industri - Finja

finja.se

industri - Finja

BETRYGGANDEBASNÄRING1


INNEHÅLLFÖRORDVI ÄR MED DIG HELA VÄGENHELHETSLÖSNINGARVÄGGELEMENTFÖRSPÄNDA MASSIVBJÄLKLAGPLINTGRUNDSTÖDMURSOCKELELEMENTYTORKONTAKTUPPGIFTER34681012141819202 Bild framsida: Jungheinrich i Malmö.


För att Sverige ska fungera behövs en välfungerande industri som driver landetframåt. Vi strävar därför efter att tillsammansmed er, skapa förutsättningar för att byggaupp denna grundläggande samhällsmotor.Genom att erbjuda ett stort sortiment avprodukter som ger hållbara, ändamålsenligaoch miljövänliga lokaler för all verksamhet fårvi hjulen i Sverige att snurra.-Tillsammans skapar vi en betryggande basnäringFärg och Bygg, Malmö3


VI ÄR MED DIGHELA VÄGENVi på Finja följer ditt projekt hela vägen, från idé till montering.Kombinationen av dina önskemål och idéer, och vår kunskap,ger ett lyckat resultat.FÖRSÄLJNINGVid din första kontakt med ossfår du alltid träffa en säljare somdu kan diskutera dina idéer med.Han eller hon är specialiseradpå just ditt område och har denkunskap som krävs för att aktivtfölja med genom hela projektet.PROJEKTERINGHär tar vårt team av konstruktöreroch projektledare vid föratt se till att projektet går precissom du vill.TILLVERKNINGEftersom vår tillverkning sker ien skyddad miljö inomhus, avskicklig personal, kan du varasäker på att du får din produkt itid, och att dess kvalitet alltid ärlika hög, oavsett väder och vind.PROJEKTETÄRKLARTKANSKE DAGSFÖR ETT NYTT...HÄR ÄR DUMONTERINGVårt montageteam följer leveransernatill byggplatserna ochser till att allt monteras på ettsäkert och effektivt sätt utifrånritningarna.LEVERANSVår duktiga och effektivalogistikavdelning ser till att dualltid får en säker och punktligleverans.4


Järnbrottsparken, Göteborg 5


RATIONELLT BYGGANDETack vare de färdiga elementen förkortas byggtiden avsevärt,vilket garanterar ett rationellt och kostnadseffektivtbyggande. Ytstrukturen utformas på samma gångsom den yttre betongskivan gjuts. Det ger ett rikligturval av olika utseenden och karaktärer, samtidigt somman får en säker och hållbar yta.MILJÖBetong är ett naturmaterial som använts i ett par tusenår. Det är det mest miljövänliga byggmaterialet, dels tackvare de låga drifts-och underhållskostnaderna, men ocksåför att det kan krossas och återanvändas. Nya rön haräven avslöjat att betong suger upp och binder koldioxideni luften, något som motverkar växthuseffekten och somdärmed är viktigt för vår globala miljö. Eftersom betonginte innehåller några organiska material, är det dessutomallergivänligt och bidrar till ett sunt inomhusklimat.Illustration: White Tengbom Team 7


VÄGGELEMENTVäggelementen tillverkas inomhusunder noggrann kvalitetskontroll.Tack vare det är tillverkningenoberoende av årstid. Det gör attvi hela året runt kan garantera enjämn och hög kvalité.Utförande: Objektanpassadprefabricerad yttervägg i högvärdigbetong med olika ytskikt ochstruktur. Massiva eller isoleradesandwichelement som monterasmot en stomme av limträ, betongeller stål, alternativt fristående.Insida: Rollad eller slät yta motform.Utsida: Grå borstad yta, slät ytaeller olika friläggningsalternativ.Kvalité: Vi är produktcertifierade,vilket betyder att produktionenär under kontinuerlig kontrollav Nordcert, Betong och BallastCertifiering AB.Mått: Anpassas efter önskemål.Användningsområde: Industri,kontor, bostäder och lantbruk.Isolerat sandwichelement monteras motstålstomme på Finja Plint. Fungerar sompåkörningsskydd på t ex en lagerbyggnad.I övrigt klädd med isolerade plåtkasseter.Isolerat sandwichelement monteras motstålstomme på Finja Plint. Fungerar som ettbeklädnadselement. Elementen monteras ihöjd ovanpå varandra för att klara den högahöjd som en industribyggnad ofta kräver.Isolerat sandwichelement monterat påen gjuten platta. Fungerar som bärandevägg och klarar tillsammans med en styvtakkonstruktion av stomstabiliteten ibyggnad.8


SANDWICH VÄGGELEMENTSandwich väggelement består av två betongskivor medmellanliggande isolering, där den inre skivan alltid ärbärande. Sandwich väggelement garanterar ett rationelltbyggande. Väggelementen levereras med en färdigfabriksbearbetad struktur, som är underhållsfri. Ytstrukturenutformas på samma gång som den yttre betongskivangjuts, vilket gör att du kan välja mellan olikautseenden och karaktärer, samtidigt som du får en säkeroch hållbar yta.MASSIVVÄGGMassiva väggelement till bland annat innerväggar gjutssom standard i tjocklekarna 150–200 mm. Sidan motformen är slät och den andra sidan är bearbetad/finrollad.Fristående bärande väggelement i sandwichkonstruktionmonterat på kantförstyvadplatta. Kan som här monteras i 2plan, där håldäcksbjälklag fungerar somstyv skiva mellan våningarna och som tak.Fristående bärande väggelement i sandwichkonstruktionmonterat på kantförstyvad platta.Kan som här monteras i 2 plan, där förspäntmassivbjälklag fungerar som styv skiva mellanvåningarna.9


FÖRSPÄNDAMASSIVBJÄLKLAGTIDIGARE HYRESDEBITERINGMed våra förspända massivbjälklag går tillverkningoch husmontering i rekordfart. På bara en veckamonteras en hel våning, något som normalt tar upptill tre veckor.INGJUTNA AVLOPPSRÖR OCHBALKONGINFÄSTNINGARDet vi kan erbjuda är en unik kombination av högfabriceringsgrad och hög flexibilitet. Tack vare attman gör det mesta färdigt i fabriken, spar man dyrbartid på byggplatsen. Bjälklagen är redan försedda medgolvbrunnar, ingjutna avlopp och balkonginfästningar,så allt som återstår på arbetsplatsen är att lägga på ettflytspackel 20-40 mm.FÄRDIGT UNDERTAKEn annan tidssparare är att undersidan på bjälklagetblir slät och jämn. Den blir därmed ett färdigt tak förlägenheten under. En tredje, och kanske den viktigastetidspararen, är att bjälklaget är torrt då det lämnarfabriken. På så sätt kan man undvika långauttorkningstider på byggplatsen. Alla dessa tidssparandeegenskaper gör att en våning kan monteras på baraen vecka, istället för tre veckor som är det normala.10,0m3,0mDetta bjälklag levereras färdigtmed ingjutet avlopp och uttagför balkonginfäste. Det endaman behöver göra är att läggapå 20-40 mm flytspackel.Detta bjälklag levereras medförsänkning för badrum, medfärdigt ingjutet avlopp ochuttag för balkonginfäste. Detenda man behöver göra är attlägga på 15-20 mm flytspackel.10


TORRT BJÄLKLAGNär man använder Finjas massiva, förspända bjälklag ärlånga torktider på byggplatsen ett minne blott. När bjälklagetlämnar fabriken är det redan torrt. Det tillverkasnämligen med ett lågt vattencementtal, vct, vilket innebäratt vatteninnehållet är lågt i förhållande till vad cementenbinder. Det låga vatteninnehållet är möjligt tack vare denindustriella produktionen, där vi använder självkompakterandebetong, SKB.INGEN VATTENUPPTAGNINGBetong med lågt vct torkar inte bara snabbt. Dess benägenhet,att under lagring, transport och byggskede, ta uppvatten vid nederbörd, är nästintill obefintlig.Allt det här sammantaget, innebär att förutsättningarna ärväldigt goda för att snabbt skapa en tät och torr byggnad.Det gäller särskilt när också prefabricerade ytterväggselementingår i monteringen.STORA, STARKA OCH TYSTATabell 9ySpännvidder för slakarmerade RD och spännarmerade RD/F vid olika kategorierByggnadskategori RD240/15 RD240/20 RD/F 240/15 RD/F 240/20Slakarmerat Slakarmerat Spännarmerat Spännarmeratm m m mBostäder 4,8 5,5 7,0 8,0Kontor 4,5 5,0 6,8 7,5Industrier 6kN/m2 3,5 4,5 6,0 6,8Bjälklagselementet har en bredd påupp till 3,0 meter, och för normalalaster kan bjälklaget utföras ilängder på upp till 10 meter, vilketinnebär en yta på 30 kvadratmeter.Bjälklagets standardtjocklek är230-250 mm, men kan varieras.Tabell 7gBjälklag av homogen betong, 600 kg/m 2 + pågjutning 10 kg/m 2 . Yttervägg av 150 mm betongGolvbeläggningMellanväggmm BetongKlinker med hård skiva 180220LättväggLinoleum med foam 180220LjudluftisoleringStegljudnivåVertikalt Horisontellt Vertikalt Horisontellt596063596356596256595654535149< 48< 48< 48< 48< 48Ytterligare fördelar är att denförspända massiva plattan får enhögre hållfasthet tack vare denförspända armeringen och denför ändamålet, speciellt framtagnabetongen. Det ger densnabbt stabilitet och den blirlätt och snabb att montera. Denmassiva plattan har också braljudisolerande egenskaper.Lättvägg6262< 48< 48Parkett på tunn foam 180220586056595149< 48< 48Lättvägg6261< 48< 48HÅLDÄCKHåldäck är ett prefabricerat och planparallellt betongelementmed längsgående hål. Det används som bjälklagoch tak i affärs- och kontorsbyggnader, skolor, bostäder,hotell, industrier och parkeringshus. Betongelementenär förspända och gjuts maskinellt med bredd om 1,2meter, men vid behov kan elementen sågas till en annanbredd. Längden är valfri och deras massa kan varierasmed hänsyn till de ljudisolerande egenskaper som önskas.Vertikala genomförningar kan utföras genom lokalhåltagning eller avväxling av hela element. Monteringgörs av Finja.11


PlintgrundVåra plintgrunder består av plintar och längsgåendekantbalkar. Plintarna i betong är speciellt utformadeför att ta upp tyngden från byggnaden och för attfungera som upplag för kantbalkarna. Kantbalkarnamonteras mellan plintarna, utan stöd från marken.Hela montaget utförs på byggplatsen. Det görs torrt,utan gjutning, med hjälp av kranbil eller mobilkranom det rör sig om stora plintar. Grunden tillen normalstor byggnad monteras på en dag och närmontaget är klart har pelarstommen en stabil ochsäker grund att stå på. I kombination med Finjas prefabriceradeväggelement får du flexibla, gedigna ochmiljöanpassade lösningar.Plintarna finns i tio standardstorlekar. Val av plintstorlekär beroende av den tyngd som överbyggnadenger på plintarna, samt på markens beskaffenhet.Beslagför infästning (dessa kan objektanpassas)av pelarstommen gjuts in av Finja. Givetvis hjälpervi er också med projektledning och montering.För en komplett plintgrund harvi kantbalkar i tre varianterTYP B1 Oisolerad kantbalkMått: B x H =100 x 500 mmVikt: 120 kg/lpmLängd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelareTYP B2 Oisolerad kantbalkMått: B x H =150 x 400 mmVikt: 145 kg/lpmLängd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelareTYP B3 Isolerad kantbalk med 40 mm cellplastMått: B x H =150 x 400 mmVikt: 105 kg/lpmLängd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelareBottenplatta:1000 x 1180 mmBottenplatta:1180 x 2300 mmBottenplatta:1500 x 3000 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinttopp:300 x 400 mmPlinttopp:400 x 400 mmPlinttopp:400 x 500 mmP1Vikt: 1000 kgP3Vikt: 1900 kgP4Vikt: 3500 kgBottenplatta:1180 x 1500 mmBottenplatta:1200 x 2150 mmBottenplatta:1500 x 2350 mmPlinthöjd:1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinttopp:300 x 400 mmPlinttopp:400 x 400 mmPlinttopp:400 x 500 mmP21Vikt: 1310 kgP31Vikt: 1970 kgP41Vikt: 2575 kgBottenplatta:2000 x 2400 mmBottenplatta:2200 x 3000 mmBottenplatta:2400 x 3600 mmP51Plinthöjd: 1300 mmPlinttopp:400 x 500 mmVikt: 3210 kgP61Plinthöjd:1300 mmPlinttopp:500 x 600 mmVikt: 4670 kgP71Plinthöjd: 1300 mmPlinttopp:500 x 600 mmVikt: 6350 kg12


NYHET!P5 - Plinten för stooora byggenP5 är Finjas största plint. Den används med fördel till hallar medstora spännvidder. Vi klarar till och med bredder över 60 meter,även i de högre snözonerna.Plinten kan också användasunder mittpelarna till byggnadermed två, eller fler,sammanbyggda hallar.P5Bottenplatta:2400 x 4000 mmPlinthöjd: 1300 mmPlinttopp:600 x 800 mmVikt: 7850 kg13


Vi anpassar också storlek, ytor och utseende påmurarna, helt efter dina önskemål.SNABBT OCH EFFEKTIVTStödmurar av betong ger miljöfördelar genom att dehar lång livslängd och lågt underhållsbehov. Tack vareatt all tillverkning sker i en noggrant kontrolleradmiljö, i Finjas fabriker, uppnås en hög och jämnkvalitet. Montage av prefabricerade stödmurar kanske mycket snabbt och effektivt, vilket underlättarbyggprocessen och ger en god projektekonomi. AllaFinjas stödmurar är utrustade med DEHA kulankareför en säker och enkel hantering och ett snabbtmontage. För att underlätta en rationell byggprocesspå arbetsplatsen, planerar Finja, i dialog med dig,transporten av elementen. Dessutom erbjuder sigFinja, med sin erfarna montageavdelning, att utföramonteringen, om du så önskar.15


PROJEKTERING OCHDIMENSIONERING AV STÖDMURARFinjas stödmurselement är som standard tillverkademed materialkvalitet Btg I Std C35/45 och medarmeringen NK500AB-W, K500B-T.Elementen dimensioneras för följande lastfall:FSM 1: 4, 10 och 20 kN/m²FSM 2 och 3: 10 och 20 kN/m²Vid projektering måste man ta hänsyn till:• De laster som stödmuren kommer att utsättas för.• Nivåskillnaden mellan de olika markytorna.• Markens materialsammansättning ochdräneringsförhållanden.Stödmurselementen är dimensionerade ochkonstruerade enligt Eurokod, med livslängdsklassL50. Konstruktionsberäkningarna har gjorts medföljande utgångspunkter:• Att Exponeringsklassen är XC2/XF1. Andraalternativt erbjuds självklart där speciella krav finns.• Att elementen betraktas som en eftergivligkonstruktion.• Att elementen samverkar genom att fogarnamellan elementen fylls med ExpanderbetongC40/50, förslagsvis Finja Bemix.• Att motfyllningens tunghet är 19 kN/m3 övergrundvattenytan.• Att elementen placeras på en dränerad och välpackad grusbädd enligt AMA Anläggning 07, kapitelCEB.422.• Att fyllning mot stödmuren görs med grus enligtAMA Anläggning 07, kapitel CEB.523.Specialutföranden av vår standardmur kan tillverkas.16


q=4kN/m 2Max axeltryck=15kNStödmur - marktryck 4 kN/m 2Lätt fordons- och trucktrafik, parkeringsplatserför personbilar m.m.q=10kN/m 2Max axeltryck=90kNStödmur - marktryck 10 kN/m 2Medeltung fordons- och trucktrafik,lastkajer m.m.q=20kN/m 2Max axeltryck=150kNStödmur - marktryck 20 kN/m 2Tung fordonstrafik, normala fordon igatu- och närtrafik.17


t=80 mmFSM 1-1 (L-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )400 100 320 2400 80 310 4600 100 460 2400 80 470 4800 100 620 2400 80 630 41000 100 770 2400 80 800 4HhBFSM 1-1t=80 mmFSM 1-2 (L-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )1200 100 910 2400 80 1490 101500 100 1050 2400 80 1790 10HhBFSM 1-2t=100 mmFSM 1-3 (L-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )600 100 460 2400 100 625 20800 100 620 2400 100 835 201000 100 770 2400 100 1040 201200 100 910 2400 100 1245 201500 100 1050 2400 100 1500 20HhBFSM 1-3FSM 2-1 (L-stöd)Höjd H (mm) h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )900 100 660 2400 120 1330 10900 100 810 2400 120 1470 201200 100 880 2400 120 1740 101200 100 1050 2400 120 1880 201500 100 1100 2400 120 2130 101500 100 1280 2400 120 2270 201800 100 1320 2400 120 2510 101800 100 1510 2400 120 2650 202100 100 1530 2400 120 2880 102100 200 1600 2400 120 2950 20HhBFSM 2-1t=120 mmFSM 1 (Utåtvända fasta hörn)Höjd H (mm) Längd L (mm)400 1200600 1200800 12001000 12001200 12001500 1200HLLFSM 1-1 & FSM 1-2HLFSM 1-3LNYHET!Exempel på alternativa hörnutformningarFSM 1 och 2LLInnerhörn 90˚ Gerat ytterhörn


t=120 mmFSM 3-1 (T-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )1800 300 1090 2400 120 2690 101800 300 1380 2400 120 2920 202100 300 1250 2400 120 3030 102100 300 1550 2400 120 3260 20H2400 300 1410 2400 120 3380 102400 300 1710 2400 120 3580 202700 300 1610 2400 120 3730 102700 300 1870 2400 120 3910 203000 300 1800 2400 120 4080 10h3000 300 2080 2400 120 4300 20BFSM 3-1t=120 mmFSM 3-2 (T-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B(mm)Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )3300 400 1890* 2400 120 5200 103300 400 2170* 2400 120 5210 203600 400 2090* 2400 120 5410 103600 400 2380* 2400 120 5420 203900 400 2290* 2400 120 5630 103900 400 2590* 2400 120 5640 20H*) Fot levereras med B=1700 mm + utstickande armering.hB*FSM 3-2t=120 mmFSM 3-3 (T-stöd)Höjd H (mm)h (mm)motfyllnadBredd B (mm) Längd (mm) Tjocklek t (mm) Vikt (kg) Tillåtet marktryckq (kN/m 2 )4200 500 2340** 2400 120 8680 104200 500 2660** 2400 120 8690 204500 500 2550** 2400 120 8900 104500 500 2870** 2400 120 8910 204700 500 2690** 2400 120 9060 104700 500 3010** 2400 120 9070 20**) Fot levereras med B=2000 mm + utstickande armering.HFSM 3-1 (Utåtvända fasta hörn)LLHöjd H (mm) Längd L (mm)1800 1200h2100 12002400 12002700 1200HB**FSM 3-33000 1200Ett utvändigt 90˚ hörn tillFSM 3-2 och FSM 3-3 byggsihop med 2 st raka murar somfasas 45˚ i resp. kortända.FSM 3-119


SockelelementFinjas Sockelelement gör dina lagerbyggnader och hallarbåde hållbarare och säkrare. Tack vare de isolerade sockelelementenfår byggnaden en längre livslängd, eftersom deskyddar väggarna mot påkörning av truckar och lastbilar.Men de fungerar också stöldskyddande, då de gör detsvårare att forcera väggen och bryta sig in i lagret. Måttenpå sockelelementen kan anpassas helt efter dina önskemål,och precis som med väggelementen kan sockelelementenfås med grå borstad yta, slät yta eller med olika friläggningsalternativ.Montering görs av Finja.20Food4You Hässleholm


YtorSätt din personliga prägel på byggnaden genom attmatcha den med omkringliggande byggnader. Du kanockså ge ytorna liv genom att välja en frilagd yta medolika sorters sten i fasaden. Det finns ett stort urval avolika handgjorda ytstrukturer på ytterväggen, samtidigtsom du får en slät innervägg.21


Finja runt hörnetAll tillverkning och försäljning sker påvåra anläggningar runt om i landet, vilketmedför en god tillgänglighet för dig.Vår rikstäckande närhet gör att allai Sverige har ett Finja runt hörnet.BorensbergGöteborgHultsfredHässleholmKatrineholmUpplands VäsbyVaraÖstra Greviewww.finja.sePå finja.se finns ytterligare information om Finja Prefab.Här finns också direktnummer och e-postadresser till våramedarbetare. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.Finja Prefab AB . www.finja.se . jan 2013 . 7010FINJA PREFAB AB, Betongvägen 1, SE-281 93 Finja, Tel 010-455 20 00, www.finja.se22

More magazines by this user
Similar magazines