HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

Svenska Hästavelsförbundet

HINGSTREGLEMENTE

2008

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDETS

VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION

Godkända av SJV 2005-12-22

SH:S REGLEMENTE FÖR HINGSTAR I AVEL

Antaget av SH 2007-12-11

RASVISA BESTÄMMELSER

Gällande 2008


INNEHÅLL

SID

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDETS

VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION

1. Organisation 4

1.1 Ekonomiska resurser 4

1.2 SH:s sammansättning 4

1.2.1 SH:s uppgift 4

1.2.2 Styrelse 5

1.2.3 Kansli 5

1.2.4 Avelsvärderingsnämnder för hingstar 5

1.2.5 Avelsvärderingsnämnder för ston 5

1.2.6 Domare 5

1.2.7 Veterinärmedicinskt råd 6

1.2.8 Genetiskt råd 6

1.2.9 Besvärsnämnd 6

1.3 Tillämpning av förvaltningslagen 6

2. Ickediskriminering och offentlighet 6

SH:S REGLEMENTE FÖR HINGSTAR I AVEL

3. Allmänt 7

4. Syftet med avelsvärdering av hingstar och hästkontroll 7

5. Avelsvärdering av hingstar 7

5.1 Krav för avelsvärdering 7

5.2 Individprövning 7

5.2.1 Identitet 7

5.2.2 Härstamning 7

5.2.3 Exteriör 7

5.2.4 Prestationer 8

5.2.5 Hälsotillstånd 9

5.2.6 Dopingregler 9

5.3 Avkommeprövning 10

5.4 Metoder m.m. för fastställande av avelsvärde 10

5.5 Avelsvärderingsnämndens beslut 11

5.6 Avelsvärderingsbevis 11

6. Krav för att hingst skall få användas i avel 12

6.1 Språngerullehantering 12

7. Avelsvärderingsnämnd 12

7.1 Sammansättning 12

7.2 Arbetsuppgifter 12

8. Avelsvärderingstillfällen 13

1


8.1 Ordinarie avelsvärdering 13

8.2 Besiktning i samband med sommarpremiering 13

8.3 Interimistisk besiktning i landet 13

8.4 Interimistisk besiktning utom landet 14

9. Regler för rasvisa bestämmelser 14

10. Särskilt om fruktsamhetskontroll 14

11. Redovisning av resultat 15

12. Dispens från gällande regler 15

13. Överklagan av avelsvärderingsresultat 15

14. Ansvar för lämnade uppgifter 15

15. Underrättelse om beslut 15

16. Jäv 16

17. Hingstägares skyldigheter och rättigheter 16

18. Defektlista 18

19. Rasvisa bestämmelser 21

Arab 21

Angloarab 22

Lipizzaner 30

Morganhäst 33

American Quarter 36

American Paint 35

Shagya-arab 38

Knabstrupper 44

Frieser 50

American Curly 48

Rysk Basjkir 53

Nordsvensk Brukshäst 54

Ardenner 56

Fjord 59

Irish Cob 62

Tinker 64

Clydesdale 67

Shire 70

Haflinger 73

Connemara 77

New Forest 81

Dartmoor 85

Svensk Ridponny 87

2


Gemensamma ponnyregler Gotlandsruss, Shetland, Exmoor 97

Särskilda regler Russ 102

Shetland 103

Exmoor 105

Kaspisk häst 107

3


PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA HÄSTAVELSFÖR-

BUNDETS VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION

Antagna av Svenska Hästavelsförbundet (SH) 2005-12-14 med Statens jordbruksverks föreskrifter

(SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur

samt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (2004:22) om djurskyddskrav vid avelsarbete som

grund.

Avelsvärdering är frivillig, men för all beräkning av hästars avelsvärde är SH ansvarig såvida

inte Statens jordbruksverk därför utsett annan organisation. SH har huvudansvaret för att

verksamheten sker i enlighet med Statens jordbruksverks ovannämnda föreskrifter om hästdjur

som används till avel och om identifiering av hästdjur samt Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete.

SH skall utföra arbetet opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade vetenskapliga metoder

samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Avelsvärdering ger möjlighet till urval

av hingstar utifrån uppsatta avelsmål för respektive ras.

Ett avelsvärde fastställs normalt första gången när hästen genomgått individprövning. Då underlag

föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande tillförlitlighet beräknas

ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter hand som antalet avkommor med bedömningsbara

resultat ökar. SH ska föra register över de resultat som kan ligga till grund för beräkningen

av hästens avelsvärde.

Ju större och säkrare avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn skall tas

till härstamnings- och individprövning. De metoder som används ska vila på vetenskaplig

grund och högsta möjliga säkerhet ska eftersträvas.

De personer som anlitas i verksamheten skall ha den arbetsinstruktion och kompetens som

krävs för fullgörande av uppgifterna.

1. ORGANISATION

1.1 Ekonomiska resurser

SH:s verksamhet finansieras främst av avels-/serviceavgifter från hästägare, medlemsavgifter

och till viss del statliga bidrag. Avgifterna beräknas enligt självkostnadsprincipen

och baseras på utförda åtgärder för hästägare samt utlämnat material.

1.2 SH:s sammansättning

1.2.1 SH:s uppgift

SH är en ideell förening. SH:s medlemmar utgörs framförallt av rasföreningar. SH:s

uppgift är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.

4


1.2.2 Styrelse

Styrelsen består av minst 7 ledamöter och minst 3 suppleanter. Styrelsen och

suppleanterna utses av medlemmarna i enligt med föreningens stadgar.

Styrelsen anställer generalsekreterare med ansvar för löpande uppgifter samt övrig

personal på föreningens kansli.

Styrelsen är ansvarig för verksamheten men enligt en delegationsordning kan beslut

delegeras till andra funktionärer.

1.2.3 Kansli

Kansliet handhar föreningens löpande uppgifter. Verksamheten sköts av generalsekreteraren

och övrig personal. För vissa uppgifter anlitas konsulter.

1.2.4 Avelsvärderingsnämnder för hingstar

Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärderingen av hingstar. Nämnden

skall vid sammanträde bestå av minst tre ledamöter varav en veterinär. Nämndens ledamöter

utses årsvis av SH:s styrelse. Nämnden är beslutför med minst tre av ledamöterna,

varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid nämndens sammanträden.

Nämndernas ledamöter skall ha god kunskap om avelsvärdering och de raser som

omfattar nämndens arbete.

Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärdering och genomför värdering av

härstamning, exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa.

1.2.5 Avelsvärderingsnämnder för ston

Avelsvärderingsnämnderna utför avelsvärdering av ston. De utses av SH:s styrelse.

Nämnden är beslutför med endast en av ledamöterna närvarande. En ledamot ska ha

god kunskap om avelsvärdering och om den/de raser som omfattar avelsvärderingsnämndens

arbete.

1.2.6 Domare

Domare utför avelsvärderingsgrundande bedömningar. Domarna utses av SH:s styrelse.

En domare skall ha dokumenterat god kunskap om de egenskaper och de raser

som domaren dömer.

5


1.2.7 Veterinärmedicinskt råd

Veterinärmedicinska rådet är rådgivande i veterinärmedicinska frågor samt utser

remissinstans i besvärsfrågor av veterinärmedicinsk art. Rådet skall bestå av minst tre

ledamöter och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög

veterinärmedicinsk kompetens. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets

yttranden.

1.2.8 Genetiskt råd

Genetiska rådet är rådgivande organ inom SH i genetiska frågor samt utser

remissinstans i besvärsfrågor av genetisk art. Rådet skall bestå av minst tre ledamöter

och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög kompetens i genetiska

frågor. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets yttranden.

1.2.9 Besvärsnämnd

Besvärsnämnden är sista instans inom SH för prövning av avelsvärderingsnämndernas

beslut. Besvärsnämnden utses årsvis av styrelsen och skall bestå av minst tre

med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav en jurist. Besvärsnämnden är beslutsför

med minst tre av ledamöterna närvarande, varav en jurist. Beslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Besvärsnämndens beslut skall vara skriftliga och innehålla en utförlig redovisning av

de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt uppgift om vilka som

deltagit i beslutet.

I de fall som besvärsnämndens beslut går en klagande emot inom ett område som

regleras av Statens jordbruksverk skall denne, när beslutet delges, erhålla upplysningar

om att beslutet kan överklagas till Statens jordbruksverk.

1.3 Tillämpning av förvaltningslagen och personuppgiftslagen

SH skall i frågor som rör avelsvärdering av hästar tillämpa förvaltningslagen

(1986:223) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om motivering av

beslut och om underrättelse av beslut. Personuppgifter skall hanteras enligt personuppgiftslagen

(1998:204).

2. ICKEDISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET

I verksamheten som avelsorganisation skall alltid principen om ickediskriminering

tillämpas. Uppgifter om avelsvärdering och moment som ingår i denna skall vara offentliga.

6


SH:S REGLEMENTE FÖR HINGSTAR I AVEL

3. ALLMÄNT

SH utfärdar reglemente rörande avelsvärdering i Sverige för hingstar av alla raser utom

de som omfattas av annan av Jordbruksverket godkänd avelsorganisation.

4. SYFTET MED AVELSVÄRDERING AV HINGSTAR OCH

HÄSTKONTROLL

Avelsvärdering av hingstar syftar till att främja kvalitet och utveckling i svensk

hästavel. Den genomförs med hjälp av individprövning, fruktsamhetskontroll och

avkommeprövning. Avelsvärdering ger möjlighet till urval av hingstar i relation till

uppsatta produktions- och avelsmål för resp ras. Resultat från avelsvärdering skapar

dessutom underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn.

5. AVELSVÄRDERING AV HINGSTAR

5.1 Krav för avelsvärdering

En hingst, 2 år och äldre, som inte enbart är avsedd för avel inom annan

avelsorganisation, kan avelsvärderas enligt dessa regler under förutsättning att

hingstens identitet är fastställd på sätt som framgår av Statens jordbruksverks föreskrift

(SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur

samt med känd härstamning registrerad hos godkänd stamboks- och registerförande

förening. Hingsten ska vara anmäld till avelsvärdering enligt arrangörens anvisningar.

5.2 Individprövning

5.2.1 Identitet

Vid individbedömningen skall hingstens identitet kontrolleras mot åberopad identitetshandling/pass.

Om tveksamhet föreligger om en hingsts identitet skall nämnden föranstalta om

DNA-undersökning eller annan metod även om sådan tidigare utförts.

5.2.2 Härstamning

Härstamningsbedömning skall utföras på basis av all tillgänglig officiell information

om föräldrars och närbesläktade hästars egna meriter och deras avkommeprövningsresultat.

5.2.3 Exteriör

Hingstens konstitution och rörelser skall bedömas och beskrivas i förhållande till

hingstens ålder, avelsmål och användningsområde för rasen samt i förekommande fall

aktuell rasstandard. Exteriör bedöms enligt följande, om inte särskilt anges i rasvisa

krav.

7


- Typ

- Huvud, hals och bål

- Extremiteter

- Skritt

- Trav

Poäng tilldelas endast hästar som bedöms för en ras där det finns rasvisa bestämmelser.

Bedömningar som ej genomförts av en avelsvärderingsnämnd, men som skett vid

utställningar och visningar som är avelsvärderingsgrundande, ska ingå i den samlade

bedömningen av en hingsts exteriör.

5.2.4 Prestationer

En hingsts sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller

officiella tävlingar eller en kombination härav, varvid hänsyn skall tas till ålder, ras

och användningsområde. Endast resultat från officiella tävlingar och prov får ingå i

bedömningen. Tävlingar och prov arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna

till SH, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Travsportens Centralförbund

är officiella. Även andra organisationers tävlingar kan vara officiella om det specificeras

i rasvisa krav.

Bruksprov skall omfatta något eller några av följande moment:

- löshoppning

- ridprov, ev. med testryttare

- uppsutten hoppning

- körprov

- uthållighetsprov

- dragprov

- bedömning av temperament

Bruksprovsförrättare utför bedömning av hingstarnas bruksprov. Bruksprovsförrättare

utses årsvis av SH:s styrelse. En förrättare skall ha god kännedom om de

raser som omfattar förrättarens arbete. Då ingen bruksprovsförrättare är utsedd bedöms

bruksprovet av avelsvärderingsnämnden eller delar av denna.

Hingst skall genomgå bruksprov enligt grundkrav för att vara avelsvärderad, om inte

särskilt anges i rasvisa krav.

Bruksprov enligt grundkrav

Utförs i ridhus eller på ett inhägnat område. Hjälptyglar får ej användas. Hingsten skall

vara betslad med tränsbett, vid körprovet är stångbett tillåtet. Vid ridprov skall ryttaren

bära passande klädsel och hästen ska vara sadlad med väl tillpassad sadel. Vid körprov

skall hingst vara selad med väl tillpassad sele, valfri vagn eller sulky som normalt skall

medföras av hästägaren. Bedömningarna sker enligt 10-gradig skala.

8


Följande moment skall bedömas:

1. Uppsittning /anspänning och avsittning /frånspänning (en medhjälpare får anlitas).

2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

3. Halter.

4. Utvecklingsförmåga

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Ridprov

Hingsten skall ridas i skritt, trav och galopp i båda varven. Den skall göra halt och förbli

stillastående i 5 sekunder.

Körprov

Hingsten skall köras i skritt och trav i båda varven efter domarens anvisningar. Den

skall göra halt och förbli stillastående i 5 sekunder. Försök till anspänning får ej pågå

mer än 5 minuter, dock kan hästägare få ett försök till senare samma dag

5.2.5 Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet skall omfatta:

- allmän sundhet

- hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde

- frihet från ärftliga defekter

Alla hingstar skall kontrolleras och bedömas avseende defekter som anges i 3 § Djurskyddsmyndighetens

föreskrifter (2004:22) om djurskyddskrav vid avelsarbete. För

diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning krävas. Ett protokoll för genomförd

kontroll och bedömning skall nedtecknas och finnas för varje hingst. Hälsobedömning

ska ske varje gång en hingst individbedöms.

Om en ledamot i avelsvärderingsnämnden kräver det, skall ytterligare undersökning

avseende hälsotillståndet genomföras, innan avelsvärderingsnämnden avger sitt ställningstagande.

5.2.6 Dopingregler

Hingstar som deltar i avelsvärdering får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga

åtgärder som påverkar hingstens prestationsförmåga eller temperament. Hingstägare är

skyldig att meddela ev behandling eller medicinering inför avelsvärdering.

Veterinär ledamot i avelsvärderingsnämnd kan utan föranmälan föranstalta om

provtagning för dopinganalys.

9


5.3 Avkommeprövning

Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande tillförlitlighet,

är avelsvärderingsnämnden skyldig att verkställa en sådan.

I normalfallet skall resultat från ett minimiantal av 15 avkommor av lägst 3 års ålder

ligga till grund för beräkning av avelsvärdet för en hingst.

Avkommeprövning skall genomföras på grundval av avkommornas officiella resultat

från något eller några av följande moment:

- premieringar

- kvalitetsbedömningar

- unghästtest

- bruksprov

- officiella tävlingar

- dragprov för brukshästar

- utställningar

För att resultat från dessa prövningsmoment skall kunna tillgodoräknas ska dessa vara

avelsvärderingsgrundande.

Uppgifter om avkommor som exporterats skall så långt som möjligt ingå i bedömningsunderlaget.

Detsamma gäller uppgifter om avkommor i utlandet, till importerade

hingstar eller hingstar vars sperma importerats, vars resultat dokumenterats av en utländsk

avelsorganisation eller stambokförande förening. För att en bedömning skall

tillgodoräknas hingsten, skall prövningstillfället vara godkänt av avelsvärderingsnämnden.

I avkommeprövningen skall ingå en kontroll och bedömning av om avkommorna är

bärare av sådana defekter som anges i 3 § i Djurskyddsmyndighetens föreskrift

(2004:22) om djurskyddskrav vid avelsarbete.

5.4 Metoder m.m. för fastställande av avelsvärde

Ett avelsvärde fastställs normalt första gången när hingsten genomgått individprövning.

Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande

tillförlitlighet beräknas ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter hand som antalet avkommor

med bedömningsbara resultat ökar.

Ju större och säkrare avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn

skall tas till härstamnings- och individprövning.

Då så är möjligt skall BLUP-metoden (Best Linear Unbiased Prediction) för statistiskgenetisk

analys av insamlade data och skattning av avelsvärden användas.

10


I det fall det ej är möjligt att tillämpa BLUP-metoden, kan beräkning av avelsvärde

grunda sig på andel avkommor bedömda i viss kvalitetsklass eller enkla medeltal.

Därvid skall hänsyn tagas till antal födda föl eller antal betäckta ston.

Hingstar som avelsvärderats enligt rasvisa bestämmelser tilldelas en avelsvärdesklass

på grundval av individ och/eller avkommeprövning. Avelsvärdesklassen kan tidsbegränsas,

samt höjas eller sänkas. Vilka avelsvärdesklasser som tillämpas inom en ras

avgörs av rasvisa bestämmelser. Hingstar som godkänns enligt rasvisa bestämmelser

tilldelas avelsvärdesklassen INT fram till nästa ordinarie avelsvärdering för rasen.

5.5 Avelsvärderingsnämndens beslut

Avelsvärderingsnämnden kan lämna ett muntligt beslut om resultatet av individprövningen

eller avkommeprövningen när sista prövningsmomentet är slutfört. Ett skriftligt

beslut med resultat från individprövningen och/eller avkommeprövningen samt

avelsvärderingsbeviset i original skall tillsändas berörd hingstägare omgående efter

nämndens beslut. Beslutet skall innehålla en motivering, datum för beslutet samt besked

om hur överklagande till SH:s besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt

beslut om avelsvärdering har fattats.

5.6 Avelsvärderingsbevis

Avelsvärderingsbevis utfärdas av avelsvärderingsnämnden och tilldelas hingsten när

denne genomgått fullständig individprövning eller avkommeprövning. För hingstar

som ej genomfört alla moment i avelsvärderingen utfärdas ett protokoll vid påbörjad

avelsvärdering.

Avelsvärderingsbeviset skall grunda sig på senaste meddelade beslut om avelsvärdering

och skall innehålla följande uppgifter om hingsten:

- identitetsnummer

- namn

- ras

- härstamning

- signalement

- uppfödare

- nuvarande ägare

- resultat av exteriörbedömning

- mått

- prestationer

- hälsotillstånd

- nedärvning av defekter i förekommande fall

- resultat från avkommeprövning i förekommande fall

- sammanfattande avelsvärdesklass

Beviset skall även innehålla uppgifter om utfärdare och plats och datum för beslut.

Kopior av avelsvärderingsbeviset skall arkiveras på SH:s kansli.

11


6. KRAV FÖR ATT HINGST SKALL FÅ ANVÄNDAS I AVEL

För att hingst skall få användas för avel krävs

- att hingsten är blodtypad/DNA-testad.

- att importerade hingstar i Sverige genomgått CEM-test med negativt resultat

- att tidigare års betäckningsrapporter och fölredovisningar (språngrulla)

redovisats.

- att hingst ej nedärver defekt

För hingst i seminverksamhet gäller dessutom att dessa omfattas av SJV:s föreskrifter

för semin.

Stamboks- och registerförande förening kan dessutom själva ställa upp regler för olika

typer av betäckningslicenser etc vilket inte regleras av detta reglemente.

6.1 Språngrullehantering

Hingstens samtliga betäckningar ska rapporteras enligt SH:s anvisningar. Fullständigt

ifyllda betäckningsrapporter och språngrullor måste redovisas senast den 30 september

årligen till SH eller därtill utsedd organisation.

7. AVELSVÄRDERINGSNÄMND

7.1 Sammansättning

Avelsvärdering av hingstar utförs av en nämnd som utses av SH:s styrelse efter förslag

från respektive stamboks- och registerförande förening, eller sammanslutning av dessa,

årsvis för varje raskategori. Avelsvärderingsnämnd utses för olika hästkategorier eller för

viss ras om den har tillräcklig omfattning och består av minst tre ledamöter, varav en

veterinär. Därutöver utses minst två suppleanter. Dessutom bör ingå en till två

rasledamöter.

Rasledamöter och till nämnden knutna rådgivande medlemmar bekostas av respektive

stamboks- och registerförande förening.

Vid avelsvärdering av för landet nya och oprövade raser sker avelsvärdering av en

nämnd, enligt ovan, med allmän hästkunskap, varav en veterinär. Denna nämnd kan vid

behov knyta till sig rådgivande medlemmar, som bekostas av rasförening om sådan finns,

i annat fall av hingstägaren.

7.2 Arbetsuppgifter

Avelsvärderingsnämnden beräknar avelsvärde och beslutar om kvalitetsklass. Nämnden

äger rätt att ta särskild hänsyn till härstamning eller för rasen särskilt värdefull egenskap

vid individprövning. Varje sådant beslut skall i förekommande fall med angivande av

motiv meddelas eventuell berörd stamboks- och registerförande förening eller

sammanslutning av dessa. Beslut rörande enskilda hingstars bedömningsresultat uppförs

12


på avelsvärderingsbevis eller exteriör-bedömningsprotokoll. Nämnden kan ansöka hos

SH om dispens från gällande bestämmelser då nämnden finner detta särskilt motiverat.

Det åligger avelsvärderingsnämnd att årligen gå igenom hela hingstbeståndet med

avseende på fertilitet, avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör

hingstars avelsvärderingsstatus.

Avelsvärderingsnämnd kan i fråga rörande defekt remittera frågan till SH:s veterinärmedicinska

råd eller genetiska råd och vid behov besluta om avkommeundersökning för

ställningstagande

Avelsvärderingsnämnd kan härutöver vara remissinstans i olika ärenden. Det åligger

nämnden att noga följa utvecklingen av aktuella raser, deras användning och resultat.

Minst en gång årligen bör avelsvärderingsnämnd sammanträda med berörd stamboksoch

registerförande förening eller sammanslutning av dessa för genomgång av aktuella

frågor.

8 AVELSVÄRDERINGSTILLFÄLLEN

8.1 Ordinarie avelsvärdering

SH eller på uppdrag av SH utsedd stamboks- och registerförande förening ordnar minst

årligen avelsvärdering av alla därtill berättigade hingstar. Till ordinarie avelsvärdering

kan i tillämpliga fall även hänföras bruksprov och utställning.

Till avelsvärdering kan även tidigare avelsvärderade hingstar kallas för prövning.

8.2 Besiktning i samband med sommarpremiering

För hingstar av vissa raser gäller att de mellan de ordinarie avelsvärderingstillfällena

enligt de rasvisa bestämmelserna även skall visas på sommarpremiering för kontroll av

allmän sundhet och hudkvalitet. Denna besiktning utförs av ordinarie

premieringsförrättare på sommarpremiering. Vid eventuella anmärkningar skall hingsten

visas för förnyat tillstånd vid nästkommande ordinarie avelsvärdering. Samma gäller för

hingst som omfattas av denna bestämmelse men som uteblir från sommarpremiering.

8.3 Interimistisk besiktning i landet

Efter ansökan från hingstägare eller importör och på dennes bekostnad kan

avelsorganisation i samråd med ordförande i berörd avelsvärderingsnämnd föranstalta

om interimistisk avelsvärdering av hingst med stamboksberättigad härstamning och som

i övrigt uppfyller alla för enligt rasvisa bestämmelser erforderliga krav som berättigar till

visning för avelsvärdering i de fall då

- hingsten p g a force majeure eller skada/sjukdom styrkt av veterinärintyg ej kunnat

visas på ordinarie avelsvärdering eller,

- importerats till landet efter senaste ordinarie avelsvärdering inför aktuell betäckningssäsong.

13


Interimistisk avelsvärdering verkställs på överenskommen tid och plats och på delegation

av respektive avelsvärderingsnämnd. Före besiktning skall avelsvärderingsnämndens

ordförande tillsammans med SH eller motsvarande gå igenom hingstens formella meriter

samt inhämta information från aktuell stamboks- och registerförande förening. Övriga

nämnden delges beslut om interimistisk besiktning. Nämnden skall efter genomförd

interimistisk besiktning tillställas kopia av avelsvärderingsbevis och beslut.

I samband med detta utses en besiktningsnämnd med uppgift att besiktiga hingsten.

Denna nämnd skall bestå av tre personer varav en veterinär. Företrädesvis utses

ledamöterna inom ordinarie avelsvärderingsnämnd. I undantagsfall kan besiktning

utföras av två personer, varav en veterinär enligt ovan. Vid nästkommande ordinarie

avelsvärdering beräknas hingstens avelsvärde. Interimistiskt tillstånd är giltigt till

nästkommande ordinarie avelsvärdering.

8.4 Interimistisk besiktning utom landet

I samband med import av hingst kan avelsorganisation i enlighet med förfarandet

beträffande interimistisk besiktning inom landet och efter ansökan från blivande

importör, på dennes bekostnad låta besiktiga och avelsvärdera hingst i utlandet och

därigenom lämna bindande förhandsbesked inför ordinarie avelsvärdering i de avseenden

besiktningen omfattat. Avelsvärderingsnämnden kan besluta om undantag från särskild

besiktning av hingst om den visat ett mycket högt avkomme-prövningsvärde.

9. REGLER FÖR RASVISA BESTÄMMELSER

I den mån mer detaljerade bestämmelser skall gälla för någon ras inom ramen för vad

detta reglemente föreskriver skall det framgå av bilagda rasvisa bestämmelser. Dessa

skall för att gälla utarbetas och antagas av stamboks- och registerförande förening, samt

fastställas av SH. I de fall rasvisa bestämmelser ej föreligger är det avelsvärderingsnämndens

uppgift att avelsvärdera hingstarna av aktuell ras eller för visat användningsområde

efter sin egen tolkning av detta reglemente. Skulle osäkerhet om tolkningen

föreligga kan nämnden konsultera aktuell stamboks- och registerförande förening eller

SH.

10. SÄRSKILT OM FRUKTSAMHETSKONTROLL

Enligt moment ”Språngrullehantering” i detta reglemente skall hingstägare senast 30

september varje år för varje hingst redovisa vilka ston som betäckts under året samt

resultatet av betäckningarna året innan. Sammanställda resultat skall granskas av SH

samt ordförande och veterinärledamot i aktuell avelsvärderingsnämnd. I enlighet med

defektlistan föranleder lägre fölningsprocent än 40 särskild kontroll av språngrulla och

beslut om spermaundersökning eller eventuell annan undersökning. Även hingstar med

årligen upprepad fölningsprocent under 50 kan föranleda beslut om särskild undersökning

eller utredning. Erhållna undersökningsresultat redovisas för avelsvärderingsnämnden

i sin helhet, vilken har att fatta beslut om ytterligare åtgärder i form

av vidare undersökningar, begränsningar i användningen eller tagande ur avel.

14


11. REDOVISNING AV RESULTAT

SH skall för officiell publicering av hingstars kvalitetsklasser årligen i t ex "Hästavel"

tillkännage samtliga för avel godkända hingstar med resultat både vad avser enskilda

hingstars avkommeresultat och övergripande rasstatistik.

12. DISPENS FRÅN GÄLLANDE REGLER

Avelsvärderingsnämnden, berörd rasförening eller hingstägare kan ansöka om dispens

från gällande krav om särskilda skäl föreligger. Över sådan dispensansökan skall alltid

avelsvärderingsnämndens och i förekommande fall bruksprovsnämndens ordförande

samt stamboks- och registerförande förening beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om

dispens fattas av SH:s styrelse.

13. ÖVERKLAGAN AV AVELSVÄRDERINGSRESULTAT

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och

beslutet kan överklagas.

Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som

överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de omständigheter han åberopar till

stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall vara SH tillhanda inom tre veckor från

den dag klaganden fick del av beslutet. Inom SH remitteras överklagan för yttrande till

den avelsvärderingsnämnd som bedömt hingsten och till berörd stamboks- och

registerförande förening eller sammanslutning av dessa, samt vid behov även yttrande

från veterinärmedicinskt och/eller genetiskt råd. SH:s besvärsnämnds beslut skall grunda

sig på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt framkommit i ärendet. SH:s

besvärsnämnd är SH:s sista beslutande instans i överklagningsärenden. Eventuellt beslut

om ombedömning verkställs efter anvisningar från SH:s kansli. Klaganden eller annan

berörd skall underrättas om innehållet i nämndens beslut och om hur han kan överklaga

det.

Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt till SH inkomna

remissyttranden.

14. ANSVAR FÖR LÄMNADE UPPGIFTER

SH ansvarar inte för att uppgifter i skriftliga handlingar, som har lämnats in till SH, är

riktiga, fullständiga och stämmer överens med verkligheten. Inte heller för sådana

uppgifter i den mån de tagits in i register.

15. UNDERRÄTTELSE OM BESLUT

En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut

varigenom besvärsnämnden avgör ärendet. Parten behöver dock inte underrättas om det

är uppenbart obehövligt. Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han

underrättas om hur han kan överklaga det. Se vidare punkt 1.2.9.

15


16. JÄV

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 tillämpas vid avelsvärdering av hingstar.

Förvaltningslagens regler beträffande jäv:

"11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller

någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig

nytta eller skada för honom själv eller någon närstående,

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller

för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning

av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan

myndighet och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga

handläggningen av ett ärende som rör saken,

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet

till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte

någon annan kan vidta utan olägligt uppskov.

Exempelvis föreligger jäv då:

Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släkting (föräldrar, barn eller

syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad.

Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor.

Domare anser sig själv jävig.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant

ge det till känna.

17. HINGSTÄGARES SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Hingstägare har rätt att på de grunder som anges i momentet ”Överklagan av

avelsvärderingsresultat” överklaga beslut eller enligt momentet ”Dispens från gällande

regler” söka dispens. Hingstägare kan däremot ej ställa ekonomiska anspråk på SH eller

någon av dess medlemsorganisationer föranledda av resultat i avelsvärderingen eller

eventuella felaktigheter i densamma.

Det är varje hingstägares skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och regler som

utfärdats av SJV och avelsorganisation som reglerar avelsvärdering av hingstar om

vederbörande hingstägare önskar deltaga i avelsvärdering anordnad eller sanktionerad av

SH.

16


Det är hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för avelsvärdering

inklusive utlandsbesiktningar lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. Ej

utelämna någon information som kan påverka bedömningen av aktuell hingst såsom

dolda fel, pågående medicinering, utförd operation eller behandling. Hingstägare har

rapporteringsskyldighet, enligt SJV:s föreskrift om djurskyddskrav vid avelsarbete, om

hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst verkar i avel. I samband med

hästägarförsäkran skall hingstägare intyga att otillbörlig medicinering eller behandling ej

skett. Det är varje hingstägares skyldighet att till respektive stamboks- och

registerförande förening rapportera ev förändringar i ägarskap eller ort för utstationering

av hingst under betäckningssäsong. En hingstägare skall så snart stoägaren fullgjort sina

skyldigheter enligt det mellan parterna ingångna avtal om betäckning av stoet till

stoägaren överlämna språngsedel i undertecknat skick.

Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej erlägger de

avgifter som SH:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som följer av detta

reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare

(uteslutning). Beslut om uteslutning fattas av SH:s styrelse efter det att berörd

hingstägare underrättats av SH om förhållandet och givits möjlighet att förklara aktuella

omständigheter och fullgöra sina skyldigheter.

Resultaten för avkommorna till de hingstar som inte uppfyller reglerna § 6 i detta

reglementet är inte avelsvärderingsgrundande.

Alla hingstar skall visas i träns av person över 16 år.

17


18. DEFEKTLISTA

Fynd vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsvärdering och hur dessa bör påverka

avelsvärderingsresultatet

Beteckningar: kass för avel = kasserad för all avel, enligt gällande djurskyddsregler

kass = medför kassation, som ett rasvist krav, såvida inte annat anges

i rasvisa bestämmelser

1 = fel av betydelse men som kan vägas upp av andra förtjänster,

rapporteras

2 = saknar veterinärmedicinsk betydelse

rapp = skall meddelas i kritiken och antecknas på avelsvärderingsbeviset.

(Fel som medför kassation samt fel av betydelse

skall alltid rapporteras).

Fynd

Glosöga

Bettfel (över-, underbett)

Fång, ponny

Beteckning

2, rapp

kass för avel. Dock accepteras mindre över-underbett, dvs då

framtändernas tuggytor möts till en del. Flera undersökningstillfällen

erfordras vid gränsfall.

kass

Fång, stor häst 1

Stora exteriöra avvikelser

i benaxlar

Överben

kass för avel.

2. Vid överben på skenben-griffelben och ej lednära

Uppdrivna kotor utan 2

några ledförändringar

Ledgallor

Osteochondros

Strålbenshälta

Spatt

vid behov utredning med bl a röntgen av aktuell led

kass för avel.

kass för avel.

kass för avel.

rapp. För äldre hingstar med tävlingsprestationer men

med röntgen diagnosticerad spatt - rapp.

18


Ringkota

Patellaupphakning

Patellaluxation

kass för avel - verifierad med röntgen.

kass för avel.

kass för avel.

Subluxation i kronled 2

Tuppspatt

Påtagligt vida,

platta hovar

Påtagligt små,

trånga hovar

kass.

kass.

kass.

Bockhov

Påtagligt dålig hornkvalitet

Man- och svansskorv, med

kroniskt förlopp

Mugg, kallblod

Mugg, övriga

Rasp, kallblod

Klapphingst/kryptorchism

Testiklar med avvikande

storlek

Testikel med lägesfel

i pungen

Båda testiklarna med

lägesfel

Testiklar med kraftiga

konsistensavvikelse

Testiklar med traumatiska

skador/inflammation

kass vid nygodkännande.

1 vid förlängt tillstånd.

kass för avel.

kass för avel.

kass (vid måttlig - kraftig utbredning).

1 (vid upprepade tillfällen).

kass (vid måttlig - kraftig utbredning).

kass för avel.

vid kraftigt avvikande storlek (>50%) - kass för avel

mer än 25 %, spermaprov – rapp.

rapp.

kass – om testiklarna ej går att lägerätta och förblir i rätt läge.

kass.

rapp, spermaprov.

19


Pungbråck

Pungbråck, traumatisk

kass för avel.

rapp - utredning och rapportering, uppföljning av operationsberättelse

(ruptur av tunica vaginalis).

Navelbråck 1

Luftsnappning 1

Kvickdrag

Struppipning

kass yngre hingstar.

1. På äldre hingstar (=10 år och äldre)

kass för avel. Biljud vid bruksprov skall utredas på klinik.

Krubbitning 1

Vävning 1

Lynnesfel

kass.

Olika veterinärmedicinska fynd av betydelse för djurskyddet – utredning och eventuell kassation.

Hingst som är anlagsbärare av genetisk defekt t ex cerebellär cortical abiotrofi (slinger), HYPP,

OLW, SCID, s.k. ”krumma föl”- kasseras för avel.

Förekommer defekt av betydelse, rapporterad efter ordinarie avelsvärdering, kan hingsten återkallas

för ny undersökning och omvärderas.

För äldre hingstar gäller att hänsyn skall tagas till ålder och utförda prestationer.

Fertilitetskrav = ej under 40 % dräktighet (15 ston eller fler betäckta). Lägre dräktighetsprocent föranleder

utredning med bl. a spermaprovtagning.

20


19. RASVISA BESTÄMMELSER 02 Arabiskt fullblod

Arab (fastställda 060111)

Individprövning

Härstamning

Hingst ska vara registrerad i Svenska Arabhästregistret. World Arabian Horse Organizations,

WAHO:s regler gäller.

Hälsotillstånd

Hingst skall innan avelsvärdering genomgå fullständig hälsobedömning vid djursjukhus eller

vid av SH godkänd klinik. Hingst skall besiktigas enligt SH:s veterinära defektlista. Hingst

skall därutöver genomgå veterinärbesiktning vid avelsvärderingstillfället och vara godkänd.

Exteriör

Hingst skall bedömas enligt 10-gradig skala och bedömas i följande bedömningsgrupper.

Arabtyp, huvud och hals/Överlinje och kropp/Korrekthet i ben och rörelser/Aktivitet i skritt/

Aktivitet i trav. Hingst skall vid avelsvärderingstillfället mätas avseende mankhöjd. Färgen

skall anges.

Bruksprov

Hingst fyra år och äldre skall utföra bruksprov enligt SH:s grundkrav. Provet ska bedömas

som godkänt respektive icke godkänt (ingen poängbedömning). Tävlingsmeritering kan ersätta

bruksprov. Som tävlingsmeritering räknas start i English Pleasureklass på SAHF:s riksutställning

eller Sport Cup. Bruksprovet kan ersättas med ett intyg utfärdat av veterinär eller

godkänd riddomare.

Kvalitetsklasser

Kvalitetsklass tilldelas hingst vid individprövning enligt följande:

Klass I: 38 poäng eller högre.

Klass II: 35-37 poäng

Klass III: erhåller övriga avelsvärderade hingstar

21


Angloarab (fastställda 071114)

03 Angloarab

Allmänt

Till grund för bedömning av härstamning och registrering ligger SAAF:s Plan- och riktlinjer

2007.

Individprövning

Hingst vars härstamning innehåller avelsvärderade och godkända hingstar för angloavel i

minst fyra led och som uppnått rasvisa krav för angloavel vid betäckningstillfället, samt

genomförd avelsvärdering för premiering enligt nedanstående premieringsreglemente. Alla

resultat som hänföres till hingsten ska kunna redovisas med dokument.

Härstamning

Hingst ska vara av raserna angloarab (x) inregistreringsbar I sektion I, II eller III, arabiskt

fullblod (ox), engelskt fullblod (xx) eller Shagya-arab och skall vara införd i respektive

grundstambok eller riksstambok eller motsvarande internationellt godkänd stambok. Engelsk,

arabisk, angloarabisk fullblodshingst och shagyahingst som är avelsvärderad och godkänd för

svenskt halvblod är också godkänd för angloarabavel utan att särskild prövning för angloavel

behöver göras.

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd och vara röntgad utan anmärkning avseende osteochondros

i has- och knäleder (bak). Röntgenbilderna får vara tagna tidigast den 1/7 det år hästen

fyller 2 år. Bilderna skickas till anvisad adress innevarande år för vidarebefodran till AVNs

veterinär. I händelse av tvist rörande tolkning av röntgenresultat och dess betydelse för avelsvärderingen

avgörs frågan av ordföranden i veterinärmedicinska rådet efter remiss till detta

och Institutionen för radiologi vid SLU.

Endast hingst med godkänt hälsotillstånd är berättigad till genomförande av bruksprov.

Hingst som ej godkänts för hälsotillstånd enl. SH:s defektlista är kasserad.

Exteriörbedömning

10-gradig skala tillämpas och hingst skall erhålla lägst 23 poäng sammanlagt för de tre första

delmomenten, varvid ingen av dessa delpoäng får vara under 7, för att kunna fortsätta bruksprovet

Mått

Hingst skall vid individpröving mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång. För oxhingst

gäller önskvärd mankhöjd minst 155 cm och för x-hingst minst 160 cm. Annars ska en

lägre siffra för typ anges. För fullblodshingstar med löpmeriter anpassar Avelsvärderingsnämnden

(AVN) individprövningen efter resp. hingsts ålder, meriter och utbildningsståndpunkt.

22


03 Angloarab

Bedömningskriterier

1. Kvalitetsklasser

a) Exteriörbedömning.

Kvalitetsklass 50-poängsskala 60-poängsskala

I 38-50 poäng 45-60 poäng

II 35-37 poäng 42-44 poäng

III (gdk endast med prestation) 30-34 poäng* 41 poäng

Kass - 29 * - 40 poäng

b) Bruksprov: Löshoppning/uppsutten hoppning/Gångarter under ryttare:

Löshoppning/Hoppning Gångarter

Kvalitetsklass 20-poängskala 40-poängskala

Diplom 17-20 poäng 32-40 poäng

Klass I 15-16 poäng 30-31 poäng

Klass II 13-14 poäng 25-29 poäng

Klass III 12 poäng 24 poäng

Klass IV -11 poäng - 23 poäng

2. Underlag för bedömning av kvalitetsklass

För 3-årshingst skall bedömning ske av

1. Exteriör (typ, huvud-hals-bål, extremiteternas korrekthet och deras rörelser, skritt och

trav vid hand, lösgalopp). Max 60 poäng

2. Löshoppning (teknik och förmåga samt temperament och allmänt intryck). Max 20 poäng.

3. Gångartsprov under ryttare (skritt, trav och galopp i båda varv). Max 40 poäng.

För 4-årshingst och äldre skall bedömning ske av (Bruksprov):

1. Exteriör (typ, huvud-hals-bål, extremiteternas korrekthet och deras rörelser, skritt och

trav vid hand, lösgalopp). Max 60 poäng.

Äldre hingst (än 10 år) skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms

vid premieringstillfället.

2. Uppsutten hoppning (teknik och förmåga samt temperament och allmänt intryck). Max

20 poäng.

3. Gångartsprov under ryttare (skritt, trav, galopp och allmänt intryck). Max 40 poäng.

23


03 Angloarab

3. Tävlingsmeritering av hingstar

a) Tidigare visad men ej godkänd hingst

För tidigare bedömd hingst men ej godkänd kan ny prövning endast ske på nytt då nya resultat

som uppnått gränsen för bedömningsbarhet föreligger. Genom tävlingsmeritering avslutas

individprövningen för hingst som tidigare vid lägst 4-års ålder ej godkänts genom bruksprov.

Hingst skall i anslutning till bruksprov visas och bedömas i den eller de discipliner och moment

som avelsvärderingsnämnden bestämmer. Efter visning erhåller godkänd hingst ABbokstav.

Underkänd hingst erhåller D-bokstav.

b) Tidigare ej visad hingst

För hingst som ej visats för prövning gäller reglerna under rubriken Premiering – krav för

godkänt bruksprov. Minimikraven för officiella tävlingsresultat tillämpas enligt nedan.

Fälttävlan

För fättävlan gäller följande minimikrav på officiella tävlingsresultat minst två gånger (utom

årgångstävlingar) för att hingst skall vara bedömningsbar:

6 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel i terräng vid särskilt angivna årgångstävlingar för

5-åringar eller motsvarande prestation

7 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel i terräng vid särskilt angivna årgångstävlingar för

6-åringar eller motsvarande prestation

8 år: genomfört 1,00 m med 0 hinderfel i terräng som 7-åring

9 år: genomfört CNC* med 0 hinderfel i terräng som 8-åring

10 år: genomfört CNC** med 0 hinderfel i terräng som 9-åring

11 år och äldre: genomfört CNC*** med 0 hinderfel i terräng som 10-åring

Hoppning

För hoppning gäller följande minimikrav på officiella tävlingsresultat minst två gånger (utom

årgångstävlingar) för att hingst skall vara bedömningsbar:

6 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5-åringar

eller motsvarande prestation

7 år: kvalat till semifinaler med 0 hinderfel vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6-åringar

eller motsvarande prestation

8 år: genomfört 1,30 m med 0 fel i grundomgång som 7-åring

9 år: genomfört 1,40 m med 0 fel i grundomgång som 8-åring

10 år: genomfört 1,50 m med 0 fel i grundomgång som 9-åring

11 år och äldre: genomfört 1,60 m med 0 fel i grundomgång som 10-åring

Dressyr

För dressyr gäller följande minimikrav på officiella tävlingsresultat minst två gånger (utom

årgångstävlingar) för att hingst skall vara bedömningsbar:

6 år: kvalat till semifinal vid särskilt angivna årgångstävlingar för 5-åringar eller motsvarande

prestation

7 år: kvalat till semifinal vid särskilt angivna årgångstävlingar för 6-åringar eller motsvarande

prestation

8 år: genomfört St Georg med minst 68% som 7-åring

9 år: genomfört Intermediaire 2 med minst 68% som 8-åring

10 år och äldre: genomfört Svår dressyr med minst 68% som 10-åring

24


03 Angloarab

4. Hingstar som är avelsvärderade i utlandet/import av hingst

Därest hingsten är visningsberättigad gäller samma krav på bedömningar, bedömningsbarhet

och avelsvärdeklasser som för svensk hingst i samma åldersgrupp.

Dock ges dispens för genomförande av bruksprov för 4-5-årig hingst om den i utlandet hört

till de 10% främsta i sitt bruksprov, såvida detta är av minst samma omfattning som det

svenska, i någon av grenarna dressyr eller hoppning. Det finns möjlighet att om hingstägaren

så önskar visa hingsten i dressyr och/eller hoppning i anslutning till ordinarie bruksprov.

Det åligger hingstimportör/ägare att förete officiell dokumentation på utländsk avelsvärdering

i samband med anmälan av hingsten för svensk avelsvärdering. Om importen sker efter, eller i

alltför nära anslutning till, att årets

officiella visning av hingstar för avelsvärdering ägt rum för att en prövning ska kunna ske kan

hingsten prövas för interimististiskt avelsgodkännande (INT) i avvaktan på nästa officiella

avelsvärderingstillfälle.

Bruksprov – krav, regler och anvisningar

Löshoppning

Hingstar 3 år

Minimihöjd:

1,20 m

Max höjd

1,30 m

Max längd:

1,20 m

Max antal språng: 7 st

Hindertyp:

Oxer med hjälphinder

Löshoppningsprov skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt

intryck (betyg 2) enligt 10-poängsskala. Bedömning genomförs med hjälphinder och en

oxer med minihöjd 120 cm med max sju språng.. För godkänd löshoppning skall lägst klass

II erhållas dock ingen delpoäng under 6.

Uppsutten hoppning

Hingstar 4 år:

Minimihöjd:

1,10 m

Max höjd

1,10 m

Max längd: 1,30 m, trippelbarr 1,50

Max antal språng: Bana på 5-6 hinder väl infångade.

Hindertyp:

Varierande efter anvisning

Enligt domarens anvisningar alt enligt modell för kvalitetsbedömning. Löshoppningsprov

skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt intryck (betyg 2)

enligt 10-poängsskala.För godkänd hoppning skall lägst klass II erhållas dock ingen delpoäng

under 6.

25


03 Angloarab

Hingstar 5 år och äldre:

Minimihöjd:

1,10 m

Max höjd

1,20 m

Max längd: 1,40 m, trippelbarr 1,60

Max antal språng: Bana på 6-10 hinder, varav minst ett skall vara dubbelhinder.

Hindertyp:

Varierande efter anvisning

Hindren skall hoppas i en följd efter domarens anvisningar.

Domaren kan även testa hingst över ytterligare hinder.

Hoppning kan ske över större hinder efter ryttarens medgivande

Hoppförmågan skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt

intryck (betyg 2) enligt 10-poängsskala. För godkänd hoppning skall lägst klass II erhållas

dock ingen delpoäng under 6.

Gångartsprov

Hingstar 3 år och äldre

Hingst skall vid gångartsprov visas ridna och ska poängbedömas i skritt, trav, galopp och allmänt

intryck enligt 10-poängsskala.

Provet utförs enligt domarens anvisning. Provet skall omfatta en bedömning av hingstens

gångartsregister och kapacitet. Omdöme om utvecklingsbarhet skall ges. För godkänt gångartsprov

skall lägst klass I erhållas, dock ingen delpoäng under 6.

Premiering – krav för godkänt bruksprov

Värdebokstav B (bedömer avelsvärdet)

Hingstar 3-5 år

Alternativ 1: Hingst har erhållit klass I exteriört och klass I hoppning eller gångarter. dock

ingen delbedömning under 6

Alternativ 2: Hingst har erhållit klass II exteriört och diplom i hoppning eller gångarter, dock

ingen delbedömning under 6.

Godkänt resultat innebär B-premiering och ger temporärt 1-3 års betäckningstillstånd efter

rekommendation av SAAF Avelskommitte. Oavsett resultat är individprövningen ej avslutad.

För 6-årshingst och äldre

Bedömning av äldre hingstar skall göras i förhållande till tävlingsprestationer inom fälttävlan,

hoppning eller dressyr eller andra likvärdiga prestationer. Vid bedömning av hingstens lämplighet

i angloavel görs bedömning av exteriör och hopp- och ridprov. I stället för hopp- och

gångartsprov kan annan dokumentation föreläggas SAAF Avelskommitte. Avsteg från dessa

krav och bedömningar kan göras om hingsten har härstamningsmässiga kvaliteter eller andra

särskilda kvaliteter som bedöms av SAAF Avelskommitte vara till gagn för angloavlen.

Vid bedömning ställs kravet för godkännande vid:

1. exteriört: klass I,

2. löshoppning eller uppsutten hoppning: klass II, dock ingen delbedömning under 6.

3. gångartsprov under ryttare: klass I, dock ingen delbedömning under 6.

4. skall kunna redovisa goda tävlingsmeriter i endera fälttävlan, hoppning eller dressyr (se

specifikation under rubrik Tävlingsmeritering av hingstar),

5. eller motsvarande annan prestation som kan godkännas av SAAF Avelskommitte.

26


03 Angloarab

Godkänt resultat innebär lägst B-premiering och ger permanent betäckningstillstånd. Oavsett

resultat är individprövningen ej avslutad.

Värdebokstav AB (bedömer egna meriter)

Hingst skall uppfylla kraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några av följande

villkor:

Deltagit minst 4 gånger i officiell ridtävling med följande resultat

a) Dressyr: lägst 62% i Msv/Breeders Trophy eller motsvarande

b) Hoppning: 0 hinderfel i grundomgång i lägst 1,30/Breeders Trophy eller motsvarande

c) Fälttävlan: 0 hinderfel i terräng i CNC*/Breeders Trophy eller motsvarande

d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande grupp 2

e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass

f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass

g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Värdebokstav A (bedömer avkommors prestationer)

Hingst skall uppfylla kraven för värdebokstav AB samt

Alternativ 1

1. har lämnat ett flertal avkommer av betydelse.

2. flertalet avkommor ska ha erhållit något av följande: Klass I exteriört, hopp- eller gångartsdiplom,

B-premiering eller AB-premiering

3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet

med Venedigkonventionen (se SAAF Plan och Riktlinjer).

4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning

5. den större andelen av avkommorna bör ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning

bör avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst 2 gånger i officiell

ridtävling med följande resultat:

a) Dressyr: med minst 62% i lägst Lätt Dressyr/Breeders Trophy eller motsvarande

b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,20/Breeders Trophy eller motsvarande

med

c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i 1.00m/Breeders Trophy eller motsvarande

d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande grupp 1

e) Körning: 0 hinderfel lätt klass

f) Distans: Godkända kilometer i lätt klass

g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

27


03 Angloarab

Alternativ 2

1. har lämnat få men betydelsefulla avkommor av märkbart hög kvalitet och med hög prestationsgrad.

2. merparten av avkommorna ska ha erhållit något av följande: Klass I exteriört, hopp- eller

gångartsdiplom, B-premiering eller AB-premiering.

3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet

med Venedigkonventionen (se SAAF Plan och Riktlinjer).

4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning

5. den större andelen av avkommorna bör ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning

bör avkommorna uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst 2 gånger i officiell

ridtävling med följande resultat:

a) Dressyr: med minst 62% i lägst Msv

b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30

c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC*

d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande grupp 2

e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass

f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass

g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Kvalitetsklass A kan utdelas postumt

Värdebokstav ELIT (bedömer avkommors prestationer)

Hingst skall uppfylla kraven för värdebokstav A samt

Alternativ 1

1. har lämnat ett flertal avkommor av betydelse av märkbart hög kvalitet och med hög prestationsgrad

såväl avelsmässigt som tävlingsmääsigt

2. flertalet avkommor har erhållit Klass I exteriört eller hopp- eller gångartsdiplom, eller B-

premiering eller AB-premiering

3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet

med Venedigkonventionen (se SAAF Plan och Riktlinjer).

4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning

5. ett antal av avkommorna ska ha tävlingsmeriter och som riktlinje för bedömning bör avkommorna

uppfylla något av nedanstående; deltagit i minst 2 gånger i officiell ridtävling

med följande resultat:

a) Dressyr: med minst 62% i lägst St George

b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30

c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC**

d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande grupp 2

e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass

f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass

g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

28


03 Angloarab

Alternativ 2

1. har lämnat få men betydelsefulla avkommor av märkbart hög kvalitet och med hög prestationsgrad

såväl avelsmässigt som tävlingsmässigt

2. den större andelen av bedömda avkommorna har erhållit Klass I exteriört eller erhållit

hopp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering

3. hingsten kan tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet

med Venedigkonventionen (se SAAF Plan och Riktlinjer).

4. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning

5. ett flertal av avkommorna ska ha meriter motsvarande Alternativ 1 varav en avkomma bör

ha tävlingsmeriter som uppfyller något av nedanstående av nedanstående; deltagit i minst

2 gånger i officiell ridtävling med följande resultat

a) Dressyr: med minst 62% i lägst Intermediere II

b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,40

c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC***

d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande grupp 3

e) Körning: 0 hinderfel svår klass

f) Distans: Godkända kilometer i svår klass

g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Kvalitetsklass ELIT kan utdelas postumt

Värdebokstav D (Individbedömning)

Hingsten har avslutat sin individprövning utan att nå ett godkänt resultat vare sig i bruksprov

eller efter tävlingsmeritering.

Värdebokstav Kass (Individbedömning)

Hingst uppfyller ej kraven för godkänd enl. SH:s defektlista eller SJV:s föreskrifter om djurskyddskrav

vid avelsarbete (SJVFS 1995:113), genom att hingsten

1. har defekt eller är bärare på anlag för defekt med ärftlig bakgrund,

2. har exteriör svaghet som kan vara av djurskyddsmässig betydelse,

3. har nedsatt fruktsamhet,

4. som av smittskyddsskäl ej kan tillåtas för avel.

Sådan hingst får ej användas i svensk avel.

Värdebokstav INT (Interimistiskt godkänd)

Hingst som importeras efter ordinarie avelsvärderingstillfälle kan tilldelas interimistiskt godkännande

om den skulle vara berättigad till avelsvärdeklass B eller AB. Denna avelsvärdeklass

har giltighet fram till nästa officiella avelsvärderingstillfälle.I samband med att hingst

tilldelas B, AB eller INT ska en skriftlig beskrivning av hingstens exteriör- och prestationsegenskaper

göras av AVN och införas i avelsvärderingsbeviset.

29


06 Lipizzaner

Lipizzaner (fastställda 071114)

Individprövning

Färger

Skimmelfärgen är dominant, svarta och bruna hästar förekommer och dessa färger skall bevaras,

inga andra färger godkänns.

Härstamning

Hingst skall vara införd i Svenska Lipizzanerföreningens grundstambok avd I A eller I B

(raskod 06). Hingstens moder skall vara stambokförd i grundstambok avd 1 A eller motsvarande

internationellt godkänd stambok.

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd. Innan hingsten kan visas exteriört skall veterinär besiktning

ske dels vid ATG-klinik, dels på visningsplatsen av ordinarie veterinär. Intyget från

ATG-kliniken, där böjprov på hårt underlag och kontroll av puls och andning samt arbetsprov

(longering eller liknande) skall ingå, får ej vara äldre än tre månader gammalt.

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingst exteriört. Hingst skall vid individprövning

mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Hingstens mankhöjd bör ej

understiga 153 cm eller överstiga 160 cm vid 4 års ålder. Vid lägre eller högre mankhöjd skall

en extra god rastyp bedömas uppväga avvikelsen från idealhöjden på 155-158 cm.

Bruksprov

Bruksprov kan påbörjas tidigast för hingst fyra år och äldre. Hingst har i varje enskild del av

bruksprovet två försök att nå godkänt resultat.

För att erhålla kvalitetsklass B krävs följande bruksprov:

Ridbarhetsprov - kan göras tidigast på våren vid fem års ålder.

Hingst skall ridas i träns, på valfritt bett, enligt domares anvisningar. Hingst skall bedömas i

skritt, trav och galopp där utvecklingsbarhet, temperament, samarbetsvilja och allmänt intryck

ingår. I de olika gångarterna skall taktmässighet, elasticitet, balans, regelbundenhet, rörlighet,

steglängd, bakbensaktivitet, ryggverksamhet, avspändhet och bärighet bedömas. Omdöme

sätts enligt 10-poängsskala.

För godkänt prov skall genomsnittspoängen vara lägst 6,0 varav ingen delpoäng under 5.

30


06 Lipizzaner

För att erhålla kvalitetsklass AB krävs förutom godkänt ridbarhetsprov följande bruksprov:

Alternativ 1 - utökat ridbarhetsprov - kan göras tidigast på våren vid sex års ålder.

Hingst skall ridas i träns på valfritt bett eller på kandar i valfritt program motsvarande LA

dressyr. Programmet skall lämnas in skriftligt till visningsnämnd minst fjorton dagar före

provet. Hingst skall bedömas i skritt, trav och galopp där samling, tempoväxlingar, temperament,

samarbetsvilja och allmänt intryck ingår. I de olika gångarterna skall taktmässighet,

elasticitet, balans, samling, regelbundenhet, rörlighet, steglängd, bakbensaktivitet, ryggverksamhet,

avspändhet och bärighet bedömas. Omdöme sätts enligt 10-poängsskala där genomsnittspoängen

inte får understiga 5.

För godkänt prov skall genomsnittspoängen vara lägst 6,0 varav ingen delpoäng under 5.

Alternativ 2 - körbarhetsprov - kan göras tidigast på hösten vid fyra års ålder.

Körbarhetsprovet görs som landsvägskörning på allmän väg över en distans på 15 km med ett

genomsnittligt tempo om lägst 225 m/min för 4-åriga hästar och lägst 250 m/min för 5-åriga

och äldre. Vid detta prov ska fyrhjulsvagn med en vikt av lägst 150 kg användas. Anspänningskontroll

ska ske för att kontrollera att hingst inte har olater.

Genomfört körmoment i föreskrivet tempo räknas som godkänt prov. Godkänd landsvägskörning

ger 7 poäng.

Kvalitetsklasser

G

B

AB

tilldelas hingst yngre än fem år, som erhållit lägst 38 poäng exteriört och ingen delpoäng

under 7. Hingst tilldelas kvalitetsklass G under högst visningsåret. Hingst fem år

och äldre kan ej tilldelas kvalitetsklass G. Hingst skall vara veterinärt godkänd.

tilldelas hingst som erhållit lägst 38 poäng exteriört och ingen delpoäng under 7 samt

genomfört godkänt ridbarhetsprov. Hingst yngre än fem år kan ej tilldelas kvalitetsklass

B. Hingst skall vara veterinärt godkänd.

tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B

- och genomfört godkänt bruksprov med lägst 52 poäng - sammanräknade summan

av exteriörens högsta totalpoäng, godkänt ridbarhetsprov samt godkänt utökat rideller

körbarhetsprov

- eller varit placerad i officiell ridtävling lägst klass Lätt A eller Lätt fälttävlan,

- eller varit placerad i officiell körtävling lägst Medelsvår klass,

- eller utfört prestation motsvarande ovanstående tävlingsmeriter.

31


06 Lipizzaner

A

tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass B samt ha

- lämnat 20 levande födda avkommor, införda i grundstambok varav minst 7 ska

uppfylla något av nedanstående villkor:

• erhållit lägst kvalitetsklass B med minst 35 poäng,

• erhållit 38 poäng vid avelsvärdering eller avelsvärderingsgrundande utställning i

klass för 4-åriga eller äldre hästar,

• vara placerad i officiell ridtävling lägst klass Lätt A eller Lätt fälttävlan,

• vara placerad i officiell körtävling lägst Medelsvår klass,

• utfört prestation motsvarande ovanstående tävlingsmeriter.

ELIT tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass A samt ha

- lämnat 40 levande födda avkommor, införda i grundstambok varav minst 10 ska

uppfylla något av nedanstående villkor:

• vara avelsvärderad hingst med lägst kvalitetsklass B,

• vara avelsvärderat sto med kvalitetsklass AB, A eller ELIT,

• erhållit 40 poäng vid avelsvärdering eller avelsvärderingsgrundande utställning i

klass för 4-åriga eller äldre hästar,

• vara placerad i officiell ridtävling lägst klass Lätt A eller Lätt fälttävlan,

• vara placerad i officiell körtävling lägst Medelsvår klass,

• utfört prestation motsvarande ovanstående tävlingsmeriter.

Kvalitetsklass A och ELIT kan utdelas postumt.

32


07 Morganhäst

Morganhäst (fastställda 071114)

För att hingst skall få visas vid avelsvärdering ska hingsten vara registrerad i SMHF:s Grundstambok

för Morganhästar avdelning A.

Avelsvärdering kan ske tidigast på våren vid fyra års ålder. Dispens från åldersgräns medges

ej.

Före exteriörbedömning skall hingsten genomgå en allmän medicinsk och ortopedisk veterinärundersökning

samt mätning avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång.

Avelsvärdeklasser

Hingst kan visas för avelsvärderingsnämnd vid ett obegränsat antal tillfällen för höjning av

hingstens exteriörpoäng. Hingst som tidigare avelsvärderats exteriört, kan inte få sin exteriörpoäng

sänkt vid upprepade bedömningar.

Hingst som skall prövas för avelsvärdeklass B, avelsvärdeklass AB eller för höjning av exteriörpoäng,

skall visas för SH:s avelsvärderingsnämnd för specialraser.

Avelsvärdeklass B:

Tilldelas hingst som av officiell avelsvärderingsnämnd är exteriörbedömd med lägst 38 poäng

och ingen delpoäng lägre än 7 samt godkänts vid veterinärbesiktning ingående i avelsvärderingen.

Avelsvärdeklass AB:

Tilldelas hingst som av officiell avelsvärderingsnämnd är exteriörbedömd med lägst 35 poäng

och ingen delpoäng lägre än 7, är godkänd vid veterinärbesiktning ingående i avelsvärderingen,

samt har genomfört godkända bruksprov.

Hingst som har extraordinärameriter kan ges dispens från bruksprov och tilldelas avelsvärdeklass

AB i samband med godkännande, förutsatt att åberopade prestationer kan styrkas och

uppvisas i god tid före avelsvärderingen.

Avelsvärdeklass A:

Tilldelas hingst som är stambokförd med lägst avelsvärdeklass AB samt uppfyller nedanstående

krav. Kan utdelas postumt.

Hingst skall ha lämnat minst 15 levande födda avkommor, införda i SMHF:s Grundstambok

för Morganhästar avdelning A, varav minst sex skall uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter. Ytterligare minst sex ska vara av god exteriör beskaffenhet

(lägst klass II tidigast vid ett års ålder) eller uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter.

Avelsvärdeklass ELIT:

Tilldelas hingst som är stambokförd med lägst avelsvärdeklass A samt uppfyller nedanstående

krav. Kan utdelas postumt.

Hingst skall ha lämnat minst 30 levande födda avkommor, införda i SMHF:s Grundstambok

för Morganhästar avdelning A, varav minst tolv skall uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter.Ytterligare minst tolv ska vara av god exteriör beskaffenhet

(lägst klass II tidigast vid ett års ålder) eller uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter..

33


07 Morganhäst

Avelsvärdegrundande avkommemeriter

Avkommornas meriter utgör grund för höjning till avelsvärdeklasserna A och ELIT. Föräldradjurs

avelsvärdehöjning kan grundas på meriter från avkomma som:

erhållit avelsdiplom.

är stambokförd med lägst 40 poäng.

är AB-premierad.

varit placerad i officiell ridtävling lägst klass Lätt A eller Lätt fälttävlan.

varit placerad i officiell körtävling lägst Lätt klass regional.

erhållit minst 0,5 poäng vid tävling, av lägst C-nivå, anordnad av WRAS-ansluten klubb.

varit placerad i officiell distanstävling om minst åtta svenska mil.

antingen har utsetts till Best In Show, eller blivit bästa vuxen hingst, sto eller valack på

Morgan Riks med lägst 38 poäng.

vunnit allroundpriset MSHA Trophy på Morgan Riks med minst fyra deltagande hästar.

har dokumenterade meriter i annat land, jämförbara med de svenska enligt ovan.

Det tillkommer hästägaren att tillhandahålla dokumentation för att styrka avkommors åberopade

prestationer.

Bruksprov

Veterinär kan tillsammans med bruksprovsansvarig låta avbryta provet om särskilt skäl föreligger.

Hingst har i varje enskild del av bruksprovet ett obegränsat antal försök att nå godkänt resultat eller

förbättra ett tidigare godkänt resultat. Hingst som tidigare utfört ett delmoment med godkänt resultat,

kan inte få poängen sänkt vid efterföljande prov. Däremot kan hingsten tillgodoräkna sig en höjning av

poängen om resultatet förbättras.

Utrustning

Den som visar hingst skall vara vårdat klädd. Klädsel, träns, seldon och övrig utrustning som

används vid bruksprov skall uppfylla de krav som anges i Svenska Ridsportförbundets TR för

respektive disciplin för Lätt klass.

Vid gångartsprov är utrustning detsamma som för dressyrprov. Damasker eller lindor är ej

tilllåtna vid gångartsprov och exteriörbedömning.

Bruksprovets genomförande

Hingstar skall genomföra bruksproven vid SH:s avelsvärdering för hingstar av specialras, på

av SH anvisad plats eller på Morgan Riks. Vanligtvis genomförs bruksprov under två dagar.

Hela eller delar av bruksprovet kan utföras vid Morgan Riks, om förutsättningar för detta

finns. Det tillkommer hingstägare att i god tid meddela SMHF vilket eller vilka delmoment

man önskar utföra. SMHF har dock inte skyldighet att genomföra bruksprov, om det ej är

möjligt att anlita av SH behörig domare, eller om föreningens kostnader för dessa blir orimligt

stora.

Krav för godkännande

För att hingst skall anses ha utfört ett godkänt bruksprov krävs en erhållen totalsumma för

bruksprovets delmoment av minst 18 poäng och inget delmoment under 6 poäng, samt en

sammanräknad summa av minst 56 poäng vid exteriörbedömning och bruksprov. Erhållen

poäng avrundas till två decimaler.

34


07 Morganhäst

Exempelvis måste hingst som vid exteriörbedömning fått en summa av 38 poäng eller mer,

uppnå en summa av 18 poäng på bruksprovet för att bruksprovet ska vara godkänt. Hingstar

med lägre exteriörpoäng måste uppnå högre poäng.

Hingst får inte visa tecken på dåligt lynne eller olater. Hingst som visar påtaglig olydnad eller

ovillighet att ridas eller köras godkänns ej.

Bruksprovets delmoment

Bruksprovet består av följande tre obligatoriska delmoment:

Delmoment 1: Gångartsprov

Delmoment 2: Löshoppning

Delmoment 3: Körprov

Betyg sätts för varje delmoment enligt en skala 0-10, där 10 är högsta poäng. Den slutliga

poängen för delmomentet utgörs av totalsumman dividerad med antalet bedömningsgrupper,

avrundad till två decimaler.

För att ett delmoment ska vara godkänt skall genomsnittspoängen inte understiga 6,00 och

ingen enskild poäng får vara lägre än 5.

Delmoment 1: Gångartsprov

Hingsten skall visas riden enligt domarens anvisning och bedömas i skritt, trav, galopp och

allmänt intryck.

Delmoment 2: Löshoppning

Hingstarna skall bedömas i teknik och förmåga (betyg 1) samt temperament och allmänt intryck

(betyg 2). Bedömning genomförs med hjälphinder 70 cm högt samt en oxer. Efter cirka

sju till åtta språng skall oxerns höjd ligga på minst 120 cm.

Delmoment 3: Körprov

Prov genomförs enligt grundkraven för bruksprov i körning. Provet genomförs av kusk samt

en medhjälpare. Provet kan göras utomhus eller inomhus.

Dispens från bruksprov

Hingstar med extraordinära meriter kan, efter prövning, tilldelas avelsvärdeklass AB utan att

genomföra bruksprov. Det tillkommer hingstägaren att tillhandahålla dokumentation för att

styrka åberopade prestationer. Prövning av sådant ärende sker selektivt i varje enskilt fall av

SMHF:s styrelse.

35


12 American Quarter

American Quarter (fastställda 071114)

Härstamning

Härstamningen bedöms efter de uppgifter hingstägaren lämnar i samband med anmälan till

avelsvärderingen. Endast officiella uppgifter från AQHA bedöms. Hingst måste vara registrerad

i SQHA:s register. Hingstens tänkta användningsområde bör också anges, då typen av

quarterhästar till stor del specialavlas. Övriga meriter lämnas vid anmälan till avelsvärdering.

Hälsotillstånd

Hingst ska genomgå en veterinärbesiktning vid avelsvärderingstillfället. Hingst ska vara DNA

testad via AQHA. Detta skall framgå av registreringsbeviset. Quarterhingst som stammar ur

IMPRESSIVE blodslinje skall vara testad HYPP N/N.

Härstamning & exteriör

Hingst bedöms i skala 1-10 med fem bedömningsgrupper, där ingen delpoäng får understiga

5. Tänkt användningsområde bör uppges.

Bedömningsgrupperna är följande;

1. Rastypen, balans och harmoni ska bedömas. Tänkt användningsområde kan anges.

2. Huvud, hals & bål. Totalomdöme anges i poängskala. För och nackdelar ska klart dokumenteras.

3. Extremiteter. Totalomdöme anges i poängskala. För och nackdelar ska klart dokumenteras.

4. Rörlighet. Skritt och trav ska anges var för sig. Totalomdöme anges i poängskala.

5. Totalharmoni och härstamning skall anges i poängskala.

Prestationer

Som prestation räknas Performance R.O.M. eller godkänt bruksprov 1. När prestationen

R.O.M (Register of Merit) omnämns avses Performance R.O.M. R.O.M ska styrkas från

AQHA. Quarterhäst som är tre år och äldre, och som inte har performance (prestations)

R.O.M., ska vid sin första centrala avelsvärdering utföra Bruksprov 1.

Bruksprov 1

Vid Bruksprov 1 används en poängskala från 1 till 10. Ingen slutpoäng får vara under sju, och

ingen delpoäng får vara under 5, för att provet ska anses godkänt.

Maximalt ges 30 poäng, och för att Bruksprov 1 ska anses godkänt krävs minst 21 poäng.

Bruksprov slutpoäng består av tre delbedömningar:

-Rörelsemekanik i de tre gångarterna. Separata poäng ges för walk, jog och lope. Max 10 poäng.

-Ridbarhet. Max 10 poäng.

-Helhetsintryck där hästens hanterbarhet och vilja väger tyngst. Max 10 poäng.

Bruksprov 1 består av ett mönster med delar ur Trail, Western Pleasure och Reining. Bedömningsgrunder

enligt AQHA`s aktuella regelbok.

Betsling enligt AQHA`s regelbok för junior respektive seniorhästar.

I Bruksprov 1 vill man se en lyhörd häst som lyssnar till ryttarens hjälper. Hästen ska röra sig

fritt och lätt med mjuka, taktmässiga gångarter.

36


12 American Quarter

Huvud och hals ska bäras på ett naturligt och avslappnat sätt, varvid nacken ska befinna sig i

jämnhöjd eller straxt ovanför manken.

Man visar hästen med relativt lös tygel, varvid lätt kontakt och kontroll måste finnas.

Hästen ska svara på hjälperna och övergången mellan gångarterna ska vara smidiga och lätta.

Vid passerande av hindren, bedöms det sätt hästen närmar sig hindret, uppmärksamheten på

ryttarens hjälper och allmänt beteende.

Mönster för bruksprov 1

Rid in på banan i skritt, på medellinjen jog, halt på mitten, hälsning (ögonkontakt med domarna).

Fortsätt på medellinjen i jog, ca 10 meter från kortsidan vänster lope till halva långsidan.

Fortsätt i jog till bron, walk över bron.

Efter bron höger varv i jog till halva långsidan, sidepass över bom med nosen in mot banans

mitt.

Fortsätt i walk, ryggning genom L (mått mellan bommarna 100 cm).

Mitt på kortsidan höger lope, vänd snett igen, på mitten galoppombyte (enkelt eller flygande).

Rid en åtta med galoppombyte (enkelt eller flygande), fortsätt längs fyrkantsspåret ett varv.

Mitt på kortsidan vänd upp på medellinjen i skritt, gör halt på mitten.

Skritta ut från banan.

Kvalitetsklasser

Individprövning

KLASS 1 = Häst som har lägst 38 poäng vid exteriörbedömning och innehar R.O.M.

R.O.M. i HALTER skall markeras speciellt.

KLASS 2 = Häst som har 37 poäng eller lägre vid exteriörbedömning och innehar R.O.M.

KLASS 3 = Övriga hästar som ej innehar R.O.M.

Avkommevärdering

Kan tilldelas hingst enligt nedan:

B = Lämnat minst två avkommor bedömda med lägst klass 1 .

A = Lämnat minst fyra avkommor bedömda med lägst klass 1

ELIT = Lämnat minst sex avkommor bedömda med lägst klass 1

Vid avkommevärderingen tas hänsyn till hingstens totala antal avkommor

Höjning av kvalitetsklass

Om hingst uppnår meriter för höjning av kvalitetsklass, ska anmälan göras till närmast följande

central avelsvärdering.

Äldre hingstar bedömda före år 2000

Hingstar som är godkända enligt SQHA's reglemente 1996, kan tilldelas kvalitetsklass och

eventuell avkommebedömningsbokstav. Ägaren till dessa hingstar ska skicka sitt original

AQHA registreringsbevis, avelsvärderingsbevis, R.O.M och eventuella avkommors meriter

till SQHA. SQHA ansöker då hos SH om att få tilldela hingsten aktuell värdeklass. Hingst

kan också visas för ny avelsvärdering för att tilldelas aktuell värdeklass och värdebokstav.

37


American Paint (fastställda 031112)

13 American Paint

Individprövning

Hingst som tilldelats kvalitetsklass är licensberättigad.

Härstamning

Härstamningen bedöms efter de uppgifter hingstägaren lämnar i samband med anmälan till

avelsvärderingen. Endast officiella uppgifter från APHA bedöms. Övriga meriter lämnas vid

anmälan till avelsvärdering.

Hälsotillstånd

Hingst ska genomgå en veterinärbesiktning vid avelsvärderingstillfället. Hingst ska vara

DNA-testad/blodtypad. Hingst som stammar ur IMPRESSIVE blodslinje skall vara testad

HYPP N/N. Overohingst skall vara testad för frihet av anlaget för OLW.

Exteriör

Hingst bedöms i skala 1-10 med fem bedömningsgrupper, där ingen delpoäng får understiga

5. Tänkt användningsområde bör uppges. Bedömningsgrupperna är följande;

1. Typ.

2. Huvud, hals, bål & kors.

3. Extremiteter

4. Rörlighet.

5. Harmoni och härstamning.

Kvalitetsklasser

Individprövning

B a) tilldelas 3- eller 4-årig hingst som vid avelsvärdering erhållit lägst 38 poäng

exteriört, ingen delpoäng under 6.

b) Tilldelas hingst som erhållit minst 35 poäng vid avelsvärdering och har av APHA

utfärdat 2 Open Performance R.O.M.

Hingstar 5 år och äldre skall vara AB-premierade alternativt klara b alternativet.

AB

A

Tilldelas avelsvärderad hingst som erhållit lägst 38 poäng och har av APHA utfärdat

1 Open R.O.M. I Performance eller 1 Open Halter R.O.M plus 2 performance poäng.

Tilldelas AB premierad hingst som erhållit lägst 38 poäng och har 3 avkommor som

tillsammans har av APHA utfärdat minst 5 Open R.O.M.

ELIT Tilldelas avelsvärderad hingst som erhållit lägst 38 poäng och har 4 avkommor

som tillsammans, av APHA utfärdat, har minst 10 Open R.O.M. eller har

2 avkommor som tillsammans har av APHA utfärdat 2 Open SUPERIOR.

Avelsvärderings omprövning:

Hingstar som varit verksamma i svensk avel under 10 år, skall omprövas för fortsatt värdering

genom att uppvisa ur APHAs showrecord att avkommorna tillsammans har minst 10 Open

APHA poäng. Det är hingstägarens ansvar och skyldighet att styrka samt tillhandahålla dessa

uppgifter till SH:s värdering.

38


13 American Paint

Höjning av kvalitetsklass

Om hingst uppnår meriter för höjning av kvalitetsklass, ska anmälan göras till närmast följande

centrala avelsvärdering.

39


14 Shagya-arab

Shagya-arab (fastställda 071114)

Hingst kan införas i riksstambok efter individprövning enligt nedanstående krav.

Individprövning

Härstamning

Hingst skall vara registrerad i SShF:s Grundstambok avd Ia.

Arabiska fullblodshingstar kan avelsvärderas för shagya-arabavel tidigast vid tre års ålder,

under förutsättning att de är införda i Svenska Arabhästregistret (SAHR).

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingst exteriört och poängsätts. Hingst som vid ett

tillfälle erhållit lägst 38 poäng med ingen delpoäng under 7, kan inte kasseras exteriört vid

något senare tillfälle.

Shagya-arabhingst godkänd i annat land.

Hingst som är exteriört godkänd i annat land vars nationella Shagya-arabförening är

fullvärdig medlem i ISG – Internationale Shagya-Araber Gesellschaft skall vid varje individprövningstillfälle

inte poängbedömas utan endast erhålla en verbal skriftlig beskrivning.

Följande krav måste vara uppfyllda: Den exteriöra bedömningen skall ha genomförts i enlighet

med landets stambokförande shagya-arabförenings rasvisa krav.

Hingsten skall vara införd i Studbook for Stallions - Stallion Book I upprättad enligt ISG:s

riktlinjer, likvärdig med SShF:s Riksstambok avd I (Hingstbok).

Shagya-arabhingst kvalificerad genom särskild tävlingsmeritering.

Hingst som kvalificeras genom ”särskild tävlingsmeritering” poängbedöms inte utan tilldelas

endast verbalt skriftligt omdöme (se Särskild tävlingsmeritering).

Hingst skall visas lös i ridhus samt vid hand. Hingst skall vid individprövning mätas avseende

mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Önskvärd mankhöjd för shagya-araber är minst

154 cm och skenbensomfång 18 cm, för mindre hingstar skall storleken vägas in i rastypen.

För arabiska fullblodshingstar som prövas är dessa mått ett krav.

40


14 Shagya-arab

AVELSVÄRDEKLASSER

Värdebokstav B

tilldelas hingst som erhållit 38 poäng exteriört och ingen delpoäng under 7

eller hingst som är exteriört godkänd i annat land enligt ovan (se Exteriörbedömning).

Avelsvärdeklass B tilldelas endast under en begränsad period till dess

godkänd tävlingsmeritering är genomförd, se nedan.

Värdebokstav AB

tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för avelsvärdeklass B och genomfört

godkänd tävlingsmeritering / bruksprov eller godkänts genom Särskild tävlingsmeritering.

Värdebokstav A (kan utdelas postumt)

tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdeklass AB samt har lämnat

minst 15 levande födda avkommor (minst 9 dygn gammalt föl) varav minst 10

med för rasen stamboksberättigad härstamning. Av dessa 10 ska 3 ha minst 4

poäng vardera enligt "Förärvningspoäng för Shagya-araber". Minimikrav för

hingstens och avkommans sammanlagda förärvningspoäng är 40.

Värdebokstav ELIT (kan utdelas postumt)

tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdeklass AB samt har minst 25

levande födda avkommor (minst 9 dygn gammalt föl) varav minst 15 med för

rasen stamboksberättigad härstamning. Av dessa 15 ska 5 ha minst 4 poäng vardera

och 1 ska ha minst 5 poäng enligt "Förärvningspoäng för Shagya-araber".

Minimikrav för hingstens och avkommans sammanlagda förärvningspoäng är

65.

TÄVLINGSMERITERING

Hingst som godkänts exteriört som 3-, 4- eller 5-åring skall utföra dressyr- och hopprov före

utgången av det kalenderår då hingsten uppnår 6 års ålder.

Hingst som godkänts exteriört som 6-åring eller senare skall utföra proven före utgången av

det kalenderår som följer efter det år då hingsten tilldelats avelsvärdeklass B.

Dressyrprov

Dressyrprov rids vid officiell tävling, ridhästklass. Godkänt resultat är 50% av maxpoäng vid

minst ett tillfälle i lägst Lätt B.

Hopprov

Hopprov rids vid officiell tävling, ridhästklass. Genomförd grundomgång med högst 8 felpoäng,

vid minst ett tillfälle i lägst Lätt B.

41


14 Shagya-arab

Kontroll och redovisning

För kontroll och redovisning av ovanstående resultat erhåller hingstägaren av SShF ett s k

”Bruksprovskort” där tävlingssekretariatet på tävlingsplatsen fyller i resultatet, vilket domaren

intygar. Även protokoll från dressyrprov skall redovisas. Hingstägare som saknar "Bruksprovskort"

skall verifiera resultat med resultatutskrift från SvRF eller motsvarade. Allt skall

kunna verifieras och vid behov skall anmälan kompletteras med översättningar till svenska.

Tävlingsmeritering för importerad shagya-arabhingst som godkänts exteriört

Tävlingsmeritering för importerad hingst sker i enlighet med ovanstående. Kan ersättas med

utländska tävlingsresultat / bruksprov motsvarande ovanstående eller genomgånget 70-100-

dagarsprov med en totalpoäng på minst 80 eller en delpoäng på minst 100 i något av proven

ridbarhet eller hoppning.

SÄRSKILD TÄVLINGSMERITERING

För shagya-arabhingst som uppfyller särskilda tävlingsmeriter gör nämnden en sammanvägd

bedömning av meriter och exteriör för eventuellt godkännande.

Hingsten ska vid upprepade tillfällen erhållit placering i lägst någon eller några av följande

grenar vid officiell tävling lägst regional nivå, ridhästklass.

Hoppning

Dressyr

Fälttävlan

Körning

Distans

Msv klass

Msv klass

Msv klass

Svår klass (tävlingen skall vara komplett med dressyr, maraton och precision).

Placeringpoäng avser totalresultat, vilket medför att vid spannkörning en och

samma häst måste genomföra samtliga moment för att placeringspoäng skall

räknas.

130 km eller mer

FÖRÄRVNINGSPOÄNG FÖR SHAGYA-ARABER

Vid beräkning av förärvningspoäng gäller något av alternativen för respektive poäng. Bästa

merit gäller, dvs varje individ kan bara få en av nedanstående delpoäng.

Vid beräkning av poäng som underlag för hingstens eller stoets avelsvärdeklass läggs avkommornas

sammanlagda förärvningspoäng samman med hingstens/stoets egna poäng.

B- eller AB-premierad hingst eller sto som uppfyller kraven för A kan direkt även prövas för

ELIT. Hingsten /stoet tillgodoräknas då A-poängen som eget värde i beräkningen.

42


14 Shagya-arab

1 poäng

2 poäng

3 poäng

4 poäng

5 poäng

Avkomma utan meriter.

Lägst 35 poäng eller lägst kl II vid avelsvärdering vid lägst 4 års ålder.

Lägst 38 poäng eller lägst kl I vid avelsvärdering vid 1-3 års ålder.

38 poäng i utställningsklass för 1-2-3-åriga hingstar

eller ston eller valackklass vid utställning anordnad av SShF*.

Ridskolehäst som förtjänstfullt deltagit i regelbunden lektionsverksamhet i minst tre

år verifierat genom intyg utfärdat av ridskolechef.

Exporterad häst.

Lägst 38 poäng eller lägst kl I vid avelsvärdering vid lägst 4 års ålder.

38 poäng i utställningsklass för hingst eller sto (fyra år och äldre) vid utställning anordnad

av SShF*.

Vinnare av championat för valack, 1 år och äldre vid utställning anordnad av SShF*.

Vinnare av championat hingst eller sto 1-3 år vid utställning anordnad av SShF*.

Placering i hoppning eller dressyr lätt C.

Genomförd officiell körtävling, alla tre momenten dressyr, maraton och precision.

Genomförd officiell fälttävlan, alla tre momenten dressyr, terrängprov och hoppning.

Genomförd officiell D-tävling i western.

Hingst med avelsvärdeklass B och 38-39 poäng.

Diplomsto vid avelsvärdering.

Sto fem år eller äldre med lägst 40 poäng vid avelsvärdering.

Sto med avelsvärdeklass AB.

Vinnare av championat för hingst eller sto (fyra år och äldre) vid utställning anordnad

av SShF*.

Placering i hoppning eller dressyr lätt B.

Placering i fälttävlan debutant.

Placering i körning lätt klass.

Placering i distans 40-79 km.

Placering i D-tävling western.

Hingst med avelsvärdeklass B och lägst 40 poäng.

Sto med avelsvärdeklass A.

Placering i hoppning eller dressyr lätt A.

Placering fälttävlan lätt klass.

Placering körning medelsvår klass.

Placering i distans 80-129 km.

Placering i C-tävling western.

43


14 Shagya-arab

6 poäng

7 poäng

8 poäng

Hingst med avelsvärdeklass AB.

Sto med avelsvärdeklass ELIT.

Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan medelsvår klass.

Placering i körning i svår klass.

Placering i distans 130 km eller mer.

Hingst med avelsvärdeklass A.

Placering i hoppning/dressyr/fälttävlan svår klass.

Placering i B-tävling western.

Hingst med avelsvärdeklass ELIT.

Placering i internationell klass.

Placering i A-tävling western.

Poäng för hoppning, dressyr och fälttävlan skall förvärvas vid Elit, Nationell, Regional eller

Lokal tävling. Poäng för körning skall förvärvas vid Elit, Nationell, Regional eller Lokal tävling

och som dessutom är komplett med dressyr, maraton och precision. Placeringspoäng avser

totalresultatet, vilket medför att vid spannkörning en och samma häst måste genomföra

samtliga moment för att placeringspoäng skall räknas. Begreppet internationell används i betydelsen

mellanstatlig - utan geografisk begränsning - såsom Världsmästerskap och andra

tävlingar öppna för internationell elit.

Även utländska meriter kan ge förärvningspoäng i de fall meriterna kan anses jämförbara med

svenska resultat.

* Enligt fastställt reglemente

44


15 Knabstrupper

Knabstrupper (fastställda 061201)

Individprövning

Härstamning

Far* och morfar och mormorsfar skall vara avelsvärderade och godkända och modern skall

vara införd i riksstambok** (för inkorsningsraser deras riksstambok avdelning 1 eller motsvarande).

* Godkänd knabstrupper hingst eller godkänd hingst av annan ras (med godkänd färg) som

enligt standarden godkänns för knabstrupperavel.

** Hingst undan knabstruppersto som är godkänt i Danmark trots att hon bär på gråskimmelanlag

kan godkännas, trots att detta sto enligt de svenska reglerna inte kan registreras i grundstambok

eller införas i riksstambok.

Hingst undan sto som är införd i bilaga till grundstambok eller riksstambok pga någon brist

i sin härstamning kan godkännas om det som orsakar moderns bilageplacering inte hamnar

närmare än fjärde led i hingstens stamtavla.

Tigrerad hingst av godkänd inkorsningsras (halvblod eller russ) kan oavsett mankhöjd avelsvärderas

för knabstruperavel.

Tigrerad hingst av annan ras ( t ex British Spotted Pony eller appaloosa) kan också avelsvärderas

för knabstrupperavel förutsatt att hästens härstaming godkänts av Svenska Knabstrpperföreningen.

Färg

Hingst skall vara tigrerad i heterozygot eller homozygot form med godkänd grundfärg och

utan otillåtna färganlag. Diskvalificerande fel hos hingst: Båda skimmelanlagen, gulanlag,

skäckanlag / utpräglad skäckighet i färgutbredningen, avsaknad av pigment (helt eller delvis) i

iris (glasöga), dåligt taglad svans (råttsvans), minimal utbredning av tigerfärg (dvs tillsynes

enfärgad hingst med endast rosafärgade fläckar i huden vid de naturliga kroppsöppningarna).

Enfärgad hingst som är färdigkårad i Danmark accepteras.

Avelshingst som visat sig ha anlag för diskvalificerande färg, från tas sin avelsvärdesklass så

snart det konstaterats.

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.

Mått

Hingst skall mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång.

Exteriör

Hingsten ska förutom gängse bedömningsgrupper även bedömas i lös galopp.

45


Avelsvärdesklasser

Kvalitetsklass tilldelas hingst vid individprövning enligt följande:

15 Knabstrupper

B under två år: Tilldelas treårig knabstrupperhingst som erhållit 45 poäng eller högre och

ingen delpoäng under 5.

B under ett år: Tilldelas fyraårig eller äldre knabstrupperhingst som erhållit 45 poäng eller

högre och ingen delpoäng under 5.

För hingstar av annan ras gäller samma regler förutom att de inte får ha någon delpoäng under

6.

AB

A

Fyraårig hingst eller äldre hingst som genomfört godkänt bruksprov. Importerad

hingst slutgodkänd (kårad) i Danmark som visats på svensk avelsvärdering.

Tilldelas hingst som redan är införd riksstambok och som uppfyller kraven kvalitetsklass

AB samt lämnat 20 levande födda avkommor fyra år och äldre, införda i grundstambok,

varav minst 35 % ska uppfylla något av nedanstående villkor:

- vara riksstamboksförd med lägst 35 (5 bedömningsgrupper) alt 41 poäng (6

bedömningsgrupper), ingen delpoäng under 5.

- erhållit 38 poäng (5 bedömningsgrupper) alt 45 poäng (6 bedömningsgrupper),

vid officiell bedömning i klass för 3-åriga eller äldre hästar

- vara godkänd hingst

- vara placerad i officiell tävling lägst Lätt A dressyr, hoppning Lätt A (ponny)

eller 1,20 (häst) eller Lätt fälttävlan eller Medelsvår körtävling.

ELIT Tilldelas hingst som redan är införd i Riksstambok och som uppfyller kraven för kvalitetsklass

AB samt lämnat 40 levande födda avkommor fyra år och äldre införda i

grundstambok, varav minst 25 % ska uppfylla något av nedanstående villkor:

- vara godkänd hingst

- erhållit diplom

- vara AB-premierat sto

- erhållit 40 poäng, (5 bedömningsgrupper) alt 47 poäng (6 bedömningsgrupper),

ingen delpoäng under 6, vid officiell bedömning i klass för 3-åriga eller

äldre hästar

- vara placerad i officiell tävling lägst Lätt A dressyr, hoppning Lätt A (ponny)

eller 1,20 (häst) eller Lätt fälttävlan eller Medelsvår körning.

Kvalitetsklass A och ELIT kan utdelas postumt.

46


Bruksprov

Bruksprovet är öppet för exteriört godkända hingstar minst 4 år gamla.

15 Knabstrupper

Provet består av fem delprov:

1. Veterinär undersökning

2. Gångartsbedömning

3. Hoppning, både lös och uppsutten

4. Uthållighetsprov

5. Temperament/uppförande

Varje moment betygsätts på en skala från 0 till 10. Totalpoängen räknas ut med hjälp av olika

koefficienter, se schema nedan. För godkännande krävs minst 650 poäng, samt ingen delpoäng

under 5. En hingst har två försök på sig att klara bruksprovet. Bruksprovet kan ej ersättas

med tävlingsmeriter.

1. Veterinärbesiktning

På morgonen sker en veterinärbesiktning. Tyngdpunkten ligger på hästens bruksmässiga

egenskaper, dvs hållbarhet och temperament. Böjprov ingår. Efter uthållighetsprovet

övervakar också veterinären nedpulsningen/ regenerationen. Poäng ges för

temperament/uppförandet under undersökningarna samt för regenerationen. Hälsokontrollen

är i övrigt godkänd eller icke godkänd. Vid underkänt hälsoläge får hästen inte

fortsätta provet.

2. Gångartsbedömning

Hästen rids efter domarnas anvisningar i alla gångarterna i båda varven. Ökningar och

minskningar samt 20 m volter i trav och galopp ska utföras. Skritt på lång tygel ska

också visas.

C-ponny och mindre får visas framför vagn istället. Galopp får då visas antingen framför

vagn eller direkt efteråt i longerlina. Vid stort antal deltagare kan två hästar visas

samtidigt. Poäng ges för skritt, trav och galopp samt uppförande/ridbarhet.

3. Hoppning

Först visas hästen i löshoppning. Höjden bestämmer domarna med hänsyn taget till

storlek, kapacitet och ålder. Test upp till 120 cm kan förekomma. Direkt efter löshoppningen

ska hästen hoppa under ryttare. En liten bana med 4 hinder (ej kombinationer),

både upprättstående och breddhinder, används. Hinderhöjden motsvarar LCnivå.

Framhoppning på lägre hinder tillåts, och banan kan hoppas mer än en gång,

även enstaka hinder efter domarnas anvisningar.

I båda delmomenten ges poäng för taxering, benteknik, rygganvändning samt temperament/uppförande.

Ett medelvärde räknas sedan ut.

47


4. Uthållighetsprov

Provet sker på större bana. Hästen börjar med att trava en viss sträcka, sedan skrittas

den och sist är det galopp. Sträckorna beror på storleken enligt nedan

Stor häst, D- och C-ponny: trav 2500 m, skritt 500 m, galopp 1000 m

A- och B-ponny: trav 1000 m, skritt 500 m, galopp 500 m

Max tillåten tid

Gångart Häst D C A,B

Skritt 4 min 33 s

(110 m/min)

5 min

(100 m/min)

5 min 34 s

(90 m/min)

8 min 20 s

(60 m/min)

Trav

10 min

(250 m/min)

11 min 7 s

(225/m/min)

12 min 30 s

(200 m/min)

6 min 40 s

(150 m/min)

Galopp 2 min

(500 m/min)

2 min 30 s

(400 m/min)

2 min 52 s

(350 m/min)

2 min

(250 m/min)

För C-ponny och mindre som visas framför vagn byts galoppsträckan ut mot trav.

Vid uthållighetsprovet får man maximalt 15 poäng om maxtiderna hålls. För varje påbörjad

överskriden sekund ges avdrag med 0,2 poäng.

Dessutom ges poäng för regeneration (som innebär att hästen efter 10 minuter ska vara

nere i puls under 60 slag/minut), samt för framåtbjudning/gålust och temperament/uppförande.

5. Temperament/uppförande

Här summeras betyg givna under moment 1-4, dvs uppförande vid veterinärundersökningarna

uppförande/ridbarhet under gångartprov och hoppning, framåtbjudning och

uppförande under uthållningsprovet

Resultatberäkning/koefficienter:

Gångarter Skritt 14

Trav 14

Galopp 14

Hoppning Taxering 8

Benteknik 8

Rygganvändning 8

Uthållighet 15- (övertid x 0,2) 8

Regeneration 2

Temperament Uppförande, gång 10

Uppförande, hopp 10

Uppförande, uthållighet 2

Framåtbjudning, uthållighet 1

Uppförande, vet 1

48


15 Knabstrupper

Generella bestämmelser

Hästen får vara oskodd, framskodd eller helskodd. Beslagen ska vara normala. I annat fall

skall intyg medföras, som domare och veterinär tar ställning till.

Normalt tränsbett skall användas. Benskydd, löpande martingal och spö max 75 cm får användas,

dock ej i gångartsprovet. Vid körning är körpiska tillåten, även i gångartsprovet.

Hjälm är obligatorisk. Tidtagarur är tillåtet under uthållighetsprovet. Klädsel, tävlingsdräkt. I

uthållighetsprovet kan ledigare klädsel tillåtas. Det behöver inte vara samma ryttare/kusk i de

olika momenten.

49


18 Frieser

Friser (fastställda 011218)

Allmänt

Vid avelsvärdering i Sverige krävs att hingsten skall vara inspekterad och införd i den holländska

stamboken.

Hingstar skall vara tung- eller chipmärkta.

50


19 American Curly

American Curly (fastställda 071114)

Individprövning

Härstammning

Hingstar skall vara införda i grundstambok och uppfylla härstammningsmässiga krav .

Släthåriga hingstar kan ej avelsvärderas då pälsens lockighet är ett grundkrav för hingstar.

Färger

Samtliga färger är tillåtna.

Hälsotillstånd

Hingsten skall vara veterinärt godkänd.

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört. Hingsten skall mätas avseende

mankhöjd. och bör ej understiga 145 cm. Önskvärd mankhöjd är 145-160. Undantag uppåt

och neråt förekommer och accepteras.

Kvalitetsklasser

Hingst, som genomfört avelsvärderingens samtliga moment, tilldelas avelsvärdeklass enligt

nedan:

Poängskala vid fem bedömningsgrupper:

Klass I: 38 poäng eller högre.

Klass II: 35-37 poäng

Klass III: 30-34 poäng

Klass IV: 29 poäng eller lägre.

Tilldelning av kvalitetsklasser:

Exteriörpoäng:

>=38 35-37 30-34 = 38 KL I KL I KL II KL III

35-37 KL I KL II KL II KL III

30-34 KL II KL II KL III KL III


19 American Curly

Värdebokstav B

Tilldelas hingst vid 3 års ålder som erhållit klass I. Hingst tilldelat klass II kan vid speciella

skäl såsom härstammning godkännas. Hingstägaren äger då rätt att lösa hingstlicens under ett

år.

Värdebokstav AB

Uppfyller minimikrav för kvalitetsklass B.

Godkänt rid-eller körprov.

Tävlingsmeriter i officiell tävling.

Värdebokstav A

Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B.

Har lämmnat 15 avkommor införda i grundstambok I och ha minst 5 avkommor som uppfyllt

något av följande krav:

Vara godkänd hingst.

Vara AB-premierat sto.

Vara stambokfört sto med lägst 40 p.

Elit

Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B.

Har lämnat 30 avkommor införda i grundstambok I och ha minst 8 avkommor som uppfyller

något av föjande krav:

Vara godkänd hingst.

Vara AB-premierat sto.

Vara stambokfört sto med lägst 40 p.

Kvalitetsklass Elit kan utdelas postum.

Bruksprov

Hingstar 4 år skall genomföra godkänt körprov för att tilldelas kvalitetsklass och värdebokstav.

Hingstar 5 år och äldre skall genomföra godkänt kör-eller ridprov.

Kör-och ridprovet genomföres enligt grundkraven.

52


20 Rysk Basjkir

Rysk Basjkirhäst (fastställda 021217)

Härstamning

Hingstar skall vara införda i grundstambok avd I eller avd II.

Bruksprov

Hingstar skall genomgå godkänt kör- eller ridprov enligt grundkraven för att vara avelsvärderad.

Treåriga hingstar skall ej genomgå bruksprov. Hingstarna måste alltså återkomma till en

hingstpremieringsplats för att genomföra rid- eller körprov senast de år då de fyller fem år och

tidigast de år de fyller fyra för att tilldelas permanent avelsvärdesklass. De hingstar som visas

på premiering första gången vid fyra års ålder kan antingen genomgå hela avelsvärderingen

det året eller vänta med bruksprov till det år de fyller fem

Avelsvärdesklass

Treårig och fyraårig hingst kan tilldelas tillfällig avelsvärdesklass. De tilldelas avelsvärdesklass

G tom de år de fyller 4 år. Om hingst med tillfällig avelsvärdesklass inte återkommer för

bruksprov senast det år då han fyller fem år så måste han åter genomgå hela avelsvärderingen

för att bli avelsvärderad vid senare tillfälle.

Hingst, som genomfört samtliga moment, tilldelas permanent avelsvärdesklass. Bruksprovspoängen

och exteriörpoängen avgör vilken permanent avelsvärdesklass hingsten erhåller. Se

tabell nedan.

Tilldelning av avelsvärdesklasser:

Exteriörpoäng:

>=38 35-37 30-34 = 38 KL I KL I KL II KL III

35-37 KL I KL II KL II KL III

30-34 KL II KL II KL III KL III


22 Nordsvensk brukshäst

Nordsvensk brukshäst (fastställda 071114)

Individprövning

Godkända färger

Brun, svartbrun, svart, fux, gulbrun, gulsvartbrun, gulsvart, isabell, samt blacka varianter av

dessa färger. Avblekbar skimmel om färgen kan härledas till den s.k. ”blåfärgen” i Norge.

Härstamning

Hingst skall vara införd i grundstambok avd I och ha Riksstambokförd far och mor.

Hälsotillstånd

Hingstar skall vara veterinärt godkända. Eventuell förekomst av man- och svansskorv skall

noteras i besiktningsprotokollet. Hingst skall för licensberättigande vara friröntgad avseende

hovbroskförbening. I Norge friröntgad hingst och godkänd hingst behöver inte genomgå förnyad

röntgenundersökning av hovbrosken vid avelsvärdering i Sverige. Röntgenplåtarna ska

dock för framtida forskningsbehov på nytt läsas av i Sverige. Oavsett resultatet av denna förnyade

avläsning räknas hingsten som friröntgad.

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingst exteriört. Hingst skall vid individprövning

mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, framknäomfång och framskenebredd.

Kvalitetsklasser

B

AB

A

tilldelas treårig hingst som erhållit 40 poäng exteriört poäng (i undantagsfall kan

hingst godkännas med 38 - 39 poäng p g a härstamning eller färg) och ingen delpoäng

under 7.

tilldelas fyraårig eller äldre hingst som uppfyller ovanstående exteriöra krav samt genomfört

godkänt bruksprov.

tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B samt, vid avelsvärderingstillfället,

genomfört godkänt körprov enligt reglerna för FNH:s KörBarhetsIntyg.

Hingst kan genom tävlingsmeriter höjas till AB.

tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass B och har lämnat 20 bedömda

avkommor, införda i grundstambok avd I. Frekvensen av avkommor bedömda i klass 1

och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara

högre. Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa skall också vägas in.

ELIT tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass B och har lämnat 30 bedömda

avkommor, införda i grundstambok avd I. Frekvensen av avkommor bedömda i klass 1

och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara

väsentligt högre. Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa skall också vägas in.

Kvalitetsklass ELIT kan utdelas postumt senast tre år efter hingstens död.

54


22 Nordsvensk brukshäst

Bruksprov

Hingstar fyra år och äldre skall genomföra bruksprov för att tilldelas kvalitetsklass. Hingst

kan genomföra körprov tidigast vid tre års ålder. Bedömningarna poängsätts enligt 10-gradig

skala. Avkommeprövad hingst kan undantas från körprovskravet.

Följande moment skall bedömas:

a. Anspänning och frånspänning (en medhjälpare får anlitas).

b. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

c. Halter.

d. Ryggning (baksele rekommenderas).

e. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Körprov

Provet skall utföras på en 300-500 m lång bana. Fyrhjulig vagn skall användas lastad med ett

ordinärt lass på ca 900 kg, dock skall lasset anpassas efter underlag och terräng. Hingsten

skall köras efter domarens anvisningar. Den skall göra halt och förbli stillastående i 10 sekunder

och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg. Försök till anspänning får ej pågå mer än 5

minuter om detta misslyckas kan nytt försök ske senare samma dag.

Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment a - e med poäng mellan 1 - 10. Totala

poängen läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande)

bli lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

Visningskrav

Hingst skall för fortsatt licensberättigande visas för sundhetskontroll vartannat år vid sommarpremiering

eller vid ordinarie avelsvärdering för hingstar eller vid riksutställning. Hingst

som ej visats vid föreskriven sommarpremiering, skall, för att bli fortsatt licensberättigad,

uppvisas vid ordinarie avelsvärdering för sundhetskontroll.

Tävlingsmeriter

Bruksprov kan ersättas med tävlingsresultat. Hingst som genomfört officiell körtävling i lägst

debutantklass eller distans- bruks- eller skogskörning behöver ej genomföra körprovet.

Hingst kan höja sin värdebokstav från B till AB om det kan uppvisas intyg från att dengenomfört

tävling i plöjnings- skogs- eller brukskörning i lägst distriktsmästerskapsklass.

55


23 Ardenner

Ardenner (fastställda 071114)

Godkända färger

Brun, svartbrun, svart, fux, silverbrun (tidigare läderfux), silversvart (tidigare läderfux) samt

skimmel på dessa färger (såväl avblekbar och konstant skimmel)

Individprövning

Härstamning

Hingst skall vara införd i grundstambok med Riksstamboksförd far och mor.

Hälsotillstånd

Hingstar skall vara veterinärt godkända. Eventuell förekomst av man – och svansskorv skall

noteras i besiktningsprotokollet, och utgöra kassationsorsak. Hingst skall röntgas avseende

hovbroskförbening innan avelsvärderingsbevis kan utfärdas. Förbenat hovbrosk utgör ej kassationsorsak.

I samband med veterinärens bedömning av hälsotillståndet gör denne även en

bedömning av hingstens temperament, som betygsätts med 1-10 poäng.

Exteriör

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingst exteriört. Hingst som mäter under 153 cm

eller över 165 cm skall ej erhålla högre typbetyg än 7. Hingst skall vid individprövning mätas

avseende mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång. Hingstarna skall visas på hårt underlag.

Kvalitetsklasser

Tillstånd

Tilldelas 3-årig hingst som erhållit minst 40 poäng, ingen delpoäng under 7 exteriört. I undantagsfall

38 – 39 poäng på förslag av Avelsföreningens styrelse.

G

Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass Tillstånd och genomfört godkänt

bruksprov.

AB

Skall uppfylla kraven för värdebokstav G.

Erhållit 42 poäng på avelsvärdering eller 2 gånger 42 poäng på utställning med olika auktoriserade

domare.

Avkommevärdering

C

Hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G.

Tilldelas hingst som har minst 15 bedömda avkommor, införda i grundstambok. Frekvensen

av avkommor bedömda i klass I och frekvensen diplomston ska

relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara lägre.

56


23 Ardenner

B

Hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G.

Tilldelas hingst som visat normal förärvning baserat på minst 15 visade avkommor vid lägst

3-års ålder.

A

Hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G.

Tilldelas hingst som lämnat 15 bedömda avkommor införda i grundstambok. Frekvensen av

avkommor bedömda i klass I och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen

och med säkerhet vara högre. Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa skall också vägas

in.

ELIT

Hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass G.

Tilldelas hingst som har lämnat 25 bedömda avkommor införda i grundstambok. Frekvensen

av avkommor bedömda i klass I och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för

rasen och med säkerhet vara väsentligt högre. Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa

skall också vägas in.

Kvalitetsklass ELIT kan utdelas postumt till och med 10 år efter det att sista fölet är fött.

Bruksprov

Hingstar fyra år och äldre skall genomföra bruksprov för att tilldelas kvalitetsklass. Hingst

kan genomföra körprov tidigast vid tre års ålder, dock skall hingsten visas som fyraåring för

slutlig bedömning. Bedömningarna poängsätts enligt 10-gradig skala. Avkommeprövad hingst

kan undantas från körprovskravet. Veterinärkontrollen ska vara genomförd innan hingsten gör

sitt bruksprov.

Följande moment skall bedömas:

1. Anspänning och frånspänning (en medhjälpare får anlitas)

2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning

3. Halter

4. Ryggning (baksele rekommenderas)

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad

Körprov

Provet skall utföras på en 300 – 500 m lång bana.Fyrhjulig vagn skall användas lastad med ett

ordinärt lass på 900 kg, dock skall lasset anpassas efter underlag och teräng.Hingsten skall

köras efter domarens anvisningar.Den skall göra halt och förbli stillastående i 10 sekunder

och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg.Försök till anspänning får ej pågå mer än 5 minuter

om detta misslyckas kan nytt försök ske senare samma dag.

Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment 1 – 5 med poäng mellan 1 -10.Totala

poängen läggs ihop och divideras med 5.Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande)

bli lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

57


23 Ardenner

Visningskrav

Hingst yngre än 16 år skall för fortsatt licensberättigande under sin avelsverksamma livstid,

visas minst vartannat år, för sundhetskontroll.

Sundhetskontrollen kan förlängas med 1 till 2 år eller rekommenderas till central hingstpremiering.

a) Sommarpremiering

b) Ordinarie avelsvärdering för hingstar

c) Avelsvärderingsgrundande utställning

d) Genom att insända ett veterinärintyg, utfärdat mellan den 1 sept – 31 dec, till AFSA:s

kansli.

Tävlingsmeriter

Bruksprov kan ersättas med tävlingsresultat. Hingst som genomfört officiell körtävling med

godkänt resultat i lägst debutantklass eller distans – bruks – eller skogskörning behöver ej

genomföra körprovet.

58


24 Fjord

Fjord (fastställda 061201)

Avelsvärderingsnämnden för fjordhäst ska bestå av ordförande, 1-2 ledamöter med 1-2 suppleanter,

och 1 veterinär med ev suppleant.

Hingst kan tidigast vid 2,5 års ålder visas vid avelsvärdering för hingstar. Hingstar fyra år och

äldre skall genomföra godkänt bruksprov för att tilldelas kvalitetsklass.

Visning får endast ske 1 gång per år.

Färger: Tillåtna färger är brunblack, rödblack, musblack, vitblack(ulsblack) och isabellblack.

Tecken: Vita tecken är tillåtna men ej önskvärda.

Individprövning

Härstamning

Hingst skall vara införd i grundstambok avd I. Hingstens moder skall vara stamboksförd.

Fjordhingst skall vara registrerad med grönt hästpass och ska vara chipsmärkt.

Manen skall vara klippt enligt rasens kännetecken, ståndman.

Hälsotillstånd

Hingstar skall vara veterinärt godkända, man och svansskorv är ej tillåtet. I samband med

veterinärens bedömning av hälsotillståndet gör denne även en bedömning av hingstens temperament,

som betygsätts med 1-10 poäng.

Exteriörbedömning

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingstens exteriör. För hingst som är under prövning

görs förnyad bedömning vid varje tillfälle, och hingst som inte utvecklas så att ha fortfarande

uppfyller exteriöra krav kan tas ur avel. Hingsten skall vid individprövningingen mätas

avseende mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång. Mätning skall ske av samtliga hingstar

som visas för individbedömning. Hingst skall visas lös för att visa sin trav och galopp. Galoppen

värderas enligt en 10-gradig skala och beskrivs verbalt. Traven ingår som ett komplement

i exteriörbedömningen. Hingsten skall även visas på hårt underlag i

skritt och trav.

Kvalitetsklasser

TILLSTÅND tilldelas 2,5 årig hingst som erhållit godkänd exteriör och veterinärbedömning.

För godkänd exteriör krävs normalt lägst 40 poäng och ingen delpoäng under 7, men i undantagsfall

kan hingst godkännas med 38-39 poäng p g a särskilda meriter, härstamning eller

färg. 4,5 årig eller äldre skall dessutom genomföra godkänt bruksprov. 2,5 årig hingst tilldelas

TILLSTÅND på två år. 3,5 årig hingst som ej avlagt godkänt bruksprov tilldelas TILL-

STÅND på ett år.

B tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass TILLSTÅND samt genomfört

godkänt bruksprov 3,5 årig och äldre hingst som genomfört godkänt bruksprov, tilldelas

B på fyra år, om inte särskilda skäl talar för kortare tid.

59


AB tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass B samt genomfört godkänt

bruksprov och som dessutom har framstående meriter. Sådana meriter kan utgöras av exteriöra

meriter (resultat på utställning, avelsvärdering för hingstar) eller tävlingsmeriter.

De exteriöra meriterna bör utgöras av antingen minst 42 poäng vid avelsvärdering för hingstar

eller minst 42 poäng på utställning vid minst två olika bedömningsår och olika domare.

Tävlingsmeriterna bör minst motsvara prestationsmedalj i guld. Efter värdebokstaven AB

skall det inom parentes anges om den erhållits tack vare av exteriöra och/eller prestation.

Hingst som avlagt godkänt bruksprov senast 2001 och som premierats AB tilldelas värdebokstav

AB, utan parentes, till dess avkommevärdering kan göras.

A kan tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass B och har lämnat 15 bedömda

avkommor, införda i grundstambok avd I. Frekvensen av avkommor bedömda i klass I och

frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara högre.

Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa skall också vägas in, liksom avkommors utställnings-

och tävlingsmeriter.

ELIT tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass B och har lämnat 20 bedömda

avkommor, införda i grundstambok avd I. Frekvensen av avkommor bedömda i klass I och

frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet för rasen och med säkerhet vara väsentligt

högre. Antalet godkända söner och kvaliteten på dessa skall också vägas in, liksom avkommors

utställnings- och tävlingsmeriter. Kvalitetsklass ELIT kan utdelas postumt.

C tilldelas hingst som har minst 15 bedömda avkommor, införda i grundstambok avd I. Frekvensen

av avkommor bedömda i klass I och frekvensen diplomston ska relateras till medeltalet

för rasen och med säkerhet vara lägre. Vid eventuell sänkning till C går avkommeresultaten

före hingstens egna prestationer.

För nygodkännande och för höjning av avelsvärdeklass skall hingst visas på central premiering

för fjordhingstar. Tidigare godkänd hingst som skall avlägga bruksprov kan visas vid

central hingstpremiering för fjordhingstar eller vid regional avelsvärdering för hingstar. För

förlängning av licensberättigade i övriga fall kan visning ske vid avelsvärdering för hingstar,

riksutställning eller sommarpremiering. Denna sundhetskontroll skall ske minst vart fjärde år.

Bruksprov

Hingst kan genomföra körprov tidigast vid tre års ålder. Bruksprov skall föregås av spannkontroll.

Denna liksom bruksprovet skall dömas av ojäviga domare. Bedömningarna poängsätts

enligt 10-gradig skala. Avkommeprövad hingst kan undantas från bruksprovskravet. Hingst

som avlagt bruksprov i annat land, där kraven kan anses minst motsvara detta bruksprov, kan

undantas från bruksprovskravet. Bruksprov kan ersättas med tävlingsresultat. Hingst som med

godkänt resultat genomfört officiell körtävling med lägst fem deltagare i skogs- eller

brukskörning behöver ej utföra bruksprovet. Med godkänt resultat avses att ekipaget genomfört

tävlingen och ej varit utesluten i något moment.

24 Fjord

60


24 Fjord

Följande moment skall bedömas:

1. Anspänningen och frånspänningen (en medhjälpare får anlitas).

2. Igångsättningen samt dragteknik och dragvilja vid körning.

3. Halter.

4. Ryggning (baksele rekommenderas).

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Dragprov

Provet skall utföras på en 300-500 m lång bana. Fyrhjulig vagn skall användas lastad med ett

ordinärt lass. Vagn och lass ska tillsammans väga ca 500 kg, dock skall lasset anpassas efter

underlag och terräng. Hingsten skall köras efter domarens anvisningar. Den skall göra halt

och förbli stillastående i 10 sekunder och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg. Försök till

anspänning får ej pågå mer än 5 minuter. Om anspänningen misslyckas kan ett nytt försök ske

senare samma dag.

För godkänt dragprov krävs en genomsnittspoäng på lägst 5,0 och varje enskilt delmoment

med undantag av ryggningen ska poängen vara lägst 5.

Om dragprovet misslyckas kan ett nytt försök ske senare samma dag i samråd med bruksprovsdomaren.

61


Irish Cob (fastställda 061201)

25 Irish Cob

Färg

Alla färger är godkända utom albino.

Mått

Hästen skall vid avelsvärderingstillfället mätas med avseende på mankhöjd, om ej mätintyg

finns.

Godkänd höjd:

Sektion A: 154-170 cm

Sektion B: 148-154 cm

Sektion C: 128-148 cm

Slutmätning sker vid 8 års ålder. Hästar över 170 cm kan ges dispens vid extremt god rastyp.

Härstamning

Hingsten ska vara införd i basregistret med känd stam för att erhålla avelsvärderingsbevis och

avelsvärdesklass. Hingstar utan känd stam kan erhåller ett protokoll från avelsvärderingen,

men ingen avelsvärdesklass.

Hälsotillstånd

Veterinärintyg F142 skall utfärdas av veterinär med hästspecialistkompetens. Intyget skall vid

första avelsvärderingstillfället inte vara äldre än 6 månader gammalt.

Vid misstanke om defekter i ben och hov skall adekvat utredning göras.

Hänsyn skall tagas till ålder och användning.

Bedömning sker efter Svenska Hästavelsförbundets defektlista, med undantag för:

Mugg: Rapporteras. Skabbutredning rekommenderas.

Rasp: Rapporteras. Skabbutredning rekommenderas.

Svag till måttlig man- och svansskorv: Rapporteras.

Påtagligt platta hovar: Rapporteras.

Vida hovar: Klassas ej som defekt för rasen.

Exteriör

Hingst bedöms exteriört utifrån rasstandard för Irish Cob, inom kategorierna:

rastyp, huvud, hals, överlinje, bog/bringa/manke, kors/flanker, rygg, framben, bakben, benbehåring,

man/svans, skritt, trav, temperament, utstrålning.

Varje bedömningsgrupp bedöms enligt 10-gradig skala enligt avelsföreningens bedömningsunderlag.

Totalsumman delas i 3.

Bruksprov

Kör- eller ridprov enligt Svenska Hästavelsförbundets grundkrav, i direktanslutning till avelsvärderingen.

Krav på bruksprov gäller från och med det år hingsten fyller 4 år.

Hästar under 4 år får endast visas i körprov.

Bruksprov för hingstar bedöms som godkänt eller icke godkänt, där resultat under 38 poäng

räknas som icke godkänt.

62


Som godkänt bruksprov räknas även tävlingsresultat i form av:

Godkänd dressyrkörning i Lätt C

50% av maxpoängen erhållna i en dressyrtävling i lägst Lätt C

Felfri runda i hoppning Lätt D för ponny, eller 0,90 m. för häst

25 Irish Cob

Avelsvärdesklasser

Tillstånd tilldelas 3-årig hingst som erhåller minst 40 exteriörpoäng, ingen delpoäng under 7,

samt därav lägst delpoäng 8 på rastyp, överlinje, benbehåring och utstrålning.

I vissa fall kan hingstar erhålla Tillstånd med 38-39 poäng, på förslag av avelsföreningens

styrelse.

B tilldelas hingst som uppfyllt kraven för Tillstånd, samt utfört godkänt bruksprov.

AB tilldelas hingst som uppfyllt kraven för B, samt erhållit lägst 42 exteriörpoäng.

A tilldelas hingst som visat god förärvning.

ELIT tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor i flera av de kategorier

som meriterar rasen. ELIT kan tilldelas postumt.

Visningskrav

Hingst skall visas för sundhetskontroll vart tredje år, vid sommarpremiering, riksutställning

eller vid ordinarie avelsvärdering för hingstar. Hingst som ej visats för sundhetskontroll måste

visas på ordinarie avelsvärdering för att återfå sin avelsvärdesklass.

Övrigt

Hingst bör visas i sin naturliga behåring, oklippt utan flätor och andra man- och svansuppsättningar.

63


Tinker (fastställda 071114)

26 Tinker

Mått

Hingsten ska vid avelsvärderingstillfället mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång.

Hingstar som mäter under 135 cm eller över 170 cm i mankhöjd kan ej erhålla högre typpoäng

än 7.

Härstamning

Hingst ska vara införd register, med känd härstamning samt vara rastypsgodkänd av antingen

STS eller NST för att erhålla avelsvärdesklass och avelsvärderingsbevis. Hingstar utan känd

stam erhåller ett protokoll från avelsvärderingen men ingen avelsvärdesklass.

Hälsotillstånd

Godkännande enligt SH:s defektlista med undantag för:

Påtagligt vida och platta hovar – Klassas ej som defekt för rasen

Man och svansskorv med kroniskt förlopp – För godkännande krävs intyg på att hingsten är

fri från man och svansskorv samt alla andra tendenser och tecken på sommareksem eller liknande

eksemliknande förlopp. Intyget måste vara utfärdat av veterinär under perioden 15 Juli

– 1 Okt samt vara maximalt 1 år gammalt vid avelsvärderingens genomförande. Om sådant

intyg ej kan uppvisas ges hingsten endast begränsat betäckningstillstånd gällande maximalt 5

ston. Hingsten måste sedan, inom 1 år, skicka in ett godkänt intyg till register och stamboksförande

förening, för att erhålla betäckningslicens. Möjlighet till omprövning av beslutet om

tillfälligt betäckningstillstånd ges fortlöpande, förutsatt att eksemintyg enligt ovanstående

krav då kan uppvisas.

Mugg Kallblod – Rapp. Vid påtaglig Mugg rekommenderas att en skabbutredning genomförs

på hingsten.

Rasp – Rapp. Vid påtaglig rasp rekommenderas att en skabbutredning genomförs på hingsten.

Klinikbesiktning på ATG-klinik eller djursjukhus utan anmärkning samt röntgen avseende

osteochondros i has-och knäleder (bakben) krävs för avelsgodkännande för samtliga hingstar.

Om osteochondros eller annan defekt misstänks ska adekvat utredning genomföras och redovisas

vid avelsvärderingstillfället så att ingen osäkerhet längre föreligger.

Avelsvärdesklass

C Hingst visad före 2006 bedömd som 1:a klass enligt då gällande regler men exteriörbedömd

< 40 poäng tilldelas kvalitetsklass C.

B Tilldelas 3 årig hingst som erhållit 40 exteriör poäng, ingen delpoäng under 7

samt minst 8 på rastyp. I undantagsfall kan hingst som ej uppnår dessa poäng

godkännas om hingsten anses ha andra kvalifikationer som kan anses vara viktiga

för aveln. Detta beslut fattas på rekommendation av Svenska Tinkerhästsällskapets

styrelse.

64


26 Tinker

AB

Tilldelas hingst som uppfyller minimikravet för kvalitetsklass B samt genomfört

godkänt bruksprov.

Hingst visad före 2006 bedömd som 1:a klass enligt då gällande regler exteriörbedömd

>= 40 poäng tilldelas kvalitetsklass AB.

A

ELIT

D

Tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass AB eller C och som har

lämnat 10 avkommor införda i grund- eller huvudstambok och bedömda som 1:a

klass. Avkommorna får bedömas tidigast vid 3 års.

Tilldelas hingst som uppfyller kraven för kvalitetsklass AB eller C och som har

lämnat 20 avkommor införda i grund- eller huvudstambok och bedömda som 1:a

klass. Avkommorna får bedömas tidigast vid 3 års ålder för att deras bedömning

ska vara avelsvärdesklassgrundande för hingsten. Godkänd hingst efter hingst

räknas som 2 1:a klass avkommor. Kvalitetsklass Elit kan utdelas postumt.

Tilldelas hingst som tilldelats kvalitetsklassbokstav men som visat mindre god

förärvning. För denna bedömning ska minst 10 avkommor ha visats. Är antalet

1:a klass avkommor procentuellt färre än 30 % tilldelas kvalitetsklass D, dvs rekommenderas

ej till avel.

Bruksprov

Godkänt bruksprov krävs för avelsgodkännande. Ridprov kan genomföras tidigast vid 4 års

ålder. Som godkänt bruksprov räknas också placering i officiell tävling i någon gren där hästen

är under ryttare eller kusk. Rid/körprov poängsätts enligt 10-gradig skala.

Följande moment skall bedömas:

a. Anspänning och frånspänning alt uppsittning/avsittning (en medhjälpare får anlitas).

b. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

c. Halter.

d. Ryggning (baksele rekommenderas vid körprov).

e. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Körprov

Provet skall utföras på en 300-500 m lång bana. Fyrhjulig vagn skall användas, ingen krav på

last. Hingsten skall köras efter domarens anvisningar. Den skall göra halt och förbli stillastående

i 10 sekunder och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg. Försök till anspänning får ej

pågå mer än 5 minuter om detta misslyckas kan nytt försök ske senare samma dag. Domaren

värdesätter respektive bedömningsmoment a - e med poäng mellan 1 - 10. Totala poängen

läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande) bli lägst

5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

Visningskrav

Hingst ska visas för sundhetskontroll vart 3:e år vid ordinarie avelsvärderingstillfällen alternativt

sommarpremiering eller riksutställning för att behålla sin avelsvärdesklass.

65


Övrigt

Tinkerhäst bör visas i sin naturliga behåring, oklippt utan flätor och andra man- och svansuppsättningar.

66


28 Clydesdale

Clydesdale (fastställda 071114)

Hingst blir licensberättigad efter individprövning enligt nedanstående krav:

Individprövning

Härstamning

Hingst skall ha godkänd härstamning i minst 4 led, vara DNA-typad och registrerad under

raskod 28 i Sverige

Hingst född i Sverige 2005 eller senare skall vara undan stamboksfört sto. Dispens kan sökas

vid särskilda skäl (t.ex. dödsfall).

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.

Exteriör

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört utifrån rasstandard inom kategorierna

färg, storlek, huvud, hals, bog, bål, rygg, bakdel, framben, bakben, hovar och rörelser

som går in under bedömningsgrupperna ”typ”, ”huvud, hals & bål”, ”extremiteter &

rörelsernas korrekthet”, skritt och trav. Varje bedömningsgrupp poängsätts mellan 1-10.

En Clydesdale hingst skall exteriört erhålla lägst 40 poäng och ingen delpoäng under 7.

Hingst skall vid individprövning mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång

och skenans bredd (klavmått).

Premieringsförrättaren utför exteriörbedömning och fattar beslut om avelsvärdeklass .

Kvalitetsklasser

B

AB

A

ELIT

C

tilldelas treårig hingst som erhållit lägst 40 poäng exteriört och ingen delpoäng

under 7. Hingstägaren äger då rätt att lösa betäckningslicens under ett års

tid.

tilldelas hingst som, vid lägst fyra års ålder, uppfyller minimikraven för

kvalitetsklass B samt genomfört godkänt bruksprov,

tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Ca 15 % av det aktuella

hingstbeståndet skall kunna höjas till A.

tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med

kvalifikationer i flera av de kategorier som meriterar rasen. 5-10 % av det

aktuella hingstbeståndet skall kunna höjas till ELIT. ELIT kan tilldelas

postumt.

tilldelas hingst som visat mindre god förärvning.

67


28 Clydesdale

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade i Sverige vid lägst 3 års ålder, skall avelsvärderas

med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, A eller ELIT.

Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp

bedömas tidigare. Hingst med minst 30 registrerade avkommor, de 4 senaste åren ej

medräknade, skall avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om icke 15 av dem

visats. Till avkommeprövad hingst som tilldelats avelsvärdeklass A eller ELIT ges endast ett

exteriört utlåtande (poängges ej).

Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:

I Sverige godkända hingstar.

Diplomston

AB-, A- eller ELIT-premierade ston.

Avkommor placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-,

plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikt- mästerskapsklass eller vid regional

körtävling, samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder.

I Riksstambok införda ston med angivande av kvalitetsklass.

Premiumhingstar utsedda av moderföreningen i Skottland, The Clydesdale Horse Society

Visningskrav

Hingst skall veterinärbesiktigas vartannat år enligt gällande defektlista. Besiktningen ska utföras

på valfri ordinarie avelsvärdering av hingstar arrangerad av Svenska Hästavelsförbundet.

Utöver defektlistan ska hingsten backas för kontroll av bl a ”shivering”. Besiktigande veterinär

kan kalla till ombesikting om oklarheter angående hingstens hälsostatus finns.

Hingstar som ej veterinärbesiktigats under de två senaste åren, måste på nytt genomföra en

fullständig avelsvärdering.

BRUKSPROV FÖR CLYDESDALEHINGSTAR

Bruksprovets ändamål är att tillför att kontrollera hingstens temperament och gångarter.

Hingstar 4 år och äldre måste avlägga ett godkänt bruksprov för att få sitt avelsgodkännande.

Hingst kan genomföra bruksprov tidigast vid tre års ålder.

Avkommeprövad hingst, som tilldelats avelsvärdebokstav A eller ELIT, undantas från bruksprovskravet.

Bedömningen sker enligt 10-gradig skala.

Följande moment skall bedömas:

1. Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning (en medhjälpare får anlitas).

2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

3. Halter.

4. Ryggning (baksele rekommenderas vid körning).

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

68


Ridprov

28 Clydesdale

Hingsten skall ridas i skritt, trav och galopp i både vänster och höger varv. Efter skrittmomentet

ska hingsten göra halt och ryggas 5 steg. Hingsten skall ridas med sadel och träns med

tränsbett av lämplig typ. Hjälptyglar är ej tillåtet. Ryttaren skall bära passande klädsel och

hjälm.

Körprov

Ur säkerhetssynpunkt får en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.

Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av

vedertagen typ. Körning med stångbett rekommenderas av säkerhetskäl.

Provet skall utföras på en 300-500 m lång bana. Fyrhjulig vagn skall användas lastad med ett

ordinärt lass på ca 900 kg, dock skall lasset anpassas efter underlag och terräng. Hingsten

skall köras efter domarens anvisning. Den skall göra halt och förbli stillastående i 10 sekunder

och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg. Försök till anspänning får ej pågå mer än 5 minuter

om detta misslyckas kan ett nytt försök ske senare samma dag.

Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment 1-5 med poäng mellan 1-10. Totala poängen

läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande) bli

lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

69


29 Shire

Shire (fastställda 0701114)

Hingst blir licensberättigad efter individprövning enligt nedanstående krav:

Individprövning

Härstamning

Hingst skall ha godkänd härstamning i minst 4 led, registrerad i svenska grundstambok I och

DNA typad.

Hingst född i Sverige 2003 eller senare skall vara undan stamboksfört sto i riksstambok I.

Dispens kan sökas vid särskilda skäl (t.ex. dödsfall).

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.

Exteriör

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört utifrån rasstandard för Shirehingstar

inom kategorierna färg, storlek, huvud, hals, bog, bål, rygg, bakdel, framben, bakben,

hovar och rörelser som går in under bedömningsgrupperna ”typ”, ”huvud, hals & bål”,

”extremiteter & rörelsernas korrekthet”, skritt och trav.

Varje bedömningsgrupp poängsätts enligt 10-gradig skala.

En Shirehingst skall exteriört erhålla lägst 40 poäng och ingen delpoäng under 7.

Hingst skall vid individprövning mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång

och skenans bredd (klavmått). Klavmåttet mätes på skenan från sidan på smalaste stället.

Mankhöjden bör ej understiga 173 cm, bröstomfång från 180 cm. Endast svart, svartbrun,

brun och avblekbar, av de godkända färgerna, skimmel är tillåtna.

Premieringsförrättaren utför exteriörbedömning och fattar beslut om avelsvärdeklass .

Kvalitetsklasser

B

AB

A

ELIT

C

tilldelas treårig hingst som erhållit lägst 40 poäng exteriört och ingen delpoäng

under 7. Hingstägaren äger då rätt att lösa betäckningslicens under ett års tid.

tilldelas hingst som, vid lägst fyra års ålder, uppfyller minimikraven för

kvalitetsklass B samt genomfört godkänt bruksprov,

tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Ca 15 % av det aktuella

hingstbeståndet skall kunna höjas till A.

tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med

kvalifikationer i flera av de kategorier som meriterar rasen. 5-10 % av det

aktuella hingstbeståndet skall kunna höjas till ELIT. ELIT kan tilldelas postumt.

tilldelas hingst som visat mindre god förärvning.

70


29 Shire

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade i Sverige vid lägst 3 års ålder, skall avelsvärderas

med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, A eller ELIT.

Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp

bedömas tidigare. Hingst med minst 30 registrerade avkommor, de 4 senaste åren ej

medräknade, skall avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om icke 15 av dem

visats. Till avkommeprövad hingst som tilldelats avelsvärdeklass A eller ELIT ges endast ett

exteriört utlåtande (poängges ej).

Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:

I Sverige godkända hingstar.

Hingstar som i England erhållit Premium-titel.

Diplomston

AB-, A- eller ELIT-premierade ston.

Avkommor placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-,

plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikt- mästerskapsklass eller vid regional

körtävling, samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder.

Deltagare i stoklassen vid National horse show vid lägst tre års ålder och deras resultat.

Avkommor som varit reserv eller kvalificerad, i stoklassen, till Shirehorse of the year

show, vid lägst tre års ålder.

I Riksstambok införda ston med angivande av kvalitetsklass.

Visningskrav

Hingst skall veterinärbesiktigas vartannat år enligt gällande defektlista. Besiktningen ska utföras

på valfri ordinarie avelsvärdering av hingstar arrangerad av Svenska Hästavelsförbundet.

Utöver defektlistan ska hingsten backas för kontroll av bl a ”shivering”. Besiktigande veterinär

kan kalla till ombesikting om oklarheter angående hingstens hälsostatus finns.

Hingstar som ej veterinärbesiktigats under de två senaste åren, måste på nytt genomföra en

fullständig avelsvärdering.

BRUKSPROV FÖR SHIREHINGSTAR

Hingstar 4 år och äldre måste avlägga ett godkänt bruksprov för att få

sitt avelsgodkännande. Hingst kan genomföra bruksprov tidigast vid tre års ålder.

Avkommeprövad hingst, som tilldelats avelsvärdebokstav A eller ELIT, undantas från bruksprovskravet.

Bedömningen sker enligt 10-gradig skala.

Följande moment skall bedömas:

1. Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning (en medhjälpare får anlitas).

2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

3. Halter.

4. Ryggning (baksele rekommenderas vid körning).

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

71


Ridprov

29 Shire

Hingsten skall ridas i skritt, trav och galopp i både vänster och höger varv. Efter skrittmomentet

ska hingsten göra halt och ryggas 5 steg. Hingsten skall ridas med sadel och träns med

tränsbett av lämplig typ. Hjälptyglar är ej tillåtet. Ryttaren skall bära passande klädsel och

hjälm.

Körprov

Ur säkerhetssynpunkt får en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning.

Hästen skall vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med träns- eller stångbett av

vedertagen typ. Körning med stångbett rekommenderas av säkerhetskäl.

Provet skall utföras på en 300-500 m lång bana. Fyrhjulig vagn skall användas lastad med ett

ordinärt lass på ca 900 kg, dock skall lasset anpassas efter underlag och terräng. Hingsten

skall köras efter domarens anvisning. Den skall göra halt och förbli stillastående i 10 sekunder

och efter domarens anvisning rygga ca 5 steg. Försök till anspänning får ej pågå mer än 5 minuter

om detta misslyckas kan ett nytt försök ske senare samma dag.

Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment 1-5 med poäng mellan 1-10. Totala poängen

läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande) bli

lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

Defektlista Shirehingstar

Enligt SHs allmänna defektlista med undantag för:

Hovbroskförbening. Vid misstanke (premieringsveterinär som avgör) krävs röntgen.

o om > 1 brosk är måttligt -kraftigt förbenat. kass

o om lindrig förbening förekommer

1:a.

Påtagligt vida hovar 1:a

Glasöga

kass

72


32 Haflinger

Haflinger (fastställda 071114)

Avelsvärderingsnämnd

Avelsvärderingsnämnden skall bestå av minst ordförande, ställföreträdande ordförande, veterinär

och eventuellt en rasledamot.

Individprövning

Haflingerhingst kan individprövas vid lägst 2,5 3 års ålder, såvida han uppfyller nedanstående

krav.

Individprövning sker i flera steg:
Avelsvärdering, med härstamningskontroll. Utföres före exteriörbedömning respektive

bruksprov av avelsvärderingsnämndens ordförande på underlag insänt av hingstägaren

och kontrollerat av registrator.

Avelsvärdering – exteriör- & veterinärbedömning, inkluderande rörelser i frihet och på

hårt underlag, sker vid SHF:s hingstpremiering när hingsten är lägst 2½ år.

Avelsvärdering med exteriör- & veterinärbedömning, inkluderande rörelser i frihet

och på hårt underlag samt bruksprov i form av rid- eller körprov sker vid SHF:s hingstpremiering

när hingsten är 4½ år eller äldre importerade haflingerhingstar sätts i avel.

Godkänt bruksprov utfört i annat EU-land skall beaktas.

Avkommeprövning, på basen av hingstägarens uppgifter kompletterade med uppgifter

ur centrala hästregistret och kontrollerade av registrator utförs av avelsvärderingsnämndens

ordförande.

Hingstar stationerade på Gotland eller norr om Gävleborgs och Dalarnas län kan visas vid

avelsvärdering där, anordnad för samtliga raser, individprövas och tilldelas kvalitetsklass.

Härstamning

För att kunna individprövas skall hingsten vara införd i grundstambok avd. I. Härstamningskontroll

utförs av SHF:s registrator.

Hälsotillstånd

Hingst skall godkännas veterinärt i enlighet med SH:s defektlista.

Exteriörbedömning

Hingsten(s)

mäts avseende mankhöjd (stångmått) bröstomfång och skenbensomfång. Gällande officiellt

mätintyg godtas.bedöms exteriört: Typ, huvud, hals, bål och kors, extremiteter, skritt och trav. En tiogradig

skala används. De fem första bedömningspunkterna skall tillsammans vara minst

40 poäng och ingen delpoäng vara under 7.

rörelser i frihet. Hingstarna släpps lösa enskilt i ett ridhus för att deras rörelser i frihet

skall bedömas. För skritt och trav ingår detta i den ordinarie exteriörbedömningen och

dess poängsättning. Däremot sätts ett särskilt betyg på galoppen. Hingstarnas poäng på

rörelserna fastställs inte förrän de har visats i frihet. Poäng för galoppen skall ges, men

den skall inte vara avgörande för hingstens godkännande

73


32 Haflingermankhöjden bör vara 140 cm (stångmått) och den bör ej överstiga 150 cm. Den övre

gränsen kan överskridas om hästen i övrigt är rastypisk och harmonisk.

Färg: Alla nyanser av fux med ljus man och svans är tillåtna. Vita tecken på benen, utbredd

stickelhårighet och/eller vita fläckar på kroppen och svart eller grått inslag i man

och svans är inte önskvärt och skall medföra avdrag på typpoäng.

Bruksprov

Bruksprov skall utföras av 4½-åriga och äldre hingstar som är exteriört och veterinärt godkända.

Provet utföres på tid och plats som anvisas av arrangören.

Bruksprovens ändamål är bl a att kontrollera hingstens temperament, gångarter under ryttare

eller körd framför fordon.

Allmänt

haflingerhingstar visas ridna eller körda

en medhjälpare får användas vid uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning.

egen utrustning skall medföras.

nämnden skall utföra funktionskontroll.

uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning sker inför nämnden.

nämnden äger rätt att avbryta provet av säkerhetsskäl.

Ridning

Utrustning

hingsten skall vara korrekt sadlad

hingsten skall vara betslad med tränsbett av vedertagen typ.

hjälptyglar eller dylikt är inte tillåtna

lindor eller damasker är ej tillåtna

Genomförande

hingsten skall ridas enskilt i skritt, trav och galopp i båda varven, enligt domarens anvisningar

hingsten skall göra två halter och då vara stillastående.

Körning

Utrustning

hingsten bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon.

hingsten skall vara betslad med tränsbett av vedertagen typ.

hjälptyglar, slagremmar, resgjord eller liknande är inte tillåtet.

lindor eller damasker är ej tillåtna

Genomförande

hingsten skall köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar.

Kusken ska sitta på fordonet.

hingsten ska göra två halter och då vara stillastående.

74


32 Haflinger

Beräkning

Följande moment skall bedömas och protokollföras:

1. uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning

2. igångsättning

3. halter

4. temperament, samarbetsvilja och lydnad

Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment med poäng mellan 1 och 10. Medelpoängen

beräknas. För att godkännas skall den erhållna genomsnittspoängen vara lägst 5, ingen

delpoäng under 5. Försök till uppsittning/anspänning får inte pågå i mer än 5 min.

Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten genomfört officiell tävling eller

kvalitetsbedömning av minst samma svårighetsgrad som bruksprovet. Hingst som genomfört

officiell tävling/motsvarande skall visas vid avelsvärdering det år då bruksprovet skulle genomförts.

För hingst som uteblir från bruksprov skall ägaren till nämnden inkomma med veterinärintyg

om orsaken. Nämnden beslutar om giltigt förfall föreligger och om så är fallet kan nämnden

ge möjlighet att avlägga bruksprov vid särskild förrättning. I annat fall betraktas uteblivandet

som underkänt bruksprov och hingstägaren äger ej rätt att lösa betäckningslicens. Om avlagt

bruksprov underkänts kan nämnden ge begränsat godkännande för ett år. Avbrutet bruksprov

kan aldrig anses genomfört.

Kvalitetsklasser efter individprövning

G tilldelas hingst som har uppnått 40 poäng exteriört utan någon delpoäng under 7. I

undantagsfall kan hingst med 38-39 poäng godkännas p g a särskilda meriter eller härstamning.

G II tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt

bruksprov eller har motsvarande utländska meriter..

G I tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G II och uppfyller något

av följande villkor.

vid något tillfälle erhållit 42 p eller högre vid avelsvärdering

vid lägst 3 års ålder två gånger belönats med minst 41 p eller motsvarande med

minst ett års mellanrum och av olika domare på av SH sanktionerad utställning

med auktoriserad domare eller vid avelsvärdering

varit placerad i officiell tävling Msv hoppning, dressyr eller fälttävlan.

varit placerad i kör- eller galopptävling motsvarande SM-klass

motsvarande utländska meriter

0 tilldelas hingst som ej uppfyller ovanstående krav.

Betäckningslicens

Berättigad att lösa betäckningslicens är ägare till aktuell hingst:

- som vid individprövning tilldelas kvalitetsklass G, G II eller G I

- som efter avkommeprövning tilldelas avelsvärderingsklass B, A eller ELIT.

75


32 Haflinger

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade vid lägst 3 års ålder, skall avelsvärderas med

hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, B, A eller ELIT. Avelsvärdet

kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp bedömas

tidigare. Hingst som betäckt minst 40 ston, de 4 sista åren ej medräknade, skall avelsvärderas

med hänsyn till sina avkommor även om inte 15 av dem visats.

Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:

i riksstambok införda hingstar

i riksstambok införda ston

tävlingsmeriterade haflinger som uppnått resultat enl. kraven för G I

totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enl. tillgänglig officiell statistik

avkommor som deltagit i kvalitetsbedömningar och deras resultat

avkommors resultat vid premieringar och officiella utställningar med av SHF auktoriserade

domare.

Hänsyn skall tags till antal betäckta ston under motsvarande tidsperiod.

Avelsvärderingsklasser på grundval av avkommeprövning

C tilldelas hingst som har visat mindre god förärvning.

B tilldelas hingst som har normal förärvning.

A tilldelas hingst som har mycket god förärvning. Ca 15 % av hingstbeståndet bör höjas

till A.

ELIT tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer

i flera av de kategorier som meriterar haflinger. Det rekommenderas att 5-10 % av

hingstbeståndet skall höjas till ELIT. ELIT kan tilldelas hingst postumt, dock senast

det år sista fölomgång är 10 år.

Generalmönstring

Generalmönstringen, som är ett avelsvärderingstillfälle där samtliga godkända haflingerhingstar

deltar, skall hållas på tid och plats som bestäms av SH på förslag av SHF, vart femte

år eller med kortare intervall om styrelsen för SHF så bestämmer.

Följande kategorier kan befrias från att deltaga:

Hingstar som under året uppnått minst 24 års ålder

Hingstar som efter avkommeprövning tilldelats kvalitetsklass ELIT

Hingst som kan anses stadigvarande uppställd norr om Gävleborgs och Dalarnas län skall

anmälas till mönstringen, men kan ges dispens från visningen eller tilldelas resebidrag. Hingst

som befriats från visning skall visas på sommarpremiering minst vart 5te år för sundhetskontroll.

Om tillräckligt antal avkommor finns avkommeprövas hingstarna.

76


Connemara (fastställda 061201)

33 Connemara

Hingst som kasserats i annat land kan inte visas på nytt förrän minst ett år förflutit.

Individprövning

Härstamning

Hingsten skall vara införd i grundstambok avd I och avseende färg, tecken och härstamning

vara berättigad för införande i riksstambok.

Hälsotillstånd

Hingsten skall besiktigas enligt defektlistan.

Mått

Hingsten mäts avseende mankhöjd och skenbensomfång. Gällande officiellt mätintyg godtas.

Mankhöjd 133-148 cm är den normala storleken på en avelshingst. Avelsvärderingsnämnden

har möjlighet att med hänsyn till hingstens uppväxtförhållanden och utvecklingsstadium, samt

om andra starkt vägande avelsmässiga skäl härför finnes, godkänna hingstar med ett från rasstandarden

avvikande mankhöjdsmått.

Exteriörbedömning

Hingsten bedöms exteriört och hans rörelser ska även visas på hårt underlag och i frihet. Poäng

sätts på bedömningsgrupperna: typ; huvud hals och bål; extremiteter och rörelsernas korrekthet,

skritt; trav; galopp. Om nämnden så önskar kan den adjungera en ledamot att hjälpa

till med bedömningen av galoppen.

Bruksprov

Löshoppningsprovet utförs vid första avelsvärderingstillfället. Resten av bruksprovet ska utföras

vid fem års ålder. Bruksprovet kan genomföras vid högre ålder än ovan angivits om

Hingsten p g a skada/sjukdom varit förhindrad att avlägga provet tidigare

Hingsten vid ett tidigare bruksprov underkänts

Hingsten genomgått avelsvärdering vid högre ålder första gången. Hingsten ska då genomföra

bruksprovet och därvid bedömas med hänsyn tagen till hingstens ålder.

Hingst med tävlingsmeriter motsvarande de som krävs för att kvalificera sig för start i SM i

dressyr, hoppning eller fälttävlan är befriad från bruksprov. Avkommeprövad hingst kan undantas

från bruksprov.

Samtliga ledamöter i avelsvärderingsnämnden behöver ej närvara vid bruksprovets samtliga

moment. Bruksprovsförättarna ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och omdömen

om hingstarna.

Redan veterinärt godkänd hingst ska startbesiktigas av veterinär innan första start och mätas

avseende mankhöjd och skenbensmått. Eventuella ändringar av måttuppgifter på tidigare

stambokförd hingst vid förnyad avelsvärdering påverkar ej hingstens fortsatta avelsvärdesklass

men skall noteras i avelsvärderingsbeviset.

77


33 Connemara

I bruksprovet ingår momenten: exteriör, gångarter under ryttare, ridbarhetsprov, löshoppning

och/eller uppsutten hoppning med ridbarhetsprov. Hingst som utfört godkänt löshoppningsprov

som tre- eller fyraåring är befriad från hopprov.

Löshoppning

Löshoppningsbedömningen ska ske i ridhus ca 20 x 40 m. Löshoppningen skall ske med ett

hjälphinder bestående av en bom ca 60 cm över marken och en avsprångsbom på samma avstånd

framför hindret. Hjälphindret placeras på avstånd framför hindret med för C-ponny 6,30

och D-ponny 6,70. Avståndet justeras med hänsyn till hingstens språnglängd. Hindret skall

vara av oxertyp utan fyllnad och med bakre bommen 10 cm högre än främre bommen. Avsprångsbom

ska finnas 2-3 dm framför hindret. Hingsten ska hoppa fram 2-3 gånger utan

hjälphinder och utan oxerns bakre bom. Därefter sker hoppning över hjälphinder och oxer,

begynnelsehöjd ca 60 cm, och efter ca 6 språng bör maxhöjden ha uppnåtts. För D-ponny är

maxhöjden 90 cm och maxlängden 100 cm. Måtten är 10 cm mindre för varje kategori av

ponny. Ytterligare höjning får ske efter samråd med föraren om domaren anser sig behöva det

för en säker bedömning av hingst med hög kapacitet, men hindret får inte längas. Vid löshoppningen

sätts ett betyg (skala 1-10) för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för temperament

och allmänt intryck (TLH).

Gångartsprov

Gångartsprovet omfattar fri skritt på lång tygel, trav under lättridning med tempoväxlingar

och galopp i lätt sits med tempoväxlingar. Hingsten skall vara betslad med tränsbett av vedertagen

typ. Hjälptyglar e dyl är ej tillåtna. Lindor eller damasker är ej tillåtna Hingsten rids

först av egen ryttare och därefter av 1 till 2 testryttare. Taktmässighet, balans, rörlighet, steg

respektive språnglängd, bogfrihet, bakbensaktivitet och bärighet bedöms. Hingsten ska röra

sig i en för hans ålder och utbildning lämplig form. Ett betyg sätts för varje gångart efter en

skala 1-10 (S,T,Ga). Dessutom sätts ett betyg för allmänt intryck (TG) där framåtbjudning,

samarbetsvilja och utvecklingsbarhet bedöms.

Ridbarhetsprov

Ridbarhetsprovet utförs i anslutning till gångartsprovet. Hingstarna rids av 1 till 2 testryttare i

skritt, trav och galopp i för hingstens ålder och utbildningsståndpunkt ändamålsenlig form

under en kortare tid (15-30 min), som därefter betygsätter hingstens ridbarhet (RE), temperament

(TR) och utvecklingsmöjligheter (TE).

Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.

Denna genomförs av en testryttare som skall ha särskild kompetens och erfarenhet av Svår B-

hoppning och erfarenhet av unga hingstars hoppteknik och hopputbildning. Markdomaren ska

vara godkänd att bedöma uppsutten hoppning eller ha motsvarande kompetens. Hindertyp och

hinderhöjd ska stå i relation till hingstens ålder. Vid bedömningen sätter domarna ett betyg

(skala 1-10) för teknik och förmåga (UH), ett för hingstens ridbarhet (RUH), och ett för temperament

och utvecklingsmöjligheter (TUH).

78


33 Connemara

Krav för godkänt bruksprov

Inga enskilda betyg under 5 (exteriörbedömningen undantagen). Godkänt bruksprov eller prestationsprov

i annat av ICCPS godkänt stamboksförande land jämställs med godkänt särskilt

bruksprov. Hingst införd i av ICCPS godkänd utländsk stambok får tillgodoräkna sig ett genomfört

särskilt bruksprov som godkänt.

Kvalitetsklasser efter individprövning

Hingst kan, om han är veterinärt godkänd, tilldelas kvalitetsklass G efter en sammantagen

bedömning av hingstens:

Härstamning

Exteriör och rörelser

Bruksprovsresultat (löshoppning eller fullt prov)

Eventuella egna prestationer på officiella tävlingar, kvalitetsbedömningar, treårstester och

utställningar.

Normalt krävs 40 p exteriört (exklusive galopp) för godkännande men hingstar med lägre exteriörpoäng

kan tilldelas kvalitetsklass G om hingsten har andra meriter som nämnden anser

väger upp exteriören.

Hingst införd i av ICCPS godkänd stambok tilldelas lägst kvalitetsklass klass G efter genomförd

avelsvärdering.

Exteriört godkänd hingst som genomfört alla obligatoriska moment i bruksprovet med godkänt

resultat tilldelas kvalitetsklass GII.

Hingst som ej uppfyller rasvisa krav tilldelas kvalitetsklass 0.

Avkommeprövning

Exteriörförärvning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor visade vid lägst 3 års ålder eller betäckt minst 40

ston, de fyra senaste åren ej medräknade, skall avkommeprövas avseende exteriörförärvning.

Hingst kan avkommeprövas tidigare om nämnden anser att hans förärvning avviker från rasens

medeltal så mycket att hans avelsvärde kan bedömas utan att invänta fler avkommor. Vid

bedömningen av exteriörförärvning baseras värderingen enbart på renrasiga avkommor.

Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:

Avkommornas resultat vid premieringar och utställningar med auktoriserade domare

Antal i riksstambok införda hingstar

Antal diplomston

Antal i riksstambok införda ston med angivande av kvalitetsklass.

Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod.

79


33 Connemara

Efter prövning av exteriörförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser.

Denna kvalitetsklass kan omprövas årligen.

Hingst som visat mindre god exteriörförärvning till delas kvalitetsklass C (Ext)

Hingst som visat normal exteriörförärvning till delas kvalitetsklass B (Ext).

Hingst som visat mycket god exteriörförärvning till delas kvalitetsklass A (Ext)

Prestationsförärvning

Hingst som lämnat minst 50 avkommor, de 7 senaste åren ej medräknade, skall avkommeprövas

avseende prestationsförärvning. Hingst kan avkommeprövas tidigare om nämnden anser

att hans förärvning avviker från rasens medeltal så mycket att hans avelsvärde kan bedömas

utan att invänta fler avkommor.

Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:

Tävlingsponnyer i högre klass

Totalt antal poängtagande avkommor enligt officiell statistik

Avkommornas resultat vid kvalitetsbedömningar

Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod.

Efter prövning av prestationsförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser.

Denna kvalitetsklass kan omprövas årligen.

Hingst som visat mindre god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass C (Prest)

Hingst som visat normal prestationsförärvning till delas kvalitetsklass B (Prest)

Hingst som visat mycket god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass A (Prest)

ELIT Hingst som vid avkommeprövning visat mycket god förärvning avseende både exteriör

och prestation tilldelas kvalitetsklass ELIT. ELIT kan tilldelas hingst postumt,

dock senast det år sista fölomgången är 10 år.

80


34 & 39 New Forest

New Forest (fastställda 061201)

Individprövning

Härstamning

Hingsten skall vara införd i grundstambok avd I och avseende färg, tecken och härstamning

vara berättigad för införande i riksstambok.

Hälsotillstånd

Hingsten skall besiktigas enligt defektlistan. Dock är roterad testikel är kasserande.

Mått

Hingsten mäts avseende mankhöjd och skenbensomfång. Gällande officiellt mätintyg godtas.

Mankhöjd max 148 cm, dock max 146 cm vid tre års ålder.

Exteriörbedömning

Hingsten bedöms exteriört och hans rörelser ska även visas på hårt underlag och i frihet.

Hingst som erhåller lägst kvalitetsklass G tilldelas poäng på bedömningsgrupperna: typ; huvud

hals och bål; extremiteter och rörelsernas korrekthet, skritt; trav; galopp. Om nämnden så

önskar kan den adjungera en ledamot att hjälpa till med bedömningen av galoppen.

Bruksprov

Löshoppningsprovet utförs vid första avelsvärderingstillfället. Resten av bruksprovet ska utföras

vid fem års ålder. Bruksprovet kan genomföras vid högre ålder än ovan angivits om

Hingsten p g a skada/sjukdom varit förhindrad att avlägga provet tidigare

Hingsten vid ett tidigare bruksprov underkänts

Hingsten genomgått avelsvärdering vid högre ålder första gången. Hingsten ska då genomföra

bruksprovet och därvid bedömas med hänsyn tagen till hingstens ålder.

Hingst med tävlingsmeriter motsvarande de som krävs för att kvalificera sig för start i SM i

dressyr, hoppning eller fälttävlan är befriad från bruksprov. Avkommeprövad hingst kan undantas

från bruksprov.

Samtliga ledamöter i avelsvärderingsnämnden behöver ej närvara vid bruksprovets samtliga

moment. Bruksprovsförrättarna ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och omdömen

om hingstarna.

Redan veterinärt godkänd hingst ska startbesiktigas av veterinär innan första start och mätas

avseende mankhöjd och skenbensmått. Eventuella ändringar av måttuppgifter på tidigare

stambokförd hingst vid förnyad avelsvärdering påverkar ej hingstens fortsatta avelsvärdesklass

men skall noteras i avelsvärderingsbeviset.

I bruksprovet ingår momenten: exteriör, gångarter under ryttare, ridbarhetsprov, löshoppning

och/eller uppsutten hoppning med ridbarhetsprov. Hingst som utfört godkänt löshoppningsprov

som tre- eller fyraåring är befriad från hopprov.

81


34 & 39 New Forest

Löshoppning

Löshoppningsbedömningen ska ske i ridhus ca 20 x 40 m. Löshoppningen skall ske med ett

hjälphinder bestående av en bom ca 60 cm över marken och en avsprångsbom på samma avstånd

framför hindret. Hjälphindret placeras på avstånd framför hindret med för C-ponny 6,30

och D-ponny 6,70. Avståndet justeras med hänsyn till hingstens språnglängd. Hindret skall

vara av oxertyp utan fyllnad och med bakre bommen 10 cm högre än främre bommen. Avsprångsbom

ska finnas 2-3 dm framför hindret. Hingsten ska hoppa fram 2-3 gånger utan

hjälphinder och utan oxerns bakre bom. Därefter sker hoppning över hjälphinder och oxer,

begynnelsehöjd ca 60 cm, och efter ca 6 språng bör maxhöjden ha uppnåtts. För D-ponny är

maxhöjden 90 cm och maxlängden 100 cm. Måtten är 10 cm mindre för varje kategori av

ponny. Ytterligare höjning får ske efter samråd med föraren om domaren anser sig behöva det

för en säker bedömning av hingst med hög kapacitet, men hindret får inte längas. Vid löshoppningen

sätts ett betyg (skala 1-10) för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för temperament

och allmänt intryck (TLH).

Gångartsprov

Gångartsprovet omfattar fri skritt på lång tygel, trav under lättridning med tempoväxlingar

och galopp i lätt sits med tempoväxlingar. Hingsten skall vara betslad med tränsbett av vedertagen

typ. Hjälptyglar e dyl är ej tillåtna. Lindor eller damasker är ej tillåtna Hingsten rids

först av egen ryttare och därefter av 1 till 2 testryttare. Taktmässighet, balans, rörlighet, steg

respektive språnglängd, bogfrihet, bakbensaktivitet och bärighet bedöms. Hingsten ska röra

sig i en för hans ålder och utbildning lämplig form. Ett betyg sätts för varje gångart efter en

skala 1-10 (S,T,Ga). Dessutom sätts ett betyg för allmänt intryck (TG) där framåtbjudning,

samarbetsvilja och utvecklingsbarhet bedöms.

Ridbarhetsprov

Ridbarhetsprovet utförs i anslutning till gångartsprovet. Hingstarna rids av 1 till 2 testryttare i

skritt, trav och galopp i för hingstens ålder och utbildningsståndpunkt ändamålsenlig form

under en kortare tid (15-30 min), som därefter betygsätter hingstens ridbarhet (RE), temperament

(TR) och utvecklingsmöjligheter (TE).

Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.

Denna genomförs av en testryttare som skall ha särskild kompetens och erfarenhet av Svår B-

hoppning och erfarenhet av unga hingstars hoppteknik och hopputbildning. Markdomaren ska

vara godkänd att bedöma uppsutten hoppning eller ha motsvarande kompetens. Hindertyp och

hinderhöjd ska stå i relation till hingstens ålder. Vid bedömningen sätter domarna ett betyg

(skala 1-10) för teknik och förmåga (UH), ett för hingstens ridbarhet (RUH), och ett för temperament

och utvecklingsmöjligheter (TUH).

Krav för godkänt bruksprov

Inga enskilda betyg under 5 (exteriörbedömningen undantagen). Godkänt bruksprov i Danmark

eller Holland jämställs med godkänt särskilt bruksprov.

82


34 & 39 New Forest

Kvalitetsklasser efter individprövning

Hingst kan, om han är veterinärt godkänd, tilldelas kvalitetsklass G efter en sammantagen

bedömning av hingstens:

Härstamning

Exteriör och rörelser

Bruksprovsresultat (löshoppning eller fullt prov)

Eventuella egna prestationer på officiella tävlingar, kvalitetsbedömningar, treårstester och

utställningar.

Normalt krävs 40 p exteriört (exklusive galopp) för godkännande men hingstar med lägre exteriörpoäng

kan tilldelas kvalitetsklass G om hingsten har andra meriter som nämnden anser

väger upp exteriören.

Kvalitetsklass GI (prest) tilldelas new foresthingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass

G och uppfyller något av följande villkor:

- varit placerad i officiell tävling kat. B LA hoppning eller dressyr, kat. C o D Msv

hoppning, LA dressyr eller Msv fälttävlan

- varit placerad i kör- eller galopptävling motsvarande SM-klass

Hingst som ej uppfyller rasvisa krav tilldelas kvalitetsklass 0.

Avkommeprövning

Exteriörförärvning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor visade vid lägst 3 års ålder eller betäckt minst 40

ston, de fyra senaste åren ej medräknade, skall avkommeprövas avseende exteriörförärvning.

Hingst kan avkommeprövas tidigare om nämnden anser att hans förärvning avviker från rasens

medeltal så mycket att hans avelsvärde kan bedömas utan att invänta fler avkommor. Vid

bedömningen av exteriörförärvning baseras värderingen enbart på renrasiga avkommor.

83


34 & 39 New Forest

Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:

Avkommornas resultat vid premieringar och utställningar med auktoriserade domare

Antal i riksstambok införda hingstar

Antal diplomston

Antal i riksstambok införda ston med angivande av kvalitetsklass.

Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod.

Efter prövning av exteriörförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser.

Denna kvalitetsklass kan omprövas årligen.

Hingst som visat mindre god exteriörförärvning till delas kvalitetsklass C (Ext)

Hingst som visat normal exteriörförärvning till delas kvalitetsklass B (Ext).

Hingst som visat mycket god exteriörförärvning till delas kvalitetsklass A (Ext)

Prestationsförärvning

Hingst som lämnat minst 50 avkommor, de 7 senaste åren ej medräknade, skall avkommeprövas

avseende prestationsförärvning. Hingst kan avkommeprövas tidigare om nämnden anser

att hans förärvning avviker från rasens medeltal så mycket att hans avelsvärde kan bedömas

utan att invänta fler avkommor.

Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:

Tävlingsponnyer i högre klass

Totalt antal poängtagande avkommor enligt officiell statistik

Avkommornas resultat vid kvalitetsbedömningar

Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod.

Efter prövning av prestationsförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser.

Denna kvalitetsklass kan omprövas årligen.

Hingst som visat mindre god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass C (Prest)

Hingst som visat normal prestationsförärvning till delas kvalitetsklass B (Prest)

Hingst som visat mycket god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass A (Prest)

ELIT

Hingst som vid avkommeprövning visat mycket god förärvning avseende både

exteriör och prestation tilldelas kvalitetsklass ELIT. ELIT kan tilldelas hingst

postumt, dock senast det år sista fölomgången är 10 år.

84


40 Dartmoor

Dartmoor (fastställda 071114)

Individprövning

Härstamning

Hingsten ska vara införd i Grundstambok avd 1.

Ålder

Hingsten ska vara lägst två år gammal.

Mankhöjd

Hingstens mankhöjd får högst vara 127 cm.

Mankhöjden fastställs på ett av följande sätt:

a) med ett officiellt mätintyg utfärdat enligt ”Gemensamt reglemente för mätning av ponnyer”

fastställt av SPAF, SvRF och Sv PTF.

b) Genom mätning i samband med avelsvärdering sanktionerad av SH.

Exteriörbedömning

Exteriörbedömning sker vid avelsvärderingen med av SH fastställd avelsvärderingsnämnd.

Exteriörbedömningsprotokoll ska upprättas. Poängbedömning enligt 50-poängsskalan tillämpas,

men inga poänggränser för godkännande. 50-poängsskalan innefattar bedömningspunkterna

rastyp, huvud-hals-bål, extremiteter och rörelsernas korrekthet, skritt och trav.

Hälsotillstånd

Hingstens hälsotillstånd bedöms av veterinär som av SH utsetts att ingå i avelsvärderingsnämnden.

För att godkännas veterinärt krävs att hingsten är fri från defekter enligt såväl SH:s

som Dartmoor Pony Societys defektlista. Detta innebär att hingsten ska inspekteras med avseende

på frihet från grå starr och hovbroskförbening (genom palpation, ej genom röntgen).

Bruksprov

Kan utföras vid avelsvärdering av hingst som är lägst tre år gammal och genomförs i enlighet

med SH:s grundkrav för bruksprov. Bruksprovet kan ersättas med bevis på att hingsten genomfört

offentlig tävling eller kvalitetsbedömning, alternativt erhållit lägst 50 p i ridklass anordnad

av SDS. Hingsten måste genomföra bruksprovet senast som femåring för att vara fortsatt

godkänd enligt rasvisa krav. Femåringar och äldre som visas för första gången måste göra

bruksprov vid visningstillfället.

Avelsvärdeklasser

Individprövning

Avelsvärdeklass G

Tilldelas hingst som avelsvärderats och som ägaren har rätt att lösa licens för, men som ej

uppfyller kraven för GII eller GI.

85


40 Dartmoor

Avelsvärdeklass GII (Ext)

Tilldelas hingst som vid exteriörbedömning vid lägst tre års ålder uppnått lägst 40 poäng.

Avelsvärdeklass GII (Prest)

Tilldelas hingst som

utfört godkänt bruksprov enligt SH:s grundkrav

har erhållit lägst 50 p (där max är 70 p) i ridklass anordnad av SDS

genomfört offentlig tävling

genomfört kvalitetsbedömning

Avelsvärdeklass GI (Ext)

Tilldelas hingst som vid exteriörbedömning vid lägst tre års ålder uppnått lägst 42 poäng.

Avelsvärdeklass GI (Prest)

erhållit lägst 55 p (där max är 70 p) i ridklass anordnad av SDS

erhållit hopp- eller gångartsdiplom vid 3-årstest

erhållit lägst 8,0 p i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning

varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LC, hoppning LD, fälttävlan debutant eller

körning lätt klass

Avkommeprövning

Hingsten ska ha lämnat minst 15 bedömda avkommor ett år och äldre, alternativt minst 40

betäckta ston, de senaste fyra åren oräknade. Bedömningen av förärvningen ska baseras på en

sammanställning av antalet avkommor som meriterat sig vid utställning, avelsvärdering, treårstest,

kvalitetsbedömning samt offentliga tävlingar.

Avelsvärdeklass B

Tilldelas hingst som visat normal förärvning

Avelsvärdeklass A

Tilldelas hingst som visat god förärvning

Avelsvärdeklass ELIT

Tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning

Avelsvärdeklass C

Tilldelas hingst som visat mindre god förärvning

86


43 Svensk Ridponny

Svensk Ridponny (fastställda 071211)

1 Visningsberättigade hingstar

1.1 Alternativa visningsmöjligheter

Hingst kan bli föremål för avelsvärdering, under förutsättning att den uppfyller nedanstående

härstamningskrav, samt

A Hingsten påbörjar en individprövning då han är 3-6 år, denna skall dock vara slutförd senast

det år då hingsten blir 6 år.

B Äldre hingst som genomgår en avkommebedömning mot bakgrund av officiella avkommeresultat

baserade på ett tillfredsställande antal avkommor. (minimum 15)

C Hingsten har meriterat sig i sporten. (se 3.5 och 3.6)

D Vara importerad ridponnyhingst godkänd i annan avelsförening.

E I utlandet stationerad hingst för spermaimport. Teoretisk avelsvärdering med utgångspunkt

från i utlandet erhållna avelsvärden.

1.2 Härstamningskrav

A Hingsten skall vara registrerad i ASRP:s grundstambok I eller IV och modern skall vara

införd i ASRP:s riksstambok avd. I eller II eller motsvarande i annan erkänd ridponnystambok

alternativt riksstambok för erkänd ras eller

B Hingsten skall i Sverige vara registrerad som Arabiskt fullblod, Engelskt fullblod, Angloarabiskt

fullblod eller Shagyaarab med kvalificerad härstamning som renrasig.

Härstamningskontroll utförs av ASRPs registrator.

2 Individprövning

2.1 Alternativa visningsmöjligheter

Hingsten skall vara veterinärt godkänd enligt, av SH, fastställd defektlista. För att tilldelas

kvalitetsklass G krävs röntgen avseende osteochondros i kot-, has- och knäleder. Röntgenbilderna

får vara tagna tidigast den 1/7 det år hingsten fyller två år. Hingsten skall vara mikrochipmärkt

vid röntgentillfället och plåtarna skall vara märkta med hingstens namn och registreringsnummer.

Ett intyg på mikrochipnummer skall bifogas. Bilderna skickas till AVNs

veterinär via ASRPs kansli före anmälningstidens utgång.

2.2 Mått

Hingsten mäts avseende mankhöjd och skenbensomfång. Om hingsten har gällande officiellt

mätintyg är det hingstens officiella intyg och skall uppvisas vid bruksprov.

Mankhöjden bör ej överstiga 155 cm för tilldelande av avelsvärdeklass G eller högre. Rekommenderad

mankhöjd 130-148 cm.

2.3 Exteriörbedömning

Hingsten bedöms exteriört och hans rörelser visas även på hårt underlag.

Poängen sätts på bedömningsgrupperna: typ; huvud hals och bål; extremiteter och rörelsernas

korrekthet; skritt; trav samt lösgalopp.

87


43 Svensk Ridponny

3 Bruksprov

Samtliga ledamöter i avelsvärderingsnämnden ska närvara vid bruksprovets samtliga moment.

Bruksprovsförättarna ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och omdömen om

hingstarna.

Redan veterinärt godkänd hingst skall startbesiktigas av veterinär innan första start och mätas

avseende mankhöjd och skenbensmått om ej officiellt intyg gällande mankhöjd finns. Hingsten

skall vara mikrochipmärkt vid avelsvärdering.

3.1.1 Bruksprovsalternativ

Alt. 1 hingsten gör prov som 3-åring; exteriörbedömning, löshoppning och ridbarhetsprov.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan komma tillbaka som 4-åring då han exteriörbedöms,

gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning. De som blir

underkända som 4-åringar kommer tillbaka som 5-åringar och gör bruksprov enligt nedan.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan välja att enbart komma tillbaka som 5-åring då han

exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov II, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 2 hingsten gör prov som 4-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov

och prov i uppsutten hoppning därefter kommer han tillbaka som 5-åring och gör exteriörbedömning,

gångartsprov delprov II, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 3 hingsten gör prov som 5- eller 6-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov II,

ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

3.1.2 Bruksprovsalternativ för Engelska fullblod

Alt. 1 hingsten gör prov som 3-åring; exteriörbedömning, löshoppning och ridbarhetsprov.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan komma tillbaka som 4-åring då han exteriörbedöms,

gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

De som blir underkända i delprov I kommer tillbaka som 5-åringar och gör då exteriörbedömning,

gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och uppsutten hoppning.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan välja att enbart komma tillbaka som 5-åring då han

exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 2 hingsten gör prov som 4-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov

och prov i uppsutten hoppning. Därefter kommer han tillbaka som 5-åring och gör exteriörbedömning,

gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 3 hingsten gör prov som 5- eller 6-åring med exteriörbedömning, gångartsprov delprov I,

ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

3.2.1 Hingstar 3 år

Exteriörbedömning

Löshoppning

Ridprov för 3-åringar

88


3.2.2 Engelska fullblodshingstar 3 år

Exteriörbedömning

Löshoppning

Ridprov för 3-åringar

43 Svensk Ridponny

3.3.1 Hingstar 4 år

Exteriörbedömning

Gångartsprov

Ridbarhetsprov

Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.

3.3.2 Engelska fullblodshingstar 4 år

Exteriörbedömning

Gångartsprov

Ridbarhetsprov

Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov

3.4.1 Hingstar 5- och 6-åringar

Exteriörbedömning

Gångartsprov

Ridbarhetsprov

Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.

3.4.2 Engelska fullblodshingstar 5- och 6-åringar

Exteriörbedömning

Gångartsprov

Ridbarhetsprov

Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov

3.5. Tävlingsmeriterade hingstar

För bedömningsbarhet gäller att hingsten har meriterat sig med minst 250 uppklassningspoäng

enligt TR i lägst nationell Msv A hoppning, för B-ponny lägst nationell Msv B hoppning

eller i dressyr lägst nationell FEI lag eller mästerskapsprogram, för B-ponny gäller nationell

FEIs inledande dressyrprogram.

För tävlingsmeriterad häst över ponnymått gäller placeringar i nationell Msv B dressyr eller

nationell 1,30 m hoppning.

Exteriörbedömning utan lös galopp.

Hingsten visas i uppsuttna gångarter med ridbarhetsprov av testryttare om hingsten har meriterat

sig i dressyr.

Hingsten visas i uppsutten hoppning med ridbarhetsprov av testryttare om hingsten har meriterat

sig i hoppning.

3.6 Fullblodshingstar med tävlingsmeriter

För bedömningsbarhet gäller placeringar i lägst MSV dressyr, 1,30 m hoppning eller fälttävlan

i motsvarande klass.

89


43 Svensk Ridponny

För fullblod med ponnymått gäller att hingsten har meriterat sig med minst 250 uppklassningspoäng

enligt TR i lägst nationell Msv A hoppning, placeringar i Msv A fälttävlan eller i

dressyr lägst nationell FEIs lag eller mästerskapsprogram.

Exteriörbedömning utan lösgalopp, ridbarhetsprov, gångartsprov eller hopprov.

3.7 Äldre hingstar som genomgår avkommebedömning (se alt B under 1.1)

Exteriörbedömning utan lösgalopp

4. Bruksprovets moment

4.1 Löshoppning

Utförande och bedömning:

Bedömning sker i ridhus på en bana ca 20 x 40 m. Löshoppningen skall ske med ett hjälphinder

bestående av en bom ca 60 cm över marken och en avsprångsbom på samma avstånd

framför hindret. Hjälphindret placeras ca 6 m framför hindret. Avståndet justeras med hänsyn

till hingstens språnglängd. Hindret skall vara av oxertyp utan fyllnad och med bakre bommen

10 cm högre än främre bommen. Avsprångsbom skall finnas 2-3 dm framför hindret. Hingsten

skall hoppa fram 2-3 gånger utan hjälphinder och utan oxerns bakre bom.

Därefter sker hoppning över hjälphinder och oxer, begynnelsehöjd ca 60 cm och efter ca 6

språng bör maxhöjden ha uppnåtts. För D-ponny är maxhöjden 110 cm och maxlängden 130

cm. Måtten är 10 cm mindre för varje kategori av ponny. För häst över ponnymått är maxhöjden

120 cm. Ytterligare höjning (maxhöjd 130 cm, respektive 140 cm för häst) får ske efter

samråd med föraren om domaren anser sig behöva det för en säker bedömning av hingst med

hög kapacitet, men hindret bör ej längas (maxlängd 130 cm, respektive 140 cm för häst). Vid

löshoppningen sätts ett betyg (skala 1-10) för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för temperament

och allmänt intryck (TLH).

4.2 Ridprov för 3-åringar

Utförande och bedömning:

Hingsten rids av egen ryttare.

Taktmässighet, balans, rörlighet, bogfrihet och bakbensaktivitet bedöms.

Provet bedöms som godkänt alt. icke godkänt

Ridprovet omfattar:

Fri skritt på lång tygel.

Trav under lättridning med tempoväxlingar.

Galopp i lätt sits med tempoväxlingar.

4.3 Gångartsprov för 4-åringar och äldre

Utförande och bedömning:

Hingsten rids först av egen ryttare och därefter av 2 testryttare. Om hingsten är under 130 cm

kan testryttarna ersättas av egen ryttare (se 4.7). Taktmässighet, balans, rörlighet, elasticitet,

steg respektive språnglängd, bogfrihet, bakbensaktivitet och bärighet bedöms av markdomaren.

Hingsten ska röra sig i en för hans ålder och utbildning lämplig form.

Ett betyg sätts för varje gångart efter en skala 1-10 (S, T, Ga). Dessutom sätts ett betyg för

allmänt intryck (TG) där framåtbjudning, samarbetsvilja och utvecklingsbarhet bedöms.

90


43 Svensk Ridponny

Svårighetsgrad delprov I omfattar:

Fri skritt på lång tygel.

Trav under lättridning med tempoväxlingar.

Galopp i lätt sits med tempoväxlingar.

Ridningen sker både på fyrkantsspår, olika ridvägar samt voltspår.

Svårighetsgrad delprov II omfattar:

Fri skritt på lång tygel samt med kontakt (max 20 m).

Trav under lättridning samt nedsittning med tempoväxlingar.

Sidvärtsrörelser i skritt och trav.

Galopp under lätt sits samt nedsittning med tempoväxlingar.

Ridningen sker både på fyrkantsspår, olika ridvägar samt voltspår.

4.4 Ridbarhetsprov

Ridbarhetsprovet utförs i anslutning till gångartsprovet. Hingsten rids av 2 testryttare, max 7

min var, i skritt, trav och galopp i för hingstens ålder och utbildningsståndpunkt ändamålsenlig

form. Därefter betygsätter testryttarna gemensamt hingstens ridbarhet (RT), temperament

(TT) och utvecklingsmöjligheter (UT). Hingstar under 130 cm rids av egen ryttare om så önskas

och betygssätts då av markdomaren tillsammans med testryttarna.

4.5 Uppsutten hoppning med ridbarhetsprov

Hopprovet genomförs och bedöms av 2 testryttare (se 4.7) samt en markdomare. Hindertyp,

och hinderhöjd skall stå i relation till hingstens ålder, för 4-åringar motsvarande LC hoppning,

5-åringar LB hoppning, 6-åringar och äldre LA hoppning. Allt efter en given banskiss.

Vid bedömningen sätter testryttarna ett betyg (skala 1-10) för hingstens ridbarhet (RUH) och

ett för temperament (TUH). Markdomaren sätter ett betyg för teknik och förmåga (UH).

Markdomaren sätter gemensamt med testryttaren ett betyg för utvecklingsmöjligheter (UUH).

Hingstar under 130 cm rids av egen ryttare om så önskas och betygssätts då av markdomaren

tillsammans med testryttarna.

4.6 Utrustning under de olika delproven

Hingsten skall under alla delprov bära träns och vara betslad enligt TR II. Hjälptyglar eller

dylikt är inte tillåtna.

Lindor eller damasker är inte tillåtna under uppsuttna gångarter eller exteriörprovet med undantag

för lösgaloppen. Damasker och korta bakbensskydd är tillåtna under lösgaloppen och i

hopprovet. Utrustningen får inte skada ponnyn. Utrustningen kan kontrolleras och ändras av

respektive delprovsdomare.

4.7 Testryttarnas och markdomarens kompetens

Lämpliga testryttare är små vuxna ryttare med yrkeserfarenhet av att utbilda unga hingstar.

Formella kompetenskrav:

Ryttare med erfarenhet från svår hoppning och/eller dressyr alt. ryttare med beridarexamen

eller ha motsvarande kompetens.

Hingstar under 130 cm rids av egen ryttare, vilken ersätter de båda testryttarna.

Markdomaren ska vara godkänd enligt SHs lista att bedöma uppsutten hoppning respektive

gångarter eller ha motsvarande kompetens.

91


43 Svensk Ridponny

5. Bedömningar för godkänt bruksprov

Bruksprovet är fullt genomfört då samtliga obligatoriska moment i bruksprovet är genomförda.

Alla obligatoriska moment i bruksprovet kan tidigast avläggas vid fyra års ålder.

Resultatet för de olika delproven beräknas enligt följande formler:

5.1.1 Hingstar 3 år minimum

Exteriör 47

Ridbarhetsprov godkänt

Löshoppning:

(2LH+TLH)/3 7,7

5.1.2 Engelska fullblodshingstar 3 år minimum

Exteriör 45

Ridbarhetsprov godkänt

Löshoppning:

(2LH+TLH)/3 7,7

5.2.1 Hingstar 4 år minimum

Exteriör 47

Gångartsprov delprov I

Gångarter (R+2G+TG)/4 7,7

Prov i uppsutten hoppning

(2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,7

5.2.2 Engelska fullblodshingstar 4 år minimum

Exteriör 45

Gångartsprov delprov I

Gångarter (R+2G+TG)/4 7,0

Prov i uppsutten hoppning

(2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,0

5.3.1 Hingstar 5 år och äldre minimum

Exteriör 47

Gångartsprov delprov II

Gångarter (R+2G+TG)/4 7,7

Prov i uppsutten hoppning

(2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,7

5.3.2 Engelska fullblodshingstar 5 år och äldre minimum

Exteriör 45

Gångartsprov Delprov I

Gångarter (R+2G+TG)/4 7,0

Prov i uppsutten hoppning

(2UH+3RUH+TUH+UUH)/7 7,0

92


43 Svensk Ridponny

5.4 Tävlingsmeriterade hingstar (även fullblod)

Exteriörbedömning utan lösgalopp. Hingsten skall uppnå minst 38 p.

Hingsten visas i uppsuttna gångarter med ridbarhetsprov av testryttare om hingsten har meriterat

sig i dressyr.

Hingsten visas i uppsutten hoppning med ridbarhetsprov av testryttare om hingsten har meriterat

sig i hoppning.

5.5 Äldre hingstar som genomgår avkommebedömning (se alt B under 1.1)

Exteriörbedömning utan lösgalopp. Hingsten bedöms och får kritik utan poäng

Förklaringar av förkortningar

R = Medeltalet av testryttarens tre betyg på ridbarheten

RT = hingstens ridbarhet

TT = temperament

UT = utvecklingsmöjlighet

G = Medeltalet av betygen för de tre gångarterna i gångartsprovet (S, T, Ga)

S = Skritt

T = Trav

Ga = Galopp

TG = Allmänt intryck i gångartsprovet

LH = Betyg för teknik och förmåga i löshoppningsprovet

TLH = Betyg för temperament i löshoppningsprovet

UH = Betyg på teknik och förmåga vid uppsuttna hopprovet

RUH = Betyg på ridbarhet vid uppsuttna hopprovet

TUH = Betyg på temperament vid uppsuttna hopprovet

UUH = Betyg på utvecklingsmöjlighet på uppsuttna hopprovet

6. Importerade hingstar

För visningsberättigad hingst gäller samma krav på bedömning och tilldelning av kvalitetsklass

som för svensk hingst i samma åldersgrupp.

6.1 Spermaimport

Hingst stambokförd i godkänd avelsförening inom EU, kan avelsvärderas för spermaimport

utan exteriör besiktning och hälsokontroll under förutsättning att den av AVN bedöms vara

synnerligen värdefull för svensk ridponnyavel.

6.2 Spermaimport till eget sto

Hingst som är stambokförd i utländsk avelsförening, kan avelsvärderas för spermaimport utan

exteriörbesiktning och hälsokontroll under förutsättning att hingsten avlagt bruksprov som

AVN bedömt motsvara ett godkänt svenskt bruksprov.

6.3 Dokumentation på utländsk avelsvärdering

Det åligger hingstägaren att förete officiell dokumentation på utländsk avelsvärdering och

meriter i samband med anmälan av hingsten för svensk avelsvärdering. Dokumentationen

skall även på ett korrekt sätt vara översatt till svenska eller engelska.

93


43 Svensk Ridponny

7. Kvalitetsklasser efter individprövning

7.1 G som innebär att hingsten har ett avelsvärde med ett alternativt två års giltighet

Hingsten har påbörjat men ännu ej avslutat sin individprövning.

Hingst kan, om han är veterinärt godkänd, tilldelas kvalitetsklass G efter en sammantagen

bedömning av hingstens: härstamning, exteriör och bruksprovsresultat. Bedömningen görs av

AVN. Möjlighet finns för nämnden att på ett positivt sätt ta hänsyn till intressant härstamning.

7.2 GII som innebär att hingsten avslutat sin individprövning med godkänt bruksprov

Hingsten uppfyller grundkraven för avelsvärdebokstav G.

7.2.1 Hingst 4 år som tilldelats avelsvärdebokstav G som 3-åring samt äldre hingst som genomfört

alla obligatoriska moment med minst ett av momenten gångarter eller uppsutten

hoppning godkänt.

7.2.2 Hingst 4 år vilken tilldelats avelsvärdebokstav G som 3-åring samt äldre hingst som

klassats som specialbegåvning.

Minimikraven för specialbegåvning är att hingsten uppnår lägst 45 p av sextiogradig skala

exteriört och att ingen delpoäng är under 7. Hingsten skall uppnå poängen 8,5 i gångarter eller

uppsutten hoppning enligt respektive formel.

För att räknas som specialbegåvning i gångarter krävs att hingsten genomför hoppmomentet

med ingen delpoäng under 5. För att räknas som specialbegåvning i hoppning krävs att hingsten

genomför gångartsprovet med ingen delpoäng under 5.

7.2.3 För fullblodshingst med tävlingsmeriter gäller minst 45p av sextiogradig skala.

Möjlighet finns för nämnden att på ett positivt sätt ta hänsyn till en intressant härstamning.

8. GI som innebär att hingsten har avslutat sin individprövning med godkänt bruksprov

samt visat goda resultat i sporten.

8.1 Kvalitetsklass GI tilldelas hingstar max 148 cm mankhöjd som uppfyller minimikraven

för kvalitetsklass GII och uppfyller något av följande villkor:

Ha placeringar i nationella officiella tävlingar: hoppning MSV A, dressyr FEI lag och/eller

mästerskapsprogram för ponnyryttare. För B-ponny gäller MSV B hoppning eller FEIs inledande

dressyrprogram.

8.2 Kvalitetsklass GI tilldelas hingstar över 148 cm mankhöjd eller ponny som tävlas i hästklasser

som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass GII och uppfyller något av ovanstående

villkor och/eller något av följande villkor:

• Ha placeringar i nationella officiella tävlingar, hoppning, 1,30 m eller i dressyr, MSV B.

• Galoppmeriter: placeringar eller seger i årgångslopp eller klassiska löp samt ridbarhetspoäng

min 7,0.

9. Kvalitetsklass 0

tilldelas hingst som avslutat sin individprövning utan att nå ett godkänt resultat

94


95

43 Svensk Ridponny

10. Kvalitetsklass INT (interimistiskt godkänd)

kan tilldelas hingst som importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle om den skulle vara

berättigad till avelsvärdeklass GII eller GI. Denna avelsvärdeklass har giltighet fram till nästa

officiella avelsvärderingstillfälle.

11. Prövning av prestations- och exteriörförärvning

Kan påbörjas tidigast vid 8 års ålder.

Underlag och metoder för avkommeprövning

Prestationsförärvning baseras på treårstest, kvalitetsbedömningar, unghästtävlingar samt på

officiell tävlingsstatistik.

Exteriörförärvning baseras på treårstest, kvalitetsbedömningar, premieringar och avelsvärderingsgrundande

utställningar.

För att resultat ska tillgodoräknas gäller att bedömningar i Sverige är gjorda som Svensk Ridponny.

11.1 Prestationsförärvning

När hingst lämnat minst 15 startande avkommor eller när hingst varit i avel minst åtta avelssäsonger

görs en första avkommeprövning.

11.2 Exteriörförärvning

När hingst lämnat minst 15 visade avkommor eller när hingst varit i avel minst åtta avelssäsonger

gör en första avkommeprövning.

11.3 Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:

Antal startande avkommor på internationell nivå.

Antal poängtagande avkommor på nationell nivå.

Antal poängtagande avkommor på regional nivå.

Antal startande ponnyer vid final i ungponnychampionat.

Avkommornas resultat vid final i ungponnychampionat.

Avkommornas resultat vid kvalitetsbedömningar.

Avkommornas resultat vid treårstest.

Avkommornas resultat vid bruksprov.

Avkommornas bedömning på avelsvärderingsgrundande utställningar.

Avkommornas bedömning på premieringar.

Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod samt avkommors

resultat i andra länder.

Efter avkommeprövning tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser. Denna

kvalitetsklass ska omprövas årligen.

Hingst som visat mindre god prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass C

liksom hingst som efter åtta avelssäsonger inte lämnat 15 bedömda avkommor.

Hingst som visat god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass B

Hingst som har en exteriörförärvning som klart överstiger rasens medeltal tilldelas kvalitetsklass

A exteriör.

Hingst som visat mycket god prestationsförärvning till delas kvalitetsklass A prest

Med mycket goda avkommeresultat menas att hingsten har förmåga att föra aveln framåt i

minst en disciplin på nationell nivå.


43 Svensk Ridponny

Hingst som visat utmärkt prestationsförärvning och har blivit tilldelad kvalitetsklass A prest

kan därefter tilldelas kvalitetsklass ELIT

Med utmärkta avkommeresultat menas att hingsten har förmåga att avsevärt föra aveln framåt

i minst en disciplin på internationellt nivå. Kvalitetsklass ELIT får endast tilldelas hingstar

som lämnat bedömningsbara avkommor i ASRP. Elit kan utdelas postumt.

12 Dispenser

Dispens kan sökas hos ASRPs avelsråd via ASRPs kansli i samband med anmälan av hingsten

till avelsvärdering.

96


30 Gotlandsruss

38 Shetland

41 Exmoor

Gemensamma regler för Gotlandsruss, Shetland och Exmoor

(fastställda 021217)

Allmänt

Hingst kan individprövas vid lägst 2,5 års ålder, såvida han uppfyller nedanstående och rasvisa

uppställda krav.

Hingsten ska ha nummerlappen väl synlig under hela förrättningen.

Rasföreningen har rätt att till avelsvärderingsnämnden utse tre rasledamöter.

Individprövning sker i tre steg:

- Regional uttagning – exteriörbedömning och veterinärbedömning på dem som rekommenderas

till Central avelsvärdering.

- Central avelsvärdering – exteriör- & veterinärbedömning, kan inkludera rörelser i frihet

och löshoppning.

- Bruksprov – rid- eller körprov.

Befriade från regional uttagning är:

- I Sverige tidigare godkänd hingst

- Hingstar införda som godkända hingstar i moderlandet för internationell avel godkända

stamböcker.

- Hingst av ras som enligt särskilt årligt beslut av arrangören kan gå direkt till central

avelsvärdering.

- Hingst som av nämnden rekommenderats, tidigast under föregående kalenderår, till

central avelsvärdering.

Avkommeprövad hingst kan undantas från bruksprov.

För hingstar stationerade på Gotland eller norr om Gävleborgs och Dalarnas län gäller att de

kan vid där hållen särskild avelsvärdering individprövas och tilldelas kvalitetsklass.

Berättigad att lösa betäckningslicens är ägare till aktuell hingst:

- som vid Individprövning tilldelas kvalitetsklass G, G II eller G I

- som efter avkommeprövning tilldelas avelsvärderingsklass B, A eller ELIT.

Individprövning

Härstamning

Hingst skall vara införd i grundstambok avd. 1.

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.

97


30 Gotlandsruss

38 Shetland

41 Exmoor

Exteriörbedömning

Hingsten bedöms exteriört och mäts avseende mankhöjd, skenbensomfång. Gällande officiellt

mätintyg godtas om inte annat anges i rasvisa krav.

Bruksprov

Bruksprov skall utföras vid avelsvärderingen av 4-åriga och äldre hingstar som är exteriört

och veterinärt godkända. Om ägaren så önskar får 3-årig hingst avlägga bruksprov. Provet

utföres på tid och plats som anvisas av arrangören. Bruksprovens ändamål är bl a att kontrollera

hingstens temperament, gångarter under ryttare eller körd framför fordon. C- och D-

ponnyer visas företrädelsevis ridna. A- och B-ponnyer visas valfritt ridna eller körda. En

medhjälpare får användas vid uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning. Egen utrustning

skall medföras. Nämnden ska utföra en funktionskontroll. Uppsittning/anspänning

och avsittning/frånspänning sker inför nämnden. Nämnden äger rätt att avbryta proven av

allmän säkerhetssynpunkt.

Ridning

Utrustning

Genomförande

Körning

Utrustning

Genomförande

- hingsten skall vara betslad med tränsbett av vedertagen typ.

- hjälptyglar e dyl är ej tillåtna

- lindor eller damasker är ej tillåtna

- hingsten skall ridas enskilt i samtliga gångarter i båda varven, enligt

domarens anvisningar

- hingsten skall kunna göra halt och vara stillastående.

- hingsten bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon, släde försedd

med skacklar dock tillåten.

- hjälptyglar, slagremmar, resgjord e dyl är ej tillåtet.

- betsling enligt vad gäller ridning.

- hingsten skall köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt

domarens anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet.

- hingsten ska göra 2 halter och vara stillastående.

Beräkning

Följande moment skall bedömas och protokollföras:

a

uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning

b

igångsättning

c

halter

d

temperament, samarbetsvilja och lydnad

98


30 Gotlandsruss

38 Shetland

41 Exmoor

På bruksprovsprotokollet skall plats finnas för omdöme av gångarterna. Domaren värdesätter

respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop

och divideras med 4. Erhållen genomsnittspoäng skall (för godkännande) bli lägst 5, ingen

delpoäng under 4. Försök till uppsittning/anspänning får ej pågå i mer än 5 min.

Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten genomfört officiell tävling eller

kvalitetsbedömning enligt bruksprovets regler. Dock skall sådan hingst visas vid avelsvärdering

det år då bruksprov skulle genomförts.

För hingst som uteblir från bruksprov skall ägaren, till nämnden inkomma med veterinärintyg

om orsaken. Nämnden beslutar om giltigt förfall föreligger och ger därmed möjlighet att avlägga

bruksprov vid särskild förrättning. I annat fall betraktas uteblivandet som underkänt

bruksprov och hingstägaren äger ej rätt att lösa betäckningslicens. Om avlagt bruksprov underkänts

kan nämnden ge begränsat godkännande för ett år. Avbrutet bruksprov kan aldrig

anses genomfört.

Hingst som utfört godkänt bruksprov som 3-åring är befriad från prov som 4-åring. Dock

skall sådan hingst visas vid central avelsvärdering som 4-åring för besiktning och mätning.

Kvalitetsklasser efter individprövning

G tilldelas hingst som uppnått 40 poäng exteriört (i undantagsfall kan hingst godkännas

med 38-39 poäng p g a särskilda meriter, härstamning eller färg) och får ej ha någon

delpoäng under 7.

G II

G I

tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt

bruksprov.

tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G II och uppfyller något

av följande villkor om ej annat angives i rasvisa krav.

- vid något tillfälle erhållit 42 p eller högre vid avelsvärdering

- vid lägst 3 års ålder två gånger belönats med minst 41 p eller motsvarande med

minst ett års mellanrum och av olika domare på av SH sanktionerad utställning

med auktoriserad domare eller vid avelsvärdering

- varit placerad i officiell tävling kat. A LB hoppning eller dressyr, kat. B LA hoppning

eller dressyr, kat. C och D Msv hoppning, LA dressyr eller Msv fälttävlan

- varit placerad i kör- eller galopptävling motsvarande SM-klass

- uppnått travrekord under 2.35.0 (kat. A) 1.57.0 (kat. B) eller varit årgångsvinnare

- vid kvalitetsbedömning erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning eller allround.

0 tilldelas hingst som ej uppfyller rasvisa krav.

99


30 Gotlandsruss

38 Shetland

41 Exmoor

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade vid lägst 3 års ålder, skall avelsvärderas med

hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, B, A eller ELIT. Avelsvärdet

kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp

bedömas tidigare. Hingst som betäckt minst 40 ston, de 4 sista åren ej medräknade, skall

avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om icke 15 av dem visats.

Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:

a I riksstambok införda hingstar

b Diplomston

c Tävlingsponnyer som uppnått resultat enl. kraven för G I

d Totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enl. tillgänglig statistik

e Deltagare i kvalitetsbedömningar och deras resultat

f Deltagare vid premieringar eller utställningar med auktoriserade domare och deras resultat

Hänsyn skall tagas till antal betäckta ston under motsvarande tidsperiod.

B

A

ELIT

C

tilldelas hingst som visat normal förärvning.

tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Det rekommenderas att ca 15 % av

det aktuella hingstbeståndet inom en ras skall kunna höjas till A.

tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer

i flera av de kategorier som meriterar inom den ifrågavarande rasen. Det rekommenderas

att 5-10 % av det aktuella hingstbeståndet inom en ras skall kunna höjas till

ELIT. ELIT kan tilldelas hingst postumt, dock senast det år fölomgång är 10 år.

tilldelas hingst som visat mindre god förärvning.

Generalmönstring

Generalmönstringen som är ett avelsvärderingstillfälle där rasens samtliga enligt rasvisa krav

godkända hingstar deltar, skall hållas på tid och plats som bestäms av SH på förslag av respektive

rasförening, i regel vart 5:e år. Möjlighet kan finnas för rasförening till dispens från

generalmönstring om denna ersätts med annan sundhetskontroll.

Vid den exteriöra besiktningen kan avelsvärderingsnämnden reduceras till ordförande och

minst en rasledamot.

Efter rasvisa beslut kan följande kategorier befrias från att deltaga:

- Hingstar som under året deltagit på central avelsvärdering eller bruksprov

- Hingstar som tilldelats kvalitetsklass på bestämd tid dvs hingstar som nästkommande

år ska utföra bruksprov

- Hingstar som under året uppnått minst 24 års ålder

- Hingstar som efter avkommeprövning tilldelats kvalitetsklass ELIT

100


30 Gotlandsruss

38 Shetland

41 Exmoor

Hingst som kan anses stadigvarande uppställd norr om Gävleborgs och Dalarnas län medgives

dispens från visningen men skall likväl anmälas till mönstringen. Istället ska de visas på

sommarpremiering efter rasföreningens beslut.

Om tillräckligt antal avkommor för en säker bedömning finns avkommeprövas hingstarna.

101


Särskilda bestämmelser

30 Gotlandsruss

Gotlandsruss (fastställda 071114)

Mankhöjd 115 - 130 cm. 2 ½ åringar får vara mellan 115-127 cm, 3-åringar mellan 115-128

cm. Hingstarna skall mätas vid varje avelsvärdering upp till 8 års ålder, däremot inte på generalmönstring.

Årsintyg gäller inte. Avelsvärderingsnämnden har alltid möjlighet att föranstalta

om ommätningar som kan erfordras för bedömningen.

Färger: Skimmel, black, dorsalskäck eller homozygot gulanlag så kallad albinism är ej tillåtna.

Avlagt bruksprov i annat land med motsvarande svårighetsgrad skall tillgodoräknas hingsten.

Utländska avelsmeriter skall tillgodoräknas hingsten, men föras i särskild avdelning. Godkända

hingstar i Danmark, Norge och Finland tillgodoräknas under förutsättning att svensk rasledamot

deltagit vid godkännandet.

Av svensk Russavelsförening godkända stamböcker:

Dansk Russtambok

Norsk Riksstambok för ponny avd Russ

Finsk Russtambok

Nordamerikanska Registret

102


38 Shetland

Shetland (fastställda 071114)

Härstamning

Från år 2006 skall alla ponnyer i varje stambok ha ett minimum av tre fulla generationer i

stamtavlan, utom de som är registrerade i moderstamboken (SPSBS). Ponnyer som inte är

registrerade i en stambok kommer inte att accepteras om de inte har minst tre generationer i

stamtavlan eller är avkommor till ponnyer som är registrerade i moderstamboken (SPSBS).

Från 2004-04-03 kommer ponnyer som har färre än tre generationer inte att accepteras i något

annat ISPC land om de inte redan är registrerade i moderstamboken (SPSBS).

Mankhöjd:

Max 107 cm, hingst yngre än 4 år max 105 cm

Hälsotillstånd

Hingst ska inspekteras utefter ISPCs internationella defektlista och veterinära krav och erhålla

godkänt resultat från denna för att kunna tilldelas avelsvärdesklass G eller högre. Tidigare

icke godkända hingstar (oavsett ålder) får ej visas fram skodda vid avelsvärdering.

Ponnyer skall vara identifierade, mätta /mankhöjden, övers.anm/, blod typade eller DNA typade

samt besiktigade för att fastställa att de är kliniskt fria från ärftliga sjukdomar vid tiden

för besiktningen.

Besiktningen måste innefatta kontroll av följande:

Temperament: om ponnyns temperament är sådant att den inte kan besiktigas till fullo skall

ponnyn inte godkännas. Om det finns misstankar om att ponnyn medicineras skall blod-

/urinprov tas.

Tänder: De centrala framtänderna (incisors) får inte skjuta över med mer än 25% av tändernas

yta /överbett – övers.anm./. Underbett är inte acceptabelt. Alla sex framtänderna i överoch

underkäken måste vara på normal plats. Varje onormal plats av en tand/tänder, t.ex. roterad

tand/tänder, måste bedömas som skäl till fel. Tänder/käke måste besiktigas medan huvudet

är i en normal ställning, inte när det hålls högt.

Ögon: katarakt – total dubbelsidig ogenomskinlighet / eller grumlighet, övers.anm./ av ögonlinsen

accepteras inte. Ögon skall kontrolleras i ett förmörkat rum med användande av ett oftalmoskop.

Om veterinären tycker att ponnyn har katarakt-problem får hästen hänvisas till en

ögonspecialist för ytterligare undersökning.

.

Sommareksem - / återkommande sommar-dermitit, övers.anm/ Om ponnyn visar tecken på

sommareksem skall den inte godkännas. Användning av löshår är inte tillåtet vid bedömningen.

Tecken på navelbråck eller pungbråck skall diskvalificera ponnyn.

Hjärta och lungor skall vara normala vid auskultation i vila.

103


104

38 Shetland

Könsorgan – bägge testiklarna skall vara lika stora med normal storlek, utseende och fasthet

och deras läge i överensstämmelse med fölets ålder. Bägge testiklarna måste vara helt nedsänkta

i pungen. Roterade testiklar skall noteras, men får inte utesluta ponnyn.

Ben – bakknät skall undersökas genom att känna på den både under viktbärande och med benet

upplyft för att finna bevis på lateral luxation av patellan / knäleden / och på en uppåtfixation

av patellan. Varje luxation av patellan skall utgöra skäl för misslyckande. Varje svullen

led måste bedömas strängt. Subluxation av kotleden, subluxation av de lägre lederna och hel

luxation av de övre lederna måste bedömas vara skäl för misslyckande.

Hovar måste vara starka, friska och korrekt skapta och inte för hårt verkade. Användning av

korrektions-skoning är inte tillåtet.

Gången måste vara sund och rak. Särskild uppmärksamhet skall fästas på benens leders funktion,

och avvikelser i bakknä, has och kota skall bedömas strängt. Aktionen i skritt och trav

skall kontrolleras på ett hårt, jämnt underlag på rak linje och i små cirklar åt båda hållen. Böjprover

får göras.

Alla andra relevanta kommentarer skall noteras. Om någon defekt orsakas av olyckshändelse

eller skada måste ponnyn åtföljas av ett veterinärintyg från den som skötte hästen vid tiden för

skadan.

Vid anmälan för bedömning måste ägaren ombes att underteckna en deklaration att hästen inte

har fått någon medicin eller behandlingsmetod som ändrar temperamentet, och inte fått korrigerande

kirurgi.

Övrigt

Hingst avelsgodkänd i annat ISPC-land efter 1/7 1993, hingst från Tyskland skall vara godkänd

efter den 24/4 1999, som genomfört avelsvärdering för shetlandshingstar i Sverige och

ej uppnått rasvisa krav tilldelas ej avelsvärdeklass.

2- eller 3- årig hingst som vid avelsvärdering uppfyller rasvisa krav, skall som 4- åring visas

på ordinarie avelsvärdering för Shetlandsponny hingstar.

Ponnyer med blå ögon accepteras men är inte önskvärt.

Anmärkning om blå ögon skall göras på bedömningsprotokollet.

Hingsten skall mätas på avelsvärderingsplatsen avseende mankhöjd och skenbens omfång.

Mätintyg godtages ej. Mätning skall utföras av godkänd mätman/domare eller av Sveriges

Shetlandssällskap utsedd person

DNA prov skall tas på avelsvärderingsplatsen.

Avelsvärderingsnämnden skall se hingstarnas rörelser i skritt och trav på hårt underlag.

Rasrepresentant utsedd av Sveriges Shetlandssällskap skall närvara vid avelsvärdering av

hingstar på Gotland eller norr om Dalälven.


38 Shetland

Meriter

Om meriter åberopas skall dessa ha inkommit tillsammans med anmälan. Annars kan de ej

komma hingsten tillgodo. Endast officiella meriter kan komma ifråga.

Bruksprov

Bruksprov får ersättas av företeende av bevis att hingsten genomfört godkänt officiellt kvalificeringslopp

enligt SPTF:s/STC:s tävlingsreglemente.

Generalmönstring

Generalmönstring kan genomföras efter beslut av Sveriges Shetlandssällskap. Hingstar som

uppfyller kraven för lägst kvalitetsklass G efter individprövning kan omfattas av generalmönstring.

Hingst som uteblir fråntages sin avelsvärdeklass.

105


41 Exmoor

Exmoor (fastställda 021217)

Mankhöjd:

Färger:

Tecken:

Max 133 cm

Alla bruna nyanser tillåtna

Inga vita tecken tillåtna.

106


Kaspisk Häst (fastställda 071114)

46 Kaspisk Häst

Härstamning

Hästarna ska vara införda i grundstambok A eller motsvarande om de är importerade.

Mått

Förutom mankhöjd mäts även längden från örats topp till örats bas på framsidan. Mankhöjd

mellan 102- 127 cm är godkänd, men bör ej överstiga 120 cm. Öronens längd bör ej överstiga

11 cm.

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd och vara införd i grundstambok A (eller motsvarande

gällande importerade hingstar).

Dispens kan i vissa fall lämnas avseende mindre veterinär avvikelse om hingsten blodslinjemässigt

är värdefull för rasen.

Avelsvärdesklasser

- Hingst licensierad av ICS godkänd förening

Importerad hingst med licens tilldelas avelsvärdesklass G. För höjning av Avelsvärdeklass

skall hingsten visas för avelsvärderingsnämnden.

- Svenskfödd hingst:

För att erhålla avelsvärdeklass ska svenskfödda hingstar visas för avelsvärderingsnämnden.

Hingst erhåller avelsvärdesklass mot dessa krav på exteriörpoäng:

-34p avelsvärdesklass 0

35-40p avelsvärdesklass G

41p och högre

avelsvärdesklass GI

Avelsvärderingsklass GII

Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt

bruksprov.

Avelsvärderingsklass GI

Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass GII och uppfyller något av

följande villkor om ej annat angives i rasvisa krav.

vid något tillfälle erhållit 41 poäng eller högre vid avelsvärdering

vid lägst 3 års ålder två gånger belönats med minst 40 poäng eller motsvarande med

minst 1 års mellanrum och av olika domare på av SH sanktionerad utställning med

auktoriserad domare eller vid avelsvärdering.

varit placerad i regional tävling kat. A LB hoppning eller dressyr, kat. B LA hoppning

eller dressyr

varit placerad i officiell körtävling

varit placerad i officiell galopptävling

uppnått travrekord under 2.35.0 (kat. A) 1.57.0 (kat. B) eller varit årgångsvinnare

vid kvalitetsbedömning erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning och allround.

107


Krav på bruksprov

46 Kaspisk Häst

Hingst skall utföra ett enkelt kör- eller ridprov där den körs i skritt/trav i båda varven samt gör

halt, eller rids i skritt/trav/galopp i båda varven och gör minst en halt i programmet.

Anspänning och uppsittning får göras med en medhjälpare.

3-årig hingst som godkännes får återkomma som 4-åring och göra sitt bruksprov. 4-åriga och

äldre hingstar skall utföra sitt bruksprov vid avelsvärderingstillfället.

Hingstägare som väljer att göra bruksprovet med sin 3 åriga hingst behöver inte göra om detta

när hingsten är 4 år.

108

More magazines by this user
Similar magazines