikt, att säljas på marknaden

och intäkten kommer dig till del genom att den beaktas vid

prissättningen av det löpande priset.

Under år 2014 kommer det priset att vara 7,0 öre/kWh

(exkl skatter och moms men inkl elcertifikat motsvarande din

kvotplikt). Priset kommer att revideras årligen vid förändringar

i t ex drift- och underhållskostnader eller elcertifikatpriser.

Beroende på energiskatten i din kommun kommer totalpriset

år 2014 inklusive skatter och moms att vara antingen 33,0 eller

och 45,4 öre/kWh.

Efter år 2028 är vindparken inte längre berättigad till


Det här får du

• Möjlighet att påverka dina

elkostnader.

• Grön och lokalproducerad el.

• Inblick i hur arbetet går till i en

vindpark kopplat till produktion

och process.

• Minskat koldioxidutsläpp.

Så här gör du!

el certifikat och då får man räkna med att det löpande priset ökar motsvarande

den uteblivna intäkten för elcertifikaten (idag ca 22 öre/kWh).

När du tecknar avtal tas en administrativ engångsavgift på 325 kr ut.

Delar av denna avgift används till finansiering av den ideella föreningen

Skogsvind.

Om elavtalet flyttas eller säljs betalar den nya avtalsägaren en administrationsavgift

på 400 kr (försäljning är endast möjlig av hela enheter om

1 000 kWh/år).

Information om möjlighet till vidareförsäljning av avtalet kommer att

finnas på Dalakraft AB:s hemsida.

Hur mycket el ska du teckna dig för

Din elförbrukning styr hur mycket el du bör teckna dig för. Den el du tecknar

dig för fördelas månadsvis enligt grafen nedan och baseras på Stamåsens

årliga elproduktion. Förbrukar du inte all el du har rätt till en månad

har du inte rätt att få tillbaka pengar för den outnyttjade elen.

Har du en eluppvärmd villa bör du inte teckna dig för mer än ca 60 procent

av din årliga elförbrukning. Din nuvarande elförbrukning finns angiven

på fakturan från ditt elbolag.

Exempel på levererad elproduktion från

Stamåsen per enhet om 1 000 kWh och månad

104 84 82 71 83 76 65 67 89 92 91 96

Anmäl dig på www.dalakraft.se eller

kontakta Dalakraft AB:s kundkontakt.

De administrerar din teckningsanmälan,

hjälper dig att byta elhandelsbolag

samt ingå avtal för den andel

i din förbrukning som utgör

kompletteringsel.

Du kan ingå avtal till och med 1 december

2013. Den första leveransen

av el kan du bestämma till någon

gång mellan 1 januari 2014 och

31 december 2014.

Så här mycket

kan du spara

Exemplen nedan är fiktiva och

bygger på uppskattningar baserade

på Statkraft SCA Vind AB:s

och Dalakraft AB:s kännedom om

nuvarande förhållanden.

För dig i Sundsvall, Timrå,

Härnösand och Kramfors

Vindel *Fast elavtal

öre/KWh öre/KWh

elpris 7,0 42,1

energiskatt 29,3 29,3

moms 9,1 17,9

totalpris 45,4 89,3

För dig i Jämtland, Sollefteå,

Ånge och Örnsköldsvik

kWh/månad

jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec

Vindel *Fast elavtal

öre/KWh öre/KWh

elpris 7,0 42,1

energiskatt 19,4 19,4

moms 6,6 15,4

totalpris 33,0 76,9

* Fast 3 års elavtal Dalakraft AB

2013-04-25 för leverans 2014-01-01

Besparingen i exemplen ovan

blir 439 kr/år och enhet om

1 000 kWh/år vid en investering

om 7 000 kr.


Viktig

information

Den här informationsbroschyren är en förenklad beskrivning

av det avtal vi erbjuder dig att teckna. Fullständig information,

som är väsentligt att ta del av och noga överväga, innan du

beslutar dig för att teckna avtal finns i bilagan med avtalsvillkor.

På www.vindkraftnorr.se och www.dalakraft.se finns

avtalsvillkor och teckningsanmälan att ladda ned. Du kan också

beställa detta via Dalakraft AB:s kundkontakt.

Risker

Tecknande av avtal enligt de villkor som anges i denna informationsbroschyr

är förenat med visst risktagande. De framtidsinriktade

uttalanden och antaganden som beskrivs kan komma

att förändras eller visa sig vara felaktiga.

Här nedan redovisar vi ett antal riskfaktorer som kan påverka

lönsamheten i tecknade avtal. Riskfaktorerna redovisas utan

rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Även

andra risker som inte är kända av Statkraft SCA Vind AB eller

Dalakraft AB, eller som i dagsläget anses oväsentliga, kan få

betydelse för tecknade avtal. Detta är särskilt viktigt att beakta

med tanke på den långa avtalstiden.

Vi ber dig därför att göra en samlad utvärdering som innefattar

övrig information som finns att tillgå avseende avtal av

motsvarande slag samt en allmän omvärldsbedömning. Gör

också en egen bedömning av varje riskfaktor och dess betydelse

för avtalet.

Priserna på elmarknaden

Lönsamheten av ett ingånget avtal avgörs av skillnaden mellan

priset enligt avtalet och de allmänna priserna på elmarknaden.

Priserna på elmarknaden varierar under året och från ett år till

ett annat, till följd av utbud och efterfrågan. Även om den

historiska trenden har visat stigande elpriser finns ingen

garanti för en sådan utveckling.

Vindkraftverk och elanläggning

Om vindkraftverk, överföringsnät eller elanläggningen i övrigt

skadas eller förstörs, exempelvis till följd av naturkatastrofer

eller andra faktorer som Statkraft SCA Vind AB eller Dalakraft

AB inte råder över, kan detta få avsevärt negativ effekt på

lönsamheten av ingångna avtal. Vidare bedöms nyttjandeperioden

för vindkraftverk vara cirka 20 år. Om den faktiska

nyttjandeperioden skulle understiga 20 år kan detta påverka

lönsamhet av ingångna avtal.

Politisk och regulatorisk påverkan

Vindkraften är för sin lönsamhet beroende av stöd inom

ramen för det av riksdagen beslutade allmänna elcertifikatsystemet.

Systemet syftar till att främja elproduktion från förnyelsebara

källor. Producenten av sådan el tilldelas elcertifikat

som därefter kan säljas på marknaden. Det finns dock inga

garantier mot att politiska beslut i framtiden kan komma att

försämra villkoren för vindkraft i Sverige och därmed påverka

avtal avseende Stamåsen-el.

Trepartsavtal

Avtalet är ett trepartsavtal. Detta innebär att eventuella problem

som uppstår för både Statkraft SCA Vind AB och Dalakraft

AB kan drabba dig som kund. Statkraft SCA Vind AB

och Dalakraft AB tar som huvudregel inte ansvar för varandras

agerande.


Mer om ...

Till denna informationsbroschyr

hör en bilaga med avtalsvillkor

samt en teckningsanmälan.

Dessa finns att hämta på

www.vindkraftnorr.se

och www.dalakraft.se

eller kan beställas via

Dalakraft AB:s kundkontakt,

tfn 0771-48 80 00.

Vindpark Stamåsen

Vindpark Stamåsen ligger i Strömsunds

och Sollefteå kommuner mellan orterna

Strömsund och Ramsele. Här bygger

Statkraft SCA Vind AB 26 vindkraftverk

i en första etapp. Vindkraftverken har

en effekt på vardera 2,3 MW. Stamåsen

är beräknad att producera 200 GWh

varje år, vilket motsvarar 10 000 eluppvärmda

villor.

Samarbetet mellan

Statkraft och SCA

Statkraft SCA Vind AB bildades 2007

i syfte att skapa förutsättningar för

produktion av förnybar energi. Bolaget

ägs till 60 procent av Statkraft AS och

40 procent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCA. Projektportföljen innehåller

sju vindparker på skogsmark

i Jämtland och Västernorrlands län.

Fyra av dessa vindparker är under

byggnation.

www.vindkraftnorr.se

På www. vindkraftnorr.se

kan du läsa mer om våra

vindparker och via månadsbrev

och bilder följa hur de

växer fram. Här finns också

information om andelsförsäljningen

och teckningsanmälan

att ladda ned.

Dalakraft

Dalakraft AB är ett elhandelsföretag

som säljer el till privatpersoner och

företag i hela Sverige. Företaget bildades

av lokala energibolag i Dalarna

när elmarknaden avreglerades 1996.

Idag ägs Dalakraft AB till 51 procent av

Jämtkraft, 24 procent av Dala Energi

respektive Malungs Elverk samt

1 procent av Envikens Elkraft. Kontoren

finns i Malung, Rättvik och Falun.

Läs mer på www.dalakraft.se

Har du frågor?

Har du frågor kring vårt erbjudande?

Kontakta Dalakrafts kundkontakt på

tfn 0771-48 80 00 eller

info@dalakraft.se


Denna informationsbroschyr är inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet

(2003/71/EG) och har således inte registrerats i enlighet med

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Kalabrador Sweden AB 2013 Foto: Torbjörn Bergkvist

More magazines by this user
Similar magazines