Brev till ägare av riksstambokförda russhingstar - Svenska ...

gotlandsruss.se

Brev till ägare av riksstambokförda russhingstar - Svenska ...

sidan 1 av 2

till ägare av

riksstambokförda russhingstar

Information om russhingstarnas tjänstgöring 2007

Snart är våren och avelssäsongen här; spännande tider!

Västanvik den 23 februari 2007

Jag behöver snarast få reda på eventuella ändringar, såsom utstationering för säsongen eller

hingstar som tagits ur avel. Det är viktigt att detta kommer in så fort som möjligt – senast den

1 april för att hinna med i nummer 2 av tidningen Gotlandsrusset. Som vanligt bifogas en gul

blankett för detta ändamål. Skriftlig rapportering är att föredra; gärna via e-post. Hingstlistan

som även publiceras på hemsidan bygger på Dina uppgifter.

Det finns två olika licensalternativ: betäckningslicens eller vilande licens. Observera att

betäckningslicens alltid måste vara betald innan hingsten får börja betäcka. För hingstar som

inte kommer att betäcka löses en vilande licens, som senare enkelt kan uppgraderas till

betäckningslicens genom inbetalning av mellanskillnaden.

Nyhet! Sedan flera år kostar betäckningslicensen 600 kronor per år, varav SRAF

subventionerat halva kostnaden för russhingstar godkända enligt rasvisa krav. För att

uppmuntra hingstägarna att betala in licensen i tid införs en ny rutin fr o m 2007:

subventioneringen tillfaller endast de hingstägare som betalar in betäckningslicens eller

vilande licens före den 31 mars betäckningsåret.

Licenser betalda t o m 31 mars,

rabatterade:

Betäckningslicens, 300 kr

Vilande licens, 50 kr

----------------------------------------------------

Betäckningsbevis eller –intyg, 600 kr

(omfattas ej av rabatten)

Licenser betalda fr o m 1 april,

ej rabatterade:

Betäckningslicens, -bevis eller -intyg, 600 kr

Vilande licens, 100 kr

Uppgradering till betäckningslicens där

vilande licens betalats t o m 31 mars, 250 kr

Uppgradering till betäckningslicens där

vilande licens betalats fr o m 1 april, 500 kr

För att utnyttja rabatten, betala snarast (senast 31/3) in för önskad licens till SRAFs plusgiro

69 34 81-4, alternativt bankgiro 5699-0500. Märk talongen med hingstens/hingstarnas namn.

Förra året hade licens betalats för 71%, eller 100 av totalt 140, av de licensberättigade

hingstarna per den 31 mars 2006. Efter en liten påminnelsekampanj hade den 30 april totalt

135 betalat (96%). Majoriteten av hingstägarna sköter sig alltså utmärkt, men det är varje år

några som ger kassör och licensansvarig huvudbry och onödigt merarbete.

(fortsätter på nästa sida)


sidan 2 av 2

För de hingstar som betäckte 2006 bifogas fjolårets språngrulla detta brev. Vi skickar

språngrullan till ansvarig ägare, inte till eventuell hingsthållare. På språngrullan skall årets

fölresultat fyllas i och sedan sändas tillbaka till registrator (språngrulleansvarig):

Liselotte Erixon, Oskarsberg Åslunda, 195 92 MÄRSTA, telefon 08-591 434 03

Retur av språngrullan för 2006 års betäckningar kan göras så fort resultatet är känt, dock

senast den 30 september 2007 – då tillsammans med årets betäckningsrapporter (sida 2, grön

kopia) samt betalning av stoavgifterna. Observera att språngrullan endast sändes i ett

exemplar; ta gärna en kopia och spara i eget arkiv.

2007 är det åter dags för Generalmönstring av russhingstarna. GM genomförs vart femte år,

och är ett avelsvärderingstillfälle och en sundhetskontroll där samtliga godkända hingstar

deltar. Läs mer i Hingstreglementet 2007, som kan köpas från Svenska Hästavelsförbundet

(telefon 0511-672 30) alternativt laddas hem gratis från SHs hemsida (www.svehast.se).

Befriade från Generalmönstring är följande:

• Hingstar som under året deltagit i avelsvärdering eller bruksprov (i detta fall visade på

Gotland våren 2007)

• Hingstar som tilldelats kvalitetsklass på bestämd tid, dvs hingstar som under hösten

2007 eller nästkommande år skall utföra bruksprov

• Hingstar som under året uppnått minst 24 års ålder (födda 1983 eller tidigare)

• Hingstar som efter avkommeprövning tilldelats kvalitetsklass ELIT

Utdrag från Hingstreglemente 2007:

”Hingst som kan anses stadigvarande uppställd norr om Gävleborgs och Dalarnas län

medgives dispens från visningen men skall likväl anmälas till mönstringen. I stället skall de

visas på sommarpremiering efter rasföreningens beslut.” För tillfället är det ännu inte klart var

och hur GM skall ske i Norrland, men information om detta kommer så snart det är beslutat.

Samtliga övriga russhingstar skall alltså Generalmönstras. Om tillräckligt antal avkommor för

en säker bedömning finns avkommeprövas hingstarna. Börja redan nu sammanställa

meriterna för de avkommor Du önskar att Din hingst ska tillgodoräknas (travmeriter i Sverige

undantaget, de uppgifterna får Avelsvärderingsnämnden automatiskt från Svenska

Ponnytravförbundet). Preliminära datum och platser för Generalmönstringen är Gotland den

11 juli, Eskilstuna den 5 augusti, och Jönköping Elmia den 25 augusti. Proposition och

anmälningsblankett skickas ut till hingstägarna senare och kommer även att publiceras i

Gotlandsrusset nummer 2/2007. Om en hingst pga sjukdom måste strykas från GM bör

hingstägaren snarast ordna ett veterinärintyg där det framgår att hingsten är besiktigad under

sommarmånaderna och inte visar tecken på man- och svansskorv. Hingsten måste sedan visas

vid avelsvärdering innan betäckningslicens får lösas.

Om Du har några frågor som gäller ovanstående, kontakta SRAFs registratur så ska vi göra

vårt bästa för att hjälpa till. Arbetet med Riksstambok för russ, band XVII (omfattar russ

stambokförda 2004 – 2006), pågår för fullt och stamboken beräknas utkomma senare i vår.

Med önskan om en lyckad avelssäsong,

Pernilla Jobs

hingstlicensansvarig

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

SVENSKA RUSSAVELSFÖRENINGEN

Pernilla Jobs • Västanvik, Siljansnäsvägen 154 • 793 92 LEKSAND

telefon 0247-152 41 • mobil 070-515 71 80 • pernilla_jobs@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines