fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

3.

Rapportfokus

Sveriges Bussföretag kommer årligen presentera denna

rapport kring kollektivtrafiklagen, kommersiell linjetrafik

med buss och marknadsöppningen enligt intentionerna i

kollektivtrafiklagen.

Vi på Sveriges Bussföretag vill ge en samlad bild av

marknadsöppningen och dess utveckling samtidigt som vi

vill föra fram den svenska bussnäringens åsikter och

erfarenheter i frågan.

Rapporten bygger till viss del på enkla frågor av ja eller nej

karaktär till RKM inom de fokusområden som är viktigast

för en marknadsöppning. Förutom dessa ja eller nej frågor

så belyses också de olika regionernas texter om kommersiell

linjetrafik som finns i Trafikförsörjningsprogrammen.

Transportstyrelsens och Trafikanalys olika rapporter 2-7

inom ramen för deras uppdrag att följa

marknadsöppniongen under föregående år har tillsammans

med våra egna och våra medlemmars erfarenheter

analyserats i de slutsatser som vi drar inom varje

fokusområde.

De fokusområden som belyses i denna rapport är de som

har störst påverkan på marknadsöppningens positiva

utveckling eller som kan vara de största

marknadsöppningshindren.

Vi har därför valt att i belysa och analysera följande sex

viktiga: områden:

1. Trafikpliktbeslut

2. Tillträde till offentligt ägda terminaler

och bytespunkter

3. Tillträde till offentligt ägda

informationssystem på bytespunkter och

hållplatser

4. Tillträde till offentligt ägda regionala

reseplanerare

5. Tillträde till offentligt ägda betalsystem

6. Beskrivning av kommersiell linjetrafik i

de regionala

kollektivtrafikmyndigheternas

trafikförsörjningsprogram.

Till varje fokusområdes har vi även beskrivit ett eller två

exempel.

2. Transportstyrelsen: Marknadstillträde i regional kollektivtrafik Delrapport 1: Utformning och genomförande av trafikförsörjningsprogrammen sett

från trafikföretagens horisont.

3. Transportstyrelsen: Marknadstillträde i regional kollektivtrafik, Delrapport 2: Tillträde till gemensamma funktioner sett från trafikföretagens horisont

4. Transportstyrelsen: Marknadsanalyser och samråd Kollektivtrafikmyndigheternas bedömningar av den kommersiella kollektivtrafikens möjligheter.

5.Trafikanalys: Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik

6. Trafikanalys: Bussen i marknadsöppningen: Förutsättningar och hinder för kommersiell regional trafik med buss.

7. Trafikanalys: Processutvärdering av arbetet med det öppna marknadstillträdet i kollektivtrafiken i Västra Götaland.

5

More magazines by this user
Similar magazines