fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

10

Rapport från Västra Götaland: Kommersiell kollektivtrafik

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Kollektivtrafikn%c3%a4mnden/Marknadstilltr%c3%a4de/

Rapport%20Kommersiell%20trafik%20%20tryck.pdf

11 (även16)

Västra Götaland: Kriterier för trafikpliktsbeslut

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Kollektivtrafikn%c3%a4mnden/Marknadstilltr%c3%a4de/

Kriterier%20Trafikplikt%202014-11-06.pdf

12

Bytespunkter – En vägledning

http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/om-oss/publikationer/tilltrade-ochprissattning/bytespunkter-en-vagledning.pdf

13 (även 15)

Resplus

http://www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/

14

Lagstiftning

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, Kommunallag (1991:900), Lag (2013:388) om tillämpning av

Europeiska unionens statsstödsregler och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

15 (även 13)

Resplus

http://www.samtrafiken.se/tjanster/resplus/

16 (även 11)

Västra Götaland: Kriterier för trafikpliktsbeslut

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/Kollektivtrafikn%c3%a4mnden/Marknadstilltr%c3%a4de/

Kriterier%20Trafikplikt%202014-11-06.pdf

17

Vägledning regionala trafikförsörjningsprogram 2015

http://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/vagledningar/vagledning-regionala-trafikforsorjnings--

programmet/

33

More magazines by this user
Similar magazines