fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

Uppsala

RKM har en positiv inställning till marknadsöppningen och

en ambition att även fortsättningsvis tillgodose ett stabilt

helhetssystem. Ser dock ett grundläggande problem att inga

garantier kan lämnas mot resenärerna avseende den

kommersiella trafikens varaktighet. (kap1.4, 8.1).

Kapacitetsbehovet ska kartläggas. Vid eventuell

kapacitetsbrist ska överläggningar ske mellan berörda parter

istället för prioriteringsgång. Om det trots allt behövs, är det

TFP:s mål som blir vägledande. Efterfrågan är idag

obefintlig men om det blir aktuellt kan UL tillhandahålla

vissa tjänster (inom betal/information) mot betalning. (kap

7) Landstinget kommer att följa utvecklingen och har en

handlingsplan i beredskap om utvecklingen av kommersiell

trafik hotar de regionala målen(kap 8.2).

Västmanland

Endast en kortare beskrivning om att myndigheten fattar

beslut om Allmän trafikplikt i särskild ordning.

Västra Götaland

Mycket bra processbeskrivning för avvägning

trafikpliktsbeslut kontra kommersiell trafik, bedömning av

vilken trafik som skulle kunna köras kommersiellt,

samverkansformer och tillgång till bytespunkter och

biljettsamverkan. (kap 3.4-8). Allmän och kommersiell trafik

Värmland

Myndigheten ska föra en dialog med aktörerna på den

kommersiella marknaden om intresse för och möjligheterna

att etablera kommersiella lösningar och beakta resultatet av

dialogen vid beslut om allmän trafikplikt. Myndigheten ska

tillse att konkurrensneutralitet upprätthålls i alla led.(sid 19)

Tydliga riktlinjer för tillträde till infrastruktur ska upprättas.

Västerbotten

Finns endast beskrivet vad lagtexten säger avseende Allmän

trafikplikt.

Västernorrland

Ägarnas intentioner för kommersiell trafik finns beskrivna.

De har idag en kommersiell expressbusslinje (ersatte tidigare

busslinje 100.) RKM kommer inte att avstå att ta allmän

trafikpliktsbeslut även om det finns intressen från

kommersiella aktörer, däremot ska de försöka underlätta för

företagen att bedriva kommersiell trafik.

Örebro

Trafikplikten grundar sig på förhållandet att det offentliga

har ett legitimt intresse av att kunna tillhandahålla

kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle erbjuda.

Observera dock att myndigheten inte i någon särskild form

behöver undersöka det kommersiella intresset eller visa att

sådant intresse saknas för att ha rätt att organisera trafik.

(sid 39) Utgår från Vägledningen när det gäller principer för

tillträde till bytespunkter och terminaler.

Östergötland

RKM har en positiv inställning till kommersiella initiativ och

ser trafiken som ett komplement till samhällsfinansierad

trafik. RKM har tagit fram detaljerade riktlinjer, regler och

villkor för hur kommersiella aktörer kan få tillgång till

offentlig ägd infrastruktur. (kap 9 Förutsättningar för

kommersiell trafik)

31