Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

konj.se

Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

något lägre elpriser eftersom elcertifikatavgiften vid förändrade undantagsregler för

den elintensiva industrin blir lägre då samma totala subvention till elproduktionen nu

ska fördelas på fler elanvändare. Eftersom det rör sig om relativt små prisförändringar

är produktionsökningarna små.

Resultaten visar även att elproduktionen kommer att minska svagt på grund av minskad

efterfrågan på el. Den minskade efterfrågan på el inom den elintensiva industrin

vägs inte upp av ökad efterfrågan inom övriga ekonomin, se Tabell 8 och Tabell 9.

Tabell 8 Förädlingsvärde

Procentuell förändring jämfört med motsvarande referensscenario år 2030.

Scen-

150-50

Scen-

250-50

Scen-

350-50

Scen-

150-0

Scen-

250-0

Scen-

350-0

Jord-, fiske- och

skogsbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Gruvdrift -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5

Övrig industri 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Jord- och

stenvaruindustri 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Massa- och

pappersindustri -0,2 -0,3 -0,5 -0,3 -0,6 -0,8

Läkemedelsindustri 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Kemisk industri -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4

Järn- och

stålindustri -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,4

Metallvaruindustri -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5

Verkstadsindustri 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Raffinaderier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

El- och

fjärrvärmeverk -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2

Gas- och VA-verk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Byggnadsindustri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transportindustri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tjänstebranscher 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadssektorn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Offentlig sektor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Källa: Konjunkturinstitutet

Modellresultaten påvisar även ytterst små negativa effekter på reallönen vilket ger en

liten positiv effekt för de arbetsintensiva branscherna i ekonomin. Lägre pris på insatsfaktorer

så som arbete påverkar även inkomsterna negativt för hushållen.

Tabell 9 visar hur elefterfrågan minskar i samtliga elintensiva branscher när undantagsreglerna

förändras och elefterfrågan ökar i de branscher som i och med förändringen

möter ett lägre elpris när kvotbanan förändras vid förändrade undantagsregler. Det är

massa- och pappersindustrin som minskar sin elanvändning mest. Efterfrågan av el

minskar både som en konsekvens av minskad produktion samt på grund av byte till

andra insatsvaror och insatsfaktorer.

43

More magazines by this user
Similar magazines