i Slovenien är - Mänskliga rättigheter

manskligarattigheter.se

i Slovenien är - Mänskliga rättigheter

3

8. Yttrande- och mediafrihet

Grundlagen garanterar yttrande- och mediafrihet.

De grundlagsstadgade religions-, förenings- och församlingsfriheterna

respekteras. Författningsdomstolen avvisade i juli 2004 ett förslag att

folkomrösta om byggandet av en moské i Ljubljana med motiveringen att en

sådan omröstning skulle ha inkräktat på det muslimska samfundets rätt till

religionsfrihet.

9. De politiska institutionerna

Slovenien är en parlamentarisk demokrati och en konstitutionell republik.

Makten delas mellan premiärministern, som utser regeringen, och parlamentet,

som har två kammare. Det politiska systemet karakteriseras av öppna och

demokratiska val.

I Slovenien råder politisk pluralism med flerpartisystem. Det finns inga hinder

för oppositionen att agera.

Valdeltagandet ligger på cirka 60 procent och är jämnt fördelat mellan könen

12 av 90 parlamentsledamöter är kvinnor.

10. Rätten till arbete och relaterade frågor

Slovenien har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga

rättigheter. Det finns veterligen inga rapporter om diskriminering i arbetslivet

på grund av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt eller liknande.

Arbetsförhållandena bedöms vara goda och anställda har, enligt lag, rätt att

avstå från farligt arbete utan att deras anställningsförhållande förändras.

Arbetsveckan är 40 timmar med 30 minuters betald lunch per dag. Anställda

har rätt till minimum 20 arbetsdagars årlig semester och lönerna ligger betydligt

över nivån i andra nya EU-medlemsstater.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa

Hälsosektorn upptar 22,6 procent av statens budget. Tillgången till hälsovård

anses god för samtliga medborgare.

12. Rätten till utbildning

Utbildningens andel av statsbudgeten uppgår till 18,6 procent. Den

grundläggande utbildningen är obligatorisk fram till tionde årskurs (14-15 år).

Utbildningen är kostnadsfri fram till och med motsvarande svensk gymnasial

utbildning. Skolböcker bekostas av de studerande. Eftergymnasial utbildning är

kostnadsfri för studerande utan arbete medan inkomstprövning görs för

övriga.

More magazines by this user
Similar magazines