L.A. SPAS instruktionsbok 2007 - Neptun

neptunbath.com

L.A. SPAS instruktionsbok 2007 - Neptun

INSTALLATIONSANVISNINGAR1.2.3.4.5.6.Ditt nya spa bör placeras på en 10 cm tjock armerad betongplatta ellerannnan hårdgjord yta av betongplattor eller likvärdigt. Ett normalt vattenfylltspa kan väga upp emot 2,5 ton. Om betongen inte är tillräckligt bränd kanden lätt spricka. En ojämn yta eller användande av mellanlägg av olikaslag, kan få spa-anläggningen att skadas och därmed kommer garantin ejatt gälla.Balkonger och våningsplan där spa-anläggningen placeras, måste uppfyllagällande byggnormer för maximal totalvikt. Konsultera med din byggentreprenörom dessa säkerhetsspecifikationer.Samtliga elinstallationer skall uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter smatutföras av behörig elinstallatör.Försäkra dig om att tillgängligheten till spa-anläggningen bibehålles då utrustningenkan behöva service. Se också till att anläggningens placeringmedger tillgänglighet till maskinutrymmet och sidoluckorna samt att borttagningav hela spa-anläggningen är möjlig. I annat fall kan det orsakamerkostnader vid eventuell service.Se till att avloppet klarar av att hålla vattnet ifrån spa-anläggningens maskinutrustningoch elektriska detaljer.Byggnadsarbeten orsakade av att spa-anläggningen borttages eller återinstallerasingår inte i garantin.9

More magazines by this user
Similar magazines