Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

konj.se

Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

Massa-, pappers- och papptillverkning

Massatillverkning

Pappers- och papptillverkning

Tillverkning av wellpapp och pappersoch

pappförpackningar

Tillverkning av hushålls- och

hygienartiklar av papper

Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.

Tapettillverkning

Tillverkning av andra pappers- och

pappvaror

Figur 12 Handelsintensitet i massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, år

2010

Procent

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

17 17.11 17.12 17.21 17.22 17.23 17.24 17.29

Anm: Svart stapel markerar den aggregerade branschen, mörkgrå stapel markerar delbransch som innehåller

företag undantagna från kvotplikten och ljusgrå stapel markerar delbransch som inte innehåller några

undantagna företag.

Källor: Eurostat och SCB

Massa-, pappers– och pappersvarutillverkning står för knappt 1,5 procent av näringslivets

bidrag till BNP. Det största bidraget, 59 procent, kommer från 17.12 pappers- och

papptillverkningen vilket indikerar att denna delbransch är av störst betydelse för samhällsekonomin

av branscherna inom massa-, pappers- och pappersvarutillverkningen.

I sammanhanget kan det nämnas att företag inom massa-, pappers- och pappvarutillverkning

under åren också tjänat på elcertifikatsystemet genom att ha tilldelats drygt

52 miljoner elcertifikat under perioden 2003–2012. Detta har gett en intäkt på cirka 12

miljarder kronor för el producerad genom främst industriellt mottryck. I framtiden är

det dock oklart hur mycket av denna intäkt som kvarstår eftersom en del av mottrycksproduktionen

fasas ut ur elcertifikatsystemet.

Risk för negativa konsekvenser också i övrig basindustri

Kemisk industri

Kemi– och läkemedelsindustrin utgör drygt tre procent av näringslivets bidrag till

BNP, av vilket kemisk industrin står för cirka en tredjedel. Elintensiva företag finns

inom flertalet delbranscher, men med särskilt hög genomsnittlig elintensitet inom

20.13 tillverkning av oorganiska baskemikalier och 20.16 basplastframställning. De utgör drygt

20 procent av kemisk industris förädlingsvärde vardera.

33

More magazines by this user
Similar magazines