Kommunförbundets mall - FoU Västernorrland

fouvasternorrland.se

Kommunförbundets mall - FoU Västernorrland

Årsredovisning

Årsredovisning 2011

FoU Västernorrland

Godkänd i ledningsgrupp 2012-02-17

Kommunförbundets styrelse 2012-02-16


Innehåll

Inledning 3

Ledning, personal och ekonomiskt utfall 4

Ekonomisk redovisning 5

Verksamhet 2011 6

Planerade aktiviteter 6

Nya aktiviteter/uppdrag 11

Publicerade FoU-rapporter 13

2


Inledning

Under 2011 har arbetet fortsatt att fokusera på att bygga stödstrukturer

för den långsiktiga kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Arbetet

sker både inom FoU och vid kansliet inom Kommunförbundet. Det är

ett spännande arbete som är långt från enkelt. Den grupp som arbetar

med detta i vårt län har särskilt uttalat vikten av förankring och få

kommuner med sig i denna process. Det är även en delvis ny modell

som staten använt sig av för att fördela dessa utvecklingsmedel. Det

nya innebär att staten numera i högre grad väljer att fördela utvecklingsmedel

till länen/regionen och inte till de enskilda kommunerna.

En annan förändring är att medel kopplas till prestation, ju bättre redovisad

prestation från kommunen desto högre bidrag. När det gäller

att utvecklingsmedel i allt högre grad fördelas till länen/regionen har

det ställt och kommer att ställa stora och delvis andra krav på oss som

regional kunskapsorganisation. Inte minst gäller det vilken kompetens

vi har som kan möta efterfrågan både från den nationella och från den

lokala nivån.

Arbetet med att utveckla långsiktiga stödstrukturer har det första året

handlat mycket om att kartlägga vilka behov som de olika verksamheterna

har. Vi har också lagt stor vikt vid de olika länsövergripande

nätverken. Det har handlat både om att synliggöra alla nätverk och att

beskriva nätverkens syfte, uppdrag och inte minst förhållandet mellan

de olika nätverken.

En nyhet för 2011 är att vi infört något som vi benämner FoU-caféer.

En gång per månad har vi öppet hus där vem som helst från våra

kommuner kan komma och träffa FoU-personal för att få stöd och

handledning. Det kan handla om allt från hur man lägger upp en projektplan

till att få råd i hur man utformar en enkät. Vi har inte satt upp

några gränser utan det är personalen själva som bestämmer i vilka frågor

de tror att vi kan utgöra ett stöd. Totalt har sex FoU-caféer genomförts

under året.

Hösten 2011 stod FoU för värdskapet vid den årliga nationella FoUkonferensen.

Målgruppen var FoU-miljöer inom välfärdsområdet och

platsen var Södra berget i Sundsvall. Jag överdriver inte när jag säger

att konferensen blev en succé. Vi fick otroligt mycket positiv feedback

på såväl innehåll, föreläsningar, underhållning som på platsen och lokalerna.

Ett fantastiskt arbete av våra FoU-medarbetare!

Härnösand den 7 februari 2012

Eva Rönnbäck

FoU-chef

3


Ledning, personal och ekonomiskt

utfall

Forskningsenheten tillhör organisatoriskt Kommunförbundet Västernorrland.

Förbundets styrelse har det politiska övergripande ansvaret

för enheten och även beslut om enhetens ekonomiska ram och inriktning.

Den operativa ledningen utgörs av ledningsgruppen som består av

tjänstemän från socialtjänsternas förvaltningsledning. Ledningsgruppen

har sammanträtt vid fyra tillfällen under året. De har fungerat som

beredande organ inför styrelsens beslut om enhetens verksamhet och

budget. Gruppen har prioriterat och beslutat om forsknings- utvecklingsprojekt

och andra kunskapsutvecklande aktiviteter, inom ramen

för den fastlagda verksamhetsplanen. Ledningsgruppen har även initierat

till olika projekt och aktiviteter.

Förslag till aktiviteter och projekt bereds vid FoU-enhten. Planeringen

sker i nära samarbete med olika yrkesgrupper i kommunernas socialtjänstverksamhet.

Ledningsgruppen har under året bestått av följande

personer:

Ledamöter;

Birgitta Holm, ordf.

Erik Grundberg

Hans Fälldin

Gert Persson

Inger Edvinsson

Håkan Olsson (fr.om. sept 2011)

Silvia Sandin Viberg (t.o.m. juni

2011)

Helene Ersson

K.G. Norberg

Gunhild Nyberg

Jonas Appelberg (t.o.m. juni 2011)

Ersättare

Marianne Bergman

Ingeborg Melin

Rebecca Lindberg

Agneta Nordström

Kenneth Asplund

Timrå

Ånge

Härnösand

Sollefteå

Kramfors

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Sundsvall

Mittuniversitetet

Kommunförbundet

Landstingets forskning

& utveckling

Sundsvall

Timrå

Ånge

Härnösand

Mittuniversitetet

4


Under verksamhetsåret har följande personer varit anställda inom enheten:

FoU-personal

Eva Rönnbäck, FoU-chef 1,00

David Rosenberg 1,00

Rolf Dalin 0,50

Ulrika Ekebro (fr.om. mars 2011) 0,50

Hannah Oldenmark 0,50

Madeleine Blusi 1,00

Göran Bostedt 0,50

Susanne Åhlén 1,00

Helene Hillborg 1,00

Viktoria Westerberg 1,00

Malin Bolin 0,50

Anders Fisk 0,75

Birgitta Gardemyr (fr.o.m 15 sept 2011) 1,00

Ekonomisk redovisning

Intäkter Utfall 2011 Budget 2011

Ej upparbetade medel från 2010 345 700 463 000

Intäkter från kommunerna 2 382 000 2 382 000

Kommunförbundet (uppdrag) 2 360 000 800 000

Extern finansiering 2 508 052 3 440 000

FoU-konferensen 332 910

Summa intäkter 7 928 662 7 085 000

Kostnader

Personal 5 727 084 5 400 000

Övrigt (lokaler, tele, datautr, kontorsutr, konferenser

etc.) 1 202 626 1 600 000

FoU-konferensen 332 910

Ej upparbetade projektmedel överförda till 2012

(uppdrag från SKL och KfV) 666 042

Summa kostnader 7 928 662 7 000 000

5


Verksamhet 2011

De områden som prioriterades under åren var:
Regionala stödstrukturer

Barn och unga

Socialpsykiatri och psykisk ohälsa

Äldre

Uppföljning och utvärdering

Praktikcentrum för socionomer (verksamhetsförlagda utbildningen)

Nationell FoU-konferens i Sundsvall

Planerade aktiviteter

Nedan presenteras de aktiviter som vi planerade att göra inom respektive

område (kursiverat) följt av vad som gjordes.

Regionala stödstrukturer

Utveckla/tydliggöra strukturer för den långsiktiga kunskapsutvecklingen

En projektplan är framtagen, bl.a. innehållande tio prioriterade områden

för att bygga långsiktigt hållbara strukturer för kunskaps- och kvalitetsutveckling.

En styrgrupp har tillsatts med representanter från

kommunerna, landstinget och från Kommunförbundet. Befintliga

stödstrukturer har identifierats, d v s nätverk, styrdokument och faktiska

resurser m m. Analyser har genomförts i nätverken för att förtydliga

deras syfte och uppdrag och vid behov utveckla deras arbete. En

viktig förutsättning i arbetet med stödstrukturer är att identifiera vilket

stöd kommunerna vill ha för att arbeta mer kunskapsbaserat. Detta arbete

har påbörjats men kommer även att pågå under 2012. Förankring

av arbetet med de regionala stödstrukturerna sker på olika nivåer inom

länets socialtjänster.

Inom ramen för detta arbete bedrivs särskilt riktade aktiviteter/insatser

inom områdena: missbruks- och beroendevården (KTP), mest sjuka

äldre samt inom barn- och ungdomsvården.

6


Barn och unga

Kunskapsöversikt kring arbetsmarknadsåtgärder

FoU har ett uppdrag att sammanställa en kunskapsöverskikt kring

olika arbetsmarknadsåtgärder. Under hösten har en projektplan och en

arbetsfördelning gjorts. Projektplaneringen har kommunicerats och

accepterats av uppdragsgivaren. Efter acceptans av projektplanering

har arbetet påbörjats med insamling av empiriskt material och inläsning

av relevant litteratur.

Forskningsprojekt barn i samhällsvård

Två artiklar har antagits under 2011 som bygger på den statiska

undersökningen av sammanbrott i Västernorrland. Dessutom har intervjuer

genomförts under året med familjehemsföräldrar. En artikel

med resultatet av studien är författad och som förhoppningsvis publiceras

under 2012. Inom det övergripande projektet söktes och beviljades

medel från Allmänna barnhuset för att intervjua barn om deras erfarenheter

om samhällsvård och bristande stabilitet i vården.

Nätverksträffar/FoU-cirkel för personal som arbetar med barn och

unga (BBIC)

Nätverksträffar har pågått kontinuerligt under året.

Utbildningsstrategi för kunskapsutveckling inom IFO (våld i nära relationer)

Nätverket för våld i nära relationer har genomfört en kartläggning av

vilka stödresurser som finns i länet, identifierat möjligheter till samutnyttjande

av resurser samt påbörjat arbete med att formulera utbildningsbehov

på kort och lång sikt. Prioriterat på kort sikt är kompetensutveckling

gällande stöd till våldsutövare (en utbildning i metoden

Alternativ till våld (ATV) genomfördes januari 2012). Dessutom arrangerades

två temaföreläsningar kring samtal med barn efter särskilda

önskemål från kommunerna i början av 2011. Framtagandet av

utbildningsstrategi inom området våld i nära relationer kommer att

slutföras under 2012. Aktiviteterna är samordnat med arbetet kring

långsiktiga stödstrukturer för kunskapsutvecklingen.

FoU-cirkel kring barns delaktighet (Allmänna barnhuset)

Under hösten 2011 har en FoU-cirkel med fokus på barns delaktighet

startat. FoU-cirkeln drivs med stöd av allmänna barnhuset och sker i

samarbete med sex andra FoU-enheter. Deltagarna i cirkeln kommer

från Härnösand, Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik. Arbetet in-

7


leddes med att deltagarna deltog vid ett upptaktsseminarium i Stockholm.

Deltagarna i FoU-cirkeln har genomfört en studie där barn i socialtjänsten

intervjuats om deras syn på delaktighet och erfarenhet av kontakt

med socialtjänsten. Med studien som underlag ska deltagarna

lämna förslag till en struktur för att öka barns brukarmedverkan i den

sociala barnavården.

Tillsammans med Socialstyrelsen, Allmänna Barnhuset och barnenheten

vid Östersjöstaternas råd skapa ett regionalt och nationellt nätverk

kring barn i migration som misstänks vara utsatta för våld och

exploatering.

Dialog har förts med kommunerna, men det har inte funnits intresse/utrymme

eller tillräckligt stort behov för att bilda ett nätverk

specifikt gällande dessa frågor.

Socialpsykiatri och psykisk ohälsa

Stödja kommunerna med kunskap om evidensbaserade metoder kring

rehabilitering och återhämtning.

Tre utbildningar har genomförts under året. Dessutom har handledning

genomförts i enskilda kommuner kring rehabilitering och återhämtning.

Utbildning och seminarier i arbetslivsinriktad rehabilitering och supported

employment har påbörjats genom en konferens i maj 2011.

Själva utbildningen kring detta kommer att ske 2012.

Brukarrevisioner

Nya revisioner har genomförts vid psykiatriska kliniken vid

Sundsvalls sjukhus och vid Passet i Sollefteå. Återbesök har även genomförs

vid två enheter i Örnsköldsvik samt vid fem enheter i Östersåkers

kommun. Inom ramen för detta har fem brukarträffar samt

tio enskilda brukarträffar genomförts där syftet varit att förbereda revisionerna

för arbetet.

Dessutom har vi vid fem tillfällen genomfört utbildningar/föreläsningar

kring brukarrevision och brukarinflytande såväl inom

länet som utanför. Deltagarna har varit anställda vid kommuner och

landsting samt även studenter vid socionomutbildningen.

8


Vi har också agerat konsult och bollplank till personal från psykiatriska

kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt deltagit vid en träff med

Socialstyrelsen kring vår metod.

En inriktning som bestämts under året har varit att avveckla det operativa

arbetet med brukarrevisioner vid kommunerförbundet och FoU

och istället stödja bildandet av ett socialt företag. Processen har inletts

med kontakter med samordningsförbunden i länet, RSMH, Companien,

Sundsvalls kommun samt andra personer som kan vara behjälpliga

i startandet av det sociala företaget

Medverkan på nationell nivå

FoU har medverkat på en internationell konferens i Boston (USPRA)

och även vid olika nationella konferenser med fokus på brukarinflytande.

Uppföljning och utvärdering

Utveckla ett uppföljningssystem inom missbruks- och beroendevården

samt inom barn- och familjeområdet.

Arbetet har påbörjats arbetet i Sundsvall och Örnsköldsvik. Dessutom

har uppföljningssystemet vidareutvecklats inom verksamheten personligt

ombud i Sundsvall och Timrå, biståndshandläggningen i Timrå

samt vid anhörigcentrum i Sundsvall.

Handleda personal i deras arbete med att följa upp och utvärdera

verksamhet

Via en nystartad aktivitet - FoU-caféer – har vi öppnat för personal att

spontant få handledning kring områden de själva bedömer att FoU kan

bidra med. FoU-caféerna har genomförts en gång per månad och tre

av FoU-medarbetarna har vid varje tillfälle varit tillgängliga.

Äldre

Utveckla en långsiktig strategi för att utveckla vården för demenssjuka

Ett projektplan har tagits fram i samarbete med mittuniversitet och

kommunförbundets kansli. En ansökan till AFA om forskningsmedel

gjordes under året som vi emellertid fick avslag på. Arbetet har ändå

fortsatt genom att vi följer och stödjer ett utvecklingsarbete vid ett

korttidsboende i Sollefteå samtidigt som vi även följer utvecklingen

vid ett äldreboende i Härnösand.

Ärendehandledning

9


Handledning kring biståndshandläggning har skett i Ånge och Timrå.

Nätverksträffar

FoU har haft nätverksträffar med handläggarchefer, handläggare som

arbetar med vårdplaneringar, LSS-handläggare samt med personal

som arbetar med brukarundersökningar inom LSS-området.

Tillsammans med biståndshandläggare ta fram ett kartläggningsstöd/dokumentationsmall

vid vårdplaneringar

Gruppen enades om att det inte fanns behov av ett särskilt stöd vid

vårdplaneringar utan att använda det befintliga kartläggningsstödet.

Ett nationellt uppdrag från Socialstyrelsen att ta fram ett teoretiskt

stöd för ett nationellt dokumentationssystem kring behov, utredning

och insatser inom äldreomsorgen

Arbetet är utfört och överlämnat till Socialstyrelsen. Materialet kommer

att sammanfogas med övrigt utbildningsmaterial och kommer att

presenteras av Socialstyrelsen troligen hösten 2012.

Agera sakkunnig i utformandet av ett nationellt bedömningsinstrument

inom äldreomsorgen

Medverkat vid flera möten vid Socialstyrelsen. Arbetet har fokuserat

på att utveckla och testa instrumentet och Sollefteå är en av fyra testkommuner

i landet.

Forskningsprojekt kring anhöriga

Avhandlingsarbetet sker i samverkan med Mittuniversitetet inom ämnet

”Informations- och kommunikationsteknologi som stöd för äldre

anhöriga i glesbygdsområden”. En artikel har antagits under 2011.

Praktikcentrum

Utvärdera första året

Viss omorganisation för att möta identifierade behov från utvärderingen

har skett under året. Såväl muntlig som skriftlig uppföljning har

genomförts med såväl studenter, kommuner samt universiteten. Resultatet

presenteras i början av 2012.

Nationell FoU-konferens

FoU Västernorrland var 2011 värd för den årliga konferensen för

FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Konferens genomfördes i

Sundsvall (Södra Berget) och lockade ca 165 deltagare. Vi fick myck-

10


et positiv feedback från deltagarna. Våra erfarenheter från konferensen

och deltagarnas utvärdering finns samlad i en rapport, något som har

varit mycket uppskattat av kommande arrangörer.

Nya aktiviteter/uppdrag

I detta avsnitt presenteras nya aktiviteter och uppdrag som tillkommit

under året.

Externa uppdrag

SKL har gett FoU ett uppdrag att genomföra en kunskapsöversikt

kring brukarinflytande och uppföljning av brukarråd inom missbrukoch

beroendevården. Arbetet påbörjades under hösten med bl.a. en

enkätundersökning till de län som infört brukarråd. FoU har samarbetat

med andra FoU-enheter som bistått med datainsamlingen i respektive

län.

FoU fick även ett uppdrag från SKL att stödja Verdandi Sundsvall

med vetenskaplig metodik vid brukarrevision inom missbruks- och beroendevården.

Uppdrag från kommunerna

Utvärderingen av tid- och bemanningsprojekt inom Kramfors, Sollefteå

och Sundsvall är slutförd och rapporterad.

Utvärderingen av Beroendemedicinska enheten vid Sundsvalls sjukhus

är slutförd och rapporterad.

Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet 16- 24 i Sollefteå har fortsatt

under året. Intervjuer har genomförts och en delrapport har presenterats

för uppdragsgivaren.

FoU har även ett uppdrag att utvärdera de aktiviteter som genomförts i

länet inom ramen för den nationella psykiatrisatsningen.

FoU har ett uppdrag att utvärdera och handleda en verksamhet i

Sundsvall där flera myndigheter samverkar för att ge råd och stöd till

ungdomar vid en s k ungdomsrådgivning. En delrapport har presenterats

under våren och datainsamling och intervjuer för delrapport två

har skett under hösten 2011.

Under 2011 fick FoU ett uppdrag att skriva ett idépapper kring långsiktigt

kunskapsutveckling inom området regional utveckling och

inom ramen för projektet Policynet. Uppdraget har påbörjats i form av

att ett projektunderlag har skrivits och kommunicerats med uppdragsgivaren.

Vår förståelse av uppdraget har vidimerats. Vidare har en

11


planering för empiriskt materialinsamling gjorts och en tidsplanering

för projektarbetet fram till leverans av idépapper fastställts.

Handledning

Vi har handlett personal vid Semret, som är ett boende för ensamkommande

flyktingbarn. Verksamheten har fått EU-medel för att följa

och beskriva sin verksamhet som är en av landets äldsta verksamhet

för denna målgrupp. Handledningen har skett till projektsamordnaren

bl.a. kring datainsamlingen för att få personalens och de ungdomar

som tidigare varit vid Semret, uppfattning om verksamheten.

Länets socialtjänster har erbjudits processledningsstöd gällande missbruksvården.

I en kommun har kartläggnings- och utvecklingsarbete

skett enligt den s k tjänsteutvecklingsmodellen.

FoU-stipendium

Fyra FoU-stipendier har beviljats till anställda i länets kommuner.

Ämnesområdena är:

Vårdhund (Härnösand).

Bedömningsinstrument för grundläggande anställningsbarhet

(Kramfors).

Individuella förebyggande aktiviteter på särskilt boende för

äldre samt (Örnsköldsvik).

Långtidsarbetslösa ungdomars förmåga till eget arbete och försörjning

(Sundsvall).

Övrigt

FoU har anlitats som föreläsare och i expertpanel vid olika nationella

konferenser inom demensområdet och inom bistånds- och LSShandläggning.

Dessutom har FoU-personal medverkat vid utbildning

av äldreomsorgspersonal i andra kommuner i landet då de inspirerats

av goda exempel från vårt län.

FoU har medverkat aktivt i kommunernas nätverk för vfu (verksamhetsförlagd

utbildning) för sjuksköterskor. Under året har fokus legat

på vfu:ns kvalitet och dess roll i arbetet med att göra äldreomsorgen

till en attraktiv arbetsplats

FoU har varit en aktör och samarbetspart vid två Vinnovaansökningar

i vårt län. Det är Örnsköldsvik och Sundsvall som tillsammans med

olika företag och forskningsinstitutioner var för sig har ansökt om me-

12


del för att med teknikens hjälp underlätta och utveckla arbetet inom

arbetet med vården och omsorgen om äldre.

Publicerade FoU-rapporter

Under 2011 har nio FoU-rapporter publicerats. Rapporterna finns att

ladda hem på FoU:s hemsida www.fouvsternorrland.se, dels i form av

tryckta rapporter.

Brukarundersökning inom daglig verksamhet

En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser

enligt LSS.

Författare: Eva Rönnbäck

Rapport 2011:1

Utvärdering av Beroendemedicinska enheten (BME)

En verksamhet för personer md beroendeproblematik i samverkan

mellan Landstinget Västernorrland och kommunerna Härnösand,

Sundsvall, Timrå och Ånge.

Författare: Marika Augutis & Helene Hillborg

Rapport 2011:2

Placeringsmönster i samhällsvård för barn

Författare: Viktoria Westerberg

Rapport nr: 2011:3

ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-47-2

Brukarrevision av psykiatriska kliniken i Västernorrland

Red: Malin Bolin

Arbetsutvecklingsrapport: nr 2011:4

ISSN1653-2414 ISBN 978-91-85613-48-9

Vård av tid?

Utvärdering av förändringsprocesser vid införande av Time Care.

Författare: Madeleine Blusi, Göran Bostedt & Eva Rönnbäck

Rapport nr: 2011:5

ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-49-6

Mötesplats för FoU Välfärd

Författare: Madeleine Blusi & Rolf Dalin

Rapport: nr 2011:6

ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-50-2

Vad tycker brukarna?

Brukarundersökning inom LSS-området

13


Författare: Eva Rönnbäck

Rapport nr: 2011:7

ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-51-9

Arbetsmarknad, demografi och konjunktur

Författare: Rolf Dalin

Rapport nr: 2011:8

ISSN: 1653-2414, ISBN: 978-91-85613-52-6

Granskning av Passet - Sollefteå kommun

Red: Susanne Åhlén

Arbetsutvecklingsrapport nr 2011:9

ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-54-0

14


I

Tfn 0611-55 78 50 Fax 0611-231 39 E-post info@komforb.se www.y.komforb.se

FoU Västernorrland

Kommunförbundet Västernorrland

Kommunförbundet Västernorrland, Box 3014, 871 03 Härnösand.

15

More magazines by this user
Similar magazines