och serviceanvisning för centraldammsugarna Manta ... - Allaway Oy

allaway.fi

och serviceanvisning för centraldammsugarna Manta ... - Allaway Oy

Bruks- och

serviceanvisning för

centraldammsugarna

Manta 3000 och 6000


Innehållsförteckning

1 CENTRALDAMMSUGARSYSTEMET ALLAWAY MANTA................................................... 3

1.1 Centralenhet .......................................................................................................................................................3

1.2 Dammrör och sugdosor......................................................................................................................................3

1.3 Städutrustning.....................................................................................................................................................3

1.4 Föravskiljare ........................................................................................................................................................3

2 SÅ HÄR ANVÄNDS CENTRALDAMMSUGAREN MANTA .................................................................................4

2.1 Centralenhetens funktionslägen .......................................................................................................................4

2.2 Dammsugning med centraldammsugarsystem...............................................................................................4

2.3 Rengöring av städutrustning..............................................................................................................................5

2.4 Rengöring av filter och byte av dammpåse ......................................................................................................5

3 SERVICE.......................................................................................................................................................................6

3.1 Tvätt och byte av filter........................................................................................................................................6

3.2 Service av sugfilter..............................................................................................................................................7

4 PRAKTISKA TIPS .......................................................................................................................................................8

4.1 Om centralenheten inte startar från en sugdosa............................................................................................8

4.2 Om sugeffekten har försämrats.........................................................................................................................8

4.3 Om sug- eller utblåsningrören täppts till..........................................................................................................8

4.4 Kontroll av rörens täthet....................................................................................................................................8

5 UPPGIFTER OM CENTRALENHETEN ..................................................................................................................9

5.1 Tekniska data .......................................................................................................................................................9

5.2 Elschema för Manta 3000-3................................................................................................................................9

5.3 Elschema för Manta 6000-3 .............................................................................................................................10

5.4 Försäkran om uppfyllande av EU:s krav på elapparater................................................................................10

6 RESERVDELSLISTA..................................................................................................................................................11

7 SERVICEKALENDER................................................................................................................................................15

Till användaren:

Försäkra dig om att systemet till alla delar har installerats enligt givna anvisningar och att det innehåller endast ursprungliga

Allaway-komponenter. Läs noga igenom bruks- och serviceanvisningen.

Använd och underhåll systemet enligt bruks- och serviceanvisningarna. På detta sätt säkrar du ett fungerande

system med lång livslängd.

I fråga om planering, installation och användning skall gällande myndighetsföreskrifter följas.

SYMBOLER SOM FÖREKOMMER I ANVISNINGEN

VARNING

NÄRMARE INFORMATION

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

2


1 CENTRALDAMMSUGARSYSTEMET ALLAWAY MANTA

Centraldammsugarsystemet omfattar städutrustning, sugdosor, dammrör och en centralenhet. Centraldammsugarsystemet Manta

är avsett för dammsugning av skräp, damm o.d. i hotell, bibliotek, daghem, skolor osv. Systemet skall förses med en ändamålsenlig

Allaway-föravskiljare om vatten, vått skräp, större mängder sand eller annat som skiljer sig från normalt hushållsdamm skall sugas

upp.

1.1 Centralenhet

Centralenheten [figur 1] utgörs av en filterförsedd dammavskiljare, en

dammbehållare och en sidokanalfläkt jämte kontrollcentral med brytare

för drift och underhåll.

Sättet på vilket rördragningen har genomförts [städområden] och typen

av centralenhet avgör hur många användare som samtidigt kan utnyttja

utrustningen. Manta 3000 är avsedd för endast en [1] användare medan Manta

6000 kan användas av en [1] eller två [2] användare samtidigt.

Långvarig vistelse i närheten av en centralenhet som är i gång är inte att

rekommendera på grund av bullret [ljudnivån ca 70 dB (A)]. Vi rekommenderar

att centralenheten placeras i ett utrymme som hålls låst.

Figure 1

1.2 Dammrör och sugdosor

I system avsedda för flera användare går det för varje användare en suglinje från

centralenheten till städområdet i fråga [figur 4]. Om samma Ø 44 mm suglinje

samtidigt har flera anslutna användare försämras sugeffekten med risk för

tilltäppning som följd. Däremot kan olika suglinjer samtidigt ha det antal städare

som centralenheten tillåter. Sugdosorna har utplacerats i byggnaden så att alla rum

och utrymmen som behöver städas kan nås. Sugdosorna är lufttäta och försedda

med ett startsystem för centralenheten. Sugdosorna av stål har magnet och Reedrelä

för start [figure 2].

Sugdosor i system avsedda att användas av flera samtidigt öppnas

ofta med undertryck i rören. Därför skall sugdosorna vara av stark

stålkonstruktion.

Figure 2

ON

OFF

1.3 Städutrustning

Städutrustningen består av ett sugslangspaket, ett teleskoprör och munstycken. Alla delar kan köpas separat eller som färdiga

städutrustningsserier. Försäkra dig om att du får rätt muff för sugslangen när du skaffar städutrustning: 80912 Muff för sugslang

REED, 80914 Muff för sugslang REED + NYCKEL.

1.4 Föravskiljare

Systemet skall förses med en ändamålsenlig Allaway-föravskiljare om vatten, vått skräp, större mängder sand eller annat som

skiljer sig från normalt hushållsdamm skall sugas upp. Föravskiljaren skyddar rören mot slitage och skador.

Det är under inga som helst omständigheter tillåtet att suga upp brandfarliga ämnen med ett

centraldammsugarsystem (inte heller med föravskiljare)! Den statiska elektricitet som uppkommer

genom luftströmmen kan orsaka gnistor som kan antända brandfarliga ämnen!

Spara instruktionen för senare bruk!

3


2 SÅ HÄR ANVÄNDS CENTRALDAMMSUGAREN MANTA

2.1 Centralenhetens funktionslägen

Funktionsläget väljs med strömbrytaren på centralenheten [figur 3].

Strömbrytare

0 = underhållsläge

Med brytaren i 0-läget startar inte centralenheten.

Detta läge skall alltid ställas in när

• dammbehållaren töms,

• filtret underhålls eller

• när man inte önskar hålla utrustningen färdig för användning.

TEST = läge för provanvändning

Återfjädrande läge för test av centralenheten.

Figure 3

AUTO = läge då utrustningen är färdig för användning

Läge för normal användning av utrustningen.

Centralenheten startar från sugdosorna.

När strömbrytaren förs i läget 0 bryts inte strömmen till centralenheten. Vid underhåll av elektriska

delar i systemet eller om fastigheten och systemet inte används under en längre tid, skall centralenheten

kopplas bort från elnätet genom att trefasstickproppen tas ur eluttaget.

2.2 Dammsugning med centraldammsugarsystem

Påbörja dammsugningen genom att trycka in muffen på slugslangen i sugdosan och vrida den röda magnetstartmuffen i startläget

[se punkt 1.2 Dammrör och sugdosor] med centralenheten i läget för normal användning [se punkt 2.1 Centralenhetens funktionslägen].

Det krävs kraft för att öppna locket till sugdosan om systemet är i användning och rören har undertryck.

Beakta indelningen i städområden i system för flera användare [t.ex. figur 4] så att systemets sugeffekt och förmåga att transportera

skräp är tillräcklig. Om sugdosorna i onödan hålls öppna minskar sugeffekten i andra städområden. Någon risk för att centralenheten

skall ta skada föreligger inte även om flera sugdosor samtidigt skulle vara i användning, men sugeffekten i munstycket försämras

avsevärt och risken för tilltäppningar ökar med tungt skräp (t.ex. stenar) eftersom transportförmågan blir sämre.

TKlibbiga material och ämnen samt stora glasskärvor kan orsaka tilltäppningar i rören. Med en centraldammsugare får man inte

suga upp vätskor om systemet inte har en ändamålsenlig föravskiljare. Sugdosorna är försedda med galler där större föremål

som sugits upp fastnar, längre föremål fastnar i vinkelstosen där de är enkla att plocka bort.

Figure 4

4


2.3 Rengöring av städutrustning

Städutrustningen slits dels beroende på hur mycket den används, dels beroende på golvmaterialet och skall bytas ut vid behov.

Utrustningen håller avsevärt mycket längre om den rengörs genast efter användning och förvaras på rätt sätt.

Lösgör teleskopröret och munstyckena från handtaget när du är klar med dammsugningen, förvara dem separat med borsten

indragen på golv-/mattmunstycket. Förvara slangen i sin hållare.

Förvara inte städutrustningen i direkt solljus. Långvarig exponering för UV-strålning gör plastdelarna sköra, särskilt slangen, och

förkortar således utrustningens livslängd.

2.4 Rengöring av filter och byte av dammpåse

Kontrollera regelbundet hur full dammpåsen är och byt ut den innan innehållet

överskrider dammbehållarens volym. Byt ut dammpåsen på följande sätt:

• Vrid driftbrytaren i läget 0 [figur 3].

• Vrid ett par gånger snabbt om filtrets skakhandtag [figur 5; A] på sidan av

centralenheten.

• Vänta ett tag så att dammet lägger sig i dammpåsen.

• Öppna filterpåsens låsspak (B) och vrid den neråt. Nu kan dammbehållaren tas

bort ur centralenheten.

• Ta den fulla dammpåsen ur dammbehållaren och kontrollera samtidigt att det inte

blir skräp kvar på bottnen och i sugöppningen nertill. Rengör dammbehållarens

stödplåt (C) och kontrollera att hålskivan i dammbehållaren är ren och sitter på

plats.

Figure 5

• Placera en ny, hel dammpåse omsorgsfullt i dammbehållaren. Påsens kanter skall

nå över kanterna på dammbehållaren [figurerna 6 och 7].

• Placera dammbehållaren och påsen på plats och vrid låsspaken uppåt.

• Vrid driftbrytaren i läget AUTO.

Figure 6

Centralenheten får inte användas utan dammpåse!

Använd endast Allaways dammpåsar, produktnummer

18092.

Figure 7

5


3 SERVICE

Vrid alltid driftbrytaren i läget 0 (punkt 3.1) och avlägsna undertrycket genom att öppna en sugdosa innan du tömmer

dammbehållaren, rengör filtret eller på annat sätt ser över utrustningen.

Var försiktig så att du inte vidrör motorn på baksidan av enheten

eller sidokanalfläkten. De kan ha en temperatur på upp till 80

o

C.

Varken elmotorn, sidokanalfläkten eller övrig elutrustning har

komponenter som kan servas av användaren. Koppla bort enheten från

elnätet t.ex. genom att ta trefasstickproppen ur eluttaget om fel uppstår

och kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma.

3.1 Tvätt och byte av filter

E

D

Rengör filtret i centralenheten genom att tvätta det och byt ut det när sugeffekten

blivit sämre, dock alltid efter 20-30 tömningar av dammbehållaren.

Filtret kan tvättas i 40 o C vatten med tillsats av vanligt tvättmedel. Skölj av den mesta

smutsen innan du tvättar filtret. Borsta filtret slätt efter tvätten medan det fortfarande

är aningen fuktigt. Låt filtret torka, det skall vara torrt innan det sätts på plats. Filtret

kan om man så vill torkas i torktumlare på låg temperatur.

Figure 8

Filtret håller normalt för 5-8 tvättar. Kontrollera omsorgsfullt filtret efter tvätten

och byt ut ett slitet eller defekt filter.

F

Använd endast Allaways filter, produktnummer 18028

G

Byt ut eller tvätta filtret på följande sätt:

• Vrid strömbrytaren i läget 0.

• Skaka dammet av filtret och töm dammbehållaren enligt punkt 2.4.

• Lossa öglemuttern (D) på centralenheten och ta bort hatten (E) [figur 8].

Figure 9

H

• Lossa öglemuttrarna (F) på sidan av centralenheten och öppna slangklämman

(G) bakom centralenheten [figur 9].

• Lyft bort filterkammaren (H) [bild 10].

• Öppna filtrets spännband [figur 10; I].

• Öppna filtrets fästsnören [figur 10; J].

• Byt ut eller rengör filtret enligt anvisning.

• Rengör filterkammarens ytor och filtrets spännband.

• Sätt ihop i motsatt ordning.

Fäst filtret så spänt att ett litet kortvarigt motstånd känns när du vrider om

skakhandtaget [A]. Dra åt spännbandet hårt. Byt vid behov ut spännbandet.

Figure 10

A

I

• Vrid strömbrytaren i läget AUTO.

Figure 11

J

6


Om centralenheten har använts med ett skadat filter eller ett filter som inte varit

ordentligt på plats skall städsystemet kontrolleras av en Allaway-servicefirma.

Rengör filtret endast på det sätt som beskrivs i punkt 3.1. Andra

sätt kan skada filtret och leda till skador på enheten!

3.2 Service av sugfilter

Centralenheten i Allaway Manta har ett sugsystem med uppgift att hålla dammpåsen

på plats i dammbehållaren. Om dammpåsen inte hålls på plats (stiger uppåt), avlägsna

först ett eventuellt undertryck i rören genom att öppna en sugdosa och kontrollera

följande punkter:

• Dammpåsen skall vara hel och monteringen i dammbehållaren utförd enligt

anvisningarna.

• Skräp får inte finnas mellan kanterna på kanttätningarna på dammbehållaren

och centralenhetens kon. Avlägsna eventuellt skräp.

• Tätningarna upptill och i botten av dammbehållaren skall vara hela och sitta

på plats.

K

Figure 12

L

• Den hålförsedda höjskivan i bottnen på dammbehållaren skall vara hel och

ren samt rätt placerad.

M

Om dammpåsen fortfarande tenderar att stiga uppåt efter att ovan nämnda faktorer

har granskats, rengör centralenhetens sugsystem på följande sätt:

• Vrid driftbrytaren i läget 0.

• Öppna sexkantsskruven (L) på sugfiltret (K) [figur 12].

• Avlägsna och rengör filtret (M) och filterhöljet (N) [figur 13].

• Lösgör processlangen (O) och rengör den och övriga tillhörande delar samt

kanalen i stödplåten i dammbehållaren, t.ex. med tryckluft eller en metalltråd.

• Montera delarna på plats.

• Vrid driftbrytaren i läget AUTO.

O

Figure 13

N

Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad Allaway-firma regelbundet se över centraldammsystemet för att garantera

ett klanderfritt fungerande system.

7


4 PRAKTISKA TIPS

4.1 Om centralenheten inte startar från en sugdosa

• Kontrollera att strömbrytaren på centralenheten är i läget AUTO.

• Kontrollera om centralenheten startar från övriga sugdosor enligt respektive startsätt.

• Om centralenheten startar med ombrytaren i läget TEST men inte från en sugdosa, kontrollera att lågspänningskontakten har

anslutits till den elektriska startkretsen som kommer från sugdosorna

4.2 Om sugeffekten har försämrats, kontrollera att

• det inte finns föremål som hindrar luftströmmen i sugdosan,

• sugslangen är hel och att det inte fastnat föremål i den som hindrar luftströmmen,

• de övriga sugdosorna är stängda och att de inte läcker,

• rörsystemet är tätt,

• dammbehållaren är tömd,

• filtret har underhållits,

• dammbehållaren är rätt på plats och tätningarna hela.

4.3 Om sug- eller utblåsningsrören täppts till, gör på följande sätt:

• Byt dammpåse enligt punkt 2.4.

• Kontrollera att det i utblåsningsröret inte finns brandspjäll som utlösts eller andra tilltäppningar.

• Sug upp bitar av hushållspapper genom sugdosorna. Om bitarna sedan hittas i dammpåsen fungerar sträckan i fråga. Lösgör

förgreningsröret från centralenhetens sugstos om testet visar att en tilltäppning finns. Sug med en annan effektiv dammsugare

sugdosorna i den gren som är tilltäppt.

• Om tilltäppningen inte lossar med sugningen, men stället kan lokaliseras lönar det sig att undersöka hur lätt det går att komma

åt röret utan eller med rimlig demontering av konstruktioner. Om det går att komma åt rören är det i allmänhet lätt att avlägsna

tilltäppningen genom att öppna rörkopplingarna.

Försök aldrig öppna rören med övertryck, t.ex. tryckluft, eftersom övertrycket öppnar

rörkopplingarna!t!

• Om systemet inte fungerar efter ovan nämnda åtgärder, kontakta en auktoriserad Allaway-servicefirma.

4.4 Kontroll av rören

Stäng alla sugdosor och starta centralenheten i högst en (1) minut genom att kortsluta startströmskretsen med en metalltråd.

Om det efter att centralenheten gått i 15 sekunder fortfarande kommer luft ur utblåsningsröret, läcker rörsystemet. Lokalisera

och åtgärda störande läckage.

8


5 UPPGIFTER OM CENTRALENHETEN

5.1 Tekniska data

5.2 Elschema för Manta 3000-3

MANTA 3000-3 MANTA 6000-3

Märkeffekt 4,0 kW 5,5 kW

Elanslutning 32 A:n 3-fasstickproppsinstallation 32 A:n 3-fasstickproppsinstallation

25 A säkring 25 A säkring

Kapslingsklass IP34 IP34

Överhettningsskydd för turbin finns

finns

Mätt från turbinen:

Största luftmängd 108 l/sek (390 m³/h) 108 l/sek (390 m³/h)

Högsta undertryck cirka 32 kPa cirka 40 kPa

Enhetens ljudnivå ±2 dB cirka 70 dB (A) cirka 69 dB (A)

i utrymme som inte ekar

Dammbehållare 34 liter 34 liter

Sugslang Ø 32 mm 8 eller 10 meter 8 eller 10 meter

Höjd 1965 mm 1965 mm

Bredd 600 mm 600 mm

Djup 650 mm 650 mm

Vikt 152 kg 159 kg

Längsta sugsträcka

- 1 städare 70 meter 100 meter

- 2 städare - 60 meter

Figure 14

9


5.3 Elschema för Manta 6000-3

Figure 15

5.4 FÖRSÄKRAN OM UPPFYLLANDE AV EU:s KRAV PÅ ELAPPARATER

Allaway Oy, Kangasvuorentie 32, FIN-40340 Jyväskylä, Finland, försäkrar att

Centraldammsugare: MANTA 3000 - 3

MANTA 6000 - 3

har tillverkats enligt för dessa gällande harmoniserade standarder och uppfyller de väsentliga kraven i lågspänningsdirektiven

(2006/95/EG) och i de elektriska ompatibilitetsdirektiven (2004/108/EG) och maskindirektivet (2006/42/EG).

10


6 RESERVDELSLISTA

MANTA 3000-3, MANTA 6000-3

Produktnummer och namn

10024 Svagströmskontakt

18010 Knopp

18012 Termostat 80°C

18015 Tätning för filterkammare

18016 Justerbar tass

18022 Reglerhjul

18023 Axeltätning

18028 Filter

18029 Spännband för filter

18072 Vinkel

18094 Inre koppling 100/125 mm

18118 Styrströmsdosa AP9/1

18142 Turbin 4,0 kW (Manta 3000)

18155 Dammbehållare 34 l

18158 Sugstos 76/130 mm

18159 Bakslagsventil R2 125 mm

18163 Höjskiva 330 mm

18092 Dammpåsrulle (75 l / 20 st.)

18164 Kanttätning (dammbehållare 34 l)

18165 Spiralslang PU 76 mm

80932 Skarvmuff 44/50

18003B Turbin 5,5 kW (Manta 6000)

18006B Sugfilter

18013B 3-fasstickpropp 32 A

18032A Flexibel kanal 100 mm

18040B Dämpningsgummi 30x40 M8

18068B Propp

18071B Gren

18084B Stödplåt 415x410

18120B Processlang monterad 3/8-3/8

Sugfilter 18006B

18062

11


12

3000-3/6000-3


3000-3/6000-3

13


14

3000-3/6000-3


7 SERVICEKALENDER

Centralenhet ________________ Nr_______________ Tagen i bruk den _______________________

Dammbehållar

en tömd

Filtret rengjort Sugfiltret servat Dammbehållar

en tömd

Filtret rengjort

Sugfiltret servat

15


ALLAWAY OY

JYVÄSKYLÄ, FINLAND

info@allaway.fi

www.allaway.fi

Sverige:

CDS Centraldammsugare AB

Stationsvägen 4

18450 Åkersberga

info@allaway.nu

www.allaway.nu

13319 rev07 sv 11/2010

More magazines by this user
Similar magazines