KO_svar Skolinspektionen

larsbjork

KO_svar Skolinspektionen

2 (9)

Korsängsskolan 2011-09-20

Enköping

Rektor

Katarina Lyckstedt

Till

Statens Skolinspektion

Att: Åsa Rehnberg

Box 23069

104 35 STOCKHOLM

Tillsyn av Korsängsskolan (grundskola) i Enköpings kommun

Dnr 43-2010:5179

Skolinspektionen har genomfört tillsyn på Korsängsskolan, och fokuserat på de faktorer som

har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen.

Vidare har en bedömning gjorts i vilken utsträckning skolan avviker från de krav och

förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör

skolväsendet.

Skolinspektionen har i tillsynen av Korsängsskolan identifierat följande brister, vilka nedan

redovisas med åtgärder.

Huvudområde

Bedömningsområde

Måluppfyllelse och resultat

Kunskaper

Bedömning:

Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för utbildningen (Lpo94, 2.2 Kunskaper, Mål

att uppnå i grundskolan)

Åtgärdsplan

Kunskapsresultat för varje elev dokumenteras i en databas (InfoMentor). Resultaten

analyseras och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen och, i förekommande fall,

elevens åtgärdsprogram, som båda finns i databasen.

Utifrån den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet arbetar ansvarig personal

med hjälp och stöd till eleven utifrån den genomförda analysen.

De vidtagna åtgärderna och resultatet av arbetet följs upp och dokumenteras i databasen samt

diskuteras och utvärderas vid utvecklingssamtalen i slutet av varje termin.

I databasen skall även det samlade resultatet för en hel klass/grupp följas upp.

Vid klasskonferenser i mitten på varje termin, då elevhälsogruppen, mentor/klasslärare och

rektor deltar, skall de vidtagna åtgärderna och resultatet för varje elev gås igenom. Dessa

konferenser protokollförs och resultatet skall finnas dokumenterat per klass.

På grupp- och skolnivå följs målen upp i Stratsys, ett digitalt system för uppföljning av mål på olika

nivåer. Utifrån analyser på central nivå av måluppfyllelse och kunskapsresultat sätts nya mål för hela

verksamheten. Utifrån dessa mål och den analys som genomförts av vidtagna åtgärder och resultat på

respektive enhet, sätts mål för skolan och de olika arbetslagen. Uppföljning av måluppfyllelse och

More magazines by this user
Similar magazines