Installations och användarmanual

morck.no

Installations och användarmanual

SERVERDenna manual är avsedd för NX2 Server version 4.0 – 5.3Utgåva: Mars 20072


SERVER1 Leveransförteckning___________________________________________________________AntalTyp1 NX2 Server4 Monteringsskruvar för Servern2 Buntband1 Spänningskablar, svart och röd 3 mRegistrera produktenNär du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig attfylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrektinformation. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas ivårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.Garantivillkor, se ???.Svenska4


SERVER3 InstallationInstallationen omfattar fem steg:1. Läs installations och användarmanualen.2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument.3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten.4. Drag fram kablarna och anslut dessa.5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en såenkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skallplacera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats förytterligare instrument.Några ”gör det ej” som du bör beakta:- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så attServern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga ivatten.- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetiskstrålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för attminimera risken för störningar på ditt system.- Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt attåstadkomma.Följande material behövs:Avbitartång och skaltång.En liten och en stor stjärnskruvmejsel.En liten skruvmejsel.Hålsåg för instrumentet, 50 mm.2.8 mm borr för monteringshål.BuntbandOm nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexusförlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du användaeventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Sammatyp av kabel används för alla installationer, såväl för givare som förinstrument.Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av enmarinelektronikinstallatör.7


SERVER3.1 Placering av ServernServern skall monteras på en vertikal plan yta under däck på ett torrt ställe i båten.Avståndet till radioutrustning skall vara minst 500 mm.Placera Servern i båtens mitt så nära elpanelen som möjligt.3.2 Installation av ServernLossa skyddskåpan med de två skruvarna. Borra fyra 2,8 mm hål. Montera Servernmed hjälp av de fyra monteringsskruvarna.Stryk silikonfett på kopplingslisternas alla kontaktytor. Anslut nätverkskabeln märkt 5 tillden vänstra kopplingslistens uttag 5, 6, 7 och 8 enligt figur. Anslut nätverkskabelnsledare i enlighet med färgmärkningen vid kopplingslisten. Kabeln är försedd medändhylsor och därmed färdig att kopplas in.Anm: Om kabeln behöver kortas, rekommenderar vi att du gör det vid den omärktakabeländan. Därmed behåller du kabelns märkning, vilket underlättar att identifierakablarna i framtiden.När alla anslutningar är gjorda fästs kablarna med buntband enligt figur. Sätt därefterskyddskåpan på plats och skruva fast den med de två medföljande skruvarna.8


SERVERInstallationen av Servern är därmed färdig!9


SERVER3.3 Installation av givareGivare för logg, djup, vind och kompass ansluts tillServerns högra anslutningsplint. Plinten är tydligt märktmed namn, nummer samt ledarnas färg. Installera givarnai enlighet med de instruktioner som medföljer respektivegivare. Anslut givarna i enlighet med efterföljande figurer.3.4 Anslutning av extra tillbehörDu kan erhålla följande tillbehör från din återförsäljare. Se 14.4 för en förteckning övertillbehör till ditt NX2 system.3.4.1 Man över bord (MOB) knappArtikelnummer 19763. Se 10 för en funktionell beskrivning.Anslut vit ledare till stift 16 (MOB) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern.10


SERVER3.4.2 TaktikknappArtikelnummer 19763 (samma som MOB). Se 9.1 för en funktionell beskrivning.Anslut vit ledare till stift 15 (SET STEER) och brun ledare till stift 12 (0 V) på Servern.VitBrun3.4.3 Extra larmArtikelnummer 20081. Ett extra larm kan anslutas om du önskar ett kraftigare ljud.Extralarmet kommer att ljuda när någon av larmfunktionerna i systemet initieras.Röd ledare ansluts till båtens 12VSvart ledare ansluts till Server stift 14 (BUZZER).11


SERVER3.4.4 NX2 instrumentAlla NX2instrument ansluts direkt till Nexus nätverk (daisy chain anslutning). Sammatyp av 4-polig stickpropp med färgmärkning används vid alla anslutningar. Förinstallation av instrumentet, se 2.2.3.5 Anslutning av InstrumentbelysningInstrumentbelysningen kan manövreras till/från med hjälp av båtens normalainstrumentbelysningsomkopplare.Anslut ledaren från båtens instrumentbelysningsomkopplare till Serverns stift 13(LIGHT ON +12 V).Kompassbelysning12


SERVER3.6 Anslutning av extern NMEA sändareUtrustning som sänder NMEA, t.ex. GPS, Decca, Loran, NMEA kompass Logg, ekolodoch vindgivare.Om ett sådant instrument är anslutet kan merparten av informationen presenteras iNX2 systemet.För att kunna ansluta extern NMEA utrustning till NX2 systemet, måste du veta vilka tvåledare som levererar ”NMEA OUT” signalen från det externa instrumentet. Om du ej vetvilka de två ledarna är, skall du kontakta den som har levererat NMEA utrustningen.Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning.Servern är utrustad med två NMEA portar, en för NMEA in från givare exempelvis GPS,vind, kompass etc. Denna är märkt NMEA GPS på servern och harAnslut ledaren för ”NMEA out” från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A).Anslut ledaren för ”NMEA return” från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (INB).En förteckning över NMEA-meddelanden som kan mottagas av Servern finns i 12.7.3.Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11.Anm. b: Vi rekommenderar ej användningen av NMEA givare för vind, logg ochkompass. Anledningen är att dataöverföringshastigheten för dessa är låg i jämförelsemed givare som kan anslutas direkt till Servern.Anm. c: Om NMEA utrustningen enbart har en utgångsledare, ”NMEA out”, skallServerns stift 11 (IN B) och 12 (0V) förbindas med en ledare.Anm. d: Om du vill ansluta den externa enheten till 12V ex. NX2 GPS antenn ellerannan GPS mottagare kan den anslutas på pinne 9 (+12V) och pinne 12 (0V)3.7 Anslutning av externa NMEA mottagareUtrustning som tar emot NMEA meddelanden, t.ex. plotters, radar, Maxi repeaters,POWER Navigate.13


SERVERÄven i detta fall måste du veta vilka två ledare som tar emot ”NMEA IN” signalen i denexterna utrustningen. Om du ej vet vilka de två ledarna är skall du kontakta den somhar levererat utrustningen. Han bör veta vilka ledarna är och säljer förmodligeneventuell erforderlig anpassningsutrustning.Anslut ledaren för ”NMEA in” från den externa utrustningen till Serverns stift 3(OUTPUT A).Anslut ledaren för ”NMEA return” från den externa utrustningen till Serverns stift 4(OUTPUT B).En förteckning över NMEA-meddelanden som kan sändas av Servern finns i 12.7.1.NMEA kompass, NMEA vindgivare, NMEA logg och NMEA djupgivare.För att kunna ansluta dessa till NX2 systemet, måste du veta vilka två ledare somlevererar ”NMEA OUT” signalen från den externa utrustningen. Om du ej vet vilka detvå ledarna är skall du kontakta den som har levererat utrustningen. Han bör veta vilkaledarna är och säljer förmodligen eventuell erforderlig anpassningsutrustning.Anslut ledaren för ”NMEA out” från den externa utrustningen till Serverns stift 10 (IN A).Anslut ledaren för ”NMEA return” från den externa utrustningen till Serverns stift 11 (INB).Anm. a: Enbart ett NMEA instrument kan anslutas till Serverns stift 10 och 11.Anm. b: Kontrollera att kalibreringsvärdena för C73, C74, C75 och C76 är rätt inställda,se Multi Control manualen.14


SERVER3.8 Anslutning till PCServern är utrustad med en NMEA port avsedd för anslutning till PC. NMEA data somsänds ut är samma som sänds på stift 3 och 4 men med standard avsedd för PC (RS-232). Ingångarna är däremot separerade så att man kan ta in data på stift 10 och 11från ex. en GPS och sedan anslut en PC till denna kontakt.Data som kommer in på NMEA ingången (stift 910 och 11) skickas också ut på PCporten.Anslut PC med en standar 9-polig seriekabel.3.9 Anslutning till elcentralen1. Anslut den röda ledaren från Servern stift 1 (+12V) till +12V via en 3 amperessäkring.Anslut den svarta ledaren från Servern stift 2 (0V) till 0V3 A Säk.RödSvartAnm. a: Spänningskablarna bör vara så korta som möjligt.Anm. b: Upp till 32 NX2 enheter (Server, digitala- och analoga instrument, servo förautopilot samt NX2 GPS) kan anslutas till 1 Nexus nätverkskabel.Om fler än 10 enheter ansluts skall batterispänningen anslutas till bägge sidorna avkedjan ( ringanslutning) enligt figur nedan. Anslut ej Nexus databussledare (gul och vit)i ringanslutning.15


SERVER2. Kontrollera att alla anslutningar är riktiga innan du slår på spänningen till NX2systemet.16


SERVER3.10 Kompatibilitet med våra tidigare givare.3.10.1 LoggivareSamtliga våra tidigare givare, utom givarna i S-2000 och S-200 serierna, kan användasför mätning fart och distans.Enbart givare från NX2, Nexus och STAR serierna kan mäta temperatur.SkärmVitGulGrönBrunVitGrönAnm.: Power givarens vita ledare (för vattentemperatur) skall isoleras och ej anslutas.3.10.2 EkolodgivareEnbart givare avsedd för NX2 går att anslutaOBS. Se till använda givare som är anpassad tilöl Serverns frekvens.185kHzSkärmVitBrun200 kHz17


SERVER3.10.3 VindgivareSamtliga våra vindgivare kan användas.SkärmVitGulGrönBrunVitGulGrön3.10.4 KompassgivareKompassgivare, dvs. fluxgategivare måste vara av NX2 eller Nexus typ.Kompassgivare till S-5000, D50, S-520/S-525 och POWER kan uppgraderas till NX2standard. Kontakta din lokala återförsäljare.18


SERVER3.10.5 GPS mottagareNX2 GPS antenn ansluts till NMEA GPS ingången.GrönGulVitSkärm19


SERVER3.11 NMEA3.11.1 Sändning av NMEA satser från ServernEn meddelandesekvens på NMEA nätet har 16 slottar. Detta innebär att först sänds slot1, därefter slot 2 och sedan slot 3, etc. När en meddelandesekvens är färdig, dvs. närslot 16 har sänds startar det hela om med slot1, slot 2, osv. Det tar ca. 2 sekunder attsända 16 slottar.Servern kan hantera 29 olika NMEA satser.Varje slot kan tilldelas en NMEA sats med hjälp av de 16 kalibreringskoderna C79 tillC94 - 1 kalibreringskod per slot.Detta innebär att du kan sända max 16 av de tillgängliga 29 NMEA satserna viaServerns NMEA-port.NMEA 0183 version 1.5 och 2.0 används i systemet.I nedanstående lista anges fabriksinställningen av de 16 slottarna(kalibreringskanalerna). Ex.v. kalibreringskanal [C79] har tilldelats [BW1].0 [ — ] Ingen utsignal1 [APB] Autopilot B2 [BOD] Ursprunglig bäring till destinationen3 [BWC] Bäring och distans till WP4 [BWR] Bäring och distans, död räkning5 [C77] [DBT] Djup från givarens placering6 [DPT] Djup7 [C78] [GLL] Geografisk position8 [GSA] DOP samt aktiva satelliter9 [C79] [GSV] Synliga satelliter10 [C80] [HDM] Magnetiskkurs11 [C81] [HDT] Sann kurs[C89]12 [MTW] Vatten temperatur13 [C82] [MWD] Vindriktning och vindkurs14 [MWV] Skenbar vind hastighet och vinkel15 [RMB] Minimum navigeringsdata16 [RMC] Minimum specifik GPS- och TRANSIT-data17 [RTE] Rutt18 [C83] [VDR] Avdrift19 [C84] [VHW] Fart och kurs genom vatten20 [VLW] Distans genom vattnet21 [C85] [VPW] Fart relativt vinden22 [C86] [VTG] Tillryggalagd distans och distans över grund23 [C87] [VWR] Skenbar vindhastighet och riktning24 [C88] [VWT] Sann vindhastighet och riktning25 [C90] [WCV] Fart mot WP26 [WPL] WP position27 [C91] [XTE] Sidoavvikelse relativt kurslinje28 [C92] [ZDA] Tid och datum29 [ZTG] & [UTC) Tid till destination eller WP20


SERVERExempel på NMEA satser:$IIAPA,A,A,00.007,L,N,V,V,145.03,M,004$IIAPB,A,A,00.007,L,N,V,V,147.53,T,004,147.52,T,,T*29$IIBOD,147.53,T,145.03,M,004,000$IIBWC,101515,5912.890,N,01812.580,E,147.52,T,145.02,M,15.649,N,004$IIBWC,,,,,,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004$IIBWR,101516,5912.890,N,01812.580,E,147.52,T,145.02,M,15.647,N,004$IIDBT,293.52,f,089.47,M,048.36,F$IIDPT,089.47,0.40$IIGLL,5926.110,N,01756.171,E,101517,A$IIHDM,026,M$IIHDT,029,T$IIMTW,19,C$IIMWD,161.77,T,159.27,M,07.01,N,03.61,M$IIMWV,133,R,07.03,N,A$IIRMA,A,5926.110,N,01756.171,E,,,0.23,189.47,,,,*00$IIRMB,A,00.007,L,000,004,5912.890,N,01812.580,E,15.647,147.52,,V*01$IIRMC,101340,A,5926.115,N,01756.172,E,0.04,063.42,,,*06$IIVDR,063.42,T,060.92,M,0.04,N$IIVHW,029,T,026,M,00.00,N,00.00,K$IIVLW,49626.59,N,,$IIVPW,0.00,N,,$IIVTG,063.42,T,060.93,M,0.04,N,,$IIVWR,133,R,07.03,N,03.62,M,,$IIVWT,133,R,07.01,N,03.61,M,,$IIWCV,0.00,N,004$IIWPL,5503.000,N,01013.450,E,027$IIXTE,A,A,00.003,L,N$IIZDA,101341,,,,$IIZTG,101341,,004Information till avancerade datoranvändare:[BWR] och är samma som [BWC], med undantag av att [BWC] avser storcirkeldata.[BWR] är avsett för äldre mottagare som inte kan ta emot [BWC].[BW1] är en förkortad version av [BWC], t.ex. så saknas tid och nästa WP position(tillpunkt) sänds som tomsträngar. De tre inledande tecknen i NMEA satsen är [BWC]och ej [BW1] (som i exemplet). [BW1] är avsedd för MAXI Repeaters och äldremottagare som inte kan ta emot långa strängar.[WPL] sänds endast om C74 är satt till [ON]. Detta innebär att varje gång som [WPL]sänds, så är dess innehåll nästa definierade WP ur listan. När alla har sänts så börjardet om från början igen med den första etc.. WP identitet (numret) sänds med 3 siffror.Det är möjligt att sända och mottaga WP i grupper om 100 WP, genom att sätta C78[WBN] till WP gruppens hundratalsiffra.Exempel: Om C78 sätts till [03], kommer WP 23 att sändas som WP 323.Anm: Alla WP kommer att behandlas lika.[ZDA] innehåller enbart UTC tid. Datum sänds ej.21


SERVER3.11.2 Ändring av NMEA satser som sänts från ServernKontrollera vilka NMEA satser som kan mottas av din NMEA navigator, innan du ändrarpå fabriksinställningen.Välj den slot, dvs. den kalibreringskod, C79 - C94 som innehåller den NMEA sats somdu önskat ändra och tryck på SET.Välj önskad NMEA sats med MINUS eller PLUS.För att spara valet, tryck på SET.En av fördelarna med Nexus nätverket, är den höga dataöverföringshastigheten jämförtmed den långsammare NMEA standarden. Nexus nätverket är ca 10 ggr snabbare. Virekommenderar därför att du använder NX2 instrument och givare för att få högrenoggrannhet.Det tar 2 sekunder att överföra innehållet i alla 16 slottarna. Detta innebär attinformationen uppdateras var 2:a sekund på nätverket.Du kan öka snabbheten genom att sända viktigt data oftare. Du kan uppdaterar data pånätverket dubbelt så ofta genom att sända en NMEA sats 2 ggr istället för 1 gång. Dettagör du genom att sända denna NMEA sats 2 ggr med 7 slottar emellan, dvs. de tvåslottarna skall ligga så långt från varandra som möjligt. Därmed uppdateras detta typav data varje sekund på nätverket.På samma sätt kan du sända en NMEA sats 4 ggr för att ytterligare höjauppdateringstakten av denna NMEA sats på nätverket.Exempel: Om du önskar sända kompasskurs från en NX2 kompassgivare till enautopilot, tilldelar du [HDM] till varje udda slot - C79, C81, C83 ... C93. Därmeduppdateras autopiloten 4 ggr/sek. De övriga slottarna, C78, C80, C82 ... C94 är ledigaoch kan användas för att överföra andra typer av NMEA satser.För anslutning av NMEA instrument som mottar data från Servern, se 2.9.22


SERVER3.11.3 Mottagning av NMEA satser i ServernNMEA satserna kan delas in i 5 olika kategorier:1) Positionsrelaterat data: Position, SOG/COG, tid och begränsat satellitstatus om enGPS är ansluten. Denna information mottages om ingen NX2 GPS är ansluten. Om enNX2 GPS är ansluten kommer den ta över navigationen.2) Navigationsdata: [BTW], [DTW], [BOD], [XTE], [SET] and [DRIFT]. Dennainformation mottas enbart om C75 NAV sätts till [ON].Servern sänder automatiskt data på nätverket, t.ex. [DRIFT], [WCV], [TTG] and [CTS].2) Kompasskurs: Kompasskurs mottas enbart om C76 [CMP] är satt till [ON]. Kursenär antigen [HDT] (prioritet 1) eller [HDM]. Missvisningsvärdet adderas till [HDM], men ejtill [HDT].4) Relativ vind: Vindvinkel och vindhastighet tas från [VWR] enbart när C77 är satt till[ON]. Sann vindvinkel och sann vindhastighet beräknas enbart när båtens hastighet ärkänd.Följande NMEA satser kan mottas av Servern:[AAM][APA][APB][BOD][BWC][BWR][GGA][GLL][HDM][HDT][RMA][RMB][RMC][SNA][VDR][VTG][VWR][WPL][XTE][ZDA]AnkomstlarmAutopilotsats ”A” (gammal)Autopilotsats ”B”Bäring start till destinationBäring och avstånd till WPBäring och avstånd till WP (gammal)GPS positionGeografisk position, Latitude/LongitudeMagnetisk kursSann kursLoran-C information (minimum)Navigationsinformation (minimum)GPS/Transit information (minimum)Navigations statusAvdrift (kurs och fart)Kurs och fart över grungRelativ vindhastighet och riktningWP koordinaterSidoavvikelseTid och datumFör anslutning av NMEA instrument som sänder data till Servern, se 2.6.23


SERVERAlla data (POSITION, BTW, SOG/COG, etc.) mottas från en typ av NMEA satser. Omdata finns på olika ställen, kommer datat att väljas i prioritetsordning.Example I: Position väljs i följande prioritetsordning: RMC, GGA, RMA och GLL.Example II: BTW/DTW väljs i följande prioritetsordning: RMB, BWC och BWR.Sändningsidentiteten (de två första bokstäverna efter ”$”) ignoreras av Servern. Aktuellposition läses. Därefter adderas eventuell latitud/longitud korrektioner, C39 och C40,innan positionen sänds på nätverket till övriga instrument.3.12 Speciella NMEA satserServern kan läsa 2 speciella NMEA satser som kan sändas av en PC:[TBS][CAD][CFD]optimal båtfart (target boat speed)Önskad valfri vinkeldataönskad valfri digital dataDessa tre satser återsändes på nätverket och kan visas som en underfunktion på MultiControl instrumentet.För att visa [TBS], välj huvudfunktionen SPEED och den ”tomma” underfunktionen.Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR.För att visa [CAD], välj huvudfunktionen NAVIGATE och den ”tomma” underfunktionen.Tryck därefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR.För att visa [CDF], välj huvudfunktionen WIND och den ”tomma” underfunktionen. Tryckdärefter PAGE och SET samtidigt och sedan CLEAR.Exempel:$PSILTBS,X.X,NKnopBåtfart$PSILCD1,X.X,X.X,CAD (000.0°-360.0°)CFD (-327.67- +327.67enheter)Denna funktion finns fr.o.m. Server version 2.4 och Multi Control instrument versionfr.o.m. 2.3.24


SERVER4 Underhåll och felsökning4.1 Underhåll• Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktadtrasa.• Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.• Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vidbehov.• Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används.• Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.4.2 FelsökningInnan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i 13.2.1 samt antecknanedanstående uppgifter;• Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.• Serverns versionsnummer• Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband medspänningspåslag).4.2.1 AllmäntFel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåligaanslutningar. Kontrollera därför att;• Installationen och kableringen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten ochgivarna.• Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna.• Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna.• Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare.• Kablarna ej är skadade.• Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V.• Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig.• Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3.25


SERVER4.2.2 Åtgärder1. Fart- och distansfunktioner - Ingen presentation [ --- ]− C73 [BSP] skall vara [OFF] om ingen NMEA loggivare är ansluten till systemet.− C95 [SOG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet.− Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen förfart C13 [SEA], se Multi Control manualenServer är utrustad med inbyggda lysdioder för felsökning. Varje varv paddelhjuletroterar, tänts lysdioden en gång. När båten körs, blinkar dioden snabbare i takt medbåtens hastighet. Om man roterar paddelhjulet för hand, är dioden tänd halva varvetoch släckt andra halvan.Om lysdioden är tänd eller släkt hela tiden skall kablaget och kontakter kontrolleras.Djup ekoLog pulsKompass AKompass BVind AVind B2. Kompass - Ingen presentation [ --- ]− C76 skall vara [OFF], om ingen NMEA kompassgivare är ansluten.− Övertyga dig att kompassen är korrekt devierad, se Multi Control manualen− Kontrollera att kompassgivaren ej är monterad upp och ner.− Kabeln skall komma ut i underkant av givaren.− Kontrollera att kompassgivaren är korrekt inriktad, se Multi Control manualen.26


SERVERKompass signalen är uppdelad i en cosinussignal (Kompass A) och en Sinussignal(Kompass B) dessa överförs med en frekvens av 13 Hertz. De inbyggda lysdiodernaskall blinka 13 gånger / sek vilket är mycket snabbt och svårt för ögat att uppfatta. Omman tittar på dioderna Kompass A och B kan man se att de inte lyser konstant.Om lysdioderna är tända eller släckta hela tiden skall kablaget och kontakterkontrolleras.Oregelbundna värden: Kontrollera dämpningsinställningen för kompassen [SEA], seMulti Control manualen.Kontrollera att inga järnföremål finns i kompassgivarens närhet.3. Vind - Ingen presentation [ --- ]− C77 skall vara [OFF] om ingen NMEA vindgivare är ansluten.− Om felaktigt vinddata visas. Kontrollera att anslutningarna, speciellt viddäcksgenomföringen, är riktigt utförda.Vindsignalen är uppdelad i en cosinussignal (Vind A) och en Sinussignal (Vind B). Deinbyggda lysdioderna blinkar en gång per varv propellern roterar. Om man tittar pådioderna Vind A och B kan man se att de inte lyser konstant eller är släckta hela tiden.− Kontrollera att givaren är riktigt inriktad, se Multi Control manualen.4. Vad du bör veta om digitala ekolod.Ett ekolod arbetar efter följande princip. En kort akustisk signal sänds från givaren ochreflekteras mot botten och sedan tillbaka till givaren. Den tid det tar för signalen (ekot)att återkomma är ett mått på djupet.Ekots karaktär ändras beroende på typ av botten, kraftiga salt- och temperaturskikt,ojämn bottenvegitation, fiskar etc. Genom avancerad signalbehandling påverkar dessavariationer normalt ej djupmätningarna.Du kan dock i vissa fall få tillfälliga störningar. Nedan finns förklarat några orsaker tillvarför störningar kan uppkomma samt hur det påverkar visningen av djupet påinstrumentet.1. Inget djup visas på instrumentet. Enbart [ --- ] visas.Om inga ekon mottages under 3 sekunder, visas 3 streck [ --- ] tills ett nytt eko mottas.• Om djupet är större än det största djup instrumentet kan mäta.• Om djupet är stort samtidigt som det är en ”mjuk” botten som reflekterar signalendåligt.• När båten kränger kraftigt, ex.v. vid segling.• I en propellerström, där luftbubblor skapas. Exempelvis, om du följer nära efter enmotorbåt.27


SERVER5 Specifikation5.1 Teknisk specifikationDimensioner:Instrument kabel:Server: 110 x 165 x 30 mm8 mSpänning: 12V DC (10-16V). Instrumentet är skyddat mot förväxlingbatteripoler.Strömförbrukning: Server: 0,2 W.Temperatur område: Lagring: -30° till +80°CAnvändning: -10° till +70°CVikt: Server: 220 gram.Hölje: Server: StänksäkerCE godkännandeProdukterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.5.2 Nexus NätvärkIntroduktion:Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument.Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Denhöga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar meden överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabbdatauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.Användare av Nätverket:Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser elleravgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationernaföljas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel föratt titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga inWaypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till NexusNätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS-232)29


SERVER5.3 Andra delar i NX2 serienNedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.NX2 Kompletta instrument med givare22118-3 Multi Control instrument och Server, 8m kabel22118-2 Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel22118-1 Speed logg med loggivare, 8m kabel22118-4 Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.22118-5 Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel22118-6 GPS Navigator, med GPS Antenn, 10m kabelNX2/Nexus Givare22120-1 Server kompl med 3m spänningskabel20700 Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel19915-8 Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel20721 Vindgivare, 22 m ( 72 ft) kabel20721-1 Vindgivare i kolfiber, 1260mm lång, 380g, Ingen mastkabel.20860 Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel21000 GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgång)21735 Hållare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.20594 Vindmastkabel 25m21721 MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.69980 MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instrNX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)22117-1 Speed log instrument22117-3 Multi Control instrument22117-4 Wind Data instrument22117-5 Compass instrument22117-6 GPS Navigator instrument22117-7 Autopilot instrumentNX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)22115-01 NX2 Analog Vindvinkel22115-02 NX2 Analog Steer Pilot22115-03 NX2 Analog Speed Trim22115-05 NX2 Analog Fart 0-16kts22115-06 NX2 Analog Fart 0-50kts22115-07 NX2 Analog Djup 0-200m22115-08 NX2 Analog Djup 0-600ft22115-09 NX2 Analog Rodervinkel22115-10 NX2 Analog Kompass22115-11 NX2 Analog GPS Fart 0-16kts22115-12 NX2 Analog GPS Fart 0-50kts22115-13 NX2 Analog GPS KursNexus Remote Control Instrument21210 Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 8m kabel, hållare.21218-1 Extra hållare till Remote Control instrument20966 Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning30


SERVER5.4 FörkortningarFörkortning Engelsk beskrivning Svensk översättningA Apparent Skenbar / relativADJ ADJust JusteraANC ANChor AnkarvaktARC Arrival circle AnkomstcirkelAVS AVerage Speed GenomsnittshastighetAWA Apparent Wind Angle Skenbar vindvinkelAWS Apparent Wind Speed Skenbar vindhastighetBAT BATtery BatteriAWS Apparent Wind Speed Skenbar vindhastighetBF BeauFort BeauFortBOD Bearing Origin Destination Bäring start till slutmålBSP BoatSpeed Fart genom vattnetBTW Bearing To Waypoint Bäring till etappmålC Celcius CelciusC10 Calibrate 10 Kalibrering 10CAL Calibrate KalibreringCG Course over Ground Kurs över grundCHK ChecK Check / kontrollCLR CleaR NollställningCMG Course Made Good NyttokursCMP CoMPass KompassCOG Course over Ground Kurs över grundCTS Course To Steer Kurs att styraCU Central Unit Centralenhet / Serverd differential DifferentiellD/R Dead Reckoning Död räkningDEFAULT Factory setting FabriksinställningDEV DEViation DeviationDMG Distance Made Good NyttodistansDEA DEpth Alarm DjuplarmDPT DePTh DjupDRF DRiFt, Speed of current Hastghet på strömDST DiSTance DistansDTW Distance To Waypoint Avstånd till etappmålE East Öster / OstEDIT EDIT Editering / ändringEMC Electro Magnetic Compatibility Elektromagnetisk kompabilitetEN European Norm europeisk normF Farenheit FarenheitF1-F9 Figure of merit GodhetstalFA Fathoms FamnarFREE FREE Ledig / tomFT FeeT FotGLL Geographic Latitude Longitude Geografisk Latitud, LongitudGoTo Go To Gå till31


SERVERGPS Global Positioning System Globalt positioneringssystemHDM HeaDing Magnetic Magnetisk kursHDT HeaDing True Sann kursHM Heading Magnetic KompasskursHT Heading True Sann kursid Identity IdentitetInit Initialisation InitialiseringInsert Insert InfogaKm Kilometer per hour Kilometer i timmenKT KnoTs KnopKTS KnoTS KnopL Local LokalLAT LATitude LatitudLCD Liquid Crystal Display Flytande kristall displayLGD Local Geodetic Datum Lokalt geodetiskt datumLOG LOG LoggLON LONgitude LongitudLOW LOW LågMAX MAX Maxm/s metres per sekond Meter per sekundMEM MEMory MinneMh Miles per hour Miles per timmeMID MID medelMN Magnetic North magnetisk nordMOB Man Over Board Man över bordm metre MeterN North NordNAV NAVigate NavigationNM Nautical Mile Nautiska milNMEANational MarineElectronic AssociationNXT NeXT NästaOCA Off Course Alarm Ur kurs alarmRET RETurn ÅtergåRoll Roll Rullning / lutningS South Söder / sydS/A Selective AvailabilitySAT SATellite SatellitSEA SEA DämpningSEK SEKonds SekunderSET SET, Direction of current Strömmens riktningSHA SHallow Alarm GrundlarmSOG Speed Over Ground Fart över grundSTA STArt StartSTR SteeR StyrreferensSW South West SydvästTAC TACtical TaktikTMP TeMPerature Temperatur32


SERVER5.5 Garanti34


SERVER35


36SERVER


SERVER37


SERVERCopyright ©:Nexus Marine ABKuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, SwedenTel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01www.nexusmarine.se3822172-2 Edition 1

More magazines by this user
Similar magazines