Folkhälsans verksamheter för skolor läsåret 2010–2011

folkhalsan.fi

Folkhälsans verksamheter för skolor läsåret 2010–2011

Folkhälsans

verksamheter för skolor

läsåret 2010–2011

April 2010


Folkhälsans verksamheter för skolor

läsåret 2010–2011

Planeringen av nästa läsår pågår som bäst inom de flesta skolor i Svenskfinland. För att underlätta den har vi

sammanställt ett informationsblad med det som Folkhälsan kan erbjuda skolorna under läsåret 2010–2011.

Tag gärna kontakt med undertecknade och följ också med vår webbplats med uppdaterad information:

www.folkhalsan.fi/skolanochhalsan

Vi önskar er en trevlig fortsättning på våren och ett välförtjänt sommarlov!

April 2010

Gun Andersson och Ari-Pekka Toivari

Folkhälsans Förbund r.f.

”En skola som sätter hälsan i fokus”

I en hälsofrämjande skola verkar elever, skolpersonal och vårdnadshavare tillsammans för sin egen

och andras hälsa och livskvalitet. Helhetssynen på hälsa integreras i vardagen.

Vi vill betona följande byggstenar i en hälsofrämjande skola:

• Individerna möter varandra respektfullt och tar eget ansvar för sin närmiljö.

• Delaktighet uppmuntras och skolan strävar efter att individerna ska skapa förändring genom

aktivt handlande.

• Skolan uppmuntrar till fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor

• Det finns ett gott samarbete mellan elever, mellan personal samt mellan elever och personal.

Även samarbetet med hemmet och samhället omkring prioriteras

• Såväl personalens som elevernas hälsa och arbetsförmåga främjas målmedvetet.

• Skolan har en fungerande elevvård.

• God kommunikation och goda relationer betonas.

– 1 –


1. Nätverk och vuxenstöd

Lärarnätverk

Folkhälsans Lärarnätverk verkar i sex regioner i

Svenskfinland (norra Österbotten, södra Österbotten,

Åboland, västra Nyland, östra Nyland och

huvudstadsregionen). För närvarande finns ca 300 lärare

med i nätverken.

Vi träffas en gång per termin och lyfter då fram teman

som deltagarna finner intressanta och nyttiga att fördjupa

sig i. Avsikten är att tillsammans utveckla modeller för

hälsofrämjande skola. Träffarna ger också möjlighet

till rekreation och aktiviteter som främjar trivsel och

välbefinnande. Träffarna är avgiftsfria. Kontakta oss om du

också vill vara med i något av våra nätverk.

Mer information

Nyland: Gun-Britt Aminoff, gun-britt.aminoff@folkhalsan.fi

Österbotten: John Nordblad, john.nordblad@folkhalsan.fi

Åboland: Margó Storm, margo.storm@folkhalsan.fi

Åland: Marcus Karlsson, marcus.karlsson@folkhalsan.ax

www.folkhalsan.fi/farfariskolan

DejtPARK

Mer information

Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi

Ari-Pekka Toivari, ari-pekka.toivari@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/skolanochhalsan

Skolkuratorsnätverk

För de svenskspråkiga skolkuratorerna inom den

grundläggande utbildningen ordnas årligen en

inspirationsdag i södra Finland (december) och en i

Österbotten (juni).

Vid träffarna lyfts aktuella gemensamma frågeställningar

upp. Dessutom presenteras nytt material som producerats

inom Folkhälsan för skolbruk. Träffarna beaktar även

deltagarnas välbefinnande i form av motionsinslag eller

konstupplevelser.

Mer information

Tove Ajalin, tove.ajalin@folkhalsan.fi

Maria Lingonblad, maria.lingonblad@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/natverk

Farfar i skolan

Farfar i skolan heter ett finlandssvenskt nätverk som vill

hjälpa skolorna att få med fler vuxna i skolvardagen. Barn

behöver många trygga vuxna. Många lärare välkomnar

en äldre vuxen i klassrummet. Det finns allt fler äldre som

gärna ställer upp en eller ett par dagar i veckan som en

extra resurs i skolan. Över 80 skolor i Svenskfinland har

redan en skolfarfar eller skolmormor och över 190 äldre

har funnit en meningsfull sysselsättning och många

nya ”barnbarn”. På våra webbsidor kan du läsa mer om

verksamheten.

Verksamheten bedrivs som ett samarbete mellan

Folkhälsan, Förbundet Hem och Skola i Finland,

Svenska pensionärsförbundet och Utbildningsverket i

Helsingfors stad.

DejtPARK är ett material som ingår i en större helhet

av material under namnet ParRelationsKraft, PARK, för

att stöda parrelationer. DejtPARK är ett material som

fungerar som underlag för dialoger kring sällskapande och

parbildning. Materialet består av olika temaområden där

frågan om respekt är den röda tråden.

Exempel på användningsområden är

- inom olika skolämnen, t.ex. hälsokunskap

- som tillvalskurs/alternativ kurs för årskurs 9 i grundskolan

- som kurs inom andra stadiets utbildningar

- tjejgrupper och grupper för pojkar

Utbildningar i att använda materialet ordnas kontinuerligt.

Utbildningarna omfattar två dagar.

Parrelationskraft finansieras av Penningautomatföreningen

RAY.

Mer information

Barbro Näse, barbro.nase@folkhalsan.fi

Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/parrelationer

FöräldraKraft

Arbetsmaterialet FöräldraKraft har utarbetats som stöd för

dialog mellan föräldrar med unga i åldern 11–17 år. Det

består av en pärm med 14 temaområden samt en dvdfilm

med tre teman. Materialet kan användas både inom

föräldragrupper och vid föräldramöten.

Kontinuerligt ordnas en två dagar lång ledarutbildning

– 2 –


egionvis i hur materialet kan användas. Som

kompletteringsmaterial erbjuds ”Blandis”, ett

arbetsmaterial med en dvd och ett texthäfte som hjälper

oss att sätta ett genusperspektiv på vardagen och inspirera

till samtal om könsroller.

Datum för ledarutbildning hittar du på vår webbsida.

Mer information

Gun Andersson, gun.andersson@folkhalsan.fi

Ari-Pekka Toivari, ari-pekka.toivari@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/foraldraskap

2. Kamratstöd och

mobbningsförebyggande

arbete

Vänelever och tutorer

Folkhälsan arbetar för att upprätthålla och utveckla den

kamratstödjande verksamheten i landets svenskspråkiga

skolor. Inom den grundläggande utbildningen

kallas den för vänelevsverksamhet och på andra

stadiet tutorverksamhet. Syftet med vänelevs- och

tutorverksamheten är att öka de ungas trivsel, välmående

och delaktighet i skolan. Målsättningen är ge stöd och

verktyg för att engagera elever och skolpersonal till en

aktiv delaktighet i sin egen skolmiljö och på så sätt stöda

såväl skolarbetet som en positiv atmosfär i skolan.

Under läsåret ordnas nätverksträffar i Österbotten och

södra Finland för både vänelevs- och tutorhandledare.

Det nya inspirationsmaterialet Fred & Frida riktar sig

till vänelevsverksamheten i åk 1–6 och kan liksom

vänelevsmappen för åk 7–9 beställas avgiftsfritt.

I början av våren 2011 kommer en två dagar lång

handledarutbildning för vänelevshandledare i åk 7–9 att

ordnas i Åboland. Ett stödmaterial för tutorverksamheten

planeras och påbörjas höstterminen 2010.

Verksamheten finansieras av Penningautomatföreningen

RAY.

Mer information:

Tove Ajalin (vänelever) tfn 050 304 2163,

tove.ajalin@folkhalsan.fi

Maria Lingonblad (tutorer) tfn 044 788 1088,

maria.lingonblad@folkhalsan.fi

Malin Gustavsson (sexuella trakasserier och

könsmobbning) tfn 044 788 5951,

malin.gustavsson@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/vimobbarint

Vi mobbar int´

Vi mobbar int´ fortsätter att utveckla och stöda det

mobbningsförebyggande arbetet i de finlandssvenska

skolorna runtom i landet. Det finns ett ständigt behov

av nytt material och utbildningar i nya metoder och

arbetssätt när det gäller både förebyggande och direkt

ingripande arbete mot mobbning.

Fortbildning i att uppdatera skolans handlingsplan mot

mobbning ordnas på hösten i Helsingfors och på våren

2011 i norra Österbotten. Fortbildningskurserna det

här läsåret riktar sig till skolor inom den grundläggande

utbildningen.

Materialet för StegVis-programmet, vilket utvecklar barns

sociala och känslomässiga kompetens, kan lånas via oss

och vid behov kan vi även ordna inspirationsdagar.

Axion är en metod som används för att främja

gruppdynamik och samarbete. Metoden riktar sig

till åk 7–9 men fungerar även bra för elever i åk 5–6

samt för andra stadiet. Om intresse finns ordnas en

Axionhandledarutbildning under läsåret, ta gärna kontakt

om du är intresserad av att delta.

Vi mobbar int’-mappen innehåller fakta kring mobbning

och handlingsplaner. Den kan laddas ner på vår

webbplats. Dvd-materialet ”… så ingen blir ensam” består

av fem korta filmer och ett arbetshäfte, som lyfter fram

mobbningens olika aspekter. Materialet kan användas

som underlag för diskussioner med elever, föräldrar och

skolpersonal. Ett separat material knutet till två av filmerna

i ”… så ingen blir ensam” fokuserar på sexuella trakasserier

och könsmobbning och kommer att kunna laddas ned

från webbplatsen våren 2011. Vid behov och i mån av

möjlighet ordnas fortbildningsdagar för skolpersonal kring

mobbningsförebyggande.

Mer information

Tove Ajalin (grundläggande utbildningen)

tfn 050 304 2163, tove.ajalin@folkhalsan.fi

Maria Lingonblad (andra stadiet) tfn 044 788 1088,

maria.lingonblad@folkhalsan.fi

Malin Gustavsson (sexuella trakasserier och

könsmobbning) tfn 044 788 5951,

malin.gustavsson@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/vimobbarint.

– 3 –


Storasysterverksamheten

Storasysterverksamhet är en form av mentorskap för

tjejer i åk 7–9 eller första året i gymnasiet. Syftet med

verksamheten, som bedrivs i Åboland och på Åland, är att

en äldre tjej träffar en yngre tjej för att ge en möjlighet till

att ses och utvecklas. Den äldre tjejen ska fungera som

en storasyster eller äldre kompis för en yngre tonåring,

där det samtalas om vardagen på fikaträffar och under

promenader. Avsikten är att skapa en trygghet bland

unga tjejer genom att visa på att det finns vuxna som bryr

sig, men även att skapa en möjlighet för unga tjejer att

uppleva en trygghet i sig själva. Dessutom vill vi skapa en

möjlighet för unga tjejer att göra sunda och förnuftiga val

i vardagen. Målet är att den äldre tjejen ska ge den yngre

tjejen möjlighet att bli sedd, stödd och bekräftad i de val

som hon ställs inför i vardagen.

Mer information

Marcus Karlsson tfn 040 837 5777,

marcus.karlsson@folkhalsan.ax

Gun Nordell tfn 050 539 4879, gun.nordell@folkhalsan.fi

Skolfred

Utlysandet av skolfred firar i år 20-årsjubileum.

Huvudevenemanget hålls på Paavo Nurmi Stadion i Åbo

den 25 augusti 2010. Den svenska skolfredshälsningen

framförs av en elev i Cygnaeus skola. Skolfred utlyses även

på Åland i början av höstterminen.

Målet med skolfreden är att påminna om att alla i

skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö.

Skolfreden utlyses varje år i början av höstterminen men

verksamheten bör planeras att sträcka sig över hela läsåret.

Pilotskolorna sammanställer förslag till läsårsprogram som

finns på skolfredens hemsidor www.skolfreden.fi. Ni kan

också kontakta Folkhälsan om ni har frågor kring hur er

skola kunde ordna skolfredsprogram.

Arrangör för det nationella skolfredsarrangemanget är

Mannerheims barnskyddsförbund, Utbildningsstyrelsen,

Polisen och Folkhälsan.

På Åland samarbetar Folkhälsan med Ålands

landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning,

Ålands polismyndighet, Rädda Barnen på Åland rf och

Ålands Fredsinstitut.

Mer information

Gun Andersson tfn 050 566 8777,

gun.andersson@folkhalsan.fi

Marcus Karlsson tfn 040 837 5777,

marcus.karlsson@folkhalsan.ax

www.skolfreden.fi

Ronja och Birk

Folkhälsans gruppverksamhet för flickor och pojkar

i årskurs 1–6 heter Ronja och Birk. Vi strävar efter att

engagera alla flickorna eller pojkarna i klassen att delta i

Ronja- eller Birkgruppen. Målet är bl.a. att stärka barnens

självkänsla samt sammanhållningen och respekten

barnen emellan och låta dem få prova på och diskutera

nya saker tillsammans i en trygg grupp med två vuxna

ledare. Som grund för verksamhen fungerar det redan

etablerade tjejgruppsarbetet som blivit en framgångsrik

fritidsverksamhet för tonårsflickor.

Folkhälsan ordnar regelbundet utbildningar för ledare av

Ronja- och Birkgrupper.

Mer information

Sara Sundell tfn 09 315 5606, sara.sundell@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/tjejgrupper

3. SEXUELL HÄLSA

I Nyland, Österbotten, Åboland och på Åland erbjuder

vi sexualundervisning för barn och ungdomar enligt

Sexsnack-modellen. Modellen ger en positiv, realistisk

och bred bild av sexualitet på en åldersanpassad nivå. Ett

baspaket för tonåringar består av tre lektioner per klass

och för elever i åk 4–6 av två lektioner per klass. Baspaketet

för högstadiet kostar 195 euro och för lågstadiet 130 euro

+ resekostnader.

Bokningar av Sexsnack kan med fördel göras med

beställningsblanketten som nås via webbadressen

www.folkhalsan.fi/skolanochhalsan.

Mer information

Suss Åhman tfn 050 326 4807, suss.ahman@folkhalsan.fi

Broschyren ”Flickor och pojkar och puberteten” handlar om

kroppens utveckling, känslor och sexualitet. Broschyren riktar

sig till barn i åldern 10–12 år och kan beställas gratis av

suss.ahman@folkhalsan.fi.

4. FYSISK AKTIVITET OCH KOST

Gott och hälsosamt

Broschyren ”Gott och hälsosamt”, som innehåller recept

och tips från skolor som deltog i utmaningen hösten

2008, har skickats till skolorna. Har ni inte fått någon kan

ni beställa ett eget exemplar. Om er skola har tagit del av

Hälsoverkstadens målsättningar och ni vill ha stöd i att

även uppmuntra föräldrarna till att uppnå goda kostvanor

kan vi i mån av möjlighet och tid delta i föräldramöten.

– 4 –


Mer information

Susanna Strandback tfn 040 839 5598,

susanna.strandback@folkhalsan.fi

Linda Hongisto, tfn 044 788 1061,

linda.hongisto@folkhalsan.fi

Håll dig flytande – lär dig simma

Folkhälsan har långa anor när det gäller simundervisning.

Den allra första simskolan hölls utomhus sommaren 1929.

I dag arrangeras simundervisning både utomhus under

sommaren och i simhallar under vår och höst. Vi är måna

om att simundervisningen är kvalitativ och framför allt –

rolig! Vi satsar mycket på säkerhet bl.a. i form av lekfulla

livräddningsövningar, som sedan blir en naturlig del av

simundervisningen. Även återupplivning på docka övas

med lite större barn.

I vissa kommuner stöder den lokala Folkhälsanföreningen

skolans simundervisning i form av bidrag för kostnader för

transport till simhallen eller med att hitta duktiga simlärare.

Vi håller också inspirationsdagar och -eftermiddagar för

lärare som vill ha mera kunskap om hur man kan göra

skolans simundervisning effektiv och rolig. Skräddarsydda

simlärarutbildningar för lärare ordnas efter behov.

Folkhälsan har ett antal egna terapibassänger, där

undervisning för t.ex. barn i behov av extra stöd kan

ordnas. Ta gärna kontakt om din skola är i behov av

inspiration och idéer för skolsimmet.

Mer information

Nina Renlund tfn 09 315 55 31, nina.renlund@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/sim

Rörelsekvarten i Åboland och Österbotten

Rörelsekvarten fungerar som en motionskampanj och en

tävling mellan alla skolor i Åboland och en tävling mellan

skolorna i Österbotten. Rörelsekvarten pågår i oktober.

Varje klass som uppnår en kvart/dag/barn får delta. I

rörelsekvarten gäller det att vara så aktiv som möjligt på

rasterna i skolan och därigenom samla poäng!

Elevernas fysiska aktivitet ska helst ske på eget initiativ,

utan påminnelser från vuxna.

Skolgymnastiken ger inte poäng, inte heller aktiviteter på

elevernas fritid.

Den klass som samlar ihop mest rörelsepoäng vinner.

Priserna är ett friluftsäventyr för åk 1–3 och ett

friluftsäventyr med övernattning för åk 4–6.

Mer information

Åboland: Mari-Sofi Johansson tfn 040 843 3713 eller

02 278 6218, mari-sofi.johansson@folkhalsan.fi

Österbotten: Erika Fogelberg tfn 044 788 1103,

erika.fogelberg@folkhalsan.fi

Hälsoverkstaden i Österbotten och Åboland

Det ska vara gott att äta, roligt att röra på sig och skönt att

sova!

Hälsoverkstaden vill engagera elever och skolpersonal

att verka för sin egen och andras hälsa och livskvalitet.

Eftersom även familjens hälsa är viktig stöder

Hälsoverkstaden skolans kontakt till hemmen.

Hälsoverkstaden är ett treårigt projekt (2009–2011)

som riktar sig till svenskspråkiga skolor åk 1–6 i

Österbotten och Åboland. Tio utvalda skolor deltar aktivt

i Hälsoverkstaden. Praktiskt jobbar vi för en bättre hälsa

bland skolbarnen genom teman som frukt & grönt, sömn

& vila och rörelse & idrott.

När Hälsoverkstaden går in i sitt andra aktiva år i skolorna,

vill vi gärna kunna sprida kunskapen och inspirera andra

skolor att satsa på hälsofrämjande insatser.

Mer information

Erika Fogelberg, tfn 044 7881103 eller 06 3206012,

erika.fogelberg@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/halsoverkstaden

Gimme 5

Projektet Gimme5, smakskola för alla sinnen, fördjupar

och utvecklar Folkhälsans arbete med att inspirera barn

att äta mer frukt, bär och grönsaker. Ett av våra verktyg

är smakskola, som baserar sig på Sapere-metoden. Med

den vill vi få barn att intressera sig för frukt och grönsaker

och våga prova på nya smaker. Rekommendationen är att

barn äter fem portioner frukt eller grönsaker per dag, men

undersökningar visar att det är få barn som når upp till den

mängden. Projektets namn, Gimme5 syftar just på antalet

rekommenderade portioner.

Mer information

Hanna Kahila tfn 044 7886309, hanna.kahila@folkhalsan.fi

Friluftsliv

Folkhälsans Förbund rf har sedan 2000 arrangerat

friluftsverksamhet med utomhuspedagogik som grund

för barn och ungdomar, främst i Åboland. Vi arrangerar

friluftsdagar på våren, hösten och på vintern. Teman kan

vara att röra på sig i skogen, överlevnad eller att gå med

snöskor.

Mer information

Patrik Berghäll tfn 050 599 3757,

patrik.berghall@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/friluftsliv

Folkhälsan är med och arrangerar den andra konferensen i

Finland om utomhuspedagogik, i september 2011 i Esbo, Oitans.

För mera information: www.mittinaturen.fi

– 5 –


Skolutflykter och lägerskolor på Mjölbolsta

Äventyrsbana

Äventyrsdag

Funderar er skola eller klass på en uppfriskande

dagsutflykt? En äventyrsdag utomhus på Mjölbolsta

Äventyrsbana i Raseborg innehåller såväl utmaningar

och samarbete som motion och skoj. Äventyrsdagen

räcker drygt fyra timmar med en matpaus inräknad.

Under en dag hinner eleverna prova på flera av våra

mest omtyckta äventyr, t.ex. jättegungan, linbanan,

rullande stocken, bildäcksbanan och paintball-skytte.

Dessutom måste eleverna samarbeta kring kluriga

problemlösningar och teamäventyr, vilket visat sig vara bra

för sammanhållningen i gruppen.

Priset för en äventyrsdag (ca 4–5 h) är 300 €/grupp eller

20 €/elev om ni är fler än 15 personer.

Lägerskola

Äventyrsbanan i Mjölbolsta är också en intressant plats

att ordna lägerskola på. Förutom flera dagars utmanande

program på äventyrsbanan ordnar vi också utflykter

till unika platser i Västnyland, t.ex. Svartå slott och

Svarvars Ekogård. Vi ger barnen möjlighet att klara av ett

riktigt uteliv med övernattningar i armétält, lägereldar,

kajakpaddling, korgklättring, repgunga, yxkastning,

klättring till 12 meters höjd samt mycket mer.

Vi öppnar banan så fort vädret tillåter kring mitten av april.

Vi har kapacitet för grupper upp till 120 elever per dag.

Mer information

Susanna Stenman tfn 019 278 6876 eller 050 304 764,

susanna.stenman@folkhalsan.fi

Frej Gottberg tfn 019 278 6877 eller 050 552 5345,

frej.gottberg@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/aventyrsbanan

5. SPRÅK OCH

KOMMUNIKATION

Folkhälsans enhet för språk och kommunikation jobbar

för att skapa förutsättningar för svensk skola och dagvård

samt språkbad i Finland och för att på bästa sätt kunna

stöda språkstimulerande arbete.

- Vi utvecklar material för det språkstimulerande arbetet i

daghem och skolor.

- Vi deltar i föräldrakvällar där vi talar om barn och språk

och kan skräddarsy innehållet enligt överenskommelse.

- Vi handleder pedagoger i det språkstimulerande arbetet

i daghem och skolor.

- Vi samarbetar aktivt med svenska daghem och skolor

språköar.

- Vårt språkbadsombud arbetar för att stärka den svenska

språkbadsutbildningen i Finland.

- Vi ordnar fortbildning och bygger upp nätverk

för pedagogerna. 31.10–2.11.2010 ordnar vi

fortbildningsdagar till Skolforum

Material

- Eftisplantan, språkstimulerande lekar för

eftermiddagsverksamheten

- Språkstimulerande lekar www.folkhalsan.fi/spraklekar,

en webbplats kring språk med cirka 300

språkstimulerande lekar för barn i åldern 1–12 år. På

webbsidorna hittar du också annat språkstimulerande

material såsom text- och bildkort.

- SPRÅKNÄT – från idéer till nätverk. Hösten 2010

utkommer en rapport och idébok över projektet

Språknät.

- Skolplantan I & II utkommer våren 2010.

- För språkbadslärare och pedagoger som är intresserade

av temaundervisning rekommenderar vi portalen:

http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/sprakbadsmaterial/.

I portalen finns temapaket som vi utvecklat i samarbete

med Vasa universitet

Mer information

Johanna Sallinen tfn 044 7881053,

johanna.sallinen@folkhalsan.fi

Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser tfn 044 788 1052,

jennie.stolzmann@folkhalsan.fi

Veronica Hertzberg tfn 050 5819924,

veronica.hertzberg@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/sprak

– 6 –


7. STÖD FÖR BARN OCH

UNGDOMAR

Folkhälsans Resurscenter

6. TRAFIKFOSTRAN

Cykeldag

Folkhälsan har skräddarsytt ett 3 timmars program riktat

till elever i årskurserna 3–6 som behandlar viktiga frågor

då man färdas med cykel. Programmets tyngdpunkt ligger

på att lära sig trafikregler, cykelns olika delar, träning av

cykelteknik samt att ta hänsyn till synskadade i trafiken.

I läroplanen ingår trafikfostran som en del av den

grundläggande utbildningen. Syftet med trafikfostran är

att ge eleverna den kunskap som krävs för att förnuftigt

kunna röra sig i trafiken.

Cykeldagen kräver att varje elev tar med sig sin

cykel och hjälm till skolan. Samtliga klasser deltar i

teoriundervisningen, förutsatt att det finns ett lämpligt

utrymme för en större grupp elever. Efter teorilektionen

delas eleverna i två grupper, den ena gruppen deltar

i cykelbanan, medan den andra gruppen besiktigar

cyklarna. Efter en lektion byter grupperna uppgift. För

att cykeldagen ska lyckas krävs det att lärarna deltar

i programmet med att övervaka uppgiftspunkterna.

Cykeldagen kostar 50 euro.

Cykeldagen kan beställas av:

Patrik Lindholm tfn 09 315 5611

eller 050 400 2081,

patrik.lindholm@folkhalsan.fi

Folkhälsans Resurscenter erbjuder svenskspråkig service

för barn och ungdomar inom området alternativ och

kompletterande kommunikation (AKK), datorverksamhet

och specialpedagogik.

Resurscentret erbjuder även konsultationer, handledning

och föreläsningar, samt utprovning av hjälpmedel. I

Helsingfors och Vasa (Jakobstad) finns det datatek som

lånar ut specialpedagogiska datorprogram för barn och

ungdomar med särskilda behov, t.ex. träningsprogram för

orsakverkan, språk, läsning, skrivning och matematik.

Verksamheten stöds av Penningautomatföreningen RAY.

Kontaktadress resurscenter@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/resurscenter

Habiliteringsavdelningen – HABBEN

Folkhälsans Habiliteringsavdelning, HABBEN, i

Helsingfors betjänar familjer med barn och ungdomar

som har olika funktionshinder och specifika svårigheter.

Funktionshindren kan gälla kommunikation, tal och

hörsel, fin- och grovmotorik, beteende- och sociala

svårigheter som orsakar problem i dagis eller skolan. På

Habben arbetar barnneurolog, talterapeut, ergoterapeut,

psykolog, socialarbetare, sjuksköterska, barnsköterska och

fysioterapeut. Till Habben kan man komma privat eller

med remiss från sjukvården.

På HABBENs anpassningskurser får barnen och familjerna

träffa andra familjer med samma eller liknande svårigheter,

dela erfarenheter och får information och stöd.

Verksamheten riktar sig till hela landet

Mera information

Gunilla Öller, gunilla.oller@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/habben

Tonårspoli

Tonårspolikliniken är en ungdomsmedicinsk

öppenvårdsenhet. Vid våra tonårspolikliniker tar våra

multiprofessionella team emot unga och ger dem vård,

stöd och information.

Tonårspolikliniken tar emot unga med psykiska, fysiska

och sociala problem eller symptom som hänger ihop med

ungdomsutvecklingen. Det kan gälla sådana problem

som hör ihop med den normala utvecklingen under

pubertetstiden, men också allvarligare störningar.

– 7 –


Vår verksamhet bygger på kunskap om ungdomarnas

utveckling och en helhetssyn där fysiska, psykiska och

sociala faktorer beaktas.

Tonårspoli tar emot med tidsbeställning. I Helsingfors fick

också öppenmottagningen Tonårspoli-öppet.

Vi har mottagning på åtta olika orter:

Helsingfors: Topeliusgatan 20, tfn 09 315 54 00

Jakobstad: Kanalesplanaden 16, tfn 06 723 7262

Kaskö: Bladhskavägen 35, tfn 050 313 2565

Kristinestad: Salavägen 1, tfn 050 313 2565

Närpes: Mejerivägen 2, tfn 050 313 2565

Pargas: Köpmansgatan 18, tfn 02 536 9706

Vasa: Storalånggatan 60, tfn 06 312 4544

Åbo: Kaskisgatan 13 A 4, tfn 02 5369708

www.folkhalsan.fi/tonarspoli

Utbildning i Trappan-metoden

Trappan är en arbetsmodell för personer som samtalar

med barn som upplever eller har upplevt våld inom

familjen. Krissamtalsmodellen Trappan har utvecklats vid

Rädda Barnen i Sverige och handlar om att barnet gradvis

går igenom och sätter ord på sina upplevelser för att

kunna gå vidare. Utbildningen ordnas som en tvådagars

kurs i Finland. Utbildningen finansieras med medel från

luciainsamligen för utsatta barn.

Mer information

Åsa Carlsson tfn 044 788 1073, asa.carlsson@folkhalsan.fi

Utbildning i grupptheraplay

Vi erbjuder skolpersonal utbildning i grupptheraplaymetoden

på olika håll i Svenskfinland. Grupptheraplay

är en samspelsmetod som stöder barnets självkänsla,

upplevelse av tillhörighet samt tillit till sig själv och andra.

Metoden är inte en terapimetod utan en vuxenledd och

barnorienterad gruppaktivitet och lek som passar alla.

Grupptheraplay-utbildningen består av 2 + 2 kursdagar.

Utbildningarna är avgiftsfria men förutsätter att

deltagarna startar grupper.

Mer information

Åsa Carlsson 06 3170172 eller 044 788 1073,

asa.carlsson@folkhalsan.fi

Grupper för utsatta barn

Det finns resurser för att ordna stödgrupper för barn som

har upplevt våld inom familjen. Barngrupperna kan ordnas

i olika delar av Svenskfinland. Theraplay-utbildningen och

grupperna finansieras med stöd av luciainsamlingen.

Mer information

Gun Andersson tfn 050 5668777,

gun.andersson@folkhalsan.fi

Janiina Mieronkoski tfn 044 788 5952,

janiina.mieronkoski@folkhalsan.fi

Ungdomstelefonen 0800 151 100

Folkhälsans Ungdomstelefon är en telefon som riktar sig

till ungdomar i åldern 11 till 18 år. Ungdomstelefonen finns

till för att alla de unga som har tankar och funderingar de

vill ventilera med en oberoende vuxen med tystnadsplikt.

Inga problem är för små eller stora för att diskuteras.

De som svarar i telefonen är utbildade vuxna som har

erfarenhet av att diskutera allt mellan himmel och jord

med unga. Den som ringer får vara helt anonym, samtalet

är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Ungdomstelefonen är öppen måndag–onsdag kl. 14.30–

18.30.

Mer information

Gun Nordell tfn 050 539 4879 och 02 278 6218,

gun.nordell@folkhalsan.fi

Lisa Kallvik, lisa.kallvik@folkhalsan.fi

8. SOMMARVERKSAMHET

Lägerskolor, läger och klubbar

Folkhälsans Fritidsverksamhet för barn och familjer ordnar

årligen bl.a. sommarläger och sommarklubbar. Syftet

med fritidsverksamheten är att kunna erbjuda barn och

ungdomar ledd, hälsofrämjande verksamhet medan

föräldrarna arbetar.

Ca 800 barn och ungdomar deltar i fritidsverksamhetsaktiviteter

varje år. Målgruppen är barn i åldern 7–15 år.

Under sommaren 2010 ordnas sammanlagt 18 läger på vår

lägergård Breidablick i Hangö. Sommarklubbar ordnas på

olika ställen i huvudstadsregionen.

Lägerskolor kan ordnas på våra lägergårdar i maj, augusti

och september enligt överenskommelse. Lägerskolan

ger tillfällen att tillämpa kunskaper och erfarenheter i en

ny miljö och stärker gemenskapen och samhörigheten i

gruppen.

Kost, logi, program, äventyrsbana, segling, paddling och

första hjälpen m.m., allt är möjligt och vi skräddarsyr

gärna en paketlösning för just er skola enligt behov och

önskemål.

www.folkhalsan.fi/sommar

– 8 –


9. KAMPANJER

Sommarbarn

Syftet med Folkhälsans sommarbarnsverksamhet är

att kunna hjälpa familjer som har svårt att pussla ihop

föräldrarnas semesterdagar med barnens skolledigheter,

framför allt under sommarlovet. Ett syfte är också att

erbjuda barn en möjlighet att uppleva annorlunda

sommadagar även om hela familjen inte har möjlighet att

åka på semester tillsammans. En del blir sommarbarn för

att de vill stärka sin svenska.

Genom sommarbarnsverksamheten, som fungerar i hela

Svenskfinland, vill Folkhälsan ge barn i åldern 5–14 år

möjlighet att få trevliga upplevelser i en lugn och trygg

miljö. Värdfamiljerna bor eller vistas i en barnvänlig

omgivning och flera värdfamiljer har egna barn i samma

ålder som sommarbarnen. Ibland uppstår fleråriga

kontakter. Alla placeringar är individuella eftersom

båda parternas behov och önskemål tas i beaktande.

Vistelselängden varierar beroende på barnens ålder och

värdfamiljens tidtabell.

Nu är det även möjligt att vistas som sommarbarn

hos en värdfamilj under andra tidpunkter på året, t.ex.

över veckoslut eller under skollov. Speciellt om en god

kontakt har uppstått under sommarvistelsen kan det vara

värdefullt att träffas och upprätthålla den under övriga

året. Den som är intresserad av att bli sommarbarn eller

värdfamilj kan när som helst under året ta kontakt med

sommarbarnskoordinatorn.

Mer information

Åsa Carlsson tfn 06 317 0172 eller 044 788 1073,

sommarbarn@folkhalsan.fi

www.folkhalsan.fi/sommar

Majblomman och Lucia

Folkhälsan ordnar två stora riksomfattande insamlingar;

Lucia och Majblomman. Förutom de riksomfattande

insamlingarna arrangerar Folkhälsan lokala insamlingar

genom försäljning av luciamärken och majblommor.

Märkesförsäljningen sköts av de lokala Folkhälsanföreningarna.

Intresserade elever löser ut märken i skolan

som de säljer och för varje sålt märke får eleverna en

provision. Intäkterna från märkesförsäljningen går till

den lokala Folkhälsanföreningen, som använder dem till

det lokala hälsofrämjande arbetet bland barn och unga.

Märkesförsäljningen är en fostrande handling som barnen

själva tjänar på och som också andra barn på orten får

nytta av.

Ytterligare information om Folkhälsans

märkesförsäljning på www.folkhalsan.fi.

Familjesemester

Folkhälsan ordnar familjesemester för barnfamiljer

från hela Svenskfinland. Familjesemestern finansieras

av Svenska Semesterförbundet med stöd av

Penningautomatföreningen RAY. Semesterns längd är 5

dygn med helpension och ledd verksamhet. Programmen

är planerade så att en del görs tillsammans med hela

familjen och en del speciellt med barnen.

Mer information

Susanna Stenman tfn 050 304 7642,

susanna.stenman@folkhalsan.fi

– 9 –


li medlem i Folkhälsan

Jag = Folkhälsanmedlem?

Vill du vara med och stöda

hälsofrämjande verksamhet för barn,

vuxna och äldre på din egen ort? De 101

lokala Folkhälsanföreningarna ordnar

varierande verksamhet, bl.a. simskolor,

klubbar för barn, sommarläger,

familjecaféer, motionsgrupper och

föreläsningar. Genom att bli medlem

i en förening hjälper du till att stöda

verksamheten – och du får Tidningen

Folkhälsan sex ggr/år hemskickad! Läs

mera på www.folkhalsan.fi/blimedlem

eller klipp ut och skicka blanketten

nedan.

Jag vill bli medlem i Folkhälsan

Jag vill bli medlem i följande folkhälsanförening och får då Tidningen Folkhälsan

inkluderad i medlemsavgiften.

NYLAND

Alberga

Borgå

Botbyregionen

Bromarf

Brändöregionen

Degerby

Drumsö

Ekenäs

Esbo socken

Esboviken

Grankulla

Hagalund

Hangö

Västra Helsinge

Östra Helsinge

Hyvinge

Ingå

Karis

Kervo

Kyrkslätt

Lappträsk

Liljendal

Lovisa

Munksnejden

Månsas

Pernå

Pojo

Sibbo

Sjundeå

Snappertuna

Staffansby

Stan

Svartå

Tenala

Träskända

Tusby

Östersundom

ÅBOLAND

Dalsbruk

Dragsfjärd

Hitis

Houtskär

Iniö

Kimito

Korpo

Nagu

Pargas

Reso

St. Karins

Västanfjärd

Åbo

Ungdomar i

Åboland

ÅLAND

Brändö

Eckerö

Finström

Föglö

Geta

Hammarland

Jomala

Kumlinge

OBS: Medlemsavgiften i de lokala folkhälsanföreningarna varierar.

Kökar

Lemland

Lumparland

Mariehamn

Saltvik

Sottunga

Sund

Vårdö

ÖSTERBOTTEN

Bergö

Björköby

Esse

Gamlakarleby

Jakobstad

Karleby

Kaskö

Korsholm

Korsnäs

Kristinestad

Kronoby

Kvevlax

Lappfjärd

Larsmo

Malax

Maxmo

Nedervetil

Nykarleby

Närpes

Oravais

Pedersöre

Petalax

Purmo

Pörtom

Replot

Sideby

Solf-Sundom

Terjärv

Tjöck

Vasa

Vörå

Öja

Övermark

Fyll i blanketten, klipp ut

och posta den i ett kuvert till

adressen nedan. Folkhälsan

står för portot.

Förnamn

Efternamn

Samfundet Folkhälsan

(Förbundet)

Info 2

Kod 5007580

00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Födelsedatum

Gatuadress

Postnr och ort

Telefon dagtid

e-post

More magazines by this user
Similar magazines