ETA Hack 20-200kW (2.20 MB) - Biovärme Sverige AB

biovarmesverige.se

ETA Hack 20-200kW (2.20 MB) - Biovärme Sverige AB

ETA FlispannaBiovärme SverigeETA Flispannor 20 till 200 kWETA har satt en helt ny standard pådriftsäker bränsletransport.Passion för perfektionism.www.eta.co.at


η =Q VärmeQ BränsleETA – ett namn avövertygelseDen grekiska bokstaven “η”, somuttalas “eta” betyder effektiv. Medvårt namn ”ETA” har vi satt målet:Högsta effektivitet och verkningsgrad.Passion förperfektionismEffektiv och miljövänlig förbränningsteknikär vår strategi när vi utvecklarvärmepannor för ved, pellets och flis.Rena rökgaser, låg energiförbrukning,driftsäker funktion och underhållsfri.Det är våra ledord som vi förverkligari alla våra produkter. Vi går i spetsenför den teknik som är möjlig idag.miljövänlighet, ekonomi och tekniksmälter samman för att skapa perfektavärmepannor som blickar ini framtiden.KompromisslöstPerfektVarje ETA flispanna är utrustadmed en lambdasond som försäkraatt förbränning fungerarperfekt under hela eldningssäsongen,sommar som vinter.Oavsett vilket träbränsle duväljer att använda, fuktigt ellertorrt ska den ge högsta effektoch låga utsläpp.Vi utgår från att Du sätter värde påkomfort och en lättskött flispanna,därför är varje ETA flispanna utrustadmed automatisk sotning avkonvektionsdelen och uraskning avbrännkammaren.Vi erbjuder också olika varianter förbränslelagring och bränsleinmatningfrån vårt transportsystems program,så att Din flispanna passar optimalt iDin fastighet. Själva flispannan finnsdäremot endast i en variant - KompromisslöstPerfekt.2


Flis är klimatneutraluppvärmningTrä som bränsle utnyttjar förnybara och lokalaenergikällor och går in som en naturlig del inaturens kretslopp. När trä förbränns frigörs småmängder koldioxid och vattenånga. Koldioxid ochvatten gör, tillsammans med solens energi att nyaträd växer upp.När man eldar med trä, tas i motsats till olja, gasoch kol, inga kolföreningar upp från underjordiskalager och släpps ut i atmosfären som koldioxid.Energi från trä bidrar därför till ett klimatsmartsamhälle.Den som bestämmer sig för denna mijömedvetnaenergiform för uppvärmning tänker och agerarhållbart och gynnas dessutom av myndigheterna.På olika sätt stöds både privatpersoner, jordbrukareoch företag när de bestämmer sig för ettmiljövänligt och naturligt bränsle.3


Bränslet känns igenVilket träslag ska Du förbränna i Din ETAflispanna? Idag funderar Du på tallflis frånskogen, i morgon kanske Du erbjuds torrtbokspån från ett snickeri.Var lugn – det är inget problem! Medhjälp av lambdasonden mäter styrsystemetsyret som finns kvar i rökgasernaoch anpassar bränsleinmatningenoch lufttillförseln till energihalten iDitt bränsle helt automatiskt.ETA´s lambdasond teknik anpassarsig automatiskt efter bränslet utanmanuell justeringar.14 cmETA HACK 20 - 90 kW19 cmIndustristandardGrov industriflis från ett sågverk kan eldas utan problem.Bränsleinmatnings skruven har en generös diameter ochsväljer utan svårighet också bitar med en diameter på 2 cmoch en längd upp till 12 cm. Hela transportsystemet är utrustatför G50 som standard på fliskvalitén.Koniska transportskruvar med större skruvökning i denslutna kanalen gör att transporten av flisen blir luftigare. Påså sätt garanteras en tyst och energisnål bränsletransport.ETA HACK 130 och 200 kW4


Mer effekt, mindre ström!Den ofta använda snäckväxeln uppnår en effektgradpå omkring 65 %. ETA använder sig aven högkvalitativ cylindrisk kuggväxel med eneffektgrad på över 95 %. Detta tillsammans medden koniska transportskruven sänker ETA sinströmförbrukningen med 30% jämfört med konkurrenterna.ÖvervakningMotorernas strömövervakning upptäcker genastom transportskruvarna går trögt. Då slår transportsystemetautomatiskt över och backar transportskruven.Detta upprepas upp till tre gånger om detkrävs. Genom att samtidigt frikoppla fjäderomrörarenstår hela motorkraften till förfogande. På såsätt får ETA loss fastklämda träbitar eller till ochmed stenar så bränsletransporten kan återupptasutan hinder.100% säker mot bakbrand med ETA’spatenterande cellslussNär det gäller säkerhet går ETA i täten. Med den alltid lufttäta cellslussen är det omöjligtatt hamna i ett läge där det kan uppstå en öppen förbindelse mellan brännkammarenoch bränsleförrådet i motsats till traditionella bakbrandsspjäll. Inga varma gaser kantränga in i transportskruven och därmed kan inte heller flisen antändas. Detta är detmest pålitliga skyddet mot bakbrand.ETA:s utvecklade cellsluss tar utan problem flis upp till en storlek av G50. Om detkommer för långa träbitar kapas de med en utbytbar kniv i härdat stål. Kraftbehovet ärminimalt, vilket gör att stokermotorn driver både stoker skruven och cellslussen samtidigt.Härigenom uppnås högsta säkerhet och mycket låg strömkonsumtion.Traditionellacellslussar• Hög energiförbrukning om flisen är grov• Höga förslitningar och ljud• Små tätningsytor• Långa träbitar gör att flispannan stannarETA Cellsluss• Låg energiförbrukning även om flisen är grov• Låg förslitning och tyst bränsletransport• Stora tätningsytor, högsta säkerhet mot bakbrand• Kapar stora flisbitar utan problem5


Automatisk sotning och uraskningRenlighet prioriteras i en ETA flispanna eftersom det bara är en ren flispannasom uppnår högsta effekt. Som standard hos oss ingår alltid automatisk rengöringav brännkammare och konvektionsdel i ETA´s helautomatiska flispannor.Konvektionsdelen rengörs automatiskt med rörliga s.k. virbulatorer. Tipprostrettippas regelbundet efter avslutad förbränning. Två transportskruvar som drivsav en gemensam motor transporterar askan från kanalen under tipprostret ochkonvektionsdelen till en asklåda som är placerad på framsidan av flispannanför att enkelt kunna tömmas.Trånga platser undviks i askflödet för att minska risken för att stenar eller spikarblockerar asktransporten till asklådan.Keramisk Brännkammare medtipprosterDen keramiska brännkammare med sekundär ochprimärlufts cirkulation garanterar en ren eld medhög förbränningstemperatur även om flisen som förbrännsinnehåller upp till 40% fuktighalt.6Flisen transporteras ut på tipprostret utan omvägareller trånga passager. Efter tidsinställda intervallersom beror på effektförbrukning och mängd bränsletippas rostret över 90° och rengörs. Askskruven liggeri en kanal under brännkammaren och transporteraraskan till asklådan.


Minimala värmeförlusterFörbränningen regleras mellan min (30%) och max (100%) effekt. Vid låglast sommar, vår och höst varvas förbränningen med eldningsfria stunderför att undvika att elden pyr och beckar igen pannan och skorstenen.Genom att primär och sekundärluftsspjällen stängs under förbränningspausernakan ingen luft strömma genom flispannan och därmed kaningen spillvärme ta sig ut genom skorstenen.Sugande rökgasfläktETA använder sig endast av en sugande rökgasfläkt, som ärbeprövad för träbränslen och pellets. Den tystgående rökgasfläktenvid skorstensanslutningen skapar undertryck i helapannan och lägger därmed grunden för hög driftsäkerhet utanrisk för explosioner.Cellslussen gör att ETA slipper använda sig av en tryckandefläkt för att uppnå undertryck. Den luft som sugs in i brännkammarenregleras med primär- och sekundär-luftspjällen.Det är lätt att förstå att ett system som bara har ensugande rökgasfläkt också drar mindre ström: ETA’sminsta flispanna (20kW) drar endast 76W vidhöglast.Lägg också till att strömförbrukningen minskarytterligare med den effektstyrda varvtalsregleringsom ETA är utrustad med.SkorstenPrimärluftSekundärluftUndertryckSugandeRökgasfläktCellslussAutomatisk tändningEfter korta förbränningsuppehåll är den keramiskabrännkammaren fortfarande så varm attdet nya bränslet som transporteras in automatisktantänds av den kvarvarande hettan.Det är bara längre eldningsuppehåll somkräver att tändelementet startar. När lambdasondenoch avgastemperaturen når sinavärden är förbränningen igång och tändelementetstannar omedelbart.SkorstensanpassningETA’s flispanna passar till alla skorstenar. Det är den suganderökgasfläkten som möjliggör en liten skorstens diameter.Avgastemperaturen ställs in så att kondens undviks i muradeskorstenar och med en modern modulskorsten utnyttjar manså låga rökgaser som möjligt.7


RökgasfläktVarvtalsstyrd, tyst och sparsam, bara 76 W, luftreglering oberoendeav skorstensdrag, inget övertryck i brännkammaren – ingen explosionsrisk.10Automatisk sotningHelautomatisk sotning med virbulatorer. Med ren konvektionsdelsker förbränningen alltid med högsta effektivitet.7564721CellslussHögsta säkerhet mot bakbrand, stor kammare, omöjlig att överfylla,utbytbart knivblad och högt vridmoment tack vare lågahastigheter.38


Keramisk brännkammare med tipprosterRejält och robust tipproster. Gallret tippar över 90°, automatisk rengöringfrån aska, slagg, stenar eller spik.12119AskutmatningAska och flygaska transporteras automatiskt till en gemensamasklåda via två askskruvar.AsklådaStor volym – långa tömningsintervaller81234BränsleinmatningFjäderomrörare med starka & flexibla bladfjäderarmarDiameter från 1,5m upp till 6 m.Progressiv transportskruvMed generöst tilltagen trågdiameter, strömsparandeoch tyst bränsleinmatning från finpellets till grov industriflis (G50).Transport teknikOm något fastnar backar transportskruven föratt frigöra stycket. Samtidigt frikopplas fjäderomröraren.Avtagbar kåpa56ModulsystemLängd på transportskruvar finns från 125mm –6m. Alla längder är standard = ingen kapningeller svetsning på byggplatsen krävs.UniversalkopplingFlexibel anpassning av transportskruven till89107cellslussen.Kuggväxel motorerHög verkningsgrad och låg strömförbrukning:0,37 kW för bränslematning 0,25 kW förcellsluss/stoker.1112Primär ochSekundärluftLambdastyrd luftreglering under hela förbränningen.Primär och sekundär luften styrsav var sin spjällmotor.KonvektionsdelStora konvektions ytor ger låga rökgastemperatureroch högsta verkningsgrad.Touch DisplayInbyggd i frontdörren inkl. internetövervaknig.KontrollpanelAll elektronik är integrerad i pannan,inget externt kopplingsskåp.9


Med ETA Touch är allt möjligtStandard regleringη Effekt modulering med varvtalsstyrdrökgasfläkt.η Kontinuerlig övervakning av driftsförhållanden.Lambdasonden övervakar restsyrevärdeti rökgaserna och skickar signaler tillstyrsystemet som justerar primärluft, sekundärluft,rökgasfläktens varvtal och mängdenbränsle för att uppnå optimal förbränningoavsett bränsle och effekt.η Automatisk tändning och släckning avförbränningen.η Ackumulatortanks laddning med cirkulationspumpoch motorshunt som kontrollerasav flispannan.η 2st temperaturstyrda värmekretsar medutegivare är inbyggt som standard. Veckoprogramoch tidsprogram kan ställas in efterbehov. Du kan även ställa in nattsänkningoch reducera temperaturen i semester inställningarna.Som tillval finns innegivare.η 5 givare i ackumulatortanken.η LAN-anslutning finns som standard förfjärrövervakning via internet, smartphoneeller surfplatta.η Kaskadreglering för 2 eller flera pannorsom kopplats ihop.TMMVälj 4 funktioner som styrsystemetkan kontrollerabland dom 6 följandeη Tappvarmvattenlagring i ackumulatortankenmed veckoprogram och tidsprogram.η Tappvarmvattenväxlare för varmvatten.Styrs av temperaturgivare, cirkulationspumpoch flödesvakt.η Solvärmeanläggnings-styrning medkontroll av varvtalsstyrd cirkulationspump,solvärme givare för laddning av ackumulatortank.η Styrning av konstant framledningstemperatur.MStandard regleringη Cirkulationspump för fjärrhanteringeller extern laddning av förbrukare (slavtankeller VVB)η Kontroll av backup panna för på- ochav -slagning vid topplast.Utökning av styrsystemet finns som tillvalη 2 extra värmekretsarη 4 extra ackumulatortankar eller VVBη Solvärmeanläggnings styrning förladdning av externa ackumulatortankar.MMMTMMExtern kontrollpanel T2-BT10


Bekvämlighet och sparsamhetBekvämlighet och sparsamhet av hela värmesystemetfrån flispannan till radiator eller golvvärmesystem är ensjälvklarhet i en flispanna från ETA. Du kan även integrera ensolfångaranläggning i vårt styrsystem.När allt är igång kan du se hela ditt värmesystem från flispannanstouch display. Vill du ändra inställningar eller bara titta hur varmdin ackumulatortank är eller vilken temperatur ditt värmesystembegär så tar du dig enkelt fram via själv förklarande bilder i densvenska menyn.Aktiv styrnings kontroll.Drift säkerhet är en viktig del i ETA´s flispannor. För att veta att allt går som det ska kontrollerarpannan hela tiden alla funktioner. Mätningar och rapporteringar skickas kontinuerligt tillpannans kontrollsystem. Om ett fel uppstår skickas ett larm din din mail adress (om pannan äransluten till internet) eller vi SMS (tillval) till din telefon.Instruktionerna i det skickade meddelandet tala om vad som är fel och hur du åtgärdarproblemet.Intelligentstyrsystem för större systemOm flera byggnader värms upp från ennärvärmeanläggning har ETA en idealisk lösningtacka vare sitt unika CAN-BUS system. Varjebyggnad kan kontrolleras från ETA´s flispannaoch en extra touch display installeras i varjehus som sammankopplas med flispannan.Varje förbrukare kan då ansluta värmekretsar,ackumulatortank eller VVB till sin egen displayvilket optimerar kontrollen av det totalavärmebehovet som krävs av flispannan.Övervakning via internet.Med ETAtouch övervakar du din flispanna på ett enkeltsätt. Styrsystemet är utrustat med en LAN-utgång förInternet som standard. Från internet kan du sen övervakadin flispanna och enkelt justera inställningar.Du kan använda din ”PC” eller ”smart phone” för attsurfa in på din flispanna(iPhone, Android, eller smartTV).Som tillval finns GSM-modem som skickar felmeddelandenvia SMS.11


Perfekt passform med ETA:smodulsystemDet genomtänkta modulsystemet ger korta monteringstideratt montera hela anläggningen med standardkomponenter.Pannan kan levereras med stokeranslutning på högereller vänster sida. På den sida av pannan som intestokern monteras finns inga delar som behöver service.Därför kan pannan ställas tätt intill väggen för att sparaplats.Transportskruvar (upp till 6 m total längd, standardlängderfinns från 125 mm), som sätts samman medden inom lantbruket beprövade tappaxelprofilen (13/8” kilaxel), och skruvade flänskopplingar i trågenmöjliggör en montering utan kapningar eller svetsning.Det är lätt att ändra längden genom att byta ut skruvförlängningarna.Universal anslutningLutning och vinkel på matningsskruven tillpannan kan anpassas steglöst med hjälpav kopplingskulan vid ingången till cellslussen.12


BränsletransportFjäderomröraren är den mest ekonomiska lösningen för transportav bränsle från ett förråd bredvid eller över pannrummet. Modulsystemetfrån ETA erbjuder fjäde- romrörare med flexibla och starkabladfjäderarmar från 1,5 - 6 meter i diameterPåfyllningsskruvar med en diameter på 250 mm och en matningskapacitetpå 30 m3/h gör det möjligt att fylla annars otillgängligaförrådsutrymmen i källaren.Vårt leveransprogram inrymmer också specialfall som frammatningsskraporför stora flisbunkrar, roterande pendelskruvar förhöga silor och mellan och stigarskruvar för att klaranivåskillnader.ETA PE-K för PelletsVarianten ETA PE-K upp till 90 kW med mellanbehållareoch pelletsstoker är avsedd endast för pelletseldning.Det pneumatiska pelletstransportsystemetmed flexibla slangar (DN 50) möjliggör ett avstånd påupp till 20 m mellan pelletsförrådet och pannan.Für Details siehe ProspektETA PE-K 35 bis 90 kW.Enkel kontrollpanelHela styrningen är integrerad uppe på pannans topp. Detfinns alltså inget externt kopplingsskåp. Pannan är färdigatt kopplas in på strömnätet när den levereras. Koppla indrift och säkerhetskontakt för matningsskruv och stokerskruv,anslut pumpar, shuntmotorer och givare, anslut till strömnätet,ställ in styrningen och flispannan är färdig.Detta sparar arbetstid och pengar.13


Tumregel för flisEn kubikmeter (kbm) gran flis (G 30) med 20% vattenhalt innehåller 800kilowattimmar (kWh)Ex. 35 kW flispanna värmer 300-400m2 äldre byggnad eller 600-800m2 välisolerad byggnad (nybygge)35 kW x 2 för bra kvalité på flisen = ca: 70 kbm/år35 kW x 3 för dålig kvalité på flisen = ca: 105 kbm/2år140120116121Årlig efterfrågan på flis beroende påträ - aska - vattenhaltCa/år 64,000 kWh, 35 kW panna på 1650 fulllast / 92-93% effektivitet)Kubikmeter per år1008060409710280839610056 596770Flis är endast lämpligtatt lagra om vatteninnehålletär under 30 %.20020% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30% 20% 30%Pappel G 30 Pappel G 50 Gran G 30 Gram G 50 Bok G 30 Bok G 50vattenhalt %TrädsortTumregel för pellets.Värmevärde för pellets = 4,9 kWh/kg, bulkdensitet 650 kg/m3, 9%vattenhaltTumregel för Elefantgräs/energigräsVärmevärde är 4,4 kWh/kg, bulkdensitet 120 kg/m3, med 15% vattenhalt.Vid användning av elefantgräs som bränsle minskas pannans max effektmed 1/3. Detta beror på bränslets låga densitet och den höga askhalten.Väljer man att använda elefantgräs som bränsle över hela året ska manvälja en panna med högre max effekt än om man har flis/pellets sombränsle.Ex. 35kW flispanna värmer 300-400 m2 äldre byggnad eller 600-800m2 välisolerad byggnad (nybygge).35 kW delat med 3 = 12 ton/år35 kW delat med 2 = 17,5 kubikmeter/årEx. 35kW flispanna värmer 300-400 m2 äldre byggnad eller 600-800m2 välisolerad byggnad (nybygge)35 kW delat med 2,7 = 13 ton/år35 kW multipliceras med 3 = 105 kbm/årRökgasåtercirkulation för pellets, elefantgräs och torrt snickeri avfall14Flue gas recirculationOm man ska använda sig av torrabränslen under 15 % fuktighalt behöverflispannan extrautrustas med rökgasåtercirkulation.Den återför en del avrökgaserna tillbaks under rostret ochökar luftströmmen genom rostret ochelden. Förbränningen blir bättre ochmer kontrollerad.Genom att använda rökgasåtercirkulationhålls temperaturen omkring 800° Cvilket ger en komplett förbränning somär ren och säker. Om inte rökgasåtercirkulationanvänds når temperaturen1000° C eller mer i brännkammaren.Problemen som kan uppstå vid så högatemperaturer i brännkammaren är att:Askan i brännkammaren smälter ochsinter/slagg fastnar på rostret och detförsämrar förbränningen men kan ävenöka slitage på roster och keramik.


Lutande golv är inget problemAnpassa fjäderomröraren tillförrådet.Vi erbjuder fjäderomrörare från:1,5m - 6m i diameter.Fjäderomrörare är ett modernt och energisnålt transportsystemför flis och lätt att anpassa efter kundens behov.Med steglösa justerbara fötter under omröraren kanlutningen justeras noggrant även om det skiljer i höjdpå förråd och pannrum. Fjäderarmarna är av fjäderståloch monteras fast i den roterande tallriken. Fjäderarmarnaroterar runt i förrådet och ”skrapar” ner bränslet iskruven.Rakt golv är energieffektivastH = 715 mm upp till 90 kWH = 735 mm för 130 kWH = 790 mm för 200 kWGolvet i förrådet bygger man efter att pannan och transportsystemetär monterat.Lutningen på transportsystemet och golvet blir då sammaoch fjäderarmarna kan rotera fritt runt i förrådet utan attskrapa i golvet.Man kan även välja att inte bygga ett golv. Det viktiga äratt man vid första fyllningen har ett bränsle som har enfuktighalt under 15 %. Flisen kommer då packa sig påbotten och skapa ett golv.Transportsystem för pellets till 130 och 200kWPellets innehåller ett högre energivärde/kbm än flis.Har man ont om plats för att lagra sitt bränsle är pelletsett väldigt bra alternativ. Påfyllnigen sker oftast med enlastbil som kommer och sprutar in pelletsen i förrådetutan någon manuell hantering.I vårat modulsystem för transportsystem av pellets kanden öppna skruven i förrådet vara 6m lång och lasthöjden får vara max 6m. Med den storleken på förrådetminskar man påfyllningen till 1-2ggr/år.6m i lasthöjd!Fördelar med pellets:Högt energivärdeLite askaBilligt ca 40öre/kW +momsLätt att hanteraMiljövänligt15


Fyll förrådet med frontlastare ellertippvagn30 - 50 cmInga fordon iflisförrådetDenna förrådslösning är en framgångsrik klassiker påmånga gårdar.Förrådet fylls enkelt på med en frontlastare. Förrådet ären billig och enkel lösning vilket man ska sträva efter närman skapar sitt förråd.Fyllnadsgraden av förrådet är mycket bra om man användersig av en frontlastare. Väljer man ett förråd som ärbredare än 4m/diametern så krävs det att man flisar direkti förrådet eller har tillgång till teleskoplastare för att kunnafylla hela förrådet.Villkor för flisVåra fjäderomrörare är från 1,5-6m breda och lasthöjden för flis är 5m. Skruvförläggningenfrån slutet av förrådet till cellslussen kan vara max 6m med våra standardmotorer.Villkor för pelletsVåra fjäderomrörare är konstruerade för en lasthöjd på 2m och diameter upp till 4m iDiameter med pellets. Överskrider man måtten finns det en risk att trycket i förrådetkrossar pelletsen till spån vilket försämrar kontrollen av förbränningen. Skruvförläggningenmellan slutet på förrådet och cellslussen bör max vara 1,5m.Tippa i nedgrävt förrådEtt nedgrävt förråd är enkelt att fylla på medflis. Om fyllnadsgraden på förrådet ska varamaximalt så behövs det en öppning i mitten påförrådet som sträcker sig över förrådets diameteroch 2m bred.Andra alternativ från ETA´s modulsystemNaturligtvis finns det fler bra förvaringsmöjligheter än lösningarna vipresenterat. Det finns otaliga lösningar beroende på hur situationen serut. Om inget av förslagen ovan passar dig så har vi flera speciallösningaratt erbjuda.Vi har lösningar med två omrörare till en panna eller två pannor tillen omrörare. För att övervinna höjdskillnader tillverkar vi mellanskruvarmed extra fallschakt, för att hålla energiförbrukningen nerebör inte dessa skruvar ha en större lutning än 30 grader.Har du ett större förråd som finns i anslutning till förrådet därfjäderomröraren är monterad så tillverkar vi externa förrådsskruvarsom har en kapacitet på 30kbm/h att transportera flisen från förrådtill förråd.16


BunkerskruvÄr förrådet placerat i källaren är vårbunkerskruvs lösning ett bra alternativ.Skruven ligger i en påfyllningsränna som placerasutanför huset. I rännan fylls sen flisensom matas in i förrådet av skruven som har enhastighet upp till 3kbm/hLutningen på bunkerskruven kan vara upp till45°. Ovanför skruven där flisen fylls på kanvi erbjuda ett galler som vibrerar för att flisenenkelt ska falla ner i skruven. Gallret fungeraräven som skydd om man skulle sätta ner fotennär skruven är igång eller stoppa stora ocholämpliga stycken från att falla ner i skruven.Av säkerhetsskälEn skyddande skärm över öppningen till påfyllningstrattenär integrerad och en vibrerande motor säkerställer enöverbelastnings fri passage för flisen. Vi kan även leverera ettvibrerande säkerhetsgaller över påfyllningskanalen. (2,5-1,0 m)Vertikal skruv med inblåsningtill förråd med hög lasthöjd (Flis)Om förrådet är placerat ovanför pannrummet eller om duvill nyttja hela lasthöjden (max 5m) så är våran lösning medvertikal skruv och inblåsningsmodulen den rätta lösningen.Flisen matas upp genom den stående skruven och kastas senin i förrådet.Max höjd för den vertikala skruven är 8m.Ej godkänd för pellets.Fallhöjd [m]123440 mm flis30 mm flisFlis storlek 20 mm5671 2 3 4 5 6Inblåsnings längd [m]17


Flispanna ETA HACK 20 till 90 kWPannan kan levereras med inmatningen från vänster eller höger sida.Mått inom parentes för 70 och 90 kWFlispanna 20-50 kW (70-90kW)Flispannan kan beställas med inmatning frånhöger eller vänster sida>4001102 (1235)Ø150>800 (>950)>300 616 (710)>1400271755(324)aa Framlednings anslutning R5/4“ (R6/4“)b Retur anslutning R5/4“ (R6/4“)c Utlopp nödkylningsslinga R1/2“d Inlopp nödkylnings slinga R1/2“ AG* Rökgasanslutningar med rökgasåtercirkulationär 62 mm högre.1714 (1914)*1504 (1704)*1401401469 (1669)>2100 (>2475)1323 (1523)dcb726828208624 (742) 106 410 (510)1224 (1371)Teknisk data ETA HACK 20 till 90 kW 20 25 35 50 70 90Effektområde Flis(W25-S160)5,9-19,9 7,7-26,0 10,5-35,0 13,6-49,5 21,0-70,0 26,0-88,0kWPellets7,7-26,0 10,5-35,0 13,6-49,5 21,0-70,0 27,0-95,0Verkningsgrad flis, Flis del/hel -last* % 92,8 / 92,7 92,9 / 92,2 92,1 / 91,7 90,9 / 91,0 93,0 / 92,4 94,3 / 93,3Verkningsgrad Pellets del/hel -last* % 90,6 / 93,8 90,6 / 93,0 90,6 / 91,7 91,7 / 92,4 92,5 / 93,3Mått B x D x H mm 710 x 1.102 x 1.504 810 x 1.235 x 1.704Mått, demonterad mm 590 690Vikt med cellsluss/stoker, utan cellsluss/stoker kg 735 / 590 735 / 590 736 / 591 737 / 592 999 / 854 999 / 854Vattenvolym Liter 117 196Motstånd på vattensidan (ΔT = 20 °C) Pa / mWs 90 / 0,009 160 / 0,016 280 / 0,028 550 / 0,055 570 / 0,057 900 / 0,090Asklåda volym Liter 35 44Rökgas flöde del-/märkbelastning g / s 5,7 / 15,2 7,4 / 19,2 9,3 / 26,0 12,0 / 35,7 16,6 / 46,6 21,2 / 56,2CO2-halt i torr rökgaser del-/märkbelastning % 8,5 / 11,0 8,5 / 11,5 9 / 12 9 / 12,5 10 / 13,5 10 / 14Rökgastemperatur del-/märkbelastning * °C 70 / 110 75 / 130 80 / 140 85 / 150 85 / 145 90 / 155Skorstensdrag2 Pa vid delbelastning / 5 Pa vid märkbelastning,över 15 Pa krävs motdragsluckaUtsläpp koloxid (CO) *Flis del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O2108 / 17156 / 2462 / 1391 / 1947 / 1469 / 2026 / 1539 / 2223 / 833 / 1221 / 430 / 6Utsläpp koloxid (CO) * pelletsPellets del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O244 / 768 / 1028 / 843 / 127 / 911 / 149 / 613 / 910 / 215 / 4Utsläpp stoft partiklar *Flis del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O2/ 8/ 12/ 6/ 9/ 7/ 118 / 912 / 138 / 912 / 148 / 912 / 14Utsläpp stoft partiklar *Pellets del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O2/ 4/ 7/ 5/ 73 / 64 / 82 / 64 / 92 / 74 / 11Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy) *Flis del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O22 / < 12 / 11 / < 12 / < 1< 1 / < 11 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy) *Pellets del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O21 / < 11 / < 1< 1 / < 11 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1< 1 / < 1Elektrisk förbrukning Flis del/hel -last W 73 / 129 91 / 147 109 / 195 129 / 254 144 / 292 167 / 396Elektrisk förbrukning Pellets del/hel -last W 67 / 98 70 / 112 73 / 123 100 / 157 97 / 190Max arbetstryck 3 bar Pannklass 3 nach EN 303-5Inställningsområde temperatur 70 – 85°C Godkänt bränsle Hackgut EN 14961-4, Korn P16-P45 maximalMax. tillåten drifttemperatur 95°C35% Wassergehalt; Miscanthus ÖNORM C4000und C4001; Pellets EN 14961-2, ENplus A1Lägsta returtemperatur 60°C Elektrisk anslutning 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A*Värden från kontrollrapporter från BLT Wieselburg, protokollnummer 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058/09, 018/11, 027/07, 034/08, 035/08.Kontrollrapporter från provningsanstalten BLT Wieselburg hittar Du på internet: blt.josephinum.atentsprichtEU-NormenBLT WieselburgÖsterreichTÜVSüddeutschlandQualitätssiegelHolzenergie SchweizÖsterreichischesUmweltzeichenDer Blaue EngelInstitut fürBrandschutz18


Flispanna ETA HACK 130 och 200 kWPannan kan levereras med inmatningen från vänster eller höger sida.Mått inom parentes för 200 kWFlispanna 130 kW (200 kW)Flispannan kan beställas med inmatning frånhöger eller vänster sida>400 (>600)1519 (1900)Ø180 (Ø220)>1200 (>1500)>300(>500)d832 (902)>1500388 (331) 755 (742)aa Framlednings anslutning R2“b Retur anslutning R2“c Utlopp nödkylningsslinga R1/2“d Inlopp nödkylnings slinga R1/2“ AG1933 (2280)*1703 (2020)*1901801669 (1972)>25001518 (1839)cb* Rökgasanslutningar med rökgasåtercirkulationär 62 mm högre.200 (106)745 (799)857 (911)926 (1232) 113 600 (674)1816 (2500)Teknisk data ETA HACK 130 till 200 kW 130 200Effektområde Flis (W25-S160)38 - 13356 - 195kWPellets38 - 14066 - 220Verkningsgrad flis, Flis del/hel -last* % 94,8 / 92,7 93,5 / 92,3Verkningsgrad Pellets del/hel -last* % 93,6 / 92,1 91,1 / 91,1Mått B x D x H mm 930 x 1.519 x 1.703 1.106 x 2.100 x 2.020Mått, demonterad mm 790 865Vikt med cellsluss/stoker, utan cellsluss/stoker kg 1.334 / 1.189 1.950 / 1.800Vattenvolym Liter 290 448Motstånd på vattensidan (T = 20 °C) Pa / mWs 750 / 0,075 1.700 / 0,170Asklåda volym Liter 110 2 x 80Rökgas flöde del-/märkbelastning g / s 28,3 / 85,3 43,5 / 138CO2-halt i torr rökgaser del-/märkbelastning* % 11,1 / 13,9 11,0 / 13,0Rökgastemperatur del-/märkbelastning* °C 82 / 138 80 / 140Skorstensdrag2 Pa vid delbelastning / 5 Pa vid märkbelastning,över 15 Pa krävs motdragsluckaUtsläpp koloxid (CO)*Flis del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O27 / 1711 / 264 / 86 / 13Utsläpp koloxid (CO)*Pellets del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O29 / 914 / 143 / 24 / 3Utsläpp stoft partiklar*Flis hel-lastmg/MJmg/m³ 13%O213 / 610 / 204 / 97 / 16Utsläpp stoft partiklar*Pellets del/hel -lastmg/MJmg/m³ 13%O211162 / 44 / 8Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy)*mg/MJ< 1 / 1< 1 / < 1Flis del/hel -lastmg/m³ 13%O2< 1 / 11 / < 1Utsläpp oförbränt kolväte (CxHy)*mg/MJ< 1 / 1< 1 / < 1Pellets del/hel -lastmg/m³ 13%O2< 1 / 1< 1 / < 1Elektrisk förbrukningFlis del/hel -last*W 178 / 458 195 / 535Elektrisk förbrukningPellets del/hel -last*W 107 / 253 118 / 300Max arbetstryck 3 bar Pannklass 3 nach EN 303-5Inställningsområde temperatur 70 – 85°CMax. tillåten drifttemperatur 95°CGodkänt bränsleHackgut EN 14961-4, Korn P16-P45maximal 35% Wassergehalt; MiscanthusÖNORM C4000 und C4001;Pellets EN 14961-2, ENplus A1Lägsta returtemperatur 60°C Elektrisk anslutning 3 x 400 V / 50 Hz / 13 A*Värden från kontrollrapporter från BLT Wieselburg, protokollnummer 047/03, 048/03, 052/09, 053/09, 057/09, 058/09, 018/11, 027/07, 034/08, 035/08.Kontrollrapporter från provningsanstalten BLT Wieselburg hittar Du på internet: blt.josephinum.atentsprichtEU-NormenBLT WieselburgÖsterreichTÜVSüddeutschlandQualitätssiegelHolzenergie SchweizÖsterreichischesUmweltzeichenDer Blaue EngelInstitut fürBrandschutz19


ETA PU 7 -15kW( 7, 11 och 15 kW)ETA PC 20 - 32 kW( 20, 25 och 32 kW)ETA PE-K Pelletspanna 35 - 90 kW(35, 50, 70 och 90 kW)ETA wood chip boiler 12-2011ETA SH Vedpanna20 - 60 kW(20, 30, 40, 50 och 60 kW)ETA SH-P vedpanna 20 - 30 kWMed ETA TWIN Pelletsbrännare 20 - 26 kWETA HACK Flispanna 20 - 130 kW(20, 25, 35, 50, 70, 90 och 130 kW)ETA HACK Flispanna 200 kWETA Ackumulatortank SP och SPS(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 och 2.200 Liter)ETA Ackumulatortank SP och SPSMed tappvatten eller solväxlare.Biovärme SverigeBiovärme Sverige ABBjörkforsv. 2995272 Sangiswww.biovarmesverige.seinfo@biorvarmesverige.seBiovärme Sverige ABinfo@biovarmesverige.sewww.biovarmesverige.sewww.eta.co.atSäljare NordSimon 070 395 78 37 simon@biovarmesverige.seSäljare SydJohan 070 395 71 95 johan@biovarmesverige.se

More magazines by this user
Similar magazines