09.07.2015 Views

Produktkatalog 2009

Produktkatalog 2009

Produktkatalog 2009

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BUSCK<strong>Produktkatalog</strong> <strong>2009</strong>


Om BusckBusck & Co AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Bolaget startades 1923 ochsålde fram till andra världskriget bilbatterier. I och med privatbilismens kraftiga nedgångunder kriget ändrades inriktningen så småningom mot elmotorer som kommit att bli Busckshuvudprodukt sedan 1950-talet. Från och med början på 1960-talet har även denschweiziska lyx- och handikapptoaletten Closomat ingått i sortimentet.Under 1980-talet utökades produktprogrammet med generatorer från Mecc alte och sedandröjer det fram till 2006 innan några större förändringar sker i Busck. Då börjar vilagerhålla och sälja snäckväxlar, flyttar till nya ändamålsenliga lokaler samt börjar 2007även med kuggväxlar från Rexnord-Stephan. Under 2008 utökar vi produktsortimentetytterligare genom att börja lagerhålla Allen Bradley frekvensstyrningar samt motorslädar.Här är vi idag, med ett starkt produktprogram innehållande Brook Crompton och Busckelmotorer, Sacemi kylmedelspumpar, Mecc alte generatorer, Allen Bradleyfrekvensstyrningar, Busck snäckväxlar och kuggväxlar från Rexnord-Stephan. Merpartenav våra produkter lagerhåller vi i Kållered strax söder om Göteborg. Vi är 15 personer iSverige, tre i hälftenägda Busck AS i Norge och två i helägda Busck & Co ApS i Danmark.Denna katalog innehåller merparten av vårt produktprogram. Vill ni veta om produkternafinns på lager är det bara att gå in på vår hemsida www.busck.se där ni finner vårt lager irealtid. På hemsidan finner ni även kontaktinformation, fraktpriser, orderhistorik,direktlänkar för godssökning (klicka på fraktsedelsnumret så kommer informationen direktom var godset befinner sig), produktinformation, köpvillkor mm.


INNEHÅLLKÖPVILLKOR 2KORT OM ELMOTORER 33-FASMOTORER 12Brook Crompton Trefasmotorer i aluminium serie W 12Brook Crompton Trefasmotorer i gjutjärn serie W 18Brook Crompton W gjutjärn virkestork 23Motorer med pulsgivare 27Busck Trefasmotorer 28Tamel Trefasmotorer 37Tamel 2-hastighetsmotorer 431-FASMOTORER 45LÅGT STARTMOMENT 45HÖGT STARTMOMENT 45BROMSMOTORER 50SÅGMOTORER 57MOTORER FÖR EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ 58Brook Crompton EEx e 60Brook Crompton EEx de 63Felten & Guilleaume Eex de 69LIKSTRÖMSMOTORER 74GENERATORER 3-FAS OCH 1-FAS 79FREKVENSOMRIKTARE 99MOTORSKYDDSBRYTARE 101SPÄNNLINJALER 102MOTORSLÄDAR 103SEPARATA KYLFLÄKTAR 104KYLVÄTSKEPUMPAR 105SMÅ VÄXELMOTORER 107BUSCK SNÄCKVÄXLAR 108REXNORD KUGGVÄXLAR 147


2KÖPVILLKORLeveransbestämmelserFör leverans gäller Allmänna Leveransbestämmelser NL01.PriserAngivna priser gäller fritt Göteborg. Priserna inkluderar emballage men ej mervärdeskatt.Kopparpristillägg tillkommer EJ.LastpallarAlla lastpallar debiteras och återtages ej.ReturfrakterInga kostnader för returfrakter accepteras utan att detta först avtalats.Rätt till ändring av konstruktion, tekniska data, mått och priser utan föregåendemeddelande förbehålles.


KORT OM ELMOTORERBYGGFORMER OCH MONTERINGSSÄTTFotmotorB3 V5 V6IM 1001 IM 1011 IM 1031Enligt norm IEC 34-7 kanen motors byggform angespå två olika sätt. I tabellenintill visas de vanligastförekommandebyggformerna.Flänsmotor, storfläns med frigåendefästhålB5 V1 V3IM 3001 IM 3011 IM 3031Flänsmotor, litenfläns medgängade fästhålB14 V18 V19IM 3601 IM 3611 IM 3631Fot- och flänsmotor,stor flänsmed frigåendefästhålB3/B5 V1/V5 V3/V6IM 2001 IM 2011 IM 2031Fot- och flänsmotor,liten flänsmed gängadefästhålB3/B14 V5/V18 V6/V19IM 2101 IM 2111 IM 21313


KAPSLINGSKLASSERKapslingsklasser för elektrisk materiel enligt svensk Standard SS IEC 529 består avkännetecknande bokstäverna IP åtföljda av två siffror. Den första siffran anger den grad avskydd som åstadkommes av kapsling med avseende på person som på material innanförkapslingen. Den andra siffran anger den grad av skydd som åstadkommes av kapsling medavseende på skadlig effekt av inträngande vatten.Första siffran (skydd mot fasta föremål)Första siffran Grad av skyddKort beskrivning Definition0 Inget skydd Inget speciellt skydd1 Skydd mot fasta föremål> 50 mmKroppsdel, såsom en hand (men inget skydd mot avsiktligtinträngande). Fasta föremål överstigande 50 mm i diameter.2 Skydd mot fasta föremål> 12 mmFingrar eller liknande, ej överstigande 80 mm i längd. Fastaföremål överstigande 12 mm i diameter.3 Skydd mot fasta föremål> 2,5 mm4 Skydd mot fasta föremål> 1,0 mmVerktyg, trådar etc. med en diameter eller tjocklek större än 2,5mm i diameter. Fasta föremål överstigande 2,5 mm i diameter.Trådar eller remsor med en tjocklek större än 1,0 mm. Fastaföremål överstigande 1,0 mm i diameter.5 Skydd mot damm Inträngning av damm är inte helt förhindrad, men damm kan ejintränga i sådan mängd att materielens normala drift äventyras.6 Dammtät Inget inträngande dammAndra siffran (skydd mot inträngande vatten)Andra siffran Grad av skyddKort beskrivning Definition0 Inget skydd Inget speciellt skydd1 Skydd mot droppandevatten2 Skydd mot droppandevatten vid en lutning avhögst 15 o3 Skydd mot strilandevatten4 Skydd mot överstrilningmed vattenDroppande vatten (vertikalt fallande droppar) får icke haskadlig inverkan.Vertikalt droppande vatten får icke ha skadlig inverkan dåkapslingen lutar högst 15 o från sitt normala lägeStrilande vatten med en vinkel av högst 60 o från lodlinjen fåricke ha skadlig inverkan.Vatten som strilas mot kapslingen från en godtycklig riktning fåricke ha skadlig inverkan.5 Skydd mot vattenstrålar Vatten som spolas genom ett munstycke i godtycklig riktningmot kapslingen får icke ha skadlig inverkan.6 Skydd mot tung sjö Vatten från tung sjö eller vatten som spolas i kraftiga strålar fårej intränga i kapslingen i skadlig mängd.7 Skydd mot inverkan avkortvarig nedsänkning ivatten8 Skydd mot inverkan avlångvarig nedsänkning ivattenInträngande av vatten i skadlig mängd får icke vara möjlig dåkapslingen nedsänks i vatten vid visst tryck och under viss tid.Materielen är lämpad för långvarig nedsänkning i vatten undervillkor som ska anges av tillverkaren.Exempel på beteckning: IP 54 innebär skydd mot damm och skydd mot överstrilning med vatten.4


ISOLATIONSKLASSMotorer tillverkas med olika kvalitet på isolationsmaterialet. Isolationsmaterialen har indelats iolika klasser som anges med en bokstav t ex B eller F. Isolationsklassen anger den övretemperaturgräns som isolationsmaterialet tål.Omgivningstemperatur, tillåten temperaturstegring och en bestämd temperaturreserv är faktorersom bestämmer hur mycket en motor kan belastas. Märkeffekten för en motor är normaltangiven för en omgivningstemperatur på 40°C. Om omgivningstemperaturen är högre måsteden uttagna effekten reduceras.Isolationsklass A E B F HOmgivningstemperatur o C 40 40 40 40 40Tillåten temperaturstegring o C 60 75 80 105 125Temperaturreserv o C 5 5 10 10 15Sluttemperatur o C 105 120 130 155 180SPÄNNINGARTrefasmotorer för en hastighet kan normalt kopplas om för två spänningar. Den lägstaspänningen används då motorn är kopplad i Δ och den högsta spänningen då motorn ärkopplad i Υ.Spänningen vid Υ = 3 x spänningen vid Δ.MOTORER FÖR 60 HzMotorer lindade för 50 Hz kan även användas till 60 Hz. Märkdata kan då räknas om enligtnedanstående tabell:Standard% av värdena vid 50 Hz-spänning Spänning Märk- Märk- Start- Märkvrid- Start- Varvtalvid 50 Hz vid 60 Hz uteffekt ström ström moment moment220-240 V 220-240 V 100 100 80 83 67 120255-278 V 115 100 95 93 92 120380-420 V 380-420 V 100 100 80 83 67 120440-480 V 115 100 95 93 92 120500 V 500 V 100 100 80 83 67 120575 V 115 100 95 93 92 120STARTMETODERDIREKTSTARTDirektstart ger högt startmoment och hög startström.Y/D-STARTStartmoment och startström minskas till ca 1/3 av värdena vid direktstart. Innan D-lägetinkopplas skall motorn ha uppnått ungefär märkvarvtal. För att kunna Y/D-starta en motor somkörs på 400 V måste den vara lindad för 400 V delta (690 V Y)5


GENERELL STRÖM- OCH MOMENTKURVAStrömMomentStrömkurvaMomentkurvaI stM st M sI n = märkströmI st = startströmM n = märkvridmomentM st = startmomentM k = kippmomentM s = sadelmomentI nM nVarvtalStartmoment och startström anges itabellerna i förhållande till märkmomentoch märkström, M st /M n respektive I st /I n .○ = Vridmoment vid märklast.● = Ström vid märklast.M kEffektTillförd aktiv effekt:P1 = 3 × U × I × cosϕ (W)Avgiven effekt:P2 = 3 × U × I × cosϕ × η (W)P2Verkningsgrad: η =P1U = spänning (V)I = ström (A)cosϕ = effektfaktorη (eta) = verkningsgradMärkvridmomentEn motors märkvridmoment kan beräknasmed följande formel:PnMn = 9550×nM n = märkvridmoment i NmP n = märkeffekt i kWn = märkvarvtal i r/m6


SÄKRINGAR OCH MOTORSKYDDSäkringar utgör inget skydd för en motor utan är bara ett skydd mot kortslutning i strömkretsen.MOTORSKYDDSBRYTAREOtillåten höjning av motortemperaturen på grund av överbelastning eller bortfall av en fasförhindras av en motorskyddsbrytare. Den ström som det termiska överlastskyddet skall ställasin på finns angiven på motorns märkskylt. I många fall är en vanlig motorskyddsbrytare intenågot tillräckligt skydd. Detta gäller särskilt svårare driftsförhållanden, t. ex. start av utrustningmed högt tröghetsmoment, bromsmotorer med över 100 stopp per timma och driftförhållandemed stora skillnader i kyltemperaturen. I dessa fall kan termokontakter (klixon) eller termistorer ilindningarna användas.TERMOKONTAKTERTermokontakter (klixon) är monterade i lindningarna. När en bestämd temperatur uppnås brytertermokontakterna en elektrisk krets, t ex matningsspänningen till en kontaktor som slår ifrånmotorn. Den brytande kontakten är en temperaturkänslig bimetallfjäder.TERMISTORERSkyddsenheten består av termistorerna som är monterade i lindningarna och ett utlösningsrelä.Termistorerna är temperaturkänsliga resistorer som vid en viss temperatur ändrar resistansenkraftigt. Detta känns av utlösningsrelät som i sin tur t ex bryter matningsspänningen tillhuvudkontaktorn.STILLESTÅNDSVÄRMAREMotorer som utsätts för kraftiga temperaturväxlingar eller extrema klimatförhållanden kanskadas av kondens och fukt i lindningen. I motorer med stilleståndsvärmare värms lindningendå motorn är avstängd till några grader över omgivningstemperaturen, vilket förhindrarfuktinträngning i motorn. Stilleståndsvärmaren måste stängas av då motorn är i drift. Mindremotorer kan även värmas genom att lägga en lågspänning över motorlindningen. Spänningenskall vara 5-10 % av märkspänningen över två faser.DRIFTSARTERS1 Kontinuerlig drift.S2 Korttidsdrift, då motorn under fastställd belastningstid uppnår tillåten temperaturstegring.Därpå följande driftspaus skall vara så lång att motorn åter antar omgivningstemperatur.S3 Intermittent drift med driftspauser, d.v.s. belastningstid och driftspaus är så korta, attfortfarighetstillståndet ej uppnås under en arbetsperiod.S4 Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar och driftspauser.S5 Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar, bromsningar eller reverseringar ochdriftspauser.S6 Kontinuerlig drift med periodisk belastningstid, d.v.s. belastningstid och tomgångstid är såkorta, att fortfarighetstillståndet ej uppnås under en arbetsperiod.S7 Arbetsperioder med jämnt växlande starter, belastningar och bromsningar eller reverseringarutan driftspauser.S8 Kontinuerlig drift med periodiska varvtals och laständringar samt bromsning.S9 Drift med icke periodiska varvtals och laständringar samt bromsning.7


UTTAGSMÄRKNINGMotorernas uttagsmärkning är utfördenligt svensk och internationell standard.Statoruttagen märks U, V, W.Enhastighetsmotor Y-koppling D-kopplingW2 U2 V2W2 U2 V2U1 V1 W11 2 3U1 V1 W11 2 3Tvåhastighetsmotor med Hög hastighet Låg hastighettvå skilda lindningar1U 1V 1W1U 1V 1W2U 2V 2W1 2 32U 2V 2W1 2 3Tvåhastighetsmotor med Hög hastighet Låg hastigheten omkopplingsbar lindning(Dahlander ochP:A:M)1U 1V 1W1U 1V 1W2U 2V 2W1 2 32U 2V 2W1 2 31-FASDRIFT AV 3-FASMOTORERTrefasmotorer på upp till ca 0,75 kW kan drivas med enfas spänningsmatning genomatt två faser matas med fas och nolla samtidigt som en kondensator ansluts mellanden tredje fasen och en av enfasanslutningarna. Rotationsriktningen ändras genom attkondensatorn ansluts till den andra enfasanslutningen. Motorn måste först kopplas för230V (D). Enfaseffekten blir ca 75% av trefaseffekten och startmomentet blir ca 30%av märkmomentet vid trefasdrift. Som tumregel vid beräkning av kondensatorns storlekgäller 80µF per kW.8


RIKTVÄRDEN FÖR STRÖMMAR OCH SÄKRINGAR FÖR TREFASMOTORERRiktvärden för motormärkströmmar och minsta möjliga säkringar (tröga) för 3-fasmotorer vid 1500 min -1 .Säkringarna gäller för den angivna motormärkströmmen och vid:Direktstart: Startström max 6 x motorns märkström.Starttid max 5 sek.Y/D-start: Startström max 2 x motorns märkström.Starttid max 15 sek.Motorer med högre märkström, högre startström och/eller längre starttid fordrar större säkringar.Det tillåtna maxvärdet bestäms av överströmsreläet230V 400V 500VEffekt Cos η Ström Säkring Ström Säkring Ström Säkringdirektstart Y/D-start direktstart Y/D-start direktstart Y/D-startkW ϕ % A A A A A A A A A0,25 0,72 60 1,46 4 2 0,84 2 2 0,67 2 20,37 0,74 65 1,93 4 2 1,11 4 2 0,89 2 20,55 0,75 67 2,75 4 4 1,58 4 2 1,26 4 40,75 0,78 72 3,36 6 4 1,93 4 4 1,54 4 41,1 0,79 76,2 4,59 6 6 2,64 4 4 2,11 4 41,5 0,80 78,5 6,00 16 10 3,45 6 4 2,76 4 42,2 0,81 81,0 8,42 20 16 4,84 10 6 3,87 10 63 0,81 82,6 11,3 20 16 6,47 16 10 5,18 10 104 0,83 84,2 14,4 25 20 8,26 20 16 6,61 16 105,5 0,84 85,7 19,2 35 25 11,0 25 20 8,82 20 167,5 0,85 87,0 25,5 50 35 14,6 35 25 11,7 25 2011 0,87 88,4 35,9 63 50 20,6 35 35 16,5 35 2515 0,87 88,4 49,0 80 63 28,2 50 35 22,5 35 3518,5 0,86 90,5 60,0 100 80 34,5 63 505 27,6 50 3522 0,86 90,7 70,4 100 80 40,5 63 50 32,4 63 5030 0,87 92,0 93,9 125 100 54,0 80 63 43,2 63 5037 0,87 92,4 117 200 160 67,0 100 80 53,6 80 6345 0,87 92,8 139 225 200 80,0 125 100 64,0 100 8055 0,87 93,4 170 250 225 98,0 160 125 78,4 125 10075 0,88 93,9 228 355 250 131 200 160 105 160 12590 0,88 94,2 273 355 300 157 225 200 126 200 160110 0,88 94,8 332 425 355 191 250 225 153 225 200132 0,88 95,2 397 600 425 228 300 250 182 250 225160 0,89 95,3 478 600 600 275 355 300 220 300 250200 0,89 95,3 591 800 800 340 425 425 272 355 300250 0,90 95,6 420 500 500 336 425 355315 0,90 95,6 530 630 630 424 500 500Vid Y/D-start är överströmsreläet normalt kopplat i serie med motorlindningarna och ställs in på 0,58 xmotormärkströmmen (= motormärkströmmen/√3)9


ELMASKINERS KYLMETODERElmaskiners kylmetoder anges enligt standard EN 60 034-6 enligt nedanstående exempel som ärbeteckningen för kylmetoden hos en helkapslad fläktkyld elmotor med kylfläkten på motoraxeln(standardmotor). Den fullständiga beteckningen kan förenklas genom att när kylmediet är luftbeteckningen för detta utelämnas (samt om sista siffran är 7 kan även denna utelämnas). En komplettbeskrivning av beteckningen och dess fullständiga betydelse är allt för omfattande för att tas med härutan vi nöjer oss med de för elmotorer och generatorer vanligast förekommande kylmetoderna. Noteraatt standarden ändrades 1994. Det innebar bland annat att den förenklade beteckningen för enstandardmotor att ändrades från IC41 till IC411.Fullständig beteckning ................................................... IC 4 A 1 A 1Förenklad beteckning .................................................... IC 4 1 1KODBOKSTÄVERInternational CoolingKYLKRETSARNAS ARANGEMANG4 för mantelkylning, 0 för fri cirkulation genom maskinenPRIMÄRT KÖLDMEDIUM, A för luft, W för vattenMETOD FÖR TRANSPORT AV PRIMÄRT KÖLDMEDIUM0 för konvektion, 1 för egenventilation, 6 för separat kylfläktSEKUNDÄRT KÖLDMEDIUM (om det förekommer)A för luft, W för vattenMETOD FÖR TRANSPORT AV SEKUNDÄRT KÖLDMEDIUM0 för konvektion, 1 för egenventilation, 6 för separat kylfläktEXEMPEL PÅ FÖRENKLADE BETECKNINGARIC01, öppet ventilerad maskin med egenventilation.IC06, öppet ventilerad maskin med separat kylfläkt.IC410, mantelkyld maskin, ingen yttre kylfläkt. Däremot cirkuleras luften inuti motorn (den primärakylkretsen) av en fläkt på rotoraxeln, ofta integrerad i rotorn.IC411, mantelkyld maskin med kylfläkt både invändigt, ofta integrerad i rotorn, för den primära kylkretsenoch utvändigt för den sekundära kylkretsen. Detta är den vanligaste kylmetoden för en helkapsladelmotor och gäller nästan för alla motorer i denna katalog.IC416, mantelkyld maskin med separat kylfläkt.10


VerkningsgradsklasserEuropeiska motortillverkare har genom sin samarbetsorganisation CEMEP (Comité Européen deConstructeurs de Machines Electriques et d'Electronique de Puissance) tillsammans medEuropeiska kommissionen tagit fram ett system för att dela in elmotorer i tre olikaverkningsgradsklasser, EFF1, EFF2 och EFF3, enligt tabellerna nedan. Motorerna som omfattasär helkapslade fläktkylda 2- och 4-poliga standardmotorer 1,1-90 kW, 400V 50Hz.Syftet med indelningen är att synliggöra skillnaden mellan olika motorer för att effektiviseraenergianvändningen i Europa och således minska koldioxidutsläppen och minska kostnaderna förenergi. Eftersom elmotorer är den enskilt största förbrukaren av elektricitet inom EU kanbesparingarna bli avsevärda om användningen av motorer i verkningsgradsklass EFF1 ökar. Ävenför den enskilde användaren kan användandet av elmotorer med hög verkningsgrad leda till storaekonomiska besparingar då kostnaden för elektriciteten under en motors livslängd kan uppgå till100 gånger inköpspriset för motorn.För att informera motoranvändare på ett enkelt sätt om motorernas verkningsgrad så skall EFF1,EFF2 eller EFF3 anges på motorernas märkskylt och i tillverkarnas produktkataloger.kWEFF1Fr o m2 polerVerkningsgrad %EFF2Fr o mEFF3Under1,1 82,8 76,2 76,21,5 84,1 78,5 78,52,2 85,6 81,0 81,03,0 86,7 82,6 82,64,0 87,6 84,2 84,25,5 88,6 85,7 85,77,5 89,5 87,0 87,011 90,5 88,4 88,415 91,3 89,4 89,418,5 91,8 90,0 90,022 92,2 90,5 90,530 92,9 91,4 91,437 93,3 92,0 92,045 93,7 92,5 92,555 94,0 93,0 93,075 94,6 93,6 93,690 95,0 93,9 93,9kWEFF1Fr o m4 polerVerkningsgrad %EFF2Fr o mEFF3Under1,1 83,8 76,2 76,21,5 85,0 78,5 78,52,2 86,4 81,0 81,03,0 87,4 82,6 82,64,0 88,3 84,2 84,25,5 89,2 85,7 85,77,5 90,1 87,0 87,011 91,0 88,4 88,415 91,8 89,4 89,418,5 92,2 90,0 90,022 92,6 90,5 90,530 93,2 91,4 91,437 93,6 92,0 92,045 93,9 92,5 92,555 94,2 93,0 93,075 94,7 93,6 93,690 95,0 93,9 93,9Det finns ett förslag på en ny standard, IEC 60034-30, som skall träda i kraft år 2011. I denna standardanges verkningsgraden enligt nedan:IE1, ungefärligen motsvarande dagens EFF2IE2, ungefärligen motsvarande dagens EFF1 och identisk med NEMA Energy Efficiency / EPACT.IE3, ytterligare 10-15% lägre förluster än IE2 och identisk med NEMA Premium Efficiency.IE4, Ytterligare 10% lägre förluster än IE3.EffektnedsättningEffekter är normalt angivna för en maximal omgivningstemperatur på 40°C och höjd på högst 1000m över havet. Om detta överstigs gäller nedanstående tabeller.Hög omgivningstemperaturHöjd över havetOmgivningstemp. 45°C 50°C 55°C 60°C Höjd 2000m 3000m 4000mKlass B temp. gräns 96% 93% 87% 83% Klass B temp. gräns 96% 93% 87%Klass F temp. gräns 100% 100% 100% 95% Klass F temp. gräns 100% 100% 100%11


3-fasmotorerBrook CromptonTrefasmotorer i aluminium serie WALLMÄNTBrook Crompton aluminiummotorer i W-serienär en modern motorserie med höga prestandavad gäller verkningsgrad och ljudnivå.Motorerna finns i W standard och Argus 55+utförande. Motorerna är tillverkade enligteuropeisk standard IEC 34-1.SKYDDSFORMAlla motorer är helkapslade, fläktkylda, medskyddsform IP 55, dammsäkert, spolsäkertutförande. Motorerna kan även fås enligtskyddsform IP 65 eller IP 56 på begäran.ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass Fmen utnyttjas endast till den temperaturgränssom gäller för klass B. Denna temperaturreservger motorerna ökad livslängd och högdriftsäkerhet.SPÄNNINGStandard 3-fas motorerna är gjorda för 230/400V ± 10%, 50 Hz t.o.m. 3 kW och 400/690 V ±10%, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andraspänningar går att få på beställning.LAGER OCH SMÖRJNINGLager med C3 tolerans. Motorerna är förseddamed oljetätningsringar (radial) i båda ändar.Storlek 63-180 har lager som är fettfyllda förmånga års drift.MEKANISKT UTFÖRANDEBrook Crompton aluminiummotorer tillverkas iMulti-Mount utförande med löstagbara fötter.Fötterna kan monteras på tre olika sidor ochdärigenom kan uttagslådan placeras på önskatställe. Normalt är uttagslådan placerad på toppen.Motorerna kan även förses med klackar, vilket ärfördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel medMulti-Mount serien är att andra komponenter somt.ex. kontrollpaneler kan monteras på den plana ytasom åstadkommes genom att montera extra fötterpå motorn.ARGUS 55+ARGUS 55+ är en extrautrustad variant av serie Wsom är konstruerad för att tåla såväl hård drift sommycket svår driftmiljö. Motorerna har rostfrimärkskylt, vilket garanterar läsbarheten. 2 årsfabriksgaranti. Motorerna är motståndskraftiga motsvåra yttre miljöer genom behandling medfosfatering, korrosionsförhindrande primer ochfärdigmålning med tvåkomponentlack.Normalt lagerförs Argus 55+ endast 2- och 4-poligt.TERMISKA SKYDDARGUS 55+ har som standard termoskydd ilindningarna. Storlek 63-160 har klixon och storlek180-355 har termistorer. För termistorer krävs ettutlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning230 V eller 400 V.Pris termistorrelä: SEK 400, - netto.12


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW aluminiumStorlek 63-1804 - 22 kW1,1 - 3 kW2 poler 3000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/flänsWU-DA63SF 0,18 2810 1 910 2 190 2 230 0,62 0,7 60 0,61 3,5 1,7 0,0005 5WU-DA63SG 0,25 2810 2 040 2 320 2 370 0,72 0,78 64 0,85 4,5 2,1 0,00063 5WU-DA71SG 0,37 2815 2 210 2 500 2 550 0,88 0,84 72 1,26 5 1,6 0,00052 6,5WU-DA71SK 0,55 2820 2 430 2 720 2 770 1,23 0,87 74 1,86 5 1,6 0,00063 6,5WU-DA80ME 0,75 2850 2 720 3 160 3 220 1,69 0,83 77 2,5 5,5 2,2 0,0014 9WU-DA80MJ 1,1 2870 3 100 3 550 3 620 2,39 0,82 81 3,7 6,7 2,4 0,0019 9WU-DA90SF 1,5 2870 3 740 4 190 4 270 3,2 0,82 82 5 6 2,2 0,0023 12,5WU-DA90LM 2,2 2850 4 590 5 040 5 140 4,4 0,86 84 7,4 6,3 2,2 0,0028 14,5WU-DA100LJ 3 2890 5 670 6 310 6 440 5,7 0,88 86,5 10 7,8 2,6 0,005 24,3WU-DA112MM 4 2870 7 120 7 760 7,2 0,91 88 13,3 7,8 3,1 0,008 29,4WU-DA132SE 5,5 2910 8 750 9 420 samma 10 0,89 89,5 18,1 8,2 2,4 0,015 45WU-DA132SJ 7,5 2900 11 000 11 670 som B5 13,3 0,91 89,5 24,7 8,2 2,3 0,02 50WU-DA160MB 11 2940 14 740 16 560 19,6 0,89 91 35,8 7,8 1,8 0,039 84WU-DA160MJ 15 2940 18 870 20 680 26,3 0,9 91,5 48,8 8 1,9 0,045 84WU-DA160LR 18,5 2940 23 370 25 180 32 0,91 92,5 60,2 8,7 2,7 0,056 95WU-DA180ME 22 2950 28 840 30 660 37 0,92 93 71,4 9 1,9 0,094 118Flänsmotor med B5 fläns har indikeringsbokstav D i slutet av typbeteckningen, Flänsmotor med B14 fläns harindikeringsbokstav C och motor med fot/fläns har indikeringsbokstav H, t.ex WU-DA100LJ-HBROMSTILLSATS FÖR BROOK CROMPTON TREFASMOTORERBrook Crompton trefasmotorer i lättmetall storlek 63-132 kan i efterhand förses med elektromagnetisk skivbroms.Motorerna måste vara förberedda för bromstillsatsen vilket våra lagerförda motorer är.Bromsarna är likströmsbromsar. Priset inkluderar likriktare.MotorstorlekWU-DA63WU-DA71WU-DA80WU-DA90WU-DA100WU-DA112WU-DA132WU-DA132Bromstyp Bromsmoment Pris Kr Tillägg handlyft KrK1 53 055 271K1 5 3 055 271K2 12 4 020 425K4 20 4 990 425K5 40 5 500 725K5 40 6 090 725K5 40 6 200 725K7 90 6 580 79013


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW aluminiumStorlek 63-18011 - 22 kW1,1 - 7,5 kW4 poler 1500 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/flänsWU-DA63SF 0,12 1360 1 870 2 150 2 190 0,47 0,62 59 0,85 2,75 1,65 0,0005 5WU-DA63SG 0,18 1370 1 920 2 210 2 250 0,63 0,66 62 1,25 3,1 2 0,00063 5WU-DA71SJ 0,25 1400 2 080 2 360 2 410 0,8 0,65 69 1,71 4 1,6 0,00084 6,5WU-DA71SK 0,37 1410 2 240 2 530 2 580 1,11 0,68 71 2,5 4 1,6 0,00087 6,5WU-DA80ME 0,55 1410 2 590 3 030 3 090 1,58 0,67 75 3,7 4,2 1,8 0,0015 9WU-DA80MG 0,75 1410 3 050 3 500 3 570 1,88 0,74 78 5,1 4,4 1,6 0,0019 9WU-DA90SE 1,1 1410 3 530 3 980 4 060 2,63 0,76 79,5 7,5 5,1 2 0,0028 12,5WU-DA90LK 1,5 1420 4 240 4 680 4 770 3,5 0,77 81 10,1 5,6 2,2 0,0035 14,5WU-DA100LJ 2,2 1415 4 960 5 600 5 710 4,9 0,8 81 14,8 5,5 1,8 0,008 24,3WU-DA100LR 3 1415 5 700 6 330 6 460 6,5 0,81 82,6 20,2 5,7 1,9 0,009 24,3WU-DA112MR 4 1440 6 820 7 460 8,5 0,81 84,2 26,5 6,9 2,1 0,011 29,4WU-DA132SF 5,5 1445 8 900 9 570 11,3 0,82 85,7 36,3 7 2,1 0,019 45WU-DA132MB 7,5 1445 11 370 12 050 samma 15,2 0,82 87 49,6 7,2 2,2 0,025 50WU-DA160MJ 11 1470 15 520 17 340 som B5 20,9 0,83 91,5 71,5 7,7 2 0,068 84WU-DA160LR 15 1470 19 690 21 510 28 0,84 92 97,5 7,7 2 0,84 95WU-DA180ME 18,5 1470 24 590 26 410 34 0,84 92,5 120 8,4 2,2 0,16 118WU-DA180LJ 22 1470 29 060 30 880 41 0,84 93 144 7,5 2,5 0,19 126Kullager och radialtätningar till W aluminium och Argus 55+MotorstorlekWU-DA63WU-DA71WU-DA80WU-DA90WU-DA100WU-DA112WU-DA132WU-DA160WU-DA180Lager DE Lager NDE Radialtätning DE Radialtätning NDE6202-2Z 6202-2Z 15x24x515x24x56003-2Z 6003-2Z 17x28x6 17x28x66204-2Z 6003-2Z 20x30x7 15x24x56205-2Z 6203-2Z 25x35x7 17x28x66206-2Z 6205-2Z 30x42x76206-2Z 6205-2Z 30x42x76208-2Z 6305-2Z 40x52x76309-2Z 6307-2Z 45x60x86310-2Z 6308-2Z 50x65x825x37x725x37x725x37x735x47x740x52x714


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW aluminiumStorlek 63-1806 poler 1000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/flänsWU-DA63MG 0,12 880 2 370 2 660 2 710 0,57 0,57 53 1,3 2,3 2 0,00083 6WU-DA71SK 0,18 910 2 450 2 730 2 780 0,75 0,57 61 1,87 3 1,5 0,00097 6WU-DA71SR 0,25 920 2 600 2 880 2 940 1,06 0,56 61 2,6 3 1,5 0,00124 6WU-DA80MG 0,37 920 2 720 3 170 3 230 1,27 0,61 69 3,8 3,7 1,8 0,0015 9WU-DA80MM 0,55 920 3 100 3 550 3 620 1,77 0,63 71 5,7 3,7 1,8 0,0021 9WU-DA90SG 0,75 920 3 550 4 000 4 080 2,12 0,69 74 7,8 4,1 2 0,0028 13WU-DA90LT 1,1 940 4 250 4 700 4 790 3,2 0,63 78 11,2 4,5 2,5 0,0039 15WU-DA100LR 1,5 930 5 450 6 090 6 210 4,3 0,64 79 15,4 4,2 2 0,009 24WU-DA112MS 2,2 950 6 820 7 460 5,5 0,70 82,5 22,1 5,8 2,3 0,014 29WU-DA132SG 3 965 8 800 9 470 7,1 0,71 86 29,8 6,5 1,7 0,023 45WU-DA132ML 4 960 10 870 11 550 samma 9 0,74 86,5 39,8 6,2 1,6 0,027 50WU-DA132MM 5,5 960 12 940 13 620 som B5 12,3 0,74 87 54,7 5,5 1,6 0,029 50WU-DA160MM 7,5 975 16 270 18 090 16 0,75 90 73,4 6,5 1,7 0,1 84WU-DA160LV 11 975 22 520 24 330 22,7 0,77 91 108 7,5 1,9 0,12 95WU-DA180LM 15 975 29 490 31 300 31 0,78 91 147 6,5 2,2 0,23 126Helkapslade kortslutna trefasmotorerW aluminiumStorlek 63-1808 poler 750 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/flänsWU-DA80MG 0,18 695 3 220 3 670 3 740 0,96 0,49 55 2,5 2,7 2,2 0,0017 9WU-DA80MM 0,25 695 3 350 3 800 3 880 1,2 0,51 59 3,5 2,9 2,2 0,0021 9WU-DA90SG 0,37 700 3 820 4 270 4 360 1,63 0,53 62 5,1 3 2,3 0,0028 13WU-DA90LM 0,55 690 4 400 4 850 4 950 2,15 0,54 64 7,6 3,3 2,3 0,0035 15WU-DA100LR 0,75 690 5 170 5 810 5 930 3,1 0,59 69,5 10,4 3,5 2,2 0,009 24WU-DA100LS 1,1 690 5 950 6 580 6 710 4 0,60 71,5 15,2 3,3 1,8 0,01 24WU-DA112MS 1,5 690 7 250 7 880 8 040 4,4 0,66 74,5 20,7 4 1,9 0,015 29WU-DA132SM 2,2 720 9 320 10 000 5,9 0,65 82,5 29,2 5 1,6 0,029 45WU-DA132MR 3 720 12 420 13 100 samma 7,8 0,66 84 39,8 5 1,6 0,031 50WU-DA160ME 4 725 15 270 17 090 som B5 9,9 0,68 86 52,7 5,5 1,6 0,09 84WU-DA160MM 5,5 725 18 890 20 710 13,2 0,69 87 72,4 5,7 1,6 0,11 84WU-DA160LV 7,5 725 23 540 25 360 17,3 0,71 88 98,8 4,5 1,6 0,14 95WU-DA180LM 11 730 31 110 32 930 25 0,67 90 144 5,5 2 0,24 12615


ReservdelarW AluminiumW GjutjärnMotorstorlek 63 71 80 90 100 112 132 160 180ArtikelFläns B5 280 300 417 649Pris Kr859 1017 1273 1595 1999Fläns B14 280 300 417 649 859 1017 1273 1595 1999Lagersköld DE 232 242 290 389 478 529 559 676 783Lagersköld NDE 232 242 290 389 478 529 559 676 783Fläkt, plast 90 96 96 96 151 180 204 306 306Fläktkåpa 158 165 165 165 180 302 302 664 676Kopplingsdosa 304 321 321 605 603 605 605 1633 1633Kopplingsdosa kpl 485 503 503 948 1064 1066 1066 1715 1715Lock kopplingsdosa 68 84 84 209 208 209 209 282 282Kopplingsplint 101 113 113 109 109 109 109 169 169Fot, st 96 99 99 106 123 134 145 228 370Motorstorlek 200 225S 225M 250S 250M 280S 280M 315S 315MArtikelFlänsring B5 2782 3210 3210 4780 4780 6778 6778 8989 8989Lagersköld DE 2782 3210 3210 4780 4780 6778 6778 8989 8989Lagersköld NDE 2782 3210 3210 4780 4780 6778 6778 8989 8989Fläkt, plast 1665 2497 2497 2497 2497 2497Fläktkåpa 4994 6659 8323 8323 9988 9988Kopplingsdosa 6576 6576 6576 6576 6576 6576Kopplingsdosa kplLock kopplingsdosaKopplingsplint 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665Fot, st 1249 1665 1665 2081 2081 2913 291317


Brook CromptonTrefasmotorer i gjutjärn serie WALLMÄNTW gjutjärn är konstruerad för att tåla såväl hårddrift som svår driftmiljö. Motorerna har rostfrimärkskylt, vilket garanterar läsbarheten. 2 årsfabriksgaranti. Motorerna är tillverkade enligteuropeisk standard IEC 34-1.SKYDDSFORMAlla W gjutjärnsmotorer är helkapslade, fläktkylda,med skyddsform IP 55, dammsäkert, spolsäkertutförande. Motorerna kan även fås enligtskyddsform IP 65 på begäran.LAGER OCH SMÖRJNINGLager med C3 tolerans. Motorerna är förseddamed oljetätningsringar (radial) i båda ändar. Storlek80-160 har lager som är fettfyllda för många årsdrift. Storlek 180-315 har fettventiler föreftersmörjning.KORROSIONSSKYDDMotorerna är motståndskraftiga mot svåra yttremiljöer genom behandling med fosfatering,korrosionsförhindrande primer och färdigmålningmed tvåkomponentlack.ISOLERING STORLEK 80-132Motorerna är utförda enligt isolationsklass F menutnyttjas endast till den temperaturgräns som gällerför klass B. Denna temperaturreserv ger motorernaökad livslängd och hög driftsäkerhet.SPÄNNINGStandard 3-fas motorerna är gjorda för 230/400 V ±10%, 50 Hz t.o.m. 3 kW och 400/690 V ± 10%, 50Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går attfå på beställning.TERMISKA SKYDDStorlek 200-355 har som standard termistorer ilindningen. Storlek 63-180 kan fås medtermoskydd i lindningarna mot beställning. Förtermistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns förmatningsspänning 230 eller 400 V.Pris termistorsrelä: SEK 400, - netto.Dessa stommar har fasta fötter och uttagslådan ärplacerad på toppen.STORLEK 160-355Dessa stommar tillverkas i Multi-Mountutförande med löstagbara fötter. Fötterna kanmonteras på tre olika sidor och därigenom kanuttagslådan placeras på önskat ställe. Normaltär uttagslådan placerad på toppen. Motorernakan även förses med klackar, vilket ärfördelaktigt vid fläktdrift. Storlek 200-355 hardessutom lös flänsring, vilket innebär att mankan bygga om en fotmotor till flänsmotor utanatt behöva byta lagersköld. Denna serie haräven den nya unika fläktkåpan som geroptimal kylning till mycket låg ljudnivå18


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW gjutjärn2 poler 3000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsWP-DF80ME 0,75 2850 3 820 4 010 4 090 1,69 0,83 77,0 2,5 5,5 2,2 0,0014 15WP-DF80MM 1,1 2875 4 630 4 860 4 950 2,28 0,84 82,8 3,7 7,3 2,7 0,0012 15WP-DF90LMX 1,5 2850 5 200 5 460 5 570 2,86 0,90 84,1 5,0 7,0 2,7 0,0014 30,5WP-DF90LSX 2,2 2860 6 160 6 470 6 590 4,3 0,87 85,6 7,3 7,1 2,7 0,0016 30,5WP-DF100LMF 3 2880 7 340 7 700 7 850 5,5 0,90 86,7 9,9 8,2 3,0 0,0055 44WP-DF112MMX 4 2870 8 830 9 270 9 450 7,2 0,91 87,6 13,3 8,0 3,0 0,0055 58WP-DF132SEX 5,5 2910 10 740 11 280 11 490 10,1 0,89 88,6 18,0 8,3 2,7 0,012 81WP-DF132SJX 7,5 2900 13 220 13 880 14 150 13,3 0,91 89,5 24,7 8,3 2,5 0,015 81WP-DF160MB 11 2935 17 420 18 290 18 640 19,7 0,89 90,5 35,8 7,8 2,2 0,039 133WP-DF160MJ 15 2935 22 100 23 200 23 650 26,3 0,90 91,3 48,8 8,0 2,2 0,045 133WP-DF160LR 18,5 2940 26 490 27 820 28 350 32 0,91 91,8 60,2 8,7 2,4 0,056 145WP-DF180ME 22 2950 33 170 34 830 35 500 37 0,92 92,2 71,4 9,0 2,2 0,094 178WP-UDF200LGX 30 2940 38 190 40 090 40 860 52 0,89 92,9 97,0 7,8 2,7 0,15 270WP-UDF200LNX 37 2940 48 500 50 920 51 890 64 0,89 93,3 120 7,8 2,7 0,18 270WP-UDF225MN 45 2955 62 390 65 500 66 750 77 0,90 93,7 145 7,8 2,3 0,47 375WP-UDF250MNE 55 2955 79 620 83 600 85 190 94 0,90 94,0 178 7,8 2,3 0,56 420WP-UDF280SNE 75 2960 98 090 102 990 104 950 127 0,90 94,6 242 7,8 2,2 0,7 570WP-UDF280MNE 90 2960 117 520 123 390 125 740 152 0,90 95,0 290 7,8 2,2 0,8 660WP-UDF315SNE 110 2978 152 740 160 380 163 430 184 0,90 95,8 353 7,8 2,2 1,4 800WP-UDF315MNE 132 2978 183 770 192 960 196 630 221 0,90 95,8 423 7,8 2,2 1,7 1100WP-UDF315MN 150 2980 193 410 203 080 206 950 247 0,91 96,2 481 7,8 2,0 2,4 650WP-UDF315MP 160 2980 225 250 236 510 241 010 264 0,91 96,3 513 7,8 2,0 2,6 800WP-UDF315LN 185 2980 258 710 271 640 276 820 304 0,91 96,4 593 7,8 2,0 2,8 1000WP-UDF315LN 200 2978 288 780 303 220 308 990 329 0,91 96,4 641 7,2 1,9 2,8 1100WP-UDF355SG 225 2982 362 760 380 900 388 150 379 0,89 96,4 721 7,5 2,0 5,0 650WP-UDF355SJ 250 2982 377 080 395 930 403 480 421 0,89 96,4 801 7,5 2,0 5,3 800WP-UDF355SN 280 2982 429 590 451 060 459 660 471 0,89 96,4 897 7,5 2,0 5,9 1000WP-UDF355MJ 315 2982 451 060 473 620 482 640 524 0,90 96,5 1009 7,5 2,0 6,3 1100WP-UDF355MN 355 2982 472 540 496 170 505 620 590 0,90 96,5 1137 7,5 2,0 7,0 650WP-UDF355LN 400 2985 515 500 541 280 551 590 657 0,91 96,6 1280 7,5 2,0 8,0 800Kullager och radialtätningar till W gjutjärnMotorstorlekWP-DF80WP-DF90WP-DF100WP-DF112WP-DF132WP-DF160WP-DF180Lager DE Lager NDE Radialtätning DE Radialtätning NDE6204-2Z 6003-2Z 20x30x7 15x24x56205-2Z 6203-2Z 25x35x7 17x28x66206-2Z 6205-2Z 30x42x7 25x37x76206-2Z 6205-2Z 30x42x7 25x37x76208-2Z 6305-2Z 40x52x7 25x37x76309-2Z 6307-2Z 45x60x8 35x47x76310-2Z 6308-2Z 50x65x8 40x52x719


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW gjutjärn4 poler 1500 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsWP-DF80ME 0.55 1410 3 820 4 010 4 090 1,58 0,67 75,0 3,7 4,2 2,0 0,0015 15WP-DF80MG 0.75 1410 4 200 4 410 4 490 1,88 0,74 78,0 5,1 4,4 1,8 0,0019 15WP-DF90LRX 1.1 1435 5 250 5 510 5 620 2,43 0,78 83,8 7,3 6,4 2,6 0,0034 30WP-DF90LWX 1.5 1435 5 970 6 260 6 380 3,30 0,77 85,0 10,0 7 2,9 0,0042 30WP-DF100LRF 2.2 1440 6 680 7 020 7 150 4,5 0,81 86,4 14,6 7,6 2,8 0,0103 42WP-DF100LTF 3 1445 7 400 7 770 7 920 6,0 0,82 87,4 19,8 7,5 3,1 0,0118 42WP-DF112MWX 4 1445 8 590 9 020 9 190 7,9 0,83 88,3 26,4 7,3 2,6 0,015 55WP-DF132STX 5.5 1450 11 690 12 280 12 510 10,6 0,84 89,2 36,2 7,8 2,7 0,03 78WP-DF132MVX 7.5 1460 13 510 14 180 14 450 14,5 0,83 90,1 49,1 8,1 2,9 0,033 83WP-DF160MJ 11 1470 18 140 19 040 19 410 21,0 0,83 91,0 71,5 7,7 2,5 0,068 121WP-DF160LR 15 1470 22 430 23 560 24 000 28,1 0,84 91,8 97,5 7,7 2,5 0,084 133WP-DF180ME 18.5 1470 28 160 29 570 30 130 34,0 0,84 92,2 120 8,4 2,8 0,016 162WP-DF180LJ 22 1470 32 700 34 330 34 980 41 0,84 92,6 143 7,5 2,5 0,19 177WP-UDF200LNX 30 1470 40 570 42 600 43 410 54 0,86 93,2 195 7,5 2,3 0,31 255WP-UDF225SN 37 1470 49 160 51 620 52 610 66 0,86 93,6 240 7,3 2,3 0,45 320WP-UDF225MN 45 1475 61 570 64 650 65 880 80 0,86 93,9 292 7,7 2,7 0,65 375WP-UDF250MNE 55 1475 74 940 78 690 80 180 98 0,86 94,2 357 7,7 2,7 0,75 420WP-UDF280SNE 75 1475 91 170 95 730 97 550 131 0,87 94,7 486 7,4 2,4 1,4 570WP-UDF280MNE 90 1475 105 960 111 260 113 380 157 0,87 95,0 583 7,4 2,5 1,6 660WP-UDF315SNE 110 1480 147 970 155 370 158 330 191 0,87 95,6 710 7,7 2,4 3,2 800WP-UDF315MNE 132 1482 167 060 175 410 178 760 229 0,87 95,8 852 7,7 2,4 3,7 1000WP-UDF315MN 150 1485 188 540 197 970 201 740 257 0,88 95,9 965 7,8 2,4 4,4 1100WP-UDF315MP 160 1487 204 770 215 010 219 100 274 0,88 95,9 1029 7,8 2,4 4,7 1100WP-UDF315LN 185 1487 235 080 246 830 251 530 316 0,88 96,0 1190 7,8 2,4 5,5 1300WP-UDF315LN 200 1485 262 520 275 650 280 900 342 0,88 96,0 1286 7,6 2,3 5,5 1300WP-UDF355SG 225 1487 367 530 385 910 393 260 379 0,89 96,4 1445 7,2 2,1 8,2 2000WP-UDF355SJ 250 1487 386 630 405 960 413 690 420 0,89 96,6 1605 7,2 2,1 9,5 2000WP-UDF355SN 280 1487 400 950 420 990 429 010 470 0,89 96,7 1798 7,2 2,1 10,6 2000WP-UDF355MJ 315 1487 424 810 446 050 454 550 528 0,89 96,8 2023 7,2 2,1 11,9 2300WP-UDF355MN 355 1487 446 290 468 610 477 530 588 0,90 96,8 2280 7,2 2,1 13,2 2300WP-UDF355LN 400 1487 489 250 513 710 523 500 662 0,90 96,9 2569 7,2 2,1 14,6 2500Kullager och radialtätningar till W gjutjärnMotorstorlekWP-UDF200LNXWP-UDF225SWP-UDF225MWP-UDF250-2WP-UDF250-4,6,8WP-UDF280-2WP-UDF280-4,6,8WP-UDF315-2WP-UDF315-4,6,8WP-UDF355-2WP-UDF355-4,6,8Lager DE Lager NDE Radialtätning DE Radialtätning NDE6312 6312 60x80x8 60x80x86313 6313 65x90x10 65x90x106314 6314 70x90x10 70x90x106314 6314 70x90x10 70x90x106316 6316 80x110x10 80x110x106314 6314 70x90x10 70x90x106318 6318 90x120x12 90x120x126316 631670x90x1070x90x106319 6319 90x120x1290x120x12N316 6316 75x100x10 75x100x10N324 6324115x145x14115x145x1420


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW gjutjärn6 poler 1000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsWP-DF80MG 0.37 920 4 770 5 010 5 110 1,27 0,61 69 3,8 3,7 2,0 0,0015 15WP-DF80MM 0.55 920 5 490 5 760 5 870 1,77 0,63 71 5,7 3,7 2,0 0,0021 15WP-DF90SG 0.75 920 6 210 6 520 6 640 2,12 0,69 74 7,8 4,1 2,2 0,0028 31WP-DF90LT 1.1 940 6 680 7 020 7 150 3,20 0,63 78 11,2 4,5 2,8 0,0039 31WP-DF100LR 1.5 930 7 450 7 820 7 970 4,3 0,64 79 15,4 4,2 2,0 0,009 42WP-DF112MS 2.2 950 9 070 9 520 9 700 5,5 0,7 83 22,1 5,8 2,8 0,014 55WP-DF132SG 3 965 11 930 12 530 12 770 7,1 0,71 86 29,8 6,5 2,2 0,023 78WP-DF132ML 4 960 13 840 14 530 14 810 9,0 0,74 87 39,8 6,2 2,1 0,027 83WP-DF132MM 5.5 960 17 470 18 340 18 690 12,3 0,74 87 54,7 5,5 2,0 0,029 83WP-DF160MM 7.5 975 22 910 24 060 24 520 16,0 0,75 90 73,4 6,5 1,8 0,10 121WP-DF160LV 11 975 29 120 30 570 31 150 22,7 0,77 91 108 7,5 2,0 0,12 133WP-DF180LM 15 975 38 190 40 090 40 860 31 0,78 91 147 6,5 2,4 0,23 178WP-UDF200LGX 18.5 975 47 640 50 020 50 970 37 0,8 91,2 181 7,0 2,3 0,42 255WP-DF200LNX 22 975 58 710 61 650 62 820 43 0,8 91,7 215 7,0 2,3 0,48 255WP-UDF225MN 30 980 74 700 78 440 79 930 58 0,8 92,7 292 6,0 2,7 1,23 375WP-UDF250MNE 37 980 87 830 92 220 93 970 70 0,82 93,2 361 6,0 2,7 1,47 420WP-UDF280SNE 45 985 109 780 115 270 117 470 84 0,83 93,4 436 6,0 2,5 2,55 570WP-UDF280MNE 55 985 125 060 131 310 133 810 102 0,83 93,8 533 6,1 2,5 2,90 660WP-UDF315SNE 75 985 157 510 165 390 168 540 137 0,84 94,3 727 7,0 3,0 5,0 800WP-UDF315MNE 90 985 178 040 186 940 190 500 164 0,84 94,5 872 7,0 3,0 6,0 1000WP-UDF315MN 110 985 214 790 225 530 229 830 197 0,85 94,8 1066 6,7 2,8 6,1 1100WP-UDF315LN 132 985 248 200 260 620 265 580 236 0,85 95,0 1280 6,7 2,8 7,3 1300WP-UDF355SG 150 985 391 400 410 970 418 800 267 0,85 95,5 1454 7,0 1,7 10,0 2000WP-UDF355SG 160 985 400 950 420 990 429 010 283 0,85 95,9 1551 6,7 1,7 10,0 2000WP-UDF355SJ 185 985 408 110 428 510 436 670 328 0,85 95,9 1793 6,7 1,7 11,1 2000WP-UDF355SN 200 985 419 560 440 540 448 930 354 0,85 96,0 1939 6,7 1,7 12,2 2000WP-UDF355MJ 225 985 451 060 473 620 482 640 398 0,85 96,0 2181 6,7 1,7 13,6 2300WP-UDF355MN 250 985 488 770 513 210 522 990 442 0,85 96,1 2424 7,0 1,8 15,2 2300WP-UDF355LJ 280 990 525 050 551 300 561 800 494 0,85 96,2 2701 7,0 1,8 16,9 2500WP-UDF355LN 315 990 572 780 601 420 612 880 555 0,85 96,3 3038 7,0 1,8 18,6 250021


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW gjutjärn8 poler 750 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsWP-DF80MG 0.18 685 4 440 4 660 4 750 0,96 0,49 55 2,5 2,7 2,2 0,0017 15WP-DF80MM 0.25 685 5 160 5 410 5 520 1,2 0,51 59 3,5 2,9 2,2 0,0021 15WP-DF90SG 0.37 685 5 490 5 760 5 870 1,63 0,53 62 5,1 3,0 2,3 0,0028 30WP-DF90LM 0.55 685 6 490 6 820 6 950 2,3 0,54 64 7,6 3,3 2,3 0,0035 31WP-DF100LR 0.75 700 7 400 7 770 7 920 2,64 0,59 69,5 10,4 3,2 1,8 0,0090 42WP-DF100LS 1.1 700 8 310 8 720 8 890 3,7 0,60 71,5 15,2 3,2 1,8 0,0095 42WP-DF112MS 1.5 700 10 020 10 520 10 730 4,4 0,66 74,5 20,7 4,0 1,9 0,015 55WP-DF132SM 2.2 710 12 790 13 430 13 690 5,9 0,65 82,5 29,2 5,0 1,6 0,029 78WP-DF132MR 3 710 15 270 16 040 16 340 7,8 0,66 84,0 39,8 5,0 1,6 0,031 83WP-DF160ME 4 725 21 100 22 150 22 570 9,9 0,68 86,0 52,7 5,5 1,6 0,090 121WP-DF160MM 5.5 720 26 970 28 320 28 860 13,2 0,69 87,0 72,4 5,7 1,6 0,11 121WP-DF160LV 7.5 720 33 890 35 580 36 260 17,3 0,71 88,0 98,8 6,0 1,6 0,14 133WP-DF180LM 11 720 44 390 46 610 47 500 26,3 0,67 90,0 144 4,5 2,0 0,24 178WP-UDF200LNX 15 730 52 740 55 380 56 440 33 0,73 90,0 196 5,8 1,8 0,48 255WP-UDF225SN 18.5 730 64 680 67 910 69 200 40 0,73 90,5 242 5,5 2,0 0,75 320WP-UDF225MN 22 730 85 920 90 210 91 930 47 0,74 91,5 288 6,0 2,0 1,23 375WP-UDF250MNE 30 735 110 260 115 770 117 980 64 0,74 92,0 390 6,0 1,7 1,47 420WP-UDF280SNE 37 735 132 690 139 330 141 980 77 0,75 92,5 481 6,0 1,7 2,55 570WP-UDF280MNE 45 735 171 830 180 430 183 860 93 0,75 93,0 585 6,0 1,7 2,90 660WP-UDF315SNE 55 740 190 450 199 970 203 780 113 0,75 93,5 710 6,0 2,5 5,0 800WP-UDF315MNE 75 740 214 790 225 530 229 830 151 0,76 94,1 968 6,0 2,5 6,0 1000WP-UDF315MN 90 740 250 590 263 120 268 130 179 0,77 94,4 1161 6,0 2,4 6,1 1100WP-UDF315LN 110 740 299 280 314 240 320 230 218 0,77 94,6 1419 6,0 2,4 7,3 1300WP-UDF355SJ 132 730 334 120 350 830 357 510 260 0,77 95,1 1703 6,1 1,6 12,2 2000WP-UDF355SN 150 735 415 270 436 030 444 330 295 0,77 95,5 1936 6,1 1,6 13,6 2000WP-UDF355SN 160 735 453 450 476 120 485 190 315 0,77 95,5 2065 6,1 1,6 13,6 2000WP-UDF355MJ 185 735 477 320 501 180 510 730 364 0,77 95,6 2387 6,1 1,6 15,2 2300WP-UDF355MN 200 740 546 530 573 850 584 790 393 0,77 95,6 2581 6,1 1,6 16,9 2300WP-UDF355LN 225 740 614 310 645 020 657 310 441 0,77 95,6 2903 6,1 1,6 18,6 250022


Brook CromptonW gjutjärn virkestorkHögtemperaturmotorFÖR VIRKESTORKAR ELLER ANDRA APPLIKATIONER MEDHÖGA OMGIVNINGSTEMPERATURERMotorerna är byggda för att tåla extrema miljöer med såväl höga temperaturersom aggressiv miljö,Motorerna är i gjutjärn och ytbehandlade såväl in som utvändigt för att tålaluftfuktighet upp till 100 %, och omgivningstemperatur upp till 80°C med IECeffektuttag.• ISOLATIONSKLASS H• EFTERSMÖRJNING MED DRÄNERING I BÅDA ÄNDAR.• HÖGTEMPERATURFETT• RADIALTÄTNING I SILIKON• YTBEHANDLAD MED EPOXIFÄRG IN- OCH UTVÄNDIGT• DRÄNERINGSHÅL (LEVERERAS PLUGGADE)• METALLFLÄKT• ROSTFRI MÄRKSKYLT• TERMISTORER I LINDNINGEN• OMGIVNINGSTEMPERATUR UPP TILL 120° C MED REDUCERAT EFFEKTUTTAGKan fås i effekter upp till 400 kW.Måtskiss se Brook Crompton gjutjärnsmotorer två sidor fram.23


Helkapslade kortslutna trefasmotorerW gjutjärn virkestork380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/fläns2 poler 3000 r/m IP 55WP-DF100LMF 3 2880 9 680 10 280 5,5 0,9 86,7 9,9 8,2 3,0 0,0055 44WP-DF112MMX 4 2870 11 380 11 980 7,2 0,91 87,6 13,3 8 3,0 0,0055 58WP-DF132SEX 5,5 2910 13 720 14 360 10,1 0,89 88,6 18,0 8,3 2,7 0,012 81WP-DF132SJX 7,5 2900 16 500 17 140 13,3 0,91 89,5 24,7 8,3 2,5 0,015 81WP-DF160MB 11 2935 20 730 22 450 19,7 0,89 90,5 35,8 7,8 2,2 0,039 133WP-DF160MJ 15 2935 26 130 27 850 26,3 0,9 91,3 48,8 8 2,2 0,045 133WP-DF160LR 18,5 2940 32 030 33 750 32 0,91 91,8 60,2 8,7 2,4 0,056 145WP-DF180ME 22 2950 38 980 40 700 37 0,92 92,2 71,4 9 2,2 0,094 1784 poler 1500 r/m IP 55WP-DF100LRF 2.2 1440 8 780 9 390 4,5 0,8 86,4 14,6 7,6 2,8 0,0103 42WP-DF100LTF 3 1445 9 590 10 190 6,0 0,8 87,4 19,8 7,5 3,1 0,0118 42WP-DF112MWX 4 1445 11 020 11 660 7,9 0,8 88,3 26,4 7,3 2,6 0,015 55WP-DF132STX 5.5 1450 13 990 14 630 10,6 0,8 89,2 36,2 7,8 2,7 0,03 78WP-DF132MVX 7.5 1460 17 000 17 640 14,5 0,8 90,1 49,1 8,1 2,9 0,033 83WP-DF160MJ 11 1470 21 780 23 500 21,0 0,8 91,0 71,5 7,7 2,5 0,068 121WP-DF160LR 15 1470 27 150 28 870 28,1 0,8 91,8 97,5 7,7 2,5 0,084 133WP-DF180ME 18.5 1470 29 870 31 590 34,0 0,8 92,2 120,0 8,4 2,8 0,016 162WP-DF180LJ 22 1470 34 770 36 490 41,0 0,8 92,6 143,0 7,5 2,5 0,19 1776 poler 1000 r/m IP 55WP-DF100LR 1.5 930 10 310 10 910 4,3 0,64 79 15,4 4,2 2,0 0,009 42WP-DF112MS 2.2 950 12 040 12 640 5,5 0,7 83 22,1 5,8 2,8 0,014 55WP-DF132SG 3 965 15 150 15 790 7,1 0,71 86 29,8 6,5 2,2 0,023 78WP-DF132ML 4 960 18 380 19 020 9,0 0,74 87 39,8 6,2 2,1 0,027 83WP-DF132MM 5.5 960 22 220 22 870 12,3 0,74 87 54,7 5,5 2,0 0,029 83WP-DF160MM 7.5 975 27 680 29 400 16,0 0,75 90 73,4 6,5 1,8 0,10 121WP-DF160LV 11 975 35 110 36 830 22,7 0,77 91 108 7,5 2,0 0,12 133WP-DF180LM 15 975 40 480 42 200 31 0,78 91 147 6,5 2,4 0,23 178WP-UDF200LGX 18.5 975 48 500 50 530 37 0,8 91,2 181 7,0 2,3 0,42 255WP-DF200LNX 22 975 60 330 62 350 43 0,8 91,7 215 7,0 2,3 0,48 255WP-UDF225MN 30 980 76 610 78 990 58 0,8 92,7 292 6,0 2,7 1,23 375WP-UDF250MNE 37 980 92 090 95 630 70 0,82 93,2 361 6,0 2,7 1,47 420WP-UDF280SNE 45 985 112 840 117 850 84 0,83 93,4 436 6,0 2,5 2,55 5708 poler 750 r/m IP 55WP-DF100LR 0.75 700 9 860 10 460 2,64 0,59 69,5 10,4 3,2 1,8 0,0090 42WP-DF100LS 1.1 700 11 110 11 710 3,7 0,60 71,5 15,2 3,2 1,8 0,0095 42WP-DF112MS 1.5 700 12 780 13 380 4,4 0,66 74,5 20,7 4,0 1,9 0,015 55WP-DF132SM 2.2 710 16 020 16 660 5,9 0,65 82,5 29,2 5,0 1,6 0,029 78WP-DF132MR 3 710 19 840 20 480 7,8 0,66 84,0 39,8 5,0 1,6 0,031 83WP-DF160ME 4 725 25 330 27 050 9,9 0,68 86,0 52,7 5,5 1,6 0,090 121WP-DF160MM 5.5 720 31 920 33 640 13,2 0,69 87,0 72,4 5,7 1,6 0,11 121WP-DF160LV 7.5 720 41 290 43 010 17,3 0,71 88,0 98,8 6,0 1,6 0,14 133WP-DF180LM 11 720 47 840 49 560 26,3 0,67 90,0 143,9 4,5 2,0 0,24 178WP-UDF200LNX 15 730 54 150 56 170 33 0,73 90,0 196 5,8 1,8 0,48 255WP-UDF225SN 18.5 730 70 890 73 270 40 0,73 90,5 242 5,5 2,0 0,75 320WP-UDF225MN 22 730 91 410 93 790 47 0,74 91,5 288 6,0 2,0 1,23 375WP-UDF250MNE 30 735 119 570 123 110 64 0,74 92,0 390 6,0 1,7 1,47 420WP-UDF280SNE 37 735 143 800 148 800 77 0,75 92,5 481 6,0 1,7 2,55 570Skilda lindningar. Avtagande moment4/6 och 6/8 poler IP 55Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos η M Ist/I Mst/M J ViktB3 400 V B3kW rpm A ϕ % Nm kgm 2 kgWP-DF160MM 10/3,3 1500/1000 27 360 29 080WP-DF160LX 7,5/4 1000/750 42 430 44 15024


Mått Brook Crompton gjutjärnsmotorerStorlek 80-180Typ Montagemått fot Axel ÖvrigtA B C H K D E F G ED DH AA AB BB L HA AC HD KK80 125 100 50 80 10 19 40 6 15,5 32 M6X16 35 157 127 278 10 158 236 M2090S 140 100 56 90 10 24 50 8 20 40 M8X19 38 175 155 322 12 175 254 M2090L 2-4P 140 125 56 90 10 24 50 8 20 40 M8X19 38 175 195 364 12 175 254 M2090L 6-8P 140 125 56 90 10 24 50 8 20 40 M8X19 38 175 155 322 12 175 254 M20100L 2-4P 160 140 63 100 12 28 60 8 24 50 M10X22 34 195 206 409 14 214 283 M20100L 6-8P 160 140 63 100 12 28 60 8 24 50 M10X22 34 195 165 368 14 199 283 M20112M 2-4P 190 140 70 112 12 28 60 8 24 50 M10X22 45 230 242 442 16 220 305 M25112M 6-8P 190 140 70 112 12 28 60 8 24 50 M10X22 45 230 182 382 16 220 305 M25132S 2-4P 216 140 89 132 12 38 80 10 33 70 M12X28 47 255 220 485 16 256 348 M25132S 6-8P 216 140 89 132 12 38 80 10 33 70 M12X28 47 255 220 447 16 256 348 M25132M 2-4P 216 178 89 132 12 38 80 10 33 70 M12X28 47 255 220 485 16 256 348 M25132M 6-8P 216 178 89 132 12 38 80 10 33 70 M12X28 47 255 220 447 16 256 348 M25160M 254 210 108 160 15 42 110 12 37 100 M16X36 55 300 300 604 22 315 428 M32160L 254 254 108 160 15 42 110 12 37 100 M16X36 55 300 300 604 22 315 428 M32180M 279 241 121 180 15 48 110 14 42,5 100 M16X36 64 344 326 663 22 355 469 M32180L 279 279 121 180 15 48 110 14 42,5 100 M16X36 64 344 326 663 22 355 469 M32Typ B5-flänsM N P S T LA80 165 130 200 12 3.5 1290S 165 130 200 12 3.5 1290L 165 130 200 12 3.5 12100L 215 180 250 15 4 12112M 215 180 250 15 4 12132S 265 230 300 15 4 12132M 265 230 300 15 4 12160M 300 250 350 19 5 13160L 300 250 350 19 5 13180M 300 250 350 19 5 15180L 300 250 350 19 5 15Typ B14-flänsM N P S T LA80 100 80 120 M6 3 990S 115 95 140 M8 3 990L 115 95 140 M8 3 9100L 130 110 160 M8 3.5 12112M 130 110 160 M8 3.5 13132S 165 130 200 M10 3.5 14132M 165 130 200 M10 3.5 14160M 215 180 250 M12 4 13160L 215 180 250 M12 4 1325


Mått Brook Crompton gjutjärnsmotorerStorlek 200-3152 polerTyp AxelÖvrigtD E F G ED DH AA AB BB L BC HA HA HD LL TBH TBW200L 55 110 16 49 80 63 386 305 810 25 25 25 525 55 161 220225S 55 110 16 49 100 M20X42 70 426 349 845 31.5 25 25 550 39 161 220225M 55 110 16 49 100 M20X42 70 426 374 885 31.5 25 25 570 39 161 220250M 60 140 18 53 125 M20X42 79 482 419 985 35 28 28 595 39 161 220280S 65 140 18 58 125 M20X42 83 540 438 1030 35 35 35 655 17 161 220280M 65 140 18 58 125 M20X42 83 540 487 1070 34 35 35 655 17 161 220315SE 65 140 18 58 125 M20X42 89 597 483 1115 38.5 38 38 845 42 326 330315ME 65 140 18 58 125 M20X42 89 597 533 1185 38 38 38 845 42 326 330315M 65 140 18 58 125 M24X50 89 597 533 1215 38 38 38 875 59 326 330315L 65 140 18 58 125 M24X50 89 597 583 1285 7 38 38 875 59 326 3304, 6, 8 polerTyp Axel ÖvrigtD E F G ED DH AA AB BB L BC HA HA HD LL TBH TBW200L 55 110 16 49 80 M20X42 63 386 305 810 25 25 25 525 55 161 220225S 60 140 18 53 125 M20X42 70 426 349 875 31.5 25 25 550 39 161 220225M 60 140 18 53 125 M20X42 70 426 374 915 31.5 25 25 570 39 161 220250M 65 140 18 58 125 M20X42 79 482 419 985 35 28 28 595 39 161 220280S 75 140 20 67.5 125 M20X42 83 540 438 1030 35 35 35 655 17 161 220280M 75 140 20 67.5 125 M20X42 83 540 487 1070 34 35 35 655 17 161 220315SE 80 170 22 71 160 M20X42 89 597 483 1145 38.5 38 38 845 42 326 330315ME 80 170 22 71 160 M20X42 89 597 533 1215 38 38 38 845 42 326 330315M 80 170 22 71 160 M24X50 89 597 533 1245 38 38 38 875 59 326 330315L 80 170 22 71 160 M24X50 89 597 583 1315 7 38 38 875 59 326 330Typ200L225S225M250M280S280M315SE315ME315M315L2, 4, 6, 8 polerMontagemått fotA B C H K318 305 133 200 M16356 286 149 225 M16356 311 149 225 M16406 349 168 250 M20457 368 190 280 M20457 419 190 280 M20508 406 216 315 M24508 457 216 315 M24508 457 216 315 M24508 508 216 315 M24Typ B5-flänsM N P S T LA200L 350 300 400 19 5 19225S 400 350 450 19 5 19225M 400 350 450 19 5 19250M 500 450 550 19 5 25280S 500 450 550 19 5 25280M 500 450 550 19 5 25315SE 600 550 660 24 6 29315ME 600 550 660 24 6 29315M 600 550 660 24 6 29315L 600 550 660 24 6 2926


MOTORER MED PULSGIVAREDessa motorer är försedda med pulsgivare och separat kylfläkt och är avsedda attfrekvensstyras. Termistorer ingår i priset.PULSGIVARESom standard använder vi en pulsgivare RI76-TD från Hengstler.2048 pulserUtsignal RS422Matning 10-30V DCFörsedd med kabel och 12-poligkontakt.Även andra varianter kan erbjudas.LEVERANSTIDUpp t.o.m. storlek 225 kan normaltlevereras på ett par dagar. Däröverca 4 veckors leveranstid.Helkapslade kortslutna trefasmotorer medpulsgivare och separat kylfläkt4 poler 1500 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M Jtal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕkW rpm fot fläns B3/B5 A % Nmkgm 2fot/flänsWU-DA71SJ 0,25 1400 18 950 19 100 19 140 0,8 0,65 69 1,71 4 1,6 0,00084WU-DA71SK 0,37 1410 19 110 19 270 19 310 1,11 0,68 71 2,5 4 1,6 0,00087WU-DA80ME 0,55 1410 19 540 19 720 19 780 1,58 0,67 75 3,7 4,2 1,8 0,0015WU-DA80MG 0,75 1410 20 000 20 220 20 280 1,88 0,74 78 5,1 4,4 1,6 0,0019WU-DA90SE 1,1 1410 20 560 20 810 20 880 2,63 0,76 79,5 7,5 5,1 2 0,0028WU-DA90LK 1,5 1420 21 270 21 570 21 650 3,5 0,77 81 10,1 5,6 2,2 0,0035WU-DA100LJ 2,2 1415 22 940 23 290 23 390 4,9 0,8 81 14,8 5,5 1,8 0,008WU-DA100LR 3 1415 23 680 24 080 24 190 6,5 0,81 82,6 20,2 5,7 1,9 0,009WU-DA112MR 4 1440 24 940 25 420 25 550 8,5 0,81 84,2 26,5 6,9 2,1 0,011WU-DA132SF 5,5 1445 27 440 27 880 28 060 11,3 0,82 85,7 36,3 7 2,1 0,019WU-DA132MB 7,5 1445 29 910 30 480 30 700 15,2 0,82 87 49,6 7,2 2,2 0,025WU-DA160MJ 11 1470 35 800 36 580 36 890 20,9 0,83 91,5 71,5 7,7 2 0,068WU-DA160LR 15 1470 39 970 40 960 41 350 28 0,84 92 97,5 7,7 2 0,84WU-DA180ME 18,5 1470 46 060 47 290 47 790 34 0,84 92,5 120 8,4 2,2 0,16WU-DA180LJ 22 1470 50 530 51 990 52 570 41 0,84 93 144 7,5 2,5 0,19WP-UDF200LGX 30 2940 64 750 66 660 67 430 52 0,89 92,9 97,0 7,8 2,7 0,15WP-UDF200LNX 37 2940 77 090 79 520 80 490 64 0,89 93,3 120 7,8 2,7 0,18WP-UDF225MN 45 2955 90 980 94 100 95350 77 0,90 93,7 145 7,8 2,3 0,47WP-UDF250MNE 55 2955 112 870 116 850 118450 94 0,90 94,0 178 7,8 2,3 0,56WP-UDF280SNE 75 2960 133 010 137 920 139 880 127 0,90 94,6 242 7,8 2,2 0,7WP-UDF280MNE 90 2960 152 440 158 320 160 670 152 0,90 95,0 290 7,8 2,2 0,827


BUSCKTREFASMOTORERALLMÄNTBUSCK elmotor är en robust och flexibel motor tillett mycket konkurrenskraftigt pris tillverkad för atttåla den skandinaviska industrins hårda krav pådriftsäkerhet och kvalitet.Vi lagerför i aluminium, 2-4 poler storlek 56-160, 6poler storlek 63-132, 8 poler storlek 71-112.Storlekar däröver lagerför vi i gjutgärnMotorerna är gjorda för normala driftförhållandenoch uppfyller internationella standarderna IEC60034, AS1359, BS5000 samt direktiven för CEmärkning.SKYDDSFORMMotorerna är helkapslade, fläktkylda, medskyddsform IP 55.ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass F menutnyttjas endast till den temperaturgräns som gällerför klass B. Denna temperaturreserv ger motorernaökad livslängd och hög driftsäkerhet.SPÄNNINGStandard 3-fas motorerna är gjorda för 230/400 V± 10%, 50 Hz t.o.m. 3 kW och 400/690 V ± 10%,50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går28att få på beställning. Motorerna kan användas till60 Hz, som även är stämplat på skylten.SMÖRJNINGStorlek 160 – 355 är försedda med fettnipplar föreftersmörjning medan storlek 56-132 har täta lagervilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda.MEKANISKT UTFÖRANDEMS storlek 56 – 160 tillverkade i Aluminium harlösa fötter, som på storlek 80-160 kan flyttas så attkopplingsdosan kommer på sidan. TE storlek 80 –355 tillverkade i gjutjärn har kopplingsdosan påtopp. Fötterna för TE storlek 80-200 är lösa ochkan flyttas så att kopplingsdosan kommer på sidan.Däröver har de fasta fötter Motorerna hardräneringspluggar som enkelt kan tas ur för attförhindra att kondensvatten bildas i motorn.TERMISKA SKYDDStorlek 160-355 har som standard termistorer ilindningen. Storlek 63-132 kan fås medtermoskydd i lindningarna mot beställning. Förtermistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns förmatningsspänning 230 eller 400 V.Pris termistorrelä: SEK 400, - netto.Busck Trefasmotorer


Helkapslade kortslutna trefasmotorerBUSCK2 poler 3000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsMS56A-2 0,09 2670 590 620 630 0,35 0,65 57 0,32 6 2,2 0,00010 2,8MS56B-2 0,12 2730 660 680 700 0,40 0,69 62 0,42 6 2,2 0,00012 3,2MS63A-2 0,18 2710 700 720 740 0,55 0,75 63 0,63 6 2,2 0,00014 4,0MS63B-2 0,25 2750 740 760 770 0,71 0,78 65 0,88 6 2,2 0,00016 4,4MS71A-2 0,37 2730 940 960 990 0,97 0,79 70 1,29 6 2,2 0,00034 5,6MS71B-2 0,55 2760 960 1 000 1 010 1,42 0,79 71 1,90 6 2,2 0,00042 6,1MS80A-2 0,75 2770 1 160 1 190 1 220 1,77 0,84 73 2,59 6 2,2 0,00083 9,1MS80B-2 1,1 2770 1 300 1 350 1 370 2,51 0,83 76 3,79 6 2,2 0,00097 10,2MS90S-2 1,5 2840 1 650 1 700 1 740 3,28 0,84 78,5 5,04 6 2,2 0,0014 12MS90L-2 2,2 2840 1 880 1 940 1 980 4,61 0,85 81,0 7,40 6 2,2 0,0017 15MS100LA-2 3 2840 2 500 2 580 2 630 6,03 0,87 82,6 10,1 7 2,2 0,0036 22,3MS112M-2 4 2880 2 850 2 930 2 990 7,88 0,87 84,2 13,3 7,5 2,2 0,0054 26,7MS132SA-2 5,5 2900 4 330 4 450 4 550 10,5 0,88 85,7 18,1 7,5 2 0,0119 39MS132SB-2 7,5 2920 4 870 5 030 5 130 14,1 0,88 87,0 24,5 7,5 2 0,0133 42MS160MA-2 11 2940 7 430 7 660 7 800 20,0 0,90 88,4 35,7 7,5 2 0,0442 75TE-160MA-2 11 2935 7 780 8 010 8 170 20,5 0,89 90,4 35,8 7,5 2,2 0,0442 117MS160MB-2 15 2940 8 420 8 670 8 840 26,6 0,91 89,4 48,7 7,5 2 0,0514 88TE-160MB-2 15 2935 8 410 8 660 8 830 27,5 0,89 90,2 48,8 7,5 2,2 0,0514 125MS160L-2 18,5 2940 9 420 9 700 9 890 32,6 0,91 90,0 60,1 7,5 2 0,0615 99TE160L-2 18,5 2935 9 530 9 820 10 010 33,0 0,90 90,0 60,2 7,5 2,2 0,0615 147TE180M-2 22 2945 11 310 11 650 11 880 39,0 0,90 91,3 71,3 7,5 2,0 0,071 180TE200LA-2 30 2950 15 540 16 010 16 320 53,0 0,90 92,2 97,1 7,5 2,0 0,1312 240TE200LB-2 37 2950 16 470 16 970 17 300 64 0,90 92,7 120 7,5 2,0 255TE225M-2 45 2960 20 490 21 110 21 520 78 0,90 93,1 145 7,5 2,0 0,2215 309TE250M-2 55 2970 25 610 26 380 26 890 95 0,90 93,7 177 7,5 2,0 0,4125 403TE280S-2 75 2970 32 360 33 330 33 980 128 0,91 93,9 241 7,5 2,0 0,7211 544TE280M-2 90 2980 35 620 36 690 37 400 152 0,91 94,1 289 7,5 2,0 0,8612 620TE315S-2 110 2980 61 950 63 810 65 050 186 0,91 94,8 352 7,1 1,8 1,221 980TE315M-2 132 2980 67 920 69 950 71 310 222 0,91 94,9 423 7,1 1,8 1,4124 1080TE315LA-2 160 2980 68 110 70 150 71 520 265 0,91 94,9 512 7,1 1,8 1,615 1160TE315LB-2 200 2980 73 060 75 260 76 720 330 0,92 95,3 641 7,1 1,8 2,211 1190TE355M-2 250 2940 127 480 131 300 133 850 410 0,92 95,6 801 7,1 1,6 2,801 1760TE355L-2 315 2940 138 520 142 670 145 440 515 0,92 95,6 1009 7,1 1,6 1850Kullager och radialtätningar BUSCK trefasmotorer typ MS 56-90MotorstorlekMS56MS63MS71MS80MS90Lager DE6201-2Z6201-2Z6202-2Z6204-2Z6205-2ZLager NDE6201-2Z6201-2Z6202-2Z6204-2Z6205-2ZRadialtätning DE12x22x512x24x715x25x720x34x725x40x7Radialtätning NDE12x22x512x24x715x25x720x34x725x37x729


Helkapslade kortslutna trefasmotorerBUSCK4 poler 1500 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 VB3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nmkgm 2 kgfot/flänsMS56A-4 0,06 1320 620 640 650 0,30 0,59 49 0,42 6 2,3 0,00017 3,0MS56B-4 0,09 1320 650 680 690 0,43 0,61 50 0,64 6 2,3 0,00020 3,3MS63A-4 0,12 1350 700 720 740 0,47 0,64 57 0,85 6 2,2 0,00028 3,9MS63B-4 0,18 1350 740 760 770 0,68 0,65 59 1,3 6 2,2 0,00032 4,3MS71A-4 0,25 1350 870 890 900 0,84 0,72 60 1,8 6 2,2 0,00051MS71B-4 0,37 1370 1 030 1 060 1 090 1,11 0,74 65 2,6 6 2,2 0,00081MS80A-4 0,55 1370 1 220 1 250 1 280 1,58 0,75 67 3,8 6 2,2 0,00128MS80B-4 0,75 1380 1 300 1 350 1 370 1,93 0,78 72 5,2 6 2,2 0,00150MS90S-4 1,1 1400 1 650 1 700 1 740 2,64 0,79 76,2 7,5 6 2,2 0,00221MS90L-4 1,5 1400 1 910 1 970 2 000 3,45 0,80 78,5 10 6 2,2 0,00284MS100LA-4 2,2 1420 2 280 2 350 2 400 4,84 0,81 81,0 15 7 2,2 0,0058MS100LB-4 3 1420 2 680 2 750 2 810 6,47 0,81 82,6 20 7 2,2 0,0073MS112M-4 4 1430 3 270 3 380 3 440 8,26 0,83 84,2 27 7 2,2 0,0107MS132S-4 5,5 1450 4 560 4 690 4 790 11,0 0,84 85,7 36 7 2,2 0,0230MS132MA-4 7,5 1450 5 170 5 330 5 430 14,6 0,85 87,0 49 7 2,2 0,0304MS160M-4 11 1460 7 920 8 160 8 320 20,6 0,87 88,4 72 7 2,2 0,076TE160M-4 11 1460 7 960 8 200 8 370 21,5 0,84 90,1 71,9 7,0 2,2 0,076MS160L-4 15 1460 8 920 9 190 9 370 28 0,87 88,4 98 7,5 2,2 0,101TE160L-4 15 1460 8 960 9 230 9 410 28,5 0,85 90,0 98,1 7,5 2,2 0.101TE180M-4 18,5 1470 10 650 10 970 11 180 34,5 0,86 90,5 120 7,5 2,2 0,138TE180L-4 22 1470 11 590 11 940 12 170 40,5 0,86 90,7 143 7,5 2,2 0,1512TE200L-4 30 1470 15 500 15 960 16 270 54,0 0,87 92,0 195 7,2 2,2 0,1953TE225S-4 37 1480 19 640 20 230 20 630 67,0 0,87 92,4 239 7,2 2,2 0,3562TE225M-4 45 1480 22 140 22 810 23 250 80,0 0,87 92,8 290 7,2 2,2 0,5211TE250M-4 55 1480 26 600 27 400 27 930 98,0 0,87 93,4 355 7,2 2,2 0,6915TE280S-4 75 1485 34 530 35 560 36 250 131 0,88 93,9 482 7,2 2,2 1,301TE280M-4 90 1485 39 650 40 840 41 630 157 0,88 94,2 578 7,2 2,2 1,4711TE315S-4 110 1485 65 250 67 210 68 510 191 0,88 94,8 707 6,9 2,1 2,011TE315M-4 132 1485 71 300 73 440 74 870 228 0,88 95,2 848 6,9 2,1 3,011TE315L1-4 160 1485 77 080 79 390 80 940 275 0,89 95,3 1029 6,9 2,1 3,021TE315L2-4 200 1485 84 920 87 470 89 170 340 0,89 95,3 1286 6,9 2,1 3,911TE355M-4 250 1490 130 590 134 510 137 120 420 0,90 95,6 1602 6,9 2,1 4,211TE355L-4 315 1490 147 520 151 950 154 900 530 0,90 95,6 2019 6,9 1,65,46,2910121521253140507812398144182190270284320427562667100011001160127017001850Kullager och radialtätningar BUSCK trefasmotorer typ MS 100-160MotorstorlekMS100MS112MS132MS160Lager DE6206-2Z6306-2Z6308-2Z6309-2ZLager NDE6206-2Z6206-2Z6208-2Z6309-2ZRadialtätning DE30x42x730x42x740x58x845x65x8Radialtätning NDE30x42x730x42x740x58x845x65x830


Helkapslade kortslutna trefasmotorerBUSCK6 poler 1000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsMS63A-6 0,09 840 770 800 810 0,51 0,61 42 3,5 2,0 0,00034 4,2MS63B-6 0,12 850 810 830 860 0,62 0,62 45 3,5 2,0 0,00045 4,8MS71A-6 0,18 880 840 870 880 0,70 0,66 56 2,0 4,0 1,6 0,00083 6,0MS71B-6 0,25 900 900 930 950 0,87 0,70 59 2,7 4,0 2,1 0,00095 6,5MS80A-6 0,37 900 1 250 1 290 1 330 1,23 0,70 62 3,9 4,0 1,9 0,00153 8,2MS80B-6 0,55 900 1 360 1 410 1 440 1,65 0,72 67 5,8 4,0 2,0 0,00232 9,9MS90S-6 0,75 920 1 620 1 660 1 700 2,18 0,72 69 7,8 5,5 2,2 0,00376 12MS90L-6 1,1 925 1 850 1 910 1 940 3,02 0,73 72 11,4 5,5 2,2 0,00467 15MS100L-6 1,5 945 2 530 2 600 2 650 3,85 0,76 74 15 6,0 2,2 0,0073 19MS112M-6 2,2 955 3 200 3 290 3 360 5,36 0,76 78 22 6,0 2,2 0,0130 25MS132S-6 3 960 4 570 4 700 4 800 7,21 0,76 79 30 6,5 2,0 0,0284 36MS132MA-6 4 960 5 030 5 170 5 280 9,44 0,76 80,5 40 6,5 2,0 0,0351 45MS132MB-6 5,5 960 5 720 5 890 5 990 12,4 0,77 83,0 55 6,5 2,0 0,0461 56TE160M-6 7,5 965 7 110 7 320 7 460 16,5 0,77 87,5 74,2 6,5 2,0 0,0570 119TE160L-6 11 965 8 520 8 780 8 950 23,5 0,78 89,0 109 6,5 2,0 0,1090 147TE180L-6 15 975 11 300 11 640 11 860 30,0 0,81 90,2 147 7,0 2,0 0,1811 195TE200L1-6 18,5 980 13 930 14 350 14 630 36,5 0,81 90,3 180 7,0 2,1 0,2412 220TE200L2-6 22 980 14 830 15 270 15 570 42,5 0,83 90,2 214 7,0 2,1 0,2900 250TE225M-6 30 985 20 460 21 080 21 480 57 0,83 91,5 290 7,0 2,0 0,4912 292TE250M-6 37 985 24 270 25 000 25 480 68 0,86 92,4 358 7,0 2,1 0,8123 408TE280S-6 45 985 29 350 30 230 30 810 82 0,86 92,7 436 7,0 2,1 1,171 536TE280M-6 55 985 32 780 33 760 34 410 100 0,86 93,1 533 7,0 2,1 1,532 595TE315S-6 75 990 61 600 63 450 64 680 134 0,86 93,8 723 7,0 2,0 2,211 990TE315M-6 90 990 67 380 69 400 70 750 161 0,86 94,0 868 7,0 2,0 2,652 1080TE315L1-6 110 990 77 020 79 330 80 870 196 0,86 94,2 1061 6,7 2,0 3,351 1150TE315L2-6 132 990 84 020 86 540 88 220 232 0,87 94,2 1273 6,7 2,0 4,210 1210TE355M1-6 160 990 114 610 118 040 120 340 275 0,88 94,5 1543 6,7 1,9 4,811 1600TE355M2-6 200 990 125 630 129 400 131 910 345 0,88 94,7 1929 6,7 1,9 1700TE355L-6 250 990 144 130 148 450 151 330 430 0,88 94,9 2411 6,7 1,9 1800Kullager och radialtätningar BUSCK trefasmotorer typ TEMotorstorlekTE132TE160TE180TE200TE225TE250Lager DE Lager NDE Radialtätning DE Radialtätning NDE6208-2Z 6208-2Z 40x57x4,5 40x57x4,56309-2Z 6309-2Z 45x65x8 45x65x86311 6311 55x72x8 55x72x86312 6312 60x80x8 60x80x86313 6312 65x90x10 60x80x86314 6313 70x95x10 65x90x1031


Helkapslade kortslutna trefasmotorerBUSCK8 poler 750 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/flänsMS71A-8 0,09 680 840 870 880 0,48 0,56 48 1,26 3,0 1,5 0,00083 6,0MS71B-8 0,12 690 900 930 950 0,58 0,59 51 1,66 2,7 1,6 0,00102 6,8MS80A-8 0,18 680 1 360 1 410 1 440 0,84 0,61 51 2,53 2,8 1,5 0,00209 9,9MS80B-8 0,25 680 1 580 1 630 1 660 1,06 0,61 56 3,51 2,7 1,6 0,00250 11MS90S-8 0,37 680 1 850 1 910 1 940 1,35 0,63 63 5,2 2,8 1,6 0,00376 15MS90L-8 0,55 680 1 980 2 040 2 070 1,85 0,65 66 7,7 3,0 1,6 0,00467 17MS100LA-8 0,75 710 2 530 2 600 2 650 2,45 0,67 66 10,1 3,5 1,7 0,00613 18MS100LB-8 1,1 710 2 740 2 810 2 870 3,2 0,69 72 14,8 3,5 1,7 0,00753 20MS112M-8 1,5 710 3 290 3 400 3 460 4,3 0,68 74 20 4,2 1,8 0,0129 26TE132S-8 2,2 710 3 770 3 880 3 960 5,7 0,71 78,0 53,4 6 1,9 0,0298 63TE132M-8 3 710 4 400 4 540 4 630 7,5 0,73 79,0 53,4 6 1,9 0,0387 79TE160M1-8 4 715 6 170 6 360 6 480 9,6 0,73 83,0 53,4 6 1,9 0,0537 118TE160M2-8 5,5 715 6 880 7 080 7 220 13,0 0,73 84,9 73,4 6 2,0 0,0772 119TE160L-8 7,5 715 8 230 8 470 8 640 17,0 0,74 85,6 100 6 2,0 0,1090 145TE180L-8 11 720 11 090 11 430 11 650 24,0 0,75 87,5 146 6,6 2,0 0,1712 184TE200L-8 15 725 13 650 14 060 14 330 32,5 0,75 88,5 197 6,6 2,0 0,2901 250TE225S-8 18,5 730 17 300 17 820 18 170 39,0 0,76 90,0 242 6,6 1,9 0,4812 266TE225M-8 22 730 19 400 19 980 20 370 45,5 0,77 90,5 287 6,6 1,9 0,5513 292TE250M-8 30 735 22 590 23 270 23 720 61,0 0,79 90,5 389 6,6 1,9 0,8421 405TE280S-8 37 735 29 170 30 040 30 630 74 0,79 91,5 480 6,6 1,9 1,234 520TE280M-8 45 735 32 950 33 940 34 600 89 0,79 92,0 584 6,6 1,9 1,441 592TE315S-8 55 740 53 720 55 330 56 410 105 0,81 93,0 710 6,6 1,8 2,201 1000TE315M-8 75 740 64 380 66 310 67 600 143 0,81 93,2 968 6,6 1,8 2,520 1100TE315L1-8 90 740 71 470 73 620 75 050 169 0,82 93,8 1161 6,6 1,8 3,210 1160TE315L2-8 110 740 78 300 80 650 82 210 206 0,82 94,0 1419 6,4 1,8 4,161 1230TE355M1-8 132 740 119 410 122 990 125 380 247 0,82 94,0 1703 6,4 1,8 4,710 1600TE355M2-8 160 740 125 730 129 510 132 020 300 0,82 94,2 2064 6,4 1,8 1700TE355L-8 200 740 143 330 147 630 150 490 370 0,83 94,5 2581 6,4 1,8 1800Kullager och radialtätningar BUSCK trefasmotorer typ TEMotorstorlekTE280-2TE280-4,6,8TE315-2TE315-4,6,8TE-355-2TE355-4,6,8Lager DE631463176317NU3196319NU322Lager NDE631463146317631963196322Radialtätning DE70X95X10110X85X1285X110X1295X120X1295X120X12110X40X12Radialtätning NDE70X95X1070X95X1085X110X1295X120X1295X120X12110X40X1232


Helkapslade kortslutna trefasmotorer med förhöjd effektBUSCK380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M Längd Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm mm kgfot/fläns2 poler 3000 rpmMS56C-2 0,18 2750 740 760 770 0.56 0,72 65 0,63 6,0 2,2 195 3,5MS63C-2 0,37 2710 960 990 1 010 1.05 0,78 65 1,3 6,0 2,2 215 4,9MS71C-2 0,75 2730 1 190 1 230 1 250 1.83 0,82 72 2,62 6,0 2,2 254 7MS80C-2 1,5 2800 1 600 1 650 1 690 3.32 0,83 78,5 5,12 6,0 2,2 290 12MS90LB-2 3 2840 2 120 2 180 2 230 6.10 0,86 82,6 10,1 6,0 2,2 365 19MS100LB-2 4 2850 2 810 2 890 2 950 7.88 0,87 84,2 13,4 7,5 2,2 386 25MS112L-2 5,5 2880 3 590 3 700 3 770 10.53 0,88 85,7 18,2 7,5 2,2 395 30MS132L-2 11 2930 6 890 7 090 7 240 19.96 0,9 88,4 36 7,5 2 500 594 poler 1500 rpmMS56C-4 0,12 1320 740 760 770 0.53 0,63 52 1 6,0 2,2 195 3,5MS63C-4 0,25 1350 870 890 900 0.91 0,66 60 2 6,0 2,2 215 4,8MS71C-4 0,55 1380 1 190 1 230 1 250 1.60 0,75 66,0 4 6,0 2,2 254 7,3MS80C-4 1,1 1390 1 600 1 650 1 690 2.67 0,78 76,2 8 6,0 2,2 290 12MS90LB-4 2,2 1400 2 130 2 190 2 240 4.90 0,80 81,0 15 7,0 2,2 365 18MS100LC-4 4 1430 3 210 3 300 3 380 8.36 0,82 84,2 27 7,0 2,2 386 29MS112L-4 5,5 1440 3 980 4 100 4 180 11.16 0,83 85,7 36,5 7,0 2,2 395 35MS132L-4 11 1460 6 630 6 840 6 970 20.88 0,86 88,4 72 7,5 2,2 500 646 poler 1000 rpmMS71C-6 0,37 890 1 300 1 340 1 370 1.27 0,69 61,0 3,97 4,0 2,0 254 7,2MS80C-6 0,75 900 1 690 1 740 1 770 2.21 0,72 68,0 7,96 4,0 2,0 290 11MS132L-6 7,5 960 7 480 7 690 7 850 16.54 0,77 85,0 74,6 6,5 2,0 500 6033


BUSCKMått Serie MS - AluminiumTyp Montagemått fot Axel ÖvrigtKKMS A B C H K D E F G ED DH AA AB BB L HA AC AD HD AE mm56 90 71 36 56 5,8 9 20 3 7,2 M3 110 195 120 110 155 1xM1663 100 80 40 63 5,8 11 23 4 8,5 M4 120 215 130 115 165 1xM1671 112 90 45 71 7 14 30 5 11 M5 132 240 145 125 185 1xM2080 125 100 50 80 7 19 40 6 15.5 M6 160 290 165 135 215 1xM2090S 140 100 56 90 10 24 50 8 20 M8 175 310 185 145 235 1xM2090L 140 125 56 90 10 24 50 8 20 M8 175 335 185 145 235 1xM20100 160 140 63 100 12 28 60 8 24 M10 196 368 205 170 255 1xM20112 190 140 70 112 12 28 60 8 24 M10 220 395 230 180 285 2xM25132S 216 140 89 132 12 38 80 10 33 M12 252 436 270 193 325 2xM25132M/L 216 178 89 132 12 38 80 10 33 M12 252 474 270 193 325 2xM25160M 254 210 108 160 15 42 110 12 37 M16 290 640 320 230 390 2xM32160L 254 254 108 160 15 42 110 12 37 M16 290 640 320 230 390 2xM32Typ B5-flänsMS M N P S T LA56 98 80 120 7 363 115 95 140 10 3,071 130 110 160 10 3.580 165 130 200 12 3.590 165 130 200 12 3.5100 215 180 250 15 4,0112 215 180 250 15 4,0132 265 230 300 15 4,0160 300 250 350 19 5,0Typ B14-flänsM N P S T LA56 65 50 80 M5 2,563 75 60 90 M5 2,571 85 70 105 M6 2,580 100 80 120 M6 3,090S 115 95 140 M8 3,090L 115 95 140 M8 3,0100L 130 110 160 M8 3,5112 130 110 160 M8 3,5132S 165 130 200 M10 3,5132M 165 130 200 M10 3,534


BUSCKMått serie TE - GjutjärnTyp Montagemått fot AxelÖvriga mått KK*TE A B C H K D E F G ED AB AA BB HA L AC HD mm132S 216 140 89 132 12 38 80 10 33 M12 55 186 18 460 259 328 2xM25132M 216 178 89 132 12 38 80 10 33 M12 55 224 18 500 259 328 2xM25160M 254 210 108 160 15 42 110 12 37 M16 65 260 20 605 314 410 2xM32160L 254 254 108 160 15 42 110 12 37 M16 65 304 20 650 314 410 2xM32180M 279 241 121 180 15 48 110 14 42,5 M16 346 70 311 22 690 360 440 2xM32180L 279 279 121 180 15 48 110 14 42,5 M16 346 70 349 22 730 360 440 2xM32200 318 305 133 200 19 55 110 16 49 M20 70 369 25 700 399 505 2xM32225S (4-8P) 356 286 149 225 19 60 140 18 53 M20 435 75 368 28 815 470 560 2xM40225M (2P) 356 311 149 225 19 55 110 16 49 M20 435 75 391 28 820 470 560 2xM40225M (4-8P) 356 311 149 225 19 60 140 18 53 M20 435 75 391 28 845 470 560 2xM40250M (2P) 406 349 168 250 24 60 140 18 53 M20 490 80 445 30 910 510 615 2xM50250M (4-8P) 406 349 168 250 24 65 140 18 58 M20 490 80 445 30 910 510 615 2xM50280S (2P) 457 368 190 280 24 65 140 18 58 M20 550 85 485 35 985 580 680 2xM50280S (4-8P) 457 368 190 280 24 75 140 20 67,5 M20 550 85 536 35 985 580 680 2xM50280M (2P) 457 419 190 280 24 65 140 18 58 M20 550 85 485 35 1035 580 680 2xM50280M (4-8P) 457 419 190 280 24 75 140 20 67,5 M20 550 85 536 35 1035 580 680 2xM50315S (2P) 508 406 216 315 28 65 140 18 58 M20 635 120 570 45 1160 645 845 2xM63315S (4-8P) 508 406 216 315 28 80 170 22 71 M20 635 120 570 45 1270 645 845 2xM63315M (2P) 508 457 216 315 28 65 140 18 58 M20 635 120 680 45 1295 645 845 2xM63315M (4-8P) 508 457 216 315 28 80 170 22 71 M20 635 120 680 45 1375 645 845 2xM63315L (2P) 508 508 216 315 28 65 140 18 71 M20 635 120 680 45 1295 645 845 2xM63315L (4-8P) 508 508 216 315 28 80 170 22 71 M20 635 120 680 45 1375 645 845 2xM63355M (2P) 610 560 254 355 28 75 140 20 67,5 M20 730 116 750 52 1500 710 1010 2xM63355M (4-8P) 610 560 254 355 28 100 210 25 90 M20 730 116 750 52 1530 710 1010 2xM63355L (2P) 610 630 254 355 28 75 140 20 67,5 M20 730 116 750 52 1500 710 1010 2xM63355L (4-8P) 610 630 254 355 28 100 210 25 90 M20 730 116 750 52 1530 710 1010 2xM63* Motorstorlek 160-355 har även en kabelförskruvning M16 för termoskydden.TypB5-flänsTE M N P S T132 265 230 300 15 4160 300 250 350 19 5180 300 250 350 19 5200 350 300 400 19 5225 400 350 450 19 5250 500 450 550 19 5280 500 450 550 19 5315 600 550 660 24 6355 740 680 800 24 635


BUSCKReservdelarSerie MSMotorstorlek 56 63 71 80 90 100 112 132 160ArtikelFläns B5 90 100 130 170Pris Kr220 350 420 460 810Fläns B14 60 70 90 100 140 190 250 280 590Fläns B14 medium 70 80 110 140 170 230 270 370 650Lagersköld 60 70 90 100 140 140 210 250 500Fläkt, plast 40 40 50 50 60 60 70 80 110Fläktkåpa 60 60 70 80 90 100 120 150 220Kopplingsdosa 160 180 180 220 220 220 300 300 530Kopplingsdosa kpl 230 250 250 280 280 280 500 500 710Lock kopplingsdosa 60 80 80 110 110 110 130 130 160Kopplingsplint 60 80 80 80 80 80 100 100 110Fot, st 40 50 50 60 70 80 90 90 130Serie TEMotorstorlek 132 160 180 200 225 250 280 315 355ArtikelFläns B5 600 680 800 550Pris Kr1360 1630 1740 2760Fläns B14Fläns B14 mediumLagersköld 310 350 480 1030 680 810 1140 1770Fläkt, plast 120 150 180 210 240 300 350 530Fläktkåpa 200 300 350 410 500 650 830 1200KopplingsdosaKopplingsdosa kplLock kopplingsdosaKopplingsplint36


FFD & Tamel trefasmotorerBrook CromptonTREFASMOTORERALLMÄNTDetta är en prisvärd motor med bra kvalitet.Motorerna är gjorda för normala driftförhållandenoch uppfyller internationell standard IEC 34-1SKYDDSFORMMotorerna är helkapslade, fläktkylda, medskyddsform IP 54 eller IP 55.ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass F menutnyttjas endast till den temperaturgräns som gällerför klass B. Denna temperaturreserv ger motorernaökad livslängd och hög driftsäkerhet.MEKANISKT UTFÖRANDEStorlek 56-112 är gjorda i lättmetall och harlöstagbara fötter. Uttagslådan är monterad påtoppen. 90-112 är i multimountutförande ochfötterna kan placeras på valfri sida.Storlek 132 är gjord i gjutjärn och har löstagbarafötter. Uttagslådan är monterad på toppen. Kanäven levereras i lättmetall.Storlek 160-180 är gjorda i gjutjärn och harlöstagbara fötter. Uttagslådan är monterad påtoppenSPÄNNINGStandard 3-fas motorerna är gjorda för 230/400 V ±10%, 50 Hz t.o.m. 3 kW och 400/690 V ± 10%, 50Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går attfå på beställning. Motorerna kan även användas till60 Hz.37


Helkapslade kortslutna trefasmotorerTamelStorlek 63-112 lättmetall, 132-355 gjutjärn2 poler 3000 r/m380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3Sg kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/fläns56A-2 0,09 2800 980 1 050 1 070 0,32 0,75 58 0,3 4,5 2,1 0,00008 356B-2 0,12 2800 1 010 1 080 1 110 0,35 0,83 63 0,41 4,8 1,8 0,0001 3,463A-2 0,18 2760 1 210 1 290 1 320 0,55 0,8 65 0,62 3,8 1,9 0,00018 3,663B-2 0,25 2760 1 280 1 360 1 390 0,65 0,83 68 0,86 4,0 2,0 0,00024 4,271A-2* 0,37 2800 1 320 1 420 1 450 1,0 0,77 71 1,26 4,4 2,2 0,00039 571B-2* 0,55 2790 1 450 1 550 1 570 1,35 0,82 75 1,88 4,0 2,0 0,00048 6,280A-2* 0,75 2760 1 740 1 870 1 900 1,9 0,86 76 2,58 4,5 2,0 0,00083 7,980B-2* 1,1 2760 2 000 2 140 2 180 2,5 0,87 77 3,74 5,0 2,1 0,00101 9,490S-2 1,5 2840 2 220 2 380 2 420 3,3 0,84 78,5 5,04 5,6 2,5 0,0019 1390L-2 2,2 2845 2 600 2 780 2 830 4,6 0,85 81,5 7,38 6,3 2,9 0,0021 15100L-2 3 2895 3 180 3 400 3 460 6,0 0,87 83,5 9,9 7,0 2,5 0,005 22112M-2 4 2915 4 010 4 290 4 360 7,8 0,87 85 13,1 7,4 2,2 0,0088 31132SA-2 5,5 2925 5 610 5 890 6 000 10,5 0,89 86,5 18 7,5 2,4 0,017 53132SB-2 7,5 2925 6 660 7 000 7 140 13,8 0,9 87,5 24,5 7,7 2,5 0,02 61160MA-2 11 2930 10 280 10 800 10 990 19,8 0,89 88,5 35,8 6,1 2,4 0,042 105160MB-2 15 2920 12 500 13 120 13 370 26,2 0,91 90 49,1 6,2 2,4 0,048 120160L-2 18,5 2930 14 930 15 680 15 970 32 0,91 91 60 6,5 2,8 0,059 135180M-2 22 2920 18 810 19 750 20 130 40 0,88 91 72 6,0 2,5 0,076 165* Sh38


Helkapslade kortslutna trefasmotorerTamelStorlek 63-112 lättmetall, 132-355 gjutjärn4 poler 1500 r/m380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V B3Sg kW rpm fot fläns B3/B5 A ϕ % Nm kgm 2 kgfot/fläns56A-4 0,06 1400 1 000 1 070 1 080 0,25 0,66 55 0,41 3,3 1,8 0,00015 2,756B-4 0,09 1380 1 040 1 120 1 140 0,34 0,65 61 0,61 3,2 2,0 0,00019 3,263A-4 0,12 1380 1 150 1 240 1 250 0,4 0,72 64 0,83 3,2 2,0 0,00024 3,663B-4 0,18 1380 1 210 1 290 1 320 0,65 0,7 64 1,24 3,2 2,0 0,00031 4,271A-4* 0,25 1380 1 270 1 350 1 380 0,85 0,68 66 1,73 3,0 2,0 0,00061 5,171B-4* 0,37 1360 1 430 1 530 1 560 1,2 0,72 68 2,6 3,1 2,1 0,00077 680A-4* 0,55 1400 1 560 1 670 1 700 1,7 0,68 70 3,75 3,6 2,1 0,00158 7,780B-4* 0,75 1400 1 860 2 000 2 020 1,9 0,8 75 5,12 4,5 2,0 0,00187 990S-4 1,1 1415 2 070 2 220 2 260 2,7 0,8 76,2 7,42 4,7 2,1 0,0032 1290L-4 1,5 1420 2 380 2 530 2 590 3,5 0,8 78,5 10,1 5,3 2,4 0,0038 15100LA-4 2,2 1420 2 870 3 080 3 140 4,9 0,82 81 14,8 5,5 2,2 0,0067 21100LB-4 3 1415 3 320 3 560 3 610 6,6 0,81 82,7 20,2 6,0 2,6 0,0079 25112M-4 4 1445 4 230 4 540 4 630 8,3 0,84 84,5 26,4 7,2 2,3 0,02 32132S-4 5,5 1450 5 570 5 850 5 960 11 0,85 86 36,2 7,0 2,3 0,026 54132M-4 7,5 1455 6 410 6 730 6 860 14,6 0,86 87,5 49,2 7,5 2,4 0,035 66160M-4 11 1460 11 590 12 160 12 400 20,9 0,85 89 72 7,0 2,3 0,061 110160L-4 15 1460 12 880 13 530 13 790 28 0,87 90 98 7,3 2,4 0,075 130180M-4 18,5 1470 15 230 15 990 16 300 33 0,9 91 120 6,8 2,4 0,135 165180L-4 22 1460 18 500 19 430 19 800 39 0,9 91 144 7,3 2,7 0,155 175* Sh39


Helkapslade kortslutna trefasmotorerTamelStorlek 63-112 lättmetall, 132-355 gjutjärn6 poler 1000 r/m380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3Sg kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/fläns56B-6 0,06 800 0,32 0,64 42 0,72 3 2 0,0005 3,563A-6 0,09 820 0,45 0,75 40 1,05 1,9 1,2 0,00024 3,663B-6 0,12 880 1 340 1 420 1 450 0,50 0,7 53 1,3 2,6 1,1 0,00031 4,271A-6* 0,18 890 1 390 1 490 1 520 0,75 0,68 57 1,9 2,6 1,9 0,00074 4,971B-6* 0,25 860 1 530 1 650 1 670 1,0 0,79 55 2,8 2,3 1,6 0,00095 5,880A-6* 0,37 910 1 730 1 840 1 880 1,4 0,65 64 3,9 3,0 2,0 0,00169 7,380B-6* 0,55 900 2 010 2 150 2 190 1,8 0,74 67 5,8 3,4 1,9 0,00207 8,690S-6 0,75 920 2 170 2 320 2 360 2,1 0,74 71 7,79 3,9 2,0 0,0036 1290L-6 1,1 925 2 570 2 760 2 810 2,9 0,74 73 11,4 4,0 2,2 0,0042 15100L-6 1,5 945 3 010 3 220 3 280 3,8 0,76 75 15,2 4,5 2,0 0,0086 20112M-6 2,2 955 4 050 4 330 4 410 5,4 0,75 79 22 5,0 2,1 0,0081 28132S-6 3 960 5 160 5 510 5 620 6,9 0,77 82 29,8 5,2 2,0 0,024 49132MA-6 4 965 6 100 6 540 6 650 9,1 0,76 84 39,6 5,8 2,2 0,03 58132MB-6 5,5 965 7 200 7 700 7 850 12 0,78 85 54 6,2 2,3 0,04 66160M-6 7,5 960 10 660 11 400 11 610 15,2 0,81 88 75 6,5 2,3 0,72 105160L-6 11 960 13 330 14 270 14 540 21,8 0,82 89,5 109 7,0 2,4 0,96 130180L-6 15 975 16 270 17 410 17 730 29 0,84 90 147 6,0 2,8 0,22 1708 poler 750 r/m380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3Sg kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm kgm 2 kgfot/fläns63B-8 0,06 660 1 690 1 770 1 810 0,49 0.60 39 1,16 1,7 1,7 0.00031 4.271A-8* 0,09 680 1 720 1 830 1 870 0,75 0,50 35 1,26 1,9 1,9 0,00074 4,971B-8* 0,12 670 1 730 1 840 1 880 0,70 0,63 47 1,71 1,9 1,7 0,00095 5,880A-8* 0,18 680 1 830 1 950 2 000 0,90 0,60 53 2,53 3,0 1,8 0,00169 7,580B-8* 0,25 680 2 190 2 350 2 390 1,2 0,60 57 3,51 2,5 1,7 0,00207 8,990S-8 0,37 680 2 420 2 590 2 630 1,3 0,68 59 5,2 2,8 1,6 0,003 1190L-8 0,55 680 2 880 3 080 3 140 1,8 0,68 62 7,72 3,0 1,6 0,0034 12100LA-8 0,75 710 3 160 3 370 3 440 2,2 0,67 72 10,1 3,5 1,7 0,0092 20100LB-8 1,1 710 4 110 4 390 4 470 3,3 0,67 72 14,8 3,5 1,7 0,011 24112M-8 1,5 715 4 820 5 160 5 260 4,2 0,69 75 20 4,2 1,8 0,0171 28132S-8 2,2 710 6 020 6 310 6 440 5,4 0,73 81 29,6 4,7 2,0 0,03 53132M-8 3 710 7 130 7 490 7 630 7,1 0,74 82 40,4 5,0 2,0 0,04 63160MA-8 4 705 9 490 9 970 10 150 9,3 0,76 82 54 5,0 2,2 0,06 90160MB-8 5,5 710 13 050 13 710 13 960 12,7 0,75 83 74 5,5 2,7 0,077 100160L-8 7,5 705 13 690 14 380 14 650 16,3 0,78 85 102 5,8 2,7 0,102 120180L-8 11 730 18 950 19 890 20 270 23,5 0,76 89 144 5,5 2,0 0,213 16540


Typ 56-180IM B3Typ 200-315B5B14Typ SNormal MediumKullagerbeteckningarN M P LA ∅ St. T N M P S N M P S T Typ Pol Axelsida Fläktsida56 80 100 120 8 6,6 4 3 50 65 80 M5 70 85 105 M6 2,5 56 2-4 6201zz 6201zz63 95 115 140 9 9 4 3 60 75 90 M5 80 100 120 M6 3 63 2-8 6202zz 6202zz71 110 130 160 9 9 4 3,5 70 85 105 M6 95 115 140 M8 3 71 2-8 6203zz 6203zz80 130 165 200 10 11 4 3,5 80 100 120 M6 110 130 160 M8 3,5 80 2-8 6204zz 6204zz90 130 165 200 10 11 4 3,5 95 115 140 M8 110 130 160 M8 3,5 90 2-8 6205zz 6205zz100 180 215 250 11 14 4 4 110 130 160 M8 130 165 200 M10 3,5 100 2-8 6206zz 6206zz112 180 215 250 11 14 4 4 110 130 160 M8 130 165 200 M10 3,5 112 2-8 6306zz 6306zz132 230 265 300 12 14 4 4 130 165 200 M10 180 215 250 M12 4 132 2-8 6308zz 6308zz160 250 300 350 13 18 4 5 180 215 250 M12 230 265 300 M12 4 160 2-8 6309zz 6309zz180 250 300 350 13 18 4 5 180 2-8 6311zz 6309zzMått Tamel Sg storlek 63-80Typ Pol-DPIG/Sg tal A AA AB AC AD B BB C D D2 E F GA H HA HD K L Pg56A 2 90 30 110 117 71 92 36 9 M3 20 3 10,2 56 7 154 5,8 188 1xM2056A 4 108 14956B 2,4 117 196T56 6 90 107 71 90 36 9 20 3 10,2 56 8 6 19063A 2,4 100 36 124 127 80 106 40 11/14 M4 23 4 12,5 63 8,5 165 7 202 1xM2063B 2,4 214T63 6,8 100 126 80 105 40 11 M4 23 4 12,5 63 10 7 21371A 2,4,6,8 112 45 142 141 90 116 45 14 M5 30 5 16 71 8 182 7 223 1xM2071B 2,4,6,8 24580A 2,4,6,8 125 55 160 157 100 130 50 19 M6 40 6 21,5 80 9 195 10 266 1xM2080B 2,4,6,8 27890S 2,4,6,8 140 45 170 180 100 126 56 24 M8 50 8 27 90 10 232 10 306 1xM2090L 125 151 331100 2,4,6,8 160 48 196 206 140 170 63 28 M10 60 8 31 100 4 255 12 374 1xM20112M 2,4,6,8 190 54 220 233 140 170 70 28 M10 60 8 31 112 4 280 12 383 2xM25132S/SA 2,4,6,8 216 71 274 263 140 180 89 38 M12 80 10 41 132 18 313 12 440 2xM25132 SB 2 480132M/MA/MB 4,6,8 178 218 480160M/MA/MB 2,4,6,8 254 60 300 324 97 210 256 108 42 M16 110 12 45 160 20 390 15 587 2xM32160L 2,4,6,8 254 300 587180M 2,4 279 70 340 360 97 241 300 121 48 M16 110 14 45 180 24 410 15 627 2xM32180L 4,6,8 279 320 664Storlek 71 och 80 är typ DPIH/ShFr o m storlek 100 är motorerna försedda med lyftöglorTyp Pol-Tamel Sg tal A AA AB AC AD B BB C D D2 E F GA H HA HD K L Pg63 2,4 100 30 121 128 80 96 40 11 M4 23 4 12,5 63 7 155 7 212 1xM2071 2,4,6,8 112 27 136 143 90 108 45 14 M5 30 5 16 71 9 180 7 240 1xM2080 2,4,6,8 125 30 155 163 100 125 50 19 M6 40 5 21,5 80 9 198 10 280 1xM20TypB5 B14 B14 Medium KullagerbeteckningarTamel Sg N M P LA S T N M P S N M P S T Typ Pol Axelsida Fläktsida63 95 115 140 10 4x10 3 60 75 90 M5 2,5 63 2-4 6202zz 6202zz71 110 130 160 10 4x10 3,5 70 85 105 M6 95 115 140 M8 2,5 71 2-8 6203zz 6203zz80 130 165 200 11 4x12 3,5 80 100 120 M6 110 130 160 M8 3 80 2-8 6204zz 6204zz41


Helkapslade kortslutna trefasmotorer med förhöjd effektTamelStorlek 63-112 lättmetall, storlek 132-160 gjutjärn380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J ViktDPIG tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3Sg kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nmkgm2 kgfot/fläns2 poler 3000 rpm56C-2PC 0,18 2800 1 520 1 620 1 650 0,5 0,76 70 0,61 4,5 2,4 0,0001 3,963C-2PC 0,37 2800 1 660 1 780 1 810 0,95 0,78 78 1,26 5 3 0,00031 5,171C-2PC* 0,75 2780 1 980 2 110 2 150 1,8 0,86 75 2,58 4,4 2,3 0,00061 880C-2PC* 1,5 2800 2 500 2 680 2 730 3,4 0,88 77 5,12 5 2,6 0,00142 11,990L-2PC 3 2835 3 150 3 370 3 440 6,5 0,84 79 10,1 6,3 3,4 0,0026 17100L-2PC 4 2890 3 960 4 240 4 320 8,2 0,85 83 13,2 7,1 2,4 0,006 24112M-2PC 6 2895 6 340 6 790 6 920 11,4 0,88 86 19,8 7,6 2,6 0,013 34112M-2PE 7,5 2900 6 550 7 010 7 140 14 0,89 87 24,5 8,3 2,5 0,018 39132M-2P 11 2920 9 610 10 090 10 280 21,2 0,86 87 36 8,2 2,7 0,024 68132M-2PC 15 2925 12 260 12 880 13 120 27,2 0,9 89 49 8,3 2,6160L-2PC 22 2935 19 220 20 180 20 560 38,3 0,91 91 72 8,3 2,3 0,072 1324 poler 1500 rpm56C-4PC 0,12 1400 1 470 1 580 1 610 0,5 0,62 59 0,82 3 2,2 0,0003 463C-4PC 0,25 1400 1 620 1 740 1 770 1 0,6 69 1,7 3,6 2,6 0,00038 5,171C-4PC* 0,55 1400 1 880 2 010 2 050 1,9 0,6 73 3,75 3,9 2,5 0,0011 7,880C-4PC* 1,1 1400 2 670 2 850 2 910 2,9 0,78 74 7,5 4,4 2,3 0,00266 11,690L-4PC 2,2 1380 2 810 3 000 3 060 5,2 0,82 75 15,2 5,2 2,8 0,0047 18100L-4PC 4 1415 4 200 4 490 4 570 8,9 0,8 82 27 6,2 2,7 0,0094 29112M-4PC 5,5 1435 5 720 6 120 6 230 11, 7 0,83 82 36,6 6,7 2,5 0,021 35132M-4PC 11 1455 9 620 10 100 10 290 22 0,84 87 72,2 8,6 3,0 0,044 74160L-4PC 18,5 1460 16 830 17 670 18 000 32 0,91 91 121 7,7 2,0 0,120 1346 poler 1000 rpm71C-6PC* 0,37 890 1 910 2 040 2 080 1,350,7 60 3,98 3 1,9 0,00122 7,380C-6PC* 0,75 900 2 460 2 630 2 680 2,15 0,78 68 7,96 3,4 1,8 0,00293 11,290L-6PC 1,5 900 3 080 3 290 3 350 4,1 0,75 71 15,9 4,1 2,3 0,005 18100L-6PC 2,2 940 4 140 4 430 4 510 5,1 0,73 76 22,3 5,1 2,3 0,011 24112M-6PC 3 950 5 260 5 620 5 730 7,3 0,75 79 30,2 5,6 2,4 0,021 33132M-6PC 7,5 960 10 880 11 650 11 860 15, 9 0,80 85 74,6 6,2 2,2 0,045 74160L-6PC 15 970 16 140 17 270 17 590 29, 7 0,81 90 148 6,3 2,1 0,141 1328 poler 750 rpm71C-8PC* 0,18 700 2 360 2 530 2 570 1,2 0,55 45 2,46 2,4 2,8 0,00122 7,380C-8PC* 0,37 690 2 860 3 060 3 120 1,5 0,6 62 5,12 2,9 1,8 0,00293 11,480X-8PC* 0,55 680 2 930 3 130 3 190 2,9 0,56 60 7,790L-8PC 1,1 655 3 330 3 560 3 630 2,4 0,73 63 16 3 1,6 0,0042 15100L-8PC 1,5 705 4 690 5 020 5 110 4,4 0,66 74 20,3 3,8 2 0,011 24112M-8PC 2,2 705 5 500 5 880 5 990 6,1 0,69 75 29,8 4,2 1,8 0,021 33132M-8PC 4 720 8 170 8 580 8 740 11, 1 0,65 80 53 5 2,3 0,045 72160L-8PC 11 725 15 740 16 520 16 840 25, 1 0,72 88 145 5,6 1,9 0,141 133* ShMåttmässigt överensstämmer dessa motorer med FFD trefas standardmotorer, se föregående sida,förutom totala längden L som skiljer på en del typer enligt följande:Typ L (mm) Typ L (mm)56C 204100L-4 39963C 228112M-4 41071C 263112M-2PE 41080C 299132M 48890L 350160M 62442


Tamel 2-hastighetsmotorerHelkapslade kortslutna trefasmotorer 2 hastigheterTamelavtagande moment - för fläkt och pumpdrift2/4 poler 3000/1500 r/m DahlanderlindadTyp Effekt Varv- Pris KrStröm η cos Ist/I Mst/M Vikttal B3 B5, B14 B3/B5 400 V B3Sg kW rpm fot fläns B3/B14 A % ϕ kgfot/fläns80-2/4A-W 0,95/0,2 2700/1425 3 110 3 330 3 390 2,2/0,48 68/73 0,90/0,82 3,9/4,3 1,6/1,6 9,580-2/4B-W 1,25/0,3 2715/1410 3 390 3 630 3 700 2,82/0,68 71/76 0,90/0,84 4,3/4,2 1,7/1,7 10,890S-2/4-W 1,4/0,33 2765/1435 3 540 3 790 3 860 3,2/0,8 67/69 0,93/0,86 3,8/4,4 1,7/1,6 12,590L-2/4-W 2,0/0,5 2780/1430 4 540 4 860 4 950 4,3/1,2 72/72 0,94/0,85 4,6/4,5 1,5/1,7 15100L-2/4A-W 2,4/0,65 2825/1435 5 040 5 390 5 490 4,8/1,4 77/79 0,93/0,87 5,3/4,8 1,8/1,7 21100L-2/4B-W 3,1/0,8 2835/1440 5 140 5 500 5 600 4,2/1,7 79/80,5 0,92/0,86 5,8/5,7 2,1/2,0 25112M-2/4-W 4,8/1,2 2860/1440 6 410 6 860 6 990 9,3/2,4 80/80 0,93/0,89 6,1/5,8 2,0/1,9 35132S-2/4-W 5,9/1,5 2870/1455 7 600 7 980 8 130 11,8/3,0 78,5/83 0,92/0,88 6,0/5,9 1,7/1,7 54132M-2/4-W 8,0/2,0 2890/1455 10 290 10 810 11 010 15,3/3,9 81/84 0,93/0,89 6,9/6,5 1,9/1,9 664/6 poler 1500/1000 r/m skilda lindningarTyp Effekt Varv- Pris KrStröm η cos Ist/I Mst/M Vikttal B3 B5, B14 B3/B5 400 V B3Sg kW rpm fot fläns B3/B14 A % ϕ kgfot/fläns80B-4/6-W 1.0/0.33 1400/925 3 740 4 000 4 080 2.5/1.0 71/60 0.81/0.76 4.1/3.1 1.7/1.4 10,590S-4/6-W 0,8/0,28 1380/950 3 930 4 210 4 290 2,0/1,1 70/50 0,84/0,75 3,6/3,3 1,5/1,4 12,590L-4/6-W 1,1/0,37 1400/940 4 170 4 460 4 540 2,8/1,2 72/56 0,78/0,77 4,2/3,7 1,8/1,4 15100L-4/6A-W 1,7/0,6 1445/960 5 060 5 410 5 510 3,9/1,8 79/62 0,80/0,76 5,9/3,6 2,1/1,4 21100L-4/6B-W 2,2/0,75 1440/960 6 220 6 650 6 780 5,3/2,1 77/70 0,78/0,73 5,4/4,4 2,0/1,9 25112M-4/6-W 3,0/0,9 1460/975 6 950 7 440 7 580 6,8/2,7 80/70 0,80/0,68 6,2/5,0 2,0/2,0 32,5132S-4/6-W 4,2/1,4 1440/975 8 970 9 420 9 600 8,9/4,1 79/70 0,86/0,71 6,1/5,3 2,1/2,0 53132M-4/6-PCW 5,9/2,0 1445/975 11 650 12 230 12 470 11,9/5,2 83/79 0,86/0,70 7,8/7,6 2,2/2,6 74160M-4/6-W 7,5/2,7 1470/980 19 350 20 320 20 710 15,0/5,7 86/85 0,80/0,80 8,0/6,0 1,8/1,9 105160L-4/6-W 11,0/3,6 1475/990 20 730 21 770 22 180 20,5/10,0 90/80 0,86/0,65 8,7/7,0 2,2/2,4 125180M-4/6-W 18/5.4 1480/985 0 0 0 37.0/13.8 89/83 0,79/0,68 9.4/7.2 2.6/2.5 1474/8 poler 1500/750 r/m DahlanderlindadTyp Effekt Varv- Pris KrStröm η cos Ist/I Mst/M Vikttal B3 B5, B14 B3/B5 400 V B3Sg kW rpm fot fläns B3/B14 A % ϕ kgfot/fläns80-4/8A-W 0,7/0,16 1410/680 2 880 3 080 3 140 1,7/0,7 73/55 0,80/0,60 4,4/2,4 1,8/1,6 9,380-4/8B-W 0,95/0,22 1405/675 3 430 3 670 3 740 2,2/0,9 74/56 0,83/0,66 4,5/2,5 1,9/1,5 10,590S-4/8-W 1,0/0,23 1350/675 3 520 3 770 3 840 2,6/0,8 68/62 0,83/0,70 3,6/2,7 1,8/1,7 12,590L-4/8-W 1,3/0,33 1375/680 3 860 4 130 4 200 3,2/1,0 72/66 0,82/0,71 4,5/3,0 1,8/1,7 15100L-4/8A-PCW 2,0/0,5 1395/700 4 980 5 330 5 430 4,4/1,4 73/66 0,89/0,75 4,4/3,0 1,4/1,4 21100L-4/8B-W 2,6/0,65 1400/695 5 490 5 870 5 980 5,5/1,8 76/69 0,89/0,75 4,5/3,0 1,4/1,4 24112M-4/8-PCW 3,6/0,9 1450/720 7 420 7 940 8 090 7,9/2,5 81/75 0,81/0,69 5,9/3,7 2,1/1,6 34132S-4/8-W 4,5/1,1 1415/710 9 830 10 320 10 520 8,9/2,7 81/78 0,90/0,75 5,6/3,9 1,9/1,5 53132M-4/8-W 6,1/1,4 1425/715 10 190 10 700 10 900 11,8/3,4 83/81 0,90/0,74 6,3/4,7 2,1/1,9 68160M-4/8-W 9,0/2,2 1470/730 15 280 16 050 16 350 17,2/5,4 88/85 0,87/0,71 7,6/4,7 1,8/1,4 106160L-4/8-W 13,0/3,0 1480/730 22 920 24 070 24 530 25,4/8,1 87/82 0,85/0,70 8,9/6,9 2,6/2,6 125180M-4/8-W 18,5/4,8 1470/730 0 0 0 37/11,5 88/86 0.82/0.70 7.4/4.2 2.2/1.7 152180L-4/8-W 22/5,3 1475/735 33 530 35 210 35 880 42,5/12,7 88/87 083/0,69 7,2/7,1 2,2/1,6 16643


ReservdelarTamelMotorstorlek 56 63 71 80 90 100 112 132 160 180ArtikelFläns B5 245 253 271 377Pris Kr586 776 920 1151 1442 1808Fläns B14 245 253 271 377 586 776 920 1151 1442 1808Fläns B14 medium 245 253 271 377 586 776 920 1151 1442 1808Lagersköld 210 210 218 262 352 432 478 506 612 708Fläkt, plast 68 68 72 72 72 113 136 154 231 231Fläkt , aluminium 244 244 273 273Fläktkåpa 110 119 125 125 125 135 227 227 500 510Kopplingsdosa 221 229 242 242 459 459 459 459 1230 1230Kopplingsdosa kpl 348 365 379 379 714 807 807 807 1292 1292Lock kopplingsdosa 51 51 64 64 157 157 157 157 212 212Kopplingsplint 68 76 85 85 82 82 82 82 127 127Fot, st 72 75 75 80 93 101 109 172 279Fot, st Besel1 per motor 113 130 170 18744


1-FASMOTORERLågt startmomentHögt startmomentALLMÄNTFör att en elmotor skall vara självstartande krävsett roterande fält i motorn. I en 3-fasmotoråstadkommes detta genom fasförskjutningen i detre faserna. I en 1-fasmotor krävs en extra lindningsom matas med en spänning fasförskjuten iförhållande till spänningen över huvudlindningen.Denna fasförskjutning kan åstadkommas på olikasätt. 1-fasmotorerna brukar indelas efter sättet attalstra denna fasförskjutning.1-FASMOTOR MED DRIFTKONDENSATOREn kondensator med låg kapacitans är permanentansluten i serie med hjälplindningen.Startmomentet är lägre än för motorer medstartkondensator. Driftprestanda är goda. Dennatyp är till exempel lämplig till fläktar ochcentrifugalpumpar.1-FASMOTOR MED START- OCHDRIFTKONDENSATORI detta fall är motorn försedd med tvåkondensatorer varav den ena bryts bort efter startav en centrifugalbrytare eller ett relä när motornkommit upp i varv. Kondensatorerna ärdimensionerade så att båda i parallellkoppling geroptimala startförhållande medan den fastinkopplade kondensatorn är dimensionerad medtanke på goda egenskaper i normal drift.LÅGT STARTMOMENTEnfasmotorer med driftkondensator är tillverkadeenligt europeisk standard IEC 34-1. Motorerna är ilättmetall, målade svarta och har löstagbara fötter.Finns i två fabrikat, Busck och BeselHÖGT STARTMOMENTFabrikat BusckEnfasmotorer med start- och driftkondensator ochcentrifugalbrytare. Motorerna är tillverkade enligteuropeisk standard IEC 34-1. Motorerna är ilättmetall och målade svarta.Fabrikat CSMEnfasmotorer med start- och driftkondensator ochstartrelä. Motorerna är tillverkade enligt europeiskstandard IEC 34-1. Motorerna är i lättmetall ejmålade.LEVERANSTIDUpp till 2,2 kW normalt från lager.45


1-fasmotorer med driftkondensatorLågt startmomentBUSCK2 poler 3000 r/m IP 554 poler 1500 r/m IP 55230 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist Mst/M KondensatorVikttal B3 B5, B14 B3/B14 230 V ϕB3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm A 450 V kgfot/flänsμF3000 rpmMY56A-2 0,09 2760 830 850 870 0,79 0,92 54 0.31 3 0,7 4 2,9MY56B-2 0,12 2770 920 950 960 0,98 0,92 58 0.41 4 0,7 6 3,2MY63A-2 0,18 2760 1 000 1 030 1 050 1,33 0,95 62 0.62 5 0,6 10 4MY63B-2 0,25 2800 1 070 1 110 1 130 1,76 0,95 65 0.85 7 0,6 12 4,5MY71A-2 0,37 2800 1 260 1 300 1 320 2,53 0,95 67 1.26 10 0,6 16 5,1MY71B-2 0,55 2780 1 380 1 420 1 440 3,49 0,98 70 1.89 15 0,6 20 7,2MY80A-2 0,75 2800 1 790 1 840 1 880 4,62 0,98 72 2.56 20 0,4 25 10MY80B-2 1,1 2810 2 040 2 100 2 140 6,51 0,98 75 3.7 28 0,3 35 11MY90S-2 1,5 2820 2 440 2 510 2 560 8,76 0,98 76 5.1 40 0,3 45 14MY90L-2 2,2 2820 2 890 2 980 3 040 12,7 0,96 77 7.5 60 0,3 60 171500 rpmMY56A-4 0,06 1360 870 890 910 0,59 0,92 48 0.42 2,5 0,8 4 3,5MY56B-4 0,09 1370 970 1 000 1 020 0,83 0,92 51 0.63 3,0 0,8 6 3,8MY63A-4 0,12 1380 1 060 1 090 1 110 1,03 0,92 55 0.83 3,5 0,7 10 4MY63B-4 0,18 1390 1 120 1 160 1 180 1,49 0,92 57 1.24 5,5 0,7 12 4,6MY71A-4 0,25 1400 1 300 1 340 1 360 1,9 0,94 61 1.70 8 0,5 14 5,7MY71B-4 0,37 1400 1 400 1 440 1 470 2,76 0,94 62 2.52 10 0,5 16 6,7MY80A-4 0,55 1400 1 810 1 870 1 910 3,93 0,95 64 3.8 15 0,4 20 9MY80B-4 0,75 1410 2 030 2 100 2 140 5,05 0,95 68 5.1 20 0,3 25 10MY90S-4 1,1 1410 2 460 2 530 2 580 6,87 0,98 71 7.5 30 0,3 40 14MY90L-4 1,5 1420 2 920 3 000 3 060 9,12 0,98 73 10 40 0,3 45 16MY100LA-4 2,2 1420 3 390 3 490 3 560 12,8 0,98 76 14,7 60 0,3 70 24Typ A AA AC B C D E F G HD H K L SSMY56 90 108 115 71 36 9 20 3 7,2 100 56 6x9 192 M3MY63 100 120 130 80 40 11 23 4 8,5 116 63 7x10 212 M4MY71 112 132 145 90 45 14 30 5 11 123 71 7x10 240 M5MY80 125 157 165 100 50 19 40 6 15,5 143 80 10x13 290 M6MY90S 140 172 185 100 56 24 50 8 20 150 90 10x13 310 M8MY90L 140 172 185 125 56 24 50 8 20 150 90 10x13 335 M846


2 poler 3000 r/m IP 541-fasmotorer med driftkondensator 4 poler 1500 r/m IP 54Lågt startmoment230 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M KondensatorVikttal B3 B5, B14 B3/B14 230 V ϕB3SEMKh kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm 450 V kgfot/flänsμF3000 rpm56 A-2 0,06 2800 1 230 1310 1340 0,53 0,78 50 0,21 2,4 1,0 3 3,156 B-2 0,09 2780 1 280 1370 1400 0,85 0,93 54 0,31 2,5 0,9 5 3,556 C-2 0,12 2800 1 370 1470 1490 1,05 0,84 57 0,41 3,0 0,75 5 3,963 B-2 0,18 2760 1 560 1 670 1700 1,40 0,84 52 0,61 2,7 0,8 8 4,463 C-2 0,25 2800 1 660 1 770 1810 1,70 0,95 65 0,85 3,1 0,7 10 5,271 B-2 0,37 2800 1 810 1 940 1970 3,10 0,90 64 1,25 2,7 0,7 12 6,371 C-2 0,55 2780 2 100 2 240 2290 4,20 0,98 65 1,88 3,2 0,7 18 7,780 B-2 0,75 2800 2 450 2 620 2670 4,90 0,94 70 2,56 3,4 0,65 25 9,780 C-2 1,1 2800 2 870 3 070 3130 7,20 0,96 71 3,75 3,5 0,6 30 12,01500 rpm56 A-4 0,04 1390 1 230 1 310 1340 0,50 0,84 40 0,27 2,0 1,4 3 3,156 B-4 0,06 1390 1 290 1 380 1400 0,73 0,85 44 0,41 2,1 1,1 4 3,556 C-4 0,09 1360 1 340 1 430 1460 1,10 0,86 50 0,63 2,0 1,1 5 463 B-4 0,12 1360 1 570 1 690 1720 1,25 0,88 53 0,84 2,2 1,0 6 4,363 C-4 0,18 1350 1 710 1 830 1860 1,72 0,78 58 1,27 2,3 0,8 8 5,171 B-4 0,25 1340 1 730 1 850 1890 2,30 0,87 60 1,76 2,0 1,0 10 6,371 C-4 0,37 1340 1 990 2 130 2170 3,00 0,88 63 2,6 2,3 0,8 14 7,880 B-4 0,55 1360 2 460 2 630 2680 3,90 0,94 66 3,86 3,2 0,6 20 1080 C-4 0,75 1340 2 800 3 000 3060 5,60 0,90 65 5,23 2,5 0,7 25 12Typ A AA AB AC AD B BB C D E H HA HD K K 1 L Pg56A56B56C63B63C71B71C80B80C90 30 11011774 71 92 36100 36 124 126 74 80 106 40112 45 142 141 90 90 116 45 14 30 71 8 182 7 10125 55 160 157 95 100 130 50 1911/14 23 63 8,5 165 7 10479 20 567 154 5,8 818819620421422824526340 80 9 200 10 13 2783061 x M201 x M201 x M201 x M20


1-fasmotorer med start- och driftkondensatorstartmoment min 200%BUSCK2 poler 3000 r/m IP 554 poler 1500 r/m IP 55230 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Cos η M Ist Mst/M Kondensator Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 230 V ϕ start drift B3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm 250 V 450 V kgfot/fläns μF μF3000 rpmML63A-2 0,18 2750 1 050 1 090 1 110 1,31 0,92 65 0,63 8 2,5 40 8 4,2ML63B-2 0,25 2760 1 130 1 160 1 180 1,76 0,92 67 0,87 10 2,5 50 10 4,7ML71A-2 0,37 2780 1 360 1 400 1 430 2,42 0,95 70 1,27 15 2,5 75 12 5,3ML71B-2 0,55 2790 1 500 1 540 1 570 3,45 0,95 73 1,88 20 2,5 100 16 7,4ML80A-2 0,75 2800 1 900 1 960 2 000 4,54 0,97 74 2,59 30 2,5 100 20 9,5ML80B-2 1,1 2810 2 100 2 160 2 210 6,5 0,97 76 3,74 40 2,5 150 25 11,2ML90S-2 1,5 2810 2 540 2 610 2 670 8,6 0,97 78 5,1 55 2,5 150 40 14ML90L-2 2,2 2810 2 980 3 070 3 130 12,5 0,97 79 7,48 75 2,2 250 50 171500 rpmML63A-4 0,12 1350 1 110 1 140 1 160 1,04 0,91 55 0,85 6 2,5 40 10 4ML63B-4 0,18 1360 1 180 1 210 1 240 1,54 0,91 56 1,26 8,5 2,5 40 12 4,8ML71A-4 0,25 1380 1 360 1 400 1 430 1,94 0,92 61 1,73 10 2,5 50 14 5,9ML71B-4 0,37 1380 1 500 1 550 1 580 2,80 0,92 62,5 2,56 15 2,5 75 16 6,9ML80A-4 0,55 1400 1 920 1 980 2 020 3,80 0,94 67 3,75 20 2,5 100 20 9,6ML80B-4 0,75 1410 2 120 2 190 2 230 4,75 0,94 73 5,08 30 2,5 150 25 11ML90S-4 1,1 1410 2 550 2 630 2 680 6,8 0,95 74,5 7,45 40 2,2 150 35 14ML90L-4 1,5 1420 2 930 3 020 3 080 9,0 0,95 76 10,1 55 2,2 200 40 17ML100LA-4 2,2 1430 4 000 4 120 4 200 12,6 0,97 78 14,7 75 2,2 300 50 24Startkondensatorn kopplas ur mha centrifugalbrytareTyp A AA AC B C D E F G HD H K L SSML63 100 120 130 80 40 11 23 4 8,5 116 63 7x10 212 M4ML71 112 132 145 90 45 14 30 5 11 123 71 7x10 255 M5ML80 125 157 165 100 50 19 40 6 15,5 143 80 10x13 290 M6ML90S 140 172 185 100 56 24 50 8 20 150 90 10x13 335 M8ML90L 140 172 185 125 56 24 50 8 20 150 90 10x13 365 M8ML100 160 196 205 140 70 28 60 8 24 160 100 12x15 445 M1048


1-fasmotorer med start- och driftkondensatorstartmoment min 200%CSM2 poler 3000 r/m IP 554 poler 1500 r/m IP 556 poler 1000 r/m IP 55230 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris SEK Ström Cos η M Ist/I Mst/M Kondensator Vikttal B3 B5, B14 B3/B14 230 V ϕ start drift B3kW rpm fot fläns B3/B5 A % Nm 280 V 420 V kgfot/fläns μF μF3000 rpmMMK 63 A2 0,18 2710 2 230 2 340 2 410 1,47 0,97 55,5 0,63 2,2 1,9 20 8 4,1MMK 63 B2 0,25 2730 2 400 2 510 2 590 1,85 0,91 64,6 0,88 3 2,5 20 8 4,6MMK 71 A2 0,37 2720 2 580 2 710 2 790 2,56 0,98 64,4 1,4 2,8 2,3 25 16 5,7MMK 71 B2 0,55 2740 2 840 2 980 3 060 3,75 0,97 66 1,92 3,2 2,3 45 20 7MMK 80 A2 0,75 2790 3 440 3 610 3 710 5,1 0,9 71 2,56 3,4 2,5 45 20 9MMK 80 B2 1,1 2800 3 660 3 850 3 960 7,4 0,89 73 3,78 3,5 2,3 60 25 9,9MMK 90 S 1,5 2860 4 410 4 630 4 770 9,6 0,92 74 5,13 3,9 2,5 70 35 13MMK 90 L2 2,2 2880 4 890 5 140 5 280 13,4 0,93 77 7,32 5,9 2,1 250 50 211500 rpmMMK 63 A4 0,12 1370 2 270 2 380 2 450 1,32 0,85 45 0,84 2,5 3 20 8 4,1MMK 63 B4 0,18 1290 2 340 2 460 2 530 2 0,85 47 1,33 2 2,6 20 8 4,1MMK 71 A4 0,25 1340 2 510 2 630 2 710 2,26 0,9 53 1,78 2,2 2,7 20 8 5,5MMK 71 B4 0,37 1370 2 630 2 770 2 850 3 0,87 60 2,57 2,7 2,5 25 16 6,3MMK 80 A4 0,55 1370 3 280 3 440 3 540 3,7 0,97 66 3,82 3,2 2,5 45 20 9MMK 80 B4 0,75 1390 3 480 3 650 3 760 5,4 0,89 67 5,14 3,4 2,5 60 25 10,3MMK 90 S4 1,1 1350 3 960 4 160 4 270 7,2 0,95 67 7,59 3,1 2,5 70 35 13MMK 90 L4 1,5 1380 4 290 4 500 4 630 10,1 0,95 68 10,4 2,7 2,9 200 35 15,5MMK100 LB4 2,2 1410 5 670 5 960 6 130 15,2 0,88 73 15,2 3,7 2,5 200 50 241000 rpmMMK 71 B6 0,25 935 2 860 3 000 3 090 2,9 0,85 49,3 1,65 3,1 2,4 40-50 20 7Typ H A B C K AB BB HD AC HA K1 L LB AL BA AA D E6363 100 80 40 7 126 105 161 124 10 12 211 191 66 26 26 11 237171 112 90 45 7 144 109 178 137 12 17 247 271 76 22 30 14 3080 80 125 100 50 9 155 130 202 156 13 18 275 235 85 31 32 19 4090S 90 140 100 56 9 184 130 219 176 14 18 302 252 86 32 39 24 5090L 90 140 125 56 9 184 154 219 176 14 18 326 276 86 32 39 24 50100 100 160 140 70 12 200 176 240 195 14 20 366 306 96 38 42 28 6049


BUSCK BROMSMOTORERALLMÄNTMotorerna är utrustade med enlikströmsskivbroms utan axiell förskjutningoch med konstant bromsmoment i bådariktningarna. Bromsen är utrustad med enstandard likriktare. Det går även att fåsnabbare likriktare mot merkostnad.SKYDDSFORMMotorerna har skyddsform IP 54.ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass F.SPÄNNINGStandardspänning är 230/400 V 50 Hz upptill och med 3 kW. Däröver är spänningen400/690 V.MEKANISKT UTFÖRANDEMotorerna är tillverkade i lättmetall och harlöstagbara fötter.BROMSMOMENTBromsmomentet är fast och går ej attjustera.BROMSMOTORERALLMÄNTCSM’s bromsmotorer är utrustade med enlikströmsskivbroms utan axiell förskjutning ochmed konstant bromsmoment i bådariktningarna. Bromsens reaktionstid är extremtkort och exakt. Den omedelbara bromsningenär särskilt lämpad för de fall där det utöverprecision och upprepad positionering krävs ettmycket stort antal bromsningar per timme.BROMSMOMENTSom standard är bromsmomentet inställt påmaximalt värde men kan enkelt justeras påbefintlig motor.ÖVRIGA UPPGIFTERFör övriga uppgifter se Busck bromsmotorovan.BROMSMOTORER50


Bromsmotorer 3-fasBUSCK2 poler 3000 r/mTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Ist/I Mst/M η Cos Vikt Längd Broms-MSBCCL tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 L momentkW rpm fot fläns B3/B5 A % kg mm Nmfot/fläns63A 0,18 2710 2 320 2 390 2 440 0,55 6,0 2,2 63 0,75 5,0 252 463B 0,25 2710 2 360 2 430 2 480 0,71 6,0 2,2 65 0,78 5,5 252 471A 0,37 2730 2 700 2 780 2 830 0,97 6,0 2,2 70 0,79 6,6 297 471B 0,55 2760 2 750 2 830 2 890 1,42 6,0 2,2 71 0,79 7,1 297 480A 0,75 2770 3 330 3 430 3 500 1,8 6,0 2,2 73 0,84 11 332 680B 1,1 2770 3 450 3 550 3 620 2,51 6,0 2,2 76,2 0,83 12 332 890S 1,5 2840 4 310 4 440 4 520 3,28 6,0 2,2 78,5 0,84 15 359 1190L 2,2 2840 4 580 4 720 4 810 4,61 6,0 2,2 81 0,85 18 384 14100L 3 2840 5 920 6 100 6 220 6,03 7,0 2,2 82,6 0,87 27 420 23112M 4 2880 7 620 7 840 8 000 7,88 7,5 2,2 84,2 0,87 33 463 60132SA 5,5 2880 10 310 10 620 10 830 10,5 7,0 2 85,7 0,88 42 520 80132SB 7,5 2920 10 880 11 200 11 420 14,1 7,5 2 87,0 0,88 51 520 804 poler 1500 r/mTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Ist/I Mst/M η Cos Vikt Längd Broms-MSBCCL tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 L momentkW rpm fot fläns B3/B5 A % kg mm Nmfot/fläns63A 0,12 1350 2 320 2 390 2 440 0,47 6 2,2 57 0,64 4,9 252 463B 0,18 1350 2 360 2 430 2 480 0,68 6 2,2 59 0,65 5,3 252 471A 0,25 1350 2 660 2 740 2 790 0,84 6 2,2 60 0,72 6,4 297 471B 0,37 1370 2 740 2 830 2 880 1,11 6 2,2 65 0,74 7,2 297 680A 0,55 1370 3 340 3 440 3 500 1,58 6 2,2 67 0,75 10,8 332 880B 0,75 1380 3 480 3 590 3 660 1,9 6 2,2 72 0,78 11,8 332 1290S 1,1 1400 4 350 4 480 4 570 2,64 6 2,2 76,2 0,79 14,8 359 1690L 1,5 1400 4 630 4 770 4 860 3,45 6 2,2 78,5 0,8 17,3 384 23100LA 2,2 1420 5 800 5 980 6 090 4,8 7 2,2 81 0,81 25 420 32100LB 3 1420 6 200 6 390 6 510 6,5 7 2,2 82,6 0,81 29 420 46112M 4 1430 7 720 7 950 8 100 8,3 7 2,2 84,2 0,83 37 463 60132S 5,5 1450 10 510 10 820 11 030 11,0 7 2,2 85,7 0,84 49 520 80132M 7,5 1450 11 340 11 680 11 900 14,6 7 2,2 87 0,82 58 559 100Måttmässigt överensstämmer motorerna med Busck MS motorn, förutom längden L.51


Bromsmotorer 3-fasBUSCK6 poler 1000 r/mTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Ist/I Mst/M η Cos Vikt Längd Broms-MSBCCL tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 L momentkW rpm fot fläns B3/B5 A % kg mm Nmfot/fläns63A 0,09 840 2 410 2 480 2 530 0,51 3,5 2 42 0,61 5,2 252 563B 0,12 850 2 450 2 520 2 570 0,62 3,5 2 45 0,62 5,8 252 571A 0,18 880 2 680 2 760 2 820 0,70 4 1,6 56 0,66 7,0 297 1271B 0,25 900 2 760 2 840 2 890 0,87 4 2,1 59 0,70 7,5 297 1280A 0,37 900 3 400 3 510 3 570 1,23 4,0 1,9 62 0,70 10 332 1680B 0,55 900 3 510 3 610 3 680 1,65 4 2 67 0,72 12 332 1690S 0,75 920 4 350 4 480 4 560 2,18 5,5 2,2 69 0,72 14 359 2090L 1,1 925 4 640 4 780 4 870 3,0 5,5 2,2 72 0,73 18 384 20100L 1,5 945 6 140 6 320 6 450 3,85 6 2,2 74 0,76 23 420 40112M 2,2 955 7 960 8 190 8 350 5,36 6 2,2 78 0,76 31 463 60132S 3 960 10 660 10 980 11 200 7,21 6,5 2 79 0,76 45 520 90132M 4 960 11 120 11 450 11 670 9,44 6,5 2 80,5 0,76 54 559 908 poler 750 r/mTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Ist/I Mst/M η Cos Vikt Längd Broms-MSBCCL tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 L momentkW rpm fot fläns B3/B5 A % kg mm Nmfot/fläns71B 0,12 690 2 670 2 760 2 810 0,58 3 1,6 51 0,59 7,9 297 480A 0,18 680 3 540 3 640 3 720 0,84 2,7 1,5 51 0,61 12 332 880B 0,25 680 3 800 3 920 4 000 1,06 2,8 1,6 56 0,61 13 332 890S 0,37 680 4 650 4 790 4 890 1,35 2,7 1,6 63 0,63 18 359 1690L 0,55 680 4 820 4 960 5 060 1,85 2,8 1,6 66 0,65 20 384 16100LA 0,75 710 5 970 6 140 6 260 2,45 3 1,7 66 0,67 22 420 32100LB 1,1 710 6 220 6 410 6 530 3,2 3,5 1,7 72 0,69 24 420 32112M 1,5 710 7 950 8 190 8 350 4,3 3,5 1,8 74 0,68 32 463 60Måttmässigt överensstämmer motorerna med Busck MS motorn, förutom längden L.52


CSM bromsmotorer3-fas56A56B63A0,090,120,182720278027003 5703 6303 7203 7403 8203 9103 8503 9304 0200,40,420,63,03,54,02,72,92,55669560,710,730,83,53,54,755563B 0,25 2780 3 810 4 000 4 110 0,8 4,2 3,7 69 0,7 5,2 571A 0,37 2770 4 150 4 350 4 480 1,0 4,7 2,6 69 0,78 6,9 1271B 0,55 2700 4 370 4 590 4 720 1,4 4,7 2,6 73 0,78 7,3 1280A 0,75 2790 5 110 5 360 5 510 1,9 5,0 2,8 73 0,78 11 1680B 1,1 2840 5 310 5 570 5 730 2,8 5,0 2,6 73 0,78 12 1690S90L1,52,2284028405 9007 6006 1907 9806 3708 2103,45,15,16,32,53,080800,80,7815182020100A 3 2870 8 860 9 300 9 570 6,0 7,0 3,0 85 0,85 25 40112M 4 2860 10 750 11 290 11 610 8,5 7,2 2,9 83 0,82 38 60132SA 5,5 2900 15 970 16 770 17 250 11 6,8 3,5 86 0,84 52 80132SB 7,5 2880 17 230 18 090 18 610 15,3 7,5 3,2 81 0,87 56 802 poler 3000 r/mTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Ist/I Mst/M η Cos Vikt Broms-MAF tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 momentkW rpm fot fläns B3/B5 A% kg Nmfot/fläns4 poler 1500 r/mTyp Effekt VarvtalPris KrStröm Ist/I Mst/M η Cos Vikt Broms-MAFB3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 momentkW rpm fot fläns B3/B5fot/flänsA % kg Nm56B 0,09 1300 3 640 3 820 3 930 0,35 2,5 1,8 50 0,76 4,0 563A 0,12 1360 3 690 3 870 3 990 0,5 2,4 1,6 55 0,66 5,0 563B 0,18 1330 3 780 3 970 4 080 0,65 3,3 2 57 0,7 6,0 571A 0,25 1350 4 080 4 280 4 40071B 0,37 1360 4 280 4 490 4 62080A 0,55 1400 4 940 5 190 5 33080B 0,75 1410 5 280 5 540 5 7000,95 3,0 2,6 58 0,68 8,0 121,2 3,2 2,2 64 0,7 8,5 121,6 3,7 2,1 69 0,72 11 162,0 4,3 2,4 71 0,76 13 1690S 1,1 1390 5 870 6 160 6 340 2,8 4,4 2,5 75 0,76 17 2090L100A1,52,2141014206 2008 2006 5108 6106 6908 8603,75,34,64,72,82,279810,740,7418252040100B 3 1410 8 770 9 210 9 470 6,7 5,0 2,7 82 0,79 28 40112M 4 1440 10 750 11 290 11 610 9,4 6,9 2,1 82 0,75 38 60132S 5,5 1440 16 600 17 430 17 930 12 6,3 2,1 83 0,8 56 80132M 7,5 1440 17 540 18 410 18 940 15,4 7 2,5 86 0,82 66 8053


CSM bromsmotorer3-fas6 poler 1000 r/mTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Ist/I Mst/M η Cos Vikt Broms-MAF tal B3 B5, B14 B3/B14 400 V ϕ B3 momentkW rpm fot fläns B3/B5 A %kg Nmfot/fläns63A 0,09 890 3 880 4 070 4 190 0,47 1,5 2,3 46 0,50 5,0 563B 0,12 860 4 050 4 260 4 380 0,50 2,1 2,3 44 0,55 5,5 571A 0,18 880 4 220 4 430 4 550 0,70 2,6 2,3 53 0,70 7,4 1271B 0,25 880 4 520 4 740 4 880 0,95 2,7 2,2 54 0,73 8,0 1280A 0,37 910 5 210 5 470 5 630 1,25 3,0 1,7 58 0,77 9,5 1680B 0,55 920 5 560 5 840 6 010 1,9 3,5 2,2 65 0,70 11 1690S 0,75 900 6 340 6 660 6 850 2,1 3,5 1,8 63 0,80 14 2090L 1,1 900 6 690 7 020 7 220 3,0 3,6 2,2 70 0,70 17 20100A 1,5 930 8 400 8 820 9 070 4,1 3,8 1,8 72 0,74 20 20112M 2,2 910 11 300 11 860 12 200 5,5 4,2 1,9 71 0,80 28 60132S 3 930 17 240 18 100 18 620 7,8 4,0 1,7 74 0,73 40 80132L 4 950 18 540 19 470 20 030 9,7 4,8 1,5 79 0,76 46 808 poler 750 r/mTyp Effekt Varv- Pris KrStrömMAF tal B3 B5, B14 B3/B14 400 VkW rpm fot fläns B3/B5 Afot/flänsIst/I Mst/M η Cos Vikt Broms-ϕ B3 moment% kg Nm71B 0,12 630 4 690 4 920 5 060 0,7 2 1,5 45 0,71 7,5 1280A 0,18 680 5 220 5 480 5 640 0,872,3 1,6 49 0,7 8,5 1680B 0,25 680 5 540 5 820 5 980 1,1 2,6 1,6 49 0,7 9 1690S 0,37 700 6 160 6 470 6 650 1,6 3 2,2 57 0,59 14 2090L 0,55 690 6 8807 220 7 430 2,15 3 1,9 57 0,66 17 20100A 0,75 700 8 5408 960 9 220 2,65 3 1,5 59 0,68 20 35100B 1,1 700 9 340 9 810 10 090 3,8 3,4 1,9 66 0,67 25 35112M 1,5 700 11 620 12 200 12 540 4,5 3,3 1,8 69 0,67 38 60ExtrautrustningTillägg för:HandlyftDubbla axeltapparStorlekPris KrPris Kr56230-63 71 80 90 100112230 250 270 290 3103401-4 st +40%, 5-9 st +30%, 10-29 st +25%, 30-49 st +20%, >49 +15%54


Mått CSM bromsmotorerB3Typ MAF H A B C K AB BB HD AC HA K1 L LB AL AF BA AA D E56 56 90 71 36 6 108 90 161 110 9 11 233 213 60 136 22 22 9 2063 63 100 80 40 7 120 105 172 124 10 12 261 238 62 136 26 26 11 2371 71 112 90 45 7 136 108 188 140 11 12 295 265 71 136 22 30 14 3080 80 125 100 50 9 154 125 211 156 11 17,5 330 290 80 152 31 32 19 4090S 90 140 100 56 9 174 130 227 178 13 17,5 366 316 83 152 32 39 24 5090L 90 140 125 56 9 174 155 227 178 13 17,5 390 340 82 152 32 39 24 50100 100 160 140 63 12 192 175 248 194 14 21,2 433 373 89 152 40 42 28 60112 112 190 140 70 12 224 175 266 219 14 21,2 484 424 92 15238 42 28 60132S 132 216 140 89 12 256 180 326 258 16 21,2 547 476 107 12344 58 38 80132M 132 216 178 89 12 256 180 326 258 16 21,2 585 505 107 123 44 58 38 80B5Typ B5-flänsMAF M N P S T LA56 100 80 120 7.0 3.0 5.563 115 115 140 9.5 3.0 1071 130 110 160 9.5 3.5 1080 165 130 200 11.5 3.5 1290S 165 130 200 11.5 3.5 1290L 165 130 200 11.5 3.5 12100 215 180 250 14.0 4.0 14112 215 180 250 14.0 4.0 14132S 265 230 300 14.0 4.0 14132M 265 230 300 14.0 4.0 14Mått fortsätter på nästa sida.55


Fortsättning på måttB14Typ B14-flänsMAF M N P S T56 65 50 80 M5 3,063 75 60 90 M5 3,071 85 70 105 M6 3.580 100 80 120 M6 3.590S 115 95 140 M8 3.590L 115 95 140 M8 3.5100 130 110 160 M8 4,0112 130 110 160 M8 4,0132S 165 130 200 M10 4,0132M 165 130 200 M10 4,0ReservdelarCSM Bromsmotorer och 1-fasmotorerMotorstorlek 56 63 71 80 90 100 112 132ArtikelFläns B5 206 225 262Pris Kr374 486 636 935 1347Fläns B14 206 225 262 374 486 636 935 1347Fläns B14 medium 206 225 262 374 486 636 935 1347Lagersköld 101 112 131 161 195 280 486 748Fläkt, plastFläktkåpa20190212152524928263323084134644471137748Kopplingsdosa kpl 342 342 342 443 443 443 443 668Kopplingsplint 44 44 44 48 64 64 64 161Fot, st 47 50 54 56 66 93 129 145Bakre lagersköld 516 543 657 838 986 999 1154 1710Bromstyp K1 K1 K2 K4 K4 K5 K6 K7Bromsspole 1638 1638 1881 2243 3084 3084 3519 5002Bromsskiva 361 361 398 642 841 841 922 1077Nav 118 118 118 280 361 361 480 480Likriktare P2R 230V 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073Likriktare P4R 400V 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 139556


EMGSÅGMOTORER3-fasDriftart S6-40%, rotationsriktning höger, 400 V 50 Hzlättmetall, med inbyggd mekanisk bromsEffekt Varv- Ström Cosϕ η M Mst/M Vikt PrisTyp tal 400 VkW rpm A % kg SEKDKF80K-2 2,2 2700 4,8 0,86 77,0 7,8 2,2 12 3 990DKF80G-2 3,0 2750 6,3 0,86 80,0 10,4 2,5 15 4 390DKF80G-2L* 3,0 2750 6,3 0,86 80,0 10,4 2,5 15 5 040* Rotationsriktning vänster, högergängad axel M20AnslutningskabelS = 29.95 mm (nav för klinga)Gängade hål M6 i lagersköldendast på begäran.Typ L BDKF80K 352 166DKF80G 380 194 Motoraxeln är vänstergängad57


Motorer för explosionsfarlig miljöKlassning av explosionsfarliga områdenFör att kunna specificera elutrustning som skaanvändas i explosionsfarlig miljö behövs enklassning, dvs. indelning av riskområden i zoner.Ansvaret för att klassning utförs ligger på ägareneller brukaren av anläggningen.Riskområden och zonindelningRiskområden är sådana rum, utrymmen ellerområden inom vilka en explosiv gasblandning kanförekomma under sådana förhållanden attspeciella krav måste ställas på bland annatelektrisk materiel. Riskområdena delas in i följandezoner (för damm finns motsvarande zoner 20, 21och 22):Zon 0 Riskområde i vilket explosivgasblandning förekommer ständigteller långvarigt. Inga motorer fåranvändas i zon 0.Zon 1 Riskområde i vilket explosivgasblandning kan väntas förekommatillfälligt vid normal drift. I zon 1 fårmotorer i utförande EEx d och EEx eanvändas.Zon 2 Riskområde i vilket explosivgasblandning inte väntas förekommaunder normal drift och om det likvälförekommer så är det kortvarigt ochsällan. Utöver de motorer som fåranvändas i zon 1 så får även motorer iutförande Ex N, non-sparking,användas. Under vissa förutsättningarbehöver motorerna inte haexplosionsskyddat utförande alls.Grupper och kategorierExplosionsskyddad utrustning utförs förutrustningsgrupperna I, gruvor, och II, all annanexplosionsfarlig miljö än gruvor. För viss materiel,t.ex. EEx d-motorer, är grupp II indelad i IIA, IIBoch IIC. Grupp I är i sin tur indelad i utrustningskategoriM1 och M2 och grupp II är indelad iutrustningskategori 1, mycket hög, 2, hög eller 3,normal, beroende på skyddsnivå. Brännbara gaseroch ångor delas, efter sin förmåga till tändandegenomslag via spalt och/eller efter minstatändström enligt fastställda provningsnormer, in iexplosionsgrupperna IIA, IIB och IIC.TemperaturklassBrännbara gaser och ångor samtexplosionsskyddad elektrisk materiel delas in itemperaturklasserna T1-T6 med avseende pågasens eller ångans tändtemperatur respektivematerielens högsta yttemperatur.Tändtemperaturen är den lägsta temperatur vidvilken en gas eller ånga antänds av sig själv.Explosionsskyddade motorerskonstruktionsprincipDet finns två huvudprinciper för explosionsskyddnär det gäller elektriska motorer. Den ena metodenär att man utför en motor så att farlig värme ellergnista inte uppstår. Hit hör utförande i förhöjdsäkerhet, EEx e. Den andra metoden går ut på attinom motorn isolera farlig värme eller gnista så attantändning av explosiv gasblandning utanförmotorn förhindras. Hit hör utförande med trycktätkapsling, EEx d.Förhöjd säkerhet, EEx eMotorn får inte ha några delar som i normal driftalstrar ljusbågar eller gnistor eller antar farligtemperatur. Särskilda konstruktionsåtgärder skallvara vidtagna för att förebygga antändning genomljusbågar eller gnistor eller genom för högtemperatur till följd av glappkontakt, överbelastningoch dylikt. Temperaturgränsen gäller både yttreoch inre ytor eftersom motorn inte är konstrueradför att klara att innesluta en intern explosion.Explosionstät kapsling, EEx dMotorns hölje skall vara så beskaffat att tändningoch förbränning inom höljet av förekommandeexplosiv gasblandning inte fortplantas till blandningav liknande art utanför höljet. Höljet skall kunnauthärda härvid uppkommande explosionstryck utanatt ta skada. Motorn behöver inte vara hermetiskttät. Explosiv gas får alltså tränga in i motorn.Direktiv och standarderInom EU gäller för utrustning avsedd föranvändning i explosionsfarliga omgivningar direktiv94/9/EG, ATEX-direktivet. För motorer medexplosionstät kapsling, EEx d, gäller harmoniseradstandard EN 50 014 och EN 50 018. För motorermed förhöjd säkerhet, EEx e, gäller EN 50 014 ochEN 50 019.58


Märkning av explosionsskyddade elmotorerFör att belysa hur explosionsskyddade elmotorer skall märkas utgår vi från följande exempel:CE 0402 II 2G EEx d IIB T4 SP 05 ATEX 1234XFörsta delen: märkning enligt 94/9/EG (ATEX-direktivet):– CE-märkning på utrustning, som indikation på överensstämmelse med direktiv 94/9/EG– Identifikationsnumret på det anmälda organ som medverkat på stadiet för produktionskontroll, i dettafall Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.– Sexhörningen, det särskilda explosionsskyddsmärket.– Symbol för grupp och kategori och typ av fara, gas (G) eller damm (D).Andra delen: tilläggsmärkning enligt standarder som utrustningen överensstämmer med, såsom i SS-EN50014.- symbolen EEx för att indikera att produkten överensstämmer med seriens standarder.- symbolen för varje utförandeform som används (o, p, q, d, e, ia, ib, m, osv.).- explosionsgrupperna I, II eller II A, II B eller II C om utförandeformen är d, i eller q.- symbolen som indikerar temperaturklass eller maximal yttemperatur.Tredje delen: märkning enligt certifiering:– Det anmälda organets kod (t.ex. SP för Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut).– Utfärdandeår (t.ex. 05).– Certifikatets ämnesområde (ATEX).– Certifikatets nummer.– X, om tillämpligt, för att ange att särskilda krav gäller enligt vad som närmare anges i certifikatet ellerU, om tillämpligt, för att ange att det gäller en komponent.Tabeller över temperaturklasser och explosionsgrupperTemperaturklassTändtemperaturför gasen o CMax tillåtenyttemperatur på motorno CT1 >450 450T2 >300 200 135 100 85


Brook CromptonBrook Crompton EEx eExplosionsskyddade trefasmotoreri förhöjd säkerhetEEx e II T3ALLMÄNTBrook Cromptons EEx e-motorer är i ARGUS 55-utförande, se Brook Crompton kortslutnatrefasmotorer. Motorerna är tillverkade enligtCENELEC/EURONORM EN50014 och EN50019.SKYDDSFORMAlla ARGUS 55-motorer är helkapslade, fläktkylda,med skyddsform IP 55, dammsäkert, spolsäkertutförande.EXPLOSIONSSKYDDFörhöjd säkerhet, EEx e II T3ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass F.KORROSIONSSKYDDMotorerna är motståndskraftiga mot svåra yttremiljöer genom behandling med fosfatering,korrosionsskyddande primer och färdigmålningmed tvåkomponentlack.MEKANISKT UTFÖRANDEStorlek 71 i aluminium.Storlek 80-355 i gjutjärn.För måttskisser se Brook Crompton aluminium ochgjutjärnsmotorer för respektive storlek.PROVNINGSANSTALTBASEEFASPÄNNINGMotorerna kan levereras i spänningar mellan230 eller 400 V, 50 Hz. EEx e-motorer förfrekvensstyrning kan ej erhållas från BrookCrompton. Ex e60


Helkapslade kortslutna trefasmotorer EEx eFörhöjd säkerhetBrook CromptonTemperaturklass T32 poler 3000 rpm 4 poler 1500 rpmTyp Effekt Pris KrTyp Effekt Pris KrkW B3 B5, B14 kW B3 B5, B14T3 fot B3/B5 T3 fot B3/B5B3/B14B3/B14WA-DA71SK 0,37 3 520 3 790 WA-DA71SK 0,25 3 800 4 070WA-DA71SR 0,55 3 680 3 950 WA-DA71SR 0,37 3 920 4 190A-DF80ME 0,75 4 060 4 480 A-DF80ME 0,55 4 130 4 550A-DF80MM 1,1 4 580 5 000 A-DF80MG 0,75 4 530 4 950A-DF90SJ 1,3 5 170 5 590 A-DF90SE 1 5 030 5 450A-DF90LS 1,85 6 110 6 530 A-DF90LK 1,35 5 830 6 250WA-DF100LM 2,5 7 270 7 870 WA-DF100LJ 2 6 470 7 070WA-DF112MS 3,3 8 830 9 430 WA-DF100LR 2,5 7 390 7 990WA-DF132SF 4,6 10 830 11 470 WA-DF112MS 3,6 8 710 9 310WA-DF132SM 5,5 13 740 14 370 WA-DF132SJ 5 10 880 11 520WA-DF160MF 7,5 17 610 19 320 WA-DF132MVX 6,8 13 970 14 610WA-DF160ML 10 22 300 24 020 WA-DF160MJ 10 17 960 19 680WA-DF160LS 12,5 27 450 29 160 WA-DF160LU 13,5 22 840 24 560WA-DF180MF 15 33 300 35 020 WA-DF180MF 15 27 730 29 450W-DF200LGX. 20 39 450 41 620 WA-DF180LM 17,5 33 210 34 920W-DF200LNX 25 49 820 51 990 W-DF200LNX 25 38 640 40 810W-DF225MN. 30 62 340 64 910 W-DF225SN 30 48 960 51 520W-DF250SN. 37 72 490 76 240 W-DF225MN 36 61 170 63 740W-DF250MN. 50 86 950 90 700 W-DF250SN. 40 71 250 75 000W-DF280SN. 60 102 550 107 910 W-DF250MN. 55 81 210 84 970W-DF280MN. 75 122 890 128 240 W-DF280SN. 70 95 180 100 530W-DF315SN. 90 150 550 157 630 W-DF280MN. 85 111 210 116 570W-DF315MN. 110 184 330 191 410 W-DF315SN. 95 134 020 141 100W-DF315LN. 132 245 730 252 810 W-DF315MN 110 164 630 171 710W-DF355SN. 150 339 080 355 570 W-DF315LN 135 222 520 229 600W-DF355MN. 185 441 950 458 440 W-DF355SN. 185 307 780 324 260W-DF355LN. 225 536 520 553 010 W-DF355MN. 230 396 720 413 210W-DF355LN. 260 485 780 502 270Fabrikat BeselEXSg63-2A 0,18 2 460 2 680 Fabrikat BeselEXSg63-2B 0,25 2 600 2 830 EXSg63-4A 0,12 2 350 2 560EXSh71-2A 0,37 2 710 2 950 EXSg63-4B 0,18 2 460 2 680EXSh71-2A 0,55 2 950 3 220 EXSh71-4A 0,25 2 580 2 820EXSh80-2A 0,75 3 550 3 870 EXSh71-4B 0,37 2 920 3 180EXSh80-2B 1,1 4 070 4 430 EXSh80-4A 0,55 3 180 3 460EXSh80-4B 0,75 3 790 4 14061


Helkapslade kortslutna trefasmotorer EEx eFörhöjd säkerhetBrook CromptonTemperaturklass T36 poler 1000 rpm 8 poler 750 rpmTyp Effekt Pris KrTyp Effekt Pris KrkW B3 B5, B14 kW B3 B5, B14T3 fot B3/B5 T3 fot B3/B5B3/B14B3/B14WA-DA71SG. 0,09 3 470 3 730 A-DF90SG. 0,37 6 770 7 200WA-DA71SG. 0,12 3 560 3 830 A-DF90LM. 0,50 7 430 7 860A-DF80MG 0,37 5 030 5 300 WA-DF100LR. 0,65 8 570 9 170A-DF80MM. 0,55 5 570 5 840 WA-DF100LS. 0,95 10 100 10 700A-DF90SG. 0,65 6 280 6 700 WA-DF112MS 1,3 12 740 13 350A-DF90LT 0,95 7 010 7 430 WA-DF132SM 1,9 16 210 16 850WA-DF100LR. 1,3 7 860 8 460 WA-DF132MR. 2,6 21 190 21 830WA-DF112MS. 1,9 9 420 10 020 WA-DF160ME. 3,5 27 190 28 900WA-DF132SG. 2,6 11 940 12 580 WA-DF160MM. 4,8 31 930 33 650WA-DF132ML. 3,5 14 890 15 530 WA-DF160LV. 6,6 40 430 42 140WA-DF132MR 4,8 18 360 19 000 WA-DF180LM. 9,7 46 890 48 610WA-DF160MM 6,6 23 340 25 060 W-DF200LNX. 15 55 550 57 720WA-DF160LV. 9,7 30 090 31 810 W-DF225SN. 18,5 72 710 75 270WA-DF180LM. 13,2 39 360 41 080 W-DF225MN. 22 87 040 89 600W-DF200LGX. 18,5 49 750 51 920 W-DF250SN. 30 103 720 107 480W-DF200LNX 22 61 890 64 070 W-DF250MN. 37 122 660 126 420W-DF225MN. 30 78 600 81 170 W-DF280SN. 45 147 530 152 890W-DF250SN. 37 94 480 98 240 W-DF280MN. 55 172 390 177 740W-DF250MN. 45 115 760 119 510 W-DF315SN. 75 202 450 209 540W-DF280SN. 55 135 010 140 360 W-DF315MN. 90 237 430 244 510W-DF280MN. 75 158 490 163 840 W-DF315LN. 110 273 070 280 160W-DF315SN. 90 185 300 192 380 W-DF355SJ. 132 322 730 339 220W-DF315MN. 110 219 840 226 920 W-DF355SN. 160 388 180 404 660W-DF315LN. 132 259 060 266 150 W-DF355MJ. 185 475 150 491 630W-DF355SG. 160 299 520 316 010 W-DF355MN. 200 561 980 578 470W-DF355SJ. 185 340 950 357 430 W-DF355LN. 225 637 570 654 050W-DF355SN. 200 389 770 406 260W-DF355MJ. 225 443 030 459 520W-DF355MN. 250 493 900 510 390W-DF355LJ. 280 546 750 563 240W-DF355LN. 315 595 220 611 71062


Brook CromptonBrook Crompton EEx deExplosionsskyddade trefasmotorermed trycktät kapsling, EEx d(e) IIB T4ALLMÄNTBrook Cromptons EEx d-motorer är i ARGUS 55-utförande, se Brook Crompton kortslutnatrefasmotorer. Motorerna är tillverkade enligtCENELEC/EURONORM EN50014 och EN50018och uppfyller direktiv 94/9/EC (ATEX).SKYDDSFORMMotorerna är helkapslade, fläktkylda, medskyddsform IP 55, dammsäkert, spolsäkertutförande.EXPLOSIONSSKYDDTrycktät kapsling, EEx d och EEx de IIB T4. Kanäven levereras i T5 och T6. 200-250 även IIC.När uttagslådan är trycktät, EEx d, krävskabelförskruvningar i EEx d-utförande.ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass F menutnyttjas endast till den temperaturgräns som gällerför klass B. Denna temperaturreserv ger motorernaökad livslängd och hög driftsäkerhet.SPÄNNING220-660 V, 50 och 60 Hz. EEx d-motorer förfrekvensstyrning kan även tillhandahållas.KORROSIONSSKYDDMotorerna är motståndskraftiga mot svåra yttremiljöer genom behandling med fosfatering,korrosionsskyddande primer och färdigmålningmed tvåkomponentlack.MEKANISKT UTFÖRANDEMotorerna är i gjutjärn. Storlek 90-180 medkopplingsdosan på sidan. Storlek 200-315 medlösa fötter, multi-mount, kopplingsdosan uppåt somstandard.PROVNINGSANSTALTBASEEFALEVERANSTID2-poliga 1,1 – 30 kW och 4-poliga 1,1 – 110 kW iutförande EEx de IIB T4, 400 V 50 Hz, medtermistorer, normalt från lager. Övrigt 7-14 veckorberoende på storlek.63


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingMed termistorerEEx de IIB T42 poler 3000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal fläns 400 V B3kW rpm fot fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kgW-EF90SG 1,1 2800 10 460 11 280 2,4 0,85 79,3 3,7 7,5 3,1 0,0024 30W-EF90SG 1,5 2880 10 460 11 280 3,2 0,86 79,4 5,0 7 3 0,0024 30W-EF90LM 2,2 2870 12 280 13 110 4,5 0,87 82 7,3 7,5 3 0,0028 34W-EF100LR 3 2880 13 210 14 030 5,7 0,9 85,5 9,9 7,5 3,4 0,0043 46W-EF112MG 4 2890 16 150 17 200 7,5 0,91 84,2 13,2 7,5 2,4 0,008 58W-EF132SF 5,5 2900 19 350 20 460 10,3 0,89 87 18,1 6,5 2,4 0,013 80W-EF132SJ 7,5 2890 23 830 24 940 14 0,88 88 24,8 6,8 2,2 0,0148 80W-EF160MF 11 2940 28 460 30 450 20,5 0,87 90,5 35,7 7 2,5 0,039 144W-EF160MJ 15 2920 33 090 35 080 27 0,89 91,3 49,1 6,2 2,1 0,047 144W-EF160LR 18,5 2940 40 010 42 000 33 0,89 91,8 60,1 6,8 2,5 0,057 162W-EF180ML 22 2930 50 750 52 740 38 0,92 92,2 72 7,5 2,4 0,111 208W-UEF200LN 30 2935 66 220 68 650 52 0,89 92,9 98 7,5 2,4 0,23 340W-UEF200LN 37 2935 83 970 86 400 64 0,89 93,3 120 7,5 2,4 0,23 340W-UEF225MN 45 2955 105 670 109 460 77 0,9 93,9 145 7,8 2,3 0,47 445W-UEF250MN 55 2955 128 330 134 080 93 0,9 94,4 178 7,8 2,3 0,56 494W-UEF280SN 75 2960 154 320 160 070 129 0,9 95,2 242 7,8 2,2 0,8 694W-UEF280MN 90 2960 180 330 187 850 151 0,9 95,3 290 7,8 2,2 0,9 755W-UEF315SN 110 2978 211 780 219 300 184 0,9 95,8 353 7,8 2,2 1,4 890W-UEF315MN 132 2978 245 480 255 480 221 0,9 95,8 423 7,8 2,2 1,7 1150W-UEF315MP 160 2980 303 600 313 600 264 0,91 96,3 513 7,8 2 2,6 1350W-UEF315LN 185 2980 333 530 343 520 304 0,91 96,4 593 7,8 2 2,8 1550W-UEF315LN 200 2978 368 640 378 630 329 0,91 96,4 641 7,2 1,85 2,8 1550Tillägg i SEK för 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315Skyddskåpa för V1och V5 montage 320 320 320 320 490 490 1 880 2 040 2 190 2 510 2 660Kabelförskruvn. EEx d 330 330 520 520 490 79064


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingMed termistorerEEx de IIB T44 poler 1500 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal fläns 400 V B3kW rpm fot fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kgW-EF90SG 0,75 1430 9 130 9 950 1,9 0,75 77,1 5,0 5,3 1,9 0,0024 30W-EF90SG 1,1 1420 9 130 9 950 2,8 0,73 78,9 7,4 5 2 0,0024 30W-EF90LK 1,5 1420 10 130 10 960 3,6 0,76 79 10,1 5,5 1,9 0,0035 34W-EF100LJ 2,2 1420 11 010 11 840 5 0,78 81,5 14,8 5,8 1,9 0,005 46W-EF100LS 3 1420 12 690 13 520 7 0,75 83,5 20,18 6,5 2,7 0,0066 46W-EF112MK 4 1430 15 210 16 260 8,4 0,81 84,5 26,7 6 1,9 0,0122 58W-EF132SJ 5,5 1440 18 430 19 540 11,1 0,83 87 36,5 6,8 1,9 0,0224 80W-EF132MS 7,5 1450 22 730 23 840 14,8 0,84 88,2 49,4 7 2,2 0,0288 96W-EF160MJ 11 1460 28 600 30 590 20,5 0,86 91 72 7,5 2,2 0,0603 144W-EF160LR 15 1460 36 380 38 370 26,7 0,9 91 98,1 7,5 2,2 0,0754 162W-EF180MJ 18,5 1460 45 310 47 300 33 0,88 92 121 7 2,4 0,223 208W-EF180LM 22 1460 53 310 55 300 41 0,85 92,3 144 7 2,5 0,246 223W-UEF200LN 30 1470 63 070 65 500 53 0,87 93,2 195 7,3 2,3 0,4 340W-UEF225SN 37 1470 79 080 82 870 66 0,87 93,6 240 7,3 2,3 0,53 370W-UEF225MN 45 1475 97 860 101 650 80 0,86 94,2 292 7,7 2,7 0,65 445W-UEF250MN 55 1475 122 220 127 970 98 0,86 94,6 357 7,7 2,7 0,75 494W-UEF280SN 75 1475 146 980 152 730 131 0,87 94,9 486 7,4 2,4 1,4 694W-UEF280MN 90 1475 171 740 179 260 157 0,87 95,2 583 7,4 2,5 1,6 755W-UEF315SN 110 1480 201 710 209 230 191 0,87 95,6 710 7,7 2,4 3,2 890W-UEF315MN 132 1482 233 800 243 790 229 0,87 95,8 852 7,7 2,4 3,7 1150W-UEF315MP 160 1487 289 150 299 140 274 0,88 95,9 1029 7,8 2,4 4,7 1350W-UEF315LN 185 1487 314 650 324 650 316 0,88 96 1190 7,8 2,4 5,5 1550W-UEF315LN 200 1485 351 090 361 080 342 0,88 96 1286 7,6 2,3 5,5 1550Tillägg i SEK för 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315Skyddskåpa för V1och V5 montage 320 320 320 320 490 490 1 880 2 040 2 190 2 510 2 660Kabelförskruvn. EEx d 330 330 520 520 490 79065


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingMed termistorerEEx de IIB T46 poler 1000 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal fläns 400 V B3kW rpm fot fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kgW-EF90SG 0,37 955 9 320 10 140 1,2 0,65 71 3,7 4,5 2,1 0,0028 30W-EF90SG 0,55 930 9 730 10 550 1,8 0,63 73 5,7 4 2,1 0,0028 30W-EF90SG 0,75 920 10 130 10 960 2,5 0,67 74 7,8 3,5 1,7 0,0028 30W-EF90LS 1,1 920 11 240 12 060 3,3 0,68 75 11,4 3,5 1,7 0,0038 34W-EF100LR 1,5 940 12 350 13 170 4,3 0,66 78,5 15,4 4,5 1,9 0,0059 46W-EF112MK 2,2 940 16 890 17 940 6,1 0,68 78 22,4 4,5 1,9 0,122 58W-EF132SG 3 950 20 450 21 570 6,9 0,77 86 30,2 6 2,3 0,0258 80W-EF132ML 4 950 24 550 25 660 9,4 0,74 86,5 40,2 5,5 1,9 0,0284 96W-EF132MR 5,5 950 28 480 29 590 12,8 0,73 86,5 55,3 5,7 2,2 0,0323 96W-EF160MM 7,5 970 33 450 35 440 16,6 0,75 90 73,8 7 2,2 0,0935 144W-EF160LV 11 970 42 560 44 560 24 0,76 91 108 7 2,3 0,1164 162W-EF180LM 15 970 57 570 59 560 30 0,82 91 148 6,5 2,1 0,293 223W-UEF200LN 18,5 975 70 000 72 430 37 0,8 91 182 6 2,6 0,06 340W-UEF200LN 22 975 89 310 91 740 43 0,8 91,5 215 6 2,6 0,6 340W-UEF225MN 30 980 110 570 114 350 58 0,8 92,7 292 5,7 2,2 1,1 445W-UEF250MN 37 980 135 660 141 410 70 0,82 93,2 361 6 2,2 1,3 494W-UEF280SN 45 985 163 150 168 900 84 0,83 93,4 436 6,5 2,5 2,55 694W-UEF280MN 55 985 190 640 198 160 102 0,83 93,8 533 6,5 2,5 2,9 755W-UEF315SN 75 985 223 880 231 400 137 0,84 94,3 727 6,5 3 5 890W-UEF315MN 90 985 259 520 269 510 164 0,84 94,5 872 6,5 3 6 1150W-UEF315MN 110 985 290 920 300 920 197 0,85 94,8 1066 6,5 2,8 6,1 1150W-UEF315LN 132 985 349 270 359 270 236 0,85 95 1280 2,8 7,3 1550Tillägg i SEK förSkyddskåpa för V1och V5 montageKabelförskruvn. EEx d90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315320 320 320 320 490 490 1 880 2 040 2 190 2 510 2 660330 330 520 520 490 79066


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingMed termistorerEEx de IIB T48 poler 750 r/m IP 55380-420 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris Kr Ström Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal fläns 400 V B3kW rpm fot fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kgW-EF90SG 0,37 690 10 650 11 470 1,9 0,53 59 5,1 2,8 1,8 0,0028 30W-EF90LM 0,55 690 11 810 12 640 2,2 0,59 62,5 7,6 2,8 1,6 0,0035 34W-EF100LR 0,75 700 12 960 13 780 2,6 0,64 69,5 10,4 3 1,9 0,0071 46W-EF100LS 1,1 700 15 330 16 160 3,4 0,67 71,5 15,2 4 2,1 0,0089 46W-EF112MK 1,5 710 17 730 18 770 5,3 0,58 70 20,2 3,5 1,9 0,0122 58W-EF132SM 2,2 710 21 480 22 590 5,7 0,71 82,5 29,6 4,7 1,9 0,0272 80W-EF132MR 3 710 26 510 27 630 7,8 0,71 84 40,4 4,5 1,9 0,0322 96W-EF160ME 4 725 33 800 35 790 8,9 0,76 86 52,7 5,7 1,9 0,0819 144W-EF160MM 5,5 720 42 010 44 000 12,6 0,74 87 73 5 1,7 0,0935 144W-EF160LV 7,5 720 50 220 52 210 18 0,75 88 99,5 5,5 1,9 0,1164 162W-EF180LM 11 720 63 730 65 720 26,3 0,72 88 146 5,7 2 0,293 223W-UEF200LN 15 730 73 490 75 920 33 0,73 90 196 5,5 2 0,048 340W-UEF225SN 18,5 730 94 800 98 590 40 0,73 90,5 242 5,5 2 0,75 370W-UEF225MN 22 730 116 100 119 890 47 0,74 91,5 288 6 2 1,23 445W-UEF250MN 30 735 142 440 148 190 64 0,74 92 390 6 1,7 1,47 494W-UEF280SN 37 735 171 310 177 060 77 0,75 92,5 481 6 1,7 2,55 694W-UEF280MN 45 735 200 170 207 690 93 0,75 93 585 6 1,7 2,9 755W-UEF315SN 55 735 235 080 242 600 113 0,75 93,5 710 6 2,5 5 890W-UEF315MN 75 735 272 490 282 490 151 0,76 94,1 968 6 2,5 6 1150W-UEF315MN 90 735 311 280 321 280 179 0,77 94,4 1161 6 2,4 6,1 1150W-UEF315LN 110 735 366 730 376 730 218 0,77 94,6 1419 6 2,4 7,3 1550Tillägg i SEK förSkyddskåpa för V1och V5 montageKabelförskruvn. EEx d90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315320 320 320 320 490 490 1 880 2 040 2 190 2 510 2 660330 330 520 520 490 79067


B390-180Typ A B C H K L AA AB AC AD AE BB HA HC HD TBW TBH KKW-EF90S 140 100 56 90 10 309 38 175 188 312 244 127 12 188 236 172 172 1 x M20W-EF90L 140 125 56 90 10 334 38 175 188 312 244 152 12 188 236 172 172 1 x M20W-EF100L 160 140 63 100 12 394 38 194 196 323 254 187 14 205 252 172 172 1 x M20W-EF112M 190 140 70 112 12 391 38 229 240 342 273 179 16 239 282 172 172 1 x M25W-EF132S 216 140 89 132 12 467 52 260 258 289 221 178 19 272 318 171.5 171.5 1 x M25W-EF132M 216 178 89 132 12 505 52 260 258 289 221 216 19 272 318 171.5 171.5 1 x M25W-EF160M 254 210 108 160 15 605 64 318 318 316 248 267 19 328 375 171.5 171.5 1 x M32W-EF160L 254 254 108 160 15 650 64 318 318 316 248 311 19 328 375 171.5 171.5 1 x M32W-EF180M 279 241 121 180 15 664 76 356 365 343 275 298 19 380 440 197 197 1 x M32W-EF180L 279 279 121 180 15 702 76 356 365 343 275 337 19 380 440 197 197 1 x M32TypB5B14N M P LA S T N M P S TW-EF90S 130 165 200 12 4x12 3.5 95 115 140 4xM8 3W-EF90L 130 165 200 12 4x12 3.5 95 115 140 4xM8 3W-EF100L 180 215 250 11 4x15 4 110 130 160 4xM8 3.5W-EF112M 180 215 250 11 4x15 4 110 130 160 4xM8 3.5W-EF132S 230 265 300 12 4x15 4 130 165 200 4xM10 3.5W-EF132M 230 265 300 12 4x15 4 130 165 200 4xM10 3.5W-EF160M 250 300 350 13 4x19 5 180 215 250 4xM12 4W-EF160L 250 300 350 13 4x19 5 180 215 250 4xM12 4W-EF180M 250 300 350 15 4x19 5W-EF180L 250 300 350 15 4x19 5B14Typ D E F G GD ED ED1 EB DHW-EF90S 24 50 8 20 7 40 5 2 M8W-EF90LW-EF100LW-EF112MW-EF132S2428283850606080888102024243377784050507055552 M82 M101.6 M102 M12W-EF132M 38 80 10 33 8 70 5 2 M12W-EF160MW-EF160L42 11042 1101212373788100100554,8 M164,8 M16W-EF180MW-EF180L48 11048 110141442,542,599100100554,8 M164,8 M16B568


Felten & Guilleaume Eex deFelten & GuilleaumeExplosionsskyddade trefasmotorer med trycktät kapslingEEx d IIB och IIC T4ALLMÄNTATB F&G explosionsskyddade elmotorer ärtillverkade enligt CENELEC/EURONORMEN50014, EN50018 oxh EN50019 ochuppfyller direktiv 94/9/EC (ATEX).SKYDDSFORMMotorerna är helkapslade, fläktkylda, medskyddsform IP55 som standard. IP56, IP65och IP66 kan erhållas på begäran.EXPLOSIONSSKYDDTrycktät kapsling, typ EEx de IIB alternativtEEx de IIC T4 med uttagslådan i förhöjdsäkerhet. Kan även levereras itemperaturklass T5 och T6.ISOLERINGMotorerna är utförda enligt isolationsklass F.SPÄNNINGSpänning upp t.o.m 1000V 50 och 60 Hz kanlevereras. Från och med storlek 355 även uppt.o.m. 6600V.KORROSIONSSKYDDMotorerna är som standard målade med enprimer och därefter en tvåkomponentspolyuretanbaserad färg i kulör RAL 5009.Utökad målningsbehandling för svåraomgivningar kan även erhållas.MEKANISKT UTFÖRANDEMotorerna är tillverkade i gjutjärn.PROVNINGANSTALTPTB69


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingEEx de IIB T4EEx de IIC T42 poler 3000 r/m IP 55400 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal 400 V B3CD, BD kW rpm fot fläns fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kg63K-2 0,18 2905 8 090 8 720 8 880 0,59 0,67 66,0 0,59 6,8 4,6 0,00028 1663L-2 0,25 2860 8 270 8 900 9 060 0,69 0,75 70,0 0,83 5,8 3,4 0,00028 1671K-2 0,37 2800 8 800 9 450 9 610 0,89 0,84 71,5 1,26 5,2 2,7 0,00028 1671L-2 0,55 2810 9 130 9 780 9 930 1,31 0,84 72,0 1,87 5,5 2,8 0,00039 1780K-2 0,75 2790 9 430 10 140 10 270 1,74 0,84 74,0 2,57 4,8 2,7 0,00058 2480L-2 1,1 2820 10 030 10 740 10 870 2,4 0,85 78,0 3,73 5,5 2,8 0,0008 2590L1-2 1,5 2840 11 390 12 210 12 450 3,15 0,87 78,5 5,0 5,5 2,7 0,0013 3190L2-2 2,2 2850 12 930 13 760 14 000 4,4 0,87 83,0 7,4 5,6 2,7 0,0018 35100L-2 3 2850 16 050 17 080 17 340 5,9 0,87 85,0 10,1 6,8 2,7 0,0029 45112M-2 4 2880 18 870 20 210 20 560 7,7 0,88 85,5 13,3 6,5 2,3 0,0051 53132S1-2 5,5 2880 23 100 24 870 25 850 10,4 0,88 87,0 18,2 6,4 2,5 0,0089 95132S2-2 7,5 2910 26 820 28 600 29 570 13,8 0,89 88,0 24,6 6,8 2,7 0,0125 100160M1-2 11 2925 35 020 37 400 39 180 20 0,89 89,0 36 6,6 2,8 0,032 163160M2-2 15 2920 42 970 45 350 47 130 26,5 0,92 89,5 49 6,8 2,8 0,043 173160L-2 18,5 2925 49 460 51 840 53 610 32 0,92 90,5 60 6,8 2,6 0,052 188180M-2 22 2925 59 200 63 150 63 940 37,5 0,92 91,5 72 6,9 2,5 0,075 196200L1-2 30 2955 76 530 81 080 82 100 52 0,90 92,5 97 7,2 2,6 0,13 254200L2-2 37 2955 88 470 93 020 94 040 63 0,91 93,3 120 7,2 2,7 0,16 278225M-2 45 2960 112 280 118 010 119 400 77 0,90 93,4 145 7,1 2,5 0,24 400250M-2 55 2970 136 460 143 810 146 340 94 0,90 93,8 177 7,1 2,4 0,40 545280S-2 75 2970 189 760 198 540 202 640 127 0,90 94,5 241 6,8 2,2 0,65 700280M-2 90 2970 221 150 229 930 234 040 151 0,91 94,5 289 6,6 2,4 0,78 762315S-2 110 2975 294 400 310 220 184 0,91 95,0 353 6,3 2,0 1,4 960315M-2 132 2975 337 300 353 120 220 0,91 95,5 424 6,8 2,1 1,6 1025315L1-2 160 2975 403 930 419 750 265 0,91 95,7 514 6,9 2,4 1,7 1065315L2-2 200 2980 499 050 514 870 330 0,92 95,8 614 6,9 2,3 2,2 1270315L3-2 250 2980 616 330 632 150 410 0,92 96,0 801 7,2 1,7 2,8 1420355L1-2 315 2980 757 190 781 710 510 0,92 96,6 1009 6,7 1,5 4,5 1900355L2-2 355 2985 831 860 856 370 570 0,93 96,8 1136 6,9 1,4 5,0 2050355L3-2 400 2985 913 890 938 400 640 0,93 96,8 1280 7,0 1,3 5,5 2350400L-2 450 2990 713 0,94 97,0 1437 7,2 1,1 8,5 2910Tillägg i SEK för 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280Skyddskåpa för V1och V5 montage 1 030 1 340 1 770TermistorerIP56IP65IP66 Zon 21Utförande IIC650 710 8302 370 3 951 4 550 5 730 7 350 8 8803 390 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390 3 390 5 770 5 770 5 770 5 770 5 770445 635 635 635 635 635 1 020 1 100 1 620 1 820 2 130 2 450800 830 860 930 1 010 1 116 1 450 2 530 3 430 3 890 4 400 5 6301 930 1 990 2 310 2 540 2 900 3 200 3 980 5 600 6 150 6 790 7 060 7 310+25% för alla storlekar70


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingEEx de IIB T4EEx de IIC T44 poler 1500 r/m IP 55400 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal 400 V B3CD, BD kW rpm fot fläns fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kg63K-4 0,12 1445 9 160 9 860 10 040 0,43 0,60 67,0 0,79 5,6 3,9 0,00046 1663L-4 0,18 1415 9 240 9 940 10 120 0,53 0,70 70,0 1,20 4,7 2,7 0,00047 1671K-4 0,25 1370 9 920 10 650 10 820 0,66 0,80 68,5 1,74 3,9 2,0 0,00046 1671L-4 0,37 1380 10 230 10 960 11 140 0,94 0,80 71,0 2,56 3,9 2,2 0,00063 1780K-4 0,55 1380 10 460 11 260 11 410 1,36 0,80 73,0 3,80 3,8 2,0 0,00092 2480L-4 0,75 1400 10 960 11 760 11 910 1,81 0,79 75,5 5,10 4,5 2,1 0,0013 2590L1-4 1,1 1400 12 530 13 470 13 740 2,5 0,83 77,0 7,5 4,8 2,1 0,0021 3190L2-4 1,5 1405 13 820 14 750 15 020 3 0,82 79,0 10,2 5,0 2,3 0,0029 35100L1-4 2,2 1420 16 200 17 370 17 670 4,8 0,82 81,0 14,8 5,4 2,4 0,0046 44100L2-4 3 1415 18 150 19 320 19 620 6,3 0,83 82,5 20,2 5,5 2,3 0,0056 46112M-4 4 1435 21 500 23 020 23 410 8,1 0,84 85,0 26,6 6,8 2,7 0,011 59132S-4 5,5 1440 26 530 28 530 29 630 10,7 0,85 87,0 36,5 6,2 2,5 0,022 100132M-4 7,5 1440 30 930 32 930 34 030 14,3 0,86 88,2 50 6,5 2,7 0,030 110160M-4 11 1460 40 130 42 810 44 810 21 0,85 89,5 72 6,6 2,5 0,057 168160L-4 15 1455 49 750 52 430 54 430 28 0,86 90,0 98 6,5 2,8 0,079 184180M-4 18,5 1460 56 330 60 790 61 680 34,5 0,85 91,0 121 6,6 2,9 0,130 198180L-4 22 1460 69 420 73 870 74 770 41 0,86 91,5 144 6,9 3,0 0,16 217200L-4 30 1460 86 610 91 740 92 890 53 0,88 92,5 196 6,8 2,6 0,25 274225S-4 37 1465 101 250 107 710 109 290 65 0,88 93,0 241 6,7 2,7 0,40 372225M-4 45 1470 121 510 127 970 129 540 79 0,88 93,5 292 6,5 2,7 0,48 402250M-4 55 1470 149 790 158 080 160 940 95 0,89 93,9 257 7,1 2,9 0,75 573280S-4 75 1480 204 920 214 820 219 450 133 0,86 94,3 484 6,8 2,6 1,25 740280M-4 90 1480 235 700 245 600 250 230 160 0,86 94,7 581 6,9 2,8 1,5 820315S-4 110 1485 293 340 311 180 194 0,86 95,2 707 6,7 2,5 2,2 1040315M-4 132 1485 344 370 362 210 230 0,86 95,5 849 6,8 2,5 2,7 1120315L1-4 160 1485 415 670 433 510 280 0,86 95,7 1029 6,9 2,6 3,1 1210315L2-4 200 1485 522 740 540 580 345 0,87 95,9 1286 6,9 2,6 3,9 1430315L3-4 250 1490 653 720 671 570 430 0,87 96,2 1602 7,3 1,7 4,6 1565355L1-4 315 1490 813 410 841 060 530 0,89 96,3 2019 6,9 1,5 6,1 2050355L2-4 355 1490 916 070 943 720 590 0,90 96,6 2275 6,9 1,6 6,7 2200355L3-4 400 1490 1031700 1059400 665 0,90 97,0 2564 7,0 1,5 7,4 2430400M-4 450 1495 735 0,91 97,0 2875 7,3 1,1 18,0 2850400L-4 500 1495 815 0,91 97,1 3194 7,3 1,1 20,0 323071


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingEEx de IIB T4EEx de IIC T46 poler 1000 r/m IP 55400 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Pris KrStröm Cos η M Ist/I Mst/M J Vikttal 400 V B3CD, BD kW rpm fot fläns fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kg71L-6 0,25 920 10 420 11 150 11 330 0,82 0,71 62,0 2,60 3,5 2,2 0,00120 1780K-6 0,37 925 10 570 11 370 11 520 1,12 0,71 67,0 3,80 4,1 2,5 0,00190 2480L-6 0,55 925 11 350 12 150 12 300 1,6 0,72 69,0 5,70 4,0 2,4 0,00250 2590L1-6 0,75 910 12 760 13 700 13 970 2,15 0,75 67,0 7,90 3,4 1,8 0,00330 3190L2-6 1,1 920 14 130 15 060 15 340 3,05 0,73 70,0 11,40 3,7 2,0 0,00460 35100L-6 1,5 945 16 240 17 410 17 710 3,75 0,75 77,0 15,20 5,0 2,4 0,0095 46112M-6 2,2 950 20 840 22 350 22 750 5,2 0,75 81,0 22,1 5,6 2,7 0,017 59132S-6 3 965 25 860 27 870 28 960 6,6 0,78 84,0 29,7 6,3 2,7 0,031 100132M1-6 4 960 29 450 31 460 32 550 8,6 0,79 85,0 40,0 6,0 2,6 0,037 104132M2-6 5,5 960 33 040 35 050 36 140 11,4 0,81 86,0 55,0 6,4 2,6 0,043112160M-6 7,5 960 40 090 42 770 44 770 14,7 0,85 86,8 75,0 6,8 2,5 0,087 170160L-6 11 965 52 780 55 460 57 470 21 0,86 87,5 109,0 6,7 2,5 0,12 190180L-6 15 965 70 660 75 120 76 010 28,5 0,84 90,0 148 6,9 2,4 0,190 215200L1-6 18,5 975 85 120 90 250 91 400 35 0,85 90,5 181 6,2 1,9 0,280 270200L2-6 22 970 94 090 99 220 100 370 41 0,84 91,0 217 6,8 2,2 0,310 280225M-6 30 975 125 200 131 670 133 240 56 0,84 92,0 294 6,6 2,8 0,690 404250M-6 37 980 159 990 168 280 171 140 69 0,83 92,5 361 6,6 2,8 1,03 570280S-6 45 985 201 800 211 700 216 340 84 0,82 93,5 436 5,8 2,8 1,35 720280M-6 55 985 239 980 249 880 254 510 104 0,87 93,5 533 5,8 2,7 1,70 770315S-6 75 990 316 330 334 170 132 0,88 94,0 723 6,4 2,6 4,30 995315M-6 90 990 370 480 388 320 157 0,88 94,2 868 6,5 2,6 5,00 1050315L1-6 110 990 441 380 459 230 191 0,88 94,5 1061 6,5 2,7 6,00 1145315L2-6 132 990 512 510 530 350 230 0,88 94,7 1273 6,7 2,7 7,3 1265315L3-6 160 990 616 350 634 190 275 0,88 95,0 1543 6,8 2,6 8,3 1440355M-6 200 990 747 340 774 990 345 0,88 95,5 1929 6,7 1,8 11,3 1750355L1-6 250 990 907 030 934 680 430 0,88 95,9 2411 6,7 1,8 13,8 1950355L2-6 315 990 1075100 1102800 540 0,88 96,0 3039 6,9 1,7 17,6 2300400M-6 355 994 0,89 96,6 3411 6,6 1,1 27,0 2850400L-6 400 994 0,89 96,6 3843 6,8 1,1 31,0 3230450M-6 450 995 0,89 96,6 4319 6,8 1,2 46,0 3500450L-6 500 995 0,89 97,0 4799 6,8 1,1 51,0 380072


Explosionsskyddade trefasmotorer EEx deTrycktät kapslingEEx de IIB T4EEx de IIC T4Pris Krtal8 poler 750 r/m IP 55400 V, 50 HzTyp Effekt Varv- Ström400 VCos η M Ist/I Mst/M J ViktB3CD, BD kW rpm fot fläns fot/fläns A ϕ % Nm kgm 2 kg71L-8 0,12 680 10 500 11 230 11 410 0,52 0,65 51,0 1,70 2,6 1,9 0,00120 1780K-8 0,18 690 10 610 11 410 11 560 0,66 0,65 61,0 2,50 3,2 2,2 0,00190 2480L-8 0,25 690 11 430 12 230 12 380 0,91 0,64 62,0 3,50 3,2 2,2 0,00250 2590L1-8 0,37 690 13 070 14 010 14 280 1,3 0,65 63,0 5,10 3,0 1,8 0,00330 3190L2-8 0,55 690 14 360 15 290 15 570 1,85 0,64 67,0 7,60 3,1 1,8 0,00460 35100L1-8 0,75 710 16 160 17 330 17 630 2,3 0,66 71,0 10,10 4,0 2,4 0,0080 44100L2-8 1,1 695 19 590 20 750 21 050 3,15 0,73 69,0 15,1 3,8 2,0 0,0095 46112M-8 1,5 710 23 530 25 050 25 440 4,15 0,87 78,0 20,2 4,6 2,2 0,017 59132S-8 2,2 695 28 160 30 170 31 270 5 0,67 80,0 30,0 4,1 2,0 0,029 97132M-8 3 705 32 960 34 970 36 060 6,9 0,79 81,0 41,0 4,6 2,4 0,036 113160M1-8 4 715 54 850 57 540 59 540 8,7 0,77 85,0 53,0 4,6 1,8 0,071 157160M2-8 5,5 720 45 340 48 030 50 030 12 0,78 86,0 73,0 5,4 2,1 0,105 170160L-8 7,5 720 71 530 74 210 76 220 16 0,77 86,5 99 5,6 2,2 0,136 190180M-8 11 725 37 470 41 930 42 820 3 0,77 89,0 145 6,4 2,4 0,220 215200L-8 15 730 91 860 97 000 98 150 22,5 0,79 89,5 196 6,9 2,4 0,400 380225S-8 18,5 730 109 540 116 010 117 580 30 0,80 90,0 242 6,3 2,2 0,560 372225M-8 22 730 128 210 134 670 136 240 37,5 0,79 91,0 288 6,6 2,2 0,69 404250M-8 30 735 162 090 170 380 173 240 44 0,79 92,5 390 6,8 2,0 1,20 550280S-8280M-8315S-8374555735735740207 640244 260314 000217 540254 160222 180258 790331 8405770850,820,820,8292,892,893,04815857106,26,36,02,12,02,51,902,304,30740800995315M-8 75 740 396 580414 420 103 0,83 93,2 968 6,3 2,5 5,00 1050315L1-8 90 740 463 200481 040 140 0,83 93,2 1161 6,6 2,6 6,0 1145315L2-8 110 740 545 940 563 780 168 0,82 93,4 1420 6,8 2,7 7,3 1265315L3-8 132 735 645 070662 910 210 0,82 95,1 1715 6,3 2,5 8,3 1440355M-8 160 740 761 100788 750 250 0,83 95,5 2065 6,4 1,9 11,4 1750355L1-8 200 745 936 120 963 770 295 0, 82 95,6 6564 6,6 1,7 13,9 1950355L2-8 250 745 1113980 1141630 370 0, 82 96,2 3205 6,7 1,7 17,7 2300400M-8 315 745 0,83 96,3 4038 6,2 1,2 30 3100400L-8 355 7450,83 96, 6 4551 6,3 1,1 34 3440450M-8 400 7450,84 96,7 5128 6,1 1,0 51 375073


CREUSENLIKSTRÖMSMOTORERALLMÄNTCREUSEN är en av Europas ledandetillverkare av små och medelstoralikströmsmotorer.CREUSEN tillverkar två typer avlikströmsmotorer. Dels de som mekanisktöverensstämmer med IEC-standard 72-1.Dels de som är tillverkade helt enligtkundspecifikation. Standardmotorerna finnssom lagervara i Holland, därav en mycketgod leveranskapacitet. Önskar kundennågon typ av specialapplikation som t.ex.broms, tachogeneratorer eller separatkylning, finns även detta att få inom rimligtid.Permanentmagnets, shuntlindade,serielindade och compoundlindadelikströmsmotorer inom effektområdet 40 Wtill 11 kW finns på produktprogrammet. Somstandard är motorerna kapslade IP 54 ochhar isolationsklass F.k i tabellerna anger motorns totala längdinklusive axeltapp.74


creusenSHUNT- ELLER COMPOUNDLINDADE LIKSTRÖMSMOTORER X)220 V 110 VTyp Effekt I k Vikt Pris Typ Effekt I k Vikt PriskW A mm kg SEK kW A mm kg SEK3000 r/m 3000 r/m71 M-2GV* 0,25 1,9 317 9 6 760 71 M-2GV* 0,25 3,8 317 9 6 76071 L-2GV* 0,37 2,6 332 10 6 910 71 L-2GV* 0,37 5,2 332 10 6 91080 S-4GMV 0,55 3,7 338 12 10 020 80 S-4GMV 0,55 7,4 338 12 10 02080 L-4GMV 0,75 4,9 338 13 10 610 80 L-4GMV 0,75 9,7 338 13 10 61090 M-4GMV 1,1 7,1 388 17 11 950 90 M-4GMV 1,1 13,4 388 17 11 95090 L-4GMV 1,5 9 408 19 13 400 90 L-4GMV 1,5 16,8 408 19 13 400100 L-4GMV 2,6 15,5 477 25 16 840 100 L-4GMV 2,6 30,5 477 25 16 840112 S-4GMV 3 17 480 31 22 850 112 S-4GMV 3 35,5 480 31 22 850112 L-4GMV 4,5 25 480 37 25 730 132 S-4GMV 6 69 565 56 40 400132 S-4GMV 6 34 565 56 38 430132 M-4GMV 8 45 565 59 47 040132 L-4GMV 11 61 603 71 52 7901500 r/m1500 r/m71 M-2GV* 0,18 1,4 317 9 6 760 71 M-2GV* 0,18 2,8 317 9 6 76071 L-2GV* 0,25 1,8 332 10 6 910 71 L-2GV* 0,25 3,5 332 10 6 91080 S-4GMV 0,3 2,3 338 12 10 020 80 S-4GMV 0,3 4,6 338 12 10 02080 L-4GMV 0,4 3 338 13 10 610 80 L-4GMV 0,4 5,9 338 13 10 61090 M-4GMV 0,55 4 388 17 11 950 90 M-4GMV 0,55 7,3 388 17 11 95090 L-4GMV 0,75 5 408 19 13 400 90 L-4GMV 0,75 9,5 408 19 13 400100 L-4GMV 1,3 8 477 25 16 840 100 L-4GMV 1,3 15,5 477 25 16 840112 S-4GMV 1,5 9 480 31 22 850 112 S-4GMV 1,5 19 480 31 22 850112 L-4GMV 2,2 13 480 37 25 730 112 L-4GMV 2,2 26 480 37 25 730132 S-4GMV 3 18 565 56 38 430 132 S-4GMV 3 36 565 56 38 430132 M-4GMV 4 23 565 59 45 070 132 M-4GMV 4 48 565 59 45 070132 L-4GMV 5,5 32 603 71 50 820 132 L-4GMV 5,5 63 603 71 50 82024 V 12 VTyp Effekt I k Vikt Pris Typ Effekt I k Vikt PriskW A mm kg SEK kW A mm kg SEK3000 r/m71 M-2GV 0,25 18 317 9 6 5503000 r/m71 M-2GV 0,25 42 317 9 7 50071 L-2GV* 0,37 23 332 10 6 760 71 L-2GV* 0,37 49 332 10 7 81090 M-4GMV* 0,55 36 388 17 13 730 100 S-4GMV* 0,75 89 422 19 17 87090 L-4GMV* 0,75 45 408 19 14 390100 M-4GMV* 1,1 63 437 23 17 600100 L-4GMV* 1,5 86 477 26 18 5601500 r/m1500 r/m71 M-2GV 0,18 15 317 9 6 550 71 M-2GV 0,18 29 317 9 7 50071 L-2GV 0,25 17,5 332 10 6 760 71 L-2GV 0,25 39 332 10 7 81090 M-4GMV* 0,37 23 388 17 13 730 90 L-4GMV* 0,37 50 408 16 15 25090 L-4GMV 0,55 39 408 19 14 390 100 S-4GMV* 0,55 63 422 19 17 870100 M-4GMV* 0,75 46 437 23 17 600 100 M-4GMV* 0,75 86 437 23 18 900100 L-4GMV* 1,1 59 477 26 18 560x) Motorerna är shuntlindade förutom de med *, som är compoundlindade.75


creusenSHUNTLINDADE LIKSTRÖMSMOTORER FÖR VARVTALSREGLERING160 V ankarspänning, fält 190 V 270 V ankarspänning, fält 330 VTyp Effekt I Ai* k Vikt Pris Typ Effekt I Ai* k Vikt PriskW A mH mm kg SEK kW A mH mm kg SEK3000 r/m3000 r/m71 M-2GV 0,25 2 43 317 9 6 510 90 M-4GMV 1,1 5,3 11 408 17 11 55071 L-2GV 0,37 3 81 332 10 6 660 90 L-4GMV 1,5 7,5 9,3 408 19 13 19080 S-4GMV 0,55 4,7 6 338 11 9 660 90 EL-4GMV 2,2 9,7 6,8 448 23 14 24080 L-4GMV 0,75 6,2 5 338 12 10 290 100 L-4GMV 2,6 11,8 4,7 477 25 15 69090 M-4GMV 1,1 9 4,2 388 17 11 550 112 S-4GMV 3 14 7,9 480 31 23 27090 L-4GMV 1,5 11,9 3,4 408 19 13 190 112 L-4GMV 4,5 20,3 6 480 37 26 02090 EL-4GMV 2,2 17 2,6 448 23 14 240 132 S-4GMV 6 26,5 2,3 565 56 37 190100 L-4GMV 2,6 20 2,2 477 25 15 690 132 M-4GMV 8 35 2 565 58 42 290112 S-4GMV 3 24 2,7 480 31 23 270 132 L-4GMV 11 48 2,5 603 71 48 760112 L-4GMV1500 r/m4,5 35,5 4,6 480 37 26 020 2000 r/m132 S-4GMV 4 18 4,5 565 6 37 19071 M-2GV 0,18 1,6 138 317 9 6 510 132 M-4GMV 5 22 3,8 565 59 42 29071 L-2GV 0,25 2,1 82 332 10 6 660 132 L-4GMV 7,5 33 2,6 603 71 48 76080 S-4GMV 0,3 2,9 22 338 12 9 660 1500 r/m80 L-4GMV 0,4 3,5 18 338 13 10 290 90 M-4GMV 55 2,5 38 408 17 11 55090 M-4GMV 0,55 4,6 19 388 17 11 550 90 L-4GMV 0,75 3,6 41 408 19 13 19090 L-4GMV 0,75 6,1 13,5 408 19 13 190 90 EL-4GMV 1,1 5 20 448 23 14 24090 EL-4GMV 1,1 8,6 8,7 448 23 14 240 100 L-4GMV 1,3 6 16 477 25 15 690100 L-4GMV 1,3 8,9 9,5 477 25 15 690 112 S-4GMV 1,5 7 25 480 37 23 270112 S-4GMV 1,5 12,7 11 480 31 23 270 112 L-4GMV 2,2 10,4 20 480 37 26 020112 L-4GMV 2,2 18,4 10 480 37 26 020 132 S-4GMV 3 14 7 565 56 37 190* ankarinduktans 132 M-4GMV 4 18 6 565 59 42 290Andra ankar- och fältspänningar kanerhållas på begäran.132 L-4GMV 5,5 25 4,5 603 71 48 760* ankarinduktansLIKSTRÖMSMOTORER MED PERMANENTMAGNETFÄLT FÖR VARVTALSREGLERING180 V180 VTyp Effekt I Ai* k Vikt Pris Typ Effekt I Ai* k Vikt PriskW A mH mm kg SEK kW A mH mm kg SEK3000 r/m1500 r/m56 S-2GPV 0,13 0,9 150 237 3,5 5 000 56 S-2GPV 0,06 0,4 430 237 3,5 5 00056 M-2GPV 0,18 1,3 70 237 4 5 270 56 M-2GPV 0,09 0,6 250 237 4 5 27056 L-2GPV 0,25 1,7 60 237 4 5 480 56 L-2GPV 0,13 0,9 205 237 4 5 48071 ES-2GPV 0,37 2,5 50 302 8 6 090 71 ES-2GPV 0,18 1,3 165 302 8 6 09071 S-2GPV 0,55 3,8 45 377 10 6 320 71 S-2GPV 0,25 1,7 140 302 8 6 32071 M-2GPV 0,75 5 25 377 11 6 930 71 M-2GPV 0,37 2,5 70 377 10 6 93071 L-2GPV 1 6,6 20 427 15 7 330 71 L-2GPV 0,55 3,8 55 377 11 7 33090 S-4GPV 1,3 8,6 4,5 408 15 11 420 90 S-4GPV 0,75 5 15 408 15 11 42090 M-4GPV 1,7 11,3 3,7 408 16 11 840 90 M-4GPV 1 6,6 14 408 16 11 84090 L-4GPV 2,2 14,3 2,5 473 22 13 730 90 L-4GPV 1,3 8,6 8,6 473 22 13 7302000 r/m90 EL-4GPV 1,7 11,3 6,1 533 26 17 91056 S-2GPV 0,09 0,6 315 237 3,5 5 00056 M-2GPV 0,13 0,9 140 237 4 5 27056 L-2GPV 0,18 1,3 135 237 4 5 480 260 V71 ES-2GPV 0,25 1,7 110 302 8 6 090 Typ Effekt I Ai* k Vikt Pris71 S-2GPV 0,37 2,5 80 377 10 6 320 kW A mH mm kg SEK71 M-2GPV 0,55 3,8 55 377 11 6 930 3000 r/m71 L-2GPV 0,75 5 40 427 15 7 330 90 S-4GPV 1,3 5,9 9,8 408 15 11 42090 S-4GPV 1 6,6 9,8 408 15 11 420 90 M-4GPV 1,7 7,7 7,6 408 16 11 84090 M-4GPV 1,3 8,6 7,6 408 16 11 840 90 L-4GPV 2,2 9,8 5,4 473 22 13 73090 L-4GPV 1,7 11,3 5,4 473 22 13 730 * ankarinduktans90 EL-4GPV 2,2 14,3 4,1 533 26 17 91076


creusenLIKSTRÖMSMOTORER MED PERMANENTMAGNETFÄLT (även för varvtalsreglering)24 V12 VTyp Effekt I k Vikt Pris Typ Effekt I k Vikt PriskW A mm kg SEK kW A mm kg SEK3000 r/m1500 r/m56 S-2GPV 0,13 6,8 237 3,5 5 000 56 S-2GPV 0,05 5,3 237 3,5 5 00056 M-2GPV 0,18 9,4 237 4 5 250 56 M-2GPV 0,075 7,8 237 4 5 25056 L-2GPV 0,25 12,5 237 4 5 480 56 L-2GPV 0,1 10 237 4 5 48071 ES-2GPV 0,35 18 302 8 6 240 71 ES-2GPV 0,13 13,5 302 8 6 24071 S-2GPV 0,5 25 302 8 6 470 71 S-2GPV 0,18 18,5 302 8 6 47071 M-2GPV 0,75 37 377 10 7 250 71 M-2GPV 0,25 25 377 10 7 25071 L-2GPV 0,85 42 377 11 7 500 71 L-2GPV 0,35 35 377 11 7 50090 S-4GPV 1 49 408 15 11 320 90 S-4GPV 0,45 44 408 15 11 32090 M-4GPV 1,1 54 408 16 12 140 90 M-4GPV 0,55 54 408 16 12 1402000 r/m56 S-2GPV 0,09 4,7 237 3,5 5 00056 M-2GPV 0,13 6,8 237 4 5 250 TDEK56 L-2GPV 0,18 9,4 237 4 5 48071 ES-2GPV 0,25 13 302 8 6 240 TGEK71 S-2GPV 0,35 18 302 8 6 47071 M-2GPV 0,5 25 377 10 7 250 REK71 L-2GPV 0,65 32 377 11 7 50090 S-4GPV 0,75 37 408 15 11 320 VK90 M-4GPV 0,9 44 408 16 12 14090 L-4GPV 1,1 54 473 22 13 840 TDVK1500 r/m56 S-2GPV 0,06 3,2 237 3,5 5 000 TGVK56 M-2GPV 0,09 4,7 237 4 5 25056 L-2GPV 0,13 6,8 237 4 5 480 TVK71 ES-2GPV 0,18 9,5 302 8 6 240 RTDVK71 S-2GPV 0,25 13 302 8 6 47071 M-2GPV 0,35 18 377 10 7 250 RTGVK71 L-2GPV 0,5 25 377 11 7 50090 S-4GPV 0,65 32 408 15 11 320 S90 M-4GPV 0,75 37 408 16 12 14090 L-4GPV 0,9 44 473 22 13 840 OTilläggspriser i SEK för ovanstående56 71 8090 100 112 132TDEK 3 530 3 890 3 890 3 890 3 890 3 890 5 360TGEK 9 280 9 280 9 280 9 280 9 280 9 280 11 360REK 3 860 5 540 5 750 5 880 6 030 8 360 11 470VK 3 650 3 950 4 330 4 700 5 080 6 510TDVK 8 110 8 340 8 570 8 950 9 160 13 460TGVK 14 030 14 490 14 600 14 780 15 080 20 830RVK 9 090 9 430 10 350 10 940 12 980 20 390RTDVK 14 050 14 260 15 080 18 250 25 910RTGVK 19 850 21 060 22 220 24 280 33 050BYGGFORMER: B3, B5, B14, B3/B5, B3/B14Motorerna kan levereras med:Takometergenerator, AC-typmed likriktare 30 V/1000 r/mTakometergenerator, DC-typ30 V/1000 r/m eller 20 V/1000 r/mSkivbroms för 24, 190 VDC, ävenmed handlyft och extra tätning.Separat kylfläkt för en- ellertrefasström.AC takometergenerator medseparat kylfläkt.DC takometergenerator medseparat kylfläktSkivbroms + separat kylfläktSkivbroms + AC takometergenerator+ separat kylfläktSkivbroms + DC takometergenerator+separat kylfläktTermoskydd i fältlindningen (klixoneller termistor), Pris SEK 405, -Axeltätning (radial) Pris SEK 380, -TILLÄGG FÖR FLÄNS- OCH FOT/FLÄNSUTFÖRANDEB5 B14 B5B14Storlek ∅ SEK ∅ SEK Storlek ∅ SEK ∅ SEK56 120 280 80 250 90 160* 46071 140** 360 90** 350 100 250 690 160 610160 400 105 350 200* 68080 200 470 120 430 112 250 810 160 68090 200 500 140 450 132 300 1 470 200 1 290* B14 medium ** 63-fläns77


CreusenMÅTTSKISSTyp h a b w1 c d e f g g1 k l m n s1 s2 s3 p t u L2,L256M/L-2GPVEK 56 71 90 36 70 9 9 90 55 89 237 20 90 112 11 6.5 PG9 111 10.2 3 10571S-2GPVEK 71 90 112 45 90 14 6 148 70 115 302 30 125 133 7 PG11 145 16.0 5 11271M/L-2GPVEK 71 90 112 45 90 14 6 223 70 115 377 30 200 133 7 PG11 145 16.0 5 11271EL-2GPVEK 71 90 112 45 90 14 6 273 70 115 427 30 250 133 7 PG11 145 16.0 5 11290S/M-4GPVEK 90 125 140 56 106 24 8 230 90 132 408 50 190 175 10.5 PG16 182 27.0 8 13090L-4GPVEK 90 125 140 56 106 24 8 295 90 132 473 50 255 175 10.5 PG16 182 27.0 8 13090EL-4GPVEK 90 125 140 56 106 24 8 355 90 132 533 50 315 175 10.5 PG16 182 27.0 8 13071S-2GVEK 71 90 112 45 90 14 6 138 70 115 292 30 115 133 7 PG11 145 16.0 5 11271M-2GVEK 71 90 112 45 90 14 6 163 70 115 317 30 140 133 7 PG11 145 16.0 5 11271L-2GVEK 71 90 112 45 90 14 6 178 70 115 332 30 155 133 7 PG11 145 16.0 5 11280S/L-4GMVEK 80 100 128 50 106 19 11 127 78 130 338 40 125 160 17.5 10 PG16 158 21.5 6 14190M-4GMVEK 90 125 140 56 106 24 8 210 90 132 388 50 170 175 10.5 PG16 182 27.0 8 13090L-4GMVEK 90 125 140 56 106 24 8 230 90 132 408 50 190 175 10.5 PG16 182 27.0 8 13090EL-4GMVEK 90 125 140 56 106 24 8 270 90 132 448 50 230 175 10.5 PG16 182 27.0 8 130100L-4GMVEK* 100 140 160 63 106 28 8 274 98 140 477 60 230 195 10.5 PG16 205 31.0 8 155100S-4GMVEK 100 140 160 63 109 28 8 217 98 153 422 60 175 195 10.5 PG16 205 31.0 8 155100M-4GMVEK 100 140 160 63 109 28 8 232 98 153 437 60 190 195 10.5 PG16 205 31.0 8 155100L-4GMVEK 100 140 160 63 109 28 8 262 98 153 467 60 220 195 10.5 PG16 205 31.0 8 155112S-4GMVEK 112 140 190 70 106 28 14 159 110 160 480 60 175 235 21 11.5 PG16 265 31.0 8 195112L-4GMVEK 112 140 190 70 106 28 14 159 110 160 480 60 175 235 21 11.5 PG16 265 31.0 8 195132S-4GMVEK 132 140 216 89 124 38 20 195 130 196 565 80 180 265 22 12 PG21 306 41.0 10 232132M-4GMVEK 132 140 216 89 124 38 20 195 130 196 565 80 180 265 22 12 PG21 306 41.0 10 232132L-4GMVEK 132 178 216 89 124 38 20 195 130 196 603 80 218 265 22 12 PG21 306 41.0 10 23278


GENERATORER 3-FAS OCH 1-FASALLMÄNTMeccAlte i Italien är en ledande tillverkare ochexportör av synkrona växelströmsgeneratorer.MeccAlte har ett brett produktprogram medstandardgeneratorer såväl som generatorerefter speciella önskemål.MeccAlte’s tekniska kunnande och högakvalitet har lett till stora exportframgångarvärlden över.SPÄNNINGStandardspänning är 400 V trefas och 230 Venfas. Andra spänningar kan levereras påbegäran. Enfas kondensatorregleradegeneratorer har två lindningar på 115 V ochkan alltså mittpunktjordas.VARVTAL - FREKVENSEn synkrongenerators frekvens är heltproportionell mot varvtalet. Generatorerna kananvändas för både 50 och 60 Hz enligtföljande:2 poler – 3000 rpm – 50 Hz2 poler – 3600 rpm – 60 Hz4 poler – 1500 rpm – 50 Hz4 poler – 1800 rpm – 60 HzINNEHÅLLPå de närmast följande sidorna finns data påalla generatorer.Närmare beskrivning av respektive typ.Sid.T16F/T20F 86BTO3 87ECO3 88ECSO 89ECO/ECP 90S15W/S16W 91S16F/S20F 92Effektvariationer beroende på temperaturoch höjd över havet.Höjd över Omgivningstemperaturhavetm 25 o C 40 o C 45 o C 50 o C 55 o C< 1000 1,09 1 0,96 0,93 0,911000-1500 1,01 0,96 0,92 0,89 0,871500-2000 0,96 0,91 0,87 0,84 0,832000-3000 0,9 0,85 0,81 0,78 0,7679


TrefasgeneratorerMeccAlte2 poler IP 21 eller IP 233000 r/m, 50 Hz3600 r/m, 60 HzRegle- 50 Hz60 Hz J Vikt PrisTyp ring Effekt Input kW Verk- Märk- Effekt B3/B14 B3/B14 Krse kVA kW för att få ut angi- nings- ström B3/B14nedan cosϕ = 0,8 ven aktiv effekt grad 400 V kgm 2 kgvid cosϕ = 0,8 % A kVAT16F-130/A B 6 4,8 6,0 79,8 8,7 7,2 0,0129 31 5 700T16F-160/A B 7,5 6 7,3 82 10,8 9 0,0156 35 6 020T20FS-130/A B 10 8 9,8 81,5 14,4 12 0,0241 46 7 380T20FS-160/A B 12,5 10 12,2 82 18 15 0,0288 53 7 820T20F-200/A B 15 12 14,5 82,6 21,6 18 0,0335 61 8 500BTA3 SC/2 B 13 10,4 13,0 80 18,8 15,6 0,0328 61 9 050BTO3 1LN/2 B 16 12,8 15,4 83 23,1 19,2 0,0397 71 12 130BTO3 2LN/2 B 20 16 19,0 84 28,9 24 0,0457 78 13 990ECO3 1SN/2 E 8 6,4 8,2 78,5 11,5 9,6 0,0356 53 11 180ECO3 2SN/2ECO3 3SN/2EE1012,58109,912,080,58314,41812150,03960,0446596511 81012 240ECO3 1LN/2ECO3 2LN/2EE161912,815,215,1 17,884,585,523,127,419,222,80,05070,0567748012 77013 560PE32 1S/2 E 20 16 19,4 82,5 28,9 24 101 24 390PE32 1L/2 E 26 20,8 24,9 83,4 37,5 31,2 122 25 760PE32 2L/2 E 30 2428,4 84,5 43,3 36 132 26 930ECO 28 1LECO 28 2LEE222717,621,620,725,0 85,286,4323926,532,50,09170,104712913620 30022 050ECO 28 3L E 31,5 25,2 28,9 87,2 46 38 0,1087 141 22 510ECO 28 VL E 40 3236,4 87,8 58 48 0,1222 156 25 520ECO 31 2SN E 44 35,2 40 87,4 64 53 0,1334 178 31 190ECO 31 3SN E 55 4450 88,1 79 66 0,1774 204 35 920ECO 31 1LN E 66 52,860 88,4 95 79,3 0,2004 217 43 440ECP 34 1S E 82 65,6 74 89 118 98,5 0,2414 236 41 100ZANARDI GENERATORER KOMPLETTA MED TRAKTORVÄXELAT-118 XL B 19 15,219 varvtal in 430 rpm 14 910ATN-28 1S B 25 2025 varvtal in 430 rpm 18 940ATN-28 2S B 30 2430 varvtal in 430 rpm 22 930ATN-28 2L B 40 3240 varvtal in 430 rpm 24 340E =Borstlös och försedd med elektroniskspänningsregleringB =BL =Försedd med borstar, compoundregleradBorstlös, compoundreglerad80


TrefasgeneratorerMeccAlte4 poler IP 21 eller IP 231500 r/m, 50 Hz1800 r/m, 60 HzRegle- 50 Hz60 Hz J Vikt PrisTyp ring Effekt Input kW Verk- Märk- Effekt B3/B14 B3/B14 Krse kVA kW för att få ut angi- nings- ström B3/B14nedan cosϕ = 0,8 ven aktiv effekt grad 400 V kgm 2 kgvid cosϕ = 0,8 % A kVABTO3 1S/4 B 7 5,6 7 79,5 10,1 8,4 0,0445 53 11 930BTO3 2S/4 B 9 7,2 8,9 81,3 13 10,8 0,0545 59 12 680BTO3 1L/4 B 11 8,8 10,5 84 15,9 13,2 0,0657 69 13 700BTO3 2L/4 B 13 10,4 12,4 84 18,8 15,6 0,0717 74 14 010BTO3 3L/4 B 15 12 14,2 84,5 21,7 18 0,0817 79 14 960ECO3 1SN/4 E 6,5 5,2 6,3 81,9 9,4 7,8 0,0556 57 11 770ECO3 2SN/4 E 8 6,4 7,6 83,8 11,5 9,6 0,0656 64 12 500ECO3 1LN/4 E 11 8,8 10,2 86 15,9 13,2 0,0767 73 13 720ECO3 2LN/4 E 13,5 10,8 12,5 86,2 19,5 16,2 0,0927 83 14 690ECO3 3L/4 E 15 12 13,9 86,2 21,7 18 0,0927 83 16 430PE32 1S E 10 8 9,8 82 14,4 12 95 23 570PE32 2S E 14 11,2 13,5 82,8 20,2 16,8 103 24 100PE32 3S E 19 15,2 18,0 84,3 27,4 22,8 119 24 990ECSO 28-SECSO 28-1LFF162012,81614,718,387,387,623,12919,2240,10370,126213814820 19021 810ECSO 28-2LECSO 28 VLFF2530202422, 727,2 8888,1364330360,14920,164615918523 80024 840ECSO 32 2S F 35 28 32ECSO 32 3S F 40 32 36ECSO 32 1L F 50 40 45ECSO 32 2L F 60 48 53ECSO 32 3L F 70 56 6288,2 50 42 0,321 238 28 65088,6 58 48 0,3494 247 30 07089,1 72 60 0,4227 263 33 68090,3 87 72 0,5043 280 35 60090,8 101 80 0,5718 282 37 390E =F =B =Borstlös och försedd med elektroniskspänningsregleringBorstlös compoundreglerad, kan förses medelektronisk compoundregleringFörsedd med borstar, compoundreglerad81


TrefasgeneratorerMeccAlte4 poler IP 21 eller IP 231500 r/m, 50 Hz1800 r/m, 60 HzRegle- 50 Hz60 Hz J Vikt PrisTyp ring Effekt Input kW Verk- Märk- Effekt B3/B14 B3/B14 Krse kVA kW för att få ut angi- nings- ström B3/B14nedan cosϕ = 0,8 ven aktiv effekt grad 400 V kgm 2 kgvid cosϕ = 0,8 % A kVAECO 28 SN E 17 13,6 15,6 87,2 24,6 20,4 0,1267 108 18 370ECO 28 1LN E 20 16 18,3 87,4 29 24 0,1405 133 19 810ECO 28 2LN E 25 20 22,8 87,8 36 30 0,1661 144 21 630ECO28 VL E 30 24 27,2 88,1 43 36 0,1874 155 22 600ECO 32 2S E 35 28 31,7 88,2 50 42 0,321 199 26 040ECO 32 3S E 40 32 36 88,6 58 48 0,3494 214 27 330ECO 32 1L E 50 40 45 89,1 72 60 0,4227 248 30 620ECO 32 2L E 60 48 53 90,3 87 72 0,5043 282 32 360ECO 32 3L E 70 56 62 90,8 101 84 0,5718 298 33 980ECP 34 1S E 85 68 74 91,5 123 102 0,7663 341 43 310ECP 34 2S E 105 84 91 92,2 152 126 0,9415 419 46 170ECP 34 1L E 130 104 112 92,7 187 156 1,0313 445 49 440ECP 34 2L E 150 120 129 93,2 217 180 1,1863 491 52 920ECO 38 1SNECO 38 2SNEE18020014416015617292,492,72452892202401,72431,879951056063 70066 510ECO 38 3SN E 225 180193 93 325 270 2,0751 590 69 370ECO 38 1LN E 250 200214 93,4 361 300 2,3481 680 75 250ECO 38 2LN E 300 240256 93,7 433 360 2,8342 765 81 400ECO 38 3LN E 350 272291 93,5 491 420 3,4747 905 92 080ECO 40 1S E 400 320 342 93,5 578 480 5,719 1040 125 180ECO 40 2S E 450 360384 93,7 650 540 6,455 1118 133 890ECO 40 3SECO 40 1LEE50055039244041746793,994,27227946006607,0677,57111711324136 630148 930ECO 40 1,5L E 620 496 526 94,3 896 744 8,954 1380 166 050ECO 40 2L E 680 544 577 94,3 982 816 9,473 1586 173 250ECO 40 VL E 720 576610 94,4 1040 865 9,874 1693 180 720ECO 43 1SN E 800 640 673 95,1 1111 960 17,493 1870 249 390ECO 43 2SN E 930 744 780 95,4 1342 1116 19,14 2090 268 490ECO 43 1LN E 1100 880919 95,8 1588 1320 21,995 2395 289 050ECO 43 2LN E 1300 1040 1083 96 1876 1560 25,585 2660 324 470ECO 46 1S E 1500 1200 1247 96,2 2165 1800 39,74 2770 410 920ECO 46 2S E 1800 1440 1494 96,4 2598 2160 47,23 3440 493 480ECO 46 1L E 2100 1680 1739 96,6 3031 2520 53,14 3780 547 920ECO 46 2L E 2500 2000 2066 96,8 3608 3000 60,63 4250 736 430E =Borstlös och försedd med elektroniskspänningsreglering82


EnfasgeneratorerMeccAlte2 poler IP 21 eller IP 233000 r/m, 50 Hz3600 r/m, 60 HzRegle- 50 Hz60 Hz J Vikt PrisTyp ring Effekt Input kW Verk- Märk- Effekt B3/B14 B3/B14 Krse kVA kW för att få ut angi- nings- ström B3/B14nedan cosϕ = 1/0,8 ven aktiv effekt grad 230 V kgm 2 kgvid cosϕ = 1/0,8 % A kVAS15W-60A* 1,8 1,8 2,6 71,2 7,8 2,2 0,0040 10,4 2 260S15W-75A* 2,1 2,1 2,9 71,8 9,1 2,5 0,0049 12,4 2 360S15W-85A* 2,4 2,4 3,3 72,2 10,4 2,9 0,0055 13,4 2 490S16W-90/A* 3,5 3,5 4,7 75 15,2 4,2 0,0068 16,1 2 930S16W-105/A* 4,1 4,1 5,4 76 17,8 4,9 0,0074 17,7 3 110S16F-150/A 5,5 5,5 7 79 23,9 6,6 0,0105 29 4 800S16F-180/A 6,5 6,5 8,2 79,5 28,2 7,8 0,0174 33 5 020S20FS-130/A 8,5 8 10,3 79 36,9 10,5 0,0219 42 6 310S20FS-160/A 10 10 12, 6 79,2 43,5 12 0,0261 49 6 930BTA3 SC/2 B 9,5 7,6BTO3 1LN/2 B 11 8,8BTO3 2LN/2 B 14 11,29,9 77 41,3 11,4 0,0328 61 9 05011 80 48 13,2 0,0397 71 12 13013,8 81 61 16,8 0,0457 78 13 990ECO3 1SN/2 E 5,5 4,4 6ECO3 2SN/2 E 7 5,6 7,5ECO3 3SN/2ECO3 1LN/2ECO3 2LN/2EEE81011,56,489,28,29,911,2PE32-1S/2 E 14 11,2 14,2PE32-1L/2 E 19 15,2 19PE32-2L/2 E 22 17,6 21,673 23,9 6,6 0,0356 53 11 18075 30,4 8,4 0,0396 59 11 81078 34,8 9,6 0,0446 65 12 24081 43,5 12 0,0507 74 12 77082 50 13,8 0,0567 80 13 56079 60,9 17 99 24 39080,2 82,6 23 120 25 76081,3 95,7 26,5 130 26 930ECO 28 1LECO 28 2LEE14,5181214,414,817,68182657817,521,50,09170,104712913620 30022 050ECO 28 3L E 21 16,8 20,2 83 91 25 0,1087 141 22 510ECO 28 VL E 25,5 20,8 25,4 82 113 30,5 0,1222 156 25 520ECO 31 2SN E 30 24 28,9 83 130 35 0,1334 178 31 190ECO 31 3SNECO 31 1LNEE374429,635,2354285841611914351,50,17740,200420421735 92043 440ECP 34 1S E 55 4452 85 239 65 0,2414 236 41 100E = Borstlös och försedd med elektroniskB = Försedd med borstar, compoundregleradspänningsregleringBL = Borstlös, compoundreglerad* Priset gäller enlagrat utförande (hålaxel)83


EnfasgeneratorerMeccAlte4 poler IP 21 eller IP 231500 r/m, 50 Hz1800 r/m, 60 HzRegle- 50 Hz60 Hz J Vikt PrisTyp ring Effekt Input kW Verk- Märk- Effekt B3/B14 B3/B14 Krse kVA kW för att få ut angi- nings- ström B3/B14nedan cosϕ = 0,8 ven aktiv effekt grad 230 V kgm 2 kgvid cosϕ = 0,8 % A kVABTO3 1S/4 B 5 4 5,3 76 21,7 6 0,0445 53 11 930BTO3 2S/4 B 6,5 5,2 5,9 88 28,3 7,8 0,0545 59 12 680BTO3 1L/4 B 8 6,4 7,9 81 34,8 9,6 0,0657 69 13 700BTO3 2L/4 B 9,5 7,6 9,4 81 41,3 11,4 0,0717 74 14 010BTO3 3L/4 B 11 8,8 10,9 81 47,8 13,2 0,0817 79 14 960ECO3 1S/4 E 4,4 3,5 4,5 78 19,1 5,28 0,0556 57 11 770ECO3 2S/4ECO3 1L/4ECO3 2L/4EEE5,57,594,467,25,57,38,880828223,932,639,16,6910,80,06560,07670,092764738312 50013 72014 690ECO 28 SECO 28 1LEE1113,58,810,811,113,6798047,858,713160,10370,126210813318 37019 810ECO 28 2L E 16,5 13,2 16,9 81 71,7 20 0,1492 144 21 630ECO28 VL E 19 15,2 17,9 85 82,6 23 0,1646 155 22 600ECO 32 2S E 23 18,4 22,2ECO 32 3SECO 32 1LEE263321262531ECO 32 2L E 40 3238ECO 32 3L E 45 36 4483 100 27,6 0,2697 199 26 04084 113 31,2 0,321 214 27 33085 143 39,5 0,3494 248 30 62085 174 48 0,4227 282 32 36085 196 55 0,5043 298 33 980E =B =BL =Borstlös och försedd med elektroniskspänningsregleringFörsedd med borstar, compoundregleradBorstlös, compoundregleradExtrautrustning typ S15W och S16WUtrustning2 st. 1-fasuttag är standard2 st. 1-fasuttag + batteriladdningAxeladapter för B3tvålagrat utförandeSkyddsform IP23 tillsatsPrisSEK022087012584


SvetsgeneratorMeccAlteSincroData för svetsmaskinData för generatormax svets- Varvtal Svets- Input Varv- EffektVikt PrisTyp ström vid spän- tal 3-fas 1-fas 1-fas 1-fas35% drift ning 400 V 230 V 115 V 48 VA r/m V kW r/m kVA kVA kVA kVA kg KrSA1 170 170 AC 3300-3600 20 - 30 6 3000 - 3 1,5 - 41 10 060EW 180 AC 180 AC 3000 23-26 8 3000 - 5 2,5 - 37 7 240EW 220 DC 220 DC 3000 21-29 9 3000 6,5 3,5 - - 44 12 270FW300T DC 300 DC 3000 3000 10 4 21 800GW300T DC 300 DC 3000 3000 15 6 34 590GW400T DC 400 DC 3000 3000 20 8 37 990TraktorväxlarTypM5M5För generatorVarvtalgeneratorVarvtaldrivaxelPrisKrBTO, ECO3 3000 430 4 520ECSO 28, ECO 28 3000 430 6 020M5M5M7BTO, ECO3ECSO 28, ECO 28ECSO 32, ECO 321500150015004304304304 5206 0207 940ExtrautrustningTypS1F, T16FECO28-46Alla 1-fasmedkondensatorUtrustningLindning med batteriladdningParallelltransformator PD400Elektronisk spänningsregulatorRCMPrisKr22012101260Luftfilter för IP 44TypS16F, T16FBTO3, CT3, ECO3ECO 28, ECSO 28ECO 32, ECSO 31ECP34ECO 38ECO 40EC43PrisKr2 0805 7506 2306 85013 74021 97028 85032 960OBS! Vid val av generator skall en effektklasshögre väljas då effekten reduceras med filterReservdelarBorsthållare komplett TR1, T16F, T20FBorsthållare komplett BTO3Kolborstar BTO3, komplett sats 4stRoterande dioder T30, en sektor (2 dioder)Roterande dioder T18Spänningsregulator SR7Spänningsregulator UVR6Spänningsregulator AVIRPrisKr2601 3503603801 4805 1906 1904 66085


T16F och T20FALLMÄNTEnkel koppling och design plus ordentligdimensionering av komponenter gör detta tillen ytterst tålig och pålitlig generator.MEKANISK UPPBYGGNADStator och lagersköldar tillverkade ilättmetall. Rotoraxel i stål C50. Ventilationgenom aluminiumfläkt pårotoraxeln.Skyddsform IP23 som standard,IP 44 på begäran. Engångssmorda lager typ6205 2RS fram och 6203 2RS bak.Generatorerna levereras omålade.ISOLERINGIsolationsklass H. Alla lindningarimpregnerade med epoxiharts.SPÄNNINGSREGLERINGT generatorerna är reglerade genom ettcompoundsystem och är försedda medborstar. Spänningsnoggrannheten är ± 5 %från tomgång till fullast med effektfaktor 0,8-1 och en varvtalsvariation på 4 %.Spänningen kan justeras genom att ändraluftgapet i transformatorn. Om märklastinkopplas då generatorn går obelastad ärdet transienta spänningsfallet mindre än 8 %och återhämtningstiden är mindre än 0,1sekunder. Regleringen garanterar attoberoendeav varvtal kan aldrigmagnetiseringsströmmen nå en nivå somkan vara skadlig.ÖVERLASTTillåten överlast är 380 % under 20sekunder och 10 % under 1 timma var 6:etimma.RADIOSTÖRNINGGeneratorerna uppfyller VDE 0875 klass Goch MIL I 169-10A. Störningsfilter enligtVDE klass K och MIL STD 461-AB samtandra standarder på begäran.EXTRAUTRUSTNINGTR generatorerna kan erhållas i önskadespänningar samt med inbyggdlikriktarbrygga för batteriladdning 12 volt.86


BTO37-20 kVA 2 och 4 polerALLMÄNTBTO3 serien är byggd enligt internationellstandard IEC 34-1. Den har högmotorstartkapacitet samt goda enfasprestanda.Deltakopplad kan den lämna enfas 70 % avtrefaseffekten. Lindningen är av stegförkortadtyp.MEKANISK UPPBYGGNADStatorhus i stål och lagersköldar i lättmetall.Rotoraxel i stål C50. Rotor i laminerat stål medutpräglade poler för bästa vågform.Tvåpolsversionen har även en dämpningsbur föratt förbättra vågformen. Ventilation genomaluminiumfläkt på rotoraxeln.Skyddsform IP23som standard, IP 44 och IP 45 på begäran.Engångssmorda kullager typ 6308 2RS framoch 6305 2RS bak. Generatorerna levererasgrundmålade.ISOLERINGIsolationsklass H. Alla lindningar impregnerademed epoxiharts.SPÄNNINGSREGLERINGBTO 3-serien är compoundreglerad och förseddmed borstar. Matningen av reglersystemet skergenom en hjälplindning placerad i statorn i fasmed huvudlindningen.på transformatorns primärlindning och avtransformatorns luftgap.Transformatorns sekundärlindning ligger i seriemed huvudlindningen och lägger till dennödvändiga magnetisering som krävs för atthålla fullastspänningen nästan konstant.Spänningsnoggrannheten är ± 4 % fråntomgång till fullast med en varvtalsvariation på 4% och balanserad last. Tomgångsspänningenkan justeras ± 10 % genom att ändra luftgapet itransformatorn. Om märklast inkopplas dågeneratorn går obelastad och med märkvarvtalär det transienta spänningsfallet mindre än 9 %och återhämtningstiden är mindre än 0,1sekunder.ÖVERLASTTillåten överbelastning är 300 % under 20sekunder, 50 % under 2 minuter och 10 %under 1 timma var 6:e timma.RADIOSTÖRNINGBTA 3 uppfyller VDE 0875 klass G ochMIL 169-10A. Störningsfilter enligt VDE klass Neller K och MIL STD 461-462A samt andrastandarder på begäran.Magnetiseringsströmmen som genererartomgångsspänningen bestäms av antalet varv87


ECO36,5-19 kVA 2 och 4 polerALLMÄNTECO3 generatorerna är borstlösa medelektronisk spänningsreglering. De är mycketfunktionssäkra genom noggrann konstruktionoch dimensionering av komponenter. Dettagäller även den elektroniskaspänningsregulatorn som konstruerats eftermånga års forskning inom detta området. ECO 3har hög motorstartkapacitet. Den har också envaraktig kortslutningsström på över 300 % avmärkströmmen. ECO 3 finns två- och fyrpoligaoch kan användas för 50 och 60 Hz.MEKANISK UPPBYGGNADStatorhus i stål och lagersköldar i lättmetall.Rotoraxel i stål C50. Rotor i laminerat stål medutpräglade poler för bästa vågform.Tvåpolsversionen har även en dämpningsbur föratt förbättra vågformen. Lindningen är avstegförkortad typ för att reducera övertoner ispänningen. Ventilation genom aluminiumfläktpå rotoraxeln.Skyddsform IP23 som standard,IP 44 och IP 45 på begäran.ISOLERINGIsolationsklass H. Alla lindningar impregnerademed epoxiharts.SPÄNNINGSREGLERINGECO 3-serien är försedd med elektroniskspänningsregulator typ SR7/1.Spänningsnoggrannhetenär ± 2 % oberoende88av effektfaktor och med en varvtalsvariation på -10 % till +30 % av nominellt varvtal.Spänningen kan justeras genom att ändrainställningen på potentiometern påspänningsregulatorn eller på en separatpotentiometer på 100kohm ansluten tillspänningsregulatorn. ECO 3 kan även försesmed en regulator av typ UVR6 (se beskrivningav typ ECO). Om märklast inkopplas dågeneratorn går obelastad och med märkvarvtalär det transienta spänningsfallet mindre än 15 %och återhämtningstiden är mindre än 0,2sekunder till en max avvikelse på ±3 % pånominell spänning.ÖVERLASTTillåten överbelastning är 300 % under 20sekunder, 50 % under 2 minuter och 10 %under 1 timma var 6:e timma.RADIOSTÖRNINGECO 3 uppfyller VDE 0875 klass G.Störningsfilter enligt VDE klass N och K och MILSTD 461-462A samt andra standarder påbegäran.


ECSO16-130 kVA 2 och 4 polerALLMÄNTECS-generatorerna är konstruerade efter ett nyttkoncept för att ge högsta prestanda på fleraområden: Extremt hög motorstartförmågagenom ett trefas compoundreglersystem ochsamtidigt en mycket noggrannspänningsregulator AVIR. Denna AVIR kanenkelt anslutas i efterhand till en ECS-generator.Detta dubbla reglersystem är patenterat. ECS ärborstlösa med roterande fält, utpräglade poler,dämpningsbur och stegförkortad lindning(shortened pitch winding). De kan användasenfas eller trefas 50 och 60 Hz. Det dubblareglersystemet ger en extra driftsäkerhet. Omden elektroniska spänningsregulatorn havererartar compoundsystemet automatiskt överregleringen. AVIR-regulatorn skyddar även motundervarv genom att minska spänningen iförhållande till varvtalet. ECS-serien uppfyllerinternationell standard IEC 34-1.MEKANISK UPPBYGGNADStatorhus i stål och lagersköldar i gjutjärn ger enrobust och lätt generator. Rotoraxel i stål C50.Skyddsform IP21 som standard, storlek 28 och32 IP23 som standard. IP 44 på begäran.Generatorerna levereras grundmålade.ISOLERINGIsolationsklass H. Alla lindningar impregnerademed epoxiharts.SPÄNNINGSREGLERINGReglerkretsen matas av en hjälplindningplacerad i statorn ungefär i fas medhuvudlindningen. Magnetiseringsströmmen förtomgångsspänningen bestäms avtransformatorns primärlindning och avtransformatorns luftgap. Transformatornssekundärlindning ligger i serie medhuvudlindningen och lägger till den nödvändigamagnetisering som krävs för att upprätthållanästan konstant utspänning. Medcompoundsystemet erhålls enspänningsnoggrannhet på ± 4 % med eneffektfaktor mellan 0,8-1 och en varvtalsvariationpå 4 %. Med AVIR-regulatorn ansluten erhållsen spänningsnoggrannhet på ±1,5 % med eneffektfaktor mellan 0,8-1 och en varvtalsvariationpå -10 % till + 30 %. Med compoundsystemetkan tomgångsspänningen justeras ± 10 %genom att ändra luftgapet i transformatorn. MedAVIR-regulatorn ansluten kan spänningenjusteras med trimpotentiometern på regulatorneller med en yttre potentiometer. Om märklastinkopplas då generatorn går obelastad är dettransienta spänningsfallet mindre än 11 % ochåterhämtningstiden är mindre än 0,15 sekunder.Med AVIR-regulatorn inkopplad äråterhämtningstiden ännu bättre.ÖVERLASTTillåten överbelastning är 300 % under 20sekunder, 50 % under 2 minuter och 10 % i 1timma var 6:e timma.PARALLELLDRIFTDet är möjligt att parallellköra två generatorer avsamma typ och effekt genom att parallellkopplageneratorernas magnetiseringslindningar. MedAVIR inkopplad är ett parallelldon nödvändigt.RADIOSTÖRNINGECS uppfyller VDE 0875 klass G och MIL 461AB. Störningsfilter enligt andra standarder påbegäran.89


ECO/ECP16-2500 kVA 2 och 4 polerALLMÄNTECO-generatorerna är resultatet av flera årsforskning och erfarenhet. De garanterar envaraktig kortslutningsström över eller lika medtre gånger märkströmmen. Lindningen är avstegförkortad typ (shortened pitch winding) föratt minimera övertoner. ECO-serien uppfyllerinternationell standard IEC 34-1.MEKANISK UPPBYGGNADStatorhus i stål och lagersköldar i gjutjärn ger enrobust och lätt generator. Rotoraxel i stål C50.Skyddsform IP21 som standard, storlek 28 IP23som standard. IP 44 på begäran. Generatorernalevereras grundmålade. Uttagslådanpå ECO 32 finns i högt eller lågt utförande.ISOLERINGIsolationsklass H. Roterande delar ärimpregnerade med epoxiharts. Statorn ärvakuumimpregnerad.SPÄNNINGSREGLERINGTyp ECO är försedd med elektroniskspänningsregulator. Två olika regulatorer finns,UVR6 och SR7-2. Dessa är utbytbara motvarandra.SR7-2SR7-2 regulatorn är en avancerad elektroniskregulator med integrerade kretsar ochhybridkretsar. Den är byggd med tanke på smådimensioner, låg kostnad och hög tillförlitlighetvilket alla MeccAlte’s regulatorer är kända för.Regulatorn har undervarvsskydd med justerbarnivå, justerbart överlastskydd med fördröjning,omställning för 50 och 60 Hz, potentiometer förjustering av stabilitet samt möjlighet att anslutayttrepotentiometer för att justera spänningen.UVR6UVR6 regulatorn är byggd med samma teknologioch karakteristik som SR7-2. Den har dessutommöjlighet för både trefas och enfas reglering samtlysdioder för självdiagnostik som indikerar aktuelltdrifttillstånd. En grön lysdiod indikerar normal drift.En röd lysdiod indikerar att undervarvsskyddet äraktiverat. En gul lysdiod indikerar attöverlastskyddet är aktiverat. Som extra tillbehörkan en separat enhet, SPD 96/A, anslutas för attvisa generatorns drifttillstånd på annan plats.Spänningsnoggrannheten är ± 1 % oberoende aveffektfaktor och med en varvtalsvariation på -10 %till + 30 %. Spänningen kan justeras ± 5 % med enpotentiometer på regulatorn. En yttre potentiometerpå 100 K ohm kan även anslutas för justering avspänningen. Om märklast inkopplas då generatorngår obelastad och varvtalet är konstant är dettransienta spänningsfallet mindre än 15 % ochåterhämtningstiden till ± 3 % spänningsavvikelse är0,2 sekunder för effekter upp till 300 kVA och förhögre effekter 0,3 sekunder.ÖVERLASTTillåten överbelastning är 300 % under 10sekunder, 50 % under 2 minuter och 10 % i 1timma var 6:e timma.PARALLELLDRIFTTyp ECO kan arbeta i parallelldrift både med ECOgeneratorer och andra generatorer och parallelltmed nätet om de är försedda med lämpligtparallelldon som kan fås på begäran upp till 350kVA och som är standard för effekter från 400kVA. Om generatorn skall arbeta parallellt mednätet kan en elektronisk effektfaktorregulator, PFR96/1 anslutas.RADIOSTÖRNINGECO uppfyller VDE 0875 klass G och N.Störningsfilter enligt andra standarder på begäran.90


S15W och S16W1,5-4,1 kVA, 2 poler, enfas, hålaxelALLMÄNTEnfas borstlösa generatorer. De har högtillförlitlighet och är underhållsfria eftersom desaknar borstar. De är noggrant konstruerade föratt möjliggöra enkel montering ihop meddrivmotorn. De är konstruerade enligtinternationell standard IEC 34-1.MEKANISK UPPBYGGNADLagersköldar i lättmetall. Rotoraxel i stål C45.Ventilation genom fläkt på rotoraxeln.Skyddsform IP21. Tillsats finns för IP23.Engångssmorda kullager typ 6203 2RS.Axeladapter för ombyggnad till B3/B14 tvålagratutförande finns.ISOLERINGIsolationsklass H. Alla lindningar impregnerademed epoxiharts.SPÄNNINGSREGLERINGSpänningsregleringen sker genom enhjälplindning som ligger fasförskjuten iförhållande till huvudlindningen.Hjälplindningen belastas med enkondensator. Likriktning av den induceradespänningen i rotorn, vilken är en funktion avlastströmmen, ger en god självreglering. Dettransienta spänningsfallet är mindre än 10% då fullast inkopplas och återhämtningstidenär mindre än 0,1 sekunder.Självregleringen gör att generatorn ej tarskada vid drift med för lågt varvtal.ÖVERLASTTillåten överbelastning är 10 % under 1 timmavar 3:e timma.RADIOSTÖRNINGGeneratorerna uppfyller VDE 0875 klass K.Störningsfilter enligt andra standarder påbegäran.EXTRAUTRUSTNINGEcologizerEcologizern är en tillsats som minskardrivmotorns varvtal när ingen effekt tas ut. Dettaminskar naturligtvis bränsleförbrukningen ochljudnivån på motorn.Extra kontrollpanelDenna kan efter önskemål innehålla olikatillbehör såsom elektriska uttag, voltmeter,överlastbrytare, startnyckel, ecologizer,eventuella relän mm.RCM ELEKTRONISKSPÄNNINGSREGULATORMecc Alte har utvecklat en patenteradelektronisk spänningsregulator förkondensatorreglerade enfasgeneratorer.Regulatorn ger en god spänningsnogrannhetoberoende avvarvtalsvariationer, belastning ochtemperatur.91


S16F och S20FALLMÄNTMR-serien är enfas borstlösa generatorer. Dehar hög tillförlitlighet och är underhållsfriaeftersom de saknar borstar. De är konstrueradeenligt internationell standard IEC 34-1.MEKANISK UPPBYGGNADStatorhus och lagersköldar i lättmetall. Rotoraxeli stål C50. Ventilation genom aluminiumfläkt pårotoraxeln. Dämpningsbur i aluminium för attförbättra vågformen. Skyddsform IP23, IP 44 påbegäran. Engångssmorda kullager typ 62052RS fram och 6203 2RS bak. Generatorernalevereras omålade.ISOLERINGIsolationsklass H. Alla lindningar impregnerademed epoxiharts.SPÄNNINGSREGLERINGSpänningsregleringen sker genom enhjälplindning som ligger fasförskjuten iförhållande till huvudlindningen. Hjälplindningenbelastas med en kondensator. Likriktning av deninducerade spänningen i rotorn , vilken är enfunktion av lastströmmen, ger en godsjälvreglering. Spänningsnoggrannheten är ± 5% mellan tomgång och fullast. Det transientaspänningsfallet är mindre än 10 % då fullastinkopplas och återhämtningstiden är mindre än0,1 sekunder. Självregleringen gör attgeneratorn ej tar skada vid drift med för lågtvarvtal.ÖVERLASTTillåten överbelastning är 10 % under 1 timmavar 3:e timma.RADIOSTÖRNINGMR uppfyller VDE 0875 klass N och MIL I 169-10A. Störningsfilter enligt VDE klass K ochandra standarder på begäran.EXTRAUTRUSTNINGMR generatorerna kan erhållas i önskadespänningar samt med inbyggd likriktarbrygga förbatteriladdning 12 volt.RCM ELEKTRONISKSPÄNNINGSREGULATORMecc Alte har utvecklat en patenteradelektronisk spänningsregulator förkondensatorreglerade enfasgeneratorer.Regulatorn ger en god spänningsnoggrannhetoberoende av varvtalsvariationer, belastning ochtemperatur.92


MÅTT T16F och S16F93


MÅTT T20F och S20FOBS!För T20FS och S20FSär alla längdmått40 mm kortare.94


MÅTT BTO3 och ECO3B3/B14B9J609bMD35ByggformA B C D E F SAE antalB3/B14B9SS511454454-301301351351----nr6O308P266,7Q285,75hål8α22 o 30'LL581524524-371371421421---- 5 356 314,3 333,4n fori8 22 o 30'146,1 165,1FlänsS 454 - 301 351J609b163,6 196,84 403 362 381 12 15 oL 524 - 371 421 177,8 196,83 451 409,6 428,6 12 15 oMD35S 491 - 301 351 - -L 561 - 371 421 - -DISC-KOPPLINGSAE L d Q 1 antal S 1 α 1 Dnrhål6 1 / 2 30,2 215,9 200 6 9 60 o 1207 1 / 2 30,2 241,3 222,25 8 9 45 o 1208 62 263,52 244,47 6 11 60 o 16010 53,8 314,32 295,27 8 11 45 o 16011 1 / 2 39,6 352,42 333,37 8 11 45 o 16095


MÅTT ECO28B3/B14Typ A B I28 S 516 458 216,528 L 596 538 216,528 VL 626 568 286,5MD35BITyp A I28 S 445 20328 L 525 20328 VL 555 273Disc-kopplingSAE nr L d Q1 antal hål S1 α1Fläns6 1/2 30,2 215,9 200 6 9 60ºSAE nr O P Q antal hålS α 7 1/2 30,2 241,3 222,25 8 9 45º5 356 314,3 333,4 8 11 22º 30' 8 62 263,52 244,47 6 11 60º4 403 362 381 12 11 15º 10 53,8 314,32 295,27 8 11 45º3 451 409,6 428,6 12 11 15º 11 1/2 39,6 352,42 333,37 8 11 45º96


MÅTT ECO32B3/B14MD35SAE nrFlänsDisc-kopplingO P Q antal hål S α SAE nr L d Q1 antal hål S1 α1 F5 356 314,3 333,4 8 11 22º 30' 6 1/2 30,2 215,9 200 6 9 60º 74 403 362 381,0 12 11 15º 7 1/2 30,2 241,3 222,25 8 9 45º 73 451 409,6 428,6 12 11 15º 8 62 263,52 244,47 6 11 60º 22 489 447,7 466,7 12 11 15º 10 53,8 314,32 295,27 8 11 45º 101 552 511,2 530,2 12 11 15º 11 1/2 39,6 352,42 333,37 8 11 45º 2497


MÅTT ECP34B3/B14Typ A B I34 S 807 702 22734 L 887 782 317MD35Typ A B I34 S 818 761 35634 L 898 841 446FlänsDisc-kopplingSAE nr O P Q antal hål S α SAE nr L d Q1 antal hål S3 451 409,6 428,6 12 11 15º 10 53,8 314,32 295,27 8 112 489 447,7 466,7 12 11 15º 11 1/2 39,6 352,42 333,37 8 111 552 511,2 530,2 12 11 15º 14 25,4 466,72 438,15 8 1498


ALLEN-BRADLEYFREKVENSOMRIKTARERockwell Automation med varumärket Allen Bradley är en av världens ledande tillverkare avfrekvensomriktare. Deras PowerFlex-serie är en komplett serie frekvensomriktare. De finns i tvåklasser:PowerFlex® komponentklass (PowerFlex klass 4) vilka ger en kostnadseffektiv motorstyrningför maskiner och fristående applikationer, medan PowerFlex® arkitekturklass (PowerFlexklass7) är framtagna för att kunna klara olika avancerade applikationer och för att lätt kunnaintegreras i styrsystem. Med effekter från 0,25 kW 1-fas till 25 MW mellanspänning,standardiserat reglergränssnitt och gemensamma metoder för programmering, övervakning ochfelsökning, kan PowerFlex frekvensomriktare integreras på ett smidigt sätt i ett styrsystem,oavsett hur krävande applikationen än är.LagerhållningVi lagerför Allen Bradley frekvensomriktare i effekter mellan 0,25 och 75kW enligt följande:PowerFlex 4M med enfasmatning på 0,25-2,2 kW och med 3-fasmatning på 0,37-11 kW samtPowerFlex 400 med trefasmatning på 15-75 kW. Andra effekter och typer kan oftast fås fråncentrallager i Holland på ca en vecka. Fråga oss gärna.PowerFlex 4M• 0,25-2,2 kW 230 V, 1-fas• 0,25…11 kW vid 400 V 3-fas (finns även i 3-fas 240 V och 480 V )• V/Hz-styrning• Liten storlek med genomströmningsanslutning och inbyggt EMC-filter• Inbyggd RS 485-kommunikation möjliggör multidropkonfiguration(upp till 4 extra PowerFlex 4 Class-frekvensomriktare per nätverksnod)• Inbyggd knappsats för programmering och lokal LED-statusindikering• Kan programmeras via DriveExplorer eller DriveExecutive (kräver 1203-USB)• “Zero stacking” (inget mellanrum krävs mellan enheterna)• Inbyggd potentiometerPowerFlex 400• 0,37…250 kW vid 400 V, 3-fas (finns även för 240 V och 480 V, 3-fas)• V/Hz-styrning• För industriella fläkt- och pumpapplikationer• Kommunikationsmoduler för industriella automationsnätverk• Inbyggd RS 485-kommunikation som möjliggör multidropkonfiguration• (upp till fyra extra PowerFlex 4 Class frekvensomriktare per nätverksnod)• Inbyggd manöverpanel, display och LED-statusindikering• Programmerbara även via DriveExplorer eller DriveExecutive (kräver 1203-USB)• “Zero stacking” (inget mellanrum krävs mellan enheterna)99


ALLEN-BRADLEYTypPowerFlex 4MInspänning 1 x 230 VIP20Med inbyggt EMC-filterMotoreffektkW0,250,370,751,52,2Ström utAViktkgMåttHxBxDListprisSEKEMC-filterSek1,6 1,4 174x72x136 2 650 Inbyggt2,5 1,4 174x72x136 2 890 "4,2 1,4 174x72x136 3 620 "8 2,2 174x100x136 4 730 "11 2,2 174x100x136 5 640 "PowerFlex 4MInspänning 3 x 400 VIP20Med inbyggt EMC-filter0,4 1,5 1,4 174x72x136 4 890 Inbyggt0,75 2,5 1,4 174x72x136 5 560 "1,5 4,2 1,4 174x72x136 6 460 "2,2 6 2,2 174x100x136 7 790 "4 8,7 2,2 174x100x136 9 180 "5,5 13 4,3 260x130x180 11 880 "7,5 18 4,3 260x130x180 15 430 "11 24 4,3 260x130x180 19 130 "PowerFlex 400Inspänning 3 x 400VIP30 (15kW IP20)Utan EMC-filter15 30 7,5 230x130x180 18 130 1 90018,5 38 14,0 384x250x206 23 000 3 09022303745607214,015,646,2384x250x206384x250x206589x370x26028 00033 88042 2503 0903 3403 63045 88 46,2 589x370x260 50 250 3 63055 105 51,2 589x370x260 58 630 6 08075 142 51,2 589x370x260 69 630 8 060Operatörspanel LCD, IP66, 2,0m kabelUSB programmeringskabel för anslutning till PC inkl. DriveExplorer Lite3 2303 190100


MOTORSKYDDSBRYTAREMotorskyddsbrytare typ ESM 1 bygger på ett modulsystem med motorskyddsbrytarensom grundenhet. Denna kan sedan kombineras med kapsling IP 41 eller IP 55,underspänningsutlösare, hjälpkontakter m.m. Dessutom finns till denna brytare enkapsling med CEE intag. Motorskyddsbrytaren är vid 400 V egensäker upp till 6,3 A.Inställnings- 400 V 500 V 690 V Pris inkl Prisområde Säkring Säkring Säkring Typ kapsl. IP 55 undersp.-utl.A A A ASEK SEK0,16-0,25 - ESM 1-0,25 315 1600,25-0,4 - ESM 1-0,4 315 1600,4-0,63 - ESM 1-0,63 315 1600,63-1,0 - ESM 1-1 315 1601,0-1,6 - ESM 1-1,6 345 1601,6-2,5 - 25 20 ESM 1-2,5 345 1602,5-4,0 - 35 25 ESM 1-4 345 1604,0-6,3 - 50 35 ESM 1-6,3 345 1606,3-10,0 80 50 35 ESM 1-10 360 16010-16 80 63 35 ESM 1-16 385 16016-20 80 63 50 ESM 1-20 420 16020-25 80 63 50 ESM 1-25 480 160Kapslingen har dimension 150 x 80 x 97,5 mm (h x b x d).101


SPÄNNLINJALERTILLVERKADE I STÅLSpännlinjaler finns till allamotorer och används därjusterbar montering krävs.INDIREKT DRIFTSpännlinjaler möjliggör korrektinställning av remspänningen vidindirekt drivna applikationer.Detta minskar risken förlagerhaveri. Effektiviteten vidremdrift förbättras genom attundvika slirande remmar och förhög friktion.DIREKT DRIFTSpännlinjaler möjliggör enkeldemontering av kopplingar viddirekt drivna applikationer. Detär vid montering viktigt att motoroch driven utrustning placeras irät linje då lagerproblem annarskan uppstå.Motor- Spänn-ViktSpänn- Fästbult Prisstorlek linjal L G 1 G2 a b b/2 d B H 1 H 2 kg/st skruv M x h SEK63-90 375/8 375 305 325 16 343 - 12 40 28 30 1,6 6x75 M8x27 360100-132 495/10 495 405 425 20 455 - 12 50 40 43 4,0 8x97 M10x35 540160-180 630/12 630 515 542 25 580 - 14 60 50 54 8,2 9x119 M12x45 920200-225 686/16 686 538 575 28 630 315 18 75 60 64 12,8 12x154 M16x62 1450250-280 864/20 864 700 810 32 800 400 24 90 75 - 16,6 16x300 M20x68 2270315 1072/24 1072 865 995 36 1000 500 30 112 100 - 33,5 19x360 M24x88 3830315-355 1330/24 1330 1065 1215 40 1250 625 30 130 125 - 56,6 21x430 M24x95 5440102


MOTORSLÄDARTyp Motor-Max c-c justeringSMA storlek 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 Pris210 63-80 70 58 45260270 63-100 130 118 105 90 70290307 71-112 155 142 127 107 77320340 90-132 146 126 96 70610430 90-160M236 216 186 160 122650490 160-200156 131 105 840KrMåttTypSMA A B C CH D E FMått mmG H L M N O P QViktkg210 210 195 20 19 24 50 25 10,5 33 70 43 50 26 98 3 2,6270 270 195 20 19 24 50 25 10,5 33 70 43 50 26 98 3 3,0307 307 213 20 19 24 50 25 10,5 33 70 65 50 24 108 3 3,2340 340 290 27 22 27 62 30 12,5 40 95 90 62 38 165 4 6,3430 430 290 27 22 27 62 29 12,5 40 95 90 62 38 165 4 7,5490 490 410 40 22 27 60 30 15 40 95 193 60 48 284 4 10,8103


11BSEPARATA KYLFLÄKTARSeparata kylfläktar används till frekvensomriktardrivna trefasmotorer för att ge motorn tillräckligkylning då varvtalet regleras ner. Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den separatakylfläkten samtidigt som den befintliga fläkten på motoraxeln demonteras.Som standard är fläktarna försedda med en 2-polig drivmotor kapslad IP 55, isolationsklass F.Storlek 63 är utrustad med en enfasmotor medan övriga storlekar som standard hartrefasmotorer. Dessa kan dock även köras enfas genom inkoppling av en kondensator.Fläktarna kan levereras med olika förlängningsstycken för att passa motorer med broms,tachometer m.m. Vi kan leverera separata kylfläktar för motorstorlek 56-355.TREFAS 230-303/400-525 V 50 HzENFAS 230-303 V 50 HzTYP Ineffekt Varvtal Ström Luftflöde Ljudnivå Pris TYP Ström PrisW rpm A m 3 dB(A) SEK A SEK63 47 2800 0,45/0,26 58 60 4 280 63 0,45 4 58071 134 2960 0,71/0,41 76 64 3 840 71 0,70 4 14080 132 2940 0,69/0,40 148 65 3 910 80 0,66 4 21090 138 2895 0,67/0,39 207 68 3 990 90 0,65 4 290100 150 2840 0,66/0,38 257 70 4 270 100 0,64 4 570112 172 2759 0,64/0,37 405 72 4 410 112 0,65 4 710132 202 2619 0,64/0,37 515 73 4 690 132 0,68 4 990160 156 2819 0,64/0,37 851 73 6 510180 182 2777 0,65/0,37 1032 74 7 700200 162 1431 0,96/0,55 1125 68 10 440225 172 1420 0,96/0,55 1230 68 12 470250 504 1394 2,12/1,22 2287 77 17 130280 614 1355 2,21/1,27 3161 77 18 800315 608 1363 2,21/1,28 3128 76 21 370MÅTTTyp a b c d f i L kg63 14 4,8 13 121 56 49 140 1,671 4,5 4,8 23 133 68 116 231 3,080 7 4,8 23 154 73 112 225 3,190 7 4,8 18 174 84 122 240 3,4100 13,5 6x9 13 195 93 117 240 3,7112 13,5 6x9 15 211 97 119 248 4,0132 17 6x9 -3 253 115 129 258 4,2160 13,5 6x9 17 309 75 136 289 7,5180 15,5 6x9 -8 352 85 177 324 8,1200 38 7x14 382 105 245 392 15,0104


SACEMI12BKYLVÄTSKEPUMPARKapacitet l/min vid uppfordringshöjdenTypNedsänknings- Elektriska Prisdjup mm data SEK 1m 2m 3m 4m 5mSPV 18-90 90 2 350SPV 18-120 120 3 x 230/400 V 2 350SPV 18-170 170 50 Hz 2 350 65 56 43 28 5SPV 18-220 220 2800 rpm 2 350SPV 18-270 270 160 W 2 500SPV 18-350 350 2 500SPE 18-90 90 2 830SPE 18-120 120 1 x 230 V 2 830SPE 18-170 170 50 Hz 2 830 55 48 37 24 4SPE 18-220 220 2800 rpm 2 830SPE 18-270 270 140 W 2 980SPE 18-350 350 2 980SPV 33-90 90 4 190SPV 33-120 120 3 x 230/400 V 4 190SPV 33-170 170 50 Hz 4 190 97 88 78 66 51SPV 33-220 220 2800 rpm 4 190SPV 33-270 270 400 W 4 340SPV 33-350 350 4 340SP 33-220 220 400W 230/400 V 5 500 97 88 78 66 51SP150-270 270 10 7801,47kW 230/400 V 355 340 325 305 285SP150-350 350 10 780105


SACEMIKYLVÄTSKEPUMPARSACEMI är Italiens största tillverkare av kylmedelspumpar.SACEMI’s nedsänkningsbara självsugande centrifugalpumparär konstruerade för att cirkulera vätskor, framförallt kylvätskorpå olika typer av maskiner. Pumparna är tillverkade i valoxmed axel av stål. Axel av rostfritt stål kan fås på begäran.Impellern är av valox. Valox är ett speciellt plastmaterial somframförallt är resistent mot syra och alkaliska lösningar ochsom är starkare än gjutjärn och aluminium. Även pumpar igjutjärn kan levereras. Pumparna kan även användas förandra vätskor som cirkulations- och länspumpar vid lägreuppfordringshöjder, t.ex. vid tömning av bassänger ochbrunnar i tvättstugor och källare.• Standardfläns enligt DIN• Kan köras utan vätska• Överbelastning skadar ej pumpen• IP 55, isolationsklass F• Förutom lagerhållna effekter 160 W och 400 W kan ävenpumpar med högre effekt levererasTyp A B C D E F G H I LSPV 18-90 255 90SPV 18-120 285 120SPV 18-170 335 170 165 R 3 / 4 " 98 100 130 151 115 7SPV 18-220 385 220SPV 18-270 435 270SPV 18-350 515 350SPV 33-90 300 90SPV 33-120 330 120SPV 33-170 380 170 210 R 3 / 4 " 98 100 130 151 115 7SPV 33-220 430 220SPV 33-270 480 270SPV 33-350 560 350SP 150-270 570 270 300 1 3 / 4 " 138 140 180 230 160 7SP 150-350 650 350106


13BSMÅ VÄXELMOTORERALLMÄNTDetta är en mycket prisvärd växelmotor i fyra storlekar. Mått enligt marknadsstandard.LEVERANSTIDVissa varianter finns i lager. I övrigt är leveranstiden ca 12 veckor.YN60Effekt: 6 eller 10 WattMotorvarvtal: Ca 1200 rpmUtväxling: 3 – 180Axel: Standard Ø8 x 32 mmMax vridmoment: 2,9 NmAnslutning: Lösa kablarYN70Effekt: 10 eller 15 WattMotorvarvtal: Ca 1250 rpmUtväxling: 3 – 180Axel: Standard Ø10 x 32 mmMax vridmoment: 4,9 NmAnslutning: Lösa kablarYN80Effekt: 25 WattMotorvarvtal: Ca 1250 rpmUtväxling: 3 – 180Axel: Standard Ø10 x 32 mmMax vridmoment: 7,8 NmAnslutning: Lösa kablar ellerkopplingsdosa med sladdoch kontaktYN90Effekt: 40 eller 60 WattMotorvarvtal: Ca 1300 rpmUtväxling: 3 – 180Axel: Standard Ø12 x 40 mmMax vridmoment: 19,6 NmAnslutning: Lösa kablar ellerkopplingsdosa med sladdoch kontakt107


14Busck SnäckväxlarBUSCKSNÄCKVÄXLARALLMÄNTBusck Snäckväxel är en extremt prisvärd snäckväxel för lätta till normala driftsförhållanden.Växelhuset är i aluminium med kylflänsar och har mått enligt marknadsstandard.Det finns även ett stort urval av tillbehör såsom flänsar, momentarm, enkla samt dubbla axlarmm.LEVERANSTIDMindre kvantiteter normalt från lager. Större kvantiteter ca 12 veckor.INNEHÅLL:SidaPrislista 109Beskrivning, motor- växelkombinationer 110Beställningsinformation 111Effekttabeller 112Dispositioner (Monteringssätt) 121Måttskisser 124Tillbehör 133Växlar med förstegsväxel typ PC 135Dubbelsnäckväxlar SB-SB 140108


Prislista Busck snäckväxelTypVäxelstorlek025 030 040 050 063 075 090 110 130SB 830 860 1100 1470 2120 2730 4060 5290 6340FA Fläns 150 170 210 240 260 330 350 400 430FB Fläns 230 280 300 390FC Fläns 210 270 330 360FD Fläns 170 230 350 370FE Fläns 230Utgående axel, enkel 136 167 203 227 241 275 312 355 388Utgående axel, dubbel 146 177 212 241 256 296 336 375 406Momentarm 156 167 203 234 269 312 339 381 421Skyddslock hålaxel 23 23 27 27 33 33 37 37Montering växel/motor60 kr netto90 kr nettoPris för SB+VS, SBI samt SBI+VS på förfråganFläns ingångssida 63B5 71B5 80B5 90B5 100B5 112B5 132B5Pris kr 195 232 296 296 355 355 401Pris byte av fläns50 kr netto.Pris samma för all växelstorlekarFörstegskuggväxelDubbelsnäckväxelTypPris KrTyp SB-SB Pris KrPC090B5 2,43 100B142600 SB025/0302610PC080B5 3,0 100B142580 SB025/0402850PC071B5 3,0 80B142250 SB030/0402900PC063B5 3,0 71B14Hålaxelreducering2060 SB030/050SB030/063SB040/075SB040/0903270392048306150Storlek mm Pris Kr SB050/075523028-24 120 SB050/090656024-19 110 SB050/110779019-14 100 SB063/130952014-11 80109


Motor- växelkombinationerSBPAMDN M PIEC 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100025 56B14 50 65 80 9 9 9 9 9 - 9 9 9 9 - -03063B5 95 115 14063B14 60 75 9011 11 11 11 11 11 11 11 11 - - -56B5 80 100 12056B14 50 65 809 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -71B5 110 130 16071B14 70 85 10514 14 14 14 14 14 14 14 - - - -040 63B5 95 115 14063B14 60 75 9011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1156B5 80 100 120 - - - - - - - - 9 9 9 980B5 130 165 20080B14 80 100 12019 19 19 19 19 19 19 - - - - -050 71B5 110 130 16071B14 70 85 10514 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -63B5 95 115 140 - - - - - - - 11 11 11 11 1190B5 130 165 <strong>2009</strong>0B14 95 115 140- 24 24 24 24 24 24 - - - - -06380B5 130 165 20080B14 80 100 120- 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - -71B5 110 130 16071B14 70 85 105- - - - - - - 14 14 14 14 14100/112B5 180 215 250100/112B14 110 130 160- 28 28 28 - - - - - - - -90B5 130 165 200075 90B14 95 115 140- 24 24 24 24 24 24 24 - - - -80B5 130 165 20080B14 80 100 120- - - - 19 19 19 19 19 19 19 1971B5 110 130 160 - - - - - - - - 14 14 14 14100/112B5 180 215 250100/112B14 110 130 160- 28 28 28 28 28 28 - - - - -09090B5 130 165 <strong>2009</strong>0B14 95 115 140- 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - -80B5 130 165 20080B14 80 100 120- - - - - - - 19 19 19 19 19132B5 230 265 300 - 38 38 38 38 - - - - - - -110100/112B5 180 215 250 - 28 28 28 28 28 28 28 28 28 - -90B5 130 165 200 - - - - - 24 24 24 24 24 24 2480B5 130 165 200 - - - - - - - - - - 19 19132B5 230 265 300 - 38 38 38 38 - - - - - - -130 100/112B5 180 215 250 - - - - - 28 28 28 28 28 28 2890B5 130 165 200 - - - - - - - - - - 24 24110


SB/SBISB SBISB BeställningsinformationSB-063-30-VS-F1(FA)-AS-80B5-0.75kW-B3SBSnäckväxel förberedd för motorSBISnäckväxel med ingående axel063 Växelstorlek30 UtväxlingVS Genomgående ingångsaxel F1(FA) Fläns utgångssidaAS Enkel utgående axel AB Dubbel utgående axel80B5 Motorstorlek och montering 0.75kW Motor effektB3Disposition111


För komplett urvalstabell som innehåller även2- och 6-poliga motorer se vår hemsida.Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.06 0.9 203.5 1.1 150062700.78 225 0.9 1800 62700.58 276 0.8 2400 6270SB030/0630.47 319 0.7 3000 62700.35 306 0.6 4000 62700.28 360 0.4 5000 62700.6 330.4 1.1 240073800.47 377 0.8 3000 7380SB040/0750.35 355 0.7 4000 73800.28 419 0.5 5000 73800.5 405.9 1.4 300081800.35 365 1.3 4000 SB040/09081800.28 431 1 5000 81800.09 280 2.7 4.1 5439186.7 3.9 2.8 7.5 503140 5.1 2.4 10 55393.3 7.3 1.6 15 SB02563370 9.2 1.3 20 69746.7 12 1.1 30 79835 15 0.9 40 878280 2.7 6.7 5597186.7 3.9 4.6 7.5 683140 5 3.6 10 75293.3 7.1 2.5 15 86170 9 2 20 948SB03056 10 2 25 102146.7 12 1.7 30 108535 14 1.2 40 119428 17 1 50 128623.3 19 0.9 60 136714 37.7 0.8 10016209.3 49 0.6 150 18307 62 0.5 200 18305.6 66 0.5 250 18304.7 75 0.4 300 18303.5 107 0.3 400 18302.8 115 0.3 500 18302.3 135 0.2 600 SB025/03018301.9 151 0.2 750 18301.6 178 0.2 900 18301.2 212 0.1 1200 18300.9 247 0.1 1500 18300.78 304 0.1 1800 18300.58 340 0.1 2400 18300.47 405 0.1 3000 183028 19 2 50247523.3 21 1.7 60 2630SB04017.5 26 1.3 80 289514 29 1 100 31184.7 87.6 0.8 300 SB030/040 34903.5 106.7 1.2 40048402.8 123 1 500 48402.3 159 0.9 600 SB030/05048401.9 185 0.8 750 48401.6 212 0.7 900 48401.6 200 1 90062701.2 263 0.9 1200 SB030/06362700.93 305 0.7 1500 6270112


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.09 0.9 359.7 1.1 150073800.78 404 1 1800 SB040/07573800.58 496 0.7 2400 73800.5 608.9 0.9 30008180SB040/0900.35 548 0.8 4000 81800.12 280 3.6 5.1 5597186.7 5.2 3.4 7.5 683140 6.7 2.7 10 75293.3 9.5 1.9 15 86170 12 1.5 20 SB03094856 14 1.5 25 102146.7 16 1.3 30 108535 19 0.9 40 119428 23 0.8 50 128646.7 17.2 2.6 30208735 21 1.9 40 229828 25 1.5 50 2475SB0402.3 28 1.3 60 263017.5 34 1 80 289514 38 0.8 100 311819.1 41.5 1.2 73.3283315.9 45 1.2 88 301111.9 56 0.9 117.3 PC063+SB040 33149.5 64.6 0.7 146.7 34907.9 73 0.6 176 349023.3 29 2.3 60361017.5 35 1.9 80 SB050397314 40 1.4 100 42809.5 66 1.3 146.748407.9 74 1.1 176 4840PC063+SB0506.0 85 0.8 234.6 48404.8 96 0.7 293.3 48404.7 118.8 1.2 30048403.5 142 0.9 400 SB030/05048402.8 164 0.7 500 48406.0 89 1.5 234.66270PC063+SB0634.8 101 1.2 293.3 62702.8 171.2 1.3 50062702.3 208 1.1 600 SB030/06362701.9 241 0.9 750 62701.6 324.9 1.2 9007370SB040/0751.2 399 0.9 1200 73800.8 546.6 0.9 18008180SB040/0900.58 695 0.9 2400 81800.5 883.8 1.2 3000103200.35 784 1 4000 SB050/110 103200.28 928 0.8 5000 103200.18 280 5.3 3.4 5597186.7 7.8 2.3 7.5 683140 10 1.8 10 75293.3 14 1.3 15 SB03086170 18 1 20 94856 21 1 25 102146.7 24 0.8 30 108570 19.2 2 20182456 23 1.7 25 1964SB04046.7 26 1.7 30 208735 32 1.3 40 2298113


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.18 28 38 1 502475SB04023.3 43 0.8 60 263019.1 62 0.8 73.3283315.9 69 0.8 88 PC063+SB040 301111.9 84 0.6 117.3 331435 32.9 2.3 40315328 39 1.9 50 339723.3 43 1.6 60 SB050361017.5 52 1.2 80 397314 60 0.9 100 428019.1 62 1.4 73.3388915.9 70 1.5 88 413211.9 86 1.1 117.3 4548PC063+SB0509.5 99 0.9 146.7 48407.9 112 0.7 176 48406.0 129 0.6 234.6 48409.5 101 1.7 146.762707.9 116 1.4 176 6270PC063+SB0636.0 135 1 234.6 62704.8 152 0.8 293.3 62703.5 221.5 1 4006270SB030/0632.8 257 0.8 500 62702.3 362 1.1 60073801.9 435 0.9 750 SB040/07573801.6 487 0.8 900 73801.2 629.2 1 12008180SB040/0900.93 735 0.8 1500 81800.8 860.6 1.5 180010320SB050/1100.58 1113 1.1 2400 103200.22 280 6.5 2.8 5597186.7 10 1.9 7.5 683140 12 1.5 10 SB03075293.3 17 1 15 86170 22 0.8 20 94893.3 18.5 2.2 15165770 23 1.7 20 182456 28 1.4 25 1964SB04046.7 32 1.4 30 208735 39 1.1 40 229828 47 0.8 50 247528 47.3 1.5 50339723.3 53 1.3 60 SB050361017.5 64 1 80 397319.1 76 1.2 73.3388915.9 84 1.2 88 413211.9 104 0.9 117.3 PC063+SB050 45489.5 123 1.4 146.7 62707.9 141 1.1 176 62704.7 210.5 1.1 3006270SB030/0633.5 271 0.8 400 62700.25 280 7.6 4.5 51149186.7 11 3.6 7.5 1315140 14 2.8 10 144793.3 21 1.9 15 1657SB04070 27 1.5 20 182456 32 1.2 25 196446.7 36 1.3 30 208735 44 0.9 40 2298114


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.25 70 26.9 2.7 20250356 32 2.2 25 269646.7 37 2.3 30 286535 46 1.7 40 SB050315328 54 1.4 50 339723.3 60 1.1 60 361017.5 72 0.9 80 397319.1 86 1 73.4388915.9 96 1.1 88.1 PC071+SB050413211.9 119 0.8 117.5 454828 56.3 2.4 50444023.3 63 2 60 4719SB06317.5 78 1.6 80 519314 87 1.4 100 559519.1 89 1.8 73.4508315.9 98 2 88.1 540111.9 123 1.5 117.5 59459.5 140 1.2 146.9 PC071+SB06362707.9 161 1 176.3 62706.0 185.6 0.7 235 62704.8 211 0.6 293.8 62707 159.5 1.4 4006270SB030/0635.6 185 1.2 500 627017.5 81.9 2.3 806130SB07514 94 1.9 100 66039.5 148 1.7 146.973807.9 170 1.4 176.3 7380PC071+SB0756.0 195 1.1 235 73804.8 225 0.9 293.8 73803.5 336.3 1.1 4007380SB040/0752.8 384 0.8 500 73802.3 511.8 1.2 60081801.9 598 0.9 750 SB040/09081801.6 667 0.8 900 81801.2 943 1.3 1200103200.93 1064 1.2 1500 SB050/110103200.78 1195 1.1 1800 103200.6 1624 1 2400135000.47 1935 0.8 3000 13500SB063/1300.35 2046 0.6 4000 135000.28 2430 0.5 5000 135000.37 280 11.2 3 51149186.7 16 2.4 7.5 1315140 21 1.9 10 144793.3 31 1.3 15 SB040165770 39 1 20 182456 47 0.8 25 196446.7 53 0.8 30 2087140 21.7 3.3 10198793.3 31 2.4 15 227470 40 1.8 20 250356 48 1.5 25 2696SB05046.7 55 1.5 30 286535 68 1.1 40 315328 80 0.9 50 339723.3 89 0.8 60 361035 70.7 2.1 404122SB06328 83 1.6 50 4440115


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.37 23.3 94 1.4 60471917.5 115 1.1 80 SB063519314 129 0.9 100 559519.1 131 1.2 73.4508315.9 145 1.4 88.1 5401PC071+SB06311.9 182 1 117.5 59459.5 208 0.8 146.9 627023.3 98.4 2 60556917.5 121 1.6 80 SB075613014 139 1.3 100 660319.1 135 1.8 73.4600015.9 151 1.9 88.1 637511.9 188 1.5 117.5 PC071+SB07570179.5 218 1.1 146.9 73807.9 251 0.9 176.3 73804.7 405.5 1 3007380SB040/0753.5 498 0.7 400 73807.9 265 1.5 176.381806.0 312 1.1 235 PC071+SB09081804.8 363 0.9 293.8 81804.7 401.8 1.5 30081803.5 523 1.2 400 8180SB040/0902.8 611 0.9 500 81802.3 757 0.8 600 81801.9 949.5 1.3 750103201.6 1079 1.2 900 SB050/110103201.2 1396 0.8 1200 103200.9 1674.1 1.1 150013500SB063/1300.78 1887 0.9 1800 135000.55 280 16.7 2 51149186.7 24 1.6 7.5 1315SB040140 32 1.3 10 144793.3 46 0.9 15 1657280 16.7 3.7 51577186.7 25 2.9 7.5 1805140 32 2.2 10 198793.3 46 1.6 15 SB050227470 59 1.2 20 250356 71 1 25 269646.7 81 1 30 286570 60.8 2.2 20327256 73 1.8 25 352446.7 83 1.9 30 3745SB06335 105 1.4 40 412228 124 1.1 50 444023.3 140 0.9 60 471919.1 196 0.8 73.45083PC071+SB06315.9 215 0.9 88.1 540135 108.1 2 40486528 129 1.6 50 524123.3 146 1.4 60 SB075556917.5 180 1.1 80 613014 206 0.9 100 660319.1 201 1.2 73.4600015.9 229 1.3 88.1 PC071+SB075637511.9 279 1 176.3 701718.7 205.4 1.2 756000PC080+SB07515.6 230 1.3 90 6375116


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.55 11.7 284 1 1207017PC080+SB0759.3 332 0.8 150 738017.5 189.1 1.5 806783SB09014 221 1.2 100 730615.6 239.7 2.3 90705411.7 297 1.6 120 77649.3 355 1.3 150 PC080+SB09081807.8 398 1 180 81805.8 477 0.8 240 818017.5 201.1 2.6 808571SB11014 236 2 100 92327.8 425.5 1.8 180103205.8 513 1.3 240 PC080+SB110 103204.7 597 1 300 103204.7 638.9 2 300103203.5 826 1.4 400 103202.8 984 1.1 500 SB050/110103202.3 1181 1 600 103201.9 1411 0.9 750 103202.8 995.5 1.6 500135001.9 1471 1.2 750 SB063/130135001.2 2132 0.8 1200 135000.75 280 22.8 2.7 51577186.7 34 2.1 7.5 1805140 44 1.6 10 SB050198793.3 63 1.2 15 227470 81 0.9 20 250393.3 63.7 2.2 15297370 83 1.6 20 327256 100 1.3 25 SB063352446.7 114 1.4 30 374535 143 1 40 412256 102.3 2 25416046.7 117 2 30 442135 147 1.5 40 SB075486528 177 1.2 50 524123.3 200 1 60 556918.7 280.1 0.9 756000PC080+SB07515.6 313 1 90 637528 184.2 1.8 50579923.3 212 1.5 60 6163SB09017.5 258 1.1 80 678314 302 0.9 100 730615.6 326.9 1.7 90705411.7 405 1.2 120 7764PC080+SB0909.3 483 0.9 150 81807.8 543 0.7 180 818017.5 274.2 1.9 808571SB11014 322 1.5 100 923211.7 429.8 2.2 12098119.3 506 1.7 150 10320PC080+SB1107.8 580 1.3 180 103205.8 700 0.9 240 103204.7 871.2 1.5 30010320SB050/1103.5 1126 1.1 400 103205.8 712.2 1.4 24013500PC080+SB1304.7 813 1.1 300 135002.8 1357.5 1.1 500 SB063/130 13500117


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)0.75 2.3 1631 1 600135001.9 2005 0.9 750 SB063/130135001.6 2283 0.8 900 135001.1 186.7 49.5 2.6 7.52359140 65 2 10 259793.3 93 1.5 15 2973SB06370 122 1.1 20 327256 146 0.9 25 352446.7 167 1 30 374593.3 95.7 2.1 15350970 123 1.7 20 386256 150 1.3 25 SB075416046.7 171 1.3 30 442135 216 1 40 486535 225.1 1.6 40538328 270 1.3 50 SB090579923.3 311 1 60 616328 281.4 2.3 50732823.3 324 1.9 60 7787SB11017.5 402 1.3 80 857114 473 1 100 923219 398 2.5 73.6829814.3 515 1.8 98.2 913311.4 609 1.5 122.7 PC090+SB11098389.5 693 1.1 147.3 103207.1 840 0.8 196.4 1032017.5 408.2 2.1 8011210SB13014 480 1.5 100 1207619 404 3.5 73.61085314.3 515 2.6 98.2 1194511.4 619 2 122.7 12868PC090+SB1309.5 693 1.6 147.3 135007.1 855 1.2 196.4 135005.7 978 0.9 245.5 135004.7 1312.1 1.3 300135003.5 1671 1 400 SB063/130135002.8 1991 0.8 500 135001.5 186.7 67.5 1.9 7.52359140 89 1.5 10 2597SB06393.3 127 1.1 15 297370 166 0.8 20 3272140 90 2.2 10306593.3 130 1.5 15 350970 168 1.3 20 SB075386256 205 1 25 416046.7 233 1 30 442170 171.9 2.1 20427356 210 1.6 25 460346.7 239 1.7 30 4891SB09035 307 1.2 40 538328 368 0.9 50 579923.3 424 0.8 60 616335 319.2 2.2 40680328 384 1.7 50 7328SB11023.3 442 1.4 60 778717.5 548 0.9 80 857119 543 1.9 73.68298PC090+SB11014.3 703 1.3 98.2 9133118


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)1.5 11.4 831 1.1 122.79838PC090+SB1109.5 946 0.8 147.3 1032017.5 556.6 1.5 8011210SB13014 655 1.1 100 1207619 550 2.6 73.61085314.3 703 1.9 98.2 1194511.4 845 1.5 122.7 PC090+SB130 128689.5 998 1.1 147.3 135007.1 1165 0.8 196.4 135004.7 1789.3 1 30013500SB063/1303.5 2279 0.7 400 135002.2 186.7 100.2 1.8 7.52785140 132 1.5 10 SB075306593.3 191 1 15 3509186.7 101.3 2.9 7.53081140 134 2.3 10 339193.3 194 1.9 15 3882SB09070 252 1.4 20 427356 308 1.1 25 460346.7 351 1.2 30 489170 255.1 2.5 20539956 315 2.2 25 581646.7 356 2 30 6181SB11035 468 1.5 40 680328 563 1.2 50 732823.3 648 1 60 778735 468.2 2.2 40889728 563 1.7 50 9584SB13023.3 648 1.4 60 1018517.5 816 1 80 112103 186.7 136.6 1.4 7.52785140 180 1.1 10 SB075306593.3 261 0.8 15 3509186.7 138.1 2.1 7.53081140 182 1.7 10 339193.3 264 1.4 15 3882SB09070 344 1 20 427356 420 0.8 25 460346.7 479 0.9 30 489193.3 264 2.5 15490570 348 1.9 20 539956 430 1.6 25 5816SB11046.7 485 1.5 30 618135 638 1.1 40 680328 767 0.9 50 732856 429.8 2.2 25760746.7 491 2.1 30 808435 638 1.6 40 8897SB13028 767 1.3 50 958423.3 884 1 60 1018517.5 1113 0.8 80 112104 186.7 184.2 1.6 7.53081140 243 1.3 10 3391SB09093.3 352 1 15 388270 458 0.8 20 4273140 242.8 2.5 10428593.3 352 1.9 15 SB110490570 464 1.4 20 5399119


Effekt och växeldataP1 n2 M2Fr2sf i Typ(kW) (1/min) (Nm) (N)4 56 573 1.2 255816SB11046.7 647 1.1 30 618156 573 1.6 25760746.7 655 1.6 30 808435 851 1.2 40 SB130889728 1023 1 50 958423.3 1179 0.8 60 101854.8 186.7 221 1.3 7.53081140 291 1.1 10 SB090339193.3 422 0.9 15 3882186.7 221 2.5 7.53893140 291 2.1 10 428593.3 422 1.6 15 SB110490570 557 1.2 20 539956 688 1 25 581656 687.6 1.4 25760746.7 786 1.3 30 8084SB13035 1022 1 40 889728 1228 0.8 50 95845.5 186.7 253.2 2.2 7.53893140 334 1.8 10 4285SB11093.3 484 1.4 15 490570 638 1 20 5399140 333.9 2.5 10560593.3 490 1.9 15 641670 645 1.4 20 7062SB13056 788 1.2 25 760746.7 900 1.2 30 808435 1171 0.9 40 88977.5 186.7 345.3 1.6 7.53893140 455 1.3 10 SB110428593.3 660 1 15 4905186.7 349.2 2.1 7.55092140 455 1.8 10 560593.3 668 1.4 15 641670 880 1 20 SB130706256 1074 0.9 25 760746.7 1228 0.8 30 808435 1596 0.7 40 88979.2 186.7 423.6 1.3 7.5 SB110 3893186.7 428.3 1.8 7.55092140 559 1.5 10 560593.3 819 1.1 15 SB130641670 1079 0.8 20 706256 1318 0.7 25 7607120


DispositionerB3 B8 V513 1B6 B7 V61 11Fläns F-FLF1F2Placering av uttagslåda11422433121


Placering av utgående axelAS1 AS2 ABGenomgående ingående axelVSPlacering av momentarmA1A2122


Val av oljaMängd olja i literSB 025 030 040 050 063 075 090 110 130B33 4.5B8 2.2 3.30.02 0.04 0.08 0.15 0.3 0.55 1B6-B7 2.5 3.5V5 3 4.5SB025 - SB090 är fyllda med syntetiskolja AGIP eller Mobil VG320.SB110 och SB130 har mineralolja VG320och är fabriksfyllda enligt disposition B3.Olja bör tappas av för dispositionerna B6,B7 och B8.SB025 och SB030 har ingen oljeplugg.Tillåten radiell last mitt på ingående axel (N)n1 SBI030 SBI040 SBI050 SBI063 SBI075 SBI090 SBI110 SBI1301400 150 250 350 500 700 900 1200 1500900 175 290 400 580 810 1040 1390 1740500 210 350 490 700 980 1270 1700 2100Tillåten radiell last på utgående axel(N)n2 SB025 SB030 SB040 SB050 SB063 SB075 SB090 SB110 SB130400 390 530 1020 1400 1830 2160 2390 3020 3950250 460 620 1200 1650 2150 2520 2800 3530 4610150 550 740 1420 1960 2540 2990 3310 4180 5470100 630 850 1620 2250 2910 3430 3800 4790 626060 740 1000 1920 2660 3450 4060 4500 5680 742040 850 1150 2200 3050 3950 4650 5150 6500 850025 990 1350 2570 3570 4620 5440 6020 7600 994010 1350 1830 3490 4840 6270 7380 8180 10320 13500a 50 65 84 101 120 131 162 191 203b 38 50 64 76 95 101 122 151 163Frx=Frab+x--Ovanstående tabell anger tillåten radiell last mitt på den utgående axeln.--När snäckväxeln har dubbla utgående axlar ska den resulterande kraften i ändan på axeln inteöverstiga värdena i tabellen ovan.--Maximal axiell last är 1/5 av den radiella lasten när radiell och axiell last samverkar.123


DimensionerSB025 VSFHålaxel 11 mm*Vikt utan motor: 0.7kg124


DimensionerSB030 VSFAHålaxel 14 mm*Vikt utan motor:1.2kg125


DimensionerSB040 VSFAFBFCFDHålaxelD H8 b t18(19)6(6)20.8(21.8)(..)Endast på förfrågan*Vikt utan motor:2.3kg126


Dimensioner SB050 FC FDVSFA FBHålaxelD H8 b t25(24)8(8)28.3(27.3)(..)Endast på förfrågan*Vikt utan motor:3.5kg127


128DimensionerSB063FAFCFBFDVSHålaxelD H8 b t25(28)8(8)28.3(31.3) FE(..)Endast på förfrågan*Vikt utan motor:6.2kg


DimensionerSB075 VSFA FBHålaxelD H8 b t28(35)8(10)31.3(38.3)(..)Endast på förfrågan*Vikt utan motor:9kg129


130DimensionerSB090HålaxelD H8 b t35(38)10(10)38.3(41.3)FAFCFBFDVS(..)Endast på förfrågan*Vikt utan motor: 13kg


DimensionerSB110 VSFAHålaxel 42 mm*Vikt utan motor: 35kg131


132DimensionerSB130FAVS Hålaxel 45 mm*Vikt utan motor:48kg


SBI DimensionerSBIVSSBI 025 030 040 050 063 075 090 110 130B 20 20 23 30 40 50 50 60 80D1 9 j6 9 j6 11 j6 14 j6 19 j6 24 j6 24 j6 28 j6 30 j6G2 38 51 60 74 90 105 125 142 162G3 37 45 53 64 75 90 108 135 155I 25 30 40 50 63 75 90 110 130b1 3 3 4 5 6 8 8 8 8f1 - - - M6 M6 M8 M8 M10 M10t1 10.2 10.2 12.5 16 21.5 27 27 31 33Utgående axeldfG1b1dt1ffLL1G1B1B1B1BBBASABd B B1 G1 L L1 f b1 t102511g6 23 25.5814 12.550101 -(9) (25) (30) (85.5) (3) (10.2)030 14g6 30 32.5 63 102 128 M6 5 16040 18h6 40 43 78 128 164 M6 6 20.5050 25h6 50 53.5 92 153 199 M10 8 28063 25h6 50 53.5 112 173 219 M10 8 28075 28h6 60 63.5 120 192 247 M10 8 31090 35h6 80 84.5 140 234 309 M12 10 38110 42h6 80 84.5 155 249 324 M16 12 45130 45h6 80 85 170 265 340 M16 14 48.5133


Skyddslock hålaxelN2030 42040 50050 58063 69075 74090 86110 94130 102MomentarmK1 G KG KH R025 70 14 17.5 8 15030 85 14 24 8 15040 100 14 31.5 10 18050 100 14 38.5 10 18063 150 14 49 10 18075 200 25 47.5 20 30090 200 25 57.5 20 30110 250 30 62 25 35130 250 30 69 25 35134


PC+SB kombinationerSB040050063075090110130i253040506080100253040506080100253040506080100253040506080100253040506080100253040506080100253040506080100PC063 PC071 PC080 PC090105/11 105/14 120/14 120/19 160/19 160/24 160/28 160/19 160/24 160/282.93 i=2.93 i=2.94 i=2.94 i=3 i=3 i=3 i=2.45 i=2.45 i=2.45P1 P (P)PC 063 63B5-140/11 105/11 (105/14)PC 071 71B5-160/14 120/14 (120/19)PC 080 80B5-200/19 160/19(160/24)(160/28)PC 090 90B5-200/24 160/24(160/19)(160/28)(..)Endast på förfrågan135


PC-SB DispositionerB3B6B8B7V5V6Val av smörjmedelMängd olja i literSyntetiskISO VG32 VG320063 071 080 090 IP TELIUM VSFSHELLTIVELA OIL SC3200.16 0.25 0.28 0.28AGIPBLASIA S320MOBIL GLYGOYLE 30CASTROL ALPHASYN PG 320136


PC+SB DimensionerPC 063 - SB 040PC 063 - SB 050PC 063 - SB 063 137


PC+SB DimensionerPC 071 - SB 050PC 071 - SB 063 PC 071 - SB 075PC 071 - SB 090138


PC+SB DimensionerPC 080 - SB 075PC 080 - SB 090PC 080(090) - SB 110PC 080(090) - SB 130139


SB-SB DispositionerAS1AS21 1BS1BS23 3VS1VS2PS1PS21 11 1Fläns F-FLF1F2Placering av uttagslåda1142243 3140


SB-SB kombinationer*n1=1400rpmSB030/040SB030/050SB030/063SB040/075i n2 kW1M2M2i1 i2 i n2 kW1(Nm)(Nm)i1 i2300 4.7 0.08 73 10 30300 4.7 0.56 610 7.5 40400 3.5 0.06 65 10 40 400 3.5 0.43 610 10 40500 2.8 0.04 61 20 25 500 2.8 0.34 560 10 50600 2.3 0.04 73 20 30 600 2.3 0.3 610 15 40750 1.9 0.04 73 25 30 750 1.9 0.23 560 15 50900 1.6 0.03 73 30 30 900 1.6 0.19 505 15 60SB1200 1.2 0.02 65 30 40 1200 1.2 0.17 610 30 40040/0901500 0.9 0.02 73 50 30 1500 0.93 0.14 560 30 501800 0.8 0.02 73 60 30 1800 0.78 0.11 505 30 602400 0.58 0.01 65 60 40 2400 0.58 0.11 610 60 403200 0.4 0.01 65 80 40 3000 0.47 0.08 560 60 504000 0.4 0.01 33 50 80 4000 0.35 0.08 460 50 805000 0.28 0.01 29 50 100 5000 0.28 0.06 410 50 100300 4.7 0.15 145 10 30300 4.7 0.95 1100 10 30400 3.5 0.1 124 10 40 400 3.5 0.69 1030 10 40500 2.8 0.09 120 10 50 500 2.8 0.56 1000 10 50600 2.3 0.08 145 20 30 600 2.3 0.48 1030 15 40750 1.9 0.07 145 25 30 750 1.9 0.43 1100 25 30900 1.6 0.06 145 30 30 900 1.6 0.38 1100 30 30SB1200 1.2 0.04 124 30 40 1200 1.2 0.27 1030 30 40050/1101500 0.93 0.04 145 50 30 1500 0.93 0.28 1100 50 301800 0.78 0.04 145 60 30 1800 0.78 0.23 1100 60 302400 0.6 0.03 124 60 40 2400 0.58 0.17 1030 60 403000 0.5 0.02 120 60 50 3000 0.47 0.14 1000 60 504000 0.35 0.02 82 50 80 4000 0.35 0.12 780 50 804800 0.29 0.02 82 60 80 5000 0.28 0.09 710 50 100300 4.7 0.24 230 7.5 40300 4.7 1.48 1760 10 30400 3.5 0.19 230 10 40 400 3.5 1.09 1650 10 40500 2.8 0.15 216 10 50 500 2.8 0.86 1550 10 50600 2.3 0.13 230 15 40 600 2.3 0.76 1650 15 40750 1.9 0.11 216 15 50 750 1.9 0.66 1760 25 30900 1.6 0.09 198 15 60 900 1.6 0.58 1760 30 30SB1200 1.2 0.08 230 30 40 1200 1.2 0.43 1650 30 40063/1301500 0.93 0.06 216 30 50 1500 0.93 0.39 1760 50 301800 0.78 0.05 198 30 60 1800 0.78 0.35 1760 60 302400 0.58 0.05 230 60 40 2400 0.58 0.25 1650 60 403000 0.47 0.04 216 60 50 3000 0.47 0.2 1550 60 504000 0.35 0.03 172 50 80 4000 0.35 0.15 1220 50 805000 0.28 0.02 150 50 100 5000 0.28 0.11 1100 50 100300 4.7 0.36 390 10 30400 3.5 0.27 360 10 40500 2.8 0.21 320 10 50600 2.3 0.19 390 20 30750 1.9 0.16 390 25 30900 1.6 0.14 390 30 301200 1.2 0.11 360 30 401500 0.93 0.1 390 50 301800 0.78 0.09 390 60 302400 0.58 0.07 360 60 403000 0.47 0.05 320 60 504000 0.35 0.04 250 50 805000 0.28 0.03 230 50 100141


SB-SB DimensionerSB 025 - SB 030 SB 025 - SB 040 SB 030 - SB 040 142


SB-SB DimensionerSB 030 - SB 050 SB 030 - SB 063 SB 040 - SB 075 143


SB-SB DimensionerSB 040 - SB 090 SB 050 - SB 110 SB 063 - SB 130 144


SBI-SB DimensionerSBI-SB 030-040 030-050 030-063 040-075 040-090 050-110 063-130B 20 20 20 23 23 30 40D1 9 j6 9 j6 9 j6 11 j6 11 j6 14 j6 19 j6G2 51 51 51 60 60 74 90I 10 20 33 35 50 50 67b1 3 3 3 4 4 5 6f1 - - - - - M6 M6t1 10.2 10.2 10.2 12.5 12.5 16 21.5Servicefaktor, sfVilken servicefaktor som krävs beror pådriftsförhållandena.Följande parametrar behöver man ta hänsyn till föratt välja rätt servicefaktor.--typ av last A - B - C--driftstid, timmar/dag(∆)--starter per timma (*)Typ av last:A-jämn last,fa≤0.3B-ryckig last,fa≤3C-kraftigt ryckig last,fa≤1024 16 8 22.32.22.121.91.81.71.61.521.91.81.71.61.51.41.31.2f.s. sf1.81.71.61.51.41.31.21.111.61.51.41.31.21.110.90.8∆CBA5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100*145


BUSCKVariatorern1 Motor Typn2maxn2minM2minM2max14000.18KW/4P VB002 880 170 1.5 30.25KW/4P VB005 1000 170 2 60.37KW/4P VB005 1000 170 3 60.55KW/4P VB010 1000 170 4.4 120.75KW/4P VB010 1000 170 6 12Variatorn sitter normalt ihop med en snäckväxel för att få önskatvarvtalsintervall. Se vår hemsida för utförlig urvalstabell mm.TypPris KrVB002 63B5 2400VB005 71B5 3070VB005 80B5 3070VB010 80B5 3690VB010 90 B5 3690146


REXNORD KUGGVÄXLARKuggväxelmotorer från en av marknadens ledande tillverkare.Växeln är framtagen i samarbete med Hansen Transmission som var först i världen med att tillverka enstandardiserad kuggväxel. Hansen Transmission är bl.a. kända för sin framgångsrika produktutvecklingav kuggtekniken, vilket gör att man har marknadens högsta momentöverföring per kugg i en givenväxelstorlek. Stephan är välkänt och en av de ledande tillverkarna av glappfria växlar till bl.a.robotindustrin. Kombinationen av de båda företagens kunnande har visat sig mycket lyckosamt ochresultatet har blivit ett av marknadens bästa kuggväxelprogram för växlar med momentöverföring upp till30 000 Nm.KraftfullSenaste generationen S4Den nya generationen växlar är mycket kraftfulla med en momentkapacitet som överstiger de flesta påmarknaden. Detta har åstadkommits genom en optimering av kuggprofilen i kombination med mycketstyva hus vilket ger en kraftfullare växel för en given storlek.Rexnord Stephans S4 är konstruerad för att klara hårdaste tänkbara driftförhållanden.Hela växelprogrammet har en optimerad, sätthärdad och slipad kuggprofil. Den mycket noggrantkontrollerade sätthärdningsprocessen ger en mycket stark kuggprofil.Den optimerade kugg- och axelkonstruktionen är kompenserad för fjädringar under last. Detta gör attväxeln får en lång och säker livslängd.Det robusta och styva huset ger en stor styrka även vid stora laster.Väl tilltagna dimensioner hos lager och axlar tillåter höga chocklaster på axeltappen vilket ger långlagerlivslängd.TystPrecisionsslipningen av kuggprofilen i kombination med hög precision hos motorns fläns och lager gerperfekt integration av motorn utan kompromisser. De höga kraven på motorerna samt en kuggprofil somär precisionslipad för låg ljudnivå gör S4 till en av marknadens absolut tystaste växlar. Den högastyvheten hos husen minskar risken för vibrationer samt minimerar ljudnivån.Kuggarna har en speciell ¨lågljudsprofil¨som tillsammans med precisionsslipningen ger ett mjuktrullande kuggingrepp. Resultatet är ett nära perfekt ingrepp som ger en perfekt lastfördelning över helakuggbredden.147


Växelhuset är försett med invändiga förstärkningar och stjärnformade gavlar som gör huset stabilt ävenunder mycket stora påfrestningar, vilket ger en låg ljudnivå.Bearbetningen av motorflänsen med mycket hög precision ger en perfekt integration av motorn i växelnvilket ger optimalt kuggingrepp som i sin tur gör att ljudnivå och vibrationer blir minimala.När S4 en gång är installerad hör du inte mera av den. Växlarna gör sitt jobb tyst, driftsäkert ocheffektivt under mycket lång tid framöver.StandardRexnord Stephans S4 växlar har yttermått som överensstämmer med förekommandemarknadsstandard och är därigenom direkt utbytbara mot de flesta växlarna på marknaden.System med förmonterade hus och färdiga motorer som vi och våra återförsäljare lagerhållerinnebär att vi på mindre än en timma kan ha en växel färdig för er.Växlarna är uppbyggda för att enkelt kunna kompletteras med olika tillbehör som broms, enkoder ellert.ex. backspärr.Totalt ger detta en av marknadens mest flexibla växel uppbyggd med kostnadseffektiva lösningar för attge en så prisvärd växel som möjligt med bibehållen hög leveranssäkerhet och kvalité.SI4Rak kuggväxel.Finns i 9 storlekar.Utväxlingar från 1,6 till 1250, till 1.Upp till 30 000 Nm i överfört momentSK4VinkelkuggväxelFinns i 8 storlekarUtväxling från 7,2 till 1230, till 1Upp till 24 000 Nm i överfört momentSP4TappväxelFinns i 7 storlekarUtväxling från 3,4 till 1120, till 1Upp till 9 900 Nm i överfört momentFör mer information ring oss eller gå in på vår hemsida www.busck.se och gå in på Rexnord Stephanskatalog.148


4. SI44.3 Ordering informationGear units with two and three stagesS I - -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Gear units with more than 3 stagesS I3 4 5 6 7 25 26 27 8 9 10 11 123 CasingF Foot mountingC Flange version4 Output shaftN Basic versionF Mounting flange, largeD Mounting flange, largeE Mounting flange, mediumR Mounting flange, smallM Flange for high-performanceshaft/bearingA Flange for high-performanceshaft/bearing,tubing, mountingposition V1, V5, V15L Elongated bearing casingP Elongated bearing casing, tubingmounting position V1, V5, V155 Size1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 96 Design index:6 Metric version7 Inch versionExample:7 Number of stagesB 2-stageC 3-stage8 Total gear ratio9 Drive unitNo designation: Integrated motorU IEC flange motorI I-laternM Motor chair10 Accessories for gear unitsR Reversal lock on drive shaftSpecify free direction of rotation11 Motor12 Mounting positionsOnly for gear units with more than 3 stages25 Size preliminary stage gear unit26 Design index prelim.-stage gear unit27 Number of stages prel.-stage gear unit43 4 5 6 7 8 9 10 11 12S I F N 3 6 B 25 112 B3SI foot casing, basic version, size 3, design index 6, 2-stage,gear ratio i = 1/25, Rexnord-Stephan integral motor size 112, horizontal mounting position3 4 5 6 7 25 26 27 8 9 10 11 12S I C R 5 6 C 1 6 B 350 U R - 90 - V1SI flange casing, small mounting flange, size 5, design index 6, 3-stage, size primary-stage gear unit 1, design index primary-stage gear unit 6,2-stage primary-stage gear unit, total gear ratio i = 1/350, U-lantern with integrated reverse lock, motor size 90,Vertical mounting position, output shaft down149


4. SI4GEARED MOTOR MOTO-REDUCTEURS GETRIEBEMOTORENCODING CODIFICATION TYPENSCHLÜSSELMounting positionsEinbaulagen*: refer to Rexnord-Stephan150


Rexnord rak kuggväxel med fotTypAxelPris för växel med adapter för IEC-motorMotorstorlekAxelmm 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 ISIFN16B 25 6 020 6 020 6 300 6 370 6 490 4 850SIFN16C 25 6 680 6 680 6 950 7 030 7 160 5 360SIFN26B 30 7 300 7 610 7 680 9 500 9 500 10 370 5 770SIFN26C 30 8 000 8 320 8 390 10 120 10 120 10 990 6 410SIFN36B 40 9 780 10 060 10 180 11 950 11 950 12 710 16340 8 640SIFN36C 40 10 750 10 970 11 060 12 900 12 900 13 640 17280 9 720SIFN46B 50 14 530 14 590 16 150 16 150 16 920 20 160 23 470 13 610SIFN46C 50 16 000 16 120 17 640 17 640 18 400 21 610 23 270 14 230SIFN56B 60 20 920 21 020 22 860 22 860 23 720 26 940 28 060 20 100SIFN56C 60 22 720 22 780 24 660 24 660 25 480 28 660 29 890 21 680SIFN66B 70 36 920 36 920 37 690 41 020 42 140 43 260 45 880 45880 46480 31 520SIFN66C 70 41 390 41 390 42 220 45 540 46 680 47 300 47 300 47300 47890 35 270SIFN76B 90 56 030 56 030 56 030 58 150 58 150 58 150 58 150 58 150 59 200 53 120SIFN76C 90 59 000 59 000 59 000 61 090 61 090 61 090 61 090 61 090 62 150 54 950SIFN86B 110 77 830 77 830 78 780 78 780 78 780 78 780 78 780 79 760 70 670SIFN86C 110 85 620 85 620 86 650 86 650 86 650 86 650 86 650 87 730 77 750SIFN96C 120 110 500 110 500 111 350 111 420 111 420 111 420 111 420 112 200 104 230


Rexnord rak kuggväxel med mellanstor flänsTypAxelPris för växel med adapter för IEC-motorMotorstorlekAxelmm 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 ISICE16B 25 6 440 6 440 6 730 6 790 6 920 5 290SICE16C 25 7 100 7 100 7 370 7 450 7 600 5 780SICE26B 30 7 820 8 140 8 230 10 040 10 040 10 910 6 340SICE26C 30 8 530 8 870 8 930 10 660 10 660 11 530 6 950SICE36B 40 10 520 10 800 10 910 12 700 12 700 13 480 17110 9 370SICE36C 40 11 500 11 700 11 820 13 630 13 630 14 360 18000 10 480SICE46B 50 15 490 15 550 17 120 17 120 17 870 21 130 24 440 14 580SICE46C 50 16 970 17 090 18 610 18 610 19 370 22 610 24 240 15 200SICE56B 60 22 120 22 200 24 050 24 050 24 910 28 120 29 230 21 290SICE56C 60 23 890 23 980 25 840 25 840 26 640 29 840 31 060 22 850SICE66B 70 38 780 38 780 39 530 42 860 43 980 45 080 47 710 47710 48310 33 370SICE66C 70 43 220 43 220 44 060 47 350 48 530 49 150 49 150 49150 49720 37 120SICE76B 90 59 530 59 530 59 530 61 660 61 660 61 660 61 660 61 660 62 710 56 640SICE76C 90 62 470 62 470 62 470 64 600 64 600 64 600 64 600 64 600 65 660 58 440SICE86C 109 81 080 81 080 82 060 82 060 82 060 82 060 82 060 83 030 73 940SICE86C 110 89 210 89 210 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 91 310 81 350SICE96C 120 120 940 120 940 121 860 121 920 121 920 121 920 121 920 122 770 114 320


5. SP45.3 Ordering informationGear units with two and three stagesS P - -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Gear units with more than 3 stagesS P3 4 5 6 7 25 26 27 8 9 10 11 12 133 Output flangeZ No flangeF B5 flangeT B14 flangeR agitator version4 Output shaftH Hollow shaft with keywayN Solid shaft with keywayS Hollow shaft with shrink-fit ringB Hollow shaft with conical clampingsleeveT Hollow shaft with spliningC Hollow shaft with shrink-fit ring andbronze bush5 Size1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 86 Design index:6 Metric version7 Inch version7 Number of stagesB 2-stageC 3-stage9 Drive unitNo designation: Integrated motorU IEC flange motorI I-laternM Motor chair10 Accessories for gear unitsR Reversal lock on drive shaft(not for sizes 2 to 6 in U-constr. Type)Specify free direction of rotation11 Motor12 Shaft arrangementL Output shaft leftR Output shaft rightT Output shaft left and right13 Mounting positionsOnly for gear units with more than 3 stages25 Size preliminary stage gear unit26 Design index prelim.-stage gear unit27 Number of stages prel.-stage gear unit8 Total gear ratioExample:3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13S P Z N 3 6 B 25 112 L 1SP casing, no flange, solid shaft, size 3, design index 6, 2-stage, gear ratio i = 1/25,Rexnord-Stephan integral motor size 112, shaft arrangement left, mounting position 13 4 5 6 7 25 26 27 8 9 10 11 12 13S P F H 5 6 C 1 6 B 350 - 90 - L 1SP casing, B5 flange, hollow shaft with keyway, size 5,design index 6, 3-stage, size primary-stage gear unit 1, design index primary-stage gearunit 6, 2-stage primary-stage gear unit, total gear ratio I = 1/350, moto size 90, shaft arrangement left, mounting position 1 position 1153


5. SP4GEARED MOTOR MOTO-REDUCTEURS GETRIEBEMOTORENCODING CODIFICATION TYPENSCHLÜSSEL5Mounting positionsEinbaulagen


Rexnord tappväxel med hålaxelTypAxelPris för växel med adapter för IEC-motorMotorstorlekAxelmm 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 ISPZH16B 30 8 420 8 420 8 680 8 770 8 900 6 000SPZH26B 35 10 030 10 030 10 340 10 430 12 250 6 840SPZH36B 40 11 660 11 660 11 920 12 050 13 900 13 900 14 660 18 300 9 730SPZH46B 50 16 670 16 760 18 370 18 370 19 120 22 450 25 870 14 810SPZH46C 50 19 430 19 510 21 120 21 120 21 860 25 180 26 870 16 310SPZH56B 60 25 660 25 750 27 660 27 660 28 550 31 820 32 950 22 190SPZH56C 60 26 290 26 360 28 300 28 300 29 100 32 390 33 620 22 870SPZH66B 70 39 600 39 600 40 320 43 160 44 240 55 200 57 440 58 720 60 020 34 550SPZH66C 70 40 660 40 660 41 390 44 240 45 320 56 280 58 500 59 770 61 120 35 620SPZH76B 90 62 230 62 230 62 840 65 710 66 670 77 240 79 440 80 720 82 060 56 300SPZH76C 90 63 430 63 430 64 080 66 970 67 910 78 470 80 700 81 980 83 300 57 560SPZH86B 100 95 240 95 240 95 710 96 790 96 800 98 960 100 450 103 490 103 490 86 330SPZH86C 100 101 620 101 620 102 070 103 130 103 150 105 300 106 790 109 840 109 840 92 660VäxelhusTillägg för fläns 16 26 36 46 56 66 76 86SPTH - liten 760 760 920 1 290 1 860 2 380 2 980 4 000SPFH - stor 1 190 1 190 1 470 1 920 3 020 4 750 5 520 7 750


Rexnord tappväxel med utgående axelTypAxelPris för växel med adapter för IEC-motorMotorstorlekAxelmm 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 ISPZN16B 25 8 890 8 890 9 170 9 240 9 350 6 440SPZN26B 30 10 520 10 520 10 860 10 930 12 770 7 360SPZN36B 40 12 420 12 420 12 670 12 780 14 650 14 650 15 420 19 060 10 500SPZN46B 50 17 930 18 020 19 610 19 610 20 390 23 710 27 110 16 080SPZN46C 50 20 690 20 770 22 370 22 370 23 140 26 450 28 120 17 580SPZN56B 60 27 250 27 350 29 260 29 260 30 140 33 410 34 550 23 760SPZN56C 60 27 890 27 950 29 890 29 890 30 680 33 980 35 220 24 470SPZN66B 70 41 510 41 510 42 280 45 100 46 180 57 130 59 350 60 670 61 980 36 490SPZN66C 70 42 590 42 590 43 330 46 180 47 260 58 220 60 460 61 720 63 040 37 550SPZN76B 90 64 620 64 620 65 240 68 120 69 060 79 630 81 840 83 110 84 440 58 700SPZN76C 90 65 830 65 830 66 480 69 360 70 300 80 840 83 090 84 370 85 680 59 960SPZN86B 110 98 400 98 400 98 840 99 940 99 960 102 110 103 580 106 620 106 620 89 460SPZN86C 110 104 750 104 750 105 220 106 280 106 300 108 460 109 920 112 990 112 990 95 810


6. SK46.3 Ordering informationGear units with two and three stagesS K - -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Gear units with more than 3 stagesS K3 4 5 6 7 25 26 27 8 9 10 11 12 133 Output flangeZ No flangeF B5 flangeT B14 flange4 Output shaftH Hollow shaft with keywayN Solid shaft with feather keyS Hollow shaft with shrink-fit ringB Hollow shaft with conical clampingsleeveT Hollow shaft with spliningC Hollow shaft with shrink-fit ring andbronze bush5 Size2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 96 Design index:6 Metric version7 Inch version7 Number of stagesC 3-stage8 Total gear ratio9 Drive unitNo designation: Integrated motorU IEC flange motorI I-laternM Motor chair10 Accessories for gear unitsR Reversal lock on drive shaft (not forsizes 2 to 6 in U-constr. Type)Specify free direction of rotation11 Motor12 Shaft arrangementL Output shaft leftR Output shaft rightT Output shaft left and right13 Mounting positionsOnly for gear units with more than 3 stages25 Size preliminary stage gear unit26 Design index prelim.-stage gear unit27 Number of stages prel.-stage gear unitExample:3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13S K Z N 3 6 C 25 112 L 1SK casing. no flange. solid shaft. size 3. design index 6. 3-stage.gear ratio i = 1/25. motor size 112. shaft arrangement left. mounting position 13 4 5 6 7 25 26 27 8 9 10 11 12S K F H 5 6 C 1 6 B 350 U - 90 - V1SK casing. B5 flange. hollow shaft with keyway. size 5. design index 6. 3-stage. size primary-stage gear unit 1. design index primary-stagegear unit 6. 2-stage primary-stage gear unit. total gear ratio I = 1/350. U-latern for motor size 90. shaft arrangement left. mounting position 1157


6. SK4GEARED MOTOR MOTO-REDUCTEURS GETRIEBEMOTORENCODING CODIFICATION TYPENSCHLÜSSEL6Mounting positionsEinbaulagen158


Rexnord vinkelväxel med hålaxelTypAxelPris för växel med adapter för IEC-motorMotorstorlekAxelmm 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 I*SKZH26C 35 14 270 14 270 14 480 14 570 16 250 16 250 11 660SKZH36C 40 16 970 17 220 17 300 18 980 18 980 19 620 23 260 14 270SKZH46C 50 21 880 22 070 22 210 23 860 23 860 24 490 19 060SKZH56C 60 28 750 28 850 30 530 30 530 32 100 34 130 35 180 25 440SKZH66C 70 41 540 43 190 44 830 44 830 46 500 48 350 49 390 39 530SKZH76C 90 69 040 69 040 70 660 72 470 73 370 83 660 85 850 89 860 63 120SKZH86C 100 107 760 107 760 109 390 109 660 110 630 119 510 121 640 125 690 129 700 98 210SKZH96C 120 153 080 153 360 153 660 162 540 164 700 169 550 174 370 139 150* Ingående axel för tex remdrift.Tillägg för flänsVäxelhus16 26 36 46 56 66 76 86SKTH - liten 760 760 920 1 290 1 860 2 380 2 980 4 000SKFH - stor 1 190 1 190 1 470 1 920 3 020 4 750 5 520 7 750


Rexnord vinkelväxel med utgående axelAxelPris för växel med adapter för IEC-motorMotorstorlekTyp mm 063 071 080 090 100 112 132 160 180 200 225 250 280 I*SKZN26C 30 13 400 13 400 13 630 13 700 15 400 15 400 10 820SKZN36C 40 16 020 16 280 16 380 18 040 18 040 18 700 22 330 13 340SKZN46C 50 20 330 20 530 20 660 22 310 22 310 22 940 17 510SKZN56C 60 27 000 27 080 28 750 28 750 30 340 32 380 33 420 23 690AxelSKZN66C 70 38 980 40 620 42 280 42 280 43 910 45 760 46 820 36 940SKZN76C 90 66 460 66 460 68 080 69 880 70 800 81 080 83 260 87 290 60 530SKZN86C 110 104 300 104 300 105 920 106 210 107 180 116 060 118 200 122 240 126 250 94 740SKZN96C 120 146 750 147 000 147 290 156 170 158 350 163 190 168 010 132 800* Ingående axel för tex remdrift.


BUSCK är numera återförsäljare för ATB. ATB är en av de ledande tillverkarna avelmotorer i Europa med tillverkning i ett flertal länder. I ATB ingår bl a Felten &Guilleaume, Schorch och ATB i Tyskland, Sever i Serbien,Tamel/Brook Crompton iPolen och ATB i Österrike. Produkter från Tamel/Brook Crompton samt F&G finnsbeskrivna på annan plats i denna katalog.ATB SEVER tillverkar bl a:Lågspänningsmotorer IP55 storlek 315-710 i effekter t.o.m. 1800 kW.Släpringade motorer t.o.m. 1100 kW.Lågspänningsmotorer IP23 storlek 180-500 i effekter t.o.m. 1720 kW.Högspänningsmotorer IP23 och IP54 t.o.m. 5000kWSläpringade högspänningsmotorer.ATB’s fabriker i Tyskland och Österrike tillverkar bl a special och kundanpassademotorer i större serier. Man har en speciell motorserie för frekvensomriktardrift.Servomotorer, 2,2 – 75 kW samt vattenkylda servomotorer 5 – 150 kW med varvtalupp till 12000 rpm ingår även i programmet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!