fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

2.

Inledning, syfte och metod

Inledning

Sveriges Bussföretag bildades 1 januari 2014 av

medlemmarna i Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR)

och Bussarbetsgivarna (BuA). Vi är ett bransch- och

arbetsgivarförbund inom Transportföretagen och Svenskt

Näringsliv.

Som företrädare för landets bussföretag följer och påverkar

vi inom Sveriges Bussföretag utvecklingen av

marknadsöppning som den ”nya” kollektivtrafiklagen för

med sig.

Kollektivtrafiklagen är en nationell tillämning av EUs

kollektivtrafikförordning (EG nr 1370/2009). EUs

Kollektivtrafikförordning innebär bland annat en

marknadsöppning för persontransporter på väg och järnväg,

där det offentliga huvudmannaskapets monopol slopas. EUs

medlemsstater har till 2020 att implementera det nya

regelverket. Sverige är ett av de länder som redan hunnit

genomföra stora delar av de förändringar som ska ske.

Den svenska regeringen har för att följa upp arbetet med att

implementera den nya lagstiftningen och utvärdera dess

effekter gett både Transportstyrelsen och Trafikanalys

uppdraget att bevaka marknadsöppningen inom

kollektivtrafiken. Transportstyrelsen har ett permanent

uppdrag medan Trafikanalys uppdrag löpte

från 2012 till 2015.

Metod

Rapportens olika delar har tagits fram i fyra olika steg:

Direkta Ja och Nej frågor till samtliga RKM i Sverige

inom områden som är vikta för mark nadsöppningens

utveckling

Genomläsning och analys av alla

trafikförsörjningsprogram.

Genomläsning och analys av alla rapporter som

Transportstyrelsen och Trafikanalys gav ut 2014 inom

ramen för sina respektive uppdrag att följa

marknadsöppningen.

Avstämning med medlemsföretag som idag kör

kommersiell linjetrafik på olika linjer runt om i Sverige

Mer statistik om hela den svenska bussbranschen finns

att hotta o vår årliga branschstatistik 1.

Hänvisningar

De rapporter vi hänvisar rill i fotnötter etc. finner du

med fullständig adress och uppgifter om i

källförteckningen.

Syfte

Det finns tre syften med denna rapport:

Rapporten ska belysa den kommersiella linjetrafikens

förutsättningar region för region med utgångspunkt i de

intentioner som finns i kollektivtrafiklagstiftningen.

Rapporten ska ge journalister, offentliga myndigheter och

beslutsfattare en breddad bild av läget avseende

förutsättningar för kommersiell linjetrafik med buss.

Rapporten ska ge medlemsnytta till Sveriges Bussföretags

medlemmar genom att ge möjligheter till ett bredare

beslutsunderlag när de planerar för framtiden och har

diskussioner med olika myndighheter för att utveckla ny

kommersiell trafik.

1. Staistik om bussbranschen - maj 2015

4

More magazines by this user
Similar magazines