Plats och tid - Timrå kommun

timra.se

Plats och tid - Timrå kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

Ärendeförteckning

§ 99 Fastställande av dagordning

§ 100 Anmälan av informationsärenden augusti 2013

§ 101 Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2013

§ 102 Avstämning beslut i BUN september

§ 103 Sommarskolan 2013

§ 104 Delårsrapport augusti 2013

§ 105 Gemensam timplan grundskolan 2013

§ 106 Motion - Krafttag mot mobbningen

§ 107 Motion - Implementering av kinesisk handelsetik och språket mandarin

§ 108 Motion - Inför skolk-sms i kommunens skolor (SD)

§ 109 Tidssättning av rätten att slutföra kursen vid SFI-utbildningen

§ 110 Förlängt prov av utökad tid i förskoleklass

§ 111 Uppdatering av delegeringsordningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 1

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

Plats och tid Timrå kommun 8:00

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Mats Wallin (S)

Lisbeth Eklund (S)

Lars-Erik Byström (S)

Karina Nordgren (S)

Anders Wallgren (M)

Ida Lindström (C)

Bengt Molander (FP)

Margaretha Sandström (S)

Jan Norberg (S)

Maud Olsén-Ekström (M)

Kenneth Westberg (M)

Rigmor Edelryd, nämndsekreterare

Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef

Anna Berglund, controller § 104

Kitty Sahlén, rektor vuxenutbildningen § 109

Susanne Sundquist (FP), ersättare

Utses att justera

Lars-Erik Byström (S) och Ida Lindström (C)

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret tisdagen den 17

september klockan 17.00

Underskrifter

......................................................... ............................................................

Mats Wallin, ordförande

Rigmor Edelryd, sekreterare

................................................... ...................................................

Lars-Erik Byström (S), justerare

Ida Lindström (C), justerare

ANSLAG / BEVIS

Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens

anslagstavla.

Sammanträdesdatum

2013-09-11

Anslaget uppsatt den

2013-09-18

Anslaget nedtas den

2013-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningens kontoret

Paragrafer

99-111

_______________________________________________________

Rigmor Edelryd

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 2

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 99

Fastställande av dagordning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Punkt 8 Ekonomisk rapport utgår, punkt Uppdatering av Delegeringsordning 2013

läggs till sist på dagordningen.

_______

Ärendet

Ordförande Mats Wallin (S) ställer frågan om fastställande av mötets dagordning.

Punkt 8 Ekonomisk rapport utgår

Som övrig fråga anmäls punkten Uppdatering av Delegeringsordning 2013, sist på

dagordningen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 3

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 100

Anmälan av informationsärenden augusti 2013

Dnr BUN/2013:45

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

_______

Ärendet

Från Kommunstyrelsen 2013-06-17:

1 § 141 Förändringar i rutiner för projektrapportering, Dnr 2013.180

Från Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsmiljökommitté:

2 Protokoll 2013-05-23

Från möte med KoT – Frågor från arbetsmiljökommittén:

3 Protokoll 2013-06-17

Från Skolinspektionen 2013-06-18:

4 Beslut om avslag på Thorengruppen AB:s ansökan som huvudman för

gymnasieprogram i Sundsvalls kommun, Dnr 2011:36

Från Arbetsmiljöverket 2013-07-01:

5 Information om avslutat ärende, Dnr 2013:61

Från Skolinspektionen 2013-07-11:

6 Återkallande av godkännande för JB Gymnasiet Norr AB, Dnr 2013:196

7 Godkännande av StenstansGymnasiet AB som nu huvudman för gymnasieskola vid

Stenstansgymnasiet (f.d. JB gymnasiet Sundsvall), Dnr 2013:196

Från Skolinspektionen 2013-08-26:

8 Beslut avslag på StenstansGymnasiet AB:s ansökan som huvudman för utökade

gymnasieprogram vid gymnasieskola vid Stenstansgymnasiet (f.d. JB gymnasiet

Sundsvall), Dnr 2013:197

9 Gymnastikförbundet 2013-07-09:

Hedersomnämnande till Timrå kommun, Dnr 2013:198

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 4

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

Från Skolverket 2013-07-08:

10 Extra tilldelning statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning,

Dnr 2013:48

Från Miljö- och byggkontoret 2013-07-09:

11 Beslut gällande skolverksamhet på fastigheten Vivsta 13:19 - Arenaskolan, Dnr

2013:192

Från Advokatfirman Carler 2013-08-27:

12 Information om avslutad rekonstruktion av Timrå IK, Dnr 2013:213

13 Information om avslutad rekonstruktion av Conferera i Timrå AB, Dnr 2013:213

Från Skolinspektionen 2013-05-28:

14 Beslut om skolsituationen för grundskoleelev, Dnr 2013:46

Från Rektor vid Arenaskolan 2013-08-28:

15 Svar till Skolinspektionen, Dnr 2013:46

Från arbetsmiljöverket 2013-08-20:

16 Inspektionsuppföljning vid Tynderö förskola, Dnr 2013:62

Från förskolechef Tynderö förskola 2013-08-30:

16.1 Svar på Inspektionsuppföljning vid Tynderö förskola, Dnr 2013:62

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 5

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 101

Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2013

Dnr BUN/2013:44

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

_______

Ärendet

Dnr BUN/2013:40 Ordförande BUN

1:3 Tillstyrker planförslaget för området vid Böle, Kulltorp, Dnr 2013:131

Dnr BUN/2013:87 Förvaltningschef Barn- och utbildning

2:10-11,17 Anställning av icke behörig personal, 2013:177

2:12-14,18 Mottagande av elev i grundsärskolan 2013:86

2:15 Avslutad utbildning för elev i grundsärskolan 2013:163

2:16 Yttrande om skolsituationen för grundskoleelev 2013:185

Dnr BUN/2013:5 Verksamhetschef förskola

3:9 Godkännande av plats i förskolan från Sundsvalls kommun, 2013:183

3:10 Godkännande av plats i förskolan i Robertsfors kommun, 2013:4

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 6

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 102

Avstämning beslut i BUN september

Dnr BUN/2013:77

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

_______

Ärendet

I barn och utbildningsnämnden görs avstämning av nämndens icke genomförda

beslut, fyra gånger per år. Informationen anmäldes i mars juni, september och i

december månads nämndsammanträde.

Från och med höstterminen 2013 anmäls icke genomförda beslut en gång varje

termin.

Ärendets tidigare behandling

BUN 2012-06-13 § 112

BUN 2013-06-12 § 87

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 7

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 103

Sommarskolan 2013

Dnr BUN/2013:162

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Återemittera ärendet med en specificering av uppgifterna på hur många som deltog i

sommarskolan, vilket material som köptes in och vad som ingår i matkostnaden.

_______

Ärendet

Av de sjutton elever som anmält sig till sommarskola 2013 har en elev klarat betyg i ett

ämne (engelska).

Analys:

Deltagande elever överensstämmer inte med anmälda elever, några elever slutade

dessutom redan efter första dagen. De elever som verkligen genomförde

sommarskolan kämpade hårt men endast en lyckades nå målet att få betyg.

Pedagogernas bedömning är att ämnesstudierna ändå varit till stor hjälp inför

kommande gymnasiestudier.

Kostnad:

Arbetskraft: 76 tkr

Material 30 tkr

Mat 10 tkr

Busskort 4 tkr

Totalt 120 tkr

Ärendets behandling under sammanträdet

Maud Olsén-Ekström (M) föreslog en återremittering av ärendet med en specificering

av uppgifterna på hur många elever som deltog i sommarskolan, vilket material som

köptes in och vad som ingår i matkostnaden.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendets tidigare behandling

BUN 2013-06-20 § 86

Protokollsutdrag till

Rektor Arenaskolan

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 8

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 104

Delårsrapport augusti 2013

Dnr BUN/2013:206

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Återremittera delårsrapporten för ett förtydligande av den ekonomiska rapporteringen

under rubriken prognos på helår.

_______

Ärendet

Kommunledningskontoret har begärt in en delårsrapport med årsprognos per den 31

augusti 2013. Controller Anna Berglund presenterar delårsrapporten.

Ärendets behandling i sammanträdet

Jan Norberg (S) föreslog en återremittering av rapporten med anledning av otydliga

siffror i den ekonomiska rapporteringen under rubriken prognos på helår.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt förslaget.

Protokollsutdrag till

Kommunledningskontoret

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 9

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 105

Gemensam timplan grundskolan 2013

Dnr BUN/2013:194

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Godkänna upprättad gemensam timplan för grundskolan 2013.

_______

Ärendet

I skollagen finns föreskrifter om utbildningens omfattning i grundskolan (timplan).

Timplanen tillämpas enligt övergångsbestämmelser.

Från och med höstterminen 2013 utökas undervisningstiden i matematik.

Ändringen gäller för elever som börjar årskurs 1 hösten 2013.

För övriga elever gäller övergångsbestämmelser enligt Skollagen 2013:248.

De innebär:

• årskurs 2 och årskurs 3 tillämpar den nya timplanen fr. o m. höstterminen

2013, fast de läst enligt tidigare timplan i årskurs 1 och årskurs 2.

tidigare timplan gäller för de elever som höstterminen 2013 påbörjar årskurs 4

t.o.m. årskurs 9.

I samband med detta görs också en mindre justering i ämnet engelska.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Timplan 2013

Ärendets tidigare behandling

BUN 2010-02-10 § 11

Protokollsutdrag till

Grundskolerektorer

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 10

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 106

Motion - Krafttag mot mobbningen

Dnr BUN/2013:154

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen ”Krafttag mot

mobbningen” med hänvisning till upprättat yttrande.

_______

Ärendet

Kommunfullmäktige har i sitt sammanträde den 29 april 2013 remitterat motionen

”Krafttag mot mobbningen” från Henrik Sendelbach (KD), till Barn och

utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett yttrande.

Ärendets behandling i sammanträdet

Lars-Erik Byström (S) föreslår avslag på motionen med hänvisning till upprättat

yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget

Beslutsunderlag

Motion (KD)

Skollagen (2010:800)

Förvaltningens handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Protokollsutdrag till

kommunstyrelsen

Exp / 2013

Yttrande

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån skollagen (2010:800) tagit beslut helt i

enlighet med gällande bestämmelser (se bilagor). Nämnden är väl medveten om vikten

av ett uthålligt och idogt arbete mot kränkande behandling. Nämnden anser att den

inriktning som är påbörjad med att utveckla välskötta skolor och den uppföljning som

är beslutad (se bilagor) räcker och att ytterligare pålagor på skolorna inte kommer att

förbättra situationen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 11

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

Utdrag ur skollagen

Förbud mot kränkande behandling

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för

kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande

behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att

ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i

samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen

eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn

eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband

med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen

är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna

kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan

krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande

sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller

sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 12

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 107

Motion - Implementering av kinesisk handelsetik och språket

mandarin

Dnr BUN/2013:188

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen

”Implementering av Kinesisk handelsetik och tal- och skriftspråket mandarin”

med hänvisning till upprättat yttrande.

_______

Ärendet

Kommunfullmäktige har i sammanträdet den 17 juni 2013 84 §, remitterat motionen –

Implementering av kinesisk handelsetik och kinesiska tal- och skriftspråket mandarin i

Timrå kommuns grundskolor som ett fritt valt ämne - till Barn- och

utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett yttrande.

Ärendets behandling i sammanträdet

Jan Norberg (S) förslår avslag till motionen med hänvisning till upprättat yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Motion (M)

Skolverkets information om kinesiska

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Exp / 2013

Yttrande

Gymnasieskolan i Timrå erbjöd under flera år Kinesiska som språkval men inför

GY11 (hösten 2011) fick språket för få sökande elever och kursen lades då ned. Vi vet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 13

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

med tanke på att gymnasieskolan förut erbjudit kursen att det är väldigt svårt att få tag

på behöriga lärare inom ämnet Kinesiska.

Inom grundskolan kan man erbjuda eleverna Kinesiska som elevens val eller som ett

språkval och inom gymnasieskolan kan eleverna söka Kinesiska som språkval.

På nationell nivå arbetar man för att förbättra och utveckla kurserna för att intressera

fler sökande.

Skolverkets skrivning gällande Kinesiska:

Sju olika kurser i kinesiska

Kinesiska ska ha samma syfte och mål som kursplanen för moderna språk. I

gymnasieskolan kommer det att finnas sju kurser i kinesiska och i grundskolan kan

eleverna läsa kinesiska inom elevens val och språkval. Elever som läser kinesiska i

grundskolan inom språkvalet fortsätter på kurs tre i gymnasiet.

För elever på nybörjarnivå handlar det mycket om att bygga upp uttal, teckenkunskap

och förståelse av hur kinesiskan fungerar som språk. Elevernas skrivförmåga är då

mycket begränsad och teckenförrådet litet. Det kan handla om att aktivt kunna skriva

enstaka tecken, snarare än hela texter.

– Här behöver eleverna tid för att ställa om till ett helt nytt skriftspråk. De behöver

kanske öva att forma tecken för hand för att memorera dem. Precis som i all

språkundervisning handlar det om att läsa, skriva, tala och höra språket så mycket som

möjligt, säger Ylva Rosing.

Tekniska hjälpmedel är viktiga

Även om det kan underlätta elevernas inlärning av tecken att skriva dem för hand ska

eleverna också använda digitala hjälpmedel när de skriver. Det hjälper dem att i

framtiden skriva längre och mer avancerade texter. Det finns flera olika sorters

hjälpmedel, bland annat datorprogram och appar till mobiltelefoner eller surfplattor.

Det som betonas i styrdokumentens kunskapskrav är dock hur eleven uttrycker sig

och formulerar sig, inte om hon eller han använder sig av penna eller digitalt

hjälpmedel.

Klar att användas höstterminen 2014

Elever som följer kurs- eller ämnesplan i moderna språk bör kunna fortsätta sina

studier enligt förslaget. Regeringen beslutar om grundskolans centrala innehåll och när

det är gjort ska Skolverket fastställa innehållet för gymnasieskolan. Planen är att kursoch

ämnesplanen ska vara färdiga att användas från och med höstterminen 2014.

Skolverket kommer också att ta fram ett stödmaterial till kinesiskan. Det finns inte så

många utbildade lärare i kinesiska och ett stöd för hur man arbetar med

styrdokumenten blir därför särskilt viktigt.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 14

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

Ett samarbetsprojekt

Skolverket har tagit fram förslaget på uppdrag av regeringen tillsammans med en

expertgrupp bestående av fyra verksamma lärare i kinesiska. Dessutom har Skolverket

haft samråd med lärosäten, lärarorganisationer och en referensgrupp med lärare och

förslaget har varit legat ute på webben som remiss. Skolverket har också tagit del av

liknande arbete i andra länder, till exempel i Norge och Nederländerna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 15

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 108

Motion - Inför skolk-sms i kommunens skolor (SD)

Dnr BUN/2013:189

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen ”Skolk-sms i

kommunens skolor” med hänvisning till upprättat yttrande.

_______

Ärendet

Kommunfullmäktige har i sitt sammanträde den 17 juni 2013 82 §, remitterat

motionen – Skolk-sms i kommunens skolor- till Barn- och utbildningsnämnden för

yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat följande yttrande:

• Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med implementering av IT

plattformen edWise. I detta IT system läggs närvaro/frånvaro dagligen in av

pedagogerna. Systemet är utformat så att ett tilläggsprogram kan skicka ut ett

sms om ogiltig frånvaro förekommer men detta tilläggsprogram är inte inköpt

på grund av kostnadsskäl. Dessutom tillkommer (som finns beskrivet i

motionen) en kostnad på ca 50 öre/sms. Ogiltig frånvaro rapporteras alltid till

föräldrar samma dag frånvaron uppstår, via antingen telefon, sms, mail, eller

personligt möte.

Ärendets behandling i sammanträdet

Mats Wallin (S) föreslår avslag på motionen med hänvisning till upprättat yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 16

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 109

Tidssättning av rätten att slutföra kursen vid SFI-utbildningen

Dnr BUN/2013:214

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Tidsätta rätten att slutföra kurser inom SFI- (svenska för invandrare) utbildningen

enligt riktlinjerna i Skollagen 22 kapitel och 16 §, i upprättat förslag.

_______

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till tidssättning av rätten

att slutföra kurser inom SFI- (svenska för invandrare) utbildningen, enligt riktlinjerna i

Skollagen 22 kapitel och 16 §.

Skollagen 22 kapitel och 16 §:

”Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock

besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att

tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg”.

Detta förslag innebär en tidssättning utifrån elevens tidigare utbildningssituation och

tydliggör SFI-utbildningen som en utbildningsform och inte en ”sysselsättningsåtgärd”

där elever kan gå kvar i brist på annan sysselsättning. Förslaget gör att det är realistiskt

för de allra flesta att klara SFI-utbildningen inom tidsgränsen men att personer som

inte har förutsättningar faktiskt avslutar sina studier.

Ärendets behandling i sammanträdet

Bengt Molander (FP) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Vuxenutbildningen

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 17

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 110

Förlängt prov av utökad tid i förskoleklass

Dnr BUN/2012:178

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Bevilja Söråkers skola projektet - Förlängt prov med utökad tid från 15 timmar till 25

timmar i veckan i förskoleklass- med en utvärdering under vårterminen 2014, enligt

Söråkers skolas hemställan.

_______

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sammanträdet den 22 augusti 2012 §

132, bevilja Söråkers skola ett projekt om utökad tid i förskoleklass.

Söråkers skolas prov av utökad tid i förskoleklasserna har slagit väl ut. Elevernas

resultat bedöms ha ökat. Det är dock svårt att göra allt för stora slutsatser på endast en

årskull då variation av elever med särskilda behov förekommer mellan årskullarna. Det

kan konstateras att den utökade tiden har inneburit ett lugnare tempo och minskad

arbetsbelastning. Upplevelsen att inte hinna med allt på 3 timmar har minskats bland

personalen vilket är mycket glädjande. Kostnadsökningen med anledning av minskade

fritidsintäkter och några fler lunchportioner bedöms till ca 40 000 kronor.

Hemställan

• Söråkers skola hemställer härmed, med hänvisning till ökade målkrav,

utveckling av verksamheten i förskoleklass och en bättre arbetsmiljö för elever

och pedagoger, om förlängd utökning av förskoleklasstiden på prov, från 15

timmar till 25 timmar.

Förändringen ger en ringa kostnadsökning i form av ca 8 måltider/dag och möjligen

något minskade fritidsintäkter. Det kan också vara så att det leder till en bättre

verksamhet som i sin tur leder till ökade fritidsintäkter. Provet kommer att utvärderas.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendets tidigare behandling

BUN 2012-08-22 § 132

Protokollsutdrag till

Förskolechefer

Rektorer grundskolan

Controller

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande


Protokoll 18

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11

§ 111

Uppdatering av delegeringsordningen

Dnr BUN/2013:84

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Uppdatera Delegeringsordning 2013 under rubriken - Anställning och entledigande.

_______

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden uppdaterar Delegeringsordning 2013 under rubriken

Personal och organisation, Anställning och entledigande,

enligt andra paragraf i Barn- och utbildningsnämndens reglemente.

Ärendets tidigare behandling

BUN 2013-03-13 § 52

Protokollsutdrag till

Kommunrevisionen

Exp / 2013

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

More magazines by this user
Similar magazines