Musik - Sveaskolan

sveaskolan.nu

Musik - Sveaskolan

Sveaskolans mål i musikPå Sveaskolan handlar musiken mycket om glädjen i att spela och sjunga tillsammans.Upptäck hur du kan spela en mängd låtar redan efter att ha lärt dig några grundläggandeackord, och hur fantastiskt kul det är att spela tillsammans med andra. Du får ocksåmöjlighet att göra egna låtar med hjälp av datorn. Musikämnet på Sveaskolan ingår ofta iteman tillsammans med andra ämnen. T ex kan du skriva en kärlekssång, och användamusik i dina redovisningar.BedömningMusikämnet har som syfte att ge eleven en musikalisk allmänbildning och lägga en grundför delaktighet i kulturlivet. I musicerande bedöms både den enskilda prestationen ochelevens förmåga till samspel med andra. Man bedömer också elevens förmåga attanvända sig av musik som ett personligt uttrycksmedel.SångSamspel i gruppMusikaliskabegreppGJag deltar, efterbästa förmåga, isång.Jag deltar i enklaformer av samspel igrupp.Jag känner till någrabegrepp inommusiken, t exackord, takt, etc.VGJag visar musikaliskförmåga i sång.Jag kan följa med ienkla former avsamspel i gruppJag använder debegrepp jag lärt mignär jag pratar ommusik.


Musik ochsamhälleGJag känner till någraolika genrer inommusiken.VGJag kan tala om vadsom är typiskt för degenrer jag känner tillinom musiken.År 7G VG MVGSångJag deltar, efterbästa förmåga, isång.Jag visar musikaliskförmåga i sång.Jag framträder medsång på ett kreativtoch medvetet sättinför publik.Samspel i gruppEfter att jag har fåttlära mig enklagrunder i gitarr-,piano/synt-, basochtrumspel,samspelar jag, efterbästa förmåga, igrupp.Jag ger prov påmusikalitet somtar sig uttryck ilyssnande ochmusikaliskanpassning.Jag spelar i grupppå ett kreativt ochmedvetet sätt.SkapandeJag kan skapamusik i enklaformer.Jag visar musikaliskförmåga när jagskapar musik.Jag arbetarmedvetet för attförbättra ochutveckla den musikjag skapat.MusikaliskabegreppJag känner tillcentralaämnesbegreppinom musiken.Jag använder migav musikensämnesbegrepp närjag utövar musik,skapar musik ellersamtalar om musik.Musik ochsamhälleJag känner till olikagenrer och musikfrån olika historiskaperioder och olikakulturer.Jag kan seanknytningar mellanmusik från olikahistoriska perioderoch dagens musik.Jag gör egnakopplingar mellanmusik och samhälle.År 8


G VG MVGSångJag deltar, efterbästa förmåga, isång.Jag visarmusikalisk förmågai sång.Jag framträder medsång på ett kreativtoch medvetet sättinför publik.Samspel i gruppEfter att jag har fåttlära mig enklagrunder i gitarr-,piano/synt-, basochtrumspel,samspelar jag, efterbästa förmåga, igrupp.Jag ger prov påmusikalitet somtar sig uttryck ilyssnande ochmusikaliskanpassning.Jag spelar i grupp påett kreativt ochmedvetet sätt.SkapandeJag kan användamig av skapandemusikaliskauttrycksformersåsom dans, textoch ljud.Jag visarmusikaliskfärdighetgenom att användamig av skapandeuttrycksformersåsom dans, textoch ljud.Jag skapar musikmed kreativitetoch medvetenhet.MusikaliskabegreppJag känner tillcentralaämnesbegrepp i detegna musicerandet,musikskapandetochmusiklyssnandet.Jag användercentralaämnesbegrepp idet egnamusicerandet,musikskapandetochmusiklyssnandet.Musik ochsamhälleJag känner till olikamusikaliskagenrer, historiskaperioder och olikakulturer.Jag gör egnakopplingar mellanmusik ochsamhälle.Jag ser sambandoch olikheter mellanmusikens- och övrigasamhällets samtidautveckling. Jag kanresonera, analyseraoch dra slutsatserfrån olikautgångspunkter.LjudmiljöJag är medvetenom hur ljud ochmusik kan påverkamig och hur jagkan skydda minhörselJag omsätter ihandling minmedvetenhet omhur ljud ochmusik kan påverkamig, och hurjag skyddar minhörsel


År 9G VG MVGSång och instrSamspel i gruppJag kan använda minröst i unison ochflerstämmig sång,Jag kan delta igruppmusicerandemed melodi-, rytmochackordspel samtkan reflektera överoch bedömautförandet.Jag deltar i sång ochspel på melodi-, rytmochackordinstrumenti olika former avgruppmusicerande.Jag tar ansvar igruppmusicerandeoch skapande genomatt i enkla formerplanera ochgenomföramusikaliskaaktiviteter.Jag utför sång ellerspel på någotinstrument på en nivåsom fungerar både igrupp och somsoloinslag, och ärförtrogen med enpersonlig repertoar.SkapandeJag kan användamusik, text och andrauttrycksformer iskapande ochimprovisation för attgestalta tankar ochidéer,Jag utvecklar egnaidéer och prövardessa i musikaliskaformer och uttrycksätt.Jag använder musiksom ett personligtuttrycksmedel i egetskapande och görestetiskaöverväganden.MusikaliskabegreppJag använder centralaämnesbegrepp i egetmusicerande,musikskapande ochmusiklyssnande,Jag visar tydligt att jagförstår centralabegrepp ochmusikspråk, samtanvänder mig avdetta.Musik ochsamhälleJag har kunskaper ommusikensuttrycksformer,funktioner ochtraditioner i olikakulturer samt kanreflektera kring dessautifrån musiken idagens svenskasamhälleJag uppfattarväsentliga drag ochsammanhang imusikens utvecklinggenom tiderna.Jag ger exempel påmusikens olika uttryckoch funktioner ur etthistoriskt och globaltperspektiv ochrelaterar dessa tillvarandra.


G VG MVGLjudmiljöJag är medveten omolika ljud- ochmusikmiljöerspåverkan påmänniskan och viktenav hörselvård.Jag omsätter ihandling minmedvetenhet om hurljud ochmusik kan påverkamig, och hurjag skyddar minhörsel

More magazines by this user
Similar magazines