Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

konj.se

Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

en exogen kvotpliktsbana och ett exogent elcertifikatpris, där kvotplikt och pris förändras

beroende på om den elintensiva industrin undantas eller ej. Den subvention

som elcertifikatsystemet skapar till förnybar elproduktion räknas endogent fram i modellen

givet elanvändning och elcertifikatkostnad och ges som en subvention på kapitalet

i modellens elbransch. Medelresultaten ger information om vad en sådan förändring

innebär för exempelvis utvecklingen av ekonomin som helhet och för olika

branscher.

I Figur 16 illustreras tillvägagångssättet. Punkt A anger situationen vid startåret och B

anger situationen vid slutåret med oförändrad politik, det vill säga referensscenariot.

Punkt B’ anger den situation som uppstår vid förändrade regler angående undantagen

i kvotplikten för de elintensiva företagen. Det är skillnaden mellan B och B’ som är

modellens resultat. Resultatet kan sedan beskrivas i termer av förändringar i modellens

endogena variabler som till exempel produktion och sysselsättning i olika branscher

och ekonomin som helhet, hushållens konsumtion av olika varor eller relativprisförändringar

mellan varor, tjänster och insatsfaktorer. Av särskilt intresse i denna studie

är hur elanvändningen och produktionen förändras till följd av utformningen av

finansieringssystemet inom elcertifikatsystemet.

Figur 16 Analys i EMEC

Endogena variabler

B

– Produktion

– Konsumtion Effekt av

– Investeringar styrmedelsförändring

– Export, import

– Branschstruktur A B'

– Priser, löner

– Energianvändning

– Miljöfarliga utsläpp

– Avfall

Startår Slutår Tid

BESKRIVNING AV SCENARIERNA

Eftersom EMEC-modellen är en makroekonomisk modell är de enskilda företagen

inom den elintensiva industrin inte explicit representerade i modellen utan ingår i ett

större branschaggregat. Vår bedömning, utifrån informationen i Tabell 3, är att

branscherna gruvor 22 , massa- och pappersindustri 23 , kemiindustri 24 , järn- och stålindustri

25 , metallindustri 26 , raffinaderier 27 samt jord och stenvaruindustri 28 bör modelleras

22 SNI2002 13-14

23 SNI2002 21-22

24 SNI2002 24-25 exkl. 244 och 245

25 SNI2002 271-273

26 SNI2002 274-275

27 SNI2002 23

41

More magazines by this user
Similar magazines