fulltext - DiVA Portal

fouvasternorrland.se

fulltext - DiVA Portal

Käll- och litteraturförteckning

Antonovsky A, Hälsans mysterium, Natur och Kultur, 2005

CERUM, AC-analys, Umeå universitet 2011

Erikson, M, Norrländska utvecklingsstrategier under nya förutsättningar för tillväxt och

beslutsfattande 1990-2010, Umeå Universitet , CERUM Report Nr 29/2010

Heclo, H, Review Article: Policy Analysis, Brittish Journal of Political Science (2), 1972, sid

83-108

Human Development Index, http://www.undp.se/, 2012-03-18

ICA, Swedbank, Sveriges Kommuner och Landsting, http://www.arenafortillvaxt.com/,

2012-03-17

Kommunförbundet Västernorrland, PolicYnet, Minnesanteckningar från ledningsgruppen

för PolicYnet, 2011-11-22

Länsstyrelsen Västernorrland, Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för

länet 2011-2020, 2012-12-16, Dnr 100-274-10

Mittuniversitetet,

(http://www.miun.se/sv/press/pressmeddelanden/Pressarkiv/2012/Mittuniversitetetattraherar-ratt-kompetens-till-regionens-foretag/,

2012-03-22

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/ , 2012-03-17

Norrbottenkuriren, ”Enighet om Region Norrbotten”, 12-03-25

Putnam R, Den ensamma bowlaren, SNS Förlag, 2004

Regeringen, http://www.regeringen.se/sb/d/2498/a/91394, 2012-03-17

SFS 2007:713, Förordning om regionalt tillväxtarbete

SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige

SOU 2007:13, Regional utveckling och regional samhällsorganisation

22

More magazines by this user
Similar magazines