09.07.2015 Views

Mura ditt enkelgarage. - Finja

Mura ditt enkelgarage. - Finja

Mura ditt enkelgarage. - Finja

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Mura</strong> <strong>ditt</strong> <strong>enkelgarage</strong>


Materialspecifikation väggMaterialspecifikation takStandardutförandeTillägg/modul1180 mm<strong>Finja</strong> Murblock 190 392 st 44 st<strong>Finja</strong> Passblock 190 42 st 4 st<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 ob 184 m 13 m<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 fz 184 m 13 m<strong>Finja</strong> Putsnät b=250 mm 1 rulle -<strong>Finja</strong> Nätfäste Universal1 frp<strong>Finja</strong> Murbruk B 25 kg 25 kg 84 st 7 st<strong>Finja</strong> Grundningsbruk A 25 kg 16 st 2 st<strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C, 0-3 25 kg 80 st 5 st<strong>Finja</strong> Cementfärg vit 12,5 kg 9 st 1 st<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 190, L = 2390 1 st -<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 190, L = 1490 8 st -Garageport 25/21 1 st -Förrådsytterdörr typ 9/21 vitmålad1 stFönster typ 10/7 stallfönster fast 5 st -Fönster typ 10/7 stallfönster öppningsbart2 st -Fönsterbleck 7 st -Ventilgaller 20x20 cm av förzinkad plåt 2 st -<strong>Finja</strong> Murlåda 19 cm 1 st -Asfaltpapp b=20 cm typ syllpapp ca 50 m 2,5 mFörhydningspapp 1 rulle -Lockpanel 22x120 mm 240 m -Materialspecifikation 7 st takstolarStandardutförandeTillägg/modul1180 mmVirke 45x95 mm typ T24 40 lpm 8 lpmVirke 45x145 mm typ T24Virke 45x120 mm typ T24Kil 400 tillsågade av 45x170 mm typT247 st längd4,8 m14 st längd3,6 m18 st = 7,2lpm1 st längd4,8 m2 st längd3,6 m2 stSpikplåt 160x260x1,5 mm galvad 28 st 4 stSpikplåt 160x300x1,5 mm galvad 28 st 4 stSpikplåt 80x140x1,5 mm galvad 28 st 4 stSpikplåt 180x280x1,5 mm galvad 14 st 2 stSpikplåt 180x220x1,5 mm galvad 28 st 4 stSpikplåt 160x500x2,0 mm galvad 14 st 2 stSpik för spikplåtar Ankarspik AS 440Hilti2500 st 350 stVirke 34x95 mm typ T24 till hammarbandVinkelbeslag 60x60x40x3,0 mmgalvatSpik för vinkelbeslag Ankarspik AS440 HiltiStandardutförandeTillägg/modul1180 mm35 lpm 2,4 m28 st 4 st220 st 24 stRåspont 22 mm 90 m 2 10 m 2Takpapp typ underlagspapp (tex YAP2200)105 m 2 21 m 2Ströläkt 22x45 mm 130 lpm 18 lpmBärläkt 34x45 mm 160 lpm 10 lpmNockbräda 38x120 m 11 lpm 1,2 lpmTrekantlist 45x45 mm 18 lpm -Takfotsplåt 22 lpm 2,5 lpmTakpannor 2-kupig ytbeh. m. tillb. 500 st 120 stNockpannor 34 st 4 stUnderslagsbrädor 22x125 mm 62 lpm 8 lpmTakfotsbrädor 22x175 mm 22 lpm 2,4 mInsektsnät b=500 mm 25 m -Vindskivebrädor 22x145 mm 36 lpm -Hängrännor 100 mm typ Plåtisol 22 lpm 2,4 mHängrännebeslag: Krokar + ändbeslag 38 st + 4 st 4 st krokarStuprör 2,5 m, böjar 2 st 45º, rännanslutning,utkastare, 2 rörsvep4 st set -Vindskiveplåt 10 x 2 m -Trådspik 2,8x75 mm och 3,4x100 mmgalvadeca 1 lådaresp 1 paketPappspik 20 mm galvade ca 2500 st -Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c60060 st 4 stGlespanel 22x120 mm för innertak ca 160 lpm ca 21 lpmPanel typ gavelpanel 16x120 mm förinnertak60 m² 8 m²-4


Börja med grunden1. Schakta bort matjorden. Schaktdjupet beror på vari landet stallet skall byggas och vilket undergrundsmaterialsom finns i marken. Rådgör med byggnadsnämndenpå orten vilket schaktdjup som bör väljas.Frostfritt djup räknas till underkant av icke tjälfarligtmaterial. Geoduk läggs om markförhållandeoch/eller föreskrifter kräver sådan. Om marken inteär tillräckligt dränerande, bör man lägga en dräneringsslang(se nr 10 på skissen) utanför grunden inivån 1:2 från underkanten av grundsulan. Luta ochkoppla till befintlig dräneringsanläggning.2. Lägg ut makadam, minst 15 cm, där U-elementenskall sättas. Packa med hjälp av en vibroplatta ca 4överfarter. Väg av eller mät ut höjden från profiltrådeller fixpunkt till 30 cm från färdigt golv. Jämna avnivån längs U-elementsträckorna. Mät samt kontrolleramed vattenpass. Lämplig bredd på avjämnadnivå är ca 70 cm.3. Påbörja alltid montaget av <strong>Finja</strong> U-element i hörn.Placera sedan ut U-element i standardlängder ochtillkapa passelement i erforderlig omfattning medhjälp av vinkelslip. Justera in U-elementens sidor ochöverkant med hjälp av vattenpass och profiltrådarna(se sid 3).4. Förankra U-elementen i varandra med fixeringskilarsom monteras centriskt i ovankant skarv mellanU-elementen. Tryck sedan ner en spikplåt i U-elementenshorisontella del (närmast den yttre vertikaladelen) i varje skarv - en spikplåt per skarv.5. Kapa bort ca 10 cm av ovankant av U-elementetsyttre vertikala del i entréportens hela bredd så attbetongplattan går ända ut till U-elementets ytterkant.Forma med en bräda vid porten och fäst entrekantslist på brädan för att få en fasning eller fästen kantskoning 50x50x5 mm med ingjutningskramlor,varmförzinkad, i portöppningens längd.6. Vid val av utförande med oisolerad grundplatta– Lägg ut makadam innanför U-elementen så attmakadamytan hamnar i nivå med U-elementensovankant av den inre vertikala delen. Vid val av utförandemed isolerad grundplatta – Lägg ut makadaminnanför U-elementen så att makadamytan hamnari nivå med överkant U-elementens horisontella del.Lägg in tomrör för el- samt VA-rör vid behov. Täckhela makadamytan med plastfolie – tillse att plastfolieskarvarnaöverlappar minst 40 cm.7. Vid val av utförande med isolerad grundplatta – läggut <strong>Finja</strong> Cellplast S100 över hela makadamytan. Låtcellplastskivorna gå ut över U-elementens inre vertikaladel. Undvik att använda småbitar av cellplast.Fixera cellplastskivorna i kantelementen med hjälpav plastspiken som sätts med ett c/c på ca 40 cm.8. Lägg 2 st armeringsjärn med diameter 12 mm påarmeringsdistanser (50 mm) i voten. Skarvar överlappasmed ca 60 cm. Lägg därefter ut armeringsnät.De skall överlappas med minst 40 cm. Armeringsnätenplaceras på armeringsdistanser för att säkerställaatt de blir kvar centriskt i betongplattan vid gjutningen.9. Gjut betongplattan 100 mm tjock. Enklast är attbeställa färdig betong som läggs ut med ränna.Betongkvaliteten skall vara minst C25/30 med maxstenstorlek 16 mm. Vibrera betonggjutningen vidutläggningen med vibratorstav. Dra sedan av meden rak bräda eller rätskiva och träskura eller stålslipaytan till sist. För bättre resultat kan en vibratorbryggaanvändas. Tänk på att skydda betongen motsnabb uttorkning genom attt täcka ytan med t.ex.plastfolie och att eftervattna ytan i ca 5 dygn.10. Låt betongen härda i minst 2 dygn och fortsättsedan med överbyggnaden enligt beskrivningar påsidorna 8-11.389576102Vi specificerar inte grus, makadam, dräneringoch yttre detaljer, eftersom detta är beroende avtomtens utseende och egenskaper.6


Förbered för murningTa fram bockar och plank att använda som ställning.Ha bruksblandare, verktyg, vatten och el tillgängligt.Placera murblock, bistål och torrbruk strategiskt.Planera blockindelning före murningDe angivna måtten på planritningen gäller för färdigputsadeväggar. Putsskiktet är 10 mm tjockt. Måtten ärockså anpassade för blockindelning enligt skisserna ochgäller mått utan fasadputs och med block utan bruk istötfogar (verikala fogar).Hörnstolpar som hjälpmedelSätt upp hörnstolpar i varje hörnt.ex. virke 45x95 mm i längdersom är något högre än vägghöjden.De är till för att markera och fästahjälpsnöre för skiftesgångarna. Spikaen stolpe i varje hörn på utsidan avgrundblocket, loda med vattenpasspå båda håll och staga med snedsträvor.Mät ut och markera med spik istolparna för överkant av varje murskift.Fäst snöre i spiken för överkantenav första skift. Se till att stolpar och snöre inte sitteri vägen för murningen. Placera stolparna så att snörenakommer att följa ytterkanten av muren, gärna ett parmm utanför, så att snöret inte hänger sig på muren vidmurningen.Illustrationen visar hur förbandsmurning ser ut,i första och därefter varannat skift. Övriga skiftförskjuts i hörn och därefter så att ståendeskarvar hamnar ungefär mitt över blocken i underliggandeskift. Observera hörnet på skissen.<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i långsidaNär grund och betongplatta är lagd och alla förberedelser är gjorda, är det dagsatt börja med väggar och tak. Punkterna 1 till 13 visar hur ytterväggarna ilångfasaderna byggs upp, från grund till tak. Bygg gavlar parallellt, se sidan 10.1. Blanda <strong>Finja</strong> Murbruk B till en smidig konsistens.Lägg asfaltpapp b=200 mm (glidskikt under vägg),på grunden där väggarna skall muras. Lägg sedanut bruk med murslev och lägg på <strong>Finja</strong> Murblock19x19x59 cm efterhand och justera efter snöret, såatt överkanten av blocken är 20 cm över plattan.Inget bruk i stötfogarna (änden av blocket). Flyttasedan snöret till överkanten för nästa skift. Fyll bruki murlådan och dra denna framåt så att två strängarbruk bildas. <strong>Mura</strong> blocken i förband, se sidan 7.2. Lägg 2 st bistål i första skiftet och sedan i vart tredjeskift samt i det översta skiftet, Bi40 fz ytterst ochBi40 ob innerst. Ett yttre och ett inre bistål skallbockas runt hörn 60 cm. Bocka genom att klippaupp den inre stången i bistålet. Se arbetsanvisninglättklinkerblock på www.finja.se för ytterligarearmeringsinformation.7


3. Fortsätt så till dess att 10 skift är murade. Kontrollerahela tiden med vattenpass att väggarna blir raka. Tabort bruksspill innan det har härdat. Obs! Inget bruki stötfogar.4. <strong>Mura</strong> skift 11 med 9 cm murblock för att stämmamed dörröppning. Över dörren i ena långsidan monterasdörrbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Fortsättmura skift 12 med murblock, höjd 19 cm.Tvärsnitt av vägg5. Tillverka takstolar enligt sida 10 såvida de inte ärprefabricerade.6. Fäst en regel av virke 34x95 mm centriskt ovanpåväggarna med Hilti fasadplugg HRD-UGT 10/50 c/c600.7. Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna medvinkelbeslag i regeln ovanpå väggarna. Se takstolsplanoch strävning på sidan 10. Varje vinkelbeslag spikasmed ankarspik AS440, 3 st i takstol och 3 st i regeln.8. Spika råspont, 22 mm, på takstolarna. Låt dem stickaut ca 38 cm i gavlarna. Börja nerifrån takfoten medsponten uppåt.9. Fäst asfaltpapp (underlagspapp) på råsponten. Följtillverkarens anvisningar. Fäst en takfotsplåt underpappen i nederkanten av taket.10. Spika takpanneläkt (ströläkt) 22x45 mm (min 25x25mm) i riktning från takfot till nock. Därefter takpanneläkt34x45 mm (min 25x38 mm)i riktning gaveltill gavel. Nederst vid takfoten skall det vara 45x45mm (min 25x38 mm). Avstånd mellan läkten enligttakpannetillverkarens anvisningar. Spika nockbräda38x120 mm i taknocken. Eventuellt måste rännkrokarenligt punkt 13 monteras före läkt vid takfot.11. Montera takpannor enligt tillverkarens anvisningar.12. Fäst insektsnät som täcker takfotsbredden. Spika påunderslagsbräder och en takfotsbräda mot takstolsändarna.13. Fäst rännkrokar med centrumavstånd 600 mm ochmontera takrännor och stuprören. Stuprören kanantingen vinklas ut i nederkant som direktutkast ellerkopplas till dagvattenledning. Kontrollera med kommunenvad som är tillåtet för just <strong>ditt</strong> garage.8


<strong>Mura</strong> vägg och lägg tak i gavelsidaPunkterna 1 till 8 visar hur ytterväggarna i gavelfasadernabyggs upp, från grund till tak. Bygg långfasader parallelltenligt sidan 8.1. <strong>Mura</strong> väggar enligt beskrivningen på sidan 8. Väggarnamuras upp till överkanten av takstolarma. Snedklippeller kapa blocken efter taklutningen.2. Montera <strong>Finja</strong> Fönsterbalk 19x19 cm med längd 300 cmöver garageporten. Över fönstret i bakre gavel monterasfönsterbalk 19x19 cm med längd 150 cm. Om du väljerannan öppningsbredd, väljs fönsterbalk med sådanlängd att upplaget i vardera änden blir minst 25 cm.Tvärsnittgenom gavel3. Placera första takstolen mot innerkant av väggen. Följtakstolsplanen enligt sidan 10.4. Täck murkrönet mot taket med trälist, 22x45 mm. Fästäven en regel, 45x45 mm, i råspontkanten för infästningav vindskiva.5. Fäst en 45 mm trekantlist på yttre kanten av råspontenoch drag upp underlagspappen på denna.6. Spika på vindskivebräderna från nock till takfot. Härkan du få utlopp för ”Snickarglädje” om du så vill.7. Täck överkanten av vindskivorna med en plåt, vindskivebeslag.8. Montera vikport enligt tillverkarens anvisningar.Montera fönster, dörrar samt fönsterbleck.Putsa och målaFöre putsning ska man börja med att fästa bitar av putsnätca 250x500 mm i 45º vinkel på muren vid dörr- ochfönsterhörn med hjälp av <strong>Finja</strong> Nätfäste Universal. Appliceraförst <strong>Finja</strong> Grundningsbruk A (skall ha vällingkonsistens)i ett tunt lager, 1-2 mm. Slå på ett 10 mmtjockt skikt med <strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C efter attgrundningsbruket ”vittorkat” under minst ett dygn. Följblandningsanvisningarna på säckarna. Man behöverinte använda Grundningsbruk A på innerväggar. Följ<strong>Finja</strong>s separata beskrivning för putsningsarbetet - Hjälpvid putsning- se mer på hemsidan www.finja.se.se undertips och idéer man kan ocksåbegära den som bilaga av dinbyggvaruhandlare. Avfärga väggarnamed <strong>Finja</strong> Cementfärg vit,som blandas (vispas) med vatteni förhållandet 1:1. Applicera medpensel, roller eller spruta. Färdigblandadfärg bör användas inomen timme. Måla snickerier och ställ i ordning markytanför garageinfarten. Sedan är det bara att köra in bilen!9


Bygga takstolarVi rekommenderar att man använder prefabricerade takstolar. Om manändå vill göra dem själv, behövs 7 st takstolar med mått enligt skiss nedan.För varje tillägg av en modullängd på 1180 mm tillkommer en extra takstol.Följ beskrivning nedan vad gäller virke, plåt och spik. Allt är dimensioneratefter Takstolsboken från Byggforskningsrådet.1 Spikplåt, 200x300x1,5 mm och ankarspik AS 440 6+6 på vardera sidan2 Spikplåt, 80x140x1,5 mm och ankarspik AS 440 2+2 på vardera sidan3 Spikplåt, 160x240x1,5 mm och ankarspik AS 440 3+3 på vardera sidan överram och 2+2 på vardera sidan diagonaler4 Spikplåt, 140x260x1,5 mm och ankarspik AS 440 4 på vardera sidan underram och 2+2 på vardera sidan diagonaler5 Killängd 350 mm tillsågade av 45x170 mm typ T24Placera spikarna jämnt fördelade och minimum 20 mm från virkeskanter och 40 mm från virkesändar.Montera takstolarna på de murade väggarna enligttakstolsplanen till höger. De angivna måtten i takstolsplanenär centrumavstånd.Sträva takstolarna med varandra med en bräda enbit ifrån nocken samt snedsträva mot gavelväggar. Tabort dem efterhand som råsponten spikas på.10


Tips och inspirationUtvändiga anpassningar– Om du önskar en struktur i ytan så rekommenderarvi <strong>Finja</strong> Ädelputs. Det finns stänkputs och spritputs,beroende på hur grov struktur man vill ha. PutsernaInvändiga anpassningar– Man kan isolera hela garaget eller ett eventuellt invändigtrum. Detta arbete kräver kunskap om utförandemed isolering, lufttätning, diffussionsspärr, brandklass,ventilation, värme mm. Rådgör med din byggvaruhandlare.– Skapa ett hobbyrum, en verkstad, ett gästrum ellervarför inte en ateljé genom att gränsa av förrådsdelenmed en innervägg. Den utförs med <strong>Finja</strong> Lättklinkerblock15 cm, se specifikation nedan. Murningsarbetetutförs på samma sätt som beskivs på sidan 8. Skallinnerväggen utföras direkt i samband med att garagetbyggs se då till att bistål Bi40 ob har murats in i yttermuri de armerade skiften enligt skissen nedan.Materialspecifikation för en tvärgående innerväggappliceras med kompressor och spruta. Anlita gärnaen fackman till detta arbete om du inte själv har godakunskaper och egen erfarenhet. Läs mer om ädelputserunder produktinformation på www.finja.se.<strong>Finja</strong> Lättklinkerblock 15x19x59 cm<strong>Finja</strong> Passblock 15x09x59 cm<strong>Finja</strong> Bistål Bi40 ob<strong>Finja</strong> Murbruk B<strong>Finja</strong> Puts och Murbruk C, 0-3<strong>Finja</strong> Cementfärg vit<strong>Finja</strong> Lättklinkerbalk 15x19x150 cmInnerdörr typ 9/21 vitmålad<strong>Finja</strong> Murlåda 15 cmAsfaltpapp b=15 cm typ syllpapp62 st7 st40 m200 kg375 kg12,5 kg1 st1 st1 stca 4,5 m– Sätt gärna egen prägel på garaget genom att väljanågon av de kulörer som finns på <strong>Finja</strong>s färgkarta. Vidavfärgning med stänkputs eller spritputs kan släta dekorationergöras runt fönster och dörrar, som hörnmarkeringareller efter egen fantasi.– Väggarna kan kläs med panel för att behålla engedigen och stabil stomme, men anpassa gärna garagetför övrigt efter eget önskemål eller till kringliggandebyggnader. Vid träfasad, fäst de längsgående spikreglarnamed skruv och plugg i lättklinkerblocken. Det ärlämpligt att först slamma av lättklinkerytan för lufttätningför eventuell framtida isolering av garaget.Bistål (minst kvalitet Bi40 ob) skall användas till innerväggen,men med placering som ytterväggarna. Skissenvisar en plandetalj av anslutning innervägg mot yttervägg.Kapa upp bistål Bi40ob i längd 1200 mm. Klippupp ena stången, den inreoch bocka i 90º samt placeracentriskt över innerväggsblocken.Det måste utförasi samband med murning avytterväggar.Vid murning av innervägg vid senare tillfälle måste armeringsdubbar6 mm borras in i ytterväggarna, 2 st ivartannat skift. Dubblängd ca 30 cm med förankring 15cm i befintlig vägg.11


Låt dig inspireras<strong>Finja</strong> Betong AB · 2013 sep · 4010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!