Kommentar till rapporteringen i media av WWF:s kampanj ... - SEKAB

sekab.se

Kommentar till rapporteringen i media av WWF:s kampanj ... - SEKAB

Kommentar till rapporteringen i media av WWF:s kampanj för

skärpta krav på hållbara drivmedel och att storskaliga

biobränslesatsningar skulle kunna hota unik natur i Östafrika.

ÖRNSKÖLDSVIK 19.11.2008

SEKAB välkomnar WWF:s kampanj för att skärpa hållbarhetskraven på drivmedel. Sverige ligger

långt före de flesta länderna i EU vad gäller användning av biodrivmedel. I takt med att användningen

av etanol ökar tilltar kraven på hållbarhetsdeklaration och certifiering. Som ett led i det internationella

arbetet med att definiera krav och certifieringssystem för hållbara drivmedel har SEKAB tillsammans

med branschorganisationerna BAFF och UNICA och i samråd med brasilianska etanolproducenter

startat initiativet för Verifierat Hållbar Etanol (www.hallbaretanol.se). Detta initiativ innebär att svenska

konsumenter redan idag kan tanka etanol som uppfyller både ekologiska och sociala kriterier. Ett

oberoende internationellt företag utför kontroller på plats för att säkerställa att producenterna uppfyller

de krav som systemet innebär.

- Vi anser att det är ett högst berättigat krav från konsumenter och beslutsfattare att få garantier för att

den etanol vi levererar är kvalitetssäkrad ur miljö-, klimat-, social och etisk synpunkt och att den

genererar lägre fossila koldioxidutsläpp än bensin och diesel, säger Anders Fredriksson som är vice

VD på SEKAB BioFuels & Chemicals.

Vi gläder oss åt resultaten från den SIFO undersökning som WWF presenterade idag där vi tydligt

ser att hela 86 % svenska folket vill att deras biodrivmedel skall vara ansvarsfullt producerade och ta

hänsyn till både miljö och människor.

Angående SEKAB:s planer för storskalig bioenergi produktion i Tanzania och Moçambique

välkomnar vi även där WWF:s och andra organisationer såsom Oxfam, FAO med fleras syn på

hur man på bästa sätt undviker de risker som finns med ett sånt här projekt. Vi är väl medvetna om att

man kan producera biodrivmedel på mer eller mindre bra sätt. Görs det på rätt sätt finns det precis

som WWF framhåller i sin rapport stora möjligheter för många afrikanska länder och för

lokalbefolkningen i de områden som är aktuella. Görs det på fel sätt kan man äventyra naturtillgångar,

lokalbefolkningens välbefinnande, klimatnytta, mm.

Vi har under två års tid utfört studier och miljökonsekvensanalyser i de aktuella områden i Tanzania

och Moçambique för att i största möjliga mån undvika negativa konsekvenser för ekosystem och

lokalbefolkning. Inget tyder i dagsläget på att de pågående planerna kommer att få negativa

konsekvenser för ekosystemen. Skulle ny information komma fram är vi naturligtvis öppna för att

omvärdera våra planer. All storskalig odling kommer dock att på ett eller annat sätt att påverka

omgivningen, det är oundvikligt. Men vi måste vara helt på det klara att den totala påverkan är positiv

både för lokalbefolkningen, natur, djur och klimatet.

SEKAB betonar att vi ser med ett rättighetsperspektiv på folket och regeringen i Tanzania. Det

innebär att vi utgår från att de lagar, förordningar och regleringar (land, miljö, arbetslagar etc.) som

finns är tillräckliga. Vi respekterar landets rätt att leda processen och att båda parter kommer att lära

medan vi utvecklar denna möjlighet tillsammans och att procedurer kan förändras om nödvändigt. En

förutsättning för olika aktörer att delta i processen på ett kvalitativt sätt är tillgång på transparent

information. SEKAB arbetar därför fortlöpande nära berörda parter. Vi utgår också från att

intresserade organisationer och givare aktivt stöder Tanzania att göra det bästa av möjligheten att

modernisera lantbruket, minska fattigdomen och samtidigt bidra till att minska oljeberoendet och

koldioxidutsläppen.


Vi är medvetna om att detta kommer att kräva kreativt tänkande och nya metoder. Vi ser det som

en unik möjlighet att Afrika och Tanzania äntligen kan ha en chans att vara med och producera på en

konkurrensutsatt marknad. Tidigare har denna marknad varit dominerad av subventioner från Europa

och USA. Detta har dessvärre historiskt sett skadat jordbruksutvecklingen och minskat

investeringsviljan i Afrika. Vi ser det därför som oerhört viktigt att denna unika möjlighet i Afrika både

granskas och stöds för att maximera nyttan och fattigdomsbekämpningen. Vi bör ha i minnet att den

oerhörda avskogning, jordförstöring, tjuvjakt och rovfiske som dominerat de senaste decennierna i

Afrika orsakats framförallt av fattigdom och inte av storskaliga investeringar.

Det finns stora utmaningar med storskaliga investeringar men vi ser också hur den största

utmaningen kommer att vara att minska fattigdomen. Afrika har i dag ett stort behov av att snabbt öka

inkomsterna på landsbygden för att därigenom kunna förbättra befolkningens villkor och minska den

exploaterande användningen av naturresurser som annars hotar att ödelägga stora delar av länderna

och deras djurliv.

Hur SEKAB och andra investerare kan utveckla modeller för att integrera den lokala befolkningen och

försäkra sig om att både folket, staten och förtaget vinner på investeringen är en stor utmaning. Vi är

redo att ta oss an den utmaningen!

För mer information se www.sekab.com

Kontakta:

Annika Carstedt Parmlid

Pressansvarig

Tel 070 252 6767

SEKAB är ledande europeisk leverantör av förnybara drivmedel. Bolaget fokuserar på att utveckla marknaden

för bioetanol i Nordeuropa samt uppbyggnad och drift av storskaliga etanolproduktionsanläggningar. SEKAB

är dessutom världsledande inom utveckling av teknologi och produktionsprocesser för etanol ur cellulosa med

en pilotanläggning i drift sedan 2004. SEKAB är ett av de bolag som är bäst positionerade i Europa för att möta

den globala utmaningen att minska oljeberoende och fossila koldioxidutsläpp inom transportsektorn. SEKAB har

ca 140 anställda och omsatte ca 2 miljarder SEK under 2007, vilket gör bolaget till ett av de största nordiska

miljöteknikföretagen. Huvudkontor och pilotanläggning finns i Örnsköldsvik.

More magazines by this user
Similar magazines