Vindkraftens betydelse för Sveriges klimat- och ... - CMS Office

files.cmsoffice.se

Vindkraftens betydelse för Sveriges klimat- och ... - CMS Office

Vindkraftens betydelse för Sverigesklimat- och energipolitikDaniel JohanssonStatssekreterareNäringsdepartementet


Övergripande mål för energipolitiken• Politiken syftar till att förenaekologisk hållbarhetkonkurrenskraftförsörjningstrygghetNäringsdepartementet


Energipolitiska mål till 2020• Minst 50 % förnybar energi av den totalaenergianvändningen• Minst 10 % förnybar energi itransportsektorn• 20 % effektivare energianvändning• 40 % lägre utsläpp av växthusgaserNäringsdepartementet


Förnybar energi• Höjt mål för elcertifikatsystemet− 25 TWh ny förnybar energi till 2020• Planeringsram för vindkraft− 30 TWh till 2020, varav 10 TWh till havs• Nationell handlingsplan har tagits fram enligt EUdirektiv• Fortsatta förenklingar för nätanslutningar av förnybarelproduktion- icke koncession för interna nät ivindkraftpark• Utreder möjligheten att underlätta för små producenteratt mata in el på nätet- nettomätning• Utreder möjligheten att lyfta bort risk kopplad tilltröskeleffekter vid anslutningNäringsdepartementet


Andel förnybar energi5550,2504544,646,047,348,745,849%4039,841,642,643,935302005 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2020Vägledande förloppPrognosNäringsdepartementet


Förnybar energi 2020 (2005)som andel av slutligenergianvändningEl21,3% (19,1%)Transport2,0% (0,1%)Prognosen visar12,5 TWhvindkraft år 2020Ej förnybar49,8% (60,3%)Värme och kyla26,9% (20,5%)Näringsdepartementet


Stöd till vindkraftDet huvudsakliga styrmedlet för att främjavindkraft är elcertifikatsystemet.Därutöver riktade stöd: marknadsintroduktionför vindkraft, inkl miljöforskningsprogrammetVindval, planeringsstöd, särskilda medel tilllänsstyrelser och miljödomstolar, nätverket förvindbruk samt vindkraftssamordnare.Näringsdepartementet


Elcertifikatberättigad elproduktion2010• Årsproduktionen har ökat med 11,5 TWh sedan 2002– Nya anläggningar ca 6 TWh– Ökad produktion i befintliga anläggningar ca 5,5TWh18 TWhår 2010+ 11,5 TWh23,5 TWhår 2016Målet+17 TWh31,5 TWhår 2020Målet+25 TWhNäringsdepartementet


Förnybar elproduktion i nyaanläggningar sedan 2003eräknad produktion 2011Vind 4,5 TWhBio 2,6 TWhVatten 0,7 TWhTotalt 7,8 TWh”Dagens elcertifikatsystem levererar ochfungerar i huvudsak som det är tänktoch till rimliga priser”Näringsdepartementet


2011Vindkraftsutveckling 1989-2010 samt Svensk Vindenergis prognos 2011000000Elproduktion (GWh)000Installerad effekt (MW)000Antal verk (st)00000001989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010Näringsdepartementet


111315171921232527293133353739414345474951indkraftsproduktion per vecka från 2009 och framåt,Wh80,060,040,020,0Vecka 10 år 2011 harvindkraftproduktionen pårullande års basis överskridit 4TWh00,080,020092010201160,040,020,00,013579Näringsdepartementet


Utmaningar för vidare utveckling avvindkraft•Behov av ökad samexistans mellan olikasamhällsintresse – regeringen har gett FOI i uppdrag attgöra en internationell jämförelse i fråga om vindkraft ochmilitär flygverksamhet och Naturvårdsverket i uppdrag attta fram vägledning för etablering av vindkraft i Natura2000 områden•Behov av lokalförankring både med allmänheten ochkommunerna – branschen och myndigheter har enviktig roll att fylla•Behov av riskkapital•Behov av nätkapacitetNäringsdepartementet

More magazines by this user
Similar magazines