Resultat? - Vara kommun

vara.se

Resultat? - Vara kommun

Kontinuerligt

förbättringsarbete

i Vara kommun

Christina Dahlberg


Kort om mig &

Vara kommun

• 15 762 invånare

• 1 250 medarbetare


Tanke och handling

Värde

Politiker

Verksamhetsansvariga

Principer

Metoder

Verktyg


Grundläggande värden

Kund/brukarorientering

Engagerat ledarskap

Allas delaktighet och

engagemang

Kompetensutveckling

Vara vågar!

Våra kunder/brukare är anledningen

till att vi finns.

Våra chefer är synliga och engagerande

i sitt uppdrag att leda individer och

arbetslag.

Vi är och tillåts vara delaktiga

och tar ansvar för vårt uppdrag.

Vi stimulerar personlig och professionell

utveckling för att nå uppsatta mål.

Vi antar utmaningar med mod och kreativitet

för att nå uppsatta mål.


Principer

Mål- och visionsstyrning

Decentraliserad organisation

med resultatenheter och

arbetslag

Tydlig ansvarsfördelning

Utveckling en del av arbetet


Metoder
Nedbrytning av övergripande

mål på enhetsnivå

Kommunövergripande

utvecklingsinsatser, lika för alla

Ledarutvecklingsprogram


Kommunövergripande

utvecklingsinsatser

Mallorca 2001

Island 2005

Arbetslaget -

Arbetslagsutveckling

Verksamheten & brukarna -

Uppdraget

Prag 2009 Omvärlden –

Verktyg för kontinuerligt

förbättringsarbete


Grunderna inom lean i

korta drag
Stödjande ledarskap

Ta tillvara medarbetarnas kunskaper

om de processer som de arbetar i

Fokusera på värdeskapande aktiviteter

Eliminera slöserier

Långsiktighet och helhetstänkande

Kontinuerliga förbättringar, steg för

steg

Enkla verktyg


Det handlar om att…..Få till flöden som flyter

Ta bort slöserier & öka kundvärdet

Bli bättre utan att leta syndabockar

Inte jobba fortare utan smartare

Dra lärdom av resultat, både goda och

mindre goda

Låta medarbetarna förbättra sitt eget

arbete


Nu ska ni få en liten titt

på hur det kan se ut i

verkligheten på

demensboendet

Södergård


Slöseri som vi hittade…

Väntan

Kunden väntar på att få sin omvårdnad

Medarbetarna väntar på varandra när man behöver

hämta saker som fattas

Transporter

Fel blöjor har lagts in i lägenheten

Rörelse

Behöver leta efter saker

Behöver gå och hämta rätt saker

Omarbete

Behöver byta ut felaktiga saker


Förbättringar vi

genomförde…

Tydlig arbetsfördelning

Påfyllningsvagn


Skapade standards

för

förbrukningsartiklar

och visualiserade

dessa

Fler förbättringar…


Förbättringstavlan

Jag skriver ner det

hittade slöseriet eller

förslaget….

….och

lägger det i

”inkorgen”

Under tavelmötet fördelas

aktiviteterna


Alla blir

vinnare


Vinsterna…

För kunderna

För medarbetarna

- Kortare väntan

- Mer effektiv hjälp

- Mer kvalitetstid

tillsammans med

medarbetarna

- Kortare väntan

- Mer effektivt arbete

- Färre onödiga steg

- Mer kvalitetstid med

kunden

- Mindre irritation

- Det är lättare att

göra rätt från början


Leanlir

Vilka?

Alla medarbetare

Resultat? Gemensamt språk i

organisationen kring

förbättringsarbete

Effekter?

Lyfter problem som slöserier

Ser till helheten med

kundens bästa för ögonen

Inga syndabockar finns längre


Värdeflödeskartläggning

Värdeflödeskartläggning


Vilka ska delta?Representanter från samtliga professioner

som arbetar i processen (max 8

deltagare)

Handledare som lotsar gruppen igenom

metoden


Kommunikation intern vårdplanering

Vilka?

Rehabpersonal, sjuksköterskor,

biståndshandläggare, resultatenhetschef

Resultat? Gemensamt synsätt

Gemensamma rutiner, check listor samt

lathundar per yrkeskategori

Effekter? Högre kvalitet på vårdplaneringen

Mer rätt från början

Minskad väntetid

Ökad förståelse för varandras

kompetenser


Lärdomar


Intressant att se processen i sin helhet.

Ju fler aktörer desto mer komplicerad

process: mycket dubbelarbete.

Vi saknar en gemensam standard.

Vi har inget gemensamt synsätt, varierar

även inom samma yrkeskategori.

Bättre, tydligare struktur på vårdplaneringen

kan öka kvaliteten för vårdtagaren.


Rapportering &

dokumentation äldreboende

Vilka?

Sjuksköterska & undersköterskor

Resultat? Muntlig rapportering ersattes av

skriftlig dokumentation

Tidsåtgången per vecka sänkt

från 17,5 timmar till 8,5 timmar

Effekter? Dokumentationskravet uppfyllt

Mer tid direkt till kunderna

Kvalitetssäkring - tryggare


Personalbudgetprocessen

Vilka?

Resultatenhetschefer,

förvaltningsekonomer,

lönekamrer

Resultat? Gemensam standard för

samtliga förvaltningar

Effekter?

Använder tekniken mer

Kortare ledtid

Dubbelarbetet borttaget

Insikt om varandras

arbete


Vilka?

Intern kommunikation,

grundskola

Lärararbetslag högstadieskola

Resultat? Lärarnas arbetsrum

flyttades till elevernas

hemvist

Effekter?

Ökad tillgänglighet

Ökad trivsel & trygghet för

eleverna

Ev. konflikter upptäcks

och hanteras tidigare


Diplom efter

varje genomförd

kartläggning


Förbättringstavla

Grundar sig på PDCA


Förbättra

Planera

A

P

Följa upp

C

D

Genomföra


Förbättringstavla

Vilka?

Ett antal enheter inom

socialförv.

Resultat? Systematik i att ta vara på

förbättringsidéer

Effekter?

Från ord till handling – nu

blir saker genomförda


Fem S

Sortera

Systematisera (strukturera)

Städa

Standardisera

Se till (skapa vana)


Före

Efter


5S kan göras på många

ställen….


5S i datorn

Vilka?

Miljöenheten

Resultat? Ordning & reda

Gemensam standard

Effekter?

Behöver inte leta efter

dokument

Snabbare handläggning

Enklare att ta över av

varandra


Visualisering


Det ska vara lätt att göra rätt!


Arbetsfördelningstavlor

Vilka?

Främst inom socialförv.

Resultat? Synliggör vem som gör

vad, vart och när det görs

Effekter?

Lugnare arbetstempo

Mindre stress

Mer kundbehov

tillgodosedda


Hemtjänsten Kvänum


Är du nyfiken på….

• vad medarbetarna tycker

• genomförda förbättringar

• material och verktyg?

www.vara.se

Vårt kvalitetsarbete

VaraLean


Tack för mig

More magazines by this user
Similar magazines