KO_svar Skolinspektionen

larsbjork

KO_svar Skolinspektionen

Dnr: 43‐2010:5179

1 (9)

Rektor

Katarina Lyckstedt

Telefon 0171‐62 67 61

katarina.lyckstedt@korsang.enkoping.se

Svar till Skolinspektionen från

Korsängsskolan

Foto BananaStock


2 (9)

Korsängsskolan 2011-09-20

Enköping

Rektor

Katarina Lyckstedt

Till

Statens Skolinspektion

Att: Åsa Rehnberg

Box 23069

104 35 STOCKHOLM

Tillsyn av Korsängsskolan (grundskola) i Enköpings kommun

Dnr 43-2010:5179

Skolinspektionen har genomfört tillsyn på Korsängsskolan, och fokuserat på de faktorer som

har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen.

Vidare har en bedömning gjorts i vilken utsträckning skolan avviker från de krav och

förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör

skolväsendet.

Skolinspektionen har i tillsynen av Korsängsskolan identifierat följande brister, vilka nedan

redovisas med åtgärder.

Huvudområde

Bedömningsområde

Måluppfyllelse och resultat

Kunskaper

Bedömning:

Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för utbildningen (Lpo94, 2.2 Kunskaper, Mål

att uppnå i grundskolan)

Åtgärdsplan

Kunskapsresultat för varje elev dokumenteras i en databas (InfoMentor). Resultaten

analyseras och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen och, i förekommande fall,

elevens åtgärdsprogram, som båda finns i databasen.

Utifrån den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet arbetar ansvarig personal

med hjälp och stöd till eleven utifrån den genomförda analysen.

De vidtagna åtgärderna och resultatet av arbetet följs upp och dokumenteras i databasen samt

diskuteras och utvärderas vid utvecklingssamtalen i slutet av varje termin.

I databasen skall även det samlade resultatet för en hel klass/grupp följas upp.

Vid klasskonferenser i mitten på varje termin, då elevhälsogruppen, mentor/klasslärare och

rektor deltar, skall de vidtagna åtgärderna och resultatet för varje elev gås igenom. Dessa

konferenser protokollförs och resultatet skall finnas dokumenterat per klass.

På grupp- och skolnivå följs målen upp i Stratsys, ett digitalt system för uppföljning av mål på olika

nivåer. Utifrån analyser på central nivå av måluppfyllelse och kunskapsresultat sätts nya mål för hela

verksamheten. Utifrån dessa mål och den analys som genomförts av vidtagna åtgärder och resultat på

respektive enhet, sätts mål för skolan och de olika arbetslagen. Uppföljning av måluppfyllelse och


åtgärder sker sedan i arbetslagen, vilkas resultat ligger till grund för skolans samlade resultat och

kvalitetsredovisning.

3 (9)

Kompetensutveckling för personalen inom ett genusperspektiv skall genomföras under lå 12/13.

Vi skall även ta fram strategier hur vi skall undervisa beroende på vilken lärstil pojkar respektive

flickor har.

Med hjälp av de digitala programmen (Infomentor och Stratsys) skall elevernas resultat sammanställas

och analyseras av personal och rektor.

Resultaten på de nationella ämnesproven i årskurserna 3, 5 och 9 skall sammanställas och analyseras

med hjälp av ovanstående digitala program.

Vi skall skapa rutiner för att granska resultaten bättre

Vi lägger nu en bättre grund för elevernas måluppfyllelse då vi skall pröva mer laborativa arbetssätt i

de yngre åldrarna samt där bättre ta tillvara den kompetens som personalen besitter. Personalresursen i

de yngre åldrarna skall även omfördelas på ett mer effektivt sätt.

Huvudområde

Bedömningsområde

Pedagogisk ledning och utveckling av skolan

Fokus på skolans uppdrag

Bedömning:

Skolans lärare har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver ( 2 kap.3§ 1985-års

skollag)

Åtgärdsplan

Den förskollärare, vilken har undervisat i ämnena idrott- och hälsa har nu sökt lärarutbildning för

ämnet ifråga.

Den förskollärare, vilken har undervisat i ämnet matematik och haft en kommunlokal dispens för

detta, har nu sin tjänst placerad inom skolbarnsomsorgen såsom förskollärare.

Huvudområde

Bedömningsområde

Pedagogisk ledning och utveckling av skolan

Lärarnas bedömning och utvärdering

Bedömning:

Rektorn säkerställer inte att lärarna utvärderar elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen utifrån

kursplanernas krav.

Åtgärdsplan

Vi skall skapa rutiner för hur vi fortlöpande skall utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Detta skall

göras vid de återkommande klasskonferenserna (1ggr/ termin) samt ytterligare utvärderingstillfällen

vid rektors besök i arbetslagen, minst 2 ggr/termin.

Rektor skall även diskutera elevernas kunskapsutveckling vid medarbetarsamtalen med respektive

klassansvarig personal.


4 (9)

Huvudområde

Bedömningsområde

Pedagogisk ledning och utveckling av skolan

Lärarnas bedömning och utvärdering

Bedömning:

De individuella utvecklingsplanerna följer inte grundskoleförordningen krav.

Åtgärdsplan

Kompetensutveckling av personalen i HUR vi skall skriva en individuell utvecklingsplan, vilken följer

grundskoleförordningens krav, skall genomföras under vårterminen 2012.

Vi skall ta hjälp av ”Allmänna Råden för IUP med skriftliga omdömen”.

Huvudområde

Bedömningsområde

Pedagogisk ledning och utveckling av skolan

Rektors ansvar för uppföljning och utvärdering

Bedömning:

Rektor tar inte ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och att detta underlag används för

att nå de nationella målen.

Åtgärdsplan

Vi skall ta fram rutiner för att systematiskt redovisa resultaten och kommunicera ut dem i

verksamheten och till föräldrarna. Ett bra verktyg i detta arbete är ”Infomentor” samt den statistik vi

skall få från centralt håll, skolkansliet. Utvärdering sker även via ämnesdiskussioner, där rektor samlar

lärarpersonal för att gå igenom hur de jobbar mot målen inom respektive ämne. Rektor följer upp

resultaten för elevgrupperna.

Huvudområde

Bedömningsområde

Pedagogisk ledning och utveckling av skolan

Rektors ansvar för uppföljning och utvärdering

Bedömning:

Rektor tar inte ansvar för att regelbundet utvärdera och ompröva de särskilda stödinsatser som ges.

Åtgärdsplan

Från och med lå 11/12 kommer en utvärdering ske (2 ggr/år), med hjälp av elevhälsogruppen, av det

särskilda stöd som ges. Vi genomför detta med hjälp av resultat/statistik från Infomentor samt

resultatet av klasskonferensernas innehåll. Varje stödåtgärd kommer också att vara tidsatt, så efter

varje period kommer stödet att utvärderas.

Vi kommer också att följa den nya elevhälsogångsplanen, vilken är upprättad efter införandet av ny

skollag.


5 (9)

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Fokus på lärande

Bedömning:

Skolan klargör inte mål och krav för elever.

Åtgärdsplan

Vi skall ha” målsamtal” med eleverna (dvs. informera/presentera för varje elevgrupp/klass, de mål och

krav, vilka ställs i läroplan och kursplan i varje ämne) i början av läsåret. Detta följs sedan upp

genom en pedagogisk planering tillsammans med eleverna. Inför nya arbetsområden informeras och

diskuteras mål och krav. Den individuella utvecklingsplanen skrivs på basis av elevens kunskapsnivå

och förståelse för mål och krav.

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Fokus på lärande

Bedömning:

Rektorn ser inte till att undervisningen utgår från och omfattar kursplanernas krav i samtliga ämnen

Åtgärdsplan

På Korsängsskolan kommer, från lå 11/12, kursplanerna för ämnet svenska samt ämnet svenska som

andra språk hanteras som var sitt ämne med respektive ämnes kursplan.

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Fokus på lärande

Bedömning:

Eleverna upplever inte undervisningen som tillräckligt stimulerande

Åtgärdsplan

Vi kommer att arbeta mer med ämnesintegrerade arbetssätt både inom de lägre och högre årskurserna.

Vi skall också utveckla elevinflytandet, så att eleverna känner en större delaktighet i skolarbetet.

Vi skall arbeta mer/utveckla den utomhuspedagogik, vilken vi startat med. Vi skall utgå mer från

elevernas intressen och önskemål.


6 (9)

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Fokus på lärande

Bedömning:

Undervisningen ger inte eleverna tillräckliga möjligheter att formulera och pröva antaganden, lösa

problem, argumentera och kritiskt granska och värdera påståenden.

Åtgärdsplan

Vi kommer att fokusera på bl.a. ett annat mer kreativt, undersökande arbetssätt, på mer entreprenöriellt

lärande. Den nya bedömningen av elevernas förmågor kommer också att ge möjligheter till

diskussioner/argumentationer, problemlösningar, kritisk granskning m.m.

Vi kan även här fokusera på flick- och pojkgrupper för att stimulera argumentationsteknik.

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Fokus på lärande

Bedömning:

Eleverna ges inte tillräckligt inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder och

mognad.

Åtgärdsplan

Med hjälp av pedagogiska planeringar för varje arbetsområde skall vi bli bättre på att presentera målen

för våra elever och utifrån detta engagera/motivera eleverna till en större delaktighet i utformningen av

arbetet. Denna struktur leder fram till en större medvetenhet om olika arbetsformer och utvärderingar

av elevernas arbete.

Strukturen för klassråd respektive elevråd skall också bli tydligare.

Kompetensutbildning för eleverna om – Vad är elevinflytande? skall genomföras.

Rektor fokuserar på ”medinflytande/elevmedverkan” vid klassbesök för att sedan diskutera detta vid

medarbetarsamtalen med personalen

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Tillit till elevernas förmåga

Bedömning:

Skolan förmedlar inte alltid höga och tydliggjorda förväntningar på eleverna.


7 (9)

Åtgärdsplan

Vi skall synliggöra för eleverna, mer tydligt, vad och vilka mål/krav och förväntningar finns

på dem. Detta gör vi genom arbetet med de pedagogiska planeringarna för varje

arbetsområde.

Vi skall även diskutera/förklara detta mer vid utvecklingssamtalen.

Huvudområde

Bedömningsområde

Skolans lärandemiljö

Trygghet och studiero

Bedömning:

Skolans årliga plan mot kränkande behandling uppfyller inte skollagens krav

Åtgärdsplan

Vi har planerat att under lå11/12 genomföra en utbildning i hur vår ”Likabehandlingsplan” kommer att

vara ”aktiv” i undervisningen, åtgärdsfokuserad, ha en struktur för utvärdering samt vara juridiskt

gångbar. I och med denna utbildning kommer skollagens krav på vårt arbete med planen att vara

uppfyllda.

Huvudområde

Bedömningsområde

Enskild elevs rätt

Bedömning och betyg

Bedömning:

Betyg sätts inte i enlighet med grundskoleförordningens krav.

Åtgärdsplan

Vi skall, i ämnesgrupper och arbetslag med betygssättande personal, diskutera och nå konsensus i

struktur/bild av betygsättning på skolan.


8 (9)

Huvudområde

Bedömningsområde

Enskild elevs rätt

Särskilt stöd

Bedömning:

Skolans åtgärdsprogram uppfyller inte kraven i grundskoleförordningen.

Åtgärdsplan

Vi skall, för lärare och specialpedagoger, genomföra en kompetensutveckling i hur ett åtgärdsprogram

relaterat till grundskoleförordningen skall struktureras.

En central (för kommunens alla skolor) arbetsgång för elever med särskilt stöd samt en mall för

åtgärdsprogram kommer att arbetas fram.

Huvudområde

Bedömningsområde

Enskild elevs rätt

Särskilt stöd

Bedömning:

Särskilt stöd ges inte till alla elever som har svårigheter i skolarbetet.

Åtgärdsplan

Vi skall bättre kartlägga i alla ämnen, vid klasskonferenserna, vilka elever som är i behov av särskilt

stöd. Utifrån denna information skall vi ge det stöd som krävs. Detta skall dokumenteras i ett

åtgärdsprogram

Huvudområde

Bedömningsområde

Enskild elevs rätt

Rektors beslutsfattande

Bedömning:

Rektor fattar inte beslut om anpassad studiegång i enlighet med förordningens krav.

Åtgärdsplan

Rektor skall formulera beslut, i förekommande fall, om anpassad studiegång enligt

förordningen.


9 (9)

Bilaga 1

Resultat per ämne för elever i åk 5 vt 2011

Skola

Totalt

antal

elever

Antal

bedömda

elever

KO

41

Antal som

nått

målen

Andel

som nått

målen

Ämne

BI 41 41 100%

BL 41 40 98%

EN 41 31 76%

FY 41 41 100%

GE 41 41 100%

HI 41 39 95%

HKK 41 41 100%

IDH 41 41 100%

KE 41 41 100%

MA 41 37 90%

ML - -

MU 41 41 100%

NO - -

RE 41 41 100%

SH 41 41 100%

SL 41 41 100%

SO - -

SV 41 35 85%

SVA - -

TK 41 37 90%

More magazines by this user
Similar magazines