fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

14.

Källfakta -fotnötter

Fotnötter

1

Statistik om bussbranschen Maj 2015

http://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%c3%b6rbunden/BuA/Rapporter/Statistik%20om%20

bussbranschen%202015-05%20FINAL.pdf?epslanguage=sv

2

Transportstyrelsen: Marknadstillträde i regional kollektivtrafik Delrapport 1: Utformning och genomförande av

trafikförsörjningsprogrammen sett från trafikföretagens horisont

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kollektivtrafik/marknadstilltrade-i-regionalkollektivtrafik-delrapport-1.pdf

3

Transportstyrelsen: Marknadstillträde i regional kollektivtrafik, Delrapport 1: Utformning och genomförande av

trafikförsörjningsprogrammen sett från trafikföretagens horisont

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kollektivtrafik/marknadstilltrade-i-regionalkollektivtrafik_delrapport-2_gemensamma-funktioner.pdf

4

Transportstyrelsen: Marknadsanalyser och samråd Kollektivtrafikmyndigheternas bedömningar av den

kommersiella kollektivtrafikens möjligheter.

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kollektivtrafik/tsv-2014-1081-

marknadsanalyser-och-samrad.pdf

5

Trafikanalys: Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik

http://www.trafa.se/PageDocuments/Rapport_2014_14_Utveckling_av_utbudet_foer_jaernvaeg_och_regional_

kollektivtrafik.pdf

6

Trafikanalys: Bussen i marknadsöppningen: Förutsättningar och hinder för kommersiell regional trafik med buss

http://www.trafa.se/PageDocuments/Ramb%c3%b6ll_Bussen%20i%20marknads%c3%b6ppningen.pdf

7

Trafikanalys: Processutvärdering av arbetet med det öppna marknadstillträdet i kollektivtrafiken i Västra Götaland

http://www.trafa.se/PageDocuments/Sweco_Processutv%c3%a4rdering%20av%20arbetet%20med%20det%20

%c3%b6ppna%20marknadstilltr%c3%a4det%20i%20kollektivtrafiken%20i%20V%c3%a4stra%20

G%c3%b6taland.pdf

8

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken

http://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%c3%b6rbunden/BuA/Rapporter/LINK-Rapport%20-%20

FINAL%20nya%20tabeller.pdf?epslanguage=sv

9

Vägledning regionala trafikförsörjningsprogram 2015

http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/vagledningar/vagledning-regionala-trafikforsorjnings--

programmet/

32

More magazines by this user
Similar magazines