Checklista för tillgänglighet i natur- och ... - Länsstyrelserna

vattenriket.kristianstad.se

Checklista för tillgänglighet i natur- och ... - Länsstyrelserna

Checklista för tillgänglighet i

natur- och friluftsområden i Skåne

Version 2008-10-16


Checklista för tillgänglighet

Checklistan för tillgänglighet i natur- och friluftsområden i Skåne är framtagen i samarbete

mellan tjänstemän från Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Skogsstyrelsen

i sydvästra Skåne, Lunds kommun och Kristianstads kommun. Syftet med checklistan

är att vara ett stöd i arbetet med att göra friluftsanläggningar mer tillgängliga för

personer med olika former av funktionshinder. Arbetet bygger på tidigare erfarenheter

från bl.a. länsstyrelsen i Västra Götaland och ett LIFE-projekt i Skogsvårdsstyrelsens

regi i Mälardalen. Det är viktigt att komma ihåg att allt inte går att uppfylla på samma

plats. Det finns olika funktionshinder som har olika behov och därmed olika tillgänglighetsriktlinjer.

Dessutom finns det ibland svårigheter att både tillmötesgå säkerhet

och tillgänglighet. För mer detaljerade riktlinjer och mått hänvisas till BFS 2004:15

ALM1. Det är dock ofta svårt att gå lika långt i tillgänglighetsanpassning i naturområden

där topografi och andra naturförutsättningar sätter begränsningar. Detta är ett

arbetsmaterial för oss som arbetar med dessa frågor och ingen har antagit dokumentet.

Därför är det upp till var och en att själv ansvara för den slutliga utformningen.

Dokumentet har varit ute för synpunkter från kommuner, myndigheter och organisnationer

och flertalet av synpunkterna har beaktats. Det är viktigt att hela tiden tänka

på drift och underhåll. Fungerar inte underhållet minskar tillgängligheten dramatiskt.

En merkostnad i investering kan ge betydligt lägre driftskostnader om konstruktionen

utförs rätt.

Planering

• Ta med olika brukargrupper i planeringen för att få bästa utförande.

• Samarbeta med tillgänglighetsrådgivaren i kommunen.

• Drift och underhåll är avgörande för tillgängligheten.

Vägvisare

• Vägvisare har tydlig kontrastverkan (t ex vitmålad text på omålat trä).

• Placering så att de inte utgör hinder för synskadade men ändå syns tydligt.

• Avståndsuppgifter är viktiga vid nedsatt rörlighet.

• För att underlätta orientering för synsvaga kan ledstråk skapas, t ex med annan

markbeläggning.

Skyltar/informationstavlor

• Skyltar placeras inom intervallen 90-160 cm höjd och med centrumpunkten

på ca 120 cm, beroende på tavlans storlek.

• Det bör vara möjligt att komma nära intill (belagd eller hårdgjord mark fram

till skylten).

• Storlek på text läsbart på 1 meter (typsnitt enkla raka minst 20p).

• Inga informationsskyltar på dörrar men gärna på väggen intill.

• Skyltställets yta vinklas gärna 5-10 grader mot betraktaren (bl a för att

minska reflexer i plexiglas och laminering).

• MP3/Daisyspelare och dylikt är ett utmärkt hjälpmedel att delge information

2


på skyltar till synsvaga. Det är viktigt att ange var saker finns för orienteringen

och att även göra informationen tillgänglig via hemsida innan besöket.

• Punktskrift bör finnas där anläggningen skall vara tillgänglig för synskadade.

• Lättläst text bör eftersträvas. Använd gärna pictogramsymboler.

• Kartor underlättar tillgängligheten (använd gärna även profil på topografin).

Ledmarkeringar

• Använd tydlig kontrastverkan (undvik röd/grön, orange/brun, blå/grön färg

kombination). Använd gärna symboler så blir färgerna inte avgörande.

• Eventuella stolpar placeras så att de inte utgör hinder för synskadade eller

rörelsehindrade.

Trappor

• Bredd på minst 120 cm rekommenderas vid stort besökstryck annars räcker

70-80 cm (medger stöd för båda händerna) Eventuellt mitträcke på breda

trappor.

• Ledstång bör vara greppbar (ca 4 cm i diameter) och slät (ingen risk för spånor)

och sitta 90 cm över stegframkant och minst 5 cm från hinder.

• Ledstänger på båda sidor och förlängda vid slut och början med 30 cm

(utan att skapa problem för synskadade).

• Stegdjup minst 26-28 från övre stegplans framkant.

• Steghöjd max 16 cm.

• Inga utstickande plansteg vid sluten trappa.

• Kontrastmarkering på nedre stegplans ovankant och översta stegplans ovankant

(gärna med vit färg och annan struktur som kan kännas) se nedan.

• Vilplan efter 18 trappsteg (minst samma längd som bredd) och helst raka

trapplopp.

Kontrastmarkering

Minst 26-28 cm

Max 16 cm

90 cm grindöppning mäts i 90 grader mot grinden

i uppfällt läge (se under grindar)

Ramper (nivåskillnad)

• Tvärställda plank, gärna räfflade för att minska halkrisken.

• Bredd bör vara minst 130 cm i innermått (möte med elmoped kan kräva 150-

160 cm).

• Lutning/längsfall max 5% (1:20).

• Höjning i sträck max 50 cm (sedan vilplan 2 m).

• Kontrastmarkering för synsvaga rekommenderas i början och slutet.

• Räcken bör finnas på båda sidor och när avståndet till marken är mer än 50

cm skall det finnas. Handledare placeras lämpligen på ca 90 cm höjd för

3


vuxna och på 70 cm för barn (dock ej under 70 cm på grund av risk för fall

efter klättring). Notera risken för att barn fastnar med huvudet i 9-23 cm mellanrum.

• Avåkningsskydd sitter på insidan av stolpar (lättare för synskadade att följa).

Gångbroar (plana konstruktioner)

• Tvärställd plank, gärna räfflade för att minska halkrisken.

• Bredd bör vara minst 130 cm i innermått (möte med elmoped kan kräva 150-

160 cm).

• Mötesplatser när gångbron är smalare än 180 cm och på minst var 100:de

meter. Placering kan behöva anpassas beroende av hinder som skymmer

sikten.

• Mötesplatser bör vara tre meter långa och 180 cm breda (ledens bredd inräknad).

• Avåkningsskydd bör vara 8-10 cm högt med en distans till underlag på minst

fyra cm och sitta på insidan av stolparna.

• Glipor mellan tvärgående brädor ca 1cm (för att öka livslängd men inte riskera

att rullstolshjul fastnar).

• Räcken även vid små nivåskillnader till omgivande mark ökar säkerheten

särskilt för synsvaga.

Färister och gångrist

• Ger generellt dålig tillgänglighet och ska kompletteras med grind (se vidare

under grind).

Bryggor

• Bör utformas som ramper och gångbroar med anpassning till fiske, bad etc.

(minsta yta 2,3 x2,3 m för fri vändplats).

• Anslutning mellan brygga och land är viktig, särskilt om bryggan är av flytande

typ där vattennivån varierar.

• Skylt med dykning förbjuden, avåkningsskydd samt livboj skall finnas.

• Det bör finnas stadiga vilplatser med rygg och armstöd (se vilplatser för mått)

• Uppställningsplatser för fiske bör vara minst 2 meter breda.

Parkerings- och angöringsplats

• Minst 2 handikapparkeringar vid fler än 10 parkeringsplatser (därefter enligt

praxis 5% av parkeringarna).

• Handikapparkering nära entré/informationsplatser (ej bra att passera bakom

bilar).

• Handikappsymbol på skylt placeras på minst 120 cm höjd.

• Markerad parkeringsyta om möjligt, gärna i ytterkant av parkeringsplatsen

om friyta finns tillgänglig för ur- och istigning på sidan.

• Minsta bredd på enstaka plats 5 meter och en längd på 7 meter vid kantstensparkering.

4


• Belagd eller hårdgjord jämn yta.

• Lutning/längsfall max 2% (1:50).

• Angöringsplats för färdtjänst/taxi finns i direkt anslutning till entré och är

minst 7 m lång (på grund av ramp baktill).

• Anlägg gärna en vilplats intill parkering/angöringsplats/väntplats på färdtjänst.

Grind

• Vid grind är fritt passagemått minst 90 cm (bör ökas om grinden öppnas


Bord och bänkar

• Vid sammanbyggda bord/bänkar skjuter bänkarna och bordet ut 60 cm utanför

bordets ben.

• Bordet har en utskjutande kortsida på 60 cm eller saknar bänkar på del av

långsidan samt har ca 75 cm fri höjd under skivan och är max 80 cm högt

(för att göra det möjligt att köra in med rullstol under). Varierad höjd på bord

(eller marknivå) ger möjlighet för olika sitthöjd (elmoped och elrullstol och

finns i olika utföranden och med olika sitthöjder).

• Belagd eller hårdgjord jämn yta kring bordet och bänkarna .

• Sitthöjd minst 50 cm (för att underlätta vid sättande och resande).

• Utrusta någon bänk med arm- och ryggstöd (för att underlätta vid sättande

och resande).

• Placera om möjligt bänkar så att man kan välja mellan sol och skugga.

• Kontrastmarkering av kanterna underlättar för synsvaga.

Grillplats

• Möjlighet för rullstolsburen att komma ända fram till grillen med en hårdgjord

yta på minst 2,3 x 2,3 meter (för att ge elmoped rörelseutrymme).

• Grillen bör vara åtkomlig för påfyllning och tändning av grillkol från minst

en sida.

• Avlastningsyta intill grillen.

• Grillens höjd är 50-80 cm ovan markytan.

Handikapptoaletter

• Minst 90 cm fritt passagemått med dörren öppnad 90 grader (se skiss sid 3).

• Tröskeln får inte utgöra hinder (Luftfylld/låg rundad tröskel eller släptröskel

på dörr eller ingen tröskel alls).

• Golvytans innermått är minst 2,5 x 2,5 m (gärna större för elmoped etc.).

• Plats bredvid toalettstolen för rullstol eller medhjälpare på båda sidor om, 90

cm.

• 70 cm långt diagonal draghandtag på insidan av dörren (20 cm från dörrens

innerkant).

• Toalettens sitthöjd minst 48 cm inkl sittring (gärna lös pall för barn).

• Två uppfällbara stadiga armstöd 80 cm höjd, 60 cm emellan, skall vara möjliga

att handha med en hand. Klädkrok på 80 + 120-130 cm över golv.

• Toalettpappershållare finns lättåtkomligt på utsidan av båda armstöden eller

motsvarande.

• Vilplan på 2x2 meter framför dörr (är planet upphöjt förses det med avåkningsskydd).

• Vid framdraget vatten bör ett 80 cm högt tvättställ med engreppsblandare

och spegel för både sittande och stående finnas (klädkrok, ev. handduk/handtork

samt avlastningshylla 40x30 cm. Alla rekommenderas sitta på 80 cm

höjd för att vara åtkomliga).

• För synsvaga är det viktigt med taktil skylt för dam- respektive herrtoalett

6


samt att inredning är kontrastverkande, speciellt spolknapp, krokar, tvål och

papper.

Soptunnor

• Locket/öppningen bör sitta högst 80 cm över marknivån och locket skall

kunna manövreras med en hand.

• Det skall finnas ett fritt utrymme med hårdgjord yta på 2,3x2,3 framför tunnan

(för att ge elmoped rörelseutrymme).

• Vid sopsortering skall tydlig kontrastfärgad märkning finnas.

Vindskydd (för övernattning med upphöjt golv)

• Hårdgjord jämn markyta och golvytan på ca 50 centimeters höjd.

• Tak skjuter ut minst 100 cm från fast inredning (så att plats finns för

rullstol/rollator under tak).

• I vindskyddet finns plats för förvaring av rullstol/rollator under tak.

Väderskydd

• Tak skjuter ut minst 100 cm från fast inredning så att man är skyddad när

man sitter i rullstol (Utskjutande mått avgörs bland annat av höjden på det

aktuella väderskyddet).

• Väderskyddet sluter tätt mot marken då drag upplevs extra starkt då man är

stillasittande.

Skyddsräcken

• Skyddsräcken bör vara minst 90-110 cm höga beroende på fallhöjd och vara

utformade så att barn inte kan klättra upp och falla.

• Vid sittbänk intill räcke måste räcket kompletteras på höjden med samma

höjd som bänken.

• Inga liggande reglar som medför att barn kan klättra upp på räcket.

• Inga öppningar över 10 cm (som barn kan fastna i).

Fågelskådning och utsiktstorn

• Tornet bör ha olika delar för olika målgrupper som annars kommer i konflikt

med varandra (olika mått för att kunna se bra).

• Ett avlastningsstöd för sittande skådning med kikare bör vara 85 cm (en

längd på 150 cm räcker till två skådare).

• Stående med tubkikare behöver en vägg som är högst 110 cm.

• För att kunna titta i kikare sittande bör utrymmet mellan 85-130 cm vara

delvis öppet.

• Stående med kikare bör ha ett avlastningstöd på 130 cm.

• Mindre gluggar på cirka 0,5-1 meters höjd gör att även barn kan se ut.

• Vilplatser med rygg och armstöd bör finnas (se vilplatser för mått).

• Det skall finnas en fri golvyta på minst 2,3 x 2,3 m.

7


Övrigt

• Testa framkomlighet och användning före invigningen.

• Färdtjänstadresser vid besöksmål underlättar besök för personer med funktionshinder.

Kontaktpersoner för arbetsgruppen Tillgänglighet i naturområden i

Skåne:

Länsstyrelsen i Skåne län: Jörgen Nilsson, jorgen.nilsson@m.lst.se

Region Skåne: Eva Tronarp, eva.tronarp@skane.se

Skogsstyrelsen: Jan Lannér, jan.lanner@skogsstyrelsen.se

Biosfärområde Kristianstad vattenrike: Karin Magntorn, Karin.Magntorn@kristianstad.se

Lunds kommun: Per Blomberg, per.blomberg@lund.se

Goda exempel på anläggningar med hög tillgänglighet kan ses på

www.m.lst.se från och med årsskiftet 2008-2009.

8

Foto: Karin Petersson, Lunds kommun. Tillgänglighetsseminarium vid Ljungen april 2008.

Foto omslag: Per Blomberg, Lunds kommun, inlevelseövning på Skrylle 2006.

More magazines by this user
Similar magazines