Hämta bruksanvisningen här. - Triax

triax.se

Hämta bruksanvisningen här. - Triax

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1OKDVB 360 S


0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 2DIGITAL7 cm10 cm10 cm10 cm


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 1Allmän informationInnehållSäkerhet............................................................................................................................................2Välkommen till digital satellit-TV!.......................................................................................3Fjärrkontrollen...............................................................................................................................4Isättning av batterier .....................................................................................................................................4Knapparna på fjärrkontrollen ......................................................................................................................5Digitalboxen ....................................................................................................................................6Framsidan.........................................................................................................................................................6Baksidans anslutningar ..................................................................................................................................6Installation .......................................................................................................................................7Innan du börjar...............................................................................................................................................7Vad behövs mer?............................................................................................................................................8Anslutning till annan utrustning ..................................................................................................................9Anslutningsmetod 1:TV och video ............................................................................................................9Anslutningsmetod 2: Enbart TV................................................................................................................10Anslutning av modemkabel........................................................................................................................10Isättning av programkort............................................................................................................................11Anslutning till eluttag ..................................................................................................................................11Första start....................................................................................................................................................12Hur installationskärmarna används..........................................................................................................13Val av språk ...................................................................................................................................................13Tidszon...........................................................................................................................................................13Antennkonfigurationsmeny........................................................................................................................14Kontroll av signal..........................................................................................................................................15Kanalinställning .............................................................................................................................................16Kanalsökning .................................................................................................................................................17Daglig användning......................................................................................................................18On/Standby (På/Av).....................................................................................................................................18Inställning av ljud..........................................................................................................................................18TV-kanaler .....................................................................................................................................................18Radiokanaler .................................................................................................................................................18Kanalinformation/Utökad kanalinformation ..........................................................................................19TV-miniguide .................................................................................................................................................21TV-kanallista ..................................................................................................................................................22Programguide................................................................................................................................................22Extra information ......................................................................................................................23Inspelning av digitalt satellitprogram .......................................................................................................23Text-TV ..........................................................................................................................................................23Andra inställningar....................................................................................................................24Visa Huvudmenyn ........................................................................................................................................24Kanaler ...........................................................................................................................................................24Programguide................................................................................................................................................24Åtkomstkontroll...........................................................................................................................................25Egenskaper.....................................................................................................................................................26Inställningar ...................................................................................................................................................29TV-/ Videoinställning....................................................................................................................................31Information....................................................................................................................................................33Om problem uppstår ...............................................................................................................34Specifikation .................................................................................................................................35SV1


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 3Allmän informationVälkommen till digital satellit-TV!Tack för att du valde en TRIAX digitalbox. Följ instruktionerna i denna användarmanualnoga för att få fullt utbyte av din digitala satellit-TV, särskilt om du inte är bekant meddenna typ av utrustning.Din digitalbox uppfyller helt kraven i den internationella DVB-standarden (Digital VideoBroadcasting).SVUppgradering av digitalboxenFrån tid till annan kan programvaran i din digitalbox behöva uppgraderas, eftersom nyatjänster och menyer kan bli tillgängliga efter hand. Även om nya menyer kan seannorlunda ut än de som beskrivs i denna manual, skall du kunna använda samma teknikför t.ex. markering och val.3


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 4FjärrkontrollenFjärrkontrollenIsättning av batterierInnan du kan använda fjärrkontrollen måste du sätta i de två medföljande AAAbatteriernaenligt följande:1. Avlägsna fjärrkontrollens lock.2. Sätt i batterierna enligt bilden. Ge akt på polaritet (+/-).3. Sätt tillbaka locket.1 2 3• Lämna aldrig urladdade batterier i fjärrkontrollen• Byt båda batterierna samtidigt• Ta hand om urladdade batterierFölj alltid gällande miljöbestämmelser när du kastar förbrukade batterier. Frågaåterförsäljaren vilka regler som gäller för återvinning av batterier, och om han kan ta handom batterierna.4


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 5FjärrkontrollenKnapparna på fjärrkontrollenSAT/DVD/TVVal av den apparat somskall styras.BPå eller av(standbyläge).SVLjud av/på.a +/-Höjer/sänkerljudvolymen.EXITFör att lämna enmeny/skärmtext ochåtergå tillTV-/radioprogram.OPEN•CLOSEInformationsmeny.LISTVisa TV-lista.AVVäxla mellan TV- ochSAT-program.GUIDEÖppnar Viasatportalenför interaktiva tjänster(om tillgängliga).OPTIONSByta språk förprogram ellerundertexter(om tillgängliga).OKPR +/-Byte av kanalnummeruppåt/nedåt.BACKÅtergång till föregåendeTV-/radiokanal eller meny.MENUVisar huvudmenyn.V, W, C och BFör att flytta uppåt, nedåt,vänster och höger i menyn.OKBekräfta/godkänna ett valpå en meny.TEXTText-TV.Sifferknappar (0-9)För att byta kanal ochmata in siffror.RADIOVäxling tillradiokanaler.Snabbknappar för DVDStyr DVD-spelaren direktäven om du valt TV- ellerSAT-läge med dinfjärrkontroll.INFOVisning av kanalinformationoch utökadprograminformation.OBS:Vissa av knapparna beskrivs närmare på nästa sida.5


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 6DigitalboxenDigitalboxenFramsidanB knappFör att slå på digitalboxen/gå till standbyläge.V, WVäxla kanaluppåt/nedåt.Gul lampaTänds när digitalboxenstår på standbyGrön lampaTänds när boxenär påslagenKortläsareFör programkortBaksidans anslutningarEn fullständig beskrivning för anslutning och installation av digitalboxen börjar på sidan 7.Anslutning förparabolantennAnslutning för RCA-kabel till TVAnslutning för digitalDolbyförstärkareAnslutning för audiosignaltill extern förstärkareeller ljudingång på din TVAnslutning för SCARTkabeltill TV (om din TVhar SCART-ingång)Anslutning förSCART-kabel tillvideo (om din videohar SCART-ingång)Anslutning förmodemkabelAnslutning förnätadapter (12V)6VARNINGDra alltid ur nätadaptern från digitalboxen innan du ansluter (eller kopplarbort) annan utrustning.


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 7InstallationInstallationFör att installera din digitalbox, följ instruktionerna på sid. 7 - 17.Innan du börjarSVUtrustning som medföljerAvlägsna allt förpackningsemballage, om du inte redan gjort det.Du bör ha fått följande artiklar:• Digitalbox (se sid. 6)• Fjärrkontroll med batterier (se sid. 4)• Användarmanual• Nätadapter (12V)• SCART-kabel• Modemkabel - RJ11 till RJ11• Adapter för telefonjack (RJ11) (se sid. 10).DigitalboxOKProgramkort(SmartCard)Fjärrkontroll med batterierSCART-kabelAnvändarmanualLikströmsaggregat (12V)ModemkabelRJ11 till RJ117


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 8InstallationVad behövs mer?ProgramkortOm du vill se på betalkanaler behöver du ett programkort, ett s.k. smartcard. Detta finnsatt få hos din Viasathandlare.ParabolantennDu behöver också en rätt monterad parabolantenn, riktad mot rätt satellit(er).• Om du redan är Viasatkund, och använder din parabol för att ta emotViasats analoga kanaler, behöver du inte göra några ändringar på dinparabol utan kan gå till sidan 9 för att fortsätta installationen.• Om du har en parabolantenn som inte är riktad mot rätt satellit(er) måste den justeras.Läs den information som medföljer din parabol/LNB om hur detta görs, eller begär hjälpav en yrkesman.• Om du inte har någon parabolantenn installerad, be din återförsäljare attrekommendera en lokal installatör.8


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 9InstallationAnslutning till annan utrustningInnan du börjar, förvissa dig om att din TV, video och satellitbox är placerade pålämpligt sätt:SV• nära ett lätt åtkomligt vägguttag;• inom räckhåll för din TV-antenn och kabeln från din parabolantenn;• högst 10 meter från ett telefonjack (annars behövs en förlängningsledning tilltelefonjacket).VARNINGInnan du ansluter digitalboxen till annan utrustning måste du koppla bortsådan utrustning från elnätet.Anslutningsmetod 1:TV och videoOm du har en TV och video med SCART-anslutning kan du koppla dem enligtnedanstående schema.SCART-kabelSCART-kabel(endast en medföljer)Kabel från dinparabolantenn1. Använd den medföljande SCART-kabeln för att ansluta din digitalbox till TVnsSCART-ingång så som visas på bilden.2. Använd en annan SCART-kabel (medföljer ej) för att ansluta digitalboxen till videonsSCART-ingång så som visas.3. Anslut kabeln från din parabolantenn till digitalboxens LNB-ingång, så som visas.9


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 10InstallationAnslutningsmetod 2: Enbart TVOm du enbart vill ansluta din digitalbox till en TV, följ nedanstående schema.1. Använd den medföljande SCART-kabeln för att ansluta din digitalbox till TV:nsSCART-ingång så som visas på bilden.2. Anslut kabeln från din parabolantenn till digitalboxens LNB-ingång så som visas.Anslutning av modemkabelMed din digitalbox följer adaptrar som passar för lokala telenät i Sverige, Danmark,Norge, Finland och Estland.Om ditt telefonjack ser ut som på bilden till höger behöver du ingenadapter, men du kan behöva en grenkoppling (medföljer ej) så att dukan ansluta både din digitalbox och din telefon.1. Dra ur telefonens stickpropp ur telefonjacket i väggen.2. Välj rätt adapter. Om du är osäker på vilken som är den rätta, jämför med ditttelefonjack.3. Sätt i telefonens stickpropp i adaptern.4. Ta den andra ändan av den medföljande modemkabeln och sätt den i rätt ingång påadaptern så som visas till höger.5. Sätt i adaptern i väggens telefonjack.10


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 11InstallationIsättning av programkort1. Ta ut programkortet från dess emballage (om du inte redan gjort det) och håll detså att bilden på kortet är vänd uppåt, med pilen pekande mot digitalboxen, ochkortets mikrochip vänd nedåt.2. Sätt i programkortet i kortfacket på digitalboxens framsida. Skjut in kortet så långtdet går utan att tvinga det.SVSkötsel av programkortet• Dra inte ut och sätt i programkortet onödigt ofta.• Undvik att böja programkortet och håll det utom räckhåll för barn och husdjur.• Lägg inte programkortet i någon vätska och använd inte någon vätska för att rengöra det.Anslutning till eluttag1. När du gjort övriga anslutningar, anslut nätadaptern till ingången på digitalboxenenligt bilden nedan.2. Sätt i nätadapterns stickkontakt i eluttaget.3. Om eluttaget har en strömbrytare, slå på den4. Anslut övrig utrustning till eluttaget.2VARNINGAnslut inte nätadapterns stickkontakt till eluttaget innan du gjort allaövriga anslutningar.Obs: Din digitalbox drivs med 12V likström. Enda sättet att koppla bort din digitalbox frånelnätet är att dra ur nätadapterns stickkontakt från eluttaget. Din digitalbox bör därförinstalleras nära ett lätt åtkomligt vägguttag.111


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 12InstallationFörsta startNär du ansluter digitalboxen till eluttaget tänds alla lampor på boxens frontpanel. Efterca 5 sekunder lyser enbart ”standby”-lampan.Tryck på fjärrkontrollens SAT-knapp (knappen för dekoder) för att kunna styra dindigitalbox, och sedan på B knappen för att slå på den. Lampan lyser nu grönt.• Kontrollera att din TV är påslagen.Om Språk visas är din TV klar att ta emot digitalkanalerna.Du kan nu fortsätta installationen genom att gå till avsnittet ” Hurinstallationsmenyerna används” på sid. 13.Om Språk inte visas…Om du anslutit digitalboxen till TV:n via en SCART-kabel enligt metoderna 1 och 2,försök välja ett annat ”AV”-läge på TV:n med TVns fjärrkontroll.12


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 13InstallationHur installationskärmarna användsFör de flesta installationer är detta enkelt att göra om du följer dessa instruktioner. Förvissa installationer kan du dock behöva göra ytterligare inställningar - se ”Andrainställningar” på sidan 24.OBS: Du kan när som helst under installationsprocessen gå tillbaka till föregående skärmgenom att trycka på BACK.SVVal av språkOm du följt installationsanvisningarna skall följande meny nu visas på TV-skärmen.1. Ta din fjärrkontroll. Om du inte redan satt i batterierna, gör detta nu (se sid. 4).2. Tryck på V eller W på fjärrkontrollen tills önskat språk är markerat och trycksedan OK.Nu visas en skärm med texten Välkommen.anm: För svenska, norska, danska och finska visas Välkommen-skärmen på det valda språket.3. Om du vill byta språk, tryck på BACK-knappen och upprepa steg 2, annarsbekräfta med OK.TidszonNär du bekräftat språkvalet visas en meny för val av tidszon.Välj tidszon och trycksedan på OK.13


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 14InstallationAntennkonfigurationsmenyAntenninställning visas och fältet Antenninställning är markerat.Beroende på din antennkonfiguration välj:- Ett LNB: om du bara har ett mikrovågshuvud.- DiSEqC: om du har 2, 3 eller 4 mikrovågshuvuden anslutna till digitalboxen via enDiSEqC-switch.- SMATV: om du använder ett lokalt nätverk.LNB-matning- Välj Ja om din antennkonfiguration är Ett LNB. I detta fall kommer du att kunna taemot uppdateringar av din abonnemangsstatus även i standby-läget.- Välj Nej om din antennkonfiguration är SMATV.- Välj Automatisk om du vill ha LNB-matning endast när digitalboxen är påslagen.Du kommer då inte att kunna få en uppdatering av din abonnemangsstatus i standbyläget.LNB-index(Detta fält visas endast om du valt DiSEqC på Antenninställning).Beroende på aktuell DiSEqC-ingång för det anslutna mikrovågshuvudet, väljmotsvarande siffra (från 1 till 4).LNB-typ(Detta fält visas inte om du valt SMATV på Antenninställning).Beroende på LNB-typ, välj Universell, Anpassad eller Ingen.14


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 15InstallationLågt och högt frekvensområde(Dessa fält visas endast om du valt alternativet Anpassad på fältet LNB-typ).Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att välja låg- eller högbandsfrekvenser.Satellitnamn(Detta fält visas inte om du valde SMATV på Antenninställning eller Ingen på fältetLNB-typ).Välj den satellit mot vilken din parabol är riktad.SVKontroll av signalNär antenninställningarna gjorts visar skärmen signalstyrkan.Använd denna skärm föratt bekräfta att din digitalbox tar emot en satellitsignal.Skärmen visar satellitens namn, tillsammans med liggande staplar som indikerarsatellitsignalens styrka och kvalitet.Om du valde DiSEqC på Antenninställning kan du välja en satellit med dess LNBnummer.Din digitalbox kräver en signalstyrka och signalkvalitet på minst 60% för att kunna hittakanalerna.När du bekräftat att signalstyrkan är tillräcklig, tryck OK.Obs: Om du råkat trycka på OK innan du är klar, tryck på BACK för att få tillbaka skärmenmed signalindikeringen.15


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 16InstallationNär du bekräftat att signalstyrkan räcker visas Kanalinställning.KanalinställningStandardparametrarna räcker för att installera alla Viasat-kanaler.Om du vill göra en bredare installation finns specialiserade satellittidskrifter som angerde rätta siffrorna för följande inställningar.(Fälten Frekvens (MHz), Polarisation, Symbolhastighet och FEC visas inte omdu valt Sökande eller Manuell sökning i fältet Installationstyp).InstallationstypBeroende på önskad installation välj:- Nätverk: för att installera ett visst nätverk.- Utbud: för att installera kanaler som ingår i ett visst nätverk.- Transport: för att installera kanalerna från en viss transponder.- Sökande: för att installera vissa frekvenser från en bestämd satellit.- Manuell sökning: för att söka igenom alla frekvenser på en viss satellit.Om du valt SMATV på Antenninställning är endast Manuell sökning tillgänglig.Satellitnamn(Detta fält kan bara väljas om du valt DiSEqC på Antenninställning).Välj LNB-numret för önskad satellit.Frekvens (MHz)Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att ange frekvensen för önskad transponder.PolarisationVälj vertikal eller horisontal beroende på transponderns polaritet.SymbolhastighetAnvänd fjärrkontrollens sifferknappar för att ange rätt datahastighet.16


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 17InstallationFECVälj rätt FEC för den valda transpondern.Utbudsnummer(Detta fält är endast tillgängligt om du valt Utbud på fältet för Installationstyp).Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att ange önskat nummer.Om du valt Manuell sökning på fältet för Installationstyp visas en ny meny där dukan söka minst 6 datahastigheter för en satellit.Välj varje fält och ange önskad datahastighet.När menyn Kanalsökning är ifylld, tryck på OK för att starta sökningen.SVKanalsökningNär du bekräftat inställningarna för kanalsökningen visas skärmen för automatiskkanalsökning.Skärmen bekräftar fortlöpande att sökning sker.När sökningen är klar visas en skärm som talar om hur många TV- och radiokanaleroch andra tjänster som din digitalbox hittat.Du kan återvända till föregående meny genom att trycka på BACK-knappen.1. För att bekräfta de funna kanalerna och visa nästa skärm, tryck OK.2. För att titta på en TV-kanal, tryck OK på nytt.17


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 18Daglig användningDaglig användningOn/Standby (På/Av)Tryck på knappen B på fjärrkontrollen eller på digitalboxens frontpanel.Inställning av ljudLjudnivå:Du kan ställa in ljudnivån med a +/- -knapparna.Ljud På/Av:Tryck på -knappen för att tysta ljudet.Tryck på nytt för att återfå ljudet.TV-kanalerKanalväxling:• Tryck på PR- knappen för att gå till närmast lägre kanalnummer.• Tryck på PR+ knappen för att gå till närmast högre kanalnummer.Direktval av TV-kanaler:Med fjärrkontrollens sifferknappar kan du gå direkt till önskat kanalnummer. Mata inkanalnumret (max. 4 siffror) för önskad kanal.Om ingen kanal finns på begärt nummer väljs närmast lägre kanalnummer.Åter till föregående TV-kanal:Tryck på BACK-knappen för att gå tillbaka till föregående TV-kanal.RadiokanalerDirektval:Tryck på RADIO-knappen för att visa radiokanalerna.Från menyn:Tryck på fjärrkontrollens MENU-knapp för att gå till Huvudmenyn.Välj Kanaler, tryck OK och välj Radiokanaler med V/W -knapparna.Bekräfta med OK.Kanalväxling:Tryck PR- / PR+ (eller knapparna W/V) för att välja föregående/nästa radiokanal pålistan.Vald radiokanal hörs.Knapparna C och B gör det möjligt att flytta till föregående / nästa sida på radiolistan.Med fjärrkontrollens sifferknappar kan du gå direkt till önskad radiokanal. Mata inkanalnumret (max. 3 siffror) för önskad kanal.Om ingen kanal finns på begärt nummer väljs närmast lägre nummer.Om du sammanställt en favoritlista för radiokanaler, visas namnet för den aktuellafavoritlistan högst uppe till vänster på bildskärmen. Med knappen OPTIONS kan du göraändringar i din favoritlista.Tryck EXIT för att gå tillbaka till TV-kanalerna.18


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 19Daglig användningKanalinformation/Utökad kanalinformationDu kan få två informationsnivåer för den TV-kanal du valt.• Basinformation för kanalen• Utökad informationBasinformationen för kanalen visas på ett band i TV-rutan under några sekunder efter attdu valt en kanal, eller efter intryckning av INFO-knappen.SVDu kan justera meddelandets varaktighet på menyn Egenskaper.Utökad information kan visas genom att INFO-knappen trycks in på nytt medanbasinformationen visas, och tas bort på samma sätt.Medan informationsbandet visas:Information om nästa/nuvarande program: (om tillgänglig)Tryck på B för att visa information om nästa program.Tryck på C för att visa information om nuvarande program.Information om nästa/föregående TV-kanal: (virtuell kanalväxling)Tryck på V för att visa information om nästa kanal.Tryck på W för att visa information om föregående kanal.Tryck på OK för att se den TV-kanal som önskas.19


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 20Daglig användningExtra funktioner:Följande ikoner kan visas på informationsbandets nedersta rad.Möjlighet att välja ett annat språk för programmet.Möjlighet att välja ett annat språk för undertexter i programmet.Namnet på listan som den aktuella kanalen finns på.Om någon av dessa ikoner syns visar en ikon längst ner på informationsbandet att du kanvälja denna meny.Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen så att Option-skärmen visas.På denna skärm kan du skapa/välja favoritlista, byta språk för undertexter (om alternativfinns) eller att byta språk för TV-programmet (om alternativ finns).Välj önskat fält med W / V och ändra inställningen med C / B.TV-kanallista eller TV-miniguide:Tryck på GUIDE för att växla till listan med TV-kanaler.Håll GUIDE-knappen nedtryckt under mer än 2 sekunder för att växla till TV-miniguide.Tryck på EXIT för att ta bort visad information.20


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 21Daglig användningTV-miniguideMed TV-miniguide kan du samtidigt visa:- Listan med TV-kanaler,- Information om respektive kanal (om tillgänglig),- Levande bilder från respektive kanal i ett litet fönster.SVDirektåtkomst från varje TV-kanal:Tryck på GUIDE under mer än 2 sekunder.Från menyn:Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen för att gå till Huvudmenyn.Välj Kanaler, tryck OK och välj TV-kanaler med V/W knapparna.Tryck OK för att bekräfta.Om du sammanställt en favoritlista med TV-favoriter visas namnet på den aktuella listan längstupp till vänster på bildskärmen. Med OPTIONS-knappen kan du göra ändringar i den aktuellafavoritlistan.Tryck på PR- / PR+ (eller W/V) för att välja föregående/nästa TV-kanal på listan. Denvalda TV-kanalen visas i ett litet fönster.Med knapparna C och B kan du flytta till föregående/nästa sida.Tryck OK på fjärrkontrollen för att visa bilden i fullstorlek för den valda kanalen.Tryck EXIT eller BACK på fjärrkontrollen för att lämna TV-miniguide.21


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 22Daglig användningTV-kanallistaDirektval från aktuell kanal:Tryck på GUIDE en gång för att visa TV-kanallistan.Om GUIDE-knappen hålls nedtryckt mer än 2 sekunder visas TV-miniguide.Tryck på V/W -knapparna för att välja föregående/nästa TV-kanal på listan.Med C och B -knapparna kan du gå till föregående/följande sidor.Tryck på OK för att visa den valda TV-kanalen på bildskärmen.Tryck EXIT eller BACK på fjärrkontrollen för att lämna TV-kanallistan.ProgramguideTryck på fjärrkontrollens GUIDE-knapp för att välja Programguide påHuvudmenyn och tryck sedan på OK.När du tryckt på OK kommer du till portalen för Viasats tjänster.Via denna portal kan du söka och välja bland följande tjänster:- EPG (Elektronisk ProgramGuide),- Väderprognos,- Spel,- Nyheter,- Musikguide,- Pay-Per-View (Ticket).22


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 23Extra informationExtra informationInspelning av digitalt satellitprogramOm du har en video, kan du spela in satellitprogram från din digitalbox.SVFör att spela in ett satellitprogram:1. Kontrollera att din digitalbox är påslagen och inställd på den kanal du vill spela in.2. Ställ in din video för inspelning vid önskad tid och kontrollera att videon är inställdför att spela in rätt AV-kanal.Vidare information om din video finns i användarmanualen för denna.OBS: Din video måste vara rätt ansluten till digitalboxen. För information, se sid 9.Vissa program är kopieringsskyddade och spelas kanske inte upp korrekt efter inspelningen.När du gör klart för inspelning, kontrollera att din TV är inställd på samma AV-kanal som duanvänder när du ser på videoinspelningar, så att videon visar det som du vill spela in.Titta på andra kanaler när spelar in ett digitalt satellitprogramDu kan titta på valfri marksänd kanal medan du spelar in digital satellit-TV genom attväxla kanal på din TVs fjärrkontroll.Du kan också titta på en digital kanal medan du spelar in en marksänd kanal.Du kan emellertid inte titta på en digital kanal medan du spelar in en annan digitalkanal. Om du använder satellitboxens fjärrkontroll för att byta kanal under pågåendeinspelning kommer din video att spela in den nya kanalen.Text-TVFör TV-kanal som tillhandahåller text-TV, tryck på fjärrkontrollens TEXT-knapp för attvisa text-TV.Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att välja text-TV-sida.Du kan växla mellan text-TV-sidorna med pilknapparna.V :Visa föregående text-TV-sida.W :Visa nästa text-TV-sida.Beroende på text-TV-funktionen kan eventuellt de färgade knapparna användas.I standardläget döljer text-TV programbilden.Text-TVn kan också visas i transparent läge såatt du kan följa programmet i bakgrunden. Denna inställning kopplas till/från med BACKknappennär text-TV visas.Tryck åter på TEXT-knappen eller EXIT-knappen för att lämna Text-TV.23


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 24Andra inställningarAndra inställningarVisa HuvudmenynDu måste gå via Huvudmenyn för att göra andra inställningar. Du kan också användaHuvudmenyn för att visa listor med TV- och radiokanaler (se sid. 18).För att visa Huvudmenyn:1. Tryck MENU.2. Tryck V eller W för att markera det alternativ du önskar, tryck sedan OK.3. För att lämna Huvudmenyn, tryck EXIT.KanalerVälj fältet Kanaler och tryck OK.Kanaler-menyn visas och TV-kanaler markeras.Tryck OK för att komma till TV-miniguide.Se avsnittet Daglig användning, sid. 21, för information om hur TV-miniguide används.RadiokanalerVälj fältet Radiokanaler och tryck OK.Radiokanallistan visas.Se avsnittet Daglig användning, sid. 18, för information om hur Radiokanallistan används.ProgramguideVälj fältet Programguide och tryck OK.När du trycker på OK kommer du till portalen för Viasat-tjänster om du är anslutentill Viasats nätverk, annars visas TV-miniguide (se sid. 22).24


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 25Andra inställningarÅtkomstkontrollVälj fältet Åtkomstkontroll i Huvudmenyn och tryck OK.Menyn för Åtkomstkontroll visas och fältet Viasat är markerat.SVOm fältet Viasat inte är markerat, välj det med V / W -knapparna och tryck OK.Du kan nu söka i den meny som följer med Viasats inbyggda CA-modul.(Abonnemang, behörighetsgränser, …).Tryck BACK för att återvända till menyn Åtkomstkontroll, eller tryck EXIT för attlämna menyn.Menyn Åtkomstkontroll visar följande alternativ för information eller inställningar:• Abonnemang,• Begränsningar,• Ändring av Smart Card PIN-kod.Välj önskat alternativ med V / W -knapparna och tryck OK på fjärrkontrollen för attvisa tillhörande undermeny.AbonnemangVälj detta alternativ för att:• Visa abonnemangsstatus.BegränsningarFör att använda de följande undermenyerna, ombeds du ange PIN-koden för ditt programkort.Vid leveransen är PIN-koden för ditt programkort 0000.Med denna funktion kan du:• Ange en viss åldersgräns för att begränsa åtkomsten av vissa programkategorier.Alternativet Alla Program undanröjer åldersgränsen (alla program kan ses utan någonPIN-kod).För övriga alternativ kommer programkortets PIN-kod att krävas när det aktuella TVprogrammetär klassat för en angiven åldersgräns.• Ställa in en inköpsgräns för att i efterhand bli informerad om den inställda gränsenkommer att överskridas.Ändring av Smart Card PIN-kodDenna funktion gör det möjligt att ändra PIN-koden för ditt programkort.På sid. 28 ges mer information om hur du ändrar din PIN-kod.25


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 26Andra inställningarEgenskaperVälj fältet Egenskaper och tryck OK.Menyn Egenskaper visas och fältet Språk markeras.SpråkNär fältet Språk är markerat, tryck OK, Språkmenyn visas.På denna meny kan du välja önskat språk för menyer eller alternativa språk förprogram eller undertexter.Välj ett fält med V / W -knapparna och välj ett språk med C / B -knapparna.Tryck EXIT för att bekräfta ditt val och lämna menyn, eller tryck BACK för attåtervända till menyn Egenskaper.OSD-inställningar26Välj fältet OSD-inställningar i menyn Egenskaper och tryck OK.Menyn för OSD-inställningar visas.Banner Time-out (s): Bestämmer hur lång tid programinformation visas efterkanalväxling.Tillåtna värden är mellan 1 och 9 sekunder.Använd sifferknapparna för att bestämma önskad tid.Tryck på EXIT för att lämna menyn eller BACK för att återvända till menynEgenskaper.


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 27Andra inställningarFavoritlistorVälj fältet Favoritlistor i menyn Egenskaper och tryck OK.Menyn Favoritlistor visas.(Med hjälp av denna meny kan du skapa en favoritlista eller ändra en existerande lista).Ny lista:Välj med V / W -knapparna vilken lista du vill skapa och tryck OK.Menyn Definiera lista visas.- Tryck på C / B -knapparna för att välja ett teckenfält.- Tryck på V / W -knapparna för att ändra tecken.När du angett ett namn för listan, tryck på C eller B tills fältet Typ markeras.Angemed C eller B knapparna om det är en Radio- eller TV-lista. När typen av listabestämts, tryck OK, varefter skärmen Ändring av lista visas.Använd V / W knapparna för att välja en kanal på listan och tryck OK för att ta medden i din favoritlista. En markering visas bakom kanalnamnet. Upprepa sekvensen för attvälja andra kanaler.Tryck på EXIT för att bekräfta och lämna menyn.SVExisterande lista:Välj den existerande lista du vill ändra med V / W -knapparna och tryck OK.Fältet Åtgärd väljs.Välj vad du vill göra med listan.- Ändra: Om du vill ändra listans namn och lägga till eller radera TV-kanaler från listan.- Organisera: Om du vill sortera i listan.- Radera: Om du vill radera hela listan.FöräldrakontrollPå menyn Föräldrakontroll kan du spärra/öppna möjligheten att se kanaler.Välj fältet Föräldrakontroll och tryck OK.Digitalboxens PIN-kod behövs för att komma in på denna meny.Vid leveransen är boxens PIN-kod 0000.Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att mata in PIN-koden.27


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 28Andra inställningarNär sista siffran matats in visas menyn Föräldrakontroll och fältet Mottagarlåsmarkeras.Markera rutan med OK-knappen om du vill låsa boxen.För att låsa upp boxen, ta bort markeringen i rutan. Det blir nu möjligt att se allakanaler, även de som tidigare varit spärrade, så länge digitalboxen är påslagen. Låsningenaktiveras åter när digitalboxen ställs på Standby.Låsning av tjänst (Detta fält väljs endast om du aktiverat fältet Mottagarlås):Välj fältet Låsning av tjänst och tryck OK. Listan Låsning av tjänst visas.Välj med V / W -knapparna de kanaler du vill spärra och tryck OK; en markering visasbakom kanalens namn.Tryck EXIT för att bekräfta och lämna menyn.Ändring av mottagarens PIN-kod:Välj fältet Ändring av mottagarens PIN-kod ochtryck OK.Skärmen Ändring av mottagarens PIN-kod visas.På denna meny kan du ändra digitalboxens PIN-kod.Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att mata in en ny PIN-kod.Upprepa inmatningen av den nya PIN-koden för att bekräfta.Bekräfta med OK. Ett meddelande på skärmen visar att ändringen är klar.28Tryck på EXIT för att lämna menyn eller BACK för att återvända till menynFöräldrakontroll.


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 29Andra inställningarInställningarPå denna meny kan du utföra ytterligare kanalsökningar, ändra TV-/videoinställningar, ställa inen lokal tidszon och konfigurera ditt modem.SVVälj Inställningar på Huvudmenyn och tryck OK.Menyn Inställningar visas med fältet Kanalinställning markerat.Tryck OK för att välja menyn för Kanalinställning.För att komma åt denna meny kan du bli ombedd att ange digitalboxens PIN-kod.KanalinställningNär du kommit till menyn är alternativet Antenninställning markerat.Tryck OK för att välja menyn.29


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 30Andra inställningarMenyn Antenninställning visas.I avsnittet Första installation, sid. 14, finns mer information om denna meny.Kanalinställning:Välj fältet Kanalinställning och tryck OK.Kanalinställnings-menyn visas.I avsnittet Första Installation, sid. 16, finns mer information om denna meny.Radera:Välj fältet Radera och tryck OK.Skärmen Radera visas.Tryck OK om du vill radera hela kanallistan.OBS!: Alla kanaler som lagrats i listan kommer att raderas.30


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 31Andra inställningarTV-/ VideoinställningMed denna meny kan du ställa in TV/video efter personliga önskemål.Välj fältet TV-/ Videoinställning i menyn Inställningar och tryck OK.Menyn TV-/ Videoinställning visas och fältet TV-format är markerat.SV- TV-format: Med C / B -knapparna kan du ställa du in TV-skärmens bildformat till4:3 Letterbox, 16:9 eller 4:3 Pan and Scan- TV-utsignal:Använd C / B -knapparna för att ändra TV-inställningen till RGB,S-Video eller CVBS.- Videoutsignal:Använd C / B -knapparna för att ändra videoinställningen tillS-Video eller CVBS.- Videostandard:Använd C / B -knapparna för att sätta videostandarden tillSECAM eller PAL.TidszonVälj alternativet Tidszon i Inställningar och tryck OK. Skärmen för Tidszon visas.Använd C / B -knapparna för att ställa in din lokala tidszon.31


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 32Andra inställningarModeminställningMed denna meny kan du ange ett eventuellt prefixnummer som modemet måste slå föratt komma ut på en extern linje (t.ex. om uppringningen sker via en växel).Välj fältet Modeminställning i Inställningar och tryck OK. Skärmen förModeminställning visas.Prefix för extern linje: Om det behövs ett prefixnummer för att nå en extern linje,ange antalet siffror i numret (mellan 1 och 10), välj annars alternativet Inget.Prefixvärde:Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att ange nödvändigt nummer.MjukvaruuppdateringPå denna meny kan du uppgradera digitalboxens programvara från satelliten.Välj fältet Mjukvaruuppdatering i Inställningar och tryck OK.Skärmen för Mjukvaruuppdatering visas.Du kan antingen ställa in nödvändiga parametrar manuellt eller aktivera denautomatiska nerladdningen.Välj med C / B -knapparna:• Automatisk: Sker med standardvärden eller senast angivna manuella värden.• Manuell:Ange värden från en specifik meny (se nedan).Tryck OK för att bekräfta.Om automatisk nerladdning väljs börjar nerladdningen omedelbart.Om du vill göra uppdateringen manuellt ombeds du att fylla i följande fält:• Satellit,• Frekvens (MHz),• Polarisation,• Symbolhastighet,• FEC.När dessa parametrar angetts, tryck OK för att bekräfta och börja nerladdningen.32


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 33Andra inställningarÅterställande av ursprungliga inställningarMed denna meny kan du återvända till de fabriksinställda parametrarna.För att komma till denna meny krävs inmatning av digitalboxens PIN-kod.Välj fältet Återställande av ursprungliga inställningar i Inställningar och tryckOK. Skärmen Återställande av ursprungliga inställningar visas.OBS!: Om du trycker på OK, raderas alla dina inställningar.Tryck OK för att återställa alla parametrar till ursprungsvärdet och återvända tillKonfigurationsmenyn.SVInformationVälj Information på Huvudmenyn och tryck OK.Menyn Information visas med alternativet Mottagarinformation markerat.Tryck OK för att gå till menyn Mottagarinformation.MottagarinformationPå denna meny får du information om din digitalbox (Märke, modellversion,programvaruversion, serienummer…).Dessa uppgifter kan vara av intresse för Viasats kundservice.Tryck BACK för att återvända till menyn Information eller EXIT för att lämnamenyn.SignalkvalitetVälj fältet Signalkvalitet på menyn Information och tryck OK. SkärmenSignalkvalitet visas.På denna meny kan du kontrollera kvaliteten på den satellitsignal som kommer till dindigitalbox.Kontrollera att signalen är tillräcklig och tryck BACK för att återvända till menynInformation eller EXIT för att lämna menyn.33


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 34FelsökningOm problem uppstår* Innan du börjar kontrollera digitalboxens olika anslutningar, koppla bort strömförsörjningentill all utrustning. När du kontrollerat och återanslutit annan utrustning till digitalboxen, anslutåter strömmen på ett säkert sätt (se sid. 11).ProblemDigitalboxenfungerar inte, ingalampor lyser påfrontpanelen.Trolig orsakDigitalboxen haringen spänning.ÅtgärdKontrollera att nätsladdens kontakt är ordentligtistucken och att nätuttaget har spänning (prövamed en lampa).Digitalboxenfungerar inte,frontpanelens’Standby’-lampalyser rött.Digitalboxen ärfrånslagen.Tryck på ’Standby’-knappen (B) på frontpanelen,eller på fjärrkontrollen.Digitalboxenfungerar inte,frontpanelens’Standby’-lampalyser grönt.Digitalboxen är interätt ansluten till dinövriga utrustning,eller övrig utrustningär felaktigt ansluten.Kontrollera att alla anslutningar har gjorts på rättsätt.Kontrollera att din TV har ström och är påslagen.Din TV är inteinställd för att visasatellitkanaler.Om digitalboxen är ansluten till din TV via enSCART-kabel, försök hitta rätt AV-kanal på TVn.TV-bilden störs avinterferens.Digitalboxensfjärrkontrollfungerar inte.Din TV är inte rättinställd.Det finns någotföremål mellanfjärrkontrollen ochboxen.Batterierna är sluteller har vänts fel.Kontrollera att din TV är rätt inställd fördigitalboxen.För mer information, se användarmanualen för dinTV.Rikta alltid fjärrkontrollen direkt mot boxen och setill att inget hinder finns mellan fjärrkontrollen ochboxen. IR-lampan på boxens frontpanel skall blinkavarje gång du trycker på någon av fjärrkontrollensknappar. Om inte, tryck på fjärrkontrollens SATknapp.Kontrollera batterierna och byt dem omnödvändigt.34


1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 35SpecifikationProblemTrolig orsakÅtgärdDu har glömt dinPIN-kodMenyer ochinformationsraderär på ett språk duinte förstår.Digitalboxenreagerar inte påfjärrkontrollen (denröda lysdioden påboxens frontpanelblinkar inte).Menyspråket harändrats till ett annatspråk.Din fjärrkontroll kanvara konfigurerad förDVD, video eller TV.Ring Kundservice för att få hjälp.Du kan ändra menyspråket på följande sätt:1. Tryck MENU när du ställt in en satellitkanal.2. Tryck på W 3 gånger så att menyalternativetEgenskaper markeras.3. Tryck OK.Menyn Egenskaper visas. Det första, markeradealternativet är Språk, tryck OK.4. Tryck på B tills rätt språk visas.5. Tryck på BACK. Menyerna bör nu vara på rättspråk.6. Tryck på EXIT för att återgå till digital satellit-TV.Tryck på fjärrkontollens SAT-knapp.SVSpecifikationPå grund av fortlöpande produktförbättring kan denna specifikation ändras utan varsel.AllmäntDriftspänning:Effektförbrukning:Vikt:Mått:Driftstemperatur:Förvaringstemperatur:12V likström20W (max.)1,3 kg252mm x 42mm x 138mm0°C till +40°C-20°C till +60°CAnslutningar på baksidanIngång:Telefonledning:Övriga:LNB-ingång:LikströmRJ11TV-SCART, video-SCART, video ut, ljud ut, RF-tuner,SPIDIF koaxialIEC 169-24 F-typ hona35


0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 435861430

More magazines by this user
Similar magazines