Regelverk som påverkar gående. - FOT

fot.se

Regelverk som påverkar gående. - FOT

Regelverk som påverkar gående

Dainis Ciparsons

Transportstyrelsen

dainis.ciparsons@transportstyrelsen.se

1


Regelverk som påverkar

gående

Disposition

- Regelverket - generellt

- Regler för gående

- Regler för fordon mot gående

- Utformning av trafikmiljöer

2


Regelverk som påverkar

gående

Trafikförordningen, TrF

Vägmärkesförordningen, VMF

- Myndighetsföreskrifter för tillämpning av

ovanstående förordningar – Transportstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd, TSFS (VVFS,

TSVFS)

3


Regelverk som påverkar gående

4


Regelverk som påverkar gående

Gågata

Gångfartsområde

5


Regelverk som påverkar

gående

Viktigt !!!

Trafiklagstiftningen innehåller inga bestämmelser som

innebär några rättigheter för trafikanter (företräde)

- bara skyldigheter i olika grad

6


Regelverk som påverkar gående

7


Regelverk som påverkar

gående

Bestämmelserna för gående gäller även den

som:

- åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor

- för, leder, skjuter eller drar sparstötting, lekfordon o likn.

- leder, skjuter eller drar cykel, moped, mc, barnvagn, rullstol

- för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående

8


Regelverk som påverkar

gående

Bestämmelserna om gående gäller även den

som i gångfart själv för

- en rullstol

- ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning,

som är att anse som en cykel

9


Regelverk som påverkar

gående

Generellt för alla trafikanter

- iaktta omsorg och varsamhet …

- ska visa särskild hänsyn till barn, äldre, personer med

funktionshinder …

- följa anvisningar genom vägmärken, vägmarkeringar,

trafiksignaler … (gäller givetvis även de gående)

10


Regelverk som påverkar gående

11


Regelverk som påverkar

gående

Generellt för alla trafikanter, forts …

- särskild anvisning, exempelvis för gående, gäller före

generella trafikregler

- lämna fri väg för…

- har man för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg ska

man vara särskilt försiktig

- stanna kvar vid olycksplats

12


Regelverk som påverkar

gående

Specifikt för gående

- använda gångbana eller vägren

- saknas gångbana eller vägren använda cykel- eller

körbana

- används vägren eller körbana ska man om möjligt gå

längst till vänster

(dock grupp under uppsikt av ledare om lämpligt till höger)

OBS! Gäller inte där fordonstrafik är förbjuden,

gångfartsområde eller gågata

13


Regelverk som påverkar

gående

Specifikt för gående, forts …

- ska korsa kör- eller cykelbana på övergångsställe

- korsa tvärs över kör- eller cykelbana om övergångsställe

saknas och helst vid korsning

- kör- eller cykelbanan ska korsas utan dröjsmål

14


Regelverk som påverkar

gående

Specifikt för gående, forts …

OBS!!!

- när man ska gå ut på övergångsställe ska man ta hänsyn

till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig

övergångsstället

15


Regelverk som påverkar

gående

Fordonsregler mot gående

- förare som har väjningsplikt ska tydligt visa sin avsikt att

väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna

- ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten

kräver, den får aldrig vara högre än att föraren kan stanna

inför varje hinder som går att förutse…

- föraren ska hålla en… tillräckligt låg hastighet …vid

övergångsställen eller andra platser där gående korsar

vägen

16


Regelverk som påverkar

gående

Fordonsregler mot gående, forts …

- omkörning får inte ske före eller på ett obevakat

övergångsställe

- på gång- eller cykelbana får andra fordon än cyklar eller

mopeder inte stannas eller parkeras

- fordon får inte stannas eller parkeras på eller inom tio

meter före ett övergångsställe

17


Regelverk som påverkar

gående

Fordonsregler mot gående, forts …

- på gångbanor har fordon väjningsplikt mot gående

- en förare som möter eller kör om gående ska lämna

tillräckligt utrymme

- vid bevakat övergångsställe ska förare lämna gående som

på rätt sätt gått ut möjlighet att passera

- efter sväng i korsning vid bevakat övergångsställe har

förare väjningsplikt mot gående

18


Regelverk som påverkar

gående

Fordonsregler mot gående, forts …

- vid obevakat övergångsställe har förare väjningsplikt

mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället

- en förare som närmar sig ett övergångsställe ska

anpassa körsättet så att man inte tvingas stanna på

övergångsstället

19


Regelverk som påverkar

gående

Bestämmelser på gågata och i gångfartsområde

- fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart

- förare har väjningsplikt mot gående

20


Regelverk som påverkar

gående

För att bestämmelserna ska kunna följas krävs att

väghållaren utformar trafikmiljön i harmoni med

bestämmelserna, exempelvis

- rätt placerade övergångsställen (motiverade,

synliga, låg verklig hastighet på vägen)

- rätt utformade gångfartsområden och gågator

- rätt utmärkning

21


Regelverk som påverkar gående

22


Regelverk som påverkar

gående

Övergångsställe = del av väg avsedd att användas

av gående för att korsa en kör- eller cykelbana och

som anges med vägmarkering eller vägmärke.

- markering övergångsställe ska utföras där märke

övergångsställe är uppsatt. (TSFS)

- markeringen får endast utföras ”fristående” vid

trafiksignaler (TSFS)

23


Regelverk som påverkar gående

24


Regelverk som påverkar gående

25


Regelverk som påverkar gående

26


Regelverk som påverkar gående

27


Regelverk som påverkar gående

28

More magazines by this user
Similar magazines