i Slovenien är - Mänskliga rättigheter

manskligarattigheter.se

i Slovenien är - Mänskliga rättigheter

6

19. Funktionshindrades situation

Slovensk lagstiftning förbjuder all diskriminering av funktionshindrade och

enligt föreskrifterna skall dessa personer även tillförsäkras tillträde till alla

offentliga byggnader.

De nödvändiga åtgärderna för att genomföra denna lagstiftning och integrera

de funktionshindrade i samhället pågår även om ombudsmannen har uttryckt

kritik mot den långsamma takten i reformarbetet. Någon systematisk

diskriminering förekommer emellertid inte.

Under 2004 antogs en ny lag om rehabilitering och anställning av

funktionshindrade, som nu har börjat tillämpas. Lagen ger funktionshindrade

rätt till rehabilitering för inträde i yrkeslivet och skyddad anställning på

särskilda arbetsplatser. Den medger även stöd till arbetsgivare som anställer

funktionshindrade. För de företag som har fler än 20 anställda beräknas en

kvot som anger antalet funktionshindrade som ska anställas – olika för olika

branscher. I det fall företaget ej följer reglerna måste det betala 70 procent av

den icke anställdes lön i avgift till en fond som har till syfte att stödja

arbetsgivare som har funktionshindrad personal anställd.

För funktionshindrade barn finns en särskild lag om barn med särskilda behov.

20. Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter

Det finns ett fåtal MR-organsationer i landet. De mest aktiva är Helsinki

Monitor och Amnesty International. Det finns inget lagligt hinder för dessa att

bedriva verksamhet i Slovenien. Enligt uppgift har de en god dialog med

regeringen och inga egentliga försök att påverka deras verksamhet görs.

Regelbundna möten genomförs mellan berörda departement och de oberoende

MR-organisationerna inför viktigare möten och konferenser.

21. Fältverksamhet eller rådgivning på området mänskliga rättigheter

UNHCR verkar i landet. Samarbetet med de slovenska myndigheterna löper

enligt organisationen friktionsfritt.